8 Februari 2009

Abdul Rahman

Abd. Rahman bin Ismail(m20071000111)
Sek.Keb.Telok kepayang
32600 Bota
0195942045

Kursus sastera dalam pengajaran bahasa Melayu yang dikenali sebagai komponen sastera( Komsas ) telah dijadikan komponen wajib dalam mata pelajaran bahasa Melayu.Kursus ini telah diperkenalkan secara berperingkat-peringkat mulai Mac 2000 di peringkat tingkatan satu dan tingkatan empat. Kemudian,pada tahun 2001,Komsas diperluas ke tingkatan dua dan tingkatan empat. Menjelang tahun 2003,Komsas telah dapat dilaksanakan sepenuhnya daripada tingkatan satu hingga tingkatan lima. Calon sulung bagi sukatan bahasa Melayu edisi penyesuaian ini mula diuji secara rasmi dalam Peperiksaan Menengah Rendah dalam subjek Komsas mulai tahun 2002 manakala calon Sijil Pelajaran Malaysia pada tahun 2001,setahun lebih awal daripada pelajar tingkatan 1,2000.

Melalui pengajaran dan pembelajaran Komsas,unsur atau bahan sastera dalam pendidikan bahasa akan menjurus kepada aspek nilai estetik,keindahan bahasa dan sosio budaya yang tergarap dalam sesebuah karya. Hal ini dapat dilihat melalui matlamat pengajaran dan pembelajaran Komsas Antara matlamat itu ialah untuk melahirkan pelajar yang kreatif dan kritis, meningkatkan kekuatan rohani dan intelek, memupuk kesedaran terhadap nilai estetika karya dan keindahan bahasa, mengenali dan mengurus perasaan pelajar serta meningkatkan kemahiran intrapersonel dan interpersonel.

Matlamat Komsas ini dapat digambarkan dalam kandungannya. Kandungan Komsas dibahagikan kepada dua bahagian utama. Bahagian A, Antologi yang disoal dalam Kertas 1 manakala bahagian B pula membicarakan novel dan diuji dalam Kertas 2. Antologi yang digunakan adalah mengikut peringkat tingkatan iaitu,
i) Tingkatan Satu:Antologi
Sehijau Warna Daun
ii) Tingkatan Dua: Antologi
Seuntai Kata Untuk Dirasa
iii)Tingkatan Tiga: Antologi Anak
Bumi Tercinta
iv) Tingkatan Empat: Antologi Anak
Laut
v) Tingkatan Lima: Antologi Kerusi
Misalnya, antologi ’ Seuntai Kata Untuk Dirasa’ yang diajar di tingkatan dua mengandungi beberapa buah genre seperti puisi tradisional,sajak,prosa tradisional,cerpen dan drama. Puisi tradisonal mengandungi pantun perpisahan,pantun Joget Pahang,pantun teka-teki,syair Pesanan Ibu,syair Nur Alam Syah Lela Putera dan syair Mungkir Janji. Prosa tradisional mengandungi cerita klasik dengan tajuk, ’Pak Kaduk’,’Putera Besar Lahir ke Dunia’, dan ’Kera dengan Buaya’. Kata orang, kalau ada yang lama tentu pula ada yang baharu. Bagi mengimbangi puisi dan prosa tradisonal maka puisi dan prosa baru turut diajar. Sajak mengandungi tajuk,’Mata Ayah',’Seuntai Kata Untuk Dirasa’, ’Bicara Buat Guru’,’Pesan Tangan Kepada Jari,’Cinta’, dan ’Ruang’ manakala genre cerpen pihak panel pemilih yang terdiri dalam kalangan nama-nama besar sastera seperti Othman Puteh, Rahman Shaari dll telah memilih enam buah cerpen.Cerpen yang dimaksudkan ialah Tina,Batu,Buku Catatan Farid Badrul,Mama,Erti Kasih Makna Sayang dan cerpen ’ Tangan Kanan, Kiri atau Kedua-duanya’. Drama dengan tiga buah tajuk iaitu Penunggu Pusaka, Angin dan Buyong merupakan genre yang terakhir yang terdapat dalam bahagian antologi. Di antara daya penarik yang terdapat di dalam genre cerpen ialah ’Tangan Kanan, Kiri atau Kedua-duanya ’,hasil nukilan penulis bukan Melayu,Tung Wai Chee yang mempunyai keistimewaan yang tersendiri.
Bahagian B atau Kertas 2 melibatkan beberapa buah novel dan diagihkan mengikut zon dan negeri.

Berikut merupakan maklumat berkenaan yang disusun mengikut negeri dan mengikut turutan yang dimulai novel tingkatan satu, dua, tiga, empat dan lima.

i)Negeri Selangor, Perlis,Negeri Sembilan dan WilayahPersekutuan:
Meniti Kaca, Pahlawan Pasir Salak,Panas Salju,Bukit Kepong dan Konserto Terakhir.
ii)Negeri Sabah,Sarawak, Pahang dan Terengganu:Limpahan Darah Di
Sungai Semur, Timulak Kapal Perang, Ekpsedisi,Terminal Tiga dan Seteguh Karang.
iii)Negeri Melaka Johor dan Kelantan:Anak Din Biola, Trajedi 4 Disember,Merdeka!Merdeka!,Di Hadapan Pulau dan Putera Gunung Tahan.
iv)Negeri Perak, Kedah dan Pulau Pinang:Aku Anak Timur, Kapten Hassan Wira Bangsa, Kanang Cerita Seorang Pahlawan, Perlumbaan Kedua dan Julia.

Berdasarkan kandungan yang terdapat dalam Komsas,jelas menunjukkan komponen itu memberi pendedahan yang cukup tentang kesusasteraan.Kedua,melihat kepada enam genre teks(puisi tradisional,sajak,prosa tradisional,drama,cerpen dan novel) yang perlu dikuasai oleh pelajar maka pengajaran dan pembelajaran kesusasteraan merupakan sebahagian daripada sukatan bahasa Melayu yang tidak boleh diasingkan dan tanpa pengecualian. Ketiga, terdapat enam buah puisi tradisional, enam buah puisi moden, empat buah prosa tradisional, tiga buah drama, enam buah cerpen sebuah novel yang perlu dipelajari oleh para pelajar dalam setahun. Keempat, beberapa konsep seperti ironi,sinis,woordopname dll yang terdapat dalam gaya bahasa dapat diterap secara tidak langsung kepada pelajar semasa pengajaran dan pembelajaran bahasa Melayu.


2.Sepuluh perkara penting dalam kuliah pada 24 Januari 2009. (1500 perkataan)

Perkara penting berkenaan dapat dihuraikan kepada tujuan ujian, ciri-ciri ujian, jenis-jenis ujian, asas penilaian, dan aras ujian sastera.
1.Tujuan Ujian
Proses pengajaran adalah edaran yang berterusan dan tujuan ujian diadakan dalam pendidikan ialah,
i)untuk mendapatkan kembali maklumat(kepada guru dan pelajar)
ii)untuk memastikan objektif pengajaran tercapai (mengawasi mutu pelajaran)
iii)untuk memberi gred kepada pelajar
iv)untuk menggerakkan para pelajar
v)untuk memudahkan penempatan pelajar mengikut kumpulan baik, sederhana dan lemah.(proses pemilihan melalui ujian)

2.Ciri-ciri Ujian
Dijelaskan seperti berikut:
2.1Kesahan Ujian
Ciri ini digunakan untuk menguji apa yang hendak diuji oleh guru. Dengan itu, guru akan dapat gambaran tentang ujian yang dibina.
2.2Kebolehpercayaan atau kestabilan ujian
2.3Keobjektifan atau ketepatan ujian
3.Jenis-jenis Ujian
3.1Ujian Penempatan(menguji kebolehan)
3.2Ujian Formatif(dijalankan secara berterusan)
3.3Ujian Diagnostik( mengenalpasti punca kelemahan)
3.4Ujian Sumatif(contoh Sijil Tnggi Persekolahan Malaysia)

4.Asas penilaian ada tiga domain.
4.1Domain kognitif
4.1.1kemampuan proses berfikir
4.1.2mempunyai aras rendah hingga tinggi
4.1.3ujian objektif,subjektif,ujian bulanan dll.

4.2Domain afektif
4.2.1Mengkaji hubungan sikap, pandangan serta nilai
4.2.2Contoh, temuramah,ujian pengamatan dan tingkahlaku dll
4.2.3Rujuk Skala Likert(5 skala)
4.2.4Jenis pilihan jawapan(Ya atau Tidak)

4.3Domain Psikomotor
4.3.1Aktiviti pergerakan tubuh badan
4.3.2Penilaian pengamatan berlainan dengan bidang sukan
4.3.3Contoh deklamasi sajak, berlakon dll.(domain afektif,kognitif)

5.Aras-aras Ujian Sastera
Ujian yang berkait dengan penggunaan Taksonomi Bloomfield.
5.1Ujian Kesusasteraan Aras Ingatan
-pelajar mengungkapkan atau mengingat hal-hal yang
bersangkutan fakta, konsep, pengertian dan sebagainya.
-pelajar meluahkan butiran seperti fakta yang dibaca
-soalan secara terus dan jelas seperti menamakan.mendefinisi,nama
pengarang buku yang dihasilkan dll.Contoh, beri definisi’Cemara’.
5.2 Ujian Kesusasteraan Aras Pemahaman
-pelajar mampu memahami, membeza dan menjelaskan seperti hubungan antara konsep dll, boleh merangka novel, boleh mencari isi utama,
memahami prosa klasik dalam bentuk moden, membezakan genre syair dan
puisi.Contoh.Buatringkasan cerita cerpen yang berjudul, misalnya Buku Catatan Farid Badrul karya Mohd Tajudin Abdul Rahman.
5.3 Ujian Kesusasteraan Aras Aplikasi
-pelajar perlu mengaplikasi apa yang dipelajari.Contohnya ujian esei.
Diturunkan sebuah wacana berbentuk prosa, novel Senjakala, sepanjang lebih kurang satu muka surat( perlu diingatkan pemilihan wacana itu perlulah bersesuaian) dan pelajar ditugaskan supaya :
i)mengubahkan bentuk cerita yang dilampirkan menjadi sebuah dialog.
ii) sudut pandangan apakah yang digunakan dalam cerita di atas, ungkapkan kembali cerita di atas dengan sudut pandangan yang berbeza,contohnya daripada gaya dia kepada aku atau sebaliknya.
5.4 Ujian Kesusasteraan Aras
Analisis
-mengukur kebolehan pelajar mengesan unsur-unsur yang terdapat dalam sesebuah karya sastera. Kebolehan pelajar melihatperkaitan dan hubungan antara unsur-unsur yang dapat dikesan dan kebolehan menggunakan organisasi, susunan sistematik binaan, kesatuan yang membangunkan sesebuah karya sastera.Keupayaan menyelesaikan tugasan ini memberatkan identifikasi dan analisis terhadap unsur-unsur luaran dan dalaman (lahiriah dan batiniah) karya
tersebut. Contoh soalan.
i)Bagaimanakah caranya pengarang melukiskan watak dan perwatakan
setiap tokoh dalam novel Senjakala ?
5.5Ujian Kesusasteraan Aras Penilaian
Item-item ujian aras penilaian mengukur kemampuan pelajar menilai ketepatan fakta daripada kenyataan dan bukti-bukti yang tertulis, ketepatan pemilihan kata,ungkapan dan kalimat dan hubungannya dalam tema dan makna keseluruhan sesuatu
karya sastera. Keupayaan berfikir aras penilaian ini antara lain berbentuk kemampuan menilai sesuatu perkara. Contoh soalan aras penilaian ialah:
iBandingkan drama Anna karya Kemala dengan Jebat karya Hatta Azad Khandari segi:
a) Latar masa, latar tempat dan latar masyarakat yang terdapat dalam kedua- dua drama tersebut.
b) Unsur-unsur kemanusiaan.
ii)Mengapakah sajak-sajak ciptaan Amir Hamzah dikira lebih menampakkan permainan kata-kata dibandingkan dengan sajak-sajak yang dihasilkan sebelumnya?
6. Ujian Kesusasteraan Kategori Moody
Terdapat beberapa aras dalam ujian ini yang cukup sesuai untuk menguji kesusasteraan.
6.1 Ujian Kesusasteraan Aras Informasi untuk menguji kemampuan pelajar terhadap perkara-perkara dasar atau asas berhubung dengan sastera
6.2 Ujian Kesusasteraan Aras Konsep untuk mempersepsi tentang maklumat atau unsur karya dibina. Unsur-unsur yang terkandung dalam sesebuah karya sastera adalah hal pokok yang dipersoalkan dalam ujian aras ini. Contoh soalan untuk menguji pelajar pada aras konsep:
i) Apakah hubungan antara Kinto dengan Noor, apakah hubungan antara Damid dengan Dasima? Apakah konflik atau masalah utama yang terdapat dalam novel tersebut? Apakah faktor yang selalu membebani penderitaan batin dan jiwa Kinto? Mengapakah Kinto begitu sayang kepada Noor dan Dasima? Mengapa Kinto akhirnya tidak dapat terlepas daripada perasaan kesal yang berpanjangan
dalam hidupnya?
6.3Ujian Kesusasteraan Aras Perspektif untuk mendapatkan pandangan pelajar atau pembaca karya.Contoh soalan.
i)Apakah kesimpulan yang boleh anda buat dengan membaca novel
Senjakala?Adakah sesuatu yang bersifat tipikal dalam novel Senjakala?Unsur apakah yang bersifat tipikal itu dan realiti kehidupan yang manakah yang anda maksudkan itu?
6.4Ujian Kesusasteraan Aras Apresiasi/Penghayatan yang ada kaitan dengan permasalahan dan atau yang berkaitan antara bahasa sastera dengan linguistik.
Contoh soalan.
i)Mengapakah Shahnon Ahmad dalam novel Ranjau Sepanjang Jalan dan Azizi Hj. Abdullah dalam novel Seorang Tua Di Kaki Gunung banyak memilih kata-kata dan ungkapan daerah utara ( Kedah ) bagi melahirkan maksud-maksud tertentu?


2. Isu-isu pengujian dan penilaian yang terlibat dalam pengajaran sastera dalam bahasa Melayu. (1000 perkataan)

Pengujian dan penilaian Komsas dalam bahasa Melayu dijalankan dengan tujuan untuk mendapatkan kembali maklumat. Maklumat ini amat berguna kepada guru dan pelajar. Melalui pengujian dan penilaian yang dijalankan guru dapat melihat sama ada objektif pengajarannya telah mencapai objektif. Apabila guru sudahpun berjaya mencapai objektif maka guru dengan mudahnya boleh memberi gred dan menempatkan para pelajar dalam kumpulan tertentu. Hal ini akan memudahkan guru untuk mengurus kelas, lebih-lebih lagi bagi mata pelajaran bahasa Melayu. Pengujian dan penilaian juga melibatkan ciri-ciri ujian seperti kesahan ujian, kebolehpercayaan atau kestabilan ujian dan keobjektifan atau ketepatan ujian. Jenis-jenis ujian,asas penilaian dan aras ujian perlu juga diambilkira bagi memastikan tujuan dan objektif pengujian dan penilaian itu benar-benar melambangkan keperluan sesuatu ujian itu dibina dan diuji. Dengan memilih jenis ujian yang betul maka penguji akan mendapat kembali hasil daripada ujian yang dijalankan. Ini bermakna dalam menjayakan sesuatu ujian seperti ujian Komsas beberapa perkara yang disebut tadi amat perlu diambi berat, di samping beberapa aspek yang lain seperti masa menjawab bersesuaian dengan soalan, falasi logik, pengaruh bahasa dialek, kekurangan kosa kata, gaya bahasa, gaya penulisan dan sebagainya.

Menurut Azman Wan Chik ( 1981 ), konsep kesahan ditakrifkan sebagai sejauhmanakah sesuatu bahan ujian yang dtubuhkan dapat mengukur sesuatu proses pengajaran atau sejauh manakah sesuatu bahan ujian itu dapat menjalankan tugas-tugas yang diharapkan daripadanya. Dalam hal ini, pengujian dan penilaian Komsas haruslah mempunyai kesahan yang bergantung kepada kebolehpercayan markat-markat, sejauhmanakah kandungan bahan ujian Komsas merupakan satu sampel yang seimbang dan mewakili objektif pengajaran dan pembelajaran yang menjadi matlamat Komsas. Matlamat Komsas ialah untuk melahirkan pelajar yang kreatif dan kritis, meningkatkan kekuatan rohani dan intelek, memupuk kesedaran terhadap nilai estetika karya dan keindahan bahasa, mengenali dan mengurus perasaan pelajar serta meningkatkan kemahiran intrapersonel dan interpersonel. Sebagai contoh, sekiranya objektif pengajaran dan pemelajaran ialah untuk membolehkan para pelajar memberikan jawapan dalam bentuk esei, aras soalan ialah aras apresiasi yang ada kaitan antara bahasa sastera dengan linguistik seperti dalam contoh soalan (i) di bawah, guru/penguji harus berwaspada dan akur dengan dua perkara iaitu adakah soalan ( i) menepati aras apresiasi dan masa menjawab adalah mencukupi. Keduanya, adakah skima pemarkahan yang diberi bersifat seimbang. Maksudnya, adakah calon akan mempersembahkan jawapan yang hampir sama. Hal pertama tadi, dikatakan sebagai pengurusan tadbiran soalan, manakala hal kedua berkisar tentang skima yang adil dan saksama. Contoh soalan PMR.
(xii) Kanang Cerita Seorang Pahlawan (Maznan Nordin)
Jelaskan secara ringkas tiga latar masyarakat yang terdapat dalam novel yang anda kaji.

Guru atau penguji juga harus sedar bahawa soalan di atas harus sesuai dengan matlamat pengajaran pada hari itu atau matlamat yang mahu dicapai sekiranya soalan berkenaan hendak diuji dalam ujian bulanan, misalnya.. Tidak harus juga guru memberi markah atau mengambilkira jawapan yang diberi oleh pelajar sekiranya tidak mengikut skima jawapan yang telah disediakan bagi contoh soalan di atas tadi. Jika guru mengambil sikap toleransi maka objektif yang hendak dicapai dalam pengajaran kedua-dua buah novel akan gagal. Dalam hal ini juga, kesahan soalan boleh dicapai melalui pra pengujian atau melalui teknik menguji kesahan soalan, kesahan konkuren, konstruk dan sebagainya. Hal kesahan ini akan kelihatan rumit apabila penguji berhadapan dengan soalan objektif. Antara kegunaan ujian objektif ialah guru boleh menggalakkan pelajarnya mempelajari tentang gaya bahasa , teknik serta nilai dan pengajaran, tema dan sebagainya tetapi selalunya ujian objektif hanya tertumpu kepada pengetahuan asas sesebuah karya. Pelajar dikawal daya kreatif dan kritis. Perkara ini dapat dilihat daripada soalan sajak,’Ruang” Tingkatan Dua oleh Ahmad Razali Hj. Yusof yang telah dibina oleh seorang pengubal soalan Komsas.


1 Berdasarkan baris kedua sajak penyajak merupakan insan yang
A tahu bersyukur
B menunaikan janji
C sering berasa ragu-ragu
D suka mengembara

Pelajar hanya perlu membaca dan memahami sajak yang disediakan dan soalan yang dikemukakan adalah dalam bentuk langsung(direct question ) dan dikategorikan dalam aras kesukaran ingatan. Penguji asyik terpengaruh dengan budaya soalan daripada buku rujukan di pasaran dan terhad kepada aras Taksonomi Bloom sahaja. Aras pemikiran seperti pemikiran lateral tiada diketengahkan untuk benar-benar menguji tahap membaca,menghayati, kefahaman dan sebagainya. Jika alasannya, penggubal ingin mempelbagaikan aras soalan mengikut Taksonomi Bloom atau aras soalan kesusasteraan, kewajaran mencuba pada aras pemikiran yang lebih tinggi patut diberi pertimbangan.

Menurut Mana Sikana ( 1996 ),
”...Berfalsafah bererti berfikir.Ilmu falsafah membicarakan soal dasar manusia dan cuba mencari jawapan sebenar terhadap sesuatu persoalan.Dalam konteks sastera,falsafah membicarakan soal dasarnya iaitu kesusasteraan.Falsafah ialah satu seni berfikir secara kreatif, justeru itu menguasainya bererti akan mempertahankan daya kreatif para pengarangnya”.

Untuk melihat lebih jelas lagi, lihat soalan 31 berikut yang nyata tidak mempunyai penganggu yang mantap.Calon boleh tahu jawapan sekali imbas, D.

Soalan 31. Apakah teknik penceritaan yang tidak digunakan dalam petikan?
A pemerian C imbas kembali
B monolog D imbas muka

Oleh yang demikian, menguji bahan sastera bukanlah perkara biasa-biasa tetapi berkait rapat dengan falsafah kesusasteraan itu sendiri. Perkara seperti inilah yang perlu ada dalam minda pengajar,penguji dan calon bagi mencapai matlamat Komsas.
Dalam pengujian dan penilaian Komsas, jadual penentu ujian ( JPU ) juga turut mempengaruhi sesuatu ujian itu. Komsas telah menetapkan para pelajar harus tahu mengenai tema dan persoalan, plot, watak dan perwatakan, latar, gaya bahasa serta nilai dan pengajaran. Ini bermakna, JPU yang disediakan harus memberi pertimbangan yang sewajarnya, bahagian manakah yang harus diberi penekanan yang utama, sederhana utama dan kurang penting. Contohnya, sesebuah JPU yang ingin menguji novel Merdeka!Merdeka! boleh menekankan tema dan persoalan, watak dan perwatakan serta nilai dan pengajaran berbanding memberi penekanan kepada gaya bahasa dan plot. Sebaliknya jika plot dipilih, JPU seharusnya dibina dengan mengambilkira aspek permulaan, perkembangan, perumitan, puncak dan peleraian yang terdapat dalam plot bagi novel , Merdeka!Merdeka!.
Isu pengujian dan penilaian Komsas juga dapat dilihat daripada skop pengajaran dan pemelajaran dalam satu-satu tempoh. Adakala penguji tidak mengambil kira isi pelajaran yang telah diajar. Misalnya, penguji hanya berkesempatan mengajar satu daripada tiga buah novel yang telah ditetapkan tetapi dalam ujian berkenaan guru meminta pelajar membuat perbandingan antara dua buah novel maka ujian yang dijalankan dikatakan tiada kesahan isi.
Pengujian dan penilaian Komsas yang terdapat di dalam soalan Bahasa Melayu hanyalah melibatan 10 buah soalan dalam Kertas 1 dan Kertas 2, PMR. Peratusan kepentingan yang kecil tidak berpada dengan bahan-bahan sastera yang perlu dibaca. Bayangkan, seseorang pelajar harus membaca, memahami, menghayati, mengaplikasi dll tanpa pengecualian beberapa buah karya dalam masa tiga tahun sedangkan cabaran soalan hanya mempunyai kepentingan yang kecil.Selain kepentingan yang kecil, aras soalan dan format soalan yang seakan-akan boleh dihafal atau diramalkan membuatkan guru-guru tidak memberi penekanan yang sewajarnya.Sekiranya dipertaruhkan soalan berikut dalam PMR,didapati juga kekangan dialek dan kosa kata timbul dalam pengujian dan penilaian Komsas. Contoh.

i)Mengapakah Shahnon Ahmad dalam novel Ranjau Sepanjang Jalan dan Azizi Hj. Abdullah dalam novel Seorang Tua Di Kaki Gunung banyak memilih kata-kata dan ungkapan daerah utara ( Kedah ) bagi melahirkan maksud-maksud tertentu?

Bagi guru dan pelajar, mereka perlu peka dan tahu maksud kosa kata utara yang terdapat dalam kedua-dua buah novel yang bekenaan. Barangkali, pelajar di utara Semenanjung mampu untuk memahaminya tetapi bagi pelajar seperti di Johor, Sabah dan Sarawak agak suka untuk berbuat demikian. Begitu juga,dalam syair Kem Tambunan terdapat
perkataan, ”kakang ” yang membawa maksud abang ( lelaki ), juga membawa maksud kakak ( perempuan ) sekiranya yang membahasakan kakang itu seorang perempuan. Walaubagaimanapun, hal ini seumpama ini masih boleh lagi diterima kerana ianya adalah sastera sekalipun bertentangan dengan linguistik.
Menurut Azman Wan Cik ( 1981 ), dalam pengujian guru harus memahami penubuhan bahan ujian. Dalam ujian objkektif, kemahiran penubuhan bahan ujian penting tetapi dalam ujian esei, kebolehan pemarkahan menjadi pokoknya. Dalam esei, pemarkahan yang baik datangnya daripada sambutan jawapan yang hampir sama.Dalam hal berkaitan Komsas, didapati pihak penguji tidak mempunyai pengalaman tentang penubuhan bahan ujian. Skima jawapan juga didapati dirujuk terus daripada buku nota. Pengalaman belajar di dalam bilik darjah kadangkala tidak diberi perhatian sebaliknya penguji memfotostat soalan-soalan yang bukan mengikut kemahiran yang dipelajari dalam kelas pada sesuatu waktu pengajaran dan pembelajaran Komsas.


4. Bina lima soalan berkaitan pengajaran dan pembelajaran sastera di sekolah anda. (1000 perkataan)

Berikut merupakan lima soalan Komsas yang terdiri daripada Kertas 1 dan Kertas 2.

Soalan 1.
Kertas 1,soalan 31 hingga soalan 33

Baca petikan di bawah ini dengan teliti, kemudian jawab soalan-soalan yang berikutnya.
Matain melihat anak-anak terungnya pada batasnya.Ada dua pohon yang lebih besar daripada semua pokok terung di batas Sitiawa Tingginya sudah lebih sejengkal.Pokok-pokok terung itu nampak layu dan tidak bermaya dalam panas terik tengah hari begitu,Matain tunduk mencabut sebatang pokok pegaga kecil pada umbi sebatang pokok terungnya.
Beberapa minggu dulu bapak membawa balik sekotak besa anak-anak terung yang hijau dan lemah. Besarnya Cuma dua ruas jari. Lalu emak semaikan di dalam kerek daun kelapa yang dibuat bulat-bulat seperti kerek untuk bubuh manisan kelapa. Sunguh cantik kerek-kerek yang dibuat ole emak.Emak aturkerek-kerek itu ada tempat lapang di belakng rumah. Matain tolong mengangkut dari hadapan tangg. Dan Matain tolong ambil air dari telaga untuk buat siram anak-anak terung yang baru disemai.
Pagi-pagi limun sebelum orang lain bangun,Matain sudah turun ke tanah meliha semaian anak-anak terung di dalam kerek di belakang rumah. Semua anak terung segar dan hijau.Matain amat gembira.
”Anak terung hidup segar,mak! Bagus betul! Tain mahu siram acap-acap!”.
Kemudian bapa pergi seperti biasa membawa pulang alat-alat buat rumah. Emak membekalkan nasi untuk makan tengah hari yang dibubuh ke dalam periu besi putih. Kemudian Kak Jarah dan Sitiawa pula pergi ke sekola. Lepas itu Abang Jali pula pergi kerja pukul kain batik di Penambang. Pagi itu, Matain tidak cuba toak basikal Abang Jali seperti hari-hari yang lain. Biasanya, Matain berbuat begitu untuk bergurau senda dengan Abang Jali.
(Dipetik daripada cerpen”Anak Bumi Tercinta”, karya Fatimah Busu,antologi Anak Bumi Tercinta,Tingkatan 3, DBP )

31Apakah yang dilihat oleh Matain di atas batasnya
A pokok pegaga kecil yang segar
B pokok terung yang tingginya lebih daripada sejengkal
C anak-anak terung Sitiawa yang layu dan tidak bermaya
D dua pokok terungnya yang lebih besar daripada pokok terung Sitiawa.

32Tujuan Matain bangun awal-awal pagi pada hari itu adalah...
A untuk melihat pokok-pokok terungnya di batas
B untuk menyiram acap-acap pokok terungnya.
C untuk melihat semaian anak-anak terungnya
D untuk melihat kerek di belakang rumahnya

33Yang manakah bukan perwatakan Matain?
A rajin C bersemangat
B prihatin D pemalas

34Apakah teknik penceritaan yang tidak digunakan dalam petikan?
A pemerian C imbas kembali
B monolog D imbas muka

35 Pengajaran yang berikut diperoleh daripada cerpen Anak Bumi Tercinta, kecuali...
A ibu bapa usah bertegas terhadap anak yang nakal.
B jangan membiarkan anak-anak berseorangan.
C kita hendaklah mengamalkan semangat kejiranan.
D isilah masa lapang dengan perkara yang berfaedah.

Kertas 1, Soalan 36 hingga 40
Baca syair di bawah ini dengan teliti, kemudian jawab soalan-soalan yang berikutnya.

Radin bertitah sambil berdiri,
”Kakang sekalian segeralah mari,
Kita pun mandi bersuci diri,
Panas nan keras tidak terperi.”

Tunduk menyembah sekaliannya,
Bersalin basahan mengiring tuannya,
Radin bersiram sangatlah sukanya,
Masing-masing dengan gurau sendanya.

Ramainya tidak lagi terperi,
Ada yang berenang ke sana ke mari
Bersimbah-simbah sesama sendiri
Menyukakan hati Radin Menteri.


Setengah lagi bercura lena,
Kelihatan rakit bunga angsana,
Rupanya indah pelbagai warna,
Segala yang menentang hairan semena

Rakitnya hanyut dari hulu,
Menurut air hilir selalu,
Segala yang memandang belas dan pilu,
Masing-masing berebut dahulu.


36Kata kakang dalam rangkap pertama syair bermaksud...
A adik C bapa
B isteri D abang

37Apakah pesanan mereka setelah melihat akit hanyut di air?
A simpati C gembira
B marah D malu

38.Nyatakan nilai murni yang digambarkan dalam rangkap kedua syair
A bertanggungjawab C taat setia
B merendah diri D gigih berusaha

39 Apakah rima akhir bagi setiap rangkap syair?
A abba C abab
B aaaa D baba

40 Apakah tema Syair Kem Tambunan?
A peranan rakyat terhadap
pemerintah
B misteri rakit hanyut
C taat setia kepada pembesar
D adab ketika mandi


Soalan 3.
Soalan 36 hingga Soalan 40
Baca puisi di bawah dengan teliti dan kemudian jawab soalan-soalan yang berikutnya.

RUANG
Tuhan memberikan ruang dan udara
untuk kita menghambat kehidupan
biarpun aku dalam panas sinar mentarimu
malammu terlalu lembut dengan udara dingin
yang mencengkamku hingga jauh di hujung malam.
yang cukup panjang untuk kita
mendaki bukit-bukit harapan
sambil mencari ketentuan
yang terapung di mana-mana
aku berterima kasih
kerana kau telah menjanjikan
sesuatu yang tak dapat aku pastikan.
Ahmad Razali Hj. Yusuf
(Dipetik daripada antologi Seuntai Kata untuk Dirasa,
Tingkatan 2, DBP)

36. Ruang dalam sajak ini mungkin sekali ialah tempat
A kediaman.
B untuk bernafas.
C untuk bekerja.
D untuk hidup.

37. Yang berikut manfaat “ruang dan udara” kepada manusia kecuali
A membolehkan kita mengejar kehidupan.
B melakukan apa-apa sahaja yang disukai.
C memberikan masa yang cukup untuk bertindak.
D menikmati perubahan cuaca pada waktu siang dan malam.


-----------------------------------
aku berterima kasih
kerana kau telah menjanjikan
sesuatu yang tak dapat aku pastikan.
-----------------------------------
38. Apakah perasaan yang digambarkan dalam baris sajak di atas?
A Lega
B Insaf
C Syukur
D Gembira

-----------------------------------
Tuhan memberikan ruang dan udara
yang cukup panjang untuk kita
mendaki bukit-bukit harapan
sambil mencari ketentuan
-----------------------------------
39. Unsur gaya bahasa yang terdapat pada baris ketiga bait kedua sajak di atas ialah
A simile C hiperbola
B metafora D personifikasi


40. Sajak “Ruang” bertemakan
A mensyukuri rahmat Tuhan.
B menikmati perubahan cuaca.
C bergerak bebas dalam kehidupan.
D melakukan sesuatu yang digemari.
Soalan 4

Kertas 2, Bahagian D, soalan novel
Bahagian D
[Masa yang dicadangkan : 10 minit]
[10 markah]
Jawapan mestilah berdasarkan satu daripada novel-novel yang telah anda kaji sama
ada di Tingkatan 1, Tingkatan 2, atau Tingkatan 3 seperti senarai di bawah.
(i) Meniti Kaca (Raja Sabarudin Raja Abdullah)
(ii) Anak Din Biola (Maaruf Saad)
(iii) Aku Anak Timur (Siti Aminah Hj. Yusuf)
(iv) Limpahan Drah di Sungai Semur (Zakaria Salleh)
(v) Pahlawan Pasir Salak (Mohd Ismail Sarbini)
(vi) Tragedi Empat Disember (Dzul Karnain Ithnain)
(vii) Timulak Kapal Perang (Azmah Nordin)
(viii) Kapten Hassan Wira Bangsa (Harun Johari)
(ix) Panas Salju (Talib Samat)
(x) Merdeka! Merdeka! (A. Rahman Hanafiah)
(xi) Ekspedisi (Mohd. Ghazali Tocheh)
(xii) Kanang Cerita Seorang Pahlawan (Maznan Nordin)

Jelaskan secara ringkas tiga watak sampingan yang terdapat dalam novel yang anda
kaji.

Soalan 5
Kertas 2, Bahagian D, soalan novel
Bahagian D
[Masa yang dicadangkan : 10 minit]
[10 markah]
Jawapan mestilah berdasarkan satu daripada novel-novel yang telah anda kaji sama ada di Tingkatan1, Tingkatan 2, atau Tingkatan 3 seperti senarai di bawah.
(i) Meniti Kaca (Raja Sabarudin Raja Abdullah)
(ii) Anak Din Biola (Maaruf Saad)
(iii) Aku Anak Timur (Siti Aminah Hj. Yusuf)
(iv) Limpahan Drah di Sungai Semur (Zakaria Salleh)
(v) Pahlawan Pasir Salak (Mohd Ismail Sarbini)
(vi) Tragedi Empat Disember (Dzul Karnain Ithnain)
(vii) Timulak Kapal Perang (Azmah Nordin)
(viii) Kapten Hassan Wira Bangsa (Harun Johari)
(ix) Panas Salju (Talib Samat)
(x) Merdeka! Merdeka! (A. Rahman Hanafiah)
(xi) Ekspedisi (Mohd. Ghazali Tocheh)
(xii) Kanang Cerita Seorang Pahlawan (Maznan Nordin)

Jelaskan secara ringkas tiga latar masyarakat yang terdapat dalam novel yang anda kaji.

5. Dua cadangan memperbaiki pengajaran dan pembelajaran sastera di sekolah pada masa
ini. (1000 perkataan)

Pengajaran dan pembelajaran Komsas di sekolah berkaitan dengan falsafah kesusasteraan, matlamat Komsas, dasar pendidikan negara, dasar kebudayaan negara dan sebagainya. Matlamat Komsas antaranya untuk melahirkan pelajar yang kreatif dan kritis, meningkatkan kekuatan rohani dan intelek, memupuk kesedaran terhadap nilai estetika karya dan keindahan bahasa, mengenali dan mengurus perasaan pelajar serta meningkatkan kemahiran intrapersonel dan interpersonel Matlamat-matlamat yang dinyatakan jelas menunjukkan bahawa komponen penting dalam sukatan bahasa Melayu edisi perubahan ini bukan sekadar melepaskan batuk ditangga. Dengan menjadikan Komsas sebahagian daripada kandungan sukatan bahasa Melayu guru dan pelajar harus menghayati dari pelbagai aspek dan sudut sastera seperti puisi tradisional dan moden, prosa tradisional dan prosa moden, novel dan drama, ditokok dengan enam genre bahan teks yang harus dikuasai dan harus dibaca serta dibincang dalam masa pengajaran dan pembelajaran bahasa Melayu di sekolah, baik guru mahupun pelajar.Di peringkat PMR, guru harus mendedahkan dan mengajar, pelajarnya belajar 18 buah puisi tradisional, 18 buah puisi moden,12 buah prosa tradisional,sembilan buah drama,18 buah cerpen dan tiga buah novel sudah mencerminkan kesungguhan itu ( Dalam Nik Hassan Basri Nik Ab. Kadir, 2005 )
Semenjak diajar di sekolah-sekolah dan diuji dalam Penilaian Menengah Rendah ( PMR ) dan Sijil Pelajaran Malaysia ( SPM ) beberapa kebaikan dan kelemahan telah dapat dikenalpasti. Cadangan untuk penambahbaikan telah diutarakan oleh banyak pihak, lebih-lebih lagi dalam kalangan ahli panel yang dilantik oleh Bahagian Perkembangan Kurikulum(BPK ).Tidak ketinggalan juga pihak seperti Bahagian Teknologi Pendidikan (BTP )dan Lembaga Peperiksaan Malaysia(LPM )telah mengenalpasti beberapa masalah yang terdapat dalam pengajaran dan pembelajaran Komsas. Bahagian Perkembangan Kurikulum bertugas untuk merangka kurikulum yang sesuai dengan Komsas dan sentiasa berusaha untuk penambahbaikan. Bahagian Teknologi Pendidikan pula sentiasa melakukan inovasi dalam teknologi pengajaran dan pembelajaran Komsas dengan memperkenalkan pelbagai jenis media dan software untuk menarik minat pelajar untuk mengikuti Komsas. Lembaga Peperiksaan yang tugasnya untuk menggubal soalan, di dapati kian berusaha untuk mempelbagaikan aras soalan Komsas dengan melantik penggubal soalan, pembina skima dan pemeriksa yang terdiri daripada guru-guru pakar dalam bidang kesusasteraan. Di peringkat sekolah pula, Komsas sudah menjadi sebahagian daripada aktiviti penting dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa Melayu kerana boleh mempengaruhi keputusan peperiksaan seperti PMR dan SPM. Kegagalan pelajar mencapai kejayaan dalam bahasa Melayu mungkin boleh dianggap sebagai kegagalan pihak panitia Bahasa Melayu dan seisi warga sekolah.Oleh yang demikian, usaha untuk memantapkan lagi pengajaran dan pembelajaran Komsas di sekolah-sekolah merupakan satu usaha yang berterusan.
Saya melihat peluang untuk memperbaiki pengajaran dan pembelajaran Komsas dari dua sudut. Pertamanya, dari sudut pengujian. Keduanya, dari sudut inovasi pengajaran dan pembelajaran Komsas.
Pengujian dan penilaian bermaksud hasil pengajaran dan pembelajaran harus dinilai kembali untuk mendapatkan maklumat, adakah pelajar berjaya menguasai pembelajaran mereka. Jika berjaya, setakat mana. Sekiranya gagal, mengapa mereka gagal dan di bahagian manakah punca kegagalan itu. Menurut Mokhtar Ismai(1995 ), seseorang guru patut memikirkan berbagai-bagai cara untuk menjadikan pengujian di bilik darjah lebih menarik, di samping mempertingkatkan pembelajaran. Dengan demikian, cadangan Ebel boleh difikirkan bersama. Menurut Ebel ( 1979 ), dengan menggunakan ujian yang sama beberapa kali. Mengikut cara ini, pada pentadbiran kali pertama,ujian dijalankan seperti biasa iaiatu di bawah pengawasan guru, yang berbeza ialah pelajar diperlukan menanda jawapan pelbagai pilihan pada dua tempat, pertama pada kertas jawapan pelbagai pilihan, dan kedua pada kertas soalan itu sendiri. Kemudian pelajar dibenarkan untuk memiliki kertas soalan tadi. Sebaik sahaja selesai pentadbiran ujian pertama, pelajar disuruh membawa kertas soalan pulang ke rumah dan diwajibkan menjawab sekali lagi tanpa pengawasan guru (ujian bawa pulang ).Oleh itu, untuk tujuan ini dibekalkan sau lagi kertas jawapan pelbagai pilihan( Kertas OMR ).Sudah tentu pada kali ini mereka boleh berbincang dengan rakan-rakan dan juga membuka buku teks, buku rujukan atau buku catatan. Mereka digalakkan berbincang dalam kumpulan kecil dan boleh membandingkan jawapan antara satu sama lain. Jika jawapan mereka berbeza, mereka perlu memberi justifikasi bagi memilih alternatif lainnya. Matlamatnya supaya pelajar mendapat markah penuh atau hampir penuh.Kertas jawapan pelbagai pilihan akan diserahkan beberapa hari sesudah pentadiran ujian pertama. Markah, ”Ujian bawa pulang” akan dijumlahkan bersama dengan markah ujian pengawasan guru tempoh hari bagi mendapatkan markah keseluruhan.pengalaman menunjukkan bahawa pelajar akan bekerja keras dengan ujian bawa pulang dan banyak perkara dipelajari.Jumalah markat tentulah berbeza dan kebolehpercayaannya lebih tinggi. Walaupun ujian itu sama tetapi mempunyai pencapaian yang berbeza. Ujian Kelas menekankan aspek kecekapan intelek manakala ujian bawa pulang menekan ketekunan usaha. Dengan prosedur penilaian yang sistematik,lebih bermakna maka pengajaran dan pembelajaran Komsas boleh dipertingkatkan.
Menurut Sufean Husin(2002 ), inovasi ialah pembaharuan, modifikasi atau memperbaiki idea,benda,ilmu dan ciptaan seni budaya tamadun dengan tujuan memenuhi fungsi-fungsi tertentu atau memenuhi citarasa tertentu, atau memenuhi tunturan pasaran tertentu. Inovasi dilakukan oleh manusia kreatif untuk mebina trend baru dan meraih peluang maksima dalam ekosistem yang banyak persaingan. Dalam pengajaran dan pembelajaran Komsas, inovasi amat perlu bagi menjamin tercapai matlamat Komsas. Pengajaran dan pembelajaran Komsas setakat ini hanya melibatkan buku-buku seperti novel yang dibaca, dihayati dan sebagainya tanpa melibatkan penulis buku itu sendiri dan agak kekurangan alat bantu mengajar. Buku sungguh pun maujud tetapi intipati kandungannya perlu dihayati dengan mendalam, perlu difahami, perlu dibaca berulang-ulang dan sebagainya. Dalam soal ini, adalah lebih baik sekiranya penulis buku berkenaan diberikan ruang untuk berbicara secara langsung dengan pelajar, misalnya melalui tele-conference. Dengan adanya usaha seumpama ini, nikmat mempelajari sastera dapat dirasai oleh para pelajar. Sekiranya pula pihak sekolah berupaya menanggung kos, adalah baik jika dijemput penulis ke laman sekolah. Dengan cara ini, pelajar dapat berdiskusi dengan penulis. Dalam hal ini, gabungan beberapa buah sekolah boleh mengurangkan kos ceramah yang berkenaan. Di pihak penulis pula, diharapkan tidak meletakkan harga yang terlalu tinggi. Dengan pendekatan sebegini, faedahnya bukan sahaja dapat dinimati oleh para pelajar malahan pihak guru-guru yang mengajar akan dapat menimba ilmu melalui muzakarah bersama penulis dan kemudiannya akan dapat menyampaikan pengajaran mereka dengan baik, tepat dan bermakna. Selain daripada membawa penulis turun padang, tindakan seperti tele-coference sebenarnya adalah satu alat bantu mengajar Komsas yang cukup baik. Alat bantu mengajar yang sedia ada perlu diinovasi dalam bentuk digital sesuai dengan trend masa kini.

Tiada ulasan: