5 Mac 2009

Tugasan pada 7 Mac 2009

Kuliah pada 7 Mac digantikan dengan tugasan berikut:

1. Sempurnakan nota kuliah setakat ini. (10 markah)
2. Buat esei mengenai objektif sukatan pelajaran Bahasa Melayu menurut sekolah Menengah dan Rendah tempat anda bertugas. Buat pelajar Thai, huraikan objektif pengajaran bahasa Melayu di sekolah anda sendiri. (10 markah)

Tugasan ini perlu diselesaikan dan diemelkan kepada saya sebelum 11 mac 2009.

3. Huraikan isu mengenai pengujian karangan, kefahaman, rumusan, tatabahasa, peribahasa dan komsas sebagai yang diajarkan di sekolah anda. Buat satu huraian bagi satu jenis topik ini. Gunakan contoh dalam pengajaran anda sendiri. (40 markah)

Tugasan 3 perlu diemelkan kepada saya pada akhir Mac 2009.

29 ulasan:

fadilah saleah berkata...

Fadilah Saleah

M20082000312
Nomber telefon bimbit : 0176289757

Jawapan

Soalan 1. Sempurnakan nota kuliah setakat ini. (10 markah)


Kuliah 2
03 January 2009

Memperkenalkan teori, kaedah dan teknik-teknik menilai dan menguji dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa Melayu.

Kaedah penilaian dan pengujian dalam bahasa Inggeris, disesuaikan kepada bahasa Melayu.

Perbezaan akan dibuat terhadap belajar bahasa sebagai bahasa asli dan juga bahasa asing.

Bacaan Utama
1. Robert Lado (1962, Language Testing, New York: McGraw Hill.
2. Tim MacNamara (2000) Language Testing, Oxford: OUP

Bacaan dalam BM
1. Azman Wan Chik (1994), Pengujian Bahasa, Kuala Lumpur: DBP
2. Abdul Aziz Abdul Talib (1996), Menguji Kemahiran Bahasa, Kuala Lumpur: DBP
3. Marohaini Yusoff (1999), Bacaan dan Kefahaman, Kuala Lumpur: DBP
4. Bashah Abu Bakar (2003) Asas Pengukuran Bilik Darjah, Tg. Malim: Quantum
5. Abu Bakar Nordin (1995), Penilaian Afektif, Kajang: Masa Enterprise.

Penilaian
1. Tugasan 1 = 30
2. Tugasan 2 = 30
3. Peperiksaan = 40
4. Jumlah = 100

1. Pengenalan

1.1 Belajar bahasa asli dan bahasa asing
1.2 Hubungan ujian dengan pembelajaran
1.3 Isu-isu yang selalu timbul mengenai ujian
1.4 Lado: Bab 1 dan 2

2. Pengujian dalam bahasa

2.1 Masalah menguji bahasa asli: dialek yang berbeza-beza, tatabahasa, falasi logik, kekurangan kosa kata, penulisan, gaya.
2.2 Teori dan amali menguji bahasa asing: Perbezaan daripada bahasa asli.
2.3 Lado: Bab 1, 2, dan 3

3. Variabel dan strategi

3.1 Variabel: unsur dan kemahiran.
3.2 Strategi: situasi atau bahasa, unsur atau kemahiran, ujian berkelompok atau individu, ujian subjektif atau subjektif.
3.3 Lado: Bab 4

4. Kriteria menguji

4.1 Kesahihan, reliablity, scorability, ekonomi, administrability.
4.2 Kritikan: terjemahan, esei, rencana (dictation), ujian objktif, ujian mendengar.
4.3 Lado: bab 5

5.Sebutan

5.1 Peranan sebutan, segmen sebutan dan bunyi.
5.2 Perspesi bunyi bermakna (pasangan), mengenal pasti bunyi melalui sebutan, melahirkan sebutan, sebutan baku,

6.Intonasi

6.1 Amali: membina unit ujian sebutan dan intonasi.
Lado: 6, 7, 8, 9, 10.

7.Kemahiran Bersepadu

7.1 Kefahaman auditori.
7.2 Bgaimana membentuk ujian.
7.3 Pelbagai pilihan, betul-salah dll.
7.4 Membina unit ujian bersepadu.
7.5 Lado: Bab 14

8.Kefahaman Membaca

8.1 Teknik umum
8.2 Pra-membaca
8.3 Teknik bagi pelajar awal
8.4 Teknik bagi pelajar maju.
8.5 Membina unit ujian membaca.
8.6 Lado Bab 15, Marohaini

9.Prosedur Membina Ujian

9.1 Prinsip ujian dalam bilik darjah.
9.2 Ujian atau kuiz.
9.3 Item ujian objektif.
9.4 Kertas jawapan.
9.5 Fail item ujian.
9.6 Menyediakan item ujian.
9.7 Membina ujian.
9.8 Merekabentuk ujian on-line.

Persembahan

Tugasan dan persembahan

Kuliah 3
10 January 2009

Jenis ujian

1.Pembinaan ujian
2.Ujian Secara Berasingan
3.Ujian Integrasi dan Pregmatik
4.Ujian Bahasa Komunikatif

Pembinaan Ujian

1. Penggunaan ujian berkriteria
2. Pembinaan item ujian
3. Kesahan ujian
4. Kebolehpercayaan ujian

1. Penggunaan ujian berkriteria


Kriteria ialah fonom apa yang berkaitan dengannya atau norma tahu sistem- system tatabahasa, sebutan tulisan bunyinya dan sebagainya

2. Pembinaan item ujian
Pembinaan item ujian, ada data dalam ujian yang salah kita membetulkan, dalam tatabahasa mesti senaraikan sendi nama. Contoh : Buku di atas mija, dan kecandingan bahasa di segi kefahaman utama.

3. Kesahan ujian

Kesahan ujian apa bila ada pengujian lisan sering berlaku bagaimana kita sudah Tanya.

4. Kebolehpercayaan ujian

Ujian ini juga mesti memberi sama berulah kata ujian itu boleh percaya.


Ujian Secara Berasing (Discrete Point Test)

1. Integrasi kemahiran penggunaan bahasa dan komunikasi
2. Integrasi mahal- mengambil masa yang pannjang
3. Ujian integrative sesuai untuk kelas KBSR
4. Item integrative- meningkatkan pencapaian kemahiran bahasa
5. Ujian kloz, sesuai untuk ujian kemahiran produktiviti.


KBSR
Soalan tatabahasa kefahaman peringkat keyataan ayat.

Kuliah 4
17 January 2009

Komunikasi dan Rekabentuk Ujian

Pandangan tentang bahasa dan penggunaan bahasa mempenggaruhi reka bentuk ujian, dan mentafsir skor.
Binaan ujian adalah bagi mengentahui kemahiran bahasa colon yang diukur.
Reka bentuk ujian ditentukan oleh apa yang kita angap menjadi kemahiran yang diuji.
Format yang berlaina, ujian lisan atau ujian tulisan bergantung pada yang dianggapkan bahasa dan penggunaan bahasa.

Bahasa

Ialah sebagai satu aspek budaya dan satu prodak yang boleh berniagakan dalam berbahasa, satu alat komunikasi, bangunan bakat lambing-lambang, satu budaya, model manusia (Insan) atau model hidup. Bahasa terdiri daripada bunyi, supaya bahasa bagus, dan ada pribahasadan sindi.

Ujian unsure-unsur berasing

1. Pengaruh linguistic structural.
2. Dilakukan oleh Lado 1961
3. Menguji unsure bunyi, tatabahasa, kosa kata cecara berasingan
4. Diperkukuh oleh psyhometrics,menguji kemahiran kognitif secara berasing
5.Mewujudkan bateri(perongkat) ujian bagi empat kemahiran yang berlain mendengar, bertutur, membaca, dan menulis
6. Masih digunakan sekarang
Kuliah 5
24 January 2009
Proses Pengajaran

Proses pengajaran adalah edaran yang berterusan. Tujuan ujian dalam pendidikan:
- mendapatkan kembali maklumat
- memastikan objektif pengajaran guru tercapai
- menggredkan pelajar
- sebagai penggerak (motivasi pelajar)
- tujuan penempatan – sederhana, baik, lemah

Ciri-ciri ujian:

- Kesahan ujian
- Kebolehpercayaan atau kestabilan ujian
- Keobjektifan atau ketepatan ujian

Jenis-jenis ujian:

- Ujian Penempatan – menguji ketrampilan yang disyaratkan bagi kursus.
- Ujian Formatif – ujian yang dilakukan dari semasa ke semasa.
- Ujian Diagnostik – ujian untuk mencari punca kelemahan pelajar.
- Ujian Sumatif – ujian untuk penggredan dan pensijilan, contohnya ujian PMR dan SPM.

Asas Penilaian:

1. Penilaian Domain Kognitif
1.1 Kemampuan proses berfikir.
1.2 Bermula dari aras rendah hingga yang tertinggi.
1.3 Bentuk ujian seperti ujian objektif, ujian subjektif, ujian lisan, tulisan dan ujian bulanan.
2.Penilaian Domain Afektif
2.1 Melihat hubungan sikap, pendangan dan nilai.
2.2 Bentuk ujian seperti wawancara, pengamatan dan tingkah laku dan ujian bertulis.
2.3 Skala Likert – contoh: sangat setuju, amat setuju, setuju, tidak setuju, sangat tidak setuju.
2.4 Pilihan jawapan – YA atau TIDAK.

3. Penilaian Domain Psikomotor
3.1 Berhubung dengan aktiviti pergerakan yang menggunakan anggota tubuh badan.
3.2 Penilaian menggunakan pengamatan berbeda dengan bidang sukan.
3.3 Aktiviti seperti mendeklamasi puisi, berlakon, bergerak, beraksi dan lain-lain (ada kaitan dengan kognitif dan afektif).

Aras-aras Ujian Sastera
Ujian kesusasteraan meliatkan tingkat ujian kognitif yang selalunya mempunyai enam aras(Taksonomi Bloom):

1. Ujian Kesusasteraan Aras Ingatan
Ujian Kesusasteraan Aras Ingatan pada aras ingatan ini hanya sekadar memerlukan pelajar berkeupayaan mengukapkan kembali daya atau kebolehan mengigati hal-hal yang berhubungan dengan fakta, konsep, pengertian, definisi, deskripsi atau penamaan berkenaan sesuatu hal dan sebagainya. Contoh seperti berikut:
- Apakah yang diertikan dengan perkataan cemara ?
- Sebutkan pembahagian angkatan kesusasteraan yang terdapat di Malasia.
- Siapakah yang dikenali sebagai Bapa Kesusasteraan Melayu Moden ?
- Sebutkan dua antologi sajak yang ditulis oleh Usman Awang.

2.Ujian Kesusasteraan Aras Pemahaman
Pada aras pemahaman memerlukan para pelajar berkeupayaan memahami, membizakan dan menjelaskan fakta, atau hubungan antara konsep dan sifat-sifat yang lain yang tingkatnya bukan sekadar untuk mengigat dan meluahkan kembali fakta yang di bacasahaja. Contoh-contoh:
- Buat satu sinopsi cerpen yang berjudul Tebusnya Lima Ratus Ringgit karya Azizi Haji Abdllah.
- Apakah tema yang hendak dikemukakan oleh Zam-zam Ismail dalam sejaknya Air Papan.
- Terdapat beberapa dibandingkan antara pantun dengan syair, apakah ciri-ciri persamaan dan perbezaan tersebut?
- Buat ringkasan cerita cerpen yang berjudul Duka Tidak Memanjang karya Baharudin C.D.

3. Ujian Kesusasteraan Aras Aplikasi
Ujian aras aplikasi menilai kebolehan pelajar mempraktikkan pengetahuan, teori-teori yang di pelajari dan maklumat-maklumat yang di perolehnya itu ke dalam suatu situasi baru. Contohnya pelajar mampu mengubah karya berbentuk puisi kepada berbentuk prosa tanpa menghasilkan maksud sebenar puisi tersebut. Contoh soalan berbentuk aplikasi ialah:
- Sudutkan pandagan apakah yang digunakan dalam cerita di atas, ungkapan kembali cerita di atas sudut pandangan yang berbiza, contoh daripada gaya dia kepada aku atau sebagainya.
- Tunjukkan dan huraikan semua gaya bahasa yang terdapat dalam wacana di atas.

4. Ujian Kesusasteraan Aras Analisis
Ujian aras analisis mengukur kebolehan pelajar mengesan unsur-unsur yanng terkandung dalam sebuah garya sastera. Sebelum di ujikan seseorang pelajar itu harus benar-benar sudah membaca karya yang di tetapkan dan pelajar mampu melakukan kerja analisis karya tersebut. Pelajar bukan sekadarberkeupayaan memahami isi cerita tetapi lebih jauh daripada itu berkemampuan membuat kritikan terhadap unsur-unsur yang terkandung dalam karya tersebut atau karya sastera.

5. Ujian Kesusasteraan Aras Sintesis
Pada ujian sintesis mengukur kebolehan pelajar mengkategorikan, menghubungkan dan mengkombinasikan,menjelaskan dan meramalkan hal-hal yang berkaitan dengan unsur-unsur karya sastera dan unsur-unsur antara karya sastera, contohnya puisi, cerpen atau novel yang mempunyai persamaan unsur tertentu seperti gaya, tema plot dan lattar.

6. Ujian Kesusasteraan Aras Penilaian
Aras penilaian adalah peringkat yang tertinggi dalam kayu ukuran aspek kognitif. Item-item ujian aras penilaian mengukur kemampuan pelajar menilai ketepatan pemilihan kata, ungkapan dan kalimat dan rinya, Kebolehan murid-murid menilai dan membanbingkan berbagai-bagai aspek dalam karya-karya sastera. Seperti contohnya:
- Bandingkan drama Anna karya Kemala dengan Jebat karya Hatta Azza Khan daripada segi:
- Latar masa, latar tempat dan latar masyarakat yang terdapat kedua-dua drama tersebut.
- Unsur-unsur kemanusiaan.kan pengentahuan.

Ujian Moody ini membezakannya ke dalam empat ketegori :

1. Ujian kesusastaraan Aras Informasi
Ujian kesusastaraan Aras Informasi dimaksudkan berfungsi menguji kemampuan pelajar terhadap perkara-perkara dasar atau asas berhubungan dengan sastera. Pelajar hanya memerlukan pengetahuan untuk membaca ke atas membuat rujukan kembali butiran idea atau maklumat yang dibicaranya diuji. Penilaian ujian bentuk ini adalah hal-hal pertanyaan seperti masalah genre, kekadian pokok, bilakah kejadian tersebut berlaku, di manakah kejadian tersebut berlaku,tokoh-tokoh yang terlibat, awal cerita, perkembangan dan akhir cerita dan sebagainya.

2. Ujian Kesusasteraan Aras Konsep
Pada aras konsep adalah berkaitan dengan persepsi bagaimanakah maklumat-maklumat atau unsur-unsur karya sastera itu diorganisasikan. Unsur-unsur yang terkandung dalam sesebuah karya sastera adalah hal pokok yang dipersoalkan dalam ujian aras ini. Yang dimaksudkan antara lain memberitakan mengenai pertanyaan: Apa-apa unsur yang terkandung dalam karya fiksyen dan puisi, mengapakah pengarang membuat pilihan mendedahkan unsur-unsur seperti itu,apakah kesannya kepada pembaca, apakah hubungan antara sebab akibat unsur atau peristiwa-peristiwa itu, apakah konflik utama yang ditimpulkan dalam karya tersebut, faktor-faktor yanng mempungaruhi terjadinya konflik dan sebagainya. Ujian kesusasteraan aras konsep juga tidak begitu sulit untuk dibina dalam bentuk ujian objektif tetapi memerlukan ketelitian membuat pertimbangan keprakisan.

3. Ujian Kesusasteraan Aras Perspektif
Pada aras perspektif lebih diberi penumpuan kepada mendapatkan pandangan pelajar atau pembaca dengan karya sastera yang dibaca. Bagaimanakah pandangan dan tindak balas pelajar terhadap sesebuah karya sastera. Aras ujian peringkat perspektif ini memerlukan para pelajar berkeupayaan menghubungkan antara sesuatu yang ada dalam lingkungan karya sastera dengan sesuata yang berada di luar karya sastera tersebut.

4. Ujian Kesusasteraan Aras Apreiasi atau penghayatan
Ujian kesusasteraan pada aras apresiasi selalunya berkisar pada permasalahan dan atau yang berkaitan antara bahasa sastera dengan linguistik. Seolah-olah percanggahan dan perbizaan pendapat antara amalan bahasa mengikut rumus tatabahasa berbanding bahasa yang digunakan oleh ahli sastera.

Kuliah 6
30 January 2009
Aras-aras Ujian Sastera
Ujian kesusasteraan meliatkan tingkat ujian kognitif yang selalunya mempunyai enam aras(Taksonomi Bloom):
1. Ujian Kesusasteraan Aras Ingatan
2.Ujian Kesusasteraan Aras Pemahaman
3. Ujian Kesusasteraan Aras Aplikasi
4. Ujian Kesusasteraan Aras Analisis
5. Ujian Kesusasteraan Aras Sintesis
6. Ujian Kesusasteraan Aras Penilaian

Kuliah 8
14 February 2009

Isu-isu Semasa
Cara Mengajar
1.Lisan : terdiri daripada tahap kecekapan diperhatikan sebutan dalam percakapan. Sebutat atau intonasi itu, merupakan wacana yang berterusan, mesti ada kefahaman dalam mendengar
2. Ucapan
3. Pelatih

Kuliah 9
21 February 2009

1. Apakah menguji atau ujian
2. Apakah penilaian mantab

Menguji Kefahaman

Ujian kefahaman adalah untuk mengetahui kelemahan dan kekuatan pelajar di dalam pembelajaran. Makluman ini memberi maklumat balik kepada guru dari segi kelemahan dan kekuatan pengajarannya. Hasil pengujian juga memberi makluman balik kepada pelajar dari segi kelemahan dan kekuatan pembelajarannya.

Penilaian
Penilaian dijalankan untuk beberapa tujuan seperti
Pemilihan Calon untuk memilih calon bagi berbagai jurusan pelajaran dan pekerjaan.
Penilaian sama ada formal atau tidak formal, dapat menunjukkan kepada kita kesan daripada sesuatu aktiviti. Kesan ini merupakan perubahan-perubahan yang berlaku di dalam bidang kefahaman, lisan dan sebagainya. Perubahan ini penting dan perlu untuk mencapai matlamat pengajaran-pembelajaran.

Standad Categricel(syarcet) Criteria Based.
Berdasar kepada normal, iaitu nilai, ada yang berubah dan tidak berubah, dan tidak berbeza dengan nilai tetap bernilai msyarakat, seperti : peperaksaan normal dan peperaksaan bukan normal.

Apakah Isi Tersurat dan Isi Tersirat

Isi Tersurat
Isi Tersurat ialah pelajar hanya perlu memetik isi tersebut dan menulisnya semula dalam ayat sendiri. Bermakna isi tersurat ialah isi yang jelas dan isi yang terdapat dalam petikan teks.

Isi Tersirat
Ialah fakta yang tidak terdapat dalam petikan, tetapi yang mempunyai perkaitan dengan petikan, isi yang tidak terdapat dalam bahan yang diberi tetapi mempunyai kaitan secara langsung dengan isi tersurat. Pelajar perlu menyatakan isi-isi tersirat dengan mengemukakan soalan pada diri sendiri sebagai panduan.

Ujian Kefahaman
Ujian Kefahaman adalah untuk mengetahui sejauh manakah murid-murid telah memahami isi kandungan yang diajukan khususnya di dalam bilik darjah, seperti ujian bulanan, adalah umumnya untuk mengenai kelemahan dan kekuatan pelajar-pelajar didalampembelajaran.Guru mesti proses dahulu, mahu buat kesimpulan sebelumnya.

Kuliah 10
28 February 2009
Jenis Soaln
Ujian dan peperiksaan bahasa Malaysia dapat dijalankan di dalam dua bentuk iaitu: ujian objektif dan ujian esei.

1.Ujian objektif
Bermaksud bahawa bahan atau perkara yang hendak diuji itu telah ditentukan sebagai objektif ujian tersebut. Ujian objektif itu amat berguna di dalam keadaan apabila pelajar yang hendak diuji itu ramai jumlahnya,

2. Ujian Esei

Ini ialah cara ujian tradisional. Pelajar diminta mengarang esei untuk menjelaskan jawapannya. Inilah perbezaan di antara ujian objektif dengan ujian jenis esei. Ujian jenis esei bukanlah ujian subjektif. Ujian berbentuk esei ini dapat digunakan di dalam banyak keadaan. Ujian esei ini berkesan kalau bilangan pelajar yang hendak diuji itu tidak ramai. Ujian ini juga berkesan kalau guru ingin memberi galakan untuk perkembangan kemahiran menulis dan mengarang.

Jenis Soalan Ujian Objektif
Jenis Soalan Pendek

Ada dua bentuk umum jenis soalan pendek.

a. Bentuk Isi Tempat Kosong

b. Bentuk Soalan dan Jawapan Pendek
Ujian Soalan Pendek ini biasanya terdiri daripada satu soalan pendek dan pelajar dikehendaki memberi jawapan pendek dan kemas.

Jenis Aneka Pilihan

Soalan objektif beraneka pilihan mengandungi sekurang-kurangnya bahagian pokok dan bahagian pilihan jawapan. Bahagian pokok merupakan soalan, dan bahagian pilihan jawapan pula mungkin terdiri daripada tiga hingga tujuh pilihan. Salah satu daripada pilihan itu adalah jawapan betul, dan yang lain merupakan butir pengeliru.
Contohny : mengandungi empat pilihan (A), (B), (C), dan (D). Jawapan yang betul adalah (A), manakala (B),(C), dan (D) hanya merupakan butir pengeliru. Fungsi butir-butir pengeliru ialah untuk menguji kecekapan dan untuk menentukan pelajar-pelajar yang pandai, daripada pelajar-pelajar yang kurang pandai. Biasanya empat hingga lima pilihan digunakan untuk setiap soalan. Ada juga dua atau tiga saja, maka akan mudah membuat tekaan. Jika diberi lebih daripada lima, mungkin pilihan yang sesuai sudah


Soalan 2. Buat esei mengenai objektif sukatan pelajaran Bahasa Melayu menurut sekolah Menengah dan Rendah tempat anda bertugas. Buat pelajar Thai, huraikan objektif pengajaran bahasa Melayu di sekolah anda sendiri. (10 markah)

Sejarah akhir ini terdapat perubahan yang meyifatkan bahasa Melayu sebagai bahasa yang sangat penting, kerana ingin berhubung komunikasi yang berkualiti, dengan menggunakan peraturan tatabahasa secara betul dan tepat, membaca secara kritis dan memahami penguasaan mengguna bahasa Melayu sebagai alat untuk peringkatan dan menambahkan ilmu pengentahuan.

Huraian sukatan Pelajar Bahasa Melayu sekolah menengah agama rakyat di Selatan Thailan termasuk wilayah, Pattani, Yala, Naratiwat, menangkumi tiga bidang utama, iaitu Bidang Interpersonal, Bidang Maklumat, Bidang Estetik. Bagi setiap bidang tersebut terdapat Hasil Pembelajaran Utama dan Hasil Pembelajaran Khusus yang perlu dikuasai oleh murid.

Penggunaan bahasa bagi Bidang Interpersonal membolehkan murid memulakan, membina, dan mengekalkan hubungan dengan rakan atau dengan orang lain melalui perkongsian idea semasa berinteraksi social atau berurus bagi tejuan komersial. Penggunaan bahasa bagi Bidang Maklumat membolehkan murid memperoleh dan menyampaikan maklumat serta ilmu kepada pihak tertentu. Penggunaan bahasa bagi Bidang Estetik membolehkan murid menikmati bercerita, bersyarah, melahirkan idea serta perasaan secara kreatif.

Bidang Interpersonal memberikan focus pada kemahiran lisan iaitu, kemahiran mendengar, membaca, menulis, dan kemahiran bertutur. Bidang Maklumat dan Bidang Estetik pula memberikan focus dan penekanan pada kemahiran membaca dan menulis di samping menerapkan kemahiran mendengar dan bertutur. Bidang Maklumat menekankan topic ilmu manakala Bidang Estetik lebih bertumpu pada topic imaglnatif.

Kemahiran Bahasa

Kemahiran Bahasa meliputi kemahiran mendengar, bertutur, membaca, dan menulis.
Kemahiran Bahasa ini merupakan ters kepada penguasaan bahasa baku.

Kemahiran Mendengar

Merujuk kepada keupayaan murid mendengar dengan teliti dan memahami perkara yang didengar dalam pelbagai situasi pengucapan seperti soal jawab, perbincangan, ucapan, lakonan, dan temu bual.

Kemahiran Bertutur

Merujuk kepada keupayaan murid menyampaikan maklumat,pendapat,perasaan,serta idea yang kritis dan kreatif secara lisan dengan sebutan dan intonasi yang betul secara sopan. Penekanan diberikan kepada penggunaan pengucapan yang menggunakan tatabahasa yang sesuai.

Kemahiran Membaca

Merujuk kepada keupayaan murid membaca dengan sebutan,intonasi,jeda,dan kelancaran yang betul.Penekanan perlu diberikan pada aspek pemahaman dan penakulan pelbagai bahan ilmu dan sastera secara kritis dengan menggunakan pelbagai teknik bacaan.

Kemahiran Menulis
Merujuk kepada keupaan murid menghasilkan pelbagai jenis penulisan kriatif yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan dan pengalaman peribadi dengan menggunakan ayat yang gramatis,tanda baca dan ejaan yang betul,serta tulisan yang jelas dan kemas.

Hasil Pembelajaran

Hasil Pembelajaran iailah penyataan yang ditafsirkan daripada objektif kurikulum Bahasa. Penyataan hasil pembelajaran merupakan petunjuk yang jelas tentang apa yang harus dicapai oleh murid. Oleh itu, hasil pembelajaran memerlukan pendekatan yang berfokus pada strategi bilik darjah yang paling berkesan agar murid menguasai hasil tersebut. Justeru,hasil pembelajaran dapat membantu guru memilih kandungan,kaedah,sumber,dan prosedur pengajaran yang relevan dan berkesan. Selai itu, hasil pembelajaran juga membantu dalam membuat pengukuran dan penilaian pencapaian murid. Terdapat dua hasil pembelajaran dalam kurikulum Bahasa Melayu iaitu Hasil Pembelajaran utama dan Hasil Pembelajaran khusus. Hasil pembelajaran utama dapat dicapai dengan menguasai hasil pembelajaran khusus.

Sistem Bahasa

System Bahasa dalam pengajaran dan pembelajaran merujuk kepada Bahasa Melayu baku yang terdiri daripada tatabahasa, kosakata ,peribahasa, ejaan,dan sebutan dan intonasi. Aspek tatabahasa merangkumi morfologi dan sintaksis manakala aspek kosa kata terdiri daripada kosa kata umum dan istilah.
WALLAHU A LAM

Nurnee berkata...

Nurnee Bukehmatee
M20081000096
No. tel 0066844074831

Nota Kuliah Isu-isu Pengujian dan Penilaian Bahasa (BMP 6123)

Kuliah 1 (20 Disember 2008): Penyerapan Unsur Baru

Hjh Zahirah Abdul Aziz
Unit Bahasa Melayu dan Kesusasteraan Melayu
Pusat Perkembangan Kurikulum, Kementerian Pendidikan Malaysia

Pendahuluan

Sukatan pelajaran ialah dokumen yang penting bagi seseorang guru profesional. Untuk mengajar secara berkesan, guru profesional harus memiliki, memahami, menguasai dan menghayati kandungan sukatan pelajaran, selain memperlengkap diri dengan persiapan lain seperti pengetahuan dan kemahiran tentang ilmu atau subject matter, yang ingin diajarkan (Bahasa Melayu, Matematik, Sejarah misalnya), serta ilmu dan kemahiran pengurusan pendidikan dan pedagogi. Kurikulum serta sukatan pelajaran juga berada dalam keadaan dinamik, digubal dan disemak sebelum dilaksanakan. Sehubungan dengan itu, dalam tempoh profesion, seseorang guru mungkin berhadapan dengan perubahan dan semakan kurikulum dan sukatan, dan dengan itu, perlu ada kesediaan guru profesional untuk bersifat peka, menganalisis perubahan kandungan sukatan, seterusnya membuat pengubahsuaian berdasarkan perubahan tersebut. Dinamika dan keupayaan membuat modifikasi ini adalah sebahagian inti pati profesionalisme guru. Berasaskan pemahaman dan analisis ten tang organisasi dan kandungan kurikulum dan sukatan ini, guru merangka dan menyediakan rancangan tahunan dan harian pengajaran mereka dari segi kemahiran dan hasil pembelajaran, strategi pengajaran dan pengurusan sumber dan bahan pengajaran.

Definisi Sukatan Pelajaran

Sukatan pelajaran ialah dokumen yang menyatakan kandungan yang perlu diajar bagi suatu mata pelajaran tertentu pada tahap tertentu. Sukatan pelajaran dibina berdasarkan kurikulum, dan mengandungi topik, obejktif, kemahiran dan penerangan tentang cara penilaian (www.edsnet.na/ Resources/TBCM/TBCM l/Glossary M 1.htm).

Amalan kurikulum berbeza-beza dari sebuah negara dengan negara yang lain. Dalam amalan kurikulum di Malaysia, kurikulum dan sukatan pelajaran bersifat berpusat, diselaraskan oleh Pusat Perkembangan Kurikulum, Kementerian Pendidikan Malaysia, yang merangkum pendidikan prasekolah, rendah dan menengah. Terdapat dua dokumen penting yang saling melengkapi yang dibangunkan, iaitu sukatan pelajaran dan huraian sukatan pelajaran.

Sukatan pelajaran

Sukatan pelajaran, sebagai dokumen induk, mewakili keperluan kurikulum bagi satu peringkat persekolahan. Oleh itu, ada dua sukatan pelajaran Bahasa Melayu yang dibina di PPK iaitu sukatan pelajaran sekolah rendah dan sukatan pelajaran sekolah menengah. Sukatan pelajaran sekolah rendah merangkurni Tahap Satu dan Tahap Dua, disediakan bagi mata pelajaran Bahasa Melayu sekolah kebangsaan, sekolah jenis kebangsaan Cina dan Tamil, dan Kelas Peralihan. Sukatan pelajaran Bahasa Melayu sekolah menengah merangkumi pelajaran Bahasa Melayu menengah rendah (tingkatan satu hingga tingkatan tiga), dan menengah atas (tingkatan empat dan tingkatan lima).

Huraian sukatan pelajaran

Huraian sukatan pelajaran ialah dokumen kurikulum sokongan yang memperincikan kandungan sukatan pelajaran. Huraian sukatan pelajaran disediakan bagi setiap tahun pembelajaran, dan dibezakan antara HSP SK dan SJK.

Organisasi Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Sekolah Menengah

Kandungan Kurikulum Bahasa Melayu Sekolah Menengah dimuatkan dalam dokumen sukatan pelajaran dan huraian sukatan pelajaran. Organisasi kandungan kurikulum, sukatan pelajaran dan huraian sukatan pelajaran merujuk kerangka utama dokumen berkenaan, setiap satu, dengan kerangka yang tertentu. Organisasi Kurikulum Bahasa Melayu Sekolah Menengah adalah seperti yang berikut:

Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Sekolah Menengah diorganisasikan seperti berikut:

1. Matlamat dan Objektif Pendidikan Bahasa Melayu Sekolah Menengah
2. Organisasi Kandungan Kurikulum (konsep utama dalam kurikulum):
a. Penggunaan Bahasa
b. Kemahiran Bahasa
c. Hasil Pembelajaran
d. Sistem Bahasa
e. Pengisian Kurikulum

3. Hasil Pembelajaran (senarai hasil pembelajaran bagi ketiga¬tiga bidang penggunaan bahasa)
4. Sistem Bahasa (penerangan lanjut)
5. Pengisian Kurikulum (penerangan lanjut)

Organisasi Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Sekolah Menengah

Terdapat lima buah buku Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Sekolah Menengah yang disediakan, iaitu sebuah khusus bagi setiap tingkatan satu hingga tingkatan lima. Kelima-limanya berbeza dari dua segi, iaitu:

1. Objektif pendidikan Bahasa Melayu bagi setiap tingkatan
2. Huraian hasil pembelajaran
3. Catatan dan cadangan aktiviti dan sumber (sejajar dengan pemyataan huraian hasil pembelajaran)

Organisasi Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Sekolah Menengah adalah seperti yang berikut:

1. Matlamat, Objektif Pendidikan Bahasa Melayu Sekolah Menengah, dan Objektif Pendidikan 2. Bahasa Melayu Sekolah Menengah mengikut tingkatan
2. Organisasi Kandungan Kurikulum (konsep utama dalam kurikulum)
a. Penggunaan Bahasa
b. Kemahiran Bahasa
c. Hasil Pembelajaran
d. Sistem Bahasa
e. Komponen Kesusasteraan Melayu
f. Pengisian Kurikulum

3. Penerangan tentang Huraian Sukatan Pelajaran Hasil Pembelajaran
a. Hasil Pembelajaran (Utama dan Khusus)
b. Huraian Hasil Pembelajaran
c. Cadangan Aktiviti/Nota

4. Strategi Pengajaran dan Pembelajaran
5. Sistem Bahasa (penerangan lanjut)
6. Pengisian Kurikulum (penerangan lanjut)
7. Hasil Pembelajaran (kandungan). Bahagian ini dipersembahkan dalam tiga lajur, iaitu hasil pembelajaran utama dan khusus dalam lajur 1, huraian hasil pembelajaran dalam lajur 2, dan catatan dan nota dalam lajur 3.

Matlamat dan Objektif Kurikulum Bahasa Melayu Sekolah Menengah

Matlamat kurikulum sdalah tujuan umum atau hasrat yang ingin dicapai melalui pendidikan, misalnya pendidikan Bahasa Melayu. Terdapat perbezaan kecil antara matlamat pendidikan bahasa Melayu bagi sekolah rendah dengan sekolah menengah. Matlamat kurikulum Bahasa Melayu sekolah menengah adalah untuk melengkapkan murid dengan keterampilan berbahasa dan berkomunikasi bagi memenuhi keperluan diri dalam urusan harian, pendidikan dan pekerjaan.

Objektif Kurikulum Bahasa Melayu Sekolah Menengah

Objektif Kurikulum Bahasa Melayu Sekolah Menengah digariskan daripada matlamat yang dinyatakan di atas. Objektif pendidikan Bahasa Melayu sekolah rendah berbeza daripada objektif pendidikan Bahasa Melayu sekolah menengah. Objektif yang dicapai pada akhir pendidikan bahasa Melayu sekolah menengah adalah:

1. Melibatkan diri dalam interaksi so sial melalui perbualan, perbincangan, dan penulisan untuk menjalin serta mengeratkan hubungan, dan berurus untuk mendapatkan barangan dan perkhidmatan;
2. Mendapat dan memproses maklumat secara kritis daripada pelbagai sumber yang didengar, dibaca, dan ditonton untuk memperoleh ilmu dan maklumat;
3. Menggunakan maklumat yang diperoleh untuk tujuan menyelesaikan masalah dan membuat keputusan, serta menyebarkan maklumat dalam bentuk lisan dan tulisan;
4. Mendengar, membaca, menonton, dan memberikan respons kepada pelbagai bahan bacaan jenis maklumat dan bahan sastera;
5. Melahirkan idea dan pendapat dalam bentuk lisan dan penulisan jenis maklumat dan imaginatif secara kreatif dan berkesan; dan
6. Menghayati dan mengamalkan nilai mumi, sikap positif, semangat patriotik, dan perasaan cinta akan negara.

Selain daripada itu, terdapat juga objektif yang lebih khusus bagi setiap tahun pembelajaran, iaitu tingkatan satu hingga tingkatan lima dinyatakan dalam dokumen huraian sukatan pelajaran mengikut tahun. Perbezaan ini wujud dari segi skop, peluasan dan kedalaman kemahiran. Objektif mengikut tingkatan ini berdasarkan objektif pendidikan sekolah menengah tertera di atas. Di bawah ini diperturunkan objektif pendidikan Bahasa Melayu Tingkatan Tiga:

1. Berbicara tentang hal peribadi, keluarga, jiran, isu semasa, perkembangan serantau dan antarabangsa dengan menggunakan bahasa yang santun.
2. Berurus untuk mendapatkan barangan dan perkhidmatan dengan melaksanakan aktiviti yang lazim dalam transaksi.
3. Memberikan penjelasan, alasan dan contoh untuk mempengaruhi pihak lain dalam suasana perbincangan dan perundingan yang harmoni.
4. Membaca bahan sastera dan ilmu dengan menggunakan teknik bacaan yang berkesan untuk tujuan mendapatkan keseronokan dan menganalisis kekuatan dan kelemahan sesuatu karya.
5. Merujuk pelbagai sumber, memperluas dan menganalisis maklumat bagi tujuan penyelidikan. 6. Menyampaikan maklumat dengan menggunakan cara, bentuk dan gaya penyampaian yang efektif.
7. Menghasilkan penulisan kreatif dan bukan kreatif yang menggunakan bahasa yang gramatis dan teknik penulisan yang menarik.
8. Menghayati dan mengamalkan nilai murni, sikap positif, semangat patriotik, dan perasaan cinta akan negara yang terdapat dalam bahan yang dipelajari dan yang diperoleh melalui pengalaman pembelajaran di bilik darjah.

Penggunaan Bahasa

Untuk Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Sekolah Menengah, pengetahuan dan kemahiran yang ingin disuntik kepada pelajar ialah keterampilan menggunakan bahasa Melayu bagi memenuhi keperluan harian, pengembangan ilmu pengetahuan bagi pembelajaran seumur hayat, serta tuntutan kerjaya. Berasaskan matlamat tersebut, kandungan kurikulum Bahasa Melayu dijuruskan kepada tiga bidang penggunaan bahasa iaitu:

1. Bidang interpersonal: memfokuskan keupayaan penggunaan bahasa dalam konteks mengekalkan hubungan dan interaksi sosiallain seperti memberikan pendapat, rundingan, membuat pertimbangan, memujuk dan transaksi.

2. Bidang maklumat: memfokuskan keupayaan penggunaan bahasa dalam konteks memperoleh, memproses dan menyampaikan pelbagai maklumat dalam pelbagai disiplin.
3. Bidang estetik: memfokuskan keupayaan penggunaan bahasa bagi apresiasi keindahan bahasa pelbagai karya penulisan dan penghasilan genre penulisan.

Kurikulum pendidikan Bahasa Melayu sekolah menengah yang berasaskan penggunaan bahasa merupakan urutan yang logik daripada penekanan pada kemahiran bahasa pada peringkat sekolah rendah kepada aspek fungsian bahasa Melayu dalam pelbagai konteks kebahasaan sebenar pada peringkat menengah. Kemahiran bahasa dan kecekapan berbahasa (dijelmakan dalam pernyataan hasil pembelajaran) yang perlu dikuasai oleh murid menengah mencakup keperluan fungsi ketiga-tiga bidang penggunaan bahasa tersebut. Harus diingat bahawa bidang penggunaan bahasa tidak mewakili kemahiran bahasa tertentu. Anggapan bahawa bidang interpersonal mewakili kemahiran mendengar dan bertutur, manakala bidang maklumat mewakili kemahiran membaca, dan bidang estetik mewakili kemahiran menulis adalah tidak tepat sama sekali. Setiap hasil pembelajaran dalam bidang penggunaan bahasa boleh menjurus kepada kemahiran dan aktiviti mendengar, bertutur, membaca dan atau menulis. HPK 2.3 Memperkuat hujah dengan menggunakan contoh dan bukti boleh merujuk dua kemahiran bahasa, iaitu kemahiran bertutur dan menulis.

Hasil Pembelajaran
Hasil pembelajaran adalah set kemahiran dan kecekapan berbahasa yang perlu dicapai oleh murid melalui proses pembelajaran bahasa (Melayu). Ini sejajar dengan pandangan Skinner (1992) bahawa pembelajaran ialah proses perubahan tingkah laku melalui pengalaman pembelajaran pengetahuan, kemahiran dan sikap dapat dibentuk. Hasil pembelajaran dibina mengikut bidang penggunaan bahasa (interpersonal, maklumat atau estetik). Pernyataan hasil pembelajaran berteraskan kemahiran bahasa dan disepadukan satu atau lebih perkara berikut, iaitu sistem bahasa, komponen sastera dan elemen pengisisan kurikulum. Te1iti hasil pembelajaran berikut:

1.4 Menyampaikan maksud yang tersurat dan tersirat berdasarkan bahan yang dikemukakan dengan menggunakan ungkapan yang sesuai

a. Mentafsir maksud tersurat/tersirat ialah unsur kemahiran berfikir, menganalisis dan kecerdasan verbal-linguistik, iaitu satu daripada elemen pengisian kurikulum
b. Merujuk sistem bahasa iaitu kosa kata
c. Maksud rangkai kata/petikan yang ditafsir mungkin daripada bahan komponen sastera.

Hasil pembelajaran terbahagi dua: hasil pembelajaran utama dan hasil pembelajaran khusus.

5.1 Hasil Pembelajaran Utama (HPU)

Hasil pembelajaran utama bagi setiap bidang penggunaan bahasa adalah seperti yang berikut:

Bidang Interpersonal

1.0 Berinteraksi untuk menjalin dan mempererat hubungan mesra
2.0 Memberikan pendapat yang bernas sebagai sumbangan dalam perbincangan
3.0 Berunding secara santun untuk mendapat persetujuan dan kata sepakat
4.0 Membuat pertimbangan untuk mencapai keputusan
5.0 Memujuk untuk mempengaruhi pihak lain melakukan sesuatu
6.0 Berurus dengan pihak tertentu untuk mendapatkan barangan dan perkhidmatan

Bidang Maklumat

7.0 Mendapat maklumat daripada pelbagai sumber yang didengar, dibaca dan ditonton
8.0 Memproses maklumat untuk keperluan tertentu
9.0 Menyampaikan maklumat untuk tujuan tertentu

Bidang Estetik

10.0 Memaharni dan memberikan respons peribadi tentang karya sastera
11.0 Menguasai gaya bahasa dan laras bahasa dalam penulisan kreatif dan bukan kreatif

12.0 Menghasilkan penulisan kreatif dan bukan kreatif

5.1 Hasil Pembelajaran Khusus (HPK)

Hasil pembelajaran utama yang tersenarai di atas masih bersifat umum. Oleh itu, setiap hasil pembelajaran utama mengandungi set hasil pembelajaran khusus yang perlu dicapai untuk memastikan hasil pembelajaran utama telah dikuasai o1eh pelajar. Contohnya, terdapat lima HPK 2.1,2.2,2.3,2.4 dan 2.5 perlu dikuasai murid untuk mencapai HPU 2.0

2.0 Memberikan pendapat yang bernas sebagai sumbangan dalam perbincangan

2.1 Mencetuskan idea bemas dan teliti semasa memberikan pendapat dalam perbincangan.
2.2 Menghuraikan idea bemas secara kritis dan rapi.
2.3 Memperkuat hujah dengan menggunakan contoh dan bukti.
2.4 Mengemukakan cadangan yang membina untuk membantu dalam membuat penyelesaian.
2.5 Berbincang dan membuat penje1asan secara spontan tentang sesuatu perkara terhadap isu yang dikemukakan.

Berdasarkan taksonomi Bloom, iaitu konsep daripada yang mudah daripada mudah kepada yang sukar, HPK 2.1 ialah HP yang relatifnya mudah berbanding 2.2, dan HPK 2.5 ialah HP yang paling sukar bagi HPU 2.0.

Hasil pembelajaran utama (HPU), hasil pembelajaran khusus (HPK), hinggalah kepada pernyataan yang lebih spesifik iaitu huraian hasil pembelajaran (HHP) mempunyai implikasi pedagoginya. Dalam konteks pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran hasil pembelajaran:

petunjuk kepada kemahiran dan kecekapan berbahasa yang perlu dicapai
membantu guru memilih kandungan, kaedah, sumber dan tatacara pengajaran serta penilaian yang relevan dan berkesan

Pernyataan Huraian Hasil Pembelajaran (HHP)

Suatu perkara dalam kandungan huraian sukatan pelajaran yang perlu dianalisis dan difahami oleh guru ialah huraian hasil pembelajaran. Bagi tujuan yang lebih spesifIk untuk memenuhi keperluan pedagogi di bilik daIjah, setiap hasil pembelajaran khusus diperincikan mengikut tahap kesukaran isi pelajaran dan tahap pembelajaran dan pre stasi pelajar. Perincian ini terkandung huraian hasil pembelajaran yang juga disebut pemyataan aras pembelajaran; sarna ada aras as as [Aras I], aras sederhana [Aras 2], atau aras cemerlang [Aras 3]. Pemyataan aras pembelajaran dibina berdasarkan pemyataan HPK. Oleh sebab tidak semua pemyataan aras ada bagi semua HPK bagi ketiga-tiga aras, maka guru hams berupaya mengesan HPK bagi pernyataan aras tersebut. Di bawah ini diperturunkan huraian hasil pembelajaran dari aras 1,2 dan 3 bagi HPU 1.0 Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Tingkatan Tiga, dan sila teliti pertalian antara HPK dan HHP.

Aras 1

1. Berbual, menambah dan menyambung bicara ten tang masyarakat dengan menggunakan ungkapan yang sesuai dan ayat yang gramatis. (HPK 1.1)
2. Mendengar pemyataan dengan aktif dan menghubungkaitkannya dengan kejadian atau peristiwa yang dibaca, didengar, dan didalami sebagai respons. (HPK 1.2)
3. Mengisahkan dan menceritakan semula sesuatu perkara dengan teratur dan menarik perhatian. (HPK 1.3)
4. Menyatakan pandangan dengan menghuraikan maksud tersurat dan tersirat daripada pelbagai sumber (HPK 1.3)
5. Mengemukakan soalan dalam bentuk ayat tanya tanpa kata tanya dan menggunakan soalan pengikat untuk mengundang respons (HPK 1.4) VI.
6. Menolak pandangan seseorang dengan memberikan penjelasan yang sopan (HPK 1.5)
7. Memberikan penjelasan tentang maksud dan kedudukan sebenar secara sopan.

Aras 2
1. Mengutarakan soalan bertumpu dan bercapah serta memberikan jawapan yang tepat dalam perbincangan (HPK 1.4)
2. Menghujah secara sop an tentang pemyataan atau isu yang bersifat sensitif dan berupa tuduhan (HPK 1.5)
3. Menyatakan penghargaan, pengakuan, kecenderungan dan mendapatkan pertimbangan. (HPK 1.6)

Aras 3
1. Menafikan pemyataan dan menolak tuduhan dengan mengemukakan hujah yang meyakinkan tanpa menyentuh hal sensitif. (HPK 1.5)
2. Menyatakan kesediaan, keprihatinan, kekhuatiran tentang sesuatu, serta menegur perlakuan yang tidak menyenangkan dengan menyisipkan peribahasa. (HPK 1.6)

Pemyataan dalam huraian hasil pembelajaran ialah pemyataan yang dipilih dan diukur oleh guru dalam menyediakan rancangan pengajaran harian. Selain menggunakan kreativiti dan pengalaman untuk merangka dan memikirkan aktiviti pengajaran dan pembelajaran bagi hasil pembelajaran yang dipilih, guru digalakkan menggunakan cadangan aktiviti dalam lajur 3 HSP yang mengambil kira aspek pedagogi, strategi pengajaran dan pembelajaran serta pengurusan sumber dan bahan bantu belajar.

Komponen Sastera dalam Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Sekolah Menengah

Pembelajaran unsur sastera bagi murid-murid sekolah mula diberikan penekanan dalam sukatan pelajaran Bahasa Melayu 1988 sebagai unsur sastera. Mulai tahun 2000 pembelajaran unsur sastera dimantapkan melalui pelaksanaan komponen sastera yang dijelaskan dalam edisi penyesuaian Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu seta penggunaan teks sastera wajib yang ditetapkan Kementerian Pendidikan Malaysia. Dalam kurikulum Bahasa Melayu semakan pelaksanaan 2003, komponen sastera diteruskan. Dengan semangat yang sarna dinyatakan dalam objektif pelaksanaan komponen sastera, iaitu:

1. Meningkatkan dan mengukuhkan minat membaca pelbagai genre sastera,
2. Mengenal, menghayati dan menghargai karya sastera bagi mengukuhkan kemahiran mendengar dan bertutur, membaca dan menulis.

Komponen sastera harus difahami dalam perspektif yang tepat, iaitu:

1. komponen sastera diperkenalkan bukan untuk mengajarkan sastera per se, dalam kelas Bahasa Melayu.
2. komponen sastera merupakan medium atau wahana untuk mencapai matlamat pendidikan bahasa Melayu iaitu keterampilan berbahasa Melayu, dengan itu mengukuhkan kemahiran bahasa (mendengar, bertutur, membaca dan menulis) serta penguasaan sistem bahasa (tatabahasa, kosa kata dan sebagainya) murid.
Aspek sastera seperti tema persoalan gaya bahasa, plot, pengajaran, dan sebagainya diperkenalkan tetapi tidak begitu terperinci seperti kandungan pedidikan Kesusasteraan Melayu elektif.

Dengan ini, komponen sastera dalam konteks sukatan semakan terjelma dalam dua bentuk:

Sebagai HPU dari HPK, khususnya HPU 10.0 memahami dan memberikan respons peribadi tentang karya sastera
Teks atau karya sebagai bahan bantu dalam pengajaran dan pembelajaran, bukan sahaja untuk mencapai HPU 10.0, tetapijuga boleh digunakan untuk mencapai hasil pembelajaran dengan HPU yang lain termasuk bidang interpersonal dan maklumat
Teks komponen sastera boleh digunakan sebagai bahan untuk mengajarkan tatabahasa dan mengembangkan kosa kata murid.
Pengajaran menggunakan teks sastera dapat merealisasikan mana¬mana kemahiran bemilai tambah yang sesuai sarna ada kemahiran berfIkir, teknologi maklumat dan komunikasi, belajar cara belajar, kajian mas a depan, kontekstual, konstruktivisme atau kecerdasan pelbagai.

Berdasarkan pemahaman ini, kekeliruan dapat dielakkan dan guru dapat merancang strategi pengajaran yang berkesan untuk mencapai hasil pembelajaran serta menepati objektif sebenar komponen sastera.

Pengisisan Kurikulum

Selain kemahiran dan kecekapan yang khusus diperoleh daripada pengajaran dan pembelajaran Bahasa Melayu, kurikulum semakan menggariskan pengetahuan, kemahiran serta sikap dan nilai yang hams dimiliki oleh murid yang dididik. Hasrat ini dinyatakan dalam pengisian kurikulum. Terdapat beberapa pernyataan hasil pembelajaran secara tersurat memperlihatkan penekanan elemen pengisisan kurikulum yang khusus. Walau bagaimanapun, sekiranya mana-mana elemen tersebut tidak dinyatakan dalam pernyataan HP, penyerapan pengetahuan, kemahiran serta sikap dan nilai perlu dirancang dan dilaksanakan dalam pengajaran dan pembelajaran. Terdapat lima elemen dalam pengisian kurikulum iaitu:

Ilmu - pengintegrasian isi atau kemahiran khusus mata pelajaran dan disiplin lain dalam pendidikan Bahasa Melayu
Nilai - penyerapan 17 nilai murni yang as as atau subnilai merentas kurikulum
Kewarganegaraan - tuntutan meningkatkan patriotisme mood kepada negara.
Peraturan sosiobudaya - pendidikan berteraskan falsafah dan keperibadian masyarakat Malaysia
Kemahiran bernilai tambah - kemahiran generik yang dibina melalui kemahiran dan pendekatan dan gaya pembelajaran berikut: a. Kemahiran berfikir b. Kemahiran teknologi c. Maklumat dan komunikasi Kemahiran belajar cara belajar d. Kajian masa depan e. Kecerdasan pelbagai f. Pembelajaran konstruktivisme g. Pembelajaran kontekstualisme

Bagi menyerapkan elemen di atas dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran secara berkesan, pertimbangan pedagogi perlu dibuat bagi menyesuaikan hasil pembelajaran dengan mana-mana elemen tersebut.

Strategi pengajaran dan pembelajaran

Analisis dan pemahaman kandungan sukatan pelajaran perlu disusuli praktis yang berkesan. Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu menggariskan strategi pengajaran dan pembelajaran berikut yang perlu diamalkan dan dilaksanakan:

1. Pengajaran dan pembelajaran berpusatkan murid dengan menggalakkan interaksi dan penguasaan kemahiran meIaIui pengalaman sendiri serta memberi peluang untuk maju mengikut kadar keupayaan mereka sendiri.
2. Pendekatan masteri untuk memastikan murid menguasai isi pelajar dan kemahiran, meIaIui pengubahsuaian teknik mengikut tahap kebolehan murid dan penilaian formatif yang jitu dan berterusan serta tindakan susulan yang sesuai.
3. Kepelbagaian pendekatan, kaedah serta teknik pengajaran dan pembelajaran yang sesuai dengan hasil pembelajaran yang ingin dicapai dan kebolehan murid serta keberkesanan pengolahannya.
4. Kepelbagaian sumber dan bahan seperti akhbar, majaIah, kamus, bahan daripada internet, perisian kursus, bahan sastera dan bukan sastera, bahan pelbagai disipIin, bacaan luas serta penggunaan pusat sumber dan komputer.
5. Penggunaan tatabahasa yang tepat melalui pengajaran terancang, penggunaan aspek tatabahasa dalam pelbagai konteks dan kegiatan bahasa yang bermakna. Tatabahasa Dewan dijadikan pegangan utama.
6. Pengajaran dan pembelajaran bertema meliputi bidang iImu, hal persendirian dan kemasyarakatan serta isu semasa dirancang supaya hasil pembelajaran, kemahiran bahasa, pembelajaran tatabahasa dan pengembangan kosa kata disepadukan dan dikukuhkan.
7. Bacaan luas dijalankan dengan menggunakan bahan ilmiah dan bahan sastera untuk meningkatkan daya berfikir dan minat ingin terus membaca.
8. Penggabungjalinan antara dua atau Iebih kemahiran bahasa, serta hasil pembelajaran dengan sistem bahasa. Bagi tujuan ini, guru harus mengenal pasti sekurang-kurangnya dua hasil pembelajaran bagi setiap waktu pengajaran dengan satu daripadanya sebagai fokus utarna, dan selebihnya fokus sampingan. Penggabungjalinan tatabahasa dan kosa kata perlu dilaksanakan dalam setiap waktu pengajaran.
9. Penyerapan pelbagai bidang ilmu, nilai murni, kewarganegaraan, peraturan sosiobudaya dan kemahiran bernilai tambah dalam pengajaran dan pembelajaran BM. Kemahiran bedikir perlu diserapkan dalam setiap waktu pengajaran BM.
10. Pemulihan dibuat untuk membantu murid menguasai hasil pembelajaran yang belum dicapai mengikut kadar kemampuan mood.
11. Penilaian formatif dan sumatif yang berterusan dijalankan untuk menentukan pencapaian hasil pembelajaran dan objektif pengajaran dan pembelajaran, serta mengenal pasti tindakan susulan yang perlu diambil misalnya aktiviti pemulihan atau pengayaan.
12. Pengayaan perlu diberikan bagi murid yang menguasai hasil pembelajaran lebih awal daripada jangka masa yang ditetapkan melalui aktiviti atau tugasan yang lebih mencabar.

Kesimpulan
Semakan kurikulum menuntut guru menganalisis semula kandungan kurikulum, sukatan dan huraian sukatan pelajaran supaya guru dapat melaksanakan tugas mengajar dengan sebaiknya mengikut matlamat, objektif dan ketetapan yang dibuat. Setelah memaharni kandungan sukatan pelajaran, tugas yang lebih berat ialah penyediaan rancangan pengajaran tahunan dan harian, seterusnya pelaksanaan sebenar proses pengajaran dan pembelajaran di bilik darjah. Di sinilah pengetahuan kurikulum, ilmu tentang bahasa (Melayu), strategi pengajaran berkesan dan kecintaan kepada tugas mengajar dipersatukan bagi memastikan muridlah yang pada akhirnya mendapat yang terbaik daripada pengajaran yang ditawarkan oleh guru serta pengalaman pendidikan yang dilalui oleh murid.

Kuliah 2 (3 Januari 2009): Apa itu ujian

 Kursus ini:
- Memperkenalkan teori,kaedah dan teknik menilai dan menguji dalam P&P BM.
- Kaedah penilaian dan pengujian dalam BI, disesuaikan kepada BM.
- Perbezaan aktiviti dibuat terhadap belajar bahasa sebagai bahasa ibunda dan juga berasing.

 Membiri kita perjelasan yang apa dikatakan
- Konsep: penggabungjalinan
- Konsep: Huraian sukatan, fokus utama, fokus sampingan
- Perubahan: guru, tugas kita. Kita akan menjadi ejen perubahan ini.

 Apa fokus utama, fokus sampingan dan buat ulasan.

 Format Soalan
- Memahami karangan, idea pertama, apa idea yang hendak disampaikan, apa
idea yang menyokong

 Bagaimana kursus ini dapat kita aplikasikan?
- Tinjaukan kembali
- Prinsip-prinsip menguji, konsep, teknik menguji
- Fomat ujian
- Soalan yang pernah dijalankan

 Pendapat tidak penting tetapi fakta yang penting
 Mengutamakan maklumat
 Teori pengujian, kesahihan, kesahan, budaya
 Bentuk Penilaian

Penilaian:
1. teori dan kaedah pengujian dan penilain 30 %
2. membina ujian 30 %
3. peperiksaan 40 %
4. Jumlah 100 %

 Pengenalan
- Belajar bahasa ibunda (asli) dan bahasa asing
- Hubungan ujian dengan pembelajaran
- Isu-isu yang selalu timbul mengenai ujian
- Lado: Bab 1 dan 2


 Pengujian dalam bahasa
- Masalah menguji bahasa asli : dialek yang berbeza-beza, tatabahasa, falasi logik, kekurangan kosa kata, penulisan, gaya.
- Teori dan amali menguji bahasa asing: perbezaan daripada bahasa asli.
- Lado: Bab 1, 2, dan 3
- Variabel dan strategi

 Variabel: unsur dan kemahiran.
 Strategi: situasi atau bahasa, unsur atau kemahiran, ujian berkelompok atau individu, ujian subjektif atau objektif.
 Lado: Bab 4

 Kriteria Menguji
- Kesahan, reliabiliti, scorabiliti, ekonomi, administrability.
- Kritikan: terjemahan, esei, rencana (dictation), ujian objektif, ujian mendengar.
- Lado: Bab 5

 Sebutan
- Peranan sebutan, segmen sebutan dan bunyi.
- Persepsi bunyi bermakna (pasangan), mengenal pasti bunyi melalui sebutan,
melahirkan sebutan, sebutan baku.

 Intonasi
- Amali: membina unit ujian sebutan dan intonasi
- lado: 6, 7, 8, 9, 10.

 Menguji Tatabahasa
- Apakah struktur bahasa, struktur yang ditentukan oleh bahasa asli, pola-pola
struktur bahasa, pemeringkatan pola bahasa.
- Teknik menguji dan mengenali struktur tatabahasa.
- Ujian menghasilkan struktur tatabahasa.
- Menguji struktur bahasa asing.
- Amali: membina unit ujian tatabahasa.
- Lado: Bab 11 dan 12.

 Penguji Kosa Kata
- Apa itu kosa kata?
- Berapa banyak kosa kata, sampel.
- Teknik mengenal kata, menuliskan kata.
- Teknik menguji melahirkan kosa kata, dll.
- Amali: membina unit ujian kosa kasa.
- Lado: Bab 13.

 Kemahiran bersepadu
- Kefahaman auditori.
- Bagaimana membentuk ujian.
- Pelbagai pilihan, betul-salah dll.
- Membina unit ujian bersepadu.
- Lado: Bab 14

 Kefahaman Membaca
- Teknik umum
- Pra-membaca
- Teknik bagi pelajar maju.
- Membina unit ujian membaca.
- Lado bab: 15, Marohaini

 Menguji Keseluruhan Bahasa
- Menguji over-all control of the langguage
- Menguji kefahaman budaya, dan silang budaya.
- Menguji nilai tinggi.
- Membina unit ujian penggunaan bahasa canggih.
- Lado: Bab 19, 20, dan 21.

 Prosedur Membina Ujian
- Prinsip ujian dalam bilik darjah.
- Ujian atau kuiz.
- Item ujian objektif
- Kertas jawapan.
- Fail item ujian.
- Menyediakan item ujian.
- Membina ujian.
- Merekabentuk ujian on-line.

 Apa itu ujian?
1.Umumnya kita hidup penuh dengan ujian dan penilaian. Apa saja yang kita lakukan diuji dan diukur.
Menentukan identiti

1. Ujian dadah dalam sukan
2. Ujian darah
3. Ujian DNA
4. Ujian mata
5. Ujian pendengaran

 Mengetahui tahap kemampuan
1. Ujian amat sedikit dimengerti
2. Ujian bahasa juga demikian
3. Bayangkan ujian bahasa yang dilakukan di Malaysia
4. Apa gambaran yang kita dapati

 Keperluan ujian bahasa
1. Mengawal (masuk ke universiti – MUET, TOEFL)
2. Membuat penyelidikan penguasaan bahasa (memerlukan ujian)
3. Menjalankan ujian bagi mengetahui tahap kemahiran, kefahaman, kemahiran (tugas seorang guru)
4. Jenis Ujian

 Berbeza dari segi kaedah (method) dan tujuan (purpose)

1. Kaedah: kertas and pensil berbeza
2. Peperiksaan: kosa kata, tatabahasa, dll)
3. Kemahiran: mendengar, kefahaman, membaca dan memahami.
4. Bentuk ujian: aneka pilihan, esei, mendengar, lisan dll.

 Dibezakan daripada segi:

1. Prognostik
2. Progres
3. Kecapaian (achievement)
4. Kemahiran (proficiency)


 Tujuan
1. Kecapaian (pencapaian)
2. Kemahiran (kemahiran, kefasihan)
3. Jangka panjang – tujuan kursus
4. Jangka pendek – setiap pelajaran

 Prinsip
1. Mengetahui ujian dalam darjah
2. Mendorong progres pelajar
3. Menilai pencapaian dalam darjah

 Masalah menguji
1. Masalah
2. Dialek
3. Logik
4. Kurang kosa kata (lack of vocabulary)
5. Menulis (writing)
6. Gaya (style)

 Variabel
1. Unsur (Elements, information)
2. Kemahiran (Skill)

 Strategi
1. situation vs language sebenar
2. skill vs different elements
3. Group testing vs individual testing
4. objective vs subjective tests

 Kriteria ujian bahasa
1. Validity
2. Reliability
3. Scorability
4. Economy
5. administrability

 Kritikan terhadap ujian
1. Translation
2. Essay
3. Objective tests
4. Auditory comprehension

 Isu-Isu Semasa Lain
1. Ujian BM secara umum
2. Sukatan baru
3. Apa yang diuji
4. Pemeringkatan ujian
5. Kesahihan ujian
6. Tafsiran ujianKuliah 3 (10 Januari 2009): Membina Ujian

 Jenis Ujian
1. Pembinaan Ujian
2. Ujian secara Berasingan
3. Ujian Integrasi dan Pragmatik
4. Ujian Bahasa Komunikatif
5. Model Kecekapan Komunikatif

 Perbezaan antara isu, masalah dan gejala
- isu: perkara pokok, persoalan, tidak perlu diselesaikan;
- masalah: sesuatu yang memerlukan penyelesaian;
- gejala: tanda-tanda, alamat.

• Pembinaan Ujian
 Apabila kita membina ujian, ada beberapa perkara dalam kepala kita;
- apa yang akan diuji, kemahiran, kefahaman tentang sesuatu adalah dua
perkara yang berlainan;
i. Mengetahui ilmu, pengetahuan dan maklumat
ii. Mempunyai kemahiran

• Ujian Secara Berasingan
- Apabila kita mengajar pelajar di dalam kelas adakah kita mahu menguji secara
berasingan?
- Menguji boleh dijalankan sama ada secara individu atau kumpulan.

• Ujian Holistik (integrasi) dan Pragmatik
- Ujian integrasi: kita tidak menguji mana-mana bentuk unsur bahasa secara
individu tetapi kita mengajar dan menguji dalam konteks di mana kita
mengguna. Selain itu, bagaimana kita menggunakan unsur bahasa dalam
berkomunikasi, bagaimana digunakan, bila.
- Pragmatik: kita melihat lebih mendalam siapa, bila, bagaimana.
Contoh: ganti nama atau kata sapaan: bila kita menggunakan kami, kamu.
Bagaimana kita hendak mematuhi perbualan dan peraturan bercerita. Sebagai
contoh mematuhi peraturan ketika membuat laporan dan menceritakan sesuatu
peristiwa.
- Pragmatik akan meminta kita menentukan apa peratura-peraturan dalam
menggunakan bahasa tersebut.
- Contoh: Murid bercakap dengan guru tidak boleh meletakkan tangan di atas
meje.
- Dalam ujian pragmatik boleh menguji secara keseluruhan seperti siapa, kenapa,
bila dan bagaimana.
- Jangan memantapkan hujah orang lain, tidak boleh membuktikan orang itu
salah dan beri sahaja apa yang betul, jangan sebut dia tidak betu.

• Ujian Bahasa Komunikatif
- Bahasa komunikatif: model kecekapan bahasa tinggi.
- Bahasa tinggi ialah bahasa dari segi peraturannya rapi, canggih, peribahasa,
sebutannya.
- Bahasa kecekapan yang lebih komunikatif.


 Pembinaan Ujian
- Penggunaan ujian berkriteria
- Pembinaan item ujian
- Kesahan ujian
- Kebolehpercayaan ujian

• Penggunaan Ujian Berkriteria
- Kriteria bermaksud ada syarat-syaratnya.
- Ujian kriteria, objektif yang dikemukakan haruslah mengandungi kriteria,
keadaan(syarat) di mana sesuatu perlakuan itu dapat dikatakan telah mencapai atau
menepati apa yang dihajati atau dikehendaki.
- Contoh: kriteria dalam bidang kedoktoran dan jurutera.
- Kita perlu mengenal pasti sama ada norma atau kriteria.

• Pembinaan Item Ujian
- Apa item, apa yang kita mahu menguji?
- Apakah unsur-unsur yang kita mahu menguji?
- Dalam tatabahasa ada banyak item yang boleh diuji.
- Kita mesti ada bank item untuk diuji.
- Ada kata sendi yang jarang dengar umpamanya, keputusan mengenai PBSMI
menyebabkan dasar sekarang ‘ketimbang’, ‘santana’.
- Bagaimana kita menguji kata kunci, isi utama, isi sampingan?
- Langkah-langkah untuk membina ujian;
i. Sebelum membina sesuatu ujian kita perlu tahu apakah objektif ujian yang
hendak dibina itu.
ii. Kandungan yang hendak diuji mestilah jelas. Kandungan yang diuji mestilah
terdiri daripada apa yang telah diajar.
iii. Sebelum sesuatu ujian dapat dibina dengan sempurnanya, satu jadual
penentuan ujian atau disebut juga sebagai JPU mestilah dibentuk terlebih
dahulu. JPU dibina hanya dibina setelah pembina dapat menetapkan jenis
dan kandungan ujian yang hendak dibina seperti ejaan, sebutan dan
peribahasa.

• Kesahan Ujian
- Apabila kita mahu menguji ujian lisan apakah yang selalu berlaku?
- Contoh: kita mahu menguji kemahiran lisan tetapi menguji kefahaman. Ujian
ini dianggap tidak sah.
- Ujian yang dibina haruslah mengukur apa yang seharusnya diukur.
- Untuk menentukan kesahan sesuatu ujian yang dibina kita mestilah memahami
apa yang hendak diukur.

• Kebolehpercayaan
- Ujian itu mesti memberi hasil keputusan yang sama tidak berubah walaupun diukur
berkali-kali dengan alat yang sama.

 Ujian Secara Berasingan (Discrete Point Test)
- Integrasi kemahiran penggunaan bahasa dan komunikasi
- Integrasi mahal, mengambil masa yang panjang
- Ujian integratif sesuai untuk KBSR
- Ujian integratif, meningkatkan pencapaian kemahiran bahasa
- Ujian kloz, sesuai untuk ujian kemahiran produktiviti.

 Ujian Integrasi dan Pragmatik
1. Integrasi kemahiran penggunaan bahasa dan komunikasi
2. Integrasi mahal – mengambil masa yang panjang
3. Ujian integratif sesuai untuk kelas KBSR
4. Item integratif - menigkatkan pencapaian kemahiran bahas
5. Ujian kloz – sesuai untuk ujian kemahiran produktiviti.

 Ujian Bahasa Komunikatif
1. Kemahiran menggunakan bahasa dalam komunikasi
2. Pendekatan komunikatif berpusatkan bentuk komunikatif
3. Kebolehan menggunakan bahasa dengan konteks

 Dua bentuk ujian komunikatif
1. Ujian Prestasi - penglibatan pelajar secara langsung
2. Latar belakang pelajar dan peranannya dalam sosial

 Model Kecekapan Komunikatif
a. Tindak balas imaginatif dan praktis dengan penggunaan teori Model dibahagi kepada komponen pengetahuan bahasa
b. Kecekapan Tatabahasa
c. Kecekapan Sosiobudaya
d. Kecekapan Wacana
e. Kecekapan Strategi

Kuliah 4 (17 Januari 2009): Komunikasi dan Reka Bentuk Ujian

1. Pandangan tentang bahasa dan penggunaan bahasa mempengaruhi reka bentuk ujian, dan mentafsir skor
2. Binaan ujian adalah bagi mengetahui kemahiran bahasa calon yang diukur.
3. Reka bentuk ujian ditentukan oleh apa yang kita anggap menjadi kemahiran yang diuji.
4. Format yang berlainan, ujian lisan atau ujian tulisan bergantung pada apa yang dianggap bahasa dan penggunaan bahasa.
 Ujian unsur-unsur berasingan
1. Pengaruh linguistik struktural.
2. Dilakukan oleh Lado 1961
3. Menguji unsur bunyi, tatabahasa, kosa kata secara berasingan
4. Diperkukuh oleh psychometrics, menguji kemahiran kognitif secara berasingan.
5. Mewujudkan bateri (perangkat) ujian bagi empat kemahiran yang berlainan mendengar, bertutur, membaca, menulis
6. Masih digunakan hingga sekarang

 Ujian integratif dan pragmatik
1. Keperluan penguasaan bahasa bagi belajar di universiti di Amerika dan Britain memerlukan ujian dilakukan terhadap kemahiran menggunakan bahasa.
2. Ini memerlukan prestasi secara integratif diuji.
3. Ujian unsur diskret (berasingan) hanya menguji pengetahuan mengenai bahasa tidak kemahiran menggunakan bahasa

 Ujian integratif
1. Menguji sebutan, tatabahasa, kosa kata dalam konteksnya diutamakan.
2. Ini berbeza daripada ujian unsur bahasa berasingan.
3. Ini dilakukan dengan melihat kemahiran bertutur dan wawancara, mengarang teks lengkap, memahmi teks yang lengkap bagi tulisan dan lisan.

 Masalah ujian integratif
1. Memakan masa
2. Mahal
3. Sukar membuat penskoran
4. Sukar melatih pemeriksa
5. Tidak juga dapat dipercayai

 Penyelesaian Oller 1970-an
1. Ujian cloze.
2. Asasnya: pelajar memproses dalam masa sebenar, natural seperti bertutur dan membaca
3. Bagi memahami teks, pelajar perlu memahami seluruh unsur bahasa, yakni perlu memahami sistem bahasa
4. Ujian cloze – mengisi ruang kosong
5. Sama juga dengan menguji unsur berasingan

 Ujian Komunikatif
1. Hymes, kemahiran bahasa bukan sekadar mengetahui unsur tatabahasa
2. Peraturan budaya aamat menentukan betl salah penggunaan bahasa, khusus bagi konteks tertentu.
3. Ujian berubah, penilaian pelajar dalam konteks sebenar, dan dalam aaktiviti berkomunikasi.
4. Memberi perhatian kepada peranan penutur dalam konteks
5. Melahirkan ujian integratif dan prgamatik

 Komponen yang perlu diuji
1. Bentuk tatabahasa, sebutan, tatabahasa, kosa kata seperti ujian unsur berasingan
2. Kemahiran sosiolinguitik, dalam konteks yang berlainam: komunikasi dalam budaya sesuatu masyarakat.
3. Kemahiran strategik, kemampuan menggunakan muslihat bagi mengatasi kelemahan dalam kemahiran berbahasa
4. Kemahiran wacana – kemampuan menggunakan bahasa dalam konteks luas.

Ujian Integrasi dan Pragmatik

 Komunikasi dan Reka Bentuk Ujian

- Pandangan tentang bahasa dan penggunaan bahasa mempengaruhi reka bentuk ujian
dan memtafsir skor.
- Binaan ujian adalah bagi mengetahui kemahiran bahasa calon yang diukur.
- Reka bentuk ujian ditentukan oleh apa yang kita anggap menjadi kemahiran yang
diuji.
- Format yang berlaia, ujian lisan atau tulisan bergangtung pada yang dianggap bahasa
dan penggunaan bahasa.

 Bahasa
- Bahasa ialah kebolehan semula jadi manusia yang berupa satu sistem simbol bunyi
suara yang arbitrari, yang dipersetujui dan digunakan oleh sekelompok manusia untuk
berkomunikasi.
- Bahasa ialah sistem lambang bunyi suara yang dipakai sebagai alat perhubungan
dalam lingkungan satu kelompok manusia.
- Bahasa merupakan alat perhubungan atau komunikasi.
- Bahasa sebagai alat untuk menyatakan perasaan, pendapat, fikiran dan sebagainya.
- Bahasa adalah satu modal budaya, modal manusia (insan), modal hidup.


Kuliah 5 (24 Januari 2009): Nota kuliah kelima pada 24 Januari 2009

 Kandungan kursus sastera dalam pengajaran bahasa Melayu.
Komponen Sastera (KOMSAS) secara rasmi diselitkan dalam waktu pengajaran bahasa Melayu secara formal di bilik darjah bermula pada bulam Mac 2001. sabjek KOMSAS diperuntukkan dua waktu dalam seminggu yang merangkumi genre sajak, puisi tradisional, cerpen, prosa tradisional, novel dan drama. Ini dapat mempelbagaikan bahasa Melayu supaya sesi pengajaran lebih terancang bagi sepanjang tahun persekolahan.
KOMSAS itu berfungsi bagi melengkapkan ilmu kesusasteraan dengan matlamat bahawa murid dapat :
a. mengukuhkan kemahiran bahasa
b. menguasai kosa kata bahasa Melayu, aspek tatabahasa, kemahiran berfikir dan kemahiran bernilai tambah yang lain.
c. Menguasai kemahiran dan apresiasi kesusasteraan.
d. Meningkatkan minat membaca dan penghayatan terhadap bahan kesusasteraan.
e. Memupuk kesoronokan dan kenikmatan membaca pelbagai genre seperti yang telah disenaraikan ketetapannya mengikut empat zon, iaitu waima antologinya atau novelnya.
Melalui teks yang ditetapkan, mampu mendedahkan mereka kepada segala persoalan hidup manusia dan pergolokan masyarakat kerana bahan yang diketengahkan kepada mereka itu iaialah bahan yang telah dipilih, ditapis yang mengandungi unsur-unsur yang astetik yang dipersembahkan dengan cara yang menarik dan berupaya untuk menyuburkan minat membaca yang akan membawa mereka kepada satu budaya yang unggul, iaitu budaya membaca segala macam ilmu pengetahuan.
Teks Komsas yang ditetapkan bagi Tingkatan Satu hingga Tingkatan Lima ialah teks yang telah ditentukan panel yang bertanggungjawab seperti Surat Pekeliling Ikhtisas BIl. 5/2000 bertarikh 23 Februari 2000 dan setiap orang murid bagi setiap tingkatan ditetaptak sebuah antologi dan sebuah novel.
Antologi yang telah ditetapkan untuk seluruh negara adalah seperti yang berikut:
a. Tingkatan Satu: Sehijau Warna Daun.
b. Tingkatan Dua: Seuntai Kata Untuk Dirasa.
c. Tingkatan Tiga: Anak Bumi Tercinta.
d. Tingkatan Empat: Anak Laut.
e. Tingkatan Lima: Kerusi.

Sementara itu, senarai novel yang ditetapkan mengikut zon dan negeri pula adalah seperti berikut:
a. Negeri Selangor, Perlis, Negeri Sembilan dan Wilayah Persekutuan:
- Meniti Kaca (Tingkatan 1)
- Pahlawan Pasir Salak (Tingkatan 2)
- Panas Salju (Tingkatan 3)
- Bukit Kepong (Tingkatan 4)
- Konserto Terakhir (Tingkatan 5)
b. Sabah, Sarawak, Pahang dan Terengganu:
- Limpahan Darah Di Sungai Semur (Tingkatan 1)
- Timulak Kapal Perang (Tingkatan 2)
- Ekspedisi (Tingkatan 3)
- Terminal Tiga (Tingkatan 4)
- Seteguh Karang(Tingkatan 5)
b. Melaka, Johor dan Kelantan:
- Anak Din Biola (Tingkatan 1)
- Tragedi 4 Disember (Tingkatan 2)
- Merdeka! Merdeka! (Tingkatan 3)
- Di Hadapan Pulau (Tingkatan 4)
- Putera Gunung Tahan (Tingkatan 5)
c. Kedah, Perak dan Pulau Pinang:
- Aku Anak Timur (Tingkatan 1)
- Kapten Hassan Wira Bangsa (Tingkatan 2)
- Kanang Cerita Seorang Pahlawan (Tingkatan 3)
- Perlumbaan Kedua(Tingkatan 4)
- Julia (Tingkatan 5)
Hal ini bermakna pada waktu pengajaran dan pembelajaran KOMSAS, setiap orang murid dalam setiap tingkatan itu memperoleh pendedahan yang cukup tentang kesusasteraan. Dalam setiap sebuah antologi yang ditetapkan bagi setiap tingkatan itu terdapat lima genre. Misalnya bagi Tingkatan Satu, dalam antologi Sehijau Warna Daun itu telah dimasukkan genre-genre seperti puisi tradisional, puisi moden atau sajak, prosa tradisional (jenis petikan), cerpen dan drama.
Malahan, setiap orang murid daripada setiap tingkatan baik Tingkatan Satu, Dua, Tiga, Empat dan Lima perlu mempelajari enam buah puisitradisional, enam buah puisi moden, empat buah prosa tradisional, tiga buah drama, enam buah cerpen dan sebuah novel dalam setahun. Hal ini bermakna bagi setiap orang murid peringkat menengah rendah yang akan menduduki peperiksaan Penilaian Menengah Rendah (PMR), mereka perlu mempelajari dan mengulang kaji kesemua genre yang telah dipelajari semasa di Tingkatan Satu, Dua dan Tiga sebelum berhadapan dengan peperiksaan PMR. Hal ini juga bermakna bahawa setiap orang murid itu perlu bekerja keras untuk mencapai kejayaan. Di Peringkat PMR ini, mereka perlu mempelajari 18 buah puisi tradisional, 18 buah puisi moden 12 buah prosa tradisional, sembilan buah drama, 18 buah cerpen dan tiga buah novel.
Demikian juga dengan murid peringkat menengah atas, iaitu Tngkatan Empat dan Lima yang akan menduduki peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) kerana mereka juga perlu mempelajari dan mengulag kaji kesemua genre yang telah dipelajari semasa di Tngkatan Empat dan Lima sebelum berhadapan dengan peperiksaan SPM. Hal ini juga bermakna bahawa setiap orang murid tersebut pertu bekerja keras untuk mencapai kejayaan. Di peringkat SPM ini, mereka perlu mempelajari 12 buah puisi tradisional, 12 buah puisi moden, lapan buah prosa tradisional, enam buah drama, 12 cerpen dan dua buah novel.
Sebenarnya dengan mempelajari KOMSAS dengan pelbagai genre ini murid-murid telah didedahkan dengan kepelbagaian gaya dan keindahan bahasa. Hal ini besar maknanya. Bahkan, pendedahan itu selaras dengan hasrat kerajaan untuk memupuk dan mengembangkan bakat semula jadi yang ada pada setiap orang murid dalam bidang penulisan kreatif.

 Sepuluh perkara penting dalam kuliah pada 24 Januari 2009.

 Penilaian Dalam Pengajaran Bahan Sastera:
Penialaian merujuk kepada sata proses bagai meninjau proses atau hasil sesuatu rancangan pengajaran dan pembelajaran bahasa dengan memeriksa dan menilainya untuk melihat sama ada objektif tertentu yang telah ditetapkan, tercapai atau tidak. Biasanya nilai itu dilambangkan dengan markah, gred ataupun kedu-dua sekali dalam satu kelas.

 Langkah-langkah pengubalan ujian
• Menetapkan objektif ujian yang akan ditetapkan;
• Menentukan isi kandungan dan kemahiran yang akan diuji;
• Menetapkan taksonomi ujian;
• Menubuhkan ujian.

 Proses pengajaran adalah edaran yang berterusan. Tujuan ujian dalam pendidikan:
• Mendapatkan kembali maklumat
• Memastikan objektif pengajaran guru tercapai
• Menggredkan pelajar
• Sebagai penggerak (motivasi pelajar)
• Tujuan penempatan – sederhana, baik, lemah

 Ciri-ciri ujian:
• Kesahan ujian
- Sejauh mana ujian itu menggambarkan atau menguji apa yang hendak diuji.
- Contoh: jika objektif guru mahu pelajar menguasai tema, maka ujian adalah berkaitan
tentang tema.
• Kebolehpercayaan atau kestabilan ujian
- Dilihat daripada segi ketepatan dan kejituan ukuran dibuat
• Keobjektifan atau ketepatan ujian
- Item yang dibina tidak memberi peluang kepada sesuatu interpretasi berlainan daripada
apa yang telah ditentukan terlebih dahulu.
- Skema permarkahan juga hendaklah disediakan terlebih dahulu sebelum guru
memeriksa.

 Jenis-jenis ujian:
• Ujian Penempatan
- Menguji ketrampilan yang disyaratkan bagi kursus.
• Ujian Formatif
- Ujian yang dilakukan dari semasa ke semasa serta memberi maklumat kepada guru.
• Ujian Diagnostik
- Ujian untuk mencari punca kelemahan pelajar.
• Ujian Sumatif
- Ujian untuk penggredan dan pensijilan, contohnya ujian PMR dan SPM.

 Asas Penilaian:
• Penilaian Domain Kognitif
- Lebih banyak ditumpukan kepada proses berfikir
- Bermula dengan dari aras rendah iaitu aras ingatan hingga yang tertinggi, iaitu kompleks
- Bentuk ujian seperti ujian objektif, ujian subjektif, ujian lisan, tulisan dan ujian bulanan
dan lain-lain.
• Penilaian Domain Afektif
- Melihat hubungan sikap, pendangan dan nilai-nilai yang dipercayai oleh seseorang.
- Dapat diuji dan dikesan melalui aktiviti seperti wawacara, peramatan terhadap tingkah
laku atau aktiviti bertulis.
- Pengukuran menggunakan Skala Likert antara caranya dengan penyataan -sangat setuju,
amat setuju, setuju, tidak setuju, sangat tidak setuju.
- Juga boleh menggunakan pilihan jawapan – YA atau TIDAK.
• Penilaian Domain Psikomotor
- Domain ini berhubung dengan aktiviti otot dan pergerakan yang menggunakan anggota
tubuh badan.
- Penilaian menggunakan pengamatan berbeda dengan bidang sukan.
- Aktiviti seperti mendeklamasi puisi, berlakon, bergerak, beraksi dan lain-lain (ada kaitan
dengan kognitif dan afektif).

 Aras-aras Ujian Sastera
Taksonomi Bloom
- Aras Pengetahuan/ingatan
- Aras Pemahaman
- Aras Aplikasi
- Aras Analisis
- Aras Sintesis
- Aras Penilaian
Kategori Moody
- Aras Informasi
- Aras Konsep
- Aras Perspektif
- Aras Apresiasi/Penghayatan

 Ujian kesusasteraan melibatkan tingkat-tingkat ujian kognitif yang selalunya mempunyai
enam aras utama (Taksonomi Bloom) iaitu bermula dengan tingkat ingatan sehingga menjurus kepada tingkat penilaian.
i. Ujian Kesusasteraan Aras Ingatan hanya sekadar memerlukan pelajar berkeupayaan mengungkapkan kembali daya atau kebolehan mengingat hal-hal yang berhubungan dengan fakta, konsep, pengertian, definisi, deskripsi atau penamaan berkenaan sesuatu hal dan sebagainya. Ujiannya begitu mudah yang hanya menghendaki pelajar menamakan, memberi definisi, nama pengarang, buku-buku yang dihasilkan dan sebagainya.Tugasnya hanya meluahkan kembali butiran fakta yang dibacanya dengan secara langsung dan soalannya juga tidak disamar-samarkan. Contoh ujian aras ingatan ini seperti berikut:
• Apakah yang diertikan dengan perkataan ‘cemara’?
• Sebutkan pembahagian angkatan kesusasteraan yang terdapat di Malaysia.
• Siapakah yang dikenali sebagai Bapa Kesusasteraan Melayu Moden?
• Sebutkan dua antologi sajak yang ditulis oleh Usman Awang.

ii. Ujian Kesusasteraan Aras Pemahaman memerlukan para pelajar berkeupayaan memahami, membezakan dan menjelaskan fakta, atau hubungan antara konsep dan sifat-sifat lain yang tingkatnya bukan sekadar untuk mengingat dan meluahkan kembali fakta yang dibaca sahaja. Pelajar berkeupayaan menangkap isi prosa atau puisi yang dipelajarinya, berkeupayaan meringkaskan atau membuat rangka novel atau cerpen atau mencari isi-isi utama dan menyalin kembali karya-karya klasik ke dalam bahasa moden. Pelajar juga berkemampuan dan berkeupayaan menyimpulkan beberapa ciri perbezaan antara syair dengan pantun umpamanya. Contoh-contoh butiran ujian dalam kelompok ini berbunyi seperti:
• Buat satu sinopsis cerpen berjudul Anak Bumi Tercinta karya Fatimah Busu.
• Apakah tema yang hendak dikemukakan oleh Rahman Shaari dalam sajaknya Bahasa?
• Terdapat beberapa perbezaan dibandingkan antara pantun dengan syair, apakah ciri-ciri persamaan dan perbezaan tersebut ?
• Buat ringkasan cerita cerpen yang berjudul Buku Catatan Farid Badrul karya Mohd. Tajudin Abdul Rahman.

iii. Ujian Kesusasteraan Aras Aplikasi menilai kebolehan pelajar mempraktikkan pengetahuan, teori-teori yang dipelajari dan maklumat-maklumat yang diperolehnya itu ke dalam suatu situasi baru. Misalnya penggunaan pengetahuan berkenaan ciri-ciri pantun untuk mencipta pantun. Kebolehan menggunakan maklumat yang diperolehi daripada prosedur kritikan bagi menilai sesebuah karya.
Bagi memanfaatkan ujian ke aras ini adalah dikira tugasan berbentuk esei dan perlakuan lebih menampakkan keserasian ujian. Ini kerana pelajar diberi kebebasan mengemukakan jawapan dan jawapan-jawapan sokongan bagi mempertahan dan menguatkan hujahnya. Contoh soalan berbentuk aplikasi ialah :
• Diturunkan sebuah wacana berbentuk prosa, misalnya daripada novel Senjakala, sepanjang lebih kurang satu muka surat (perlu diingatkan pemilihan wacana itu perlulah bersesuaian) dan pelajar ditugaskan supaya :
• Ubahkan bentuk cerita yang dilampirkan menjadi sebuah dialog.
• Sudut pandangan apakah yang digunakan dalam cerita di atas, ungkapkan kembali cerita di atas dengan sudut pandangan yang berbeza, contohnya daripada gaya dia kepada aku atau sebaliknya.
• Tunjukkan dan huraikan kembali semua gaya bahasa yang terdapat dalam wacana di atas.
Soalan yang berkaitan dengan pengajaran dan pembelajaran juga boleh ditanyakan kepada pelajar. Puisi yang dipilih itu haruslah tidak terlalu panjang, contohnya sajak berjudul Ke Makam Bonda oleh Usman Awang dan tugaskan pelajar menjawab soalan seperti:
• Berikan tanda-tanda penjedaan ke atas puisi di atas
(tugasan ini berkaitan dengan psikomotor).
• Buatkan parafrasa puisi di atas atau tuliskan kembali puisi Ke Makam Bonda di atas menggunakan gaya dan bahasa anda sendiri.
• Tunjukkan beberapa gaya bahasa yang terdapat dalam puisi di atas.

iv. Ujian Kesusasteraan Aras Analisis berfungsi mengukur kebolehan pelajar mengesan unsur-unsur yang terkandung dalam sesebuah karya sastera. Kebolehan pelajar melihat perkaitan dan hubungan antara unsur-unsur yang dapat dikesan dan kebolehan menggunakan organisasi, susunan sistematik binaan, kesatuan yang membangunkan sesebuah karya sastera. Keupayaan menyelesaikan tugasan ini memberatkan identifikasi dan analisis terhadap unsur-unsur luaran dan dalaman (lahiriah dan batiniah) karya tersebut. Contoh soalan pada aras ini ialah :
• Bagaimanakah caranya pengarang melukiskan watak dan perwatakan setiap tokoh dalam novel Senjakala ?
• Bagaimanakah sifat-sifat watak utama novel Senjakala?
• Huraikan dengan contohnya sekali tema pokok dan tema sampingan, plot utama dan anak plot sebagaimana yang terdapat dalam novel Seorang Tua Di Kaki Gunung.
• Jelaskan keberkesanan unsur-unsur bunyi dalam sajak yang berjudul Ketika Kami Bercerita Tentangnya karya Lim Swee Tin.

v. Ujian Kesusasteraan Aras Sintesis mengukur kebolehan pelajar mengkategorikan, menghubungkan dan mengkombinasikan, menjelaskan dan meramalkan hal-hal yang berkaitan dengan unsur-unsur karya sastera dan unsur-unsur antara karya sastera. Butiran soalan bagi mengukur kemampuan sintesis dapat dicontohkan seperti berikut:
• Jelaskan benarkah kaitan antara latar, perwatakan dan tema dalam novel Senjakala bersifat padu dan wajar.
• Jelaskan persamaan antara watak Saaman dalam Keluarga Gerilya dan Busat dalam novel Sandera.

vi. Ujian Kesusasteraan Aras Penilaian adalah peringkat yang tertinggi dalam ukuran ujian aspek kognitif. Item-item ujian aras penilaian mengukur kemampuan pelajar menilai ketepatan fakta daripada kenyataan dan bukti-bukti yang tertulis, ketepatan pemilihan kata, ungkapan dan kalimat dan hubungannya dalam tema dan makna keseluruhan sesuatu karya sastera. Keupayaan berfikir aras penilaian ini antara lain berbentuk kemampuan menilai sesuatu perkara. Contoh soalan aras penilaian ialah:

• Bandingkan drama Anna karya Kemala dengan Jebat karya Hatta Azad Khan dari segi:
o Latar masa, latar tempat dan latar masyarakat yang terdapat dalam kedua-dua drama tersebut.
o Unsur-unsur kamanusiaan.

• Mengapakah sajak-sajak ciptaan Amir Hamzah dikira lebih menampakkan permainan kata-kata dibandingkan dengan sajak-sajak yang dihasilkan sebelumnya?
Ujian Kesusasteraan Kategori Moody
Aras ujian kategori Moody memang secara khusus direncanakan bagi menguji kesusasteraan dan ianya sama sekali berbeza dengan pendekatan Taksonomi Bloom.

i. Ujian Kesusasteraan Aras Informasi dimaksudkan berfungsi menguji kemampuan pelajar terhadap perkara-perkara dasar atau asas berhubung dengan sastera. Contoh soalan yang boleh diuji antara lain:
• Siapakah pengarang novel Badai Semalam? Sekarang beliau tinggal di mana dan apakah pekerjaannya?
• Siapakah watak utama novel Badai Semalam? Ke manakah watak utama pergi di akhir cerita novel tersebut dan untuk apakah beliau pergi ke tempat baru tersebut?

ii. Ujian Kesusasteraan Aras Konsep berkaitan dengan persepsi bagaimanakah maklumat-maklumat atau unsur-unsur karya itu diorganisasikan. Unsur-unsur yang terkandung dalam sesebuah karya sastera adalah hal pokok yang dipersoalkan dalam ujian aras ini. Sebagai contoh di bawah ini diturunkan beberapa contoh soalan menguji pelajar pada aras konsep:
• Apakah hubungan antara Kinto dengan Noor, apakah hubungan antara Damid dengan Dasima? Apakah konflik atau masalah utama yang terdapat dalam novel tersebut? Apakah faktor yang selalu membebani penderitaan batin dan jiwa Kinto? Mengapakah Kinto begitu sayang kepada Noor dan Dasima? Mengapa Kinto akhirnya tidak dapat terlepas daripada perasaan kesal yang berpanjangan dalam hidupnya?

iii. Ujian Kesusasteraan Aras Perspektif lebih diberi penumpuan kepada mendapatkan pandangan pelajar atau pembaca dengan karya sastera yang dibaca. Di bawah ini diturunkan beberapa soalan aras ujian perspektif:
• Apakah kesimpulan yang boleh anda buat dengan membaca novel Senjakala?
• Adakah sesuatu yang bersifat tipikal dalam novel Senjakala?
• Unsur apakah yang bersifat tipikal itu dan realiti kehidupan yang manakah yang anda maksudkan itu?

iv. Ujian Kesusasteraan Aras Apresiasi/Penghayatan selalunya berkisar pada permasalahan dan atau yang berkaitan antara bahasa sastera dengan linguistik. Item-item soalan yang dimaksudkan untuk mengungkapkan aras apresiasi ini seperti dicontohkan di bawah ini:
• Mengapakah Shahnon Ahmad dalam novel Ranjau Sepanjang Jalan dan Azizi Hj. Abdullah dalam novel Seorang Tua Di Kaki Gunung banyak memilih kata-kata dan ungkapan daerah utara (Kedah) bagi melahirkan maksud-maksud tertentu?

Dipungut beberapa buah sajak karya Amir Hamzah yang mengandungi kata-kata arkis, seperti dalam sajak “Hanya Satu”.
• Apakah fungsi dan efek penggunaan kata-kata arkaik dalam sajak itu?
• Seandainya kata-kata arkis itu digantikan dengan kata-kata lain yang ‘baru’, apakah ianya dikira tepat?


 Isu-isu pengujian dan penilaian yang terlibat dalam pengajaran sastera dalam bahasa Melayu

Penilaian ialah proses sistematik bagi menentukan sejauh mana tujuan pengajaran dapat dicapat oleh seseorang murid. Penilaian dijalankan dijalankan berterusan atau pada bila-bila masa sahaja. Selain itu, pengujian dan penilaian dapat juga dijadikan asas untuk mengadakan persekitaran pembelajaran yang positif dan memberi impak kepada pembelajaran.
Format pentaksiran direka bentuk dengan mementingkan prinsip-prinsip asas pentaksiran, terutamanya aspek kesahan, kebolehpercayaan, kebolehlaksanaan dan penjaminan kualiti. Aspek keserasian dengan kurikulum turut diberi keutamaan. Hal ini bermakna pentaksiran memberi fokus khusus kepada pencapaian objektif mata pelajaran yang merangkumi bidang pengetahuan, kemahiran dan adab/nilai. Reka bentuk pentaksiran juga memastikan keseluruhan pentaksiran mempunyai kerelevenan dan kecukupan dari aspek kandungan sukatan pelajaran.
Dalam membentukan ujian KOMSAS bagi menilaian pencapaian murud, ada tiga perkara yang harus diambil kira:
(1) Kesahan. Ini bermaksud sejauh manakah ujian itu menguji dan mengukur apa yang kita hendak uji dan ukur.
(2) Kebolehpercayaan. Ini bermaksud sejauh manakah sesuatu ujian menguji dan mengukur dengan tepat apa yang kita telah uji.
(3) Mudahnua ujian itu digunakan. Ini termasuklah hal-hal seperti: senang ditadbir, tidak memerlukan masa yang terlalu banyak, kosnya rendah, keputusannya boleh ditafsirkan denganmudah dan sebagainya.
Matlamat pendidikan bahasa Melayu sekolah menengah bertujuan membimbing pelajar-pelajar menguasai kecekapan berbahasa untuk berkomunikasi dengan berkesan untuk melahirkan fikiran dan perasaan tentang ilmu pengetahuan, hal-hal persendirian dan kemasyarakatan dalam konteks rasmi, tak rasmi dan kreatif melalui lisan dan penulisan selaras dengan Dasar Pendidikan Kebangsaan.
Komponen kesusasteraan diperkenalkan dalam Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Sekolah Menengah selaras dengan hasrat Kementerian Pendidikan untuk meningkatkan minat membaca pelajar-pelajar dapat mengetahui perkembangan sastera tanah air daripada pelbagai genre, iaitu novel, cerpen, drama, puisi moden, puisi tradisional dan prosa tradisional. Di samping itu juga, sikap menghargai dan menimati karya-karya penulis negara ini daripada bahan-bahan sastera yang dibaca dapat dipupuk dalam kalangan pelajar.
Objektif pengujian dan penilaian kertas bahasa Melayu sekolah menengah untuk menilai pelajar menguasai pengetahuan dan kemahiran berbahasa melalui aktiviti mendengar dan bertutur (lisan) berdasarkan tajuk-tajuk yang dikemukakan. Kemahiran membaca pula dapat mengukur pelajar daripada aspek pengetahuan dan kefahaman melalui bahan-bahan yang telah ditentukan dalam sukatan pelajaran dan digunakan dalam petikan teks berdasarkan genre novel, cerpen, drama, prosa tradisional, puisi moden dan puisi tradisional.
Dengan memilih jenis ujian yang betul maka penguji akan mendapat kembali hasil daripada ujian yang dijalankan. Ini bermakna dalam menjayakan sesuatu ujian seperti ujian Komsas beberapa perkara yang disebut amat perlu diambil berat, di samping beberapa aspek yang lain seperti masa menjawab bersesuaian dengan soalan, falasi logik, pengaruh bahasa dialek, kekurangan kosa kata, gaya bahasa, gaya penulisan dan sebagainya.
Seterusnya, kemahiran menulis dapat menguji pengetahuan dan kefahaman pelajar untuk menulis karangan berdasarkan tajuk dan fomat yang sesuai. Pelajar diharapkan dapat menulis rumusan daripada bahan grafik, menulis ringkasan daripada petikan dan membuat ulaasan, komen dan mengemukakan pendapat tentang teks novel yang dibaca. Pengetahuan, kefahaman dan penggunaan sistem bahasa Melayu diukur dalam teks novel yang dibaca. Pengetahuan, kefahaman dan penggunaan sistem bahasa Melayu diukur dalam aspek tatabahasa berdasarkan penggunaan pelbagai kata, imbuhan dan ayat serta pengetahuan peribahasa.
Dalam situasi di negeri kita, di mana guru menghadapi murid pelbagai bahasa, keadaannya agak kompleks. Agak sukar bagi guru untuk menumbuh ujian-ujian sastera khusus untuk tiap kumpulan pelajar, tambahan pula dalam pengajarannya, guru jarang membezakan teknik mengajarnya dan menggap darjah sebagai satu kumpulan bahasa yang seragam.
Satu lagi masalah dalam pengujian sastera ialah pengujian bahasa lisan. Kita sedar bahawa dalam komunikasi kita lebih banyak menggunakan bahasa lisan daripada menulis. Tetapi aspek bahasa ini tidak mendapat perhatian yang saksama dan sewajar baginya.ini tidak menghairankan kita, kerana bukan sahaja kemahiran lisan sukar diajar dengan kesan yang nyata, tetapi ia juga sukar diuji. Ujian lisan dengan menggunakan bahan sastera menggunakan masa yang banyak untuk ditadbirkan, juga susah untuk dinilai. Umpamanya, penentuan kefasihan bertutur adalah sesuatu yang kepastiannya samar-samar. Bagaimanakah kita hendak mengukur kelancaran bertutur, penggunaan intonasi, nada, sembutan yang tepat. Aspek-aspek kelancaran, penggunaan intonasi, yang jika mengikut komunikasi adalah sesuatu yang amat penting. Jadi, jika tidak dapat diukur dengan tegas serta tepat akan prestasi bahasa seseorang, bagaimanakah ujian lisan itu dapat ditubuhkan oleh guru.
Bagi seseorang guru, dilemanya adalah lebih kompleks lagi. Jika ahli-ahli bahasa dan juga pakar-pakar dalam bidang pengujian dan pengukuran tidak dapat menyelesaikan dengan senang akan masalah seperti tersebut di atas, bagaimanakah pula dengan guru-guru di bilik darjag yang serba kekerangan dalam pengujian dan penilaian yang terlibat dalam pengajaran sastera? Kita ditapati bahawa bahan pengajaran bilik itu sendiri dijadikan soalan-soalan untuk ujian, kerana perhubungan antara pengajaran dan soalan ujian adalah amat rapat. Jadi,guru dalam menyedari hakikat prinsip-prinsip ujian dan pengukuran yang sah dan boleh dipercayai, wajarlah menentukan ujian yang ditubuhkannya tidak lari daripada objektif pengajaran di bilik darjah, dan selari dengan proses pengajaran dan pembelajaran yang berlaku di bilik darjah sendiri.perbandingan pencapaian murid dengan norma-norma yang lain, banyak ujian dan peperiksaan formal dijalankan untuk mengetahui tersebut. Tetapi untuk mengetahui pencapaian dan perkembangan murid dalam pelajaran sehariannya, sertakeberkesanan pengajaran guru sendiri, ujian yang dibentuk oleh guru sendiri, khusus untuk tujuan-tujuan bilik darjahnya, adalah diperlukan.


 Bina lima soalan berkaitan pengajaran dan pembelajaran sastera di sekolah anda

Soalan 1 – Petikan Puisi Tradisional
Baca puisi di bawah dengan teliti , kemudian jawab soalan – soalan yang berikutnya.

Selindung Bayu kota lama,
Pantai teluban Pulau Jelapi;
Bahasa Melayu bahasa ibunda,
Huruf Jawi tulisan asli.

Tanjung Dala Janjung Budi,
Dusunnya Tanjung Mas nama diberi;
Muda mudi tak kenal bahasa sendiri,
Akibat cuai tak sedar diri.

Jambu rending cempaka raya,
Daerah Bachok wilayah Menara;
Kenapa hilang bahasa tercinta?
Kerana hilang ahli bahasa.

Kampung Jakan terkenal merata,
Sungai Golok sempadan negara;
Hilang bahasa hilang bangsa,
Hilang bangsa hilang budaya.

Banjar Lima dekat Perigi,
Telaga Sembilan dan Mak Mawi;
Kalau saudara bijak bestari,
Sejarah silam jangan dilupai.

1.Apakah jenis puisi tersebut?
A. Sajak
B. Pantun
C.Syair
D.Gurindam

2. Tajuk yang paling sesuai bagi puisi di atas ialah ?
A. Kampungku tercinta
B. Pantaiku
C.Selindung Bayu
D. Negeriku

3. Dimanakah terletak daerah Bachok?
A. Wilayah Yala
B. Wilayah Pattani
C. Wilayah Songkhla
D. Wilayah Menara
4. Apakah nasihat yang diberikan oleh penyair kepada saudaranya ?
A. Jangan melupakan diri
B. Menghormatti orang tua
C. Tanggungjawab seorang pemuda
D. Mempelajari bahasa ibunda

Soalan 2 - Petikan Cerpen
Baca dialog di bawah, kemudian jawab soalan- soalan yang berikutnya.
Munir : Salma, apakah cita- cita kamu?
Salma : Saya ingin menjadi seorang pendidik
Munir : Mengapakan kamu ingin menjadi pendidik ?
Salma : Ibu dan bapa saya pendidik.Selain itu, saya ingin memajukan bangsa, masyarakat, dan negara.
Munir : Tidak berminatkah kamu menjadi seorang usahawan?
Salma : Minat juga Munir. Tapi…. .
Munir : Mengapa?
Salma : Kerjaya itu agak mencabar dan saya pula masih tidak tahu apa- apa tentang perkara itu. Mungkin apabila saya dewasa nanti saya akan mengusahakannya sehingga saya berjaya.
Munir : Jadi, apakah perancangan kamu?
Salma : Pada masa ini saya akan belajar sehabis baik dan berusaha dengan gigih agar berjaya dalam pelajaran. Inilah asas yang perlu saya bina sekarang, Munir.
Munir : Saya lihat kamu pun berminat dalam bidang sukan?
Salma : Sudah tentu. Kan bersukan itu banyak faedahnya.
Munir : Sukan apakah yang paling kamu minati?
Salma : Tentulah sukan olahraga, Munir.
Munir : Oh ya! Kamu kan olahragawati harapan sekolah ini.Baiklah Salma, terima kasih kerana memberi peluang saya menemu bual kamu.
Salma : Sama- sama.

1 - Apakah cita-cita utama Salma?
A Guru
B Peguam
C Ahli sukan
D Usahawan

2 - Bagaimanakah cara Salma ingin mencapai cita- citanya?
A Rajin pergi ke sekolah
B Mengikuti kelas tambahan
C Belajar bersunguh- sungguh
D Melibatkan diri dalam sukan olahraga

3 – Apakah yang menyebabkan Salma ingin menjadi pendidik?
A Dia berminat dalam bidang itu
B Dia amat menghormati pendidiknya
C Kedua – dua orang tuanya ialah pendidik
D Dia ingin memajukan bangsa, masyarakat, dan Negara

4 – Manakah yang berikut bukan minat Salma?
A Belajar
B Berlepak
C Bersukan
D Berniaga

5 – Salma menyatakan bahawa dia masih tidak tahu apa – apa tentang bidang keusahawanan menunjukkan dia
A tidak berminat kerjaya itu.
B tidak mempunyai modal lagi.
C perlu belajar untuk mencapai cita – citanya.
D belum pernah menjadi usahawan sebelum ini.

Soalan 3 - Puisi Tradisional
Baca petikan puisi di bawah, kemudian jawab soalan – soalan yang berikutnya.

Masak kari ikan bawal,
Kalau makan perlahan – lahan;
Setiap hari bangkitlah awal,
Agar badan tidak keletihan.

Ambil ragi digemal – gemal,
Dicampur dengan buah kerdas;
Senaman pagi selalu diamal,
Badan cergas otak cerdas.

Pakai sari cantiknya rupa,
Pakai waktu tengah hari;
Kebersihan diri jangan dilupa,
Tentu terjaga kesihatan diri.
Ambil timah di atas peti,
Untuk dibuat modal berniaga;
Tika di rumah orang tua ditaati,
Pasti wujud keluarga bahagia.

Disusun berjajar semua belanga,
Hasil buatan orang dahulu;
Masa belajar pasang telinga,
Tentu ilmu diingat selalu.

1- Apakah jenis puisi di atas?
A Syair
B Pantun
C Sajak
D Gurindam

2 – Nilai apakah yang tidak disebut dalam puisi di atas?
A budi bahasa
B Kerajinan
C Keberanian
D Kebersihan fizikal

3 – Kita akan menjadi sihat jika kita
A sentiasa bersenam
B belajar dengan gigih
C makan makanan seimbang
D menghormati ibu dan bapa

4 – Perbuatan yang berikut dapat mewujudkan sebuah keluarga yang bahagia, kecuali
A mentaati ibu bapa.
B bersikap toleransi.
C mementingksan diri.
D saling menghormati.

5 – “Masa belajar pasang telinga” bermaksud
A belajar dengan gigih.
B menumpukan perhatian ketika guru mengajar.
C berdisiplin semasa berada di dalam bilik darjah.
D sentiasa menghormati guru yang mengajar kita.

Soalan 4 - Puisi Moden

Baca puisi di bawah, kemudian jawab soalan – soalan yang berikutnya.

Keringatmu membasahi bumi
dari terbit mentari
hingga terbenam mentari
kau terangi tanah ini.

Pak Tani
budi pada tanah
terus kau curah
tanpa kenal erti lelah
kegigihanmu terserlah.

Kini tumbuhan menjadi
tuaian kita nikmati
tapi kau tidak berhenti – henti
meneruskan tugas yang murni ini.

1 – Apakah jenis puisi tersebut?
A Sajak
B Pantun
C Syair
D Gurindam

2 – Tajuk yang paling sesuai bagi puisi di atas ialah
A Keringatmu.
B Hasil Tuaianmu.
C Pak Tani.
D Kejayaanmu.

3 – Pak Tani menpunyai sikap yang berikut, kecuali
A tekun.
B bertanggungjawab.
C rajin.
D berserah nasib.

4 – Bilakah Pak Tani mula bekerja?
A Dinihari
B Waktu pagi
C Tengah hari
D Waktu petang

5 – Tuaian dalam puisi di atas bermaksud
A tumbuhan.
B makanan.
C hasil jualan.
D hasil tanaman.

Soalan 5
Baca petikan cerita di bawah, kemudian jawab soalan-soalan yang berikut.

Tersebutlah kisah suatu masa dahulu seekor tupai bersahabat karib dengan seekor ikan sepat. Pada suatu hari, si ikan sepat jatuh sakit. Badannya sangat lemah. Si tupai dengan setia menunggu sahabatnya itu. Sudakh beberapa hari si ikan sepat tidak lalu hendak makan. Si tupai berusaha memujuknya. Namun si ikan sepat hanya mahu makan kalau diberi makan hati ikan jerung.
Apabila mendengar permintaan itu, si tupai tergamam. Ia terasa sukar untuk memenuhi permintaan sahabatnya itu. Ikan jerung sangat ganas dan hidup di laut. Namun akhirnya ia berusaha juga untuk mencarikannya.
Si tupai pun melompat dari pohon ke pohon hingga sampai ke sebatang pohon kelapa yang batangnya menghala ke laut. Si tupai tidak membuang masa. Ia pun menempuk sebiji kelapa. Kemudian, ia pun masuk ke dalam kelapa itu. Tangkai buah kelapa itu digigitnya.
Tangkai buah kelapa itu putus lalu tercebur ke laut. Ombak laut membawa buah kelapa itu ke tengah laut. Tiba-tiba datanglah seekor ikan jerung yang besar. Dengan pantas ikan jerung itu pun menyambar lalu menelan biji kelapa tersebut.
Semasa berada di dalam perut, si tupai terus menggigit hati ikan jerung itu. Ikan itu kesakitan lalu menuju ke pantai. Sesampainya di pantai, ikan jerung semakin lemah dan akhirnya mati.
Si tupai membawa hati ikan jerung itu ke lubuk sahabatnya. Selepas makan hati jerung, si ikan sepat pun berjanji akan menolong si tupai kalau ia memerlukan bantuan daripadanya suatu hari nanti.

1. Apakah tajuk yang paling sesuai bagi cerita ini? (2 markah)
2. Apakah hubungan antara ikan sepat dan tupai?(2 markah)
3. Apakah tindakan si tupai apabila ikan sepat ingin makan hati ikan jerung? (3 markah)
4. Apakah yang berlaku selepas si ikan sepat makan hati ikan jerung itu? (3 markah)


 Dua cadangan memperbaiki pengajaran dan pembelajaran sastera di sekolah pada masa kini.

Mengajar sastera dalam subjek bahasa Melayu adalah berlandaskan falsafah berkenaan keperluan dan kesesuaian menerapkan ilmu kesusasteraan. Salah satu daripada falsafah pengajarannya adalah muwujudkan insan seimbang dan harmoni dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani seiring dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan.
Menyampaikan komponen sastera secara formal dalam bilik darjah dapat memperkasakan lagi usaha melahirkan golongan masyarakat berilmu, berketrampilan dan berakhlak mulia. Hasil pembelajaran dapat mempertingkatkan ilmu pengetahuan yang luas. Setiap ilmu berkaitan sastera boleh melahirkan pelajar yang lebih berketrampilan dan dapat memperkembangkan lagi ilmu pengetahuan.
Pengajaran dan pembelajaran sastera di sekolah kini sememangnya berdepan dengan beberapa masalah. Antaranya yang dihadapi oleh guru dan murid adalah kurang mahir tentang penguasaan ilmu sastera yang digabungkan dengan ilmu-ilmu lain supaya membolehkan pelajar menikmati keseronokan. Selain itu, guru merancang strategi pengajaran tidak berkesan untuk mencapai hasil pembelajaran serta menepati objektif sebenar komponen sastera.
Dua cadangan untuk memperbaiki penganjaran dan pembelajaran sastera di sekolah pada masa ini seperti;
1. Proses belajar dan mengajar bahan sastera dalam pendidikan bahasa Melayu bersifat kognitif. Ini kerana guru dapat mengukur perluasan perbendaharaan kata pelajar berhubung bahasa yang digunakan dalam karya sastera. Fokus mengajar adalah objektif kognitif khusus bagi meningkatkan kemahiran berbahasa seperti membaca, bertutur, menulis serta mempelajari peribahasa dan tatabahasa. Oleh itu, guru perlu bijak memilih, merancang dan melaksanakan pengajaran menggunakan bahan sastera dalam pendidikan bahasa Melayu.
Bagi menambah penguasaan bahasa Melayu, pelajar diasuh dan diberi latih tubi.
Latihan ini bagi mengukuhkan kefahaman di samping latihan membina ayat, memberi
makna perbendaharaan kata, menggunakan peribahasa dengan betul dan memperbaiki
struktur tatabahasa yang salah.
2. Banyak kelebihan dan kewajaran menggunakan bahan sastera dalam pendidikan. Ini kerana bahan sastera dapat membantu meningkatkan proses belajar dan mengajar bahasa Melayu. Antara kemahiran asas yang diberi penekanan dalam bahasa Melayu adalah seperti kemahiran lisan, membaca, bertutur dan menulis yang memerlukan penghayatan dan pengukuhan dengan bahan sastera.
Bagi mengukuhkan kemahiran lisan para pelajar, guru boleh menerapkan bahan sastera melalui drama dan puisi. Beberapa aktiviti boleh dilakukan seperti mengucapkan kata bual sesuatu watak dalam cerita, melakonkan episod drama dengan dialog yang sudah dihafal, berpantun, bersyair dan membaca puisi mengikut intonasi, sebutan, rima dan irama yang sesuai.
Seterusnya, bahan sastera juga memberikan keseronokan kepada pelajar. Ini kerana karya sastera adalah karya indah dan mempunyai huraian hal-hal yang aneh dan ajaib. Ia disusun dengan kata-kata terbaik dan sekali gus menyeronokkan pelajar kerana mempunyai unsur kelucuan. Karya sastera boleh digunakan bagi mengajar bahasa Melayu mengikut peringkat kesukaran pelajaran. Ini terpulang pada kebijaksanaan guru memilih, menilai dan menyesuaikan bahan-bahan yang digunakan.
Mempelajari komponen sastera memberi peluang kepada murid-murid menyedari aktiviti membaca perlu disertai dengan minat. Ini kerana minat membaca wujud apabila kita ingin mengetahui sesuatu sama ada berkenaan penulis ataupun aspek-aspek lain dalam bahan yang dibaca.
Matlamat pendidikan bahasa adalah memberi kesempatan kepada pelajar mengetahui kepentingan kemahiran bahasa bagi meneroka bidang-bidang baharu dalam pelbagai ilmu pengetahuan lain. Setiap karya sastera yang dipilih dijadikan bahan mengajar bahasa kerana karya sastera adalah paparan berkaitan pengalaman manusia.
Karya sastera yang baik menjadi rangka luar kepada pelajar mempelajari dan mendalami asas penulisan dengan baik. Secara tidak langssung, para pelajar dapat mempelajari kaedah menyusun idea sama ada secara lisan ataupun tulisan. Di samping itu, para guru dapat membentuk setiap pelajar dengan mudah bagi memperkasakan daya kreatif dalam kemahiran berbahasa.
Menggunakan bahan sastera dalam pendidikan bahasa Melayu membuka ruang kepada pelajar bagi melihat dunia dengan lebih luas. Ia bermula dari pengalaman sendiri dan meneroka pengalaman luar hidupnya melalui hubungan dengan masyarakat dan budayanya.
Menggunakan bahan-bahan sastera semasa mengajar dan memahami sesuatu mata pelajaran dapat memupuk semangat membaca di jiwa pelajar. Dengan itu, pelajar-pelajar yang ingin mengetahui kesudahan kisah atau cerita yang dibaca dalam kelas, perlu membaca novel, cerpen, drama ataupun prosa klasik itu di perpustakaan ataupun di rumah. Dalam jangka masa panjang, aktiviti membaca dapat memahirkan mereka dalam aspek bacaan dan kefahaman.
Bahan sastera bentuk prosa moden ataupun klasik mengandungi banyak gambaran adat istiadat dan kebudayaan masyarakat Melayu. Dengan menggunakan bahan sastera semasa mengajar bahasa Melayu, secara tidak langsung boleh mendekatkan pelajar bukan Melayu dengan kebudayaan orang-orang Melayu.
Demikian juga bahan sastera yang ditulis oleh masyarakat Cina dan India, ia akan didedahkan pula kepada pelajar Melayu dan seterusnya membolehkan mereka mengenali dan memahami budaya kaum-kaum itu.
Di samping itu juga, para pelajar dapat memahami perbendaharaan kata, struktur tatabahasa Melayu dan meningkatkan kemahiran mendengar, bertutur, membaca dan menulis dalam bahasa Melayu.
Ini disusuli dengan elemen pengisian kurikulum berkaitan kemahiran bernilai tambah, nilai murni, patriotisme dan peraturan sosiobudaya. Elemen kemahiran bernilai tambah yang ditekankan dan perlu diserapkan adalah seperti berikut :
1. Kemahiran berfikir
2. Kemahiran teknologi maklumat dan komunikasi
3. Kemahiran belajar cara belajar
4. Kajian masa depan
5. Kecerdasan pelbagai
6. Pembelajaran konstruktivisme
7. Pembelajaran kontekstual
Pengetahuan dan kemahiran yang terdiri daripada komponen sastera dapat membentuk pelajar lebih berketrampilan. Mereka menggunakan bahasa Melayu dalam kehidupan seharian, bidang kerjaya dan seterusnya sebagai ilmu pengetahuan bagi pembelajaran seumur hayat. Kamaruzaman Abdullah (2000), dalam kertas kerjanya menjelaskan bahawa falsafah pengajaran sastera dalam mata pelajaran bahasa Melayu merangkumi aspek-aspek berikut:
a) Merangsang minat pelajar membaca, mengenal, menikmati dan mengapresiasi bahan sastera, iaitu dengan cara mendekatkan diri pelajar dengan kesemua genre yang terdapat dalam ilmu sastera seperti novel, cerpen, drama, sajak, prosa tradisional dan juga puisi tradisional yang mempunyai ciri-ciri yang berlainan.
b) Membolehkan pelajar mempertingkatkan daya fikir dan sahsiah melalui penerapan aspek-aspek yang dipelopori oleh watak-watak baik, jujur, berani dan gagah perkasa yang terkandung dalam sesuatu cerita bagi setiap genre sastera.
c) Membolehkan pelajar mendalami pengetahuan tentang penulisan dan sejarah perkembangan sastera yang akhirnya pelajar berkeupayaan untuk menghasilkan karya sastera bagi genre yang ringan seperti cerpen dan sajak, dan jika diasuh dengan teliti, mereka boleh menjadi penulis yang berbakat satu masa nanti.
d) Membantu pelajar meningkatkan ketrampilan berbahasa yang merangkumi ketiga-tiga kemahiran, iaitu lisan (mendengar dan bertutur), membaca dan menulis yang akan menambah keyakinan pelajar untuk berkomunikasi, berinteraksi, berdiskusi dan memperkemaskan mutu penulisan.
Bagi mengukuhkan kemahiran lisan para pelajar, guru boleh menerapkan bahan sastera melalui drama dan puisi. Beberapa aktiviti boleh dilakukan seperti mengucapkan kata bual sesuatu watak dalam cerita, melakonkan episod drama dengan dialog yang sudah dihafal, berpantun, bersyair dan membaca puisi mengikut intonasi, sebutan, rima dan irama yang sesuai.
Sebagai kesimpulannya, pengajaran kesusasteraan Melayu dalam subjek bahasa Melayu atau ringkasnya komsas penting dalam pembinaan manusia yang seimbang, matang, prihatin dan beretika tinggi. Pelajaran kesusasteraan Melayu penting kepada pelajar, bukan setakat menghafal cerita, malah karya kesusasteraan Melayu kaya dengan khazanah ilmu, nilai, budaya, pengalaman, etika dan sebagainya. Malah, di dalamnya juga terangkum dunia keilmuan kesusasteraan yang tidak ada akhirnya yang sekali gus memancarkan perkembangan tamadun sesuatu bangsa, termasuk budaya dan evolusi masyarakatnya. Di samping itu, pengajaran dan pembelajaran sastera di sekolah juga memerlukan gugu-guru yang mempunyai pendedahan dalam bidang kesusasteraan.Kuliah 6 (31 Januari 2009): Aras Konnitif (Taksonomi Bloom)

 Taksonomi Bloom
- Aras Pengetahuan/ingatan
- Aras Pemahaman
- Aras Aplikasi
- Aras Analisis
- Aras Sintesis
- Aras Penilaian

 Aras Pengetahuan
a. Tujuan:
- Mengingati semula perkara-perkara yang sudah dipelajari yang melibatkan
mengingat semula fakta-fakta spesifik hingga teori-teori yang sukar.
b. Objektif:
- Mengetahui istilah biasa
- Mengetahui konsep asas
- Mengenal pasti
c. Contoh Soalan:
i. Siapakah Perdana Menteri Malaysia yang kedua?
 Aras Pemahaman
a. Tujuan:
- Memahami sesuatu bahan. Keadaan ini berlaku ketika menterjemah, menghurai dan
mejangkakan apa yang mungkin berlaku berdasarkan sumber.
b. Objektif:
- Memahami fakta dan prinsip
- Menterjemahkan graf kepada bentuk yang lain
- Membezakan
- Merumuskan
- Menerangkan
c. Contoh Soalan:
i. Apakah maksud gambar ini?
ii. Huraikan masalah-masalah yang dihadapi pelarian Iraq?

 Aras Aplikasi
a. Tujuan:
- Menggunakan pengetahuan abstrak untuk menyelesaikan sesuatu situasi konkrit.
- Keadaan ini menguji pelajar menggunakan (mengaplikasi) pengetahuan dan
kefahamannya.
b. Objektif:
- Menggunakan konsep dan prinsip dalam situasi baru
- Menyelesaikan
- Mengubahsuai
c. Contoh Soalan:
- Pelajar telah diajar garisan bujur dan lintang
Tandakan tempat-tempat pada peta kosong Semenanjung Malaysia yang
mempunyai garisan lintang dan bujur seperti berikut:

 Aras Analisis
a. Tujuan:
- Pelajar bukan sahaja diperlukan mengingat, mengatur dan menggunakan
pengetahuan, mereka juga dikehendaki membuat analisis atas dasar menaakul
sebab dan akibat.
b. Objektif:
- Mencerakinkan
- Membahagikan
- Membezakan
c. Contoh Soalan:
- Mengapakah kanak-kanak biasanya tidak bersetuju dengan penjaganya?

 Aras Sintesis
a. Tujuan:
- Mencantumkan unsur atau bahagian supaya menjadi satu keseluruhan melibatkan mengatur dan menggabungkan unsur supaya terbentuk corak/strukturvyang baharu.
b. Objektif:
- Menulis sesuatu tema
- Menulis kerja kreatif
- Mencadangkan sesuatu pandangan
c. Dalam keadaan manakah kemungkinan negara-negara di dunia boleh bersatu dan
berkerjasama?
 Aras Penilaian
a. Tujuan:
- Membuat pertimbangan nilai bagi sesuatu tujuan tentang fikiran, tugasan,
penyelesaian, kaedah, benda dan sebagainya.
b. Objektif:
- Membuat justifikasi
- Menyimpulkan
- Menunjukkan perbezaan
- Membandingkan
c. Contoh Soalan:
- Berdasarkan sajak berikut, mengapakah pribumi sekarang perlu mengubah sikap?


Kuliah 7 (7 Februari 2009): Kuliantidak dijalankan

Kuliah 8 (14 Februari 2009): Kemahiran yang hendak diuji

 Kemahiran yang Diajar di Sekolah:
- Kemahiran Membaca
- Kemahiran Mendengar
- Kemahiran Bertutur
- Kemahiran Menulis
- Kemahiran Lisan
- Pemahaman

 Apa isu-isu yang sering berlaku di sekolah:
- Guru terlalu banyak memberi latihan bertulis atau memfokus kemahiran menulis.
- Guru kurang memberi latihan mendengar atau kefahaman secara lisan.
- Guru tidak tahu membeza bahasa campur dengan bahasa yang baik.
- Guru terlalu kokong fokus fomat soalan
- Kadang-kadang guru terlupa kemahiran bertutur dan bercakap. Kesannya kita terlupa
kemahiran bercakap.
- Apa yang kita menguji bahan audio dan vedio.

 Mendengar dan bercakap adalah penting
- Mendengar itu bertanya balik apa yang didengar

 Apa yang kita menguji kefahaman?
- Mendegar dengan betul atau tidak
- Sebutan, intonasi, yang baik atau tidak
- Masalah daerah
- Rencana
- Isi karangan dia boleh faham atau tidak
- Mendengar wacana yang berterusan
- Mesti melatih murid

 Kemahiran Mendengar
- Menghasil pertuturan
- Berunding
- Pidato
- Forum, memberi pendapat
- Fungsi budaya

 Forum
- Buat kerja rumah
- Berdasarkan fakta
- Kita mengajar bagaimana menguruskan forum
i. apa tugatugas pengurusi
ii. mengurus ahli forum
iii. gileran masa
iv. pengurusi tidak boleh bagi pendapat

 Aktiviti Bercerita
- Cerita tentang peristiwa
- Cerita tentang rakyat
- Cerita dogeng
- Cerita kisah Nabi-nabi

 Apakah ujian yang paling mudah?
- Cerita berantai
- Forum
- Pidato
- Perbahasan
- Imaginasi
- Drama
- Bahasa-bahasa berirama

 Latihan: Cuba buat kemahiran lisan dan cara menguji

RANCANGAN MENGAJAR 80 MINIT

Mata pelajaran: Bahasa Melayu
Tajuk: Prosa (sastera rakyat)
Subtopik: Cerita rakyat “Tuk Cupak dan Tuk Gantang”
Tarikh: 16.2.2009
Hari: Isnin
Masa: 8.30 hingga 9.50 pagi
Kelas: 5/12 Mutawassit
Jumlah murid: 40 orang
Set induksi: Guru mengedarkan teks cerita rakyat “Tuk Cupak dan Tuk Gantang”
Objektif: Pada akhir pelajaran,
i. Pelajar dapat menjelaskan sinopsis cerita berdasarkan kefahaman mereka.
ii. Menyatakan tema dan persoalan, watak dan perwatakan, plot dan pengajaran dalam cerita “Tuk Cupak dan Tuk Gantang”.
iii. Membina sekurang-kurangnya lima kata kerja yang digunakan dalam cerita ini.
Isi pengajaran: Memahami teks cerita yang diedarkan oleh guru.
Pengetahuan sedia ada: Pelajar pernah didedahkan dengan cerita rakyat pada pengajaran sebelum ini. Pelajar sudah diajar tentang struktur asas seperti tema, persoalan, watak dan perwatakan serta plot. Selain itu, pelajar pernah mendengar cerita daripada ahli keluarga.
Pendekatan mengajar: Pendekatan bersoal jawab dan pembelajaran koperatif, kaedah induksi.
Aspek penggabung jalinan: Bahasa
Penerapan nilai: Perbincangan antara guru dan pelajar.
Alat Bantu Mengajar: Teks cerita rakyat.


Rancangan Mengajar Cerita Rakyat “Tuk Cupak dan Tuk Gantang”
LANGKAH/MASA ISI PENGAJARAN KAEDAH PENYAMPAIAN CATATAN/ABM
Set induksi (5 minit) - Petikan teks yang ringkas diedarkan kepada pelajar. Antara soalan yang mencungkil pengetahuan sedia ada pelajar;
i. Wakil pelajar diminta membaca teks yang diedarkan oleh guru di hadapan kelas.
ii. Jelaskan secara sinopsis cerita yang diedarkan. - Wakil pelajar diminta membaca teks yang diedarkan oleh guru di hadapan kelas.
- Pelajar diminta meneka (apakah) tajuk teks tersebut.
- Jawapan pelajar dikaitan dengan isi pelajaran hari ini. - Kertas bercetak yang mengandungi cerita pendek.
Langkah 1
(20 minit) -Antara soalan untuk memandu pembacaan senyap.
i. Apakah tema bagi teks yang anda baca tadi.
ii. Namakan watak dalam teks yang anda baca tadi.
iii. Secara ringkas nyatakan sinopsis cerita yang and abaca tadi.
- Pelajar diminta membaca teks senyap dan membina kefahaman tentang sturktur asas sastera.
- Pelajar diminta mengenal pasti tema dan persoalan, watak dan perwatakan, plot dan pengajaran.
- Pelajar diminta untuk menjelaskan sinopsis cerita tersebut.
Langkah 2
(30 minit) - Pembahagian kumpulan dan tugas.
- Kumpulan 1&2: Tema dan persoalan
- Kumpulan 3&4: Watak dan perwatakan
- Kumpulan 5&6: Plot
- Kumpulan 7&8: Nilai dan pengajaran - Pelajar diminta membentuk kumpulan membincangkan temadan persoalan, watak dan perwatakan, plot, nilai dan pengajaran dalam cerita ini.
- Wakil kumpulan diminta untuk membentangkan hasil perbincangan mereka di hadapan kelas. - Kad Manila
- Buku teks
- Kad arahan

Langkah 3
(20 minit) - Kata kerja yang terdapat dalam teks “Tuk Cupak dan Tuk Gantang”. - Pelajar diminta menyenaraikan kata kerja yang terdapat dalam teks tersebut.
- Pelajar diminta membina ayat (ayat sendiri yang gramatis) berdasarkan kata-kata yang didapati. - Wakil pelajar diminta menulisnya di papan hitam.
Penutup (5 minit) - Pelajar dengan bimbingan guru merumuskan pelajar pada hari ini dengan mengaitkan teks yang dipelajari dengan reality kehidupan sekarang.
- Pelajar disuruh membuat aktiviti pengukuhan/ penggayaan.


AKTIVITI AKHIR CERITA
1. Latihan bahasa
a. Makna perkataan
• tamak
• rahsia
• kutu
b. Tatabahasa
• Senaraikan tiga kata nama berdasarkan teks cerita tersebut.
• Tuliskan lima ayat yang mengandungi kata nama.
c. Peribahasa
• Beri dua peribahasa mengenai orang tamak.
2. Kefahaman
a. Siapakah Tuk Cupak dan Tuk Gantang?
b. Apakah sifat Tuk Cupak dan Tuk Gantang?
c. Kenapakah Tuk Cupak marah kepada Tuk Gantang?
d. Kenapakah Tuk Cupak mati digigit ular?
e. Apakah pengajaran dalam cerita ini?

3. Perbincangan
a. Apakah nilai-nilai murni yang terdapat melalui perwatakan “Tuk Cupak dan Tuk Gantang”?
b. Mengapakah Tuk Cupak berperangai seperti itu? Adakah dia mempunyai perwatakan yang baik atau yang jahat?

4. Drama
a. Guru bertanya kepada pelajar bagaimana dia akan bertindak jika dia menjadi salah seorang watak yang dipilih dalam cerita yang menghadapi satu masalah hidup seperti dalam cerita tersebut?
b. Guru memilih watak yang sesuai kepada pelajar untuk dilakonkan semula.
c. Lakonkan cerita di atas.

Tuk Cupak dan Tuk Gantang
Di sebuah kampung, ada dua orang perempuan, seorang kaya dan seorang miskin. Perempuan kaya itu bernama Tuk Cupak dan yang miskin bernama Tuk Gantang.
Pada suatu hari, Tuk Cupak mengupah Tuk Gantang mencari kutu dan apabila habis dia akan diberi upah beras secupak.

Maka sampailah tengahari Tuk Gantang pun mencari kutu sampai habis, dan mendapat beras secupak untuk dibawa balik ke rumah. Selepas itu, Tuk Gantang pun balik ke rumah dan memasak beras itu. Setelah tiga hari beras itu pun habis. Selepas tiga hari Tuk Cupak pun merasa gatal di kepala sebab telur kutu belum habis lagi. Dia pun marah pada Tuk Gantang kerana tidak menepati janji.

Tuk Cupak berkata dalam hati, “Aku suruh dia mencari sampai habis tetapi dia menipu sahaja, kutu masih ada lagi di kepala aku.”

Tiba-tiba Tuk Cupak pun datang ke rumah Tuk Gantang.

Tuk Cupak berkata, “Awak mungkir janji, aku mahu kau pulangkan beras aku.”

Tuk Gantang pun terkejut kerana Tuk Cupak datang meminta berasnya balik. Tuk Cupak betul-betul marah kepada Tuk Gantang kerana tidak mendapat berasnya semula sedangkan kutu masih ada lagi di kepalanya. Pada keesokan hari, Tuk Gantang pergi mencari buah-buahan di kaki bukit dan terjumpa seekor ular besar.
Ular besar itu pun berkata, “Pergilah balik ke rumah, awak akan mendapat rumah yang cantik dan akan menjadi seorang yang kaya di kampung.”

Tuk Gantang pun hairan. Apabila sampai di rumah perkara itu pun benar berlaku. Ular besar pun masuk ke dalam dan bertukar menjadi putera. Akhirnya Tuk Gantang berkahwin dengan putera itu. Apabila Tuk Cupak mendapat berita, dia pun terus pergi ke rumah Tuk Gantang bagi mengetahui bagaimana peristiwa itu berlaku. Dengan jujur dan baik hati, Tuk Gantang pun menceritakan semua apa yang berlaku. Dia tidak merahsiakan sesuatu apa pun kepada kawannya.

Besoknya Tuk Cupak pergi ke tempat peristiwa tersebut. Kemudian Tuk Cupak pun terjumpa seekor ular. Dengan sifat yang tamak dan mementingkan diri sendiri. Dia pun menangkap ular itu dan membawa balik ke rumah. Dia menyimpan ular itu di bilik tidur kerana takut orang lain akan tahu bahawa dia juga mendapat ular. Apabila malam menjelma, ular besar itu menggigit Tuk Cupak sehingga mati.Kuliah 9 (21 Februari 2009): Menguji, Ujian dan Penilaian

 Apa menguji, ujian dan penilaian?
 Penilaian mantap
 Standart Kategori (Criteria based)
- yang berasaskan kepada norma, iaitu ada nilai dan tidak berbeza dengan nilai tetapi bernilai masyarakat.
a. norma adalah satu nilai untuk satu masyarakat
b. norma ada yang berubah dan tidak berubah
b. dalam peperiksaan ada norma(nilai)
c. kriteria: syarat-syarat yang tertentu
 Isi tersutar dan tersirat

 KBKK
 Kreatif?
- daripada yang lama buat menjadi yang baru, melahirkan sesuatu

 Bagaiman kita mahu menguji kefahaman?
- mesti memberi maklumat
- adakah menguji kemahiran dan pengetahuan
- apakah isi tersurat dan tersirat

 Jangan menberi isi karangan yang belum proses dan dalam karangan mesti jangan banyak dan mesti ada kandungan isi penutup.

 Kemahiran dan pengetahuan
- apakah kata panggilan (pengetahuan)

 Bagaimana kita mahu mengubah ujian kita kepada kemahiran
- Contoh: Soalan pengetahuan kepada soalan kemahiran

 Ujian untuk menentu pencapaian pelajar

 Objektif jangka panjang

 Objektif jangka pendek

PENILAIAN, PENGUKURAN DAN PENGUJIAN Bacaan untuk pelajar Thai.

Pengenalan
Umumnya, pengujian digunakan untuk melihat darjah kemahiran bahasa, yang dicapai melalui pembelajaran bahasa. Oleh kerana proses pembelajaran itu penting di dalam sistem pendidikan, maka soalan pengujian haruslah diberi perhatian yang sewajarnya. Untuk tujuan perbincangan di sini, perkara-perkara yang dibincangkan seperti kesahan, kebolehpercayaan, ciri-ciri pengujian yang baik dan sebagainya akan dibincangkan. Ciri-ciri ini bukanlah khusus untuk bahasa Malaysia saja, tetapi adalah umum. Untuk tujuan perbincangan di sini, istilah pengukuran, penilaian dan pengujian merupakan tiga perkara yang berbeza tetapi perhubungan, malah saling bertindih dan mencakupi. Tujuan pengujian, pengukuran dan penilaian adalah berbeza, tetapi saling membantu untuk mencapai matlamat yang sama.

Penilaian
Istilah penilaian ini merujuk kepada satu proses sistematis bagi meninjau proses atau hasil sesuatu rancangan pengajaran-pembelajaran bahasa dengan memeriksa dan menilainya untuk melihat sama ada objektif-objektif tertentu yang telah ditetapkan, tercapai atau tidak. Sifat utama penilaian itu ialah memberi ‘penghakiman’ tentang kebaikan atau kelemahan sesuatu rancangan pengajaran-pembelajaran bahasa itu. Dua aspek penting dapat dilihat daripada definisi di atas. Pertama, ‘proses yang sistematis’ memberi maksud pemerhatian pelajar-pelajar yang dapat dikawal. Kedua, lazimnya objektif pengajaran bahasa itu telah pun ditetapkan terlebih dulu, tanpa penilaian ini, maka sukarlah untuk kita menilai kemajuan pelajar-pelajar.

Apabila kita menilai, kita mencuba meletakkan sesuatu itu di satu takat yang melambangkan nilai sebenar baginya. Biasanya nilai itu dilambangkan dengan markah, gred ataupun kedua-duanya sekali di dalam satu darjah. Penilaian tidak semestinya dijalankan melalui pengujian dan peperiksaan yang formal. Tetapi cara yang formal lebih sesuai. Contoh penilaian yang formal termasuk pengujian bulanan, pengujian dalam bilik darjah, pengujian lisan dan sebagainya. Penilaian perlu dijalankan dulu sebelum gred atau markah dapat diberi. Ini bermakna kualiti prestasi pelajar tidak boleh dilambangkan matlamat tanpa penilaian dijalankan.

Penilaian sama ada formal atau tidak formal, dapat menunjukkan kepada kita kesan daripada sesuatu aktiviti. Kesan ini merupakan perubahan-perubahan yang berlaku di dalam bidang kefahaman, lisan dan sebagainya. Perubahan ini penting dan perlu untuk mencapai matlamat pengajaran-pembelajaran.

Pengukuran
Mengikut kamus yang baku, pengukuran ialah tindakan, atau proses untuk menentukan sejauh manakah, setakat manakah, sebanyak manakah dan sebagainya keadaan ‘sesuatu perkara’ itu, dengan membandingkannya secara khusus dengan ukuran lain yang dianggap baku. Istilah sesuatu perkara di dalam definisi di atas itu memang dapat dipertikaikan. Apakah ‘sesuatu perkara’ yang diukur apabila kita mengukur kepintaran dan kepandaian? Kepintaran dan kepandaian merupakan kata nama mujarad yang merujuk kepada proses mental. Proses mental ini ada atau mungkin tidak ada mempunyai kebenaran empirikal.

Oleh kerana ini, pengukuran dapat dikatakan sebagai ‘penggunaan proses yang sistematis untuk menghitung variabel yang selanjar’ (D.F. Blood, 1972: 4). Mengikut definisi ini rangkai kata proses yang sistematis bermakna langkah-langkah mengukur itu mestilah eksplisit supaya setiap orang yang ada mempunyai latar belakang dan latihan yang sesuai akan dapat menggunakannya. Istilah variabel yang selanjar pula bermakna sesuatu perkara yang dihuraikan oleh variabel itu dapat ditentukan dari satu skala. Variabel pula ialah ciri-ciri dan tingkah laku yang boleh menerima nilai-nilai kuantitatif (markah) dan kualitatif (gred).

Daripada pengertian ini, dan untuk mengelakkan daripada masalah mengenai ketepatan pengukuran yang mungkin timbul, istilah penafsiran juga digunakan. Dengan kata lain, pengukuran merujuk kepada proses membezakan dan mengelaskan orang perseorangan berbanding dengan sesuatu tingkah laku atau ciri-ciri yang ditakrifkan. Ciri-ciri penting mengenai pengukuran di bawah ini dapat menjelaskan lagi makna pengukuran.
a. Pengukuran tidak melibatkan proses menilai seperti baik, buruk dan sebagainya. Nilai seperti ini dibuat di dalam proses penilaian.
b. Pengukuran membandingkan markah seseorang pelajar dengan satu skala. Biasanya skala yang digunakan adalah pencapaian pelajar lain atau sesuatu norma yang ditentukan.

Proses penilaian lebih luas daripada pengukuran kerana penilaian termasuk memberi nilai seperti baik atau buruk sesuatu pencapaian. Dengan kata lain, penilaian memperihalkan aspek-aspek kualitatif dan kuantitatif tingkah laku seseorang pelajar di samping memperhitungkan nilai mengenai tingkah laku yang diingini.
1. Tujuan penilaian
Penilaian dijalankan untuk beberapa tujuan seperti berikut:
b. Pemilihan Calon
Penilaian dilakukan untuk memilih calon bagi berbagai jurusan pelajaran dan pekerjaan. Ini memang benar apabila penilaian dibuat terhadap seluruh keputusan peperiksaan. Misalnya selepas peperiksaan SRP atau SPM pelajar-pelajar disalurkan ke jurusan-jurusan tertentu seperti sains, sastera dan vokasional. Tetapi tujuan ini tidak sesuai untuk satu-satu mata pelajaran yang khas seperti bahasa Malaysia. Sistem pendidikan Malaysia tidak membezakan atau memilih antara pelajar-pelajar yang baik dan lemah (kecuali yang gagal) di dalam bahasa Malaysia di peringkat SRP atau SPM untuk melanjutkan pelajaran. mungkin di peringkat universiti pihak berkuasa membuat penilaian terhadap gred, kemahiran dan kecekapan bahasa Malaysia seseorang pelajar yang ingin membuat pengkhususan di dalam pengajian bahasa Malaysia. Di dalam bidang pekerjaan, khasnya sektor kerajaan, pihak berkuasa (kerajaan) berkehendakkan calon yang memohon pekerjaan itu, mempunyai tahap pencapaian yang tertentu (kepujian) di dalam bahasa Malaysia di peringkat SPM. Ini lebih pada aspek menjamin pelaksanaan dan taraf bahasa Melayu sebagai bahasa Kebangsaan.
b. Untuk Mengawasi Mutu Pelajaran
Masyarakat, khasnya ibu bapa berharap pihak sekolah dan pusat pengajian lain dapat melahirkan pelajar-pelajar yang mempunyai mutu penguasaan bahasa yang baik. Penilaian sangatlah penting di dalam hal ini kerana darjah penilaian itu menentukan mutu pelajaran tersebut. Tetapi adakah kriteria yang sesuai digunakan supaya penilaian itu dapat dianggap baik? Untuk mengatasi masalah kesangsian masyarakat terhadap mutu pelajaran, digunakan ‘penilai luar’ yang bebas untuk menilai mutu pelajaran di peringkat universiti khasnya.
c. Makluman Balik kepada Pelajar
Sesuatu penilaian itu memberi kesan yang besar kepada pelajar. Pelajar memerlukan hasil penilaian itu dengan segera supaya dapat mengubah atau menetapkan pendapatnya dan kedudukannya yang sudah wujud. Makluman balik yang berkesan dapat membantu pelajar mengetahui kelebihan dan kelemahannya, dan menunjukkan bagaimana hendak memperbaiki kelemahan dan menentukan pemulihan jika perlu. Makluman daripada penilaian itu akan merupakan panduan yang dapat menggerakkan motivasi pelajar ke arah yang positif. Jenis makluman balik seperti gred (A, B atau C), markah (60% atau 52%) dan tafsiran (lulus, gagal) hanya dapat memberi gambaran kasar mengenai kemajuan pelajar itu. Penilaian itu tidak dapat memberi gambaran yang terperinci akan hasil usahanya kerana keputusan itu tidak konsisten. Lagipun makluman balik ini tidak menekankan aspek yang harus dibaiki oleh pelajar-pelajar untuk lulus jika dia gagal atau jika dia lulus; pada aspek mana pula yang harus ditekankan untuk mendapat kecemerlangan.

Makluman balik hanya memberi kesan jika ia termasuk ulasan lisan dari guru. Ini bermakna guru harus melahirkan reaksinya kepada tugasan pelajar dengan menyatakan aspek-aspek yang dianggapnya lemah atau baik. Cadangan-cadangan guru itu haruslah dapat membantu pelajar memperbaiki kerja-kerjanya.
d. Makluman Balik kepada Guru
Makluman balik kepada guru menjelaskan keberkesanan pengajaran guru itu. Makluman balik inilah yang perlu untuk penilaian kursus. Jika makluman balik bagi pelajar menunjukkan daerah-daerah kelemahan, maka guru harus melihat kelemahannya seperti penerangan konsep yang mengelirukan pelajar atau kekurangan latihan atau perkaedahannya yang tidak sesuai. Mengetahui dan mengkaji makluman ini dapat membantu guru memperbaiki teknik pengajarannya.
2. Kegunaan Penilaian
Ada beberapa kegunaan yang jelas daripada penilaian yang dijalankan.
a. Kegunaan di dalam Pentadbiran dan Pengelolaan
Makluman mengenai tahap bahasa Malaysia sesuatu atau kumpulan dapat membantu pihak pengelola menentukan keperluan atau mengubahsuai aktiviti kurikulum bahasa Malaysia. Makluman daripada penilaian juga penting untuk kemajuan pelajar supaya dapat digunakan untuk membuat laporan kepada pihak tertentu, seperti ibu bapa dan masyarakat. Seterusnya makluman itu dapat membantu pihak pentadbir di dalam proses penukaran pelajar, pengkelasan pelajar atau pengenalpastian pelajar-pelajar yang perlukan kelas pemulihan di dalam bahasa Malaysia.
b. Membaiki Pelajaran
Menilai taraf pencapaian bahasa Malaysia seseorang pelajar dapat membantu guru memperbaiki proses pengajaran-pembelajaran di dalam beberapa cara. Pertama, memberi maklumat atau menjelaskan apa yang pelajar perlu belajar. Kedua, memberi maklumat kepada pelajar mengenai kemajuan pelajarannya. Ketiga membolehkan pelajar mengenal daerah yang menjadi kesukarannya. Keempat, hasil penilaian menunjukkan kesediaan pelajar untuk menjalankan aktiviti pembelajaran selanjutnya.
c. Melaporkan Kemajuan Pelajar Kepada Ibu Bapa
Penilaian merupakan cara yang dapat digunakan oleh guru secara objektif dan menyeluruh untuk melaporkan kemajuan pelajaran pelajar kepada ibu bapa mereka. Maklumat yang objektif dan menyeluruh ini menjadi asas kerjasama yang penting di antara ibu bapa dan guru.
3. Proses Penilaian
Sebenarnya proses ini melibatkan perkara-perkara mengenai penilaian. Iaitu;
a. Mengapa menilai?
b. Apa yang hendak dinilai?
c. Bagaimana menilai?
d. Bagaimana mentafsir?
Perbincangan mengenai persoalan ini sebenarnya berkaitan dengan pengujian, kerana di dalam sekolah menengah, pencapaian di dalam bahasa Malaysia dilihat daripada jenis-jenis pengujian yang berbeza mengenai bahasa Malaysia; seperti ujian lisan, karangan, fahaman dan sebagainya. Untuk menjawab proses penilaian atau persoalan di atas, perlulah kita melihat perbincangan mengenai pengujian.
Pengujian
Pembelajaran telah dikaitkan dengan perubahan tingkah laku. Dengan itu ujian cara yang sistematis untuk mengukur tingkah laku seseorang. Pengujian dikatakan mengukur tingkah laku kerana ia memerlukan seseorang pelajar menunjukkan (dengan cara menanda, mengisi atau mengarang) perkara-perkara yang telah dipelajarinya. Yang dimaksudkan dengan sistematis ialah perkara atau butiran di dalam ujian itu, haruslah dibina berpandukan kepada peraturan tertentu. Cara melaksanakannya juga harus ditetapkan, dan cara memberi markat ditentukan dengan terperinci. Semua pelajar akan mengambil ujian yang sama di dalam keadaan yang sama. Oleh kerana pembelajaran ialah perubahan tingkah laku, maka sudah tentu ujian hanya dapat meliputi contoh butiran semata-mata dan butiran itu adalah contoh yang mewakili bidang pembelajaran yang sedang diuji.
Apabila dibandingkan definisi di atas dengan definisi ini “pengujian ialah cara yang sistematis untuk membandingkan prestasi seseorang dengan prestasi seorang lain yang dianggapkan baku”, didapati definisi pertama kurang memadai kerana faktor ‘perbandingan’ di dalam ujian adalah penting. Ini dapat dilihat daripada penjelasan definisi yang kedua. Makna sistematis di dalam definisi kedua adalah sama dengan definisi pertama. Makna berbanding di dalam definisi kedua penting, kerana markat ujian tidak memberi apa-apa makna kecuali ia dibandingkan dengan sesuatu. Asas untuk membandingkan markat dapat dibahagikan kepada dua rakan sebaya dan kemahiran minimum. Contoh di bawah dapat menjelaskan makna ini.
Katakanlah A telah mendapat 60 markah di dalam pengujian objektif bahasa Malaysia peringkat STPM, yang mempunyai seramai 1,000 calon. Markat purata pengujian itu ialah 60 dan yang tertinggi ialah 80 dan yang terendah ialah 25. Jika 500 orang pelajar memperolehi markah kurang daripada 60, maka markat A itu berbanding dengan rakan sebaya, menunjukkan darjat A secara relatif dalam ujian itu. Tetapi markat itu tidak menunjukkan sejauh mana A telah menguasai sesuatu kebolehan tertentu. Sekiranya A berada di kelas yang terbaik dan pihak sekolah menetapkan seseorang dari kelas terbaik itu seharusnya memperolehi 90 markat, mara markat A yang 60 itu menunjukkan bahawa A belum lagi mencapai tahap kemahiran minimum tersebut.
Kesimpulannya, jika hendak mennetukan tafar bahasa Malaysia seseorang pelajar, kita gunakan perbandingan berdasarkan kumpulan sebayanya. Jika kita hendak tahu setakat mana kebolehan tertentu telah dicapai, maka taraf kaedah kemahiran minimum digunakan.
1. Tujuan Pengujian
Pengujian mempunyai beberapa tujuan:
a. Menentukan Cara dan Tujuan Pengujian Yang Baik
Bagaimana dan apakah yang perlu dijalankan untuk membentuk satu ujian yang baik? Penganalisisan butir ujian dapat memberi maklumat yang diperlukan dan dijadikan dasar memperbaiki sesuatu pengujian itu.
b. Menguji Kefahaman
Ujian kefahaman adalah untuk mengetahui sejauh manakah murid-murid telah memahami isi kandungan yang telah diajarkan? Khasnya ujian di dalam bilik darjah seperti ujian bulanan, adalah umumnya untuk mengenali kelemahan dan kekuatan pelajar-pelajar di dalam pembelajaran.
c. Makluman Mengenai Kelemahan dan Kekuatan
Makluman ini memberi maklumat balik kepada guru dari segi kelemahan dan kekuatan pengajarannya.
d. Memberi Makluman Balik Kepada Murid
Hasil pengujian juga memberi makluman balik kepada pelajar dari segi kelemahan dan kekuatan pembelajarannya.
2. Kegunaan Pengujian
Pengujian juga mempunyai beberapa kegunaan penting.
a. Mendapatkan Pemerhatian Objektif
Pengujian adalah berguna untuk membolehkan guru atau pemeriksa membuat pemerhatian objektif khasnya terhadap tingkah laku pelajar. Pengujian sebagai pengukur membolehkan pemerhatian ini dicatatkan supaya ciri-ciri atau tingkah laku yang dikehendaki dinilai mengikut sesuatu norma baku yang tetap.
b. Menilai Prestasi Pelajar di Kawasan Terkawal
Pengujian membolehkan guru menilai prestasi pelajar supaya terkawal. Ada banyak variabel yang mengganggu prestasi pelajar, misalnya;keadaan alam, masa, bahan rujukan, bantuan nasihat dan sebagainya. Jenis-jenis variabel ini berubah mengikut tugasan yang dilakukan. Keadaan lingkungan sekeliling ujian merupakan salah satu daripada cara guru dapat memberi kawalan yang cukup untuk mengelakkan pengaruh variabel ini.
c. Meramalkan Tingkah Laku Masa Depan
Pengujian juga berguna untuk meramalkan tingkah laku masa depan. Ujian boleh dibentuk supaya berkait dengan hasil masa depan. Oleh itu pengujian digunakan untuk meramalkan kejayaan seseorang. Misalnya ujian ramalan di peringkat SRP, SPM dan STPM digunakan untuk meramal prestasi pelajar di dalam peperiksaan sebenar nanti.
Jenis Pengujian
Terdapat berbagai jenis ujian bahasa yang digunakan di sekolah. Jenis ini dapat digolongkan kepada tiga kumpulan besar: ujian pencapaian , ujian kemahiran dan ujian bakat.
Ujian Pencapaian.
Ujian pencapaian ini boleh dibahagikan kepada dua jenis umum, iaitu Ujian Kemajuan dan Ujian Pencapaian:
1. Ujian Kemajuan
Ujian ini kerap digunakan di dalam bilik darjah. Tiap-tiap ujian kemajuan yang di gunakan di dalam bilik darjah adalah khusus bagi sesuatu darjah dan hanya sesuai dinilai oleh guru darjah itu sendiri, kerana dia mempunyai pengetahuan penuh mengenai keperluan ujian yang direkabentuk olehnya itu. Tujuannya adalah berasaskan kepada objektif pengajaran, program pembelajaran yang telah diikuti oleh pelajar dan pengetahuan pelajar yang ingin diuji. Adalah tidak wajar untuk menggunakan ujian umum seperti SRP untuk memenuhi keperluan sesuatu keadaan yang khusus di dalam bilik darjah. Jadi, guru digalakkan membentuk ujiannya bagi memenuhi keperluannya sendiri.

Ujian kemajuan ini bertujuan untuk mengukur dan menilai, setakat manakah pelajar-pelajar telah menguasai bahan atau perkara-perkara yang diajarkan di bawah satu-satu tajuk tertentu. Ujian itu berasaskan kepada rancangan pelajaran yang telah diikuti oleh pelajar. Jadi ujian itu bukan saja penting untuk menilai kemajuan pelajar dalam pelajarannya, tetapi juga tugas-tugas guru itu sendiri dalam mengajar murid-muridnya.

Hasil daripada ujian kemajuan ini membolehkan guru mengetahui dengan lebih jelas tentang kemajuan setiap orang pelajarnya dan juga kemajuan darjahnya secara keseluruhan. Satu ujian kemajuan yang tinggi mutunya dapat mengerakkan motivasi pelajar ke arah pencapaian yang lebih tinggi dengan cara yang lebih positif. Jadi ujian ini merupakan satu teknik pengajaran dan pembelajaran dengan tujuan mengukuhkan pembelajaran dan aspek-aspek tertentu yang telah dipelajari. Biasanya satu ujian kemajuan harus menghasilkan markat pencapaian yang tinggi dan ini akan mendorong pelajar untuk berusaha lagi.

2. Ujian Pencapaian
Ujian ini tidak jauh berbeza daripada ujian kemajuan. Ujian pencapaian lebih rasmi dan bertujuan untuk mengukur pencapaian secara lebih menyeluruh, seperti ujian atau peperiksaan akhir tahun dan penggal sekolah. Kebanyakan ujian pencapaian merupakan ujian umum seperti SRP dan SPM. Ujian seperti ini adalah berasakan kepada apa yang dianggap telah dipelajari oleh pelajar. Ujian ini merupakan peperiksaan untuk menentukan penempatan jenis sekolah dan jurusan pelajar. Pembentukan ujian itu berasaskan kepada sukatan pelajaran rasmi yang telah ditetapkan oleh kerajaan.
Dalam peperiksaan umum seperti ini, bahan–bahan yang dibentuk biasanya diprauji dulu. Tiap-tiap butiran peperiksaan dianalisis melalui proses analisis butiran. Butir-butir yang sesuai dikekalkan dan lain-lain, sama ada dibuang, diubah atau diperbaiki, berasakan analisis tersebut. Kadang-kadang ujian pencapaian digunakan juga sebagai ujian kemajuan, jika tujuannya ialah khas untuk melihat kemajuan pelajar di dalam pelajarannya.
Ujian Kemahiran
Ujian ini ialah untuk menentukan sejauh mana kemahiran bahasa seseorang pelajar dan bagaimana dia menggunakan kemahiran ini untuk menghadapi sesuatu tugas tertentu seperti pelajaran lain atau bidang-bidang tertentu. Misalnya, ada ujian lisan bahasa Malaysia pada peringkat SPM, dan ada ujian untuk menguji kemahiran pelajar di dalam pertuturan. Ujian bahasa Inggeris TOEFL (Test of English as a Foreign Language) bertujuan untuk menguji kemahiran seseorang di dalam bahasa tersebut. Jadi ujian seperti ini bukanlah untuk mengukur pencapaian am, tetapi kemahiran khusus yang diperlukan untuk menghadapi pembelajaran.

Ujian Bakat
Ujian bakat di dalam bahasa Malaysia ialah ujian yang dibentuk untuk mengukur prestasi yang mungkin dicapai oleh pelajar di dalam bahasa itu. Adalah dianggapkan bahawa bukan semua orang, khususnya bukan Melayu, mempunyai bakat untuk mempelajari bahasa Malaysia. Bakat untuk mempelajari bahasa sangat kompleks dan melibatkan berbagai faktor seperti kecerdasan, umur, motivasi kuasa ingatan, kebolehan mengenal pasti bunyi bahasa dan pola-pola tatabahasa. Dengan itu tidak mungkin dan tidak perlu diuji semua aspek bahasa di dalam satu ujian. Oleh sebab itu, biasanya ujian bakat dibahagikan mengikut kemahiran-kemahiran khusus yang ingin dipelajari oleh pelajar, umpamanya kemahiran bertutur.

Ciri-Ciri Ujian yang Baik
Beberapa ciri penting mengenai ujian diperlukan untuk memastikan bahawa ujian bahasa Malaysia yang dibentuk, dilaksanakan dan digunakan untuk menilai bahawa pelajar itu adalah benar-benar berfungsi demikian. Ciri-ciri utama yang harus ada adalah seperti berikut: kesahan, kebolehpercayaan, keobjektifan dan kemudahan tafsiran.

Kesahan
Kesahan ujian bermakna kita memastikan bahawa sesuatu ujian bahasa Malaysia itu benar-benar menguji perkara-perkara yang harus diuji iaitu mencapai tujuannya. Bagi sesuatu ujian, ada tiga jenis kesahan yang harus diawasi iaitu: Kesahan Rupa, Kesahan Berhubung dengan Kriteria, dan Kesahan Isi.

a. Kesahan Rupa
Kesahan rupa bermakna bahawa sesuatu ujian itu harus kelihatan menguji perkara yang diuji. Ujian di bilik darjah harus mempunyai ciri kesahan yang tinggi, iaitu ujian tersebut harus kelihatan menguji apa yang hendak diuji. Misalnya ujian bahasa Malaysia harus kelihatan seperti mengandungi petikan untuk ujian fahaman dan kosa kata dan sebagainya, tidak banyak mengandungi angka, graf, jadual dan lain-lain yang lebih merupakan ujian matematik. Jika ujian itu kelihatan seperti ujian matematik, maka kesahan rupa ujian bahasa Malaysia tersebut adalah rendah.

b. Kesahan Berhubung dengan Kriteria
Sesuatu ujian yang baik juga mempunyai kesahan berhubung dengan kriteria. Ini bermakna bahawa pencapaian pelajar di dalam ujian tersebut dapat dihubungkan dengan sesuatu kriteria tertentu, seperti peperiksaan luar atau kejayaan pada masa depan. Misalnya ujian lisan di sekolah mempunyai kesahan berhubung dengan kriteria tinggi yang dapat dikaitkan dengan peperiksaan SPM. Pelajar yang mendapat pencapaian yang tinggi di dalam ujian ramalan, dapat diduga akan mencapai markat yang tinggi juga di dalam peperiksaan SPM nanti.

c. Kesahan Isi
Kesahan ini cuba melihat sejauh mana ujian tersebut meliputi bidang pelajaran yang harus diuji. Ujian yang mempunyai kesahan isi yang tinggi akan mencerminkan isi dan pengajaran yang telah dilaksanakan sebelum ujian. Semua objektif pengajaran yang penting bagi sesuatu pelajaran, dinyatakan di dalam isi yang mewakili pelajaran tersebut. Dengan itu tidak ada perkara penting dari segi isi pelajaran akan tertinggal. Kesahan isi bagi ujian bilik darjah yang disediakan oleh guru harus dipertimbangkan oleh guru yang telah mengajar isi tersebut bagi kelasnya.

Kebolehpercayaan
Kebolehpercayaan merujuk kepada keselarasan sekumpulan skor ujian mengukur. Jadi, kebolehpercayaan itu ialah ketetapan atau konsistensi ujian tersebut. Ujian yang tinggi kebolehpercayaannya ialah ujian yang menghasilkan skor-skor ujian yang hampir sama bagi sekumpulan pelajar di dalam keadaan yang berbeza. Tidak semestinya satu-satu bahan ujian yang menghasilkan keputusan analisis kebolehpercayaan yang tinggi itu, sah terutamanya jika bahan itu menguji aspek-aspek yang tidak relevan dengan objektif pengajaran, kerana, analisis statistik kebolehpercayaan tidak dapat menguji kesahan isi. Sebaliknya jika sesuatu ujian itu terdiri daripada butiran yang dianggap tepat dan penting, maka, bahan ujian itu akan menjadi sah, dan boleh dipercayai.
Sekurang-kurangnya ada tiga faktor besar yang dapat mempengaruhi kebolehpercayaan satu-satu hasilan bahan ujian.
a. Kesesuaian dan Ketepatan Tugas-Tugas yang Diberi
Sesuatu soalan ujian yang senang, susah atau yang boleh dibuat berbagai tafsiran, tidak mungkin boleh menghasilkan markah-markah yang tinggi kebolehpercayaannya. Misalnya bahagian karangan di dalam peperiksaan SPM, seperti ‘Pilih satu tajuk di bawah dan kemudian buatkan satu karangan yang panjangnya kira-kira 350 hingga 450 patah perkataan’.
1. Filem tempatan lebih baik daripada filem asing. Bincangkan.
2. Budaya asing
3. Pengaruh muzik barat
Tajuk-tajuk ini kurang jelas maknanya. Skop penulisannya luas dan akan menimbulkan berbagai tafsiran. Akibatnya kelemahan ini akan mengurangkan kebolehpercayaan hasil ujian tersebut. Keadaan ini bukan saja memerlukan pelajar menghadapi tugas-tugas yang kabur, malah mereka perlu menggunakan daya pemikiran yang lebih daripada kebolehan bahasa. Pemeriksa pula terpaksa membuat tafsiran tentang jawapan yang diterimanya mengikut pendapat dan kemampuannya yang tersendiri.

b. Keobjektifan Pemeriksa yang Memeriksa Ujian
Faktor ini berhubung rapat dengan faktor (a) di atas. Jika pemeriksa memberi markah mengikut perasaannya dan bukan mengikut suatu norma baku yang sudah tetap untuk keseluruhan pemeriksaan, maka markah tersebut akan kurang kebolehpercayaannya. Perkara ini mungkin timbul di dalam contoh soalan di atas.
Keobjektifan
Tujuan mengadakan ujian adalah untuk mengurangkan pertimbangan subjektif mengenai pencapaian pelajar. Guru ingin memastikan bahawa pencapaian pelajar di dalam ujian bahasa Malaysia itu benar-benar mencerminkan kebolehannya, iaitu melalui satu penentuan yang objektif. Guru tidak seharusnya dipengaruhi oleh sifat peribadi pelajar atau perkara-perkara luar daripada ujian. Hanya ujian objektif yang memerlukan jawapan betul-salah di dalam jawapannya aneka pilihan saja yang mempunyai objektif yang tepat. Bagi ujian subjektif, guru harus menyediakan satu jawapan sebagai rangka untuk menetapkan skema pemarkahan supaya keobjektifan ujian tercapai.

Kebolehtadbiran
Sesuatu ujian itu harus boleh dilaksanakan di dalam tempoh masa yang tertentu atau mempunyai ciri kebolehtadbiran. Misalnya ujian subjektif harus jangan mengandungi jawapan yang terlalu panjang supaya pelajar dapat menyudahkannya di dalam masa yang ditetapkan. Begitu juga dengan ujian objektif kerana jika pelajar tidak dapat menjawab semua soalan, maka objektif dan isi kandungan tertentu dari ujian tersebut terpaksa ditinggalkan. Dengan itu hasil markah tidak dapat mencerminkan kebolehannya yang sebenar.

Tafsiran
Tafsiran markat dari ujian adalah berdasarkan kepada perkara-perkara yang diuji tersebut. Jika kesahan isi kandungan yang menjadi persoalan utama, maka guru harus merujuk kembali kepada bidang-bidang pelajaran dan butiran ujian tersebut, iaitu membuat analisis butiran. Tafsiran markat harus mudah digunakan oleh pelajar, ibu bapa dan guru untuk tujuan tertentu.

Bentuk Ujian
Ujian dan peperiksaan bahasa Malaysia dapat dijalankan di dalam dua bentuk iaitu: ujian objektif dan ujian esei.

Ujian Objektif

Ujian objektif itu bermaksud bahawa bahan atau perkara yang hendak diuji itu telah ditentukan sebagai objektif ujian tersebut. Di samping itu juga pemarkahannya dapat dikawal secara objektif, walaupun bilangan pelajar yang terlibat itu ramai. Ujian objektif itu amat berguna di dalam keadaan apabila pelajar yang hendak diuji itu ramai jumlahnya, dan bahan ujian yang dibentuk itu boleh pula diulang penggunaannya pada masa depan. Ujian objektif ini juga dapat meningkatkan pembelajaran aspek-aspek formal bahasa seperti tatabahasa dan ejaan, dan kita dapat menguji kefahaman dan kebolehan mereka di dalam menggunakan prinsip-prinsip dan rumusan-rumusan tatabahasa yang telah diajarkan kepada mereka. Ujian objektif yang baik juga biasanya dapat menjamin wujudnya kesaksamaan di dalam pemarkahan, sebab jawapan-jawapan yang terlibat adalah sama saja. Pemarkah tidak mempunyai ruang untuk berlaku tidak adil. Pihak guru pun boleh menjadi lebih yakin untuk membentuk bahan ujian objektif yang bermutu. Ini biasanya didapati lebih mudah untuk dilakukan daripada ujian berbentuk karangan atau esei.

Ujian Esei

Ini ialah cara ujian tradisional. Pelajar diminta mengarang esei untuk menjelaskan jawapannya. Inilah perbezaan di antara ujian objektif dengan ujian jenis esei. Istilah ini kerap disalahfahami dengan pemakaian istilah subjektif. Ujian jenis esei ini bukanlah ujian subjektif. Pemarkahannya boleh juga objektif (adil dan tidak mengambil kira perkara-perkara yang tidak ada hubungan dengan ujian itu). Cuma, memang agak sukar untuk bersifat objektif dalam memarkahkan esei.

Ujian berbentuk esei ini dapat digunakan di dalam banyak keadaan. Ujian esei ini berkesan kalau bilangan pelajar yang hendak diuji itu tidak ramai. Bahan ujian itu biasa juga diulang penggunaannya, walaupun ada pihak yang menganggap ujian itu tidak boleh digunakan kembali. Ujian ini juga berkesan kalau guru ingin memberi galakan untuk perkembangan kemahiran menulis dan mengarang. Ujian begini juga memerlukan guru mempunyai kemampuan menjadi pembaca yang kritis, menilai jawapan-jawapan yang diberi. Dengan cara begini daya kreatif bahasa pelajar betul-betul dapat berkembang dan boleh diuji, dan tidak semata-mata melihat kebolehannya di dalam mempelajari aspek-aspek formal bahasa saja.

Perbandingan Ujian Objektif dan Esei

Setiap satu bentuk ujian ini memang mempunyai banyak kelebihan dan kekuatan. Ujian objektif tidak dapat mengukur dorongan dan kreativiti pelajar, dan juga tidak memberi peluang kepada pelajar untuk melahirkan perasaan mereka dengan berkesan. Oleh itu ramai ahli pedagogi bersetuju dengan penggunaan ujian objektif di dalam bilik darjah terutamanya bagi ujian kemajuan dan pencapaian. Butiran ujian objektif mempunyai aneka pilihan, dan secara perbandingannya, cara ini mempunyai kemampuan yang tinggi untuk mendiskriminasikan pelajar-pelajar yang baik dari pelajar-pelajar yang lemah. Jadi butiran ujian objektif aneka pilihan boleh digunakan untuk mengukur pencapaian bahasa Malaysia di dalam bilik darjah.

Ujian jenis esei pula agak unik dan membawa fungsi yang istimewa. Esei merupakan satu teknik untuk mengeluarkan dan mengungkapkan idea dengan melibatkan suasana yang melibatkan permasalahan. Pelajar dikehendaki menggunakan segala keupayaannya untuk mengatasi permasalahan tersebut. Ini adalah satu kemahiran menyeluruh yang diperlukan di dalam mempelajari sesuatu bahasa.

Jenis dan Penggunaan Ujian Objektif dalam Pengujian Bahasa

Ujian objektif boleh digunakan untuk menguji semua aspek bahasa seperti tatabahasa, kefahaman, kosa kata dan lisan (walaupun penggunaannya di dalam ujian lisan mungkin tidak begitu ketara). Ujian objektif dapat dibahagikan kepada empat jenis: Bentuk Betul Salah, Bentuk Pasangan, Bentuk Soalan Pendek dan Bentuk Aneka Pilihan. Saya akan cuba menghuraikan bentuk beraneka pilihan dengan mendalam, kerana jenis beraneka pilihan ini merupakan jenis yang paling biasa digunakan dalam menyediakan ujian objektif terutamanya di peringkat SRP. Jenis-jenis lain akan dibincangkan juga dengan ringkas.

Jenis Benar-Salah

Jenis benar-salah ini juga dapat dilihat mempunyai dua bentuk.

a. Bentuk Biasa

Jenis ini terdiri daripada satu ayat kenyataan yang memberi pernyataan, penegasan atau cadangan dan perlu menimbang sama ada kenyataan itu benar atau palsu

Contoh: Mati ialah kata nama. Betul ( ) salah ( )

b. Bentuk Pembetulan

Jenis ini memerlukan pelajar membuat pertimbangan sama ada sesuatu kenyataan itu betul atau salah. Sekiranya salah, maka pelajar dikehendaki menulis jawapan yang betul.

Contoh: Ayat pasif bagi ‘saya membaca buku’ ialah ‘Buku itu dibaca oleh saya’.

Betul ( ) salah ( ) Jawapan yang betul …………….

Jenis Pasangan

Biasanya bentuk ini terdiri daripada satu set butiran di sebelah kiri dan satu set jawapan di sebelah kanan. Pelajar dikehendaki memilih jawapan yang sesuai untuk butiran di sebelah kiri.

Contoh: Tulis nombor jawapan yang betul di dalam kurungan yang diberi:

A B

1. Bermimpi ( ) kata nama
2. Fikiran ( ) kata sifat
3. Ipoh ( ) kata kerja
4. Hijau ( ) kata nama khas

Jenis Soalan Pendek

Ada dua bentuk umum jenis soalan pendek.

a. Bentuk Isi Tempat Kosong

‘Isi tempat kosong’, memerlukan pelajar mengisi ruang kosong yang disediakan dengan memberi jawapan yang tepat.

Contoh: Mereka __________untuk mendapat borang itu. Jawapan berebut.

b. Bentuk Soalan dan Jawapan Pendek

Ujian Soalan Pendek ini biasanya terdiri daripada satu soalan pendek dan pelajar dikehendaki memberi jawapan pendek dan kemas.

Contoh: Beri contoh kata kerja transitif dan tak transitif di dalam bahasa Malaysia.

1. _______________________________________________________________

2. _______________________________________________________________


Jenis Aneka Pilihan

Soalan objektif beraneka pilihan mengandungi sekurang-kurangnya bahagian pokok dan bahagian pilihan jawapan. Bahagian pokok merupakan soalan, dan membentangkan tugas, masalah atau soalan yang harus diselesaikan. Bahagian pilihan jawapan pula mungkin terdiri daripada tiga hingga tujuh pilihan. Salah satu daripada pilihan itu adalah jawapan betul, dan yang lain merupakan butir pengeliru. Bahagian ini dapat dilihat daripada contoh di bawah:

Pokok: Perkataan ‘DIPERLUKAN’ mempunyai imbuhan:

Pilihan jawapan: (A) per-, (B) pe- Butir Pengeliru (C) -an, (D) -kan

Jawapan -------

Contoh ini mengandungi empat pilihan (A), (B), (C), dan (D). Jawapan yang betul adalah (D) manakala (A),(B), dan (C) hanya merupakan butir pengeliru. Fungsi butir-butir pengeliru ialah untuk menguji kecekapan dan untuk menentukan pelajar-pelajar yang pandai, daripada pelajar-pelajar yang kurang pandai dan hanya meneka-neka saja.

Biasanya empat hingga lima pilihan digunakan untuk setiap soalan. Jika terlalu sedikit pilihan diberikan, misalnya dua atau tiga saja, maka calon akan mudah membuat tekaan. Jika diberi lebih daripada lima, mungkin pilihan yang sesuai sudah didapati. Ada beberapa ciri penting untuk pokok dan pilihan yang baik.

1.Pokok

a. Tugas Pokok Soalan Mesti Jelas

Pokok soalan itu mesti membawa tugas atau masalah yang di maksudkan itu dengan jelas.

Contoh:

1. Makna simpulan bahasa ‘bau bacang’ adalah:

(A) Kawan karib
(B) Adik-beradik
(C) Pertalian saudara yang jauh
(D) Buah yang sedap dihidu

2. Apakah makna simpulan bahasa ‘bau bacang’?

(A) Kawan karib
(B) Adik-beradik
(C) Pertalian saudara yang jauh
(D) Buah yang sedap dihidu

Contoh (1) di atas tidak menerangkan tugas yang tertentu. Pokok soalan yang diperbaiki ialah seperti contoh (2) yang menyoal satu tugas tertentu.

b. Soalan Perlu Berlainan

Tiap-tiap soalan mesti berlainan daripada yang lain. Elakkan daripada membuat soalan-soalan yang berkaitan kerana soalan seperti itu mungkin akan membayangkan jawapan yang betul untuk soalan lain. Ini adalah perlu dijaga betul-betul apabila membentuk soalan untuk ujian kefahaman.

Contoh:

1. Adakah En. Awang seorang guru?

(A) Ya
(B) Tidak
(C) Mungkin
(D) Tidak tahu

2. En. Awang bekerja di sekolah mana?

(A) Sekolah St. George
(B) Sekolah Penang Free
(C) Sekolah St. Xavier
(D) Sekolah Sri Mutiara

Soalan (2) telah membayangkan jawapan untuk soalan (1). Seorang pelajar akan cepat mengetahui bahawa jawapan untuk contoh (1) ialah (A) setelah melihat soalan (2).

c. Pemakaian Bahasa yang Tepat

Pokok soalan perlulah dibentuk dengan menggunakan bahasa yang tepat. Elakkan daripada menggunakan perkataan yang sukar difahami. Soalan yang dibentuk itu juga tidaklah perlu terlalu panjang.

Contoh:

Dalam pembangunan negara, apakah yang menjadi daya penggerak Dasar Ekonomi Baru?

(A) Falsafah Tun Abdul Razak, yang dihasilkan melalui pemikirannya.
(B) Bagi meningkatkan penyertaan bumiputera di dalam ekonomi.
(C) Bagi memajukan ekonomi luar bandar di negara Malaysia.
(D) Untuk menyatupadukan rakyat yang berbilang kaum.

Dalam contoh di atas pilihan jawapan yang diberi adalah panjang, kabur dan boleh mengelirukan.

Soalan-soalan seperti ini biasanya timbul di dalam bahagian kefahaman.

d. Bahasa Perlu Kemas

Elakkan daripada menggunakan ayat-ayat yang tidak diperlukan di dalam soalan.

Contoh:

Imbuhan di dalam bahasa Malaysia mempunyai maksud-maksud tertentu. Apakah maksud imbuhan ‘ter-’ di dalam perkataan “tersepak”?

(A) Menunjukkan perbuatan itu dibuat dengan sengaja
(B) Menunjukkan perbuatan itu dibuat dengan tidak sengaja
(C) Menunjukkan perbuatan itu dilakukan berulang-ulang
(D) Untuk menguatkan makna ‘sepak’

Dalam contoh di atas, sebenarnya ayat pertama di dalam pokok soalan itu harus ditinggalkan. Pokok soalan ‘Apakah maksud imbuhan ter- di dalam perkataan tersepak’, sudah memadai.

2. Pilihan Jawapan

Ciri-ciri pilihan di dalam soalan aneka jawapan ialah:

(a) Satu Saja Pilihan Betul

Tiap-tiap satu butiran ujian aneka pilihan harus mempunyai satu saja pilihan yang betul. Jawapan ini mestilah yang paling tepat, melainkan soalan memerlukan calon memilih pilihan yang terdekat sekali.

Contoh:

En. Saad telah biasa …… ke Jepun

(A) datang
(B) pergi
(C) balik
(D) tidur

Pilihan (A), (B) dan (C) adalah tidak sesuai kerana ketiga-tiganya boleh digunakan sebagai jawapan kepada soalan tersebut. Pilihan jawapan itu harus diperbaiki seperti: (A) datang, (B) tinggal, (C) duduk dan (D) tidur.

b. Tatabahasa yang Betul

Setiap pilihan, pilihan betul dan pengeliru, hendaklah betul dari segi tatabahasa dan penulisan.

Contoh:

Cikgu Kee …… buku itu kepada Siti.

(A) Menunjukkan
(B) Ditunjukkan
(C) Pertunjukan
(D) Tertunjukkan

Butir-butir pengeliru (C) tidak mengikut ejaan yang betul dan pengeliru (D) tidak mengikut sistem imbuhan yang betul. Di samping itu tiap-tiap pilihan termasuk pilihan betul dimulakan dengan huruf besar. Ini tidak sesuai kerana perkataan di dalam ayat harus bermula dengan huruf kecil.

c. Satu Soalan Menguji Satu Aspek

Tiap-tiap satu butiran harus hanya menguji satu aspek saja, tidak harus dicampurkan berbagai aspek di dalam satu soalan. Umpamanya, jika ingin menguji kosa kata, janganlah juga dicampurkan dengan masalah tatabahasa. Dari contoh di atas, pengeliru (C) ‘Pertunjukan’ bukan saja menguji imbuhan, ia juga menguji kebolehan mengeja perkataan. Ini harus dielakkan.

d. Soalan Perlu Sama Panjang

Secara umumnya pilihan jawapan haruslah sama panjang agar dapat memberi kesan bahawa keterangan yang sama harus dipertimbangkan pada setiap pilihan itu.

e. Soalan Tidak Boleh Bertindih

Pilihan jawapan tidak sepatutnya bertindih atau memberi erti yang sama di antara satu dengan lain.

Contoh:

Apakah makna peribahasa ‘cahaya mata’?

(A) Cahaya dari matahari
(B) Orang yang dicintai
(C) Anak yang disayangi
(D) Sejenis sifat mata

Pilihan (B) dan (C) adalah bertindih erti di antara satu dengan lain. Satu daripadanya patut ditinggalkan.

f. Pengeliru Hendaklah Meyakinkan

Penguji harus membentuk butir pengeliru yang menarik perhatian orang yang diuji. Setelah daripada cadangan di atas, cara lain yang dapat menghasilkan butir-butir pengeliru yang menarik termasuk menggunakan perkataan yang meyakinkan. Misalnya kata-kata yang tepat, penting dan selalu digunakan.

g. Dulukan Soalan Mudah

Biasanya pilihan jawapan disusun dari yang mudah menuju yang sukar. Ini dibuat dengan tujuan menimbulkan satu suasana yang selesa bagi pelajar yang diuji. Pelajar akan berasa senang bila dapat menjawab soalan yang mudah pada mulanya, dan seterusnya ini akan menimbulkan keyakinan untuk mencuba lagi. Walau bagaimanapun susunan ini tidaklah perlu diikuti setiap kali dengan tidak bertolak ansur langsung.

Ujian Berbentuk Esei

Ujian esei dapat dibahagikan kepada dua bentuk iaitu, bentuk esei yang mempunyai jawapan terhad atau tidak terhad. Telah dikatakan di atas bahawa objektif membawa dua makna, iaitu: perkara yang diuji dan pemarkahan yang tidak terpengaruh oleh pilihan atau fikiran pemarkah. Ujian berbentuk esei juga boleh diberi markah secara objektif, tetapi biasanya agak sukar dan pemarkah cenderung untuk menjadi subjektif, cuma pemarkahannya saja yang kadang-kadang sukar dibuat secara objektif iaitu menjadi subjektif. Cara pemarkahan pertama yang boleh digunakan oleh guru di sekolah ialah cara pandangan sepintas lalu. Cara yang kedua yang lebih saintifik ialah cara analitis.

Cara Pandangan Sepintas Lalu

Cara ini dilakukan dengan membaca esei tersebut dan memberi gred nilainya menurut beberapa kategori seperti cemerlang (A), baik (B), sederhana (C), lemah (D) dan gagal (G). Gred diberi semata-mata kepada esei itu berasaskan ‘pandangan’ saja. Kesukaran dihadapi oleh guru terutama, mereka yang baru mengajar kerana, tidak ada ukuran daripada pengalaman untuk memastikan gred yang ingin diberi itu tepat. Lagipun pandangan dan rasa penilai berbeza dari semasa ke semasa yang lain.
Cara ini agak popular diamalkan oleh guru bahasa Malaysia di peringkat sekolah menengah, untuk memeriksa esei ialah secara rambang. Satu norma baku ditentukan berdasarkan prestasi pelajar yang menghasilkan esei berkenaan. Biasanya pemberian markah mengikut cara ini eloklah dilakukan oleh seorang pemeriksa saja supaya markah yang diberinya itu konsisten dan tidak wujud perbezaan dengan penilai lain. Tajuk esei yang sama harus disemak pada waktu yang sama, agar pandangannya seragam dan munasabah. Guru memberi markah dengan cara sekaligus. Cara ini tidak menggunakan skema pemarkahan.

Cara Analitis

Cara ini mengambil beberapa ciri esei berkenaan sebagai asas untuk diberi markah. Untuk memudahkan guru yang memeriksa esei tersebut, biasanya satu skema pemarkahan disediakan. Akan tetapi, skema pemarkahan tersebut hanya merupakan satu panduan, seorang pemeriksa masih perlu bersikap rasional dan terbuka semasa mempertimbangkan isi dan hujah yang di luar skema pemarkahan. Perkara seperti ejaan, penggunaan aspek bahasa, keaslian esei haruslah diberi kewajaran di dalam skema pemarkahannya. Sebaik-baiknya seorang pemeriksa harus mempertimbangkan lima komponen am sesuatu penulisan seperti di bawah (D.P. Harris, 1969).

1. Skema Pemarkahan

Penilaian guru ke atas karangan bahasa Malaysia mestilah berpandukan kepada satu skema tertentu. Skema pemarkahan mengandungi kriteria tertentu sebagai kayu ukur untuk menilai serta menentukan mutu sesuatu aspek atau demensi penulisan dan seterusnya menilai seluruh karangan itu. Skema pemarkahan hendaklah dibina berdasarkan tujuan-tujuan penulisan seperti yang dinyatakan dalam Sukatan Pelajaran Bahasa Malaysia untuk Tingkatan I-III Atau Tingkatan IV-V atau Tingkatan VI. Sebagai contoh; karangan bahasa Malaysia seorang pelajar menengah atas (Tingkatan IV-V)patutlah dinilai daripada ada tiga segi kebolehan, iaitu:

(1) isi
(2) penyusuan, dan
(3) bahasa

Dari segi isi, guru hendaklah menaksir perkaitan dan kerelevanan isi dan bahan dengan tajuk karangan. Dari segi penyusunan, guru hendaklah menilai kebolehan pelajar untuk menyusun dan menstruktur isi dan bahan di dalam satu keseluruhan yang wajar dan menarik. Manakala dari segi bahasa pula, guru hendaklah menggunakan gaya yang menarik.

2. Darjat Pemarkahan Menurut Koh Boh Boon (1981)

Pemarkahan boleh terdiri daripada tiga darjat iaitu cemerlang, sederhana dan lemah. Dari segi isi, kriteria bagi darjat masing-masing adalah disenaraikan di bawah:

Cemerlang: Idea pokok dibincang secara jelas, dan disokong dengan jelas dan disertakan dengan butir-butir yang konkrit dan bersangkutan.

Sederhana: Idea pokok dibincang tetapi terlalu ringkas dan am. Perbincangan disokong dengan butir-butir konkrit tetapi kadang kala butir-butir itu diulang, dan tidak berkait atau tidak lengkap.

Lemah: Idea pokok kurang jelas, keliru, atau tidak disokong dengan butir- butir konkrit dan tidak berhubungan.

Syarat-syarat dari segi penyusunan adalah seperti berikut:

Cemerlang: Tema dikembangkan dengan teratur selangkah demi selangkah; perenggan-perenggannya adalah bersepadu, dan satu perenggan beralih ke perenggan yang lain dengan licin. Perenggan berkenaan dikembangkan secara menarik dan seimbang dengan penekanan yang wajar.

Sederhana: Pelan tema kadang kala tidak teratur, diperkembangkan secara tidak seimbang atau memberi penegasan yang tidak sesuai; perenggan berkaitan tetapi peralihan dari satu perenggan ke satu perenggan lain kadang kala tidak licin dan membosankan.

Lemah: Tema tidak dikembangkan atau dikembangkan dengan tidak konsisten, tidak kena-mengena dan diulangi; perenggan-perenggan tidak bertalian dan peralihan dari satu perenggan ke satu perenggan lain adalah tidak jelas dan tidak berkesan.

Dari segi bahasa, kriteria-kriteria berikut patutlah digunakan:

Cemerlang: Ayat-ayat dibina dengan baik: bersepadu, berkesan dan menggunakan berbagai ragam. Perkataan-perkataan dipilih dan digunakan dengan sangat berkesan: menarik, tepat dan penuh dengan bunga bahasa. Penggunaan tatabahasa, tanda bacaan dan ejaan yang baku.

Sederhana: Ayat-ayat digunakan secara betul tetapi tidak bersifat luar biasa
dan juga kadang kala bersifat seragam saja. Perkataan-perkataan dipilih dan digunakan secara sesuai: jelas dan kadang kala berbunga. Kadang kala terdapat penyelewengan dari tatabahasa, tanda baca dan ejaan baku.

Lemah: Ayat-ayat tidak bersepadu, tidak berlainan, keliru, tidak sempurna dan membosankan. Perkataan-perkataan dipilih dan digunakan dengan tidak munasabah: kabur, tidak berbunga bahasa atau kurang baku. Penglahiran idea-idea terhalang kerana sering terdapat penyimpangan daripada tatabahasa, tanda baca dan ejaan yang baku.

Dengan itu, Koh telah membina satu skema pemarkahan untuk menilai karangan bahasa Malaysia Tingkatan IV dan V. Setiap aspek penulisan, iaitu isi, penyusunan dan bahasa diberi markah antara satu hingga sepuluh. Kerangkanya adalah seperti berikut:

Darjat Gred Markah Markah

Cemerlang A 10 28-30
B 8-9 24-27
Sederhana C 6-7 18-23
D 4-5 12-17
Lemah E 3 9-11
F 1-2 1-8

Persoalan yang timbul di sini, ialah sama ada patut diberi nisbah agihan markah karangan menurut misalnya nisbah 1:1:2 bagi isi: penyusunan: bahasa. Ini bermakna kita tidak perlu patut pada satu sistem saja.

Kelemahan Ujian Esei

Karangan mengukur kebolehan seseorang pelajar untuk menyusun ideanya, memilih kosa katanya, untuk melahirkan ayatnya. Secara ringkas, dia menilai bagaimana seseorang mencetuskan idea pada kertas. Walaupun karangan boleh digunakan sebagai alat ujian, tetapi ada beberapa kekurangannya. Menurut R. Lado (1980:20), terdapat tiga kekurangan karangan bertulis.

a. Aspek Bahasa yang Digunakan Terhad

Sebuah karangan tidak mengandungi semua pola ayat di dalam bahasa itu, begitu juga kosa kata, ejaan dan tanda baca juga adalah terhad. Di dalam sebuah karangan tidak terdapat satu pun ayat perintah. Kosa kata yang diperlukan bagi sebuah karangan itu amat terhad dan khusus. Di dalam karangan pelajar boleh meninggalkan sesuatu yang menjadi masalah baginya.

b. Pengetahuan Pelajar Mempengaruhi Pengolahan

Sebuah karangan juga tidak dapat memberi kenyataan sepenuhnya tentang kebolehan pelajar menyusun fikirannya atau mengolah sebuah tajuk yang matang. Sekiranya tajuk yang diberi kepada pelajar itu melibatkan sesuatu yang sudah diketahuinya, maka pengetahuannya mengenai tajuk tersebut akan menentukan penyusunan dan cara dia mengolah karangan tersebut. Sekiranya dia tidak mengetahui tajuk tersebut, maka dia tidaklah dapat menunjukkan apa-apa kemampuan bahasa.

c. Kesukaran Pemeriksa

Dari segi praktisnya pula, amatlah sukar memeriksa sebuah karangan. Menulis sebuah karangan memakan masa dan berubah dari semasa yang lain. Oleh itu pemarkahannya mungkin tidak tepat. Lagipun, pernah terdapat guru memberi markah yang berbeza-beza semasa memarkahkan karangan yang sama. Jadi, amat bersukar mendapat keadilan di dalam pemarkahan karangan.

Cara Memperbaiki Keberkesanan Ujian Esei

Untuk tujuan guru yang ingin memperbaiki rekabentuk dan pemarkahan ujian esei, Harris (1996) telah mengemukakan syor-syornya di dalam dua peringkat.

a. Penyediaan Ujian

Biasanya ujian karangan patut diadakan sebanyak dua kali, atau kalau karangan pendek patut diadakan beberapa kali untuk menjadikannya lebih sah daripada membuat satu karangan panjang saja. Beberapa karangan yang dikehendaki ditulis pada masa yang berlainan, ini adalah lebih baik jika dibandingkan dengan karangan-karangan yang terpaksa disiapkan di dalam satu masa yang sama. Prestasi pelajar untuk menghasilkannya terjejas apabila diminta menulis beberapa buah karangan sekaligus.

b. Tajuk Perlu Sesuai Untuk Semua

Tajuk penulisan esei perlu diberi di dalam lingkungan kemampuan semua. Kita mesti berusaha mencari tajuk karangan yang dapat menimbulkan minat semua pelajar dan di samping itu dapat mencabar pelajar yang lebih berkebolehan. Kita mesti mengelakkan tajuk yang memerlukan darjah kekreatifan dan kepintaran yang tinggi. Tujuan ujian am kemahiran mengarang ialah untuk memperlihatkan sampel penulisan setiap pelajar bagi mengenalpasti kemahirannya mengutarakan sesuatu di dalam bentuk prosa yang jelas,berkesan dan bertatabahasa, bukan untuk mengukur daya kreatifannya. Tajuk yang berbentuk pemerian terus juga dapat mencapai objektif ini.

c. Tajuk dan Arah Perlu Khusus

Tajuk esei perlulah jelas dan khusus, serta memberi arahan jelas. Tajuk karangan yang terlalu umum dan tidak terhad akan menyebabkan pelajar menghasilkan karangan yang terkeluar daripada dugaan penilai. Karangan yang dihasilkan oleh pelajar itu menjadi amat berbeza sekali isinya.

d. Pilihan Tajuk Ditiadakan

Setiap pelajar harus dapat memilih dan membuat tajuk yang berlainan daripada pelajar yang lain. Oleh itu, masalah timbul kerana guru menghadapi kesukaran untuk membuat perbandingan prestasinya. Untuk memastikan semua pelajar membuat tugasan yang serupa, elok jangan diberi pilihan tajuk di dalam latihan.

e. Tajuk Karangan Diuji Sebelum Ditugaskan

Seorang penilai seharusnya mencuba membuat karangan itu sendiri sebelum tajuk karangan diberi kepada pelajar-pelajarnya. Masa yang digunakannya dicatat supaya tidak berlaku kesuntukan masa. Seelok-eloknya jangka masa yang dipakai oleh guru itu sendiri untuk dijadikan masa ujian karangan.

Pengujian Lisan

Dalam analisis proses pertuturan, ada lima komponen yang dapat dipertimbangkan untuk menguji kemahiran yang kompleks ini. Komponen-komponennya ialah:

a. Penyebutan (termasuk ciri-ciri segmental dan bukan segmental: vokal,konsonan, pola tekanan dan intonasi)

b. Tatabahasa

c. Kosa kata

d. Kelancaran (keselesaan dan kelajuan perjalanan pertuturan)

e. Kefahaman (penting kerana untuk berhubung secara lisan dan memberi tindak balas untuk sesuatu atau memulakan pertuturan)

Masalah di dalam Pengukuran Kebolehan Bertutur

Secara am, pengukuran kelancaran bertutur senang dibuat. Biasanya seseorang penilai perlu hanya menggunakan beberapa minit saja, dengan mendengar pelajar bertutur, untuk memastikan kelancarannya. Dapat juga cara ini digunakan untuk penutur asing,dengan melihat sama ada dia bertutur selesa seperti jalan ujaran yang dihasilkan oleh penutur bahasa kandung. Walaupun demikian, apabila kita mendalami komponen penyebutan, kita akan menyedari bahawa ada masalah yang serius di dalam pengukurannya. Masalah utama menilai penyebutan ialah, tidak ada persetujuan am tentang apa penyebutan yang baik bagi pertuturan bahasa kedua. Adakah kebolehan kefahaman merupakan asas pengukuran yang tunggal?

Atau adakah kita mengkehendaki ketepatan sebutan dan alofan pada peringkat yang tinggi? Kalau kita mengukur ujaran seseorang penutur asing dengan pertuturan dua orang atau lebih penutur bahasa kandung, kita masih ragu-ragu sama ada mereka mempunyai daya memahami yang sama. Sehubungan dengan ini, bahasa Malaysia mempunyai beberapa dialek yang berbeza. Oleh kerana perbezaan ini, maka daya kefahaman pelajar-pelajar adalah amat sukar diuji. Mungkin kita akan mengatakan dialek Johor-Riau digunakan sebagai penyebutan bahasa Malaysia baku. Walau bagaimanapun persoalan masih timbul di dalam menentukan corak pertuturan yang diperlukan, sama ada di dalam bentuk bertulis atau pertuturan. Sehingga kita mencapai persetujuan tentang cara pertuturan dapat diukur, maka pengukuran lisan yang dijalankan akan terus menjadi satu ujian subjektif.

Jenis Ujian Lisan

Ujian lisan dapat digolongkan kepada beberapa jenis:

(a) Temuduga

Temuduga yang tidak berstruktur, tetapi dinilai berdasarkan skala yang disusun rapi.

(b) Pertuturan Berstruktur

Sampel pertuturan yang berstruktur, dan biasanya diramalkan, dinilai berdasarkan kriteria yang sangat khusus.

(c) Kertas dan Pensel

Ujian objektif dapat dilakukan terhadap penyebutan dengan menggunakan kertas dan pensel. Pelajar diberi ujian pendengaran dan mereka mencatatkan bukti kebolehannya di dalam mendengar, dengan menulis atau menanda jawapan pada kertas.

Tujuan Ujian Lisan Bahasa Malaysia di Sekolah

Ada tidak seragaman pertuturan di dalam pengucapan bahasa Malaysia di kalangan penduduk negara ini. Jadi tujuan pengujian lisan bahasa Malaysia yang diadakan itu ialah untuk meninggikan tahap penyebutan bahasa Malaysia baku. Tambahan pula, negara Malaysia dapat menghasilkan suatu identiti kebangsaan melalui pengucapan bahasa Malaysia. Pengujian lisan bahasa Malaysia di sekolah pada peringkat SRP dan SPM, adalah memerlukan pencapaian pelajar, supaya dapat bertutur di dalam bahasa Malaysia baku yang boleh difahami umum.

Corak Ujian Lisan di sekolah

Ujian lisan untuk SRP dan SPM biasanya dijalankan lebih awal daripada peperiksaan bertulis. Calon yang akan menjalani ujian lisan hendaklah menunggu gilirannya. Sebelum masuk ke bilik ujian, seseorang calon itu ditempatkan dulu di dalam sebuah bilik yang dinamakan bilik menyemak. Di dalam bilik menyemak ini, calun diberi satu petikan karangan untuk disemak. Masa yang diberi untuk menyemak ini ialah tiga minit. Selepas itu calon tadi dipanggil masuk ke dalam ‘bilik ujian’ untuk peperiksaan dijalankan.

Di bilik ujian, calon akan diberi petikan karangan yang disemaknya tadi untuk dibaca kuat. Kemudian calon akan diberi soalan menguji kefahaman berdasarkan petikan karangan itu. Setelah habis ujian membaca, ujian kefahaman pula dijalankan, kemudian barulah ujian perbualan diadakan, iaitu berdasarkan satu-satu tajuk yang telah ditetapkan oleh pemeriksa.

Markah untuk ujian lisan ini, diberi berdasarkan ketiga-tiga ujian di atas iaitu membaca, kefahaman dan perbualan.

1. Bacaan dan Kefahaman

Ujian bacaan diperuntukkan 5 markah. Diantara perkara-perkara yang dipertimbangkan di dalam pemberian markah ialah kelancaran membaca, intonasi membaca, intonasi bacaan, sebutan perkataan dan kefasihan.

a. Kelancaran

Seseorang calon juga akan diuji dari segi alunan dan kepantasan suaranya. Tanda baca seperti titik, koma, koma bertitik, tanda soal, seruan dan lain-lain lagi, menentukan nada dan tempat seseorang calon patut berhenti atau tempat mengambil nafas sebentar dan sebagainya.

b. Intonasi

Intonasi perlu diambil perhatian di dalam pemarkahan. Ada masanya kita mesti menekankan suara bila menyebut sesuatu perkataan di dalam potongan karangan itu. Di sini, seorang penguji mengesan sama ada sesuatu perkataan dibaca dengan tanda soal dan seruan.

c. Kefahaman

Pada peringkat peperiksaan SRP, tiga soalan biasanya dikemukakan berdasarkan petikan karangan yang telah diberikan untuk dibaca tadi. Semasa soalan menguji kefahaman dikemukakan, calon dibenarkan melihat petikan karangan kembali supaya calon itu dapat mencari jawapannya. Walaupun demikian, calon diharap menjawab dengan seberapa segera yang boleh. Soalan akan ditanya satu demi satu. Pada peringkat peperiksaan SPM, sebanyak lima soalan akan dikemukakan berhubung dengan petikan karangan itu. Tiga markah diperuntukkan bagi setiap soalan yang dapat dijawab dengan betul.

2. Perbualan

Selain daripada ujian bacaan dan kefahaman, perbualan juga merupakan sebahagian daripada ujian lisan. Tujuan perbualan diadakan untuk mengetahui sejauh mana kebolehan seseorang calon itu bertutur di dalam bahasa Malaysia. Bolehkah seseorang calon mengeluarkan fikirannya dengan teratur dan fasih di dalam bahasa Malaysia yang betul dan boleh difahami oleh semua orang. Pemeriksa akan menetapkan satu tajuk bagi tiap-tiap calon. Di sekitar tajuk inilah perbualan itu akan dijalankan. Biasanya, tajuk-tajuk perbualan adalah mengenai perkara-perkara am ataupun hal-ehwal semasa yang berlaku di dalam atau luar negara.

Markah diberi berdasarkan kepada betapa petahnya calon itu bercakap, dengan menggunakan perkataan yang tepat dan gaya bahasa yang betul. Selain daripada itu, calon juga dijangka dapat mengeluarkan isi fikiran di dalam bahasa Malaysia dengan teratur. Markah yang diperuntukkan untuk perbualan ialah 20.

Isi perbualan memang tidak dipentingkan sangat. Apa yang dipentingkan ialah kefasihan bercakap. Calon diuji dari segi kelancaran bercakap; tidak teragak-agak, dapat menyebut sesuatu perkataan dengan jelas dan menggunakan gaya bahasa yang baik.

Pemarkahan Ujian Lisan

Markah yang diberi bergantung kepada seseorang penilai dan kecekapannya menilai prestasi pertuturan seseorang calon ujian tersebut. Azman Wan Chik (1989:78) telah mencadangkan teknik umum skala 5 mata untuk ujian bertutur. Di bawah ini disenaraikan kerangkanya:

Skala: 0; Respons: Tidak ada respons; Penerangan: Pertuturan tidak dapat difahami.

Skala: 1; Respons: Lemah; Penerangan: Percubaan bersungguh-sungguh, tetapi masih masih tidak dapat difahami dengan baik.

Skala: 2; Respons: Sederhana; Penerangan: Penghasilan pertuturan yang banyak kesalahan tetapi boleh difahami.

Skala: 3; Respons: Memuaskan; Penerangan: Dapat difahami dengan kesalahan kecil.

Skala: 4; Respons: Baik; Penerangan: Pertuturan yang baik tetapi tidak begitu tepat sebagai bahasa Malaysia baku.

Skala: 5; Respons: Cemerlang; Penerangan: Pertuturan yang tepat, sebagai penutur bahasa Malaysia baku.


Kesimpulan

Pengujian bahasa Malaysia yang semata-mata bergantung kepada penulisan adalah tidak memadai, kerana bidang lain seperti lisan juga penting. Pemeriksaan secara berasingan dibuat ke atas aspek lisan dan aspek bahasa yang lain adalah sangat munasabah.

Seseorang boleh gagal di dalam ujian lisan tetapi lulus Peperiksaan bertulis bahasa Malaysia pada peringkat SPM. Kegagalan ujian lisan tidak menjelaskan peluangnya untuk mendapat keputusan cemerlang sungguhpun gred itu tidak membawa nilai. Ini adalah kerana ujian lisan penting mendapatkan pekerjaan di dalam perkhidmatan awam.
Justifikasi tertentu patut diletakkan di dalam komponen-komponen bahasa yang hendak dinilai itu. Gred cemerlang diberi kepada orang yang benar-benar fasih di dalam bahasa Malaysia selepas dia membuktikan penguasaan bahasa dalam komponen yang paling sukar sekalipun.

Oleh kerana pengujian bahasa Malaysia dapat diasingkan kepada dua bahagian iaitu: tahap lisan dan tahap penulisan, maka seseorang yang gagal di dalam ujian lisan, tidaklah semestinya gagal juga di dalam peperiksaan bertulis bahasa Malaysia. Seseorang yang tidak lancar dalam pertuturan kerana kecacatan alat pertuturan dan sebagainya, mungkin dapat menulis dengan memuaskan. Jadi calon tersebut dapat lulus di dalam kertas bertulis bahasa Malaysia. Demikian juga, jika seseorang pelajar gagal di dalam kertas bertulis, mungkin dia fasih di dalam lisan kerana kedua-dua hal ini tidaklah selaras seratus peratus walaupun berkaitan.

Struktur soalan kertas I bahasa Malaysia pada peringkat SPM mengandungi enam soalan dan mengehendaki setiap orang calon menjawab salah satu daripadanya. Ini menyebabkan pelajar menumpukan kepada sebahagian daripada bidang penulisan saja iaitu jenis karangan tertentu. Oleh itu pengujian aspek in tidak memuaskan kalau tidak semua jenis karangan diuji.


Kuliah 10 (28 Februari 2009): Isu-isu Pengujian

 Pengujian adalah instrumen untuk menentukan kedudukan.

 Apabila kita mengajar, kita ada objektif, matlamat jangka panjang dan jangka pendek.
- jangka panjang itu objektif

 Isu
- objektif jangka panjang itu apa?
- kita tidak ada objektif jangka panjang 2, 3, atau 4 tahun
- objektif pada akhir kursus(apa yang dianggap dia boleh mencapai)

 Pendidikan budaya
- pandai berbicara
- dapat menyampaikan sesuatu hujah yang berdasarkan fakta atau kajian, pendapat pakar bukan orang biasa
- pandai menulis

 Kemahiran Menulis dan Bercakap

 Kita hendaklah membina modal insan

 Pandai menggunakan bahasa dalam budaya

 Dapat menyampaikan maklumat

 Kemahiran bahasa sebagai human capital

 Bahasa sebagai human capital

 Bahasa sendiri ada potensi untuk memberi kerjaya (kedudukan sosial) umpamanya menjadi guru, pandai berbahasa.
- Ada orang berkerja sebagai penceramah seperti Dato’ Dr. Fadilah, Aznil Nawawi
 Penceramah dan Rujulatih adalah berbeza

 Jurulatih: dia hanya dapat menyampaikan latihan seperti Dr. Syukri Abdullah

 Pernahkah kita mengajar pelajar kita menjadi penceramah?

 Pernah atau tidak mengajar pelajar menjadi pengarang?

 Isu dalam ujian
- tidak menggambarkan langsung mengubah sedikit kurikulum
- bagaimana menguji soalan rumusan, kefahaman, apa isi tersurat dan tersirat

 Apabila kita mahu membuat soalan tersurat.
- Langkah 1: Membaca petikan
- Langkah 2: Senaraikan isinya?
- Langkah 3: Bertanya berdasarkan isi
- Langkah 4: Ada beberapa bentuk soalan
a. subjektif
b. esie

 Setiap soalan ada objektif(tujuan atau matlamat)
 Apa isi tersurat?
- dia tanya faham, boleh nampak
 Apa isi tersirat?
- yang dia tidak sebut, apa maksud pengarang, apa objektif dia menulis.
- satu isi sahaja

 Soalan
- jawapan panjang (terbuka)
- jawapan pendek (tertutup)
a. soalan betul/salah
b. aneka pilihan

 Peribahasa
- soalan peribahasa
a. memberi maksud
b. membina ayat

 Amalan kita
- bertanya apa makna
- masa mana sesuai diguna
- persamaan

 Isu
- ada beberapa masalah?
- ada beberapa perkara kita tidak membuat dengan sepatutnya

 Kemahiran Berkreativiti
- Kita menghasilkan sesuatu yang baru apa yang kita buat.
- Kita hanya memberi maklumat kepada pelajar (maklumat yang sudah diketahuai)

 Apa yang kita faham kemahiran berkreativiti?
- Dia ini ada atau tidak mencipta peribahasa baru
- Apa dalam kemahiran kreativiti peribahasa ini daripada yang paling mudah
Contoh: Mat Jenin, Zaman Jepun


Kuliah 11 (7 Mac 2009): Simpurnakan Nota Kuliah

Tugasan 2: Huraikan Objektif Pengajaran Bahasa Melayu di Sekolah Anda Sendiri

Dasar Sukatan Pelajaran Sekolah Menengah Agama 2540 (1997) menghendaki pengajaran dan pembelajaran memenuhi kehendak penduduk Muslim tempatan supaya mereka menjadi Muslim yang berkualiti, warga negara yang baik juga menjadi insan yang berguna kepada dunia, amnya. Sukatan pelajaran bermatlamat menjadi insan yang beriman dan patuh kepada hukum agama di samping menggunakan kepelbagaian ilmu pegetahuan dan sentiasa peka dengan teknologi yang terkini. Masyarakat juga diajar bersifat jujur, adil dan berdisiplin, memupuk perpaduan dan berkorban untuk negara. Di samping itu, mereka juga dikehendaki rajin berusaha, bertanggungjawab serta berkasih sayang sesama insan dan berfikir kreatif dalam membina diri. Masyarakat pula mampu menyelesaikan masalah serta mengangkat taraf mereka terus maju ke hadapan.

Proses pengajaran dan pembelajaran merupakan teras atau ‘jantung’ di sekolah agama rakyat di Selatan Thai. Proses yang berkaitan dengan kurikulum, pedagogi, penaksiran, bahan pengajaran dan pembelajaran direka untuk membantu pelajar dengan lebih berkesan dan cekap. Sekolah agama rakyat di Selatan Thai juga mendorong pelajar mengamalkan pembelajaran untuk pembinaan sahsiah dan masyarakat.

Proses pengajaran dan pembelajaran di sekolah agama rakyat mengajar mata pelajaran agama, akademik dan vokasional. Setiap pelajar perlu melalui tiga peringkat, iaitu peringkat Ibtida’iah (darjah 1-4), peringkat Mutawassitah (darjah 5-7), peringkat Sanawiah (darjah 8-10). Menengah rendah atau peringkat Mutawassitah dimaksudkan dengan darjah lima, darjah enam dan darjah tujuh, iaitu belajar empat tahun pada peringkat Ibtida’iah, iaitu darjah satu, darjah dua, darjah tiga dan darjah empat. Peringkat Sanawiah pula merupakan peringkat terakhir untuk menyambung pelajaran ke tahap universiti. (Sukatan Pelajaran Sekolah Menengah Agama 2540 (1997))

Dasar kurikulum bahasa Melayu memberi penekanan kepada kemahiran bahasa yang meliputi empat kemahiran, iaitu kemahiran mendengar, kemahiran bertutur, kemahiran membaca dan kemahiran menulis. Kemahiran bahasa ini merupakan teras bagi penggunaan dan kefahaman bahasa Melayu. Menurut Hasnah Nataning (2004: 25) maklumat kurikulum bahasa Melayu di sekolah agama rakyat di Selatan Thai adalah untuk melengkapkan pelajar dalam bidang yang berikut:
i. Membina ilmu pengetahuan, memahami tatabahasa dan menggunakan bahasa untuk berkomunikasi;
ii. Menyedari penggunaan bahasa untuk perhubungan komunikasi yang berkualiti;
iii. Berkebolehan dari aspek mendegar dan membaca secara kritis;
iv. Memupuk minat membaca dan menilis; dan
v. Memahami, menguasai, dan mengguna bahasa Melayu sebagai alat untuk meningkatkan dan menambah ilmu pengetahua.

Setelah mengikuti mata pelajaran bahasa Melayu di sekolah menengah agama rakyat di Selatan Thai, murid hendaklah dapat:
i. mendengar, memahami dan menghayati pertuturan yang terdapat dalam kehidupan sehari-hari;
ii. bertutur dan mengeluarkan buah fikiran serta menggunakan bahasa yang sesuai dan bertatasusila;
iii. membaca untuk memahami isi bacaan yang sesuai dengan kematangan;
iv. membaca pelbagai bahan sastera dan bahan berunsur pengetahuan yang sesuai dan berkesan untuk memperoleh ilmu dan maklumat;
v. menulis pelbagai jenis karangan mengikut tajuk dan fomat yang betul;
vi. menghargai dan menghayati nilai-nilai estetika dalam karangan prosa dan puisi;
vii. mengunakan bahasa Melayu untuk memperoleh pelbagai ilmu;
viii. menggunakan bahasa Melayu yang betul dalam aspek lisan dan penulisan;
ix. memberi makna dan menggunakan peribahasa dalam konteks yang betul dan sesuai; dan
x. menggunakan bahasa Melayu dengan berkesan untuk berkomunikasi antara anggota masyarakat yang berbilang keturunan.

Pada akhir pengajaran dan pembelajaran bahasa Melayu Kelas Satu Ibtida’iah murid dapat:
i. mendengar serta memahami cerita dalam konteks kehidupan harian;
ii. bertutur menggunakan sebutan dan intonasi yang betul;
iii. membaca abjad Jawi dan Rumi dengan sebutan dan intonasi yang betul;
iv. menulis huruf-huruf Jawi dan Rumi dengan betul;
dan
v. mengingat kosa kata antara 80-100 patah perkataan.

Pada akhir pengajaran dan pembelajaran bahasa Melayu Kelas Dua Ibtida’iah murid dapat:
i. mendengar serta memahami cerita dalam konteks kehidupan harian;
ii. bertutur menggunakan sebutan dan intonasi yang betul;
iii. membaca abjad Jawi dan Rumi dengan sebutan dan intonasi yang betul;
iv. menulis huruf-huruf Jawi dan Rumi dengan betul;
v. Membina ayat yang mudah berdasarkan konteks;
dan
vi. mengingat kosa kata antara 100-130 patah perkataan.

Pada akhir pengajaran dan pembelajaran bahasa Melayu Kelas Tiga Ibtida’iah murid dapat:
i. mendengar serta memahami cerita dalam konteks kehidupan harian;
ii. bertutur menggunakan sebutan dan intonasi yang betul;
iii. menulis huruf-huruf Jawi dan Rumi dengan betul;
iv. membaca dan memahami teks serta merujuk pelbagai sumber;
v. menghasilkan karangan dengan menggunakan perkataan yang mudah;
dan
vi. mengingat kosa kata antara 130-150 patah perkataan.

Pada akhir pengajaran dan pembelajaran bahasa Melayu Kelas Empat Ibtida’iah murid dapat:
i. mendengar serta memahami cerita dalam konteks kehidupan harian;
ii. bertutur menggunakan sebutan dan intonasi yang betul;
iii. menulis huruf-huruf Jawi dan Rumi dengan betul;
iv. membaca dan memahami teks serta merujuk pelbagai sumber;
v. menghasilkan karangan dengan menggunakan perkataan yang mudah;
dan
vi. mengingat kosa kata antara 150-200 patah perkataan.

Pada akhir pengajaran dan pembelajaran bahasa Melayu Kelas Lima Mutawassitah murid dapat:
i. mendengar serta memahami cerita dalam konteks kehidupan harian;
ii. bertutur dengan menggunakan sebutan dan intonasi yang betul;
iii. membaca teks prosa dan puisi dengan menggunakan sebutan dan intonasi yang betul;
iv. mengemukakan idea berdasarkan sesuatu topik perbincangan;
v. menulis pelbagai jenis karangan mengikut tajuk dan fomat yang betul;
vi. menghargai dan menghayati nilai-nilai estetika dalam karangan prosa dan puisi;
dan
vii. mengingat kosa kata antara 200-250 patah perkataan.
Pada akhir pengajaran dan pembelajaran bahasa Melayu Kelas Enam Mutawassitah murid dapat:
i. mendengar serta memahami cerita dalam konteks kehidupan harian;
ii. bertutur dengan menggunakan sebutan dan intonasi yang betul;
iii. membaca teks prosa dan puisi dengan menggunakan sebutan dan intonasi yang betul;
iv. mengemukakan idea berdasarkan sesuatu topik perbincangan;
v. menulis pelbagai jenis karangan mengikut tajuk dan fomat yang betul;
vi. menghargai dan menghayati nilai-nilai estetika dalam karangan prosa dan puisi; dan
vii. mengingat kosa kata antara 250-300 patah perkataan.

Pada akhir pengajaran dan pembelajaran bahasa Melayu Kelas Tujuh Mutawassitah murid dapat:
i. mendengar serta memahami cerita dalam konteks kehidupan harian;
ii. bertutur dengan menggunakan sebutan dan intonasi yang betul;
iii. membaca teks prosa dan puisi dengan menggunakan sebutan dan intonasi yang betul;
iv. mengemukakan idea berdasarkan sesuatu topik perbincangan;
v. menulis pelbagai jenis karangan mengikut tajuk dan fomat yang betul;
vi. menghargai dan menghayati nilai-nilai estetika dalam karangan prosa dan puisi; dan
vii. mengingat kosa kata antara 300-350 patah perkataan.

Pada akhir pengajaran dan pembelajaran bahasa Melayu Kelas Lapan Sanawiah murid dapat:
i. berbual tentang sesuatu perkara berkaitan dengan kehidupan seharian dengan menggunakan kata, ungkapan, ayat, sebutan, intonasi dan nada yang sesuai.
ii. bercerita dan melaporkan sesuatu perkara yang didengar dengan menggunakan sebutan dan intonasi yang betul;
iii. membaca teks prosa dan puisi dengan menggunakan sebutan dan intonasi yang betul;
iv. mengemukakan idea berdasarkan sesuatu topik perbincangan;
v. menulis pelbagai jenis karangan mengikut tajuk dan fomat yang betul;
vi. menyampaikan maklumat kepada pihak lain dalam aktiviti yang terancang;
vii. menghargai dan menghayati nilai-nilai estetika dalam karangan prosa dan puisi;
dan.
vii. mengingat kosa kata antara 350-400 patah perkataan.

Pada akhir pengajaran dan pembelajaran bahasa Melayu Kelas Sembilan Sanawiah murid dapat:
i. berbual tentang sesuatu perkara berkaitan dengan kehidupan seharian dengan menggunakan kata, ungkapan, ayat, sebutan, intonasi dan nada yang sesuai.
ii. bercerita dan melaporkan sesuatu perkara yang didengar dengan menggunakan sebutan dan intonasi yang betul;
iii. membaca teks prosa dan puisi dengan menggunakan sebutan dan intonasi yang betul;
iv. mengemukakan idea berdasarkan sesuatu topik perbincangan;
v. menulis pelbagai jenis karangan mengikut tajuk dan fomat yang betul;
vi. menyampaikan maklumat kepada pihak lain dalam aktiviti yang terancang;
vii. menghargai dan menghayati nilai-nilai estetika dalam karangan prosa dan puisi;
dan.
vii. mengingat kosa kata antara 450-500 patah perkataan


Pada akhir pengajaran dan pembelajaran bahasa Melayu Kelas Sepuluh Sanawiah murid dapat:
i. berbual tentang sesuatu perkara berkaitan dengan kehidupan seharian dengan menggunakan kata, ungkapan, ayat, sebutan, intonasi dan nada yang sesuai.
ii. bercerita dan melaporkan sesuatu perkara yang didengar dengan menggunakan sebutan dan intonasi yang betul;
iii. membaca teks prosa dan puisi dengan menggunakan sebutan dan intonasi yang betul;
iv. mengemukakan idea berdasarkan sesuatu topik perbincangan;
v. menulis pelbagai jenis karangan mengikut tajuk dan fomat yang betul;
vi. menyampaikan maklumat kepada pihak lain dalam aktiviti yang terancang;
vii. menghargai dan menghayati nilai-nilai estetika dalam karangan prosa dan puisi;
dan.
viii. mengingat kosa kata antara 500-550 patah perkataan.

Sekolah agama rakyat di Selatan Thai menekankan penggunaan pendekatan pengajaran dan pembelajaran yang memastikan pelajar tidak lagi menerima maklumat seperti yang lazimnya berlaku selama ini tetapi mencari maklumat yang releven, mengaplikasikan maklumat yang telah dicari, menyelesaikan masalah dan berkongsi idea yang baru dicipta.

normidza berkata...

Nama : Normidza binti Md.Kamel
Sekolah : SMS Kuala Selangor
No.Matrik : M20082000306
No.Telefon : 019-3307172

1. Nota Kuliah Pengujian dan Penilaian

Prinsip-prinsip menguji dan menilai dalam Bahasa Melayu

Proses pengajaran merupakan satu pedaran yang berterusan dan melibatkan tiga proses yang utama iaitu objektif pengajaran dan pembelajaran dilaksanakan, pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran, dan penilaian yang dilaksanakan untuk menilai keberkesanan proses pengajaran dan pembelajaran. Antara tujuan penilaian/ujian dilakukan adalah untuk :
1. Mendapatkan kembali maklumat yang telah disampaikan kepada pelajar semasa proses pengajaran
2. Memastikan objektif pengajaran dan pembelajaran yang dilakukan di dalam bilik darjah telah tercapai
3. Menggredkan pelajar berdasarkan pencapaian yang diperoleh melalui penilaian yang dilakukan
4. Memotivasikan para pelajar untuk mencapai keputusan yang lebih baik dalam ujian yang dilaksanakan
5. Menempatkan pelajar berdasarkan tahap kemampuan intelektual (IQ).

Terdapat beberapa ciri yang mesti ada untuk membolehkan sesuatu ujian mempuyai kesahan dan kebolehpercayaan iaitu:
1. Kesahan ujian. Ujian yang dilaksanakan mestilah menggambarkan perkara-perkara yang hendak diuji. Kandungan ujian juga mestilah meliputi apa-apa yang telah dipelajari dan diajar kepada pelajar.
2. Kebolehpercayaan atau kestabilan.Setiap soalan dalam ujian mestilah tepat dan mengandungi ukuran tertentu yang mesti dipatuhi. Contohnya, pemberian markah untuk setiap soalan mestilah sama untuk semua pelajar.
3. Keobjektifan atau ketepatan ujian. Soalan-soalan yang dibina mestilah berbentuk objektif iaitu tidak memberi peluang kepada pelajar untuk membuat tanggapan/interpretasi yang berlainan terhadap soalan yang sama. Oleh itu, skema jawapan yang selaras hendaklah disediakan untuk setiap ujian/peperiksaan yang dilaksanakan.

Terdapat empat jenis pengujian yang sering digunakan pada masa ini iaitu:
1. Ujian penempatan. Ujian ini dilaksanakan untuk menempatkan pelajar berdasarkan syarat-syarat yang diperlukan untuk sesuatu kursus. Contohnya, ujian bertulis untuk penempatan pelajar ke tingkatan satu Maktab Rendah Sains Mara (MRSM)
2. Ujian Formatif. Ujian yang dilakukan dari semasa ke semasa untuk menilai tahap kemampuan pelajar.
3. Ujian Diagnostik. Ujian yang dilakukan untuk mencari punca kelemahan pelajar.
4. Ujian Sumatif. Ujian yang dilaksanakan dengan tujuan penggredan dan pensijilan. Contohnya Ujian Penilaian Sekolah Rendah (UPSR), Penilaian Menengah Rendah (PMR), dan Sijil Pelajaran Malaysia (SPM).

Aras penilaian terbahagi kepada tiga, iaitu:
1. Penilaian Domain Kognitif. Penilaian jenis ini memerlukan proses pengetahuan berfikir. Aras soalan yang dikemukakan bermula daripada soalan aras rendah ke aras soalan yang lebih tinggi (kompleks). Terdapat pelbagai bentuk ujian yang boleh dikemukakan seperti soalan aneka pilihan, subjektif, lisan, penulisan, kuiz, dan sebagainya.
2. Penilaian Domain Afektif. Penilaian ini melihat hubungan dan perkaitan masalah sikap, pandangan, dan nilai-nilai yang didokong oleh seseorang. Penilaian domain ini dapat diuji dan dikesan melalui aktiviti wawancara, pengamatan terhadap tingkah laku sesaorang ataupun aktiviti secara bertulis. Pengukuran dilakukan dengan menggunakan skala Likert, contohnya sangat setuju (ss),setuju (s), amat tidak setuju (ats), tidak setuju (ts), dan sangat tidak setuju (sts), serta menggunakan pilihan jawapan ya atau tidak.
3. Penilaian Domain Psikomotor. Penilaian yang dilakukan ada hubungan dengan aktiviti otot dan pergerakan otot. Contohnya latihan fizikal untuk individu yang memohon untuk menyertai Angkatan Tentera Malaysia (ATM).

Membina kertas ujian
Bagi menghasilkan ujian/peperiksaan yang berkesan dan berkualiti, empat langkah berikut perlu diambil kira :
1. Merancang ujian
2. Menggubal soalan
3. Memilih dan menyelaraskan soalan
4. Menyediakan kertas soalan

Merancang Ujian. Proses yang penting dalam merancang ujian ialah pembinaan Jadual Spesifikasi Ujian (JSU) yang mengandungi maklumat tertentu bagi sesuatu ujian. Pada tahap ini, kandungan sukatan pelajaran dianalisis untuk menentukan pentingnya setiap tajuk/subtajuk dalam kandungan sukatan pelajaran berkenaan. Antara aspek yang perlu dianalisis termasuklah yang berikut:
a) Liputan dan dalamnya kajian yang dibuat bagi sesuatu tajuk
b) Pendekatan dalam mempelajari sesuatu tajuk
c) Kepentingan bandingan antara satu tajuk dengan tajuk yang lain
d) Bagaimana kompleksnya sesuatu tajuk
e) Masa pengajaran-pembelajaran yang perlu bagi sesuatu tajuk

Maklumat di atas penting kepada penggubal soalan kerana maklumat itu menentukan sifat ujian dari segi bilangan soalan yang perlu dimasukkan untuk setiap tajuk/subtajuk. Analisis perlu juga dibuat terhadap objektif pendidikan yang diasaskan pada taksonomi pendidikan yang dikemukakan oleh Benjamin S. Bloom (1956). Huraian mengenai pelbagai tahap Taksonomi Bloom adalah seperti berikut:
1. Aras Ingatan. Ujian aras ini memerlukan keupayaan pelajar mengungkap kembali daya atau kebolehan mengingat hal-hal yang berkaitan dengan fakta,konsep,pengertian,definisi, deskripsi, atau menamakan sesuatu.
2. Aras Pemahaman. Ujian aras ini memerlukan pelajar memahami,membezakan,menjelaskan fakta, dan menghubungkan antara konsep dan sifat-sifat lain yang tingkatnya bukan hanya mengingat dan meluahkan kembali fakta yang dibaca.
3. Aras Aplikasi. Ujian aras ini menilai kebolehan pelajar mempraktikkan pengetahuan, teori-teori yang dipelajari dan maklumat-maklumat yang diperolehnya ke dalam situasi yang baru. Istilah yang digunakan ialah selesaikan, ramalkan, dan cari kesilapan.
4. Aras Analisis. Berfungsi untuk mengukur kebolehan pelajar mengesan unsur-unsur yang terkandung dalam sesuatu bahan.Pelajar mampu mengaitkan dan menghubungkan unsur-unsur yang didapati dan menggunakannya dalam organisasi.
5. Aras Sintesis. Ujian aras ini mengukur kebolehan pelajar mengkategorikan, menghubungkan dan mengkombinasikan, menjelaskan dan meramalkan hal-hal yang berkaitan dengan unsur-unsur sastera. Pelajar mampu menunjukkan dan menjelaskan perkaitan antara satu idea dengan idea yang lain. Ujian berbentuk esei adalah amat sesuai kerana mampu mengukur kemampuan berfikir yang kompleks. Ujian objektif masih boleh digunakan namun kurang berkeupayaan mencerminkan proses berfikir.
6. Aras Penilaian. Aras yang tertinggi dalam pengukuran aspek kognitif. Mengukur kemampuan pelajar menilai ketepatan fakta daripada kenyataan dan bukti-bukti yang tertulis, ketepatan pemilihan kata, ungkapan dan kalimat dan hubungannya dalam tema dan makna secara keseluruhan. Pelajar mampu melakukan penilaian terhadap sesuatu perkara. Aras ujian ini mengarah kepada penilaian secara terperinci dan penilaian yang dilakukan memerlukan bukti dan alasan serta contoh yang kuat,jitu dan padu.

Kategori Moody
Aras ujian Kategori Moody dikhususkan untuk menguji kesusasteraan dan pendekatannya adalah berbeza daripada pendekatan Taksonomi Bloom. Aras ujian Kategori Moody terbahagi kepada empat iaitu aras informasi, aras konsep, aras perspektif, dan aras apresiasi. Aras-aras ini diatur daripada aras yang sederhana sehingga ke aras yang semakin kompleks.Ujian Kategori Moody juga berorientasikan kepada sesuatu karya secara konkrit.
Membina Soalan

Berdasarkan analisis inilah Jadual Spesifikasi Ujian (JSU) dirangka. JSU akan menetapkan bilangan soalan yang perlu diuji bagi setiap tajuk/subtajuk pada setiap peringkat kemahiran. JSU yang lengkap dibina akan menjadi panduan kepada penggubal soalan. Proses berikut mesti dipatuhi dalam pembinaan soalan, iaitu :

1. Menggubal soalan. Penggubal membina soalan berdasarkan JSU dari segi kandungan dan kemahiran yang hendak diuji. Soalan hendaklah ditulis berpandukan kepada prinsip penulisan soalan. Secara umumnya, kriteria yang perlu ada pada seseorang penggubal ialah:
a) menguasai isi kandungan silibus, termasuklah kesedaran tentang sebarang kesukaran yang dihadapi oleh pelajar untuk menguasai mata pelajaran, kesedaran tentang kekeliruan atau kesilapan yang lazim dibuat oleh pelajar, dan kesedaran tentang kesukaran bandingan antara tajuk- tajuk yang ada. Kesedaran itu penting kerana sampel soalan perlu didasarkan pada kesukaran bandingan yang ada supaya kertas soalan tidak menjadi terlalu mudah atau terlalu susah,
b) mempunyai objektif pendidikan yang rasional supaya dapat membezakan antara perkara yang penting diketahui oleh pelajar dengan perkara yang remeh-temeh yang tidak perlu diuji,
c) memahami dan menyedari tahap pendidikan pelajar supaya soalan yang dibina dapat disesuaikan dengan kemampuan mental pelajar tanpa menjejaskan standard soalan. Ini penting untuk mengelakkan sebarang perkara yang menimbulkan keraguan atau perkara di luar liputan sukatan pelajaran,
d) mahir dalam perhubungan verbal supaya soalan yang ditulis tepat maknanya secara eksplisit dan implisit dan betul jalan bahasanya; kesilapan tafsiran kerana penggunaan kata-kata atau ungkapan yang kurang tepat dalam soalan esei dapat dibetulkan dengan mengubahsuaikan skema pemarkahan tetapi dalam soalan aneka pilihan, ubahsuaian ini tidak dapat dilakukan,
e) mahir dalam teknik menulis soalan dengan menggunakan imaginasi clan daya cipta sendiri.

2. Memilih dan menyelaraskan soalan. Soalan (terutamanya soalan aneka pilihan) hendaklah digubal berdasarkan kehendak JSU disemak oleh satu jawatankuasa/panel berdasarkan kriteria yang berikut.
a) Pokok soalan lengkap dan jelas.
b) Tugasan soalan jelas dan terfokus.
c) Soalan dapat digolongkan ke dalam mana-mana satu bidang isi kandungan-kemahiran yang terdapat dalam JSU.
d) Teori, konsep, prinsip yang terlibat adalah arlit kepada pelajar.
e) Laras bahasa sesuai dan tatabahasa betul.

3. Menyediakan kertas soalan. Soalan-soalan yang bermutu dipilih mengikut bilangan yang ditetapkan oleh JSU untuk dijadikan kertas soalan sebenar. Soalan yang dipilih ialah soalan yang mempunyai aras kesukaran yang sederhana dan mempunyai kuasa diskriminasi yang baik.

Bentuk-bentuk Soalan Ujian

Pada asasnya, soalan ujian perlu dibina dengan sistematik dan jelas agar matlamat untuk memperoleh bukti markah yang sahih dan dipercayai bagi tujuan penilaian pengajaran dapat dicapai. Guru perlu mengaplikasikan prinsip dan teknik penggubalan dan penyediaan soalan ujian yang bermutu. Guru seharusnya berupaya menggubal soalan-soalan objektif dan soalan esei yang bermutu. Bagi tujuan penggubalan soalan, pemahaman terhadap pengertian kata tugas yang akan digunakan bagi penggubalan kedua-dua bentuk soalan objektif dan soalan esei sangat perlu bagi memastikan soalan bukan sahaja jelas, malah tepat mengukur sesuatu objektif pengajaran. Dengan memahami persamaan dan perbezaan serta kekuatan dan kelemahan kedua-dua teknik soalan serta kata tugas yang sesuai digunakan, anda seharusnya berupaya menggubal sesuatu soalan berasaskan kesesuaiannya dengan penilaian yang akan anda gunakan untuk menilai keberkesanan pengajaran anda. Terbahagi kepada dua bentuk soalan ujian iaitu :
1. Soalan Objektif
2. Soalan Esei

1. Soalan Objektif. Ujian boleh dikelaskan mengikut jenis gerak balas yang kita inginkan dari pelajar. Pada umumnya terdapat ujian jenis gerak balas pelajar iaitu ujian jawapan dipilih yang juga dikenali sebagai ujian objektif dan ujian jawapan bina yang dikenali sebagai ujian subjektif. Jenis jawapan dipilih memerlukan pelajar memilih jawapan daripada pilihan jawapan yang diberi oleh pensyarah. Guru bukan sahaja perlu menyediakan soalan, malah perlu menyediakan jawapan yang paling tepat bagi soalan berkenaan beserta pengganggunya. Antara ujian jenis jawapan dipilih yang sering digunakan ialah jenis soalan salah benar, pemadanan dan aneka pilihan. Soalan perlu dibina bersesuaiani dengan keperluan objektif pengajaran . Soalan bentuk ini boleh dibahagikan kepada:
a) Soalan Salah-Benar. Soalan jenis Salah-Benar menghendaki pelajar menyatakan sama ada sesuatu kenyataan yang dikemukakan benar atau salah. Soalan jenis salah benar menguji banyak kandungan dan bahan pengajaran dan pembelajaran yang hendak diuji, memerlukan masa pembinaan soalan yang sedikit dan juga memerlukan masa pemarkatan jawapan yang pendek. Namun, kelemahan utamanya ialah soalan jenis ini lebih menekankan ingatan pelajar daripada mengembangkan daya intelek mereka.
b) Soalan pemadanan.Soalan jenis pemadanan menghendaki pelajar memadankan sesuatu ciri dengan gagasan, konsep atau prinsip yang berkaitan. Soalan bentuk pemadanan mudah dibina dan dimarkat serta sesuai untuk menguji kefahaman pelajar dalam mengaitkan antara fakta ciri yang dinyatakan dengan gagasan, konsep atau prinsip yang berkaitan. Kesukaran berlaku apabila terdapat bilangan pilihan padanan yang banyak. Sekiranya bilangan pilihan padanan banyak, penggunaan borang OMR tidak sesuai. Kebiasaannya terhad kepada lima pilihan jawapan.
c) Pelbagai Pilihan.Soalan pelbagai atau aneka pilihan menghendaki pelajar memilih jawapan yang paling tepat daripada beberapa pilihan jawapan bagi soalan yang dikemukakan. Justeru itu, soalan jenis pelbagai pilihan bukan sahaja mengandungi satu pilihan jawapan yang benar tetapi juga mengandungi pengacau. Pengacau adalah pilihan jawapan yang salah. Pengacau dibina untuk mengelirukan pelajar. Walaupun salah, pengacau perlu dibina dengan berkesan supaya dapat memainkan peranan sebagai pengacau yang berkesan dan seterusnya mengelakkan pemilihan jawapan tekaan. Banyak kelebihan soalan pelbagai pilihan. Soalan pelbagai pilihan boleh digunakan untuk menguji pelbagai tahap objektif pengajaran dari aras pengetahuan ke penilaian untuk domain kognitif hingga ke pelbagai aras domain afektif dan psikomotor. Namun, ujian pelbagai pilihan mempunyai kelemahan. Pembinaan soalan dan pilihan jawapan bagi jenis ujian ini memakan tenaga dan masa.
d) Pelengkap. Soalan pelengkap menghendaki pelajar melengkapkan ayat atau rumusan sesuatu kenyataan. Soalan pelengkap boleh jadi berbentuk jawapan dipilih sekiranya pilihan jawapan untuk melengkapkan sesuatu ayat atau kenyataan diberi. Soalan pelengkap boleh menjadi berbentuk soalan jawapan dibina sekiranya pilihan jawapan tidak diberi. Soalan jawapan pelengkap mudah dibina dan ditulis. Soalan jenis ini juga boleh menampung lebih banyak kandungan berbanding dengan soalan pelbagai pilihan kerana jawapan soalan pelengkap mudah ditulis. Di samping itu, soalan pelengkap berupaya mengelak tekaan kerana soalan jenis ini memerlukan daya ingatan yang tinggi. Kelemahan utama soalan pelengkap ialah menggalak jawapan aras rendah yang tidak sesuai untuk objektif aras tinggi. Soalan jenis ini sesuai untuk mengukur ingatan, fakta, nama, tempat dan peristiwa khusus dan tidak sesuai untuk tingkah laku rencam seperti pemikiran kreatif dan bercapah.

2. Soalan Esei.Soalan esei memerlukan pelajar membekalkan sendiri jawapan berdasarkan kepada soalan yang dikemukakan. Soalan esei menghendaki pelajar membina sendiri jawapan berasaskan soalan yang diberi. Oleh itu,pelajar bukan sahaja pandai membaca dan memahami soalan, malah berupaya merangka, membina, menulis dan mengarang dengan baik jawapannya. Ringkasnya, soalan ujian esei memerlukan kemahiran komunikasi khususnya komunikasi tulisan yang tinggi. Justeru itu, soalan esei merupakan cara berkesan untuk menguji dan menilai hasil pembelajaran yang rencam.
Terdapat kelemahan soalan ujian esei. Antaranya sampel kandungan yang diuji adalah terhad.

Faktor Penentu Mutu Ujian

Keberkesanan sesuatu kertas ujian banyak bergantung pada mutu kertas ujian itu sendiri. Justeru, pembinaan kertas soalan bagi sesuatu ujian perlu dilaksanakan dengan teliti untuk menjamin mutunya dari segi kesahan (validity) dan kebolehpercayaan (reliability). Ujian dikatakan bermutu jika ujian itu sah dan boleh dipercayai. Faktor-faktor utama yang perlu diambil kira dalam proses pembinaan dan penyediaan kertas soalan yang bermutu adalah seperti yang berikut.

1. Kerelevanan. Ujian yang dibina hendaklah mengandungi soalan-soalan yang dipilih dengan teliti agar soalan itu dapat menguji apa yang hendak diuji. Relevan atau tidaknya sesuatu ujian yang dibina bergantung pada faktor sejauh mana ujian itu dapat menguji objektif sukatan pelajaran berkenaan. Kertas soalan yang relevan seharusnya dapat menguji objektif sukatan pelajaran.

2. Keseimbangan. Sesuatu ujian hendaklah mempunyai bilangan soalan yang ditentukan mengikut tajuk/subtajuk berdasarkan penekanan tajuk/subtajuk berkenaan dalam sukatan pelajaran. Lazimnya keseimbangan sesuatu ujian (terutamanya bagi ujian aneka pilihan) boleh dicapai dengan menggubal soalan mengikut kehendak Jadual Spesifikasi Ujian yang mengandungi maklumat tentang bentuk ujian, panjangnya ujian, jenis soalan, kandungan tajuk/subtajuk, aras kemahiran yang hendak diuji, bilangan soalan, dan peruntukan markah.

3. Keobjektifan.Semua soalan yang terkandung dalam sesuatu ujian hendaklah cukup jelas dan jawapan yang disediakan bagi setiap soalan hendaklah tepat. Bagi soalan aneka pilihan, semua guru (penaksir soalan) dalam bidang yang diuji hendaklah bersetuju tentang jawapan yang betul (atau jawapan terbaik) antara pilihan jawapan (opsyen) yang diberikan oleh penggubal. Demikian juga, jawapan bagi soalan esei hendaklah diperakukan oleh semua guru dalam bidang tersebut

4. Aras kesukaran. Soalan sesuatu ujian hendaklah mempunyai kesukaran yang sederhana, iaitu tidak terlalu senang dan tidak pula terlalu sukar. Aras kesukaran sesuatu soalan dapat dilihat daripada kadaran bilangan calon yang dapat menjawab.

5. Diskriminasi. Soalan sesuatu ujian hendaklah dapat membezakan dengan jelas antara calon yang baik (tinggi prestasinya) dengan calon yang lemah (rendah prestasinya).
Tanggungjawab guru adalah untuk memastikan keputusan yang dikeluarkan oleh sesuatu peperiksaan mempunyai darjah kesahan yang tinggi. Apabila timbul sesuatu isu yang boleh menjejaskan kredibilitinya, guru dituntut untuk menyemak sama ada isu itu boleh menyebabkan darjah kesahan terjejas atau tidak. Jika darjah kesahan masih terjamin tinggi, keputusan peperiksaan yang dikeluarkannya tidak perlu dipertikaikan lagi. Oleh itu, guru perlu mematuhi prinsip-prinsip utama dalam pengujian iaitu wujudnya kesahan,dan kebolehpercayaan.
1. Kesahan. Secara tradisi, didefinisikan sebagai darjah sesuatu ujian menguji apa yang hendak diuji. Dengan definisi yang mudah ini, tanggungjawab badan peperiksaan seperti Lembaga Peperiksaan Malaysia juga mudah iaitu memastikan soalan ujian menguji apa yang hendak diuji. Jika terbukti apa yang diuji oleh sesuatu soalan itu benar menguji apa yang hendak diuji maka keputusan yang dikeluarkan daripada ujian itu dianggap sah dan boleh diguna untuk apa ujian itu diadakan.Teori moden mendefinisikan kesahan sebagai ukuran sejauh mana skor atau markah atau gred yang diperoleh calon dalam ujian menggambarkan kebolehan sebenar calon itu dalam perkara di mana calon itu diuji. Dalam mata pelajaran Bahasa Melayu PMR misalnya, calon diuji untuk melihat pencapaiannya dalam pembelajaran bagi mata pelajaran tersebut. Oleh itu, jika gred yang diperoleh kebanyakan calon dapat menggambarkan pencapaian sebenar mereka dalam pembelajaran bagi mata pelajaran itu bermakna ujian itu mempunyai darjah kesahan yang tinggi. Untuk mencapai hasrat itu, kertas soalan yang disediakan untuk sesuatu ujian hendaklah juga mematuhi prinsip kesahan yang berkaitan dengan kandungan ujian.
2. Kebolehpercayaan. Kebolehpercayaan ialah ukuran sejauh mana skor sesuatu ujian cepat dan konsisten dalam memberi ukuran pencapaian calon yang diuji dalam pembelajarannya. Oleh itu, kepelbagaian pencerapan dengan kaedah yang banyak seperti membesarkan cakupan perkara yang diuji, membesarkan bilangan dan mempelbagaikan calon yang diuji, meningkatkan pengalaman dan kepakaran guru dapat menambahkan kebolehpercayaan terhadap sesuatu ujian.

2. Esei tentang objektif sukatan pelajaran Bahasa Melayu sekolah Menengah .

Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu sekolah menengah merangkumi tiga bidang penggunaan bahasa iaitu Bidang Interpersonal, Bidang Maklumat, dan Bidang Estetik. Penumpuan pada bidang-bidang ini membolehkan murid menggunakan bahasa Melayu secara berkesan dalam kehidupan harian, bidang pekerjaan, dan sebagainya bahasa ilmu untuk pembelajaran seumur hidup. Di samping itu, komponen kesusasteraan Melayu diharapkan dapat memupuk minat membaca dan melahirkan kenikmatan membaca serta penghayatan terhadap bahan sastera. Pendidikan bahasa Melayu juga memberi pertimbangan terhadap pelbagai gaya pembelajaran, minat, dan kecerdasan yang berbeza antara satu sama lain dalam kalangan murid dengan menekankan pembelajaran masteri dan penerapan kemahiran bernilai tambah. Aktiviti kokurikulum yang dijalankan di luar waktu sekolah adalah amat penting sebagai sokongan untuk memantapkan ilmu dan pengalaman pembelajaran di bilik darjah.
Matlamat kurikulum Bahasa Melayu sekolah menengah adalah untuk melengkapkan adalah untuk melangkapkan murid dengan keterampilan berbahasa dan berkomunikasi bagi memenuhi keperluan diri dalam urusan harian, pendidikan, dan pekerjaan.
Antara objektif mata pelajaran Bahasa Melayu sekolah Menengah ialah pada akhirnya di sekolah menengah murid dapat :
1. Melibatkan diri dalam interaksi sosial melalui perbualan, perbincangan, dan penulisan untuk menjalin hubungan erat
2. Mengeratkan hubungan dan berurus untuk mendapatkan barangan dan perkhidmatan
3. Mendapat dan memproses maklumat secara kritis daripada sumber yang didengar, dibaca, dan ditonton untuk memperoleh ilmu dan maklumat
4. Menggunakan maklumat yang diperoleh untuk tujuan menyelesaikan masalah dan membuat keputusan, serta menyebarkan maklumat dalam bentuk lisan dan tulisan
5. Mendengar,membaca,menonton, dan memberikan respons kepada pelbagai bahan bacaan jenis maklumat dan bahan sastera
6. Melahirkan idea dan pendapat dalam bentuk lisan dan penulisan jenis maklumat dan imaginatif secara kreatif dan berkesan
7. Menghayati dan mengamalkan nilai murni, sikap positif, semangat patriotik, dan perasaan cinta akan negara.

Melibatkan diri dalam interaksi sosial melalui perbualan, perbincangan, dan penulisan untuk menjalin hubungan erat
Objektif ini tercapai melalui penggabungjalinan antara bidang interpersonal dengan mengemukakan kemahiran mendengar, kemahiran bertutur, dan kemahiran menulis. Kemahiran mendengar merujuk kepada keupayaan murid untuk mendengar dengan teliti, memahami dan menghayati perkara yang didengar dalam pelabagi situasi pengucapan, serta dapat memberikan maklum balas. Manakala dalam kemahiran bertutur merujuk kepada keupayaan murid berbicara secara lisan untuk menjalin hubungan, menyampaikan maklumat, pendapat, perasaan, serta idea yang kritis dan kreatif, dengan sebutan dan intonasi yang betul secara sopan.
Hasil pembelajaran : Berinteraksi untuk menjalin dan mempererat hubungan mesra
i. berbual dan berbicara yang berkaitan dengan kehidupan harian yang menyentuh diri, keluarga, rakan dan masyarakat dengan menggunakan kata, sebutan dan intonasi serta nada yang sesuai.
ii.bersoal jawab secara bertatasusila tentang sesuatu perkara dengan menggunakan pelbagai soalan
Huraian hasil pembelajaran :
i. Berbual tentang pengalaman diri dan kegiatan harian dengan menggunakan sebutan, nada, dan intonasi yang sesuai.
ii. membenarkan pendapat rakan untuk meneruskan perbualan
iii.mengemukakan hujah dan menegaskan pendirian dengan sopan tentang sesuatu topik yang dibincangkan dengan cara bersahaja.
Aktiviti :
i. Membahagikan pelajar kepada kumpulan kecil
ii.mengadakan perbualan antara pelajar untuk menceritakan pengalaman mereka semasa cuti sekolah.
iii.Menulis karangan pengalaman yang bertajuk pengalaman yang tidak boleh dilupakan semasa cuti sekolah yang lalu.
Mengeratkan hubungan dan berurus untuk mendapatkan barangan dan perkhidmatan
Objektif ini dapat dicapai melalui penggabungjalinan antara bidang antara kemahiran mendengar dan kemahiran bertutur.Kemahiran mendengar merujuk kepada keupayaan murid untuk mendengar dengan teliti, memahami dan menghayati perkara yang didengar dalam pelabagi situasi pengucapan, serta dapat memberikan maklum balas. Manakala dalam kemahiran bertutur merujuk kepada keupayaan murid berbicara secara lisan untuk menjalin hubungan, menyampaikan maklumat, pendapat, perasaan, serta idea yang kritis dan kreatif, dengan sebutan dan intonasi yang betul secara sopan. Penekanan diberikan pada pengucapan yang menggunakan tatabahasa yang betul. Dengan menggunakan bahasa yang sopan dan bertatasusila maka komunikasi yang wujud dalam keadaan yang harmoni membolehkan wujudkanya hubungan dan urusan bagi mendapatkan barangan dan perkhidmatan yang dikehendaki.
Hasil pembelajaran : Berurus dengan pihak tertentu untuk mendapatkan barangan dan perkhidmatan
i. Menggunakan sebutan, intonasi, dan unsur papalinguistik yang sesuai untuk mendapatkan barangan dan perkhidmatan
ii. Menggunakan perkataan, ungkapan, ayat, dan laras bahasa yang sesuai untuk mendapatkan barangan dan perkhidmatan
Huraian hasil pembelajaran :
i. Memberi komen yang membina tentang barangan dan perkhidmatan secara sopan
ii. Mengulangi, menyemak,menukar, mengesahkan dan membatalkan pesanan tanpa menyinggung pihak lain
Aktiviti :
i. Menyediakan satu situasi di dalam kedai jahitan
ii. Perbualan antara pelanggan dan tukang jahit tentang mutu jahitan yang kurang memuaskan
iii. Wujudkan dialog yang menggunakan kata-kata yang sopan bagi menyelesaikan masalah dihadapi
Menulis perbualan dengan menggunakan format penulisan dialog tentang perbualan yang berlaku

Mendapat dan memproses maklumat secara kritis daripada sumber yang didengar, dibaca, dan ditonton untuk memperoleh ilmu dan maklumat
Objektif ini tercapai melalui penggabungjalinan antara kemahiran bahasa iaitu kemahiran mendengar, kemahiran bertutur, kemahran membaca, dan kemahiran menulis. Kemahiran mendengar merujuk kepada keupayaan murid mendengar dengan teliti, memahami dan menghayati perkara yang didengar dalam pelbagai situasi pengucapan, serta dapat memberi maklum balas. kemahiran bertutur merujuk kepada keupayaan murid berbicara secara lisan untuk menjalin hubungan, menyampaikan maklumat, pendapat, perasaan, serta idea yang kritis dan kreatif, dengan sebutan dan intonasi yang betul secara sopan. Penekanan diberikan pada pengucapan yang menggunakan tatabahasa yang betul. Kemahiran membaca merujuk kepada keupayaan murid membaca dengan sebutan, intonasi, jeda, dan kelancaran yang betul. Penekanan perlu diberikan pada aspek pemahaman dan penaakulan pelbagai bahan ilmu dan sastera secara kritis dengan menggunakan pelbagai teknik bacaan. Di samping itu, murid berupaya menghayati teks yang dibaca.
Hasil pembelajaran : mendapat maklumat daripada pelbagai sumber yang didengar, dibaca, dan ditonton
i. Mengenal pasti dan menyatakan gambaran keseluruhan, idea utama, isi penting dan isi relevan tentang bahan yang didengar,dibaca,dan ditonton.
ii. Memahami dan menyatakan maksud perkataan sukar berdasarkan konteks
iii. Memahami dan meneliti maksud tersurat dan tersirat daripada sesuatu bahan.
Huraian hasil pembelajaran :
Meneliti dan mengutarakan fakta dan pendapat dalam bahan dengan memberikan alasan yang sesuai
Aktiviti :
i. Mengemukakan bahan bacaan kepada pelajar
ii. Pelajar membaca dan menyenaraikan fakta yang terdapat dalam bahan yang dibaca
iii. Menyatakan pendapat berdasarkan bahan yang dibaca
iv. Menyediakan satu perenggan yang mengandungi maksud tersurat dan satu perenggan maksud tersirat

Menggunakan maklumat yang diperoleh untuk tujuan menyelesaikan masalah dan membuat keputusan, serta menyebarkan maklumat dalam bentuk lisan dan tulisan
Objektif ini tercapai melalui penggabungjalinan antara kemahiran bertutur,kemahiran membaca, dan kemahiran menulis. Kemahiran berfikir diserapkan secara terancang dengan kemahiran mendengar, bertutur, membaca dan menulis. Penyerapan kemahiran berfikir ini berlaku dalam pelbagai bidang ilmu, nilai murni, dan kemahiran bernilai tambah yang dipelajari semasa pengajaran dan pembelajaran Bahasa Melayu.
Hasil pembelajaran : menyampaikan maklumat untuk tujuan tertentu
i. Menggunakan kata, istilah, frasa, rangkai kata, peribahasa, dan ayat yang tepat serta indah untuk menyampaikan maklumat secara tersusun dan kohesif.
ii. Menentukan format penyampaian dan jenis penulisan yang sesuai untuk menyampaikan maklumat
iii. Menyediakan kerangka penyampaian dan bahan edaran untuk membuat perbentangan
Huraian hasil pembelajaran :
i. Mengenal pasti format penyampaian dialog, teks pengerusi majlis dan pidato secara lisan dan penulisan
ii. Memberikan pendapat dengan alasan yang sesuai untuk membuat perbentangan
Aktiviti :
i. Mengadakan pertandingan pidato antara murid dalam kelas
ii.Mempertontonkan rakaman video pidato
iii.Murid mencatat format pidato yang betul
iv. Guru mengedarkan lembaran pengurusan grafik untuk membuat draf penyampaian pidato
v. Menyampaikan pidato berdasarkan tajuk yang diberi.

Mendengar,membaca,menonton, dan memberikan respons kepada pelbagai bahan bacaan jenis maklumat dan bahan sastera
Objektif ini tercapai melalui penggabungjalinan antara kemahiran bertutur,kemahiran membaca, dan kemahiran menulis. Kemahiran berfikir diserapkan secara terancang dengan kemahiran mendengar, bertutur, membaca dan menulis. Penyerapan kemahiran berfikir ini berlaku dalam pelbagai bidang ilmu, nilai murni, dan kemahiran bernilai tambah yang dipelajari semasa pengajaran dan pembelajaran Bahasa Melayu.
Hasil pembelajaran : memahami dan memberikan respons peribadi tentang karya sastera
i. Menceritakan semula sesebuah karya sastera secara keseluruhan
ii. Mengenal psti perkara yang menarik dalam sesebuah karya
iii. Menyatakan jenis, ciri, tema, dan persoalan, pemikiran, nilai, dan pengajaran.
Huraian hasil pembelajaran :
i. Menyatakan makna kata dan ungkapan berdasarkan konteks untuk memahami maksud tersurat dan tersirat
ii. Mengesan urutan peristiwa untuk menggambarkan keseluruhan cerita
iii. Mengemukakan jenis, ciri-ciri tema dan persoalan, pemikiran serta nilai dan pengajaran karya puisi dan prosa.
Aktiviti :
i. Mengadakan aktiviti main peranan sebagai seorang sasterawan
ii. Menceritakan sinopsis prosa tradisional yang dibaca
iii. Menghuraikan aspek yang menarik dalam prosa tradisional yang dikaji

Melahirkan idea dan pendapat dalam bentuk lisan dan penulisan jenis maklumat dan imaginatif secara kreatif dan berkesan
Objektif ini tercapai melalui penggabungjalinan antara kemahiran bertutur,kemahiran membaca, dan kemahiran menulis. Kemahiran berfikir diserapkan secara terancang dengan kemahiran mendengar, bertutur, membaca dan menulis. Penyerapan kemahiran berfikir ini berlaku dalam pelbagai bidang ilmu, nilai murni, dan kemahiran bernilai tambah yang dipelajari semasa pengajaran dan pembelajaran Bahasa Melayu.
Hasil pembelajaran : memproses maklumat untuk keperluan tertentu
i. Menyaring maklumat mengikut klasifikasi
ii. Menyusun maklumat mengikut keutamaan
iii. Membuat pertimbangan secara teliti terhadap maklumat yang telah disusun
Huraian hasil pembelajaran :
i. Menentukan maklumat untuk sesuatu tugasan
ii. Menyusun maklumat mengikut keperluan
iii. Mengubahsuaikan maklumat untuk memperlihatkan kesinambungan idea
Aktiviti :
i. Menulis karangan berdasarkan bahan rangsangan.
ii. Bahan grafik diedarkan kepada murid
iii. Murid memproses maklumat yang terdapat dalam bahan
iv. Murid membincangkan maklumat yang diperoleh untuk mendapatkan gambaran keseluruhan

Menghayati dan mengamalkan nilai murni, sikap positif, semangat patriotik, dan perasaan cinta akan negara.
Objektif ini tercapai melalui penggabungjalinan antara kemahiran bertutur,kemahiran membaca, dan kemahiran menulis. Kemahiran berfikir diserapkan secara terancang dengan kemahiran mendengar, bertutur, membaca dan menulis. Penyerapan kemahiran berfikir ini berlaku dalam pelbagai bidang ilmu, nilai murni, dan kemahiran bernilai tambah yang dipelajari semasa pengajaran dan pembelajaran Bahasa Melayu.
Hasil pembelajaran : berrunding secara santun untuk mendapatkan persetujuan dan kata sepakat
i. Berbincang dengan menggunakan ragam bahasa dan gaya pengucapan yangbetul semasa berunding
ii. Berbincang untuk menerima dan menolak pandangan orang lain secara terbuka untuk mencapai kata sepakat
iii. Menyatakan pendirian yang jelas dengan mengemukakan maklumat yang relevan
Huraian hasil pembelajaran :
i. Memberikan komen tentang sesuatu pandangan dengan menggunakan kata, ungkapan dan ayat yang sesuai untuk mengelakkan konflik.
ii. Memberikan pandangan dalam perundingan dengan menggunakan sebutan, intonasi, nada dan jeda yang sesuai untuk membina kesefahaman
Aktiviti :
i. Mengemukakan satu situasi perundingan untuk menyelesaikan pertelingkahan antara pengerusi persatuan tentang aktiviti yang akan dijalankan
ii. Guru mengemukakan ungkapan-ungkapan yang boleh digunakan
iii.Ungkapan-ungkapan yang digunakan berupa ungkapan mempunyai maksud yang positif dan mengamalkan nilai-nilai murni

Kesimpulannya,objektif bagi proses pengajaran dan pembelajaran di sekolah berlaku dan dicapai melalui kepelbagaian aktiviti yang dilaksanakan bagi memastikan objektif yang telah ditetapkan tercapai. Hasil pembelajaran, dan huraian hasil pembelajaran merupakan bidang interpersonal yang membolehkan peluang diberi kepada setiap murid untuk bernteraksi, memberikan pendapat, berunding, membat pertimbangan dan berurus untuk mendapatkan barangan dan perkhidmatan. Amnya, objektif sukatan pelajaran sekolah menengah memberi penekanan kepada kemampuan mereka untuk berinterasi dengan masyarakat menggunakan bahasa yang bersopan dan bertatasusila.

Contoh Penulisan Rancangan Harian

Tingkatan : 5 Berlian
Masa : 9.15 – 10.35 pagi
Mata pelajaran: Bahasa Melayu
Tajuk : Karangan Perbahasan (Hukuman merotan dapat mendisiplinkan pelajar)
Objektif : Pada akhir pelajaran,murid-murid akan dapat :
1. Menyatakan 5 hujah penting berdasarkan keutamaan
2. Membidas hujah pihak lawan dengan laras bahasa yang bersesuaian.
3. Menulis karangan perbahasan dengan menggunakan tidak kurang daripada 350 patah perkataan.
FU : 12.4 Aras 2 (ii)
FS : 1.5 Aras 2 (i)
Penyerapan/penggabungjalinan : Kajian masa depan
Aktiviti :
1. Pelajar-pelajar dibahagikan kepada 6 kumpulan kecil
2. Setiap kumpulan mengandungi 5 orang pelajar
3. 3 kumpulan membincangkan kebaikan merotan dan kesannya kepada pelajar
4. 3 kumpulan membincangkan keburukan hukuman merotan dan kesannya kepada pelajar
5. Setiap kumpulan membentangkan dapatan kumpulan masing-masing
6. Pelajar-pelajar menulis karangan perbahasan dengan menggunakan tidak kurang daripada 350 patah perkataan.
BBB : Petikan umum, rencana akhbar dan petikan majalah
Nilai : Rasional / Kesederhanaan
Refleksi :

Noorhayati Bt Mushroom berkata...

NOORHAYATI BT MUSHROOM (M 20071000113)
SMK TAT BENG, SG. NYIOR, 34800 TRONG PERAK.
019-4372896

1.Sempurnakan nota kuliah setakat ini. (10 markah)

Antara perkara yang dibincangkan dalam kuliah adalah seperti berikut;
Kuliah awal membincangkan dua kertas kerja yang ditulis oleh Hjh. Zahirah Abd. Aziz , Ketua Unit Bahasa Melayu dan Kesusasteraan Melayu Pusat Perkembagan Kurikulum Kementerian Pelajaran Malaysia. Kertas kerja pertama membincangkan konsep penyerapan dalam mata pelajaran Bahasa Melayu dan kertas kerja kedua merupakan satu analisis terhadap sukatan pelajaran Bahasa Melayu.

Kuliah berikutnya membincangkan perkara-perkara berikut:

Pengenalan

1. Belajar bahasa asli dan bahasa asing
2. Hubungan ujian dengan pembelajaran
3. Isu-isu yang selalu timbul mengenai ujian
4. Lado: Bab 1 dan 2

Pengujian dalam bahasa

1. Masalah menguji bahasa asli: dialek yang berbeza-beza, tatabahasa, falasi logik, kekurangan kosa kata, penulisan, gaya.
2. Teori dan amali menguji bahasa asing: Perbezaan daripada bahasa asli.
3. Lado: Bab 1, 2, dan 3

Variabel dan strategi

1. Variabel: unsur dan kemahiran.
2. Strategi: situasi atau bahasa, unsur atau kemahiran, ujian berkelompok atau individu, ujian subjektif atau subjektif.
3. Lado: Bab 4

Kriteria menguji

1. Kesahihan, reliablity, scorability, ekonomi, administrability.
2. Kritikan: terjemahan, esei, rencana (dictation), ujian objktif, ujian mendengar.
3. Lado: bab 5

Sebutan

1. Peranan sebutan, segmen sebutan dan bunyi.
2. Perspesi bunyi bermakna (pasangan), mengenal pasti bunyi melalui sebutan, melahirkan sebutan, sebutan baku,

Intonasi

1. Amali: membina unit ujian sebutan dan intonasi.
Lado: 6, 7, 8, 9, 10.

Menguji Tatabahasa

1. Apakah struktur bahasa, struktur yang ditentukan oleh bahasa asli, pola-pola struktur bahasa, pemeringkatan pola bahasa.
2. Teknik menguji dan mengenali struktur tatabahasa.
3. Ujian menghasilkan struktur tatabahasa.
4. Menguji struktur bahasa asing.
5. Amali: membina unit ujian tatabahasa.
6. Lado: Bab 11 dan 12.

Menguji Kosa Kata

1. Apa itu kosa kata?
2. Berapa banyak kosa kata, sampel.
3. Teknik mengenal kata, menuliskan kata.
4. Teknik mengujii melahirkan kosa kata, dll.
5. Amali: membina unit ujian kosa kata.
6. Lado: Bab 13.

Kemahiran Bersepadu

1. Kefahaman auditori.
2. Bgaimana membentuk ujian.
3. Pelbagai pilihan, betul-salah dll.
4. Membina unit ujian bersepadu.
5. Lado: Bab 14

Kefahaman Membaca

1. Teknik umum
2. Pra-membaca
3. Teknik bagi pelajar awal
4. Teknik bagi pelajar maju.
5. Membina unit ujian membaca.
6. Lado Bab 15, Marohaini

Menguji keseluruhan bahasa

1. Menguji over-all control of the language.
2. Menguji kefahaman budaya, dan silang budaya.
3. Menguji nilai tinggi.
4. Membina unit ujian penggunaan bahasa canggih.
5. Lado: Bab 19, 20 dan 21

Prosedur Membina Ujian

1. Prinsip ujian dalam bilik darjah.
2. Ujian atau kuiz.
3. Item ujian objektif.
4. Kertas jawapan.
5. Fail item ujian.
6. Menyediakan item ujian.
7. Membina ujian.
8. Merekabentuk ujian on-line.

Kuliah seterusnya membincangkan apa itu ujian. Kuliah ini melihat perkara-perkara berikut:

Apa itu ujian?
1.Umumnya kita hidup penuh dengan ujian dan penilaian. Apa saja yang kita lakukan diuji dan diukur.
Menentukan identiti

1. Ujian dadah dalam sukan
2. Ujian darah
3. Ujian DNA
4. Ujian mata
5. Ujian pendengaran


Mengetahui tahap kemampuan
1. Ujian amat sedikit dimengerti
2. Ujian bahasa juga demikian
3. Bayangkan ujian bahasa yang dilakukan di Malaysia
4. Apa gambaran yang kita dapati

Keperluan ujian bahasa
1. Mengawal (masuk ke universiti – MUET, TOEFL)
2. Membuat penyelidikan penguasaan bahasa (memerlukan ujian)
3. Menjalankan ujian bagi mengetahui tahap kemahiran, kefahaman, kemahiran (tugas seorang guru)
4. Jenis Ujian

Berbeza dari segi kaedah (method) dan tujuan (purpose)

1. Kaedah: kertas and pensil berbeza
2. Peperiksaan: kosa kata, tatabahasa, dll)
3. Kemahiran: mendengar, kefahaman, membaca dan memahami.
4. Bentuk ujian: aneka pilihan, esei, mendengar, lisan dll.

Dibezakan daripada segi:

1. Prognostik
2. Progres
3. Kecapaian (achievement)
4. Kemahiran (proficiency)


Tujuan
1. Kecapaian (pencapaian)
2. Kemahiran (kemahiran, kefasihan)
3. Jangka panjang – tujuan kursus
4. Jangka pendek – setiap pelajaran

Prinsip
1. Mengetahui ujian dalam darjah
2. Mendorong progres pelajar
3. Menilai pencapaian dalam darjah

Masalah menguji
1. Masalah
2. Dialek
3. Logik
4. Kurang kosa kata (lack of vocabulary)
5. Menulis (writing)
6. Gaya (style)

Variabel
1. Unsur (Elements, information)
2. Kemahiran (Skill)

Strategi
1. situation vs language sebenar
2. skill vs different elements
3. Group testing vs individual testing
4. objective vs subjective tests

Kriteria ujian bahasa
1. Validity
2. Reliability
3. Scorability
4. Economy
5. administrability

Kritikan terhadap ujian
1. Translation
2. Essay
3. Objective tests
4. Auditory comprehension

Isu-Isu Semasa Lain
1. Ujian BM secara umum
2. Sukatan baru
3. Apa yang diuji
4. Pemeringkatan ujian
5. Kesahihan ujian
6. Tafsiran ujian

Kuliah seterusnya membincangkan topik berikut:

Jenis ujian

1.Pembinaan ujian
2.Ujian Secara Berasingan
3.Ujian Integrasi dan Pregmatik
4.Ujian Bahasa Komunikatif

Pembinaan Ujian

1. Penggunaan ujian berkriteria
2. Pembinaan item ujian
3. Kesahan ujian
4. Kebolehpercayaan ujian

Ujian Secara Berasing (Discrete Point Test)

1. Integrasi kemahiran penggunaan bahasa dan komunikasi
2. Integrasi mahal- mengambil masa yang pannjang
3. Ujian integrative sesuai untuk kelas KBSR
4. Item integrative- meningkatkan pencapaian kemahiran bahasa
5. Ujian kloz, sesuai untuk ujian kemahiran produktiviti.

Ujian integrasi dan pragmatik

1. Integrasi kemahiran penggunaan bahasa dan komunikasi
2. Integrasi mahal – mengambil masa yang panjang
3. Ujian integratif sesuai untuk kelas KBSR
4. Item integratif – meningkatkan pencapaian kemahiran bahasa.
5. Ujian kloz – sesuai untuk ujian kemahiran produktiviti

Ujian Bahasa Komunikatif

1. Kemahiran menggunakan bahasa dalam komunikasi
2. Pendekatan komunikatif berpusatkan bentuk komunikatif
3. Kebolehan menggunakan bahasa dengan konteks

Dua bentuk ujian komunikatif.
1. Ujian prestasi – penglibatan pelajar secara langsung
2. Latar belakang pelajar dan peranannya dalam sosial.

Model kecekapan Komunikatif
1. Tindak balas imaginatif dan praktis dengan penggunaan teori Model dibahagi kepada komponen pengetahuan bahasa
2. Kecekapan tatabahasa
3. Kecekapan sosiobudaya
4. Kecekapan wacana
5. Kecekapan strategi.

Kuliah seterusnya membincangkan Rekabentuk ujian. Antara perkara yang ditekankan ialah:

Komunikasi dan Rekabentuk Ujian
1. Pandangan tentang bahasa dan penggunaan bahasa mempengaruhi reka bentuk ujian dan mentafsir skor
2. Binaan ujian adalah bagi mengetahui kemahiran bahasa calon yang diukur.
3. Reka bentuk ujian ditentukan oleh apa yang kita anggap menjadi kemahiran yang diuji.
4. Format yang berlainan, ujian lisan atau ujian tulisan bergantung pada apa yang dianggap bahasa dan penggunaan bahasa.
Ujian unsur-unsur berasingan
1. Pengaruh linguistik struktural
2. Dilakukan oleh Lado 1961
3. Menguji unsur bunyi,tatabahasa, kosa kata secara berasingan.
4. Diperkukuh oleh psychometrics, menguji kemahiran kognitif secara berasingan.
5. Mewujudkan bateri(perangkat) ujian bagi empat kemahiran yang berlainan mendengar, bertutur,membaca,menulis
6. Masih digunakan hingga sekarang.
Ujian integratif dan pragmatik
1. Keperluan penguasaan bahasa bagi belajar di universiti di Amerika dan Britain memerlukan ujian dilakukan terhadap kemahiran menggunakan bahasa.
2. Ini memerlukan prestasi secara integratif diuji.
3. Ujian unsur diskret (berasingan) hanya menguji pengetahuan mengenai bahasa tidak kemahiran menggunakan bahasa.
Ujian integratif
1. Menguji sebutan,tatabahasa,kosa kata dalam konteksnya diutamakan
2. Ini berbeza daripada ujian unsur berasingan
3. Ini dilakukan dengan melihat kemahiran bertutur dan wawancara, mengarang teks lengkap,memahami teks yang lengkap bagi tulisan dan lisan.
Masalah Ujian Integratif.
1. Memakan masa
2. Mahal
3. Sukar membuat penskoran
4. Sukar melatih pemeriksa.
5. Tidak juga dapat dipercayai.
Penyelesaian Olter 1970-an
1. Ujian cloze
2. Asasnya: pelajar memproses dalam masa sebenar,natural seperti bertutur dan membaca.
3. Bagi memahami teks, pelajar perlu memahami seluruh unsur bahasa,yakni perlu memahami sistem bahasa.
4. Ujian cloze-mengisi ruang kosong
5. Sama juga dengan menguji unsur berasingan
Ujian komunikatif
1. Hymes, kemahiran bahasa bukan sekadar mengetahui unsur tatabahasa.
2. Peraturan budaya amat menentukan betul salah penggunaan bahasa, khusus bagi konteks tertentu.
3. Ujian berubah,penilaian pelajar dalam konteks sebenar, dan dalam aktiviti berkomunikasi.
4. Memberi perhatian kepada peranan penutur dalam konteks
5. Melahirkan ujian integratif dan pragmatik.
Komponen yang perlu diuji.
1. Bentuk tatabahasa sebutan, tatabahasa, kosa kata seperti ujian unsur berasingan
2. Kemahiran sosiolinguistik, dalam konteks yang berlainan:komunikasi dalam budaya sesuatu masyarakat.
3. Kemahiran strategik, kemampuan menggunakan muslihat bagi mengatasi kelemahan dalam kemahiran berbahasa.
4. Kemahiran berwacana –kemampuan menggunakan bahasa dalam konteks luas.

Nota kuliah pada 24 Januari 2009 membincangkan beberapa topik. Antara topik penting yang dibincangkan adalah seperti berikut:
1. Tujuan ujian dalam pendidikan adalah untuk mendapat kembali maklumat, memastikan objektif pengajian guru tercapai, menggred pelajar, ujian sebagai penggerak atau motivasi dan bagi tujuan penempatan (sederhana, baik dan lemah).
2. Ciri-ciri ujian yang dibincangkan meliputi perkara-perkara berikut:
i. Kesahan ujian – ujian itu mengambarkan atau menguji apa yang hendak diuji. Contoh, jikalau objektif guru mahu pelajar menguasai tema, maka ujian yang diadakan adalah berkaitan tema.
ii. Kebolehpercayaan atau kestabilan - ciri ini dilihat dari segi ketepatan dan kejituan ukuran yang dibuat. Ujian yang stabil atau boleh dipercayai.
iii. Keobjektifan atau ketepatan ujian – Item-item yang dibina tidak memberi peluang kepada sesuatu interpretasi berlainan daripada apa yang telah ditentukan terlebih dahulu. Bahasa hendaklah tepat dan bersesuaian dengan peringkat umur pelajar. Skema pemarkahan juga disediakan terlebih dahulu sebelum guru memeriksa.
3. Jenis-jenis Ujian. Jenis-jenis ujian merangkumi ujian berikut:
i. Ujian penempatan – bertujuan menguji pelajar agar mempunyai keterampilan yang disyaratkan bagi sesuatu kursus.
ii. Ujian formatif – menguji pelajar dari masa ke masa serta memberi maklumat kepada guru.
iii. Ujian Diagnostik – mencari punca kelemahan pelajar.
iv. Ujian Sumatif – untuk penggredan dan pensijilan(UPSR,PMR,SPM,STPM).

4. Asas-asas Penilaian. Asas-asas penilaian digariskan mengikut domain-domain berikut:
i. Penilaian Domain Kognitif – ditumpukan kepada kemampuan proses berfikir. Bermula daripada peringkat rendah iaitu aras ingatan sehingga yang tertinggi,iaitu kompleks. Bentuk ujian adalah pelbagai seperti aneka pilihan, subjektif, lisan, tulisan, ujian bulanan dan lain-lain.
ii. Penilaian Domain Afektif – berhubung dengan masalah sikap, pandangan dan nilai-nilai yang dipercayai seseorang. Penilaian ini diuji dan dikesan melalui aktiviti seperti wawancara, pengamatan terhadap tingkah laku atau aktiviti bertulis. Pengukuran menggunakan skala Likert . Di samping itu, boleh juga menggunakan respon pilihan ya atau tidak.
iii. Penilaian Domain Psikomotor – berhubung dengan aktiviti otot dan pergerakan yang menggunakan anggota tubuh badan. Penilaian menggunakan pengamatan berbeza dengan bidang sukan. Aktiviti seperti mendeklamasi puisi, berlakon, bergerak, beraksi dan lain-lain (ada kaitan dengan kognitif dan afektif).
5. Aras-aras Ujian. Antara aras ujian yang digariskan adalah seperti berikut:
i. Kategori Moody – Aras informasi, Aras Konsep, Aras perspektif, Aras Apresiasi/penghayatan.
ii. Taksonomi Bloom – Aras pengetahuan, Aras pemahaman, Aras Aplikasi, Aras Analisis, Aras Sintesis dan Aras Penilaian.
6. Aras-aras Ujian Sastera.

i. Ujian Kesusasteraan Aras Ingatan – memerlukan pelajar berkeupayaan mengungkapkan kembali daya atau kebolehan mengingati hal-hal yang berhubungan dengan fakta, konsep, pengertian,definisi,deskripsi atau penamaan berkenaan sesuatu hal dan sebagainya. Ujiannya mudah, hanya menghendaki pelajar menamakan,memberi definisi,nama pengarang dan sebagainya. Contoh ujian aras ingatan ini adalah seperti berikut; Apakah yang diertikan dengan perkataan “cemara”? Butiran ujian juga boleh direncanakan dalam bentuk aneka pilihan.
ii. Ujian Kesusasteraan Aras Pemahaman – memerlukan para pelajar berkeupayaan memahami,membezakan dan menjelaskan fakta, atau hubungan antara konsep dan sifat-sifat lain yang tingkatnya bukan sekadar untuk mengingat dan meluahkan kembali fakta yang dibaca sahaja. Pelajar berkeupayaan menangkap isi prosa atau puisi yang dipelajarinya, berkeupayaan meringkaskan atau membuat rangka novel atau cerpen atau mencari isi-isi utama dan menyalin kembali karya-karya klasik ke dalam bahasa moden. Contoh soalan, Apakah tema yang hendak dikemukakan oleh Latifah Hj Shebli dalam sajaknya Aku Menjadi Lebih Berani.
iii. Ujian Kesusasteraan Aras Aplikasi – menilai kebolehan pelajar mempraktikkan pengetahuan, teori-teori yang dipelajari dan maklumat-maklumat yang diperolehnya itu ke dalam suatu situasi baru. Dengan cara ini membolehkan para pelajar menerapkan pengetahuan teoritisnya ke dalam kegiatan praktis dan konkrit. Pada aras ini pelajar berkeupayaan mengubah, memodifikasi, mendemonstrasi, mengoperasi dan menerapkan sesuatu hal atau sesuatu kemampuan. Contoh soalan, Sudut pandangan apakah yang digunakan oleh dalam Novel Julia karya Abu Hassan Morad.
iv. Ujian Kesusasteraan Aras Analisis - berfungsi mengukur kebolehan pelajar mengesan unsur-unsur yang terkandung dalam sesebuah karya sastera. Sebelum diuji aras ini, pelajar harus benar-benar sudah membaca karya yang ditetapkan dan pelajar mampu melakukan kerja analisis terhadap karya tersebut. Sikap dan aras membaca seharusnya lebih luas. Pelajar bukan sekadar berkeupayaan memahami isi cerita tetapi lebih jauh daripada itu berkemampuan membuat kritikan terhadap unsur-unsur yang terkandung dalam karya tersebut atau karya sastera tersebut sebagai hasil secara keseluruhan. Keupayaan menyelesaikan tugasan analisis ini memberatkan identifikasi dan analisis terhadap unsur-unsur luaran dan dalaman karya tersebut. Contoh soalan, Bagaimanakah sifat-sifat watak utama dalam Novel Perlumbaan Kedua?
v. Ujian Kesusasteraan Aras Sintesis – mengukur kebolehan pelajar mengkategorikan, menghubungkan dan mengkombinasikan, menjelaskan dan meramalkan hal-hal yang berkaitan dengan unsur-unsur karya sastera dan unsur-unsur antara karya sastera, kemampuan untuk menyelesaikan tugasan berbentuk sintesis antara lain pelajar berkeupayaan mengkategorikan sesuatu ciri atau keadaan yang sejenis, contohnya, puisi, cerpen atau novel yang mempunyai persamaan unsur tertentu seperti gaya, tema plot dan latar.Pelajar juga berkeupayaan menunjukkan dan menjelaskan perkaitan antara beberapa buah karya sastera. Butiran soalan bagi mengukur kemampuan sintesis dapat dicontohkan seperti berikut; Jelaskan persamaan watak Julia dalam novel Julia dan watak Tuk Kura dalam novel Perlumbaan Kedua.
vi. Ujian Kesusasteraan Aras Penilaian – peringkat tertinggi dalam kayu ukuran aspek kognitif. Item-item ujian aras penilaian mengukur kemampuan pelajar menilai ketepatan fakta daripada kenyataan dan bukti-bukti yang tertulis, ketepatan pemilihan kata, ungkapan dan kalimat dan hubungannya dalam tema dan makna keseluruhan sesuatu karya sastera. Contoh soalan, Mengapakah sajak-sajak ciptaan Amir Hamzah dikira lebih menampakkan permainan kata-kata dibandingkan dengan sajak-sajak yang dihasilkan sebelumnya.
7. Ujian Kesusasteraan Kategori Moody.

i. Ujian Kesusasteraan Aras Informasi – berfungsi menguji kemampuan pelajar terhadap perkara-perkara dasar atau asas berhubung dengan sastera.Item-item soalan yang dirancang dan diajukan kepada pelajar amat mudah disediakan kerana selalunya merujuk kembali kepada karya sastera yang dipelajari dan murid melakukan aktiviti hafalan bagi mengingati fakta-fakta penting dalam karya tersebut. Contoh soalan, Siapakah watak utama novel Perlumbaan Kedua?
ii. Ujian Kesusasteraan Aras Konsep – berkaitan dengan persepsi bagaimana maklumat-maklumat atau unsur-unsur karya sastera itu diorganisasikan. Unsur-unsur yang terkandung dalam sesebuah karya sastera adalah hal pokok yang dipersoalkan dalam ujian aras ini. Contoh soalan, Apakah konflik yang dialami oleh watak Tuk Kura?
iii. Ujian Kesusasteraan Aras Perspektif - penumpuan kepada pandangan pelajar atau pembaca dengan karya sastera yang dibaca. Pandangan dan tindak balas pelajar terhadap sesebuah karya sastera ditentukan oleh keupayaannya memahami karya sastera yang berkaitan. Item-item soalan ujian aras ini adalah ujian kemampuan kognitif yang paling tinggi arasnya. Contoh soalan, Apakah kesimpulan yang boleh anda buat dengan membaca novel Julia?
iv. Ujian Kesusasteraan Aras Apresiasi/Penghayatan – ujian aras ini berkisar pada permasalahan dan atau yang berkaitan antara bahasa sastera dengan linguistik. Keperluan kognitif yang diperlukan untuk mengerjakan butiran-butiran ujian aras apresiasi juga memerlukan kemampuan kognitif aras tinggi. Pelajar harus berupaya mengenali, menganalisis, membandingkan, menggeneralisasi dan menilai bentuk-bentuk kebahasaan yang digunakan dalam sesebuah karya sastera yang dikaji dan dibahaskan. Contoh soalan, Mengapakah Shahnon Ahmad dalam novel Ranjau Sepanjang jalan dan Azizi Hj Abdullah dalam novel Seorang Tua Di Kaki Gunung banyak memilih kata-kata dan ungkapan daerah utara (Kedah) bagi melahirkan maksud-maksud tertentu.

Kuliah pada 14.02.2009 membincangkan isu-isu berkaitan apakah yang kita uji. Dalam bahagian ini dijelaskan bagaimana kita menguji pertuturan. Kesimpulan kuliah ini merumuskan bahawa apabila kita membuat ujian,kita sering dikongkong oleh format soalan. Kedua, kita sering mengabaikan kemahiran bertutur dan mendengar dalam pengujian kita.
Kuliah pada 21.02.2009 membincangkan perkara-perkara penting ketika kita membuat ujian. Apakah tatatingkatnya? Apakah nilai-nilai mantapnya?Bagaimana kita mencari maklumat yang tersirat. Apakah yang dimaksudkan dengan kritis dan bagaimanakah kita melihat sesuatu yang kritis?
Kuliah pada 28.02.2009, membincangkan tiga isu dalam pengujian. Pertamanya, ujian merupakan satu instrumen yang membantu dalam pengajaran,bukan menguji kedudukan. Apabila kita menguji bahasa, apakah matlamat jangka panjang? Sebagai contoh, matlamat kita untuk melahirkan pelajar yang pandai menulis novel.Isu kedua, membincangkan apakah perkara-perkara yang selalu kita ajar dan bagaimana kita menguji kefahaman. Isu ini menekankan bagaimana kita mengajar pemahaman dan rumusan, terutama berkaitan isi tersurat dan isi tersirat. Bagaimana kita membina soalan bagi menguji isi tersurat dan isi tersirat? Isu ketiga, apabila kita mengajar bahasa, kita perlu mengajar kemahiran berkreativiti, dalam menghasilkan sesuatu yang baharu.Amalan yang berlaku dalam pengujian kini, hanya berkisar kepada soalan yang bertanyakan maklumat kepada pelajar. Kita perlu memikirkan akan kepentingan kemahiran berkreativiti. Sebagai contoh, kita meminta pelajar membina peribahasa baru.

2. Buat esei mengenai objektif sukatan pelajaran Bahasa Melayu menurut sekolah Menengah dan Rendah tempat anda bertugas (10 markah)
Objektif pelajaran sekolah menengah di sekolah adalah berpandukan objektif yang terkandung di dalam sukatan pelajaran Bahasa Melayu Sekolah Menengah yang disediakan oleh Pusat Perkembangan Kurikulum.

Pada akhir pengajaran dan pembelajaran kurikulum Bahasa Melayu sekolah menengah murid dapat:

i. melibatkan diri dalam interaksi sosial melalui perbualan, perbincangan,dan penulisan untuk menjalin serta mengeratkan hubungan, dan berurus untuk mendapatkan barangan dan perkhidmatan;

ii. mendapat dan memproses maklumat secara kritis daripada pelbagai sumber yang didengar, dibaca, dan ditonton untuk memperoleh ilmu dan maklumat;

iii. menggunakan maklumat yang diperoleh untuk tujuan menyelesaikan masalah dan membuat keputusan, serta menyebarkan maklumat dalam bentuk lisan dan tulisan;


iv. mendengar, membaca, menonton, dan memberikan respons kepada pelbagai bahan sastera dan bukan sastera;

v. melahirkan idea dan pendapat dalam bentuk lisan dan penulisan secara kreatif dan berkesan; dan

vi. menghayati dan mengamalkan nilai murni, sikap positif, semangat patriotik, dan perasaan cinta akan negara.

Seterusnya sukatan pelajaran Bahasa Melayu mementingkan tiga hasil pembelajaran bidang berikut:

I. Hasil Pembelajaran Bidang Interpersonal

Bidang Interpersonal berfokus pada keupayaan murid berkomunikasi berasaskan bahasa dengan menggunakan kata, frasa, rangkai kata, ungkapan, dan ayat secara bertatasusila untuk mengekalkan hubungan melalui perkongsian idea semasa berinteraksi sosial atau berurusan untuk tujuan komersial. Hasil Pembelajaran Utama dan Hasil Pembelajaran Khusus yang boleh dicapai oleh murid dalam Bidang Interpersonal ialah berinteraksi, memberikan pendapat, berunding, membuat pertimbangan, memujuk, dan berurus untuk mendapatkan barangan dan perkhidmatan. Sebagai contoh, antara hasil Pembelajaran Utama ialah;
1.0 Berinteraksi untuk menjalin dan mempererat hubungan mesra.
Sementara hasil pembelajaran khusus adalah seperti berikut:

1.1 Berbual dan berbicara tentang perkara yang berkaitan dengan kehidupan harian yang menyentuh diri,keluarga, rakan dan masyarakat dengan menggunakan kata, sebutan dan intonasi, serta nada yang sesuai.
1.2 Mendengar dan memberikan respons secara lisan dan bertulis tentang sesuatu yang diperihalkan oleh orang lain.
1.3 Menyampaikan maksud yang tersurat dan tersirat berdasarkan bahan yang dikemukakan dengan menggunakan kata dan ungkapan yang sesuai.
Huraian hasil pembelajaran pula ditandai menggunakan aras1, 2 atau 3, seperti dalam contoh berikut:
Aras 1
i. Berbual tentang masalah harian dan isu semasa dengan menggunakan
ungkapan yang sesuai.
ii. Memberikan reaksi yang bersesuaian dengan penyataan yang dikemukakan oleh orang yang dilaw an berbicara.
iii. Mengemukakan alasan untuk menarik diri daripada meneruskan perbualan secara sopan.
iv. Mengemukakan penjelasan lanjut tentang sesuatu kemusykilan dalam perbualan.
Antara contoh aktiviti yang dapat dijalankan adalah seperti berikut:
a. Melaksanakan sesi perbincangan intelek dalam kumpulan kecil untuk meningkatkankecemerlangan remaja kini dengan menggunakan kata dan ungkapan yang sesuai.
b. Reaksi verbal dan nonverbal harus digalakkan misalnya mengiakan pernyataan,mengangguk, memper lihatkan kekaguman dan mendapatkan penegasan. Contoh pernyataan menarik diri “Maafkan saya, saya terpaksa...”
c. Menjalankan sesi perbincangan intelek berdasarkan sesuatu isu denganmemberikan penekanan penjelasan lanjut secara beradab.

II. Hasil Pembelajaran Bidang Maklumat
Bidang Maklumat berfokus pada keupayaan murid memperoleh dan menyampaikan pelbagai pengetahuan dalam bidang ilmu. Pemerolehan maklumat didapati melalui mendengar, berbual, membaca, serta mengakses maklumat daripada multimedia. Hasil pembelajaran utama dan hasil pembelajaran khusus yang boleh dicapai oleh murid dalam bidang maklumat adalah untuk mendapat, memproses, dan menyampaikan maklumat. Sebagai contoh, antara hasil Pembelajaran Utama ialah;

7.0 Mendapat maklumat daripada pelbagai sumber yang didengar, dibaca, dan ditonton.
Sementara hasil pembelajaran khusus pula adalah seperti berikut;

7.1 Mengenal pasti dan menyatakan gambaran keseluruhan, idea utama, isi penting, dan
isi relevan tentang bahan yang didengar, dibaca, dan ditonton.
7.2 Memahami dan menyatakan maksud perkataan sukar berdasarkan konteks.
7.3 Mengemukakan soalan untuk mendapatkan penjelasan lanjut.
Huraian hasil pembelajaran pula ditandai menggunakan aras1, 2 atau 3, seperti dalam contoh berikut:
Aras 1
i. Menyatakan persoalan pokok dan menganalisis isi yang relevan dan tidak relevan.
ii. Memberi makna kata dan rangkai kata yang sukar difahami termasuk sinonim , antonim,
homonim, polisem, hiponim dan pasangan minimal berdasarkan konteks.
iii. Membina dan mengemukakan lingkaran soalan untuk mengemaskinikan maklumat.
iv. Membaca pantas secara imbasan dan luncuran untuk menentukan bahan yang sesuai dengan tugasan.
Antara contoh aktiviti yang dapat dijalankan adalah seperti berikut:

a. Membaca teks untuk menyatakan idea utama dan menganalisis yang relevan dan tidak relevan.
b. Melaksanakan aktiviti permainan bahasa untuk mencari makna kata, termasuk sinonim, antonim, homonim, polisem, hiponim dan pasangan minimal berdasarkan konteks. Contoh: Teka silang kata, memadankan kata,dan kotak rahsia.
c. Membina soalan berdasarkan bahan untuk mendapatkan maklumat tambahan bagi tujuan mengemaskinikan maklumat tugasan yang diberi.
d. Membaca pantas secara imbasan dan luncuran untuk mencatatkan isi releven dengan tugasan yang diberikan.

III. Hasil Pembelajaran Bidang Estetik

Bidang Estetik berfokus kepada keupayaan murid menguasai aspek kebahasaan, keindahan, dan kehalusan bahasa. Bidang Estetik juga mementingkan penikmatan hasil karya yang indah, pelahiran perasaan, serta membuat apresiasi dan penghayatan. Hasil Pembelajaran Utama dan Hasil Pembelajaran Khusus yang perlu dicapai oleh murid dalam Bidang Estetik adalah untuk memahami, menguasai, dan menghasilkan penulisan kreatif. Sebagai contoh, antara hasil Pembelajaran Utama ialah;

10.0 Memahami dan memberikan respons peribadi tentang karya sastera

Sementara hasil pembelajaran khusus pula adalah seperti berikut;

10.1 Menceritakan semula sesebuah karya secara keseluruhan.
10.2 Mengenal pasti perkara yang menarik dalam sesebuah karya.
10.3 Menyatakan bentuk dan nada puisi.
10.4 Menyatakan jenis, ciri,tema dan persoalan, pemikiran, nilai, dan pengajaran.

Huraian hasil pembelajaran pula ditandai menggunakan aras1, 2 atau 3, seperti dalam contoh berikut:
Aras 1
i. Menyatakan makna kata dan ungkapan berdasarkan konteks untuk meningkatkan presiasi.
ii. Membuat sinopsis dengan menggunakan bahasa yang menarik.
iii. Menganalisis karya prosa dan puisi untuk mengenal pasti aspek-aspek yang menarik.
Aras 2
i. Menjelaskan teknik plot dalam karya.
ii. Menganalisis w atak dan perwatakan dalam karya.

a. Membaca senyap petikan karya sastera dan menghuraikan makna kata dan ungkapan mengikut konteks.
b. Mengadakan teater bercerita karya sastera yang telah dibaca dan seterusnya menulis sinopsis karya tersebut.
c. Menjalankan aktiviti ‘penulisan idea ‘berdasarkan karya sastera untuk menganalisis unsur-unsur yang menarik.Contoh: Watak antagonis dan protagonis, dan gaya bahasa.
d. Membuat perubahan plot dengan menggunakan teknik imbas kembali.
e. Membuat pelukisan watak untuk menganalisis dan menghuraikan watak dan perwatakan dalam karya yang dibaca.

zuraliza berkata...

zuraliza binti zakaria
SMK TUNKU ISMAIL, 08000 SG. PETANI KEDAH.
012-4341415

TUGASAN 2:
OBJEKTIF PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN BAHASA MELAYU SEKOLAH MENENGAH BESERTA COMTOH-CONTOH SENDIRI.

Pengajaran dan pembelajaran ialah satu bentuk komunikasi dua hala yang melibatkan guru dan murid. Kedua-duanya bertindak untuk memastikan pengajaran dan pembelajaran berlaku di dalam bilik darjah seperti yang dirancang. Untuk mencapai objektif pengajaran dan pembelajaran yang ditetapkan, guru perlu menjalankan pengajaran berlandaskan prinsip-prinsip yang mendasari kurikulum Bahasa Melayu. Pemilihan dan penggunaan bahan, kaedah dan teknik perlu disejajarkan dengan prinsip-prinsip yang dikemukakan.
a. Pembelajaran berpusat pada murid
Murid menjadi tumpuan utama dalam proses pembelajaran. Kaedah, teknik dan bahan pengajaran haruslah disesuaikan dengan keperluan, keupayaan dan gaya belajar setiap murid. Strategi pengajaran yang pelbagai perlu untuk membolehkan murid melibatkan diri secara aktif dalam setiap aktiviti pembelajaran secara berkesan.
b. Penerapan pelbagai bidang ilmu pengetahuan, budaya dan nilai Melayu
Penggunaan bahan pelbagai bidang ilmu perlu untuk mewujudkan situasi yang autentik dan menjadikan pembelajaran lebih bermakna. Pembelajaran tentang budaya, tradisi dan nilai masyarakat Melayu yang disepadukan dalam konteks masyarakat berbilang budaya membolehkan murid menghubungkaitkannya dengan budaya Melayu kontemporari dan pandangan dunia mereka.
c. Orientasi proses
Pembelajaran bahasa mengutamakan proses dan bukan pada produk sahaja. Proses ini memberikan peluang kepada murid untuk memperoleh kemahiran berkomunikasi. Pengajaran berorientasikan proses berfokus pada bahasa dan strategi untuk menyelesaikan masalah berdasarkan aktiviti yang diberikan.
d. Penggabungjalinan
Penggabungjalinan bertujuan untuk menggalakkan pengajaran dan pembelajaran sesuatu kemahiran atau aspek bahasa secara bersepadu. Penggabungjalinan kemahiran, aspek bahasa, bahan pengajaran, dan strategi pengajaran dan pembelajaran menjadikan aspek-aspek pembelajaran saling melengkapi. Proses penggabungjalinan berupaya menimbulkan suasana pembelajaran yang lebih berkesan, menarik dan bermakna dan memberikan peluang kepada murid untuk menguasai beberapa kemahiran secara serentak.
e. Pembelajaran kontekstual
Kaedah pembelajaran kontekstual mengaitkan isi pelajaran dengan pengalaman harian murid dan hubungannya dengan keluarga dan masyarakat. Selain itu kemahiran asas bahasa, tatabahasa, kosa kata dan peribahasa perlu dipelajari dalam konteks penggunaan bahasa sesuai dengan tujuan, khalayak, situasi dan budaya. Pengajaran dan pembelajaran aspek-aspek ini tidak dilakukan secara tersendiri tetapi dikenalkan dalam satu wacana komunikatif. Pembelajaran secara kontekstual membolehkan murid memahami fungsi aspek bahasa yang dipelajari dengan berkesan di samping berupaya menghubungkaitkan pengetahuan baharu yang diperoleh secara bermakna.

f.
Pengajaran pembezaan Pengajaran pembezaan merupakan pendekatan pengajaran yang dapat menjangkau pelbagai kebolehan, minat dan keperluan murid di dalam bilik darjah. Aspek perbezaan ini merangkumi kandungan (konsep, prinsip dan kemahiran), proses (strategi dan aktiviti) dan produk (hasil dan cara penilaian). Pengajaran pembezaan ini perlu mengambil kira keperluan, tahap kesediaan, minat dan gaya belajar murid. g. Kemajuan berbentuk lingkaran Kemahiran berbahasa diajar dan diulang mengikut pemeringkatan. Kemahiran ini dibina secara berperingkat-peringkat. Semakin tinggi peringkat pembelajaran semakin luas ilmu dan semakin tinggi kemahiran yang dipelajari. h. Komunikasi Murid perlu diberi peluang untuk berkomunikasi dan melibatkan diri dalam pembelajaran secara aktif. Penglibatan murid penting dalam pembelajaran bahasa kerana murid berpeluang untuk melahirkan idea dan perasaan mereka melalui komunikasi yang dilakukan. Penglibatan sebegini juga dapat memperkukuh keyakinan diri murid dan mempererat hubungan sosial dalam kalangan murid yang terdiri daripada pelbagai latar belakang budaya dan agama. i. Penilaian untuk pembelajaran Penilaian untuk pembelajaran atau penilaian formatif bertujuan untuk memantau kemajuan murid secara berterusan dan interaktif. Dalam proses pembelajaran, guru berpeluang memberikan maklum balas bermutu kepada murid. Dengan yang demikian, dapat dikenal pasti keupayaan dan keperluan murid dalam pembelajaran. Selanjutnya guru dapat merancang aktiviti pengajaran yang sesuai untuk meningkatkan pencapaian murid. Dalam pembelajaran bahasa di peringkat sekolah rendah, Kurikulum Bahasa Melayu menyarankan dua pendekatan utama, iaitu pendekatan komunikatif dan pendekatan konstruktivisme. Kedua-dua pendekatan ini saling melengkapi dan memperlihatkan dinamika proses interaksi yang menarik, bermakna dan menyeronokkan. Interaksi ini dapat meningkatkan penguasaan kemahiran murid melalui pengalaman sendiri agar murid dapat membina keyakinan berbahasa. Untuk menjalankan pengajaran secara berkesan, guru perlu mempunyai pengetahuan tentang pendekatan, perkaedahan dan teknik. Guru juga digalakkan agar menggunakan pelbagai kaedah dan teknik mengajar. Kaedah atau teknik yang digunakan haruslah sesuai dengan kebolehan murid supaya minat murid terhadap pelajaran dapat dirangsang.
Keberkesanan sesuatu pengajaran dan pembelajaran bahasa juga bergantung pada keberkesanan pengelolaan kelas. Dalam pengajaran dan pembelajaran Bahasa Melayu, murid boleh dibahagikan kepada kumpulan yang lebih kecil:

Kumpulan Secara Rambang Murid ditempatkan dalam kumpulan secara rambang, biasanya pada awal tahun untuk memberikan mereka peluang berkenalan dengan rakan-rakan lain dalam kelas.

Contoh yang dapat dibeikan berdasarkan objektif pengajaran dan pembelajaran menutut sekolah saya ialah, kumpulan berdasarkan Keupayaan Murid ditempatkan dalam kumpulan yang mempunyai tahap keupayaan yang sama untuk menjalankan aktiviti tertentu. Tujuannya agar murid dapat belajar dengan kepantasan yang bersesuaian dengan keupayaan mereka. Kumpulan ini boleh berubah-ubah bergantung kepada keperluan murid itu sendiri.

zuraliza berkata...

zuraliza binti zakaria
012-4341415
SMK TUNKU ISMAIL, SG. PETANI KEDAH.

SOALAN KEDUA:

Pengajaran dan pembelajaran ialah satu bentuk komunikasi dua hala yang melibatkan guru dan murid. Kedua-duanya bertindak untuk memastikan pengajaran dan pembelajaran berlaku di dalam bilik darjah seperti yang dirancang. Untuk mencapai objektif pengajaran dan pembelajaran yang ditetapkan, guru perlu menjalankan pengajaran berlandaskan prinsip-prinsip yang mendasari kurikulum Bahasa Melayu. Pemilihan dan penggunaan bahan, kaedah dan teknik perlu disejajarkan dengan prinsip-prinsip yang dikemukakan.
a. Pembelajaran berpusat pada murid
Murid menjadi tumpuan utama dalam proses pembelajaran. Kaedah, teknik dan bahan pengajaran haruslah disesuaikan dengan keperluan, keupayaan dan gaya belajar setiap murid. Strategi pengajaran yang pelbagai perlu untuk membolehkan murid melibatkan diri secara aktif dalam setiap aktiviti pembelajaran secara berkesan.
b. Penerapan pelbagai bidang ilmu pengetahuan, budaya dan nilai Melayu
Penggunaan bahan pelbagai bidang ilmu perlu untuk mewujudkan situasi yang autentik dan menjadikan pembelajaran lebih bermakna. Pembelajaran tentang budaya, tradisi dan nilai masyarakat Melayu yang disepadukan dalam konteks masyarakat berbilang budaya membolehkan murid menghubungkaitkannya dengan budaya Melayu kontemporari dan pandangan dunia mereka.
c. Orientasi proses
Pembelajaran bahasa mengutamakan proses dan bukan pada produk sahaja. Proses ini memberikan peluang kepada murid untuk memperoleh kemahiran berkomunikasi. Pengajaran berorientasikan proses berfokus pada bahasa dan strategi untuk menyelesaikan masalah berdasarkan aktiviti yang diberikan.
d. Penggabungjalinan
Penggabungjalinan bertujuan untuk menggalakkan pengajaran dan pembelajaran sesuatu kemahiran atau aspek bahasa secara bersepadu. Penggabungjalinan kemahiran, aspek bahasa, bahan pengajaran, dan strategi pengajaran dan pembelajaran menjadikan aspek-aspek pembelajaran saling melengkapi. Proses penggabungjalinan berupaya menimbulkan suasana pembelajaran yang lebih berkesan, menarik dan bermakna dan memberikan peluang kepada murid untuk menguasai beberapa kemahiran secara serentak.
e. Pembelajaran kontekstual
Kaedah pembelajaran kontekstual mengaitkan isi pelajaran dengan pengalaman harian murid dan hubungannya dengan keluarga dan masyarakat. Selain itu kemahiran asas bahasa, tatabahasa, kosa kata dan peribahasa perlu dipelajari dalam konteks penggunaan bahasa sesuai dengan tujuan, khalayak, situasi dan budaya. Pengajaran dan pembelajaran aspek-aspek ini tidak dilakukan secara tersendiri tetapi dikenalkan dalam satu wacana komunikatif. Pembelajaran secara kontekstual membolehkan murid memahami fungsi aspek bahasa yang dipelajari dengan berkesan di samping berupaya menghubungkaitkan pengetahuan baharu yang diperoleh secara bermakna.

f.
Pengajaran pembezaan Pengajaran pembezaan merupakan pendekatan pengajaran yang dapat menjangkau pelbagai kebolehan, minat dan keperluan murid di dalam bilik darjah. Aspek perbezaan ini merangkumi kandungan (konsep, prinsip dan kemahiran), proses (strategi dan aktiviti) dan produk (hasil dan cara penilaian). Pengajaran pembezaan ini perlu mengambil kira keperluan, tahap kesediaan, minat dan gaya belajar murid. g. Kemajuan berbentuk lingkaran Kemahiran berbahasa diajar dan diulang mengikut pemeringkatan. Kemahiran ini dibina secara berperingkat-peringkat. Semakin tinggi peringkat pembelajaran semakin luas ilmu dan semakin tinggi kemahiran yang dipelajari. h. Komunikasi Murid perlu diberi peluang untuk berkomunikasi dan melibatkan diri dalam pembelajaran secara aktif. Penglibatan murid penting dalam pembelajaran bahasa kerana murid berpeluang untuk melahirkan idea dan perasaan mereka melalui komunikasi yang dilakukan. Penglibatan sebegini juga dapat memperkukuh keyakinan diri murid dan mempererat hubungan sosial dalam kalangan murid yang terdiri daripada pelbagai latar belakang budaya dan agama. i. Penilaian untuk pembelajaran Penilaian untuk pembelajaran atau penilaian formatif bertujuan untuk memantau kemajuan murid secara berterusan dan interaktif. Dalam proses pembelajaran, guru berpeluang memberikan maklum balas bermutu kepada murid. Dengan yang demikian, dapat dikenal pasti keupayaan dan keperluan murid dalam pembelajaran. Selanjutnya guru dapat merancang aktiviti pengajaran yang sesuai untuk meningkatkan pencapaian murid. Dalam pembelajaran bahasa di peringkat sekolah rendah, Kurikulum Bahasa Melayu menyarankan dua pendekatan utama, iaitu pendekatan komunikatif dan pendekatan konstruktivisme. Kedua-dua pendekatan ini saling melengkapi dan memperlihatkan dinamika proses interaksi yang menarik, bermakna dan menyeronokkan. Interaksi ini dapat meningkatkan penguasaan kemahiran murid melalui pengalaman sendiri agar murid dapat membina keyakinan berbahasa. Untuk menjalankan pengajaran secara berkesan, guru perlu mempunyai pengetahuan tentang pendekatan, perkaedahan dan teknik. Guru juga digalakkan agar menggunakan pelbagai kaedah dan teknik mengajar. Kaedah atau teknik yang digunakan haruslah sesuai dengan kebolehan murid supaya minat murid terhadap pelajaran dapat dirangsang.
Keberkesanan sesuatu pengajaran dan pembelajaran bahasa juga bergantung pada keberkesanan pengelolaan kelas. Dalam pengajaran dan pembelajaran Bahasa Melayu, murid boleh dibahagikan kepada kumpulan yang lebih kecil:

Kumpulan Secara Rambang Murid ditempatkan dalam kumpulan secara rambang, biasanya pada awal tahun untuk memberikan mereka peluang berkenalan dengan rakan-rakan lain dalam kelas.

Contoh berdasarkan objektif sukatan palajaran di sekolah saya.

Kumpulan Berdasarkan Keupayaan Murid ditempatkan dalam kumpulan yang mempunyai tahap keupayaan yang sama untuk menjalankan aktiviti tertentu. Tujuannya agar murid dapat belajar dengan kepantasan yang bersesuaian dengan keupayaan mereka. Kumpulan ini boleh berubah-ubah bergantung kepada keperluan nurid itu sendiri.

zuraliza berkata...

ZURALIZA BINTI ZAKARIA
012-4341415
SMK. TUNKU ISMAIL, SG PETANI KEDAH

TUGASAN KEDUA.


Pengajaran dan pembelajaran ialah satu bentuk komunikasi dua hala yang melibatkan guru dan murid. Kedua-duanya bertindak untuk memastikan pengajaran dan pembelajaran berlaku di dalam bilik darjah seperti yang dirancang. Untuk mencapai objektif pengajaran dan pembelajaran yang ditetapkan, guru perlu menjalankan pengajaran berlandaskan prinsip-prinsip yang mendasari kurikulum Bahasa Melayu. Pemilihan dan penggunaan bahan, kaedah dan teknik perlu disejajarkan dengan prinsip-prinsip yang dikemukakan.
a. Pembelajaran berpusat pada murid
Murid menjadi tumpuan utama dalam proses pembelajaran. Kaedah, teknik dan bahan pengajaran haruslah disesuaikan dengan keperluan, keupayaan dan gaya belajar setiap murid. Strategi pengajaran yang pelbagai perlu untuk membolehkan murid melibatkan diri secara aktif dalam setiap aktiviti pembelajaran secara berkesan.
b. Penerapan pelbagai bidang ilmu pengetahuan, budaya dan nilai Melayu
Penggunaan bahan pelbagai bidang ilmu perlu untuk mewujudkan situasi yang autentik dan menjadikan pembelajaran lebih bermakna. Pembelajaran tentang budaya, tradisi dan nilai masyarakat Melayu yang disepadukan dalam konteks masyarakat berbilang budaya membolehkan murid menghubungkaitkannya dengan budaya Melayu kontemporari dan pandangan dunia mereka.
c. Orientasi proses
Pembelajaran bahasa mengutamakan proses dan bukan pada produk sahaja. Proses ini memberikan peluang kepada murid untuk memperoleh kemahiran berkomunikasi. Pengajaran berorientasikan proses berfokus pada bahasa dan strategi untuk menyelesaikan masalah berdasarkan aktiviti yang diberikan.
d. Penggabungjalinan
Penggabungjalinan bertujuan untuk menggalakkan pengajaran dan pembelajaran sesuatu kemahiran atau aspek bahasa secara bersepadu. Penggabungjalinan kemahiran, aspek bahasa, bahan pengajaran, dan strategi pengajaran dan pembelajaran menjadikan aspek-aspek pembelajaran saling melengkapi. Proses penggabungjalinan berupaya menimbulkan suasana pembelajaran yang lebih berkesan, menarik dan bermakna dan memberikan peluang kepada murid untuk menguasai beberapa kemahiran secara serentak.
e. Pembelajaran kontekstual
Kaedah pembelajaran kontekstual mengaitkan isi pelajaran dengan pengalaman harian murid dan hubungannya dengan keluarga dan masyarakat. Selain itu kemahiran asas bahasa, tatabahasa, kosa kata dan peribahasa perlu dipelajari dalam konteks penggunaan bahasa sesuai dengan tujuan, khalayak, situasi dan budaya. Pengajaran dan pembelajaran aspek-aspek ini tidak dilakukan secara tersendiri tetapi dikenalkan dalam satu wacana komunikatif. Pembelajaran secara kontekstual membolehkan murid memahami fungsi aspek bahasa yang dipelajari dengan berkesan di samping berupaya menghubungkaitkan pengetahuan baharu yang diperoleh secara bermakna.

f.
Pengajaran pembezaan Pengajaran pembezaan merupakan pendekatan pengajaran yang dapat menjangkau pelbagai kebolehan, minat dan keperluan murid di dalam bilik darjah. Aspek perbezaan ini merangkumi kandungan (konsep, prinsip dan kemahiran), proses (strategi dan aktiviti) dan produk (hasil dan cara penilaian). Pengajaran pembezaan ini perlu mengambil kira keperluan, tahap kesediaan, minat dan gaya belajar murid. g. Kemajuan berbentuk lingkaran Kemahiran berbahasa diajar dan diulang mengikut pemeringkatan. Kemahiran ini dibina secara berperingkat-peringkat. Semakin tinggi peringkat pembelajaran semakin luas ilmu dan semakin tinggi kemahiran yang dipelajari. h. Komunikasi Murid perlu diberi peluang untuk berkomunikasi dan melibatkan diri dalam pembelajaran secara aktif. Penglibatan murid penting dalam pembelajaran bahasa kerana murid berpeluang untuk melahirkan idea dan perasaan mereka melalui komunikasi yang dilakukan. Penglibatan sebegini juga dapat memperkukuh keyakinan diri murid dan mempererat hubungan sosial dalam kalangan murid yang terdiri daripada pelbagai latar belakang budaya dan agama. i. Penilaian untuk pembelajaran Penilaian untuk pembelajaran atau penilaian formatif bertujuan untuk memantau kemajuan murid secara berterusan dan interaktif. Dalam proses pembelajaran, guru berpeluang memberikan maklum balas bermutu kepada murid. Dengan yang demikian, dapat dikenal pasti keupayaan dan keperluan murid dalam pembelajaran. Selanjutnya guru dapat merancang aktiviti pengajaran yang sesuai untuk meningkatkan pencapaian murid. Dalam pembelajaran bahasa di peringkat sekolah rendah, Kurikulum Bahasa Melayu menyarankan dua pendekatan utama, iaitu pendekatan komunikatif dan pendekatan konstruktivisme. Kedua-dua pendekatan ini saling melengkapi dan memperlihatkan dinamika proses interaksi yang menarik, bermakna dan menyeronokkan. Interaksi ini dapat meningkatkan penguasaan kemahiran murid melalui pengalaman sendiri agar murid dapat membina keyakinan berbahasa. Untuk menjalankan pengajaran secara berkesan, guru perlu mempunyai pengetahuan tentang pendekatan, perkaedahan dan teknik. Guru juga digalakkan agar menggunakan pelbagai kaedah dan teknik mengajar. Kaedah atau teknik yang digunakan haruslah sesuai dengan kebolehan murid supaya minat murid terhadap pelajaran dapat dirangsang.
Keberkesanan sesuatu pengajaran dan pembelajaran bahasa juga bergantung pada keberkesanan pengelolaan kelas. Dalam pengajaran dan pembelajaran Bahasa Melayu, murid boleh dibahagikan kepada kumpulan yang lebih kecil:

Kumpulan Secara Rambang Murid ditempatkan dalam kumpulan secara rambang, biasanya pada awal tahun untuk memberikan mereka peluang berkenalan dengan rakan-rakan lain dalam kelas.

Kumpulan Berdasarkan Keupayaan Murid ditempatkan dalam kumpulan yang mempunyai tahap keupayaan yang sama untuk menjalankan aktiviti tertentu. Tujuannya agar murid dapat belajar dengan kepantasan yang bersesuaian dengan keupayaan mereka. Kumpulan ini boleh berubah-ubah bergantung kepada keperluan murid itu sendiri.

zuraliza berkata...

zuraliza binti zakaria
012-4341415
SMK. TUNKU ISMAIL SG. PETANI KEDAH


Pengajaran dan pembelajaran ialah satu bentuk komunikasi dua hala yang melibatkan guru dan murid. Kedua-duanya bertindak untuk memastikan pengajaran dan pembelajaran berlaku di dalam bilik darjah seperti yang dirancang. Untuk mencapai objektif pengajaran dan pembelajaran yang ditetapkan, guru perlu menjalankan pengajaran berlandaskan prinsip-prinsip yang mendasari kurikulum Bahasa Melayu. Pemilihan dan penggunaan bahan, kaedah dan teknik perlu disejajarkan dengan prinsip-prinsip yang dikemukakan.
a. Pembelajaran berpusat pada murid
Murid menjadi tumpuan utama dalam proses pembelajaran. Kaedah, teknik dan bahan pengajaran haruslah disesuaikan dengan keperluan, keupayaan dan gaya belajar setiap murid. Strategi pengajaran yang pelbagai perlu untuk membolehkan murid melibatkan diri secara aktif dalam setiap aktiviti pembelajaran secara berkesan.
b. Penerapan pelbagai bidang ilmu pengetahuan, budaya dan nilai Melayu
Penggunaan bahan pelbagai bidang ilmu perlu untuk mewujudkan situasi yang autentik dan menjadikan pembelajaran lebih bermakna. Pembelajaran tentang budaya, tradisi dan nilai masyarakat Melayu yang disepadukan dalam konteks masyarakat berbilang budaya membolehkan murid menghubungkaitkannya dengan budaya Melayu kontemporari dan pandangan dunia mereka.
c. Orientasi proses
Pembelajaran bahasa mengutamakan proses dan bukan pada produk sahaja. Proses ini memberikan peluang kepada murid untuk memperoleh kemahiran berkomunikasi. Pengajaran berorientasikan proses berfokus pada bahasa dan strategi untuk menyelesaikan masalah berdasarkan aktiviti yang diberikan.
d. Penggabungjalinan
Penggabungjalinan bertujuan untuk menggalakkan pengajaran dan pembelajaran sesuatu kemahiran atau aspek bahasa secara bersepadu. Penggabungjalinan kemahiran, aspek bahasa, bahan pengajaran, dan strategi pengajaran dan pembelajaran menjadikan aspek-aspek pembelajaran saling melengkapi. Proses penggabungjalinan berupaya menimbulkan suasana pembelajaran yang lebih berkesan, menarik dan bermakna dan memberikan peluang kepada murid untuk menguasai beberapa kemahiran secara serentak.
e. Pembelajaran kontekstual
Kaedah pembelajaran kontekstual mengaitkan isi pelajaran dengan pengalaman harian murid dan hubungannya dengan keluarga dan masyarakat. Selain itu kemahiran asas bahasa, tatabahasa, kosa kata dan peribahasa perlu dipelajari dalam konteks penggunaan bahasa sesuai dengan tujuan, khalayak, situasi dan budaya. Pengajaran dan pembelajaran aspek-aspek ini tidak dilakukan secara tersendiri tetapi dikenalkan dalam satu wacana komunikatif. Pembelajaran secara kontekstual membolehkan murid memahami fungsi aspek bahasa yang dipelajari dengan berkesan di samping berupaya menghubungkaitkan pengetahuan baharu yang diperoleh secara bermakna.

f.
Pengajaran pembezaan Pengajaran pembezaan merupakan pendekatan pengajaran yang dapat menjangkau pelbagai kebolehan, minat dan keperluan murid di dalam bilik darjah. Aspek perbezaan ini merangkumi kandungan (konsep, prinsip dan kemahiran), proses (strategi dan aktiviti) dan produk (hasil dan cara penilaian). Pengajaran pembezaan ini perlu mengambil kira keperluan, tahap kesediaan, minat dan gaya belajar murid. g. Kemajuan berbentuk lingkaran Kemahiran berbahasa diajar dan diulang mengikut pemeringkatan. Kemahiran ini dibina secara berperingkat-peringkat. Semakin tinggi peringkat pembelajaran semakin luas ilmu dan semakin tinggi kemahiran yang dipelajari. h. Komunikasi Murid perlu diberi peluang untuk berkomunikasi dan melibatkan diri dalam pembelajaran secara aktif. Penglibatan murid penting dalam pembelajaran bahasa kerana murid berpeluang untuk melahirkan idea dan perasaan mereka melalui komunikasi yang dilakukan. Penglibatan sebegini juga dapat memperkukuh keyakinan diri murid dan mempererat hubungan sosial dalam kalangan murid yang terdiri daripada pelbagai latar belakang budaya dan agama. i. Penilaian untuk pembelajaran Penilaian untuk pembelajaran atau penilaian formatif bertujuan untuk memantau kemajuan murid secara berterusan dan interaktif. Dalam proses pembelajaran, guru berpeluang memberikan maklum balas bermutu kepada murid. Dengan yang demikian, dapat dikenal pasti keupayaan dan keperluan murid dalam pembelajaran. Selanjutnya guru dapat merancang aktiviti pengajaran yang sesuai untuk meningkatkan pencapaian murid. Dalam pembelajaran bahasa di peringkat sekolah rendah, Kurikulum Bahasa Melayu menyarankan dua pendekatan utama, iaitu pendekatan komunikatif dan pendekatan konstruktivisme. Kedua-dua pendekatan ini saling melengkapi dan memperlihatkan dinamika proses interaksi yang menarik, bermakna dan menyeronokkan. Interaksi ini dapat meningkatkan penguasaan kemahiran murid melalui pengalaman sendiri agar murid dapat membina keyakinan berbahasa. Untuk menjalankan pengajaran secara berkesan, guru perlu mempunyai pengetahuan tentang pendekatan, perkaedahan dan teknik. Guru juga digalakkan agar menggunakan pelbagai kaedah dan teknik mengajar. Kaedah atau teknik yang digunakan haruslah sesuai dengan kebolehan murid supaya minat murid terhadap pelajaran dapat dirangsang.
Keberkesanan sesuatu pengajaran dan pembelajaran bahasa juga bergantung pada keberkesanan pengelolaan kelas. Dalam pengajaran dan pembelajaran Bahasa Melayu, murid boleh dibahagikan kepada kumpulan yang lebih kecil:

Contoh objektif sukatan pengajaran dan pembelajaran yang digunakan di sekolah saya.

Kumpulan Secara Rambang Murid ditempatkan dalam kumpulan secara rambang, biasanya pada awal tahun untuk memberikan mereka peluang berkenalan dengan rakan-rakan lain dalam kelas.

Kumpulan Berdasarkan Keupayaan Murid ditempatkan dalam kumpulan yang mempunyai tahap keupayaan yang sama untuk menjalankan aktiviti tertentu. Tujuannya agar murid dapat belajar dengan kepantasan yang bersesuaian dengan keupayaan mereka. Kumpulan ini boleh berubah-ubah bergantung kepada murid itu sendiri.


Kumpulan Pelbagai Keupayaan Murid yang mempunyai pelbagai keupayaan ditempatkan dalam kumpulan yang sama untuk menjalankan aktiviti kreatif atau kerja kumpulan. Ini bertujuan untuk mendedahkan murid kepada pembelajaran rakan sebaya, kepimpinan, kerjasama dan kerja kumpulan. Cara ini juga efektif untuk membantu murid yang lemah belajar daripada rakan mereka yang lebih berkebolehan.

Berpasangan Murid dipasangkan untuk melakukan aktiviti secara berpasangan, misalnya membaca bersama, melakukan permainan bahasa dan latihan bahasa.
Pembahagian murid kepada kumpulan kecil ini membantu untuk:

mengenal pasti kekuatan dan kelemahan murid

merancang atau menyediakan rancangan pelajaran bagi kumpulan yang mempunyai masalah yang sama

memberikan peluang kepada murid yang lebih baik untuk belajar lebih pantas daripada murid yang lemah

menggalakkan sifat kepimpinan, inisiatif, kerjasama dan sifat mandiri dan

memberikan peluang kepada murid belajar daripada rakan sebaya.
Sejajar dengan hasrat Kementerian Pendidikan: Kurangkan Mengajar, Lebihkan Belajar (Teach Less, Learn More), guru digalakkan agar menjalankan pengajaran dan pembelajaran yang dapat melibatkan murid secara aktif. Sehubungan dengan ini, sebanyak 15-20% daripada waktu kurikulum Bahasa Melayu dijadikan ‘ruang putih’ bagi setiap peringkat dari darjah 1 hingga darjah 6. Dengan adanya ‘ruang putih’ ini, guru berpeluang:

mempelbagaikan dan menggunakan pedagogi yang efektif mengikut keupayaan murid supaya murid dapat terlibat secara aktif dalam mempelajari Bahasa Melayu

membina dan melaksanakan kurikulum berasaskan sekolah untuk memenuhi pelbagai keperluan dan keupayaan murid.
Untuk melibatkan murid secara aktif, pengajaran dan pembelajaran bahasa haruslah memberikan perhatian kepada pengelolaan kelas dan prinsip-prinsip berikut:

Penggunaan Pedagogi
Guru menggunakan strategi yang berbagai-bagai dan sesuai mengikut peringkat keupayaan dan kecerdasan murid yang pelbagai serta memahami gaya belajarnya. Guru harus melengkapkan diri dengan pelbagai kemahiran pedagogi dan berupaya meningkatkan pemahaman sedia ada murid sebaik mungkin. Dalam hal ini, guru perlu menyesuaikan cara dan bahan pengajarannya mengikut keupayaan murid yang berbeza-beza.

Keadaan Persekitaran
Guru menyediakan satu suasana belajar yang tidak mengancam; memberangsangkan lagi produktif. Dengan mewujudkan suasana sedemikian, murid akan menjadi lebih bermotivasi
18

perkara yang dipelajarinya.
SUKATAN PELAJARAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH
dan dapat melibatkan diri secara aktif dalam pembelajaran.
Kandungan Pelajaran Kandungan pelajaran haruslah relevan dan autentik. Kandungan seperti ini memerlukan murid menyelesaikan masalah yang realistik dalam konteks kehidupan sebenar. Melalui pembelajaran yang relevan dan berkontekstual, murid akan lebih terangsang untuk mendalami

Penilaian untuk Pembelajaran Guru memberikan maklum balas yang konstruktif untuk membantu murid meningkatkan pembelajaran. Penilaian yang dilakukan haruslah selaras dengan kemahiran yang telah diajarkan dan kaedah pengajaran yang digunakan oleh guru. Penilaian berbentuk formatif ini melibatkan murid secara langsung dalam mempertingkatkan perkara yang telah dipelajarinya. • Pengalaman Pembelajaran Pengalaman belajar murid harus dapat mencabar pemikiran, meningkatkan keupayaan mereka mencerna maklumat dan idea serta mengembangkan sifat mandiri dalam diri mereka. Guru harus dapat memaksimumkan pemikiran murid dan mengembangkan pemikiran itu ketahap yang lebih tinggi.

zuraliza berkata...

Zuraliza binti Zakaria
SMK TUNKU ISMAIL KEDAH
012-4341415
TUGASAN KEDUA
OBJEKTIF SUKATAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN BAHASA MELAYU SEKOLAH MENENGAH.

Dasar Pendidikan di Malaysia yang menegaskan prinsip dwibahasa telah menjadikan bahasa Melayu sebagai salah satu mata pelajaran bahasa ibunda yang wajib dalam kurikulum sekolah di negara ini. Selain menjadi bahasa kebangsaan, bahasa Melayu juga merupakan bahasa penting bagi penyaluran pemikiran dan budaya. Bahasa Melayu berupaya menjalin ikatan masyarakat sepanjang zaman. Oleh yang demikian, kesinambungan penggunaan bahasa penting bagi mengekalkan jati diri masyarakat. Di samping itu, penguasaan bahasa Melayu juga membolehkan warga Malaysia merebut peluang di rantau yang berkembang pesat. Dalam usaha mendukung hasrat negara untuk menjadikan pendidikan sentiasa relevan dalam era globalisasi, semakan kurikulum dan pedagogi Bahasa Melayu telah dilaksanakan pada tahun 2005. Jawatankuasa Semakan Kurikulum dan Pedagogi Bahasa Melayu telah menampilkan wawasan bagi pengajaran dan pembelajaran Bahasa Melayu dengan berpandukan visi ‘Arif Budiman’, iaitu membina insan berilmu pengetahuan yang berbakti kepada masyarakat. Visi ini mendukung matlamat pendidikan negara untuk merealisasikan bakat dan potensi murid serta mengembangkan kebolehan mereka bagi menghadapi cabaran hari muka. Berpandukan visi yang telah ditetapkan, kurikulum Bahasa Melayu di peringkat sekolah rendah bertujuan membina literasi murid dalam berbahasa. Sukatan Pelajaran yang mendasari visi ini memberikan tumpuan terhadap kemahiran berbahasa, mementingkan pembelajaran yang berkesan dan menekankan pelibatan murid secara aktif serta mengutamakan keupayaan dan keperluan setiap murid. Pemerolehan kemahiran mendengar dan bertutur diberikan penekanan khususnya pada peringkat awal sekolah rendah untuk membolehkan murid bertutur dengan fasih dan yakin. Kemahiran-kemahiran asas ini akan dikembangkan untuk menyokong pemerolehan kemahiran membaca dan menulis pada peringkat selanjutnya. Dalam proses menguasai bahasa, murid-murid akan dilatih agar mempunyai keupayaan untuk menerima informasi, menjana idea dan berkongsi pengetahuan. Hal ini dapat dilakukan melalui konteks komunikasi yang berkesan. Sukatan Pelajaran ini juga menegaskan penerapan aspek nilai dan budaya. Selain itu, terdapat juga penerapan kemahiran berfikir, teknologi maklumat, pembelajaran sosial dan emosi, serta inovasi dan keusahawanan. Sukatan Pelajaran ini memberikan gambaran menyeluruh tentang pembelajaran dan pengajaran Bahasa Melayu yang merangkumi matlamat, objektif, kemahiran bahasa, hasil pembelajaran,
Pada akhir pembelajaran Bahasa Melayu di sekolah murid dapat:
1 mendengar dan memahami pengucapan dengan teliti dalam situasi formal dan tidak formal dan memberikan tindak balas atau respons yang wajar
2 bertutur dengan petah menggunakan sebutan baku dan intonasi yang betul tentang perkara¬perkara yang berkaitan dengan diri dan sekitarnya
3 membaca pelbagai bahan bercetak dan bahan media elektronik dan digital dengan menggunakan teknik membaca yang sesuai dan berkesan untuk memperoleh maklumat, idea dan pengetahuan serta memberikan respons yang sesuai
4 menulis pelbagai jenis teks berdasarkan pelbagai tajuk dan untuk pelbagai tujuan, khalayak dan situasi
5 berfikir secara kritis dan kreatif untuk meneroka, mereka cipta, menyelesaikan masalah, mencapai persetujuan bersama dan membuat keputusan tentang sesuatu perkara melalui penggunaan bahasa secara kritis dan kreatif
6 mengenali dan memahami budaya dan nilai-nilai murni masyarakat Melayu serta budaya dan nilai-nilai murni negara dan kaum-kaum lain
7 memupuk minat membaca dan menjadikannya amalan ke arah membina budaya belajar sepanjang hayat.

KEMAHIRAN BAHASA

Kemahiran Bahasa merangkumi kemahiran mendengar, bertutur, membaca, dan menulis. Pemerolehan kemahiran bahasa ini merupakan teras dan penguasaan bahasa baku. Huraian bagi setiap kemahiran bahasa adalah seperti yang berikut.


HASIL PEMBELAJARAN

Kemahiran Mendengar
Merujuk kepada keupayaan murid mendengar dengan teliti, memahami dan menghayati perkara yang didengar dalam pelbagai konteks dan situasi pengucapan seperti perbincangan, ucapan, lakonan, dan temu bual. Murid juga berupaya memberikan tindak balas yang wajar.

Kemahiran Bertutur:
Merujuk kepada keupayaan murid mengajukan pertanyaan dan menyampaikan maklumat, pendapat, perasaan, dan idea secara lisan dengan sebutan baku, intonasi dan jeda yang betul. Penekanan diberikan kepada kesantunan berbahasa dalam pengucapan dan penggunaan tatabahasa yang betul.

Kemahiran Membaca:
Merujuk kepada keupayaan murid membaca dengan sebutan baku, intonasi, jeda, dan kelancaran yang betul dengan menggunakan pelbagai teknik bacaan. Aspek pemahaman pelbagai bahan yang dibaca dan memberikan respons yang wajar perlu diberikan penekanan.

Kemahiran Menulis:
Merujuk kepada keupayaan murid menghasilkan pelbagai jenis penulisan dengan menggunakan ayat yang gramatis, tanda baca dan ejaan yang betul, tulisan yang jelas dan kemas serta teknik penulisan yang pelbagai. Murid digalakkan untuk menggunakan daya kreativiti dalam penulisan.
Hasil pembelajaran ialah pernyataan yang ditafsirkan berdasarkan objektif program Bahasa Melayu yang dirancang. Pernyataan ini memberikan gambaran yang jelas tentang kemahiran yang perlu dicapai oleh murid. Asas pembinaan hasil pembelajaran adalah dengan menyepadukan kemahiran bahasa yang asas, budaya dan pengisian kurikulum.
Setiap murid diharapkan dapat mencapai hasil pembelajaran umum pada akhir pembelajaran peringkat bermula awal pernigkat menengah rendah lagi iaitu bermula dari tingkatan satu, dua hingga tiga. Setiap hasil pembelajaran ini mengandungi hasil pembelajaran khusus dan subkemahiran yang dihuraikan secara bertahap, iaitu Tahap 1, Tahap 2 dan Tahap 3. Penetapan hasil pembelajaran yang bertahap ini bertujuan untuk memberikan peluang kepada semua murid menguasai kemahiran berbahasa yang diharapkan mengikut minat dan kebolehan mereka. Murid yang cemerlang berpeluang untuk terus maju dan murid yang menghadapi kesukaran dalam pembelajaran akan dibimbing untuk mencapai hasil pembelajaran yang ditetapkan.
Untuk mencapai hasil pembelajaran ini, guru perlu menyediakan pengajaran dan pembelajaran yang berdasarkan prinsip-prinsip pengajaran dan pembelajaran bahasa. Murid perlu diberi peluang untuk menguasai dan menggunakan pelbagai strategi pembelajaran, kemahiran berfikir secara kritis dan kreatif.


Sistem Bahasa Sistem bahasa merupakan aspek bahasa yang perlu dipelajari dalam pengajaran dan pembelajaran Bahasa Melayu. Aspek bahasa ini merangkumi tatabahasa, kosa kata, sebutan dan intonasi, sistem ejaan, aspek tanda baca dan peribahasa. Penguasaan aspek bahasa ini membolehkan murid menggunakan bahasa Melayu baku dengan betul. Aspek bahasa tersebut ialah:
-Tatabahasa Kandungan tatabahasa terdiri daripada morfologi dan sintaksis.
- Morfologi Morfologi ialah bidang ilmu bahasa yang mengkaji bentuk kata, proses pembentukan kata dan golongan kata.
a. Bentuk kata terdiri daripada: i. kata tunggal ii. kata terbitan iii. kata ganda iv. kata majmuk

b. Proses pembentukan kata meliputi:
i. pengimbuhan
ii. penggandaan
iii. pemajmukan

c. Golongan kata terdiri daripada:
i. kata nama ii. kata kerja iii. kata adjektif iv. kata tugas
- Sintaksis
Sintaksis ialah bidang ilmu bahasa yang mengkaji bentuk, struktur, dan binaan ayat. Ini bermakna, bidang sintaksis ialah kajian tentang hukum atau rumus tatabahasa yang mendasari kaedah penggabungan dan penyusunan perkataan atau kelompok perkataan untuk membentuk ayat. Aspek sintaksis yang diberikan tumpuan ialah:
unsur utama ayat, iaitu kata, frasa dan pembinaan serta pembahagian ayat (subjek dan predikat).
-Jenis ayat, iaitu ayat penyata, ayat tanya, ayat perintah dan ayat seruan
-ragam ayat, iaitu ayat aktif dan ayat pasif.
-susunan ayat, iaitu susunan biasa dan songsang
-binaan ayat, iaitu ayat dasar, ayat tunggal dan ayat majmuk.

- Kosa Kata Kosa kata terdiri daripada kosa kata umum dan istilah. Penguasaan kosa kata perlu dipertingkatkan dan dikembangkan selaras dengan pertambahan ilmu murid melalui pembelajaran Bahasa Melayu peringkat sekolah menengah.

- Sebutan dan intonasi diajarkan supaya murid dapat menyebut dan membaca dengan betul serta memahami intonasi dan jeda. Kemahiran yang dipupuk ialah kebolehan mengenal pasti dan membezakan pelbagai aspek dalam sebutan dan intonasi supaya murid dapat menyampaikan sesuatu makna dengan tepat berdasarkan konteks dan situasi. Sebutan bahasa Melayu yang digunakan ialah sebutan bahasa Melayu baku.
Ejaan Perkara yang ditekankan ialah:
• pola keselarasan huruf vokal
• ejaan kata pinjaman
• ejaan kata terbitan.

Aspek Tanda Baca
• penggunaannya dalam bentuk ayat
• penggunaannya dalam bentuk bukan ayat

dan kematangan mereka. 1.6 Peribahasa Dalam pengajaran dan pembelajaran peribahasa peringkat sekolah rendah, penumpuan diberikan pada bahagian simpulan bahasa dan perumpamaan. Pemilihan peribahasa pula berdasarkan nilai murni masyarakat Melayu dan negara.

Domain Pembelajaran
Jumlah domain tiada hadnya. Namun, untuk tujuan pengajaran dan pembelajaran bahasa, beberapa domain berikut dipilih untuk mendedahkan murid kepada pelbagai konteks mengikut pengalaman
2.1 Domain Peribadi Domain ini merujuk kepada perkara-perkara yang berkaitan dengan kehidupan peribadi individu dan hubungannya dengan keluarga dan kenalan.
2.2 Domain Masyarakat Domain ini merujuk kepada perkara-perkara yang berkaitan dengan individu dan hubungannya dengan masyarakat Melayu yang melibatkan cara hidup termasuk kehidupan sosialnya.
2.3 Domain Negara dan Serantau Domain ini merujuk kepada perkara-perkara yang berkaitan dengan individu dan hubungannya dengan anggota masyarakat lain dalam konteks masyarakat majmuk di Malaysia dan masyarakat serantau serta hal-hal sekita
- Nilai Murni dan Budaya
Penyerapan nilai murni dan budaya dalam pendidikan Bahasa Melayu adalah untuk melahirkan insan yang berhemah tinggi selaras dengan visi Arif Budiman. Pendidikan ini merangkumi nilai murni dan budaya masyarakat Melayu dan negara termasuk hasrat Pendidikan Nasional dan Hasil Pendidikan yang Diingini. Penyerapan kedua-dua aspek ini diharapkan dapat membantu murid mengenali, memahami dan menghayati nilai dan budaya masyarakat Melayu dan juga mengenali budaya masyarakat lain dalam konteks masyarakat majmuk Malysia. Pemahaman dan kesedaran tentang kedua-dua aspek yang disasarkan ini harus dilaksanakan secara terancang, kreatif, kemahiran teknologi maklumat, sistem bahasa dan aspek sosiolinguistik dalam lingkungan penggunaan bahasa.

HASIL PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN
Pengajaran dan pembelajaran ialah satu bentuk komunikasi dua hala yang melibatkan guru dan murid. Kedua-duanya bertindak untuk memastikan pengajaran dan pembelajaran berlaku di dalam bilik darjah seperti yang dirancang. Untuk mencapai objektif pengajaran dan pembelajaran yang ditetapkan, guru perlu menjalankan pengajaran berlandaskan prinsip-prinsip yang mendasari kurikulum Bahasa Melayu. Pemilihan dan penggunaan bahan, kaedah dan teknik perlu disejajarkan dengan prinsip-prinsip yang dikemukakan.

a. Pembelajaran berpusat pada murid
Murid menjadi tumpuan utama dalam proses pembelajaran. Kaedah, teknik dan bahan pengajaran haruslah disesuaikan dengan keperluan, keupayaan dan gaya belajar setiap murid. Strategi pengajaran yang pelbagai perlu untuk membolehkan murid melibatkan diri secara aktif dalam setiap aktiviti pembelajaran secara berkesan.

b. Penerapan pelbagai bidang ilmu pengetahuan, budaya dan nilai Melayu
Penggunaan bahan pelbagai bidang ilmu perlu untuk mewujudkan situasi yang autentik dan menjadikan pembelajaran lebih bermakna. Pembelajaran tentang budaya, tradisi dan nilai masyarakat Melayu yang disepadukan dalam konteks masyarakat berbilang budaya membolehkan murid menghubungkaitkannya dengan budaya Melayu kontemporari dan pandangan dunia mereka.

c. Orientasi proses
Pembelajaran bahasa mengutamakan proses dan bukan pada produk sahaja. Proses ini memberikan peluang kepada murid untuk memperoleh kemahiran berkomunikasi. Pengajaran berorientasikan proses berfokus pada bahasa dan strategi untuk menyelesaikan masalah berdasarkan aktiviti yang diberikan.

d. Penggabungjalinan
Penggabungjalinan bertujuan untuk menggalakkan pengajaran dan pembelajaran sesuatu kemahiran atau aspek bahasa secara bersepadu. Penggabungjalinan kemahiran, aspek bahasa, bahan pengajaran, dan strategi pengajaran dan pembelajaran menjadikan aspek-aspek pembelajaran saling melengkapi. Proses penggabungjalinan berupaya menimbulkan suasana pembelajaran yang lebih berkesan, menarik dan bermakna dan memberikan peluang kepada murid untuk menguasai beberapa kemahiran secara serentak.

e. Pembelajaran kontekstual
Kaedah pembelajaran kontekstual mengaitkan isi pelajaran dengan pengalaman harian murid dan hubungannya dengan keluarga dan masyarakat. Selain itu kemahiran asas bahasa, tatabahasa, kosa kata dan peribahasa perlu dipelajari dalam konteks penggunaan bahasa sesuai dengan tujuan, khalayak, situasi dan budaya. Pengajaran dan pembelajaran aspek-aspek ini tidak dilakukan secara tersendiri tetapi dikenalkan dalam satu wacana komunikatif. Pembelajaran secara kontekstual membolehkan murid memahami fungsi aspek bahasa yang dipelajari dengan berkesan di samping berupaya menghubungkaitkan pengetahuan baharu yang diperoleh secara bermakna.

Pengajaran pembezaan
Pengajaran pembezaan merupakan pendekatan pengajaran yang dapat menjangkau pelbagai kebolehan, minat dan keperluan murid di dalam bilik darjah. Aspek perbezaan ini merangkumi kandungan (konsep, prinsip dan kemahiran), proses (strategi dan aktiviti) dan produk (hasil dan cara penilaian). Pengajaran pembezaan ini perlu mengambil kira keperluan, tahap kesediaan, minat dan gaya belajar murid.

g. Kemajuan berbentuk lingkaran Kemahiran berbahasa diajar dan diulang mengikut pemeringkatan. Kemahiran ini dibina secara berperingkat-peringkat. Semakin tinggi peringkat pembelajaran semakin luas ilmu dan semakin tinggi kemahiran yang dipelajari.

h. Komunikasi
Murid perlu diberi peluang untuk berkomunikasi dan melibatkan diri dalam pembelajaran secara aktif. Penglibatan murid penting dalam pembelajaran bahasa kerana murid berpeluang untuk melahirkan idea dan perasaan mereka melalui komunikasi yang dilakukan. Penglibatan sebegini juga dapat memperkukuh keyakinan diri murid dan mempererat hubungan sosial dalam kalangan murid yang terdiri daripada pelbagai latar belakang budaya dan agama.
i. Penilaian untuk pembelajaran
Penilaian untuk pembelajaran atau penilaian formatif bertujuan untuk memantau kemajuan murid secara berterusan dan interaktif. Dalam proses pembelajaran, guru berpeluang memberikan maklum balas bermutu kepada murid. Dengan yang demikian, dapat dikenal pasti keupayaan dan keperluan murid dalam pembelajaran. Selanjutnya guru dapat merancang aktiviti pengajaran yang sesuai untuk meningkatkan pencapaian murid. Dalam pembelajaran bahasa di peringkat sekolah rendah, Kurikulum Bahasa Melayu menyarankan dua pendekatan utama, iaitu pendekatan komunikatif dan pendekatan konstruktivisme. Kedua-dua pendekatan ini saling melengkapi dan memperlihatkan dinamika proses interaksi yang menarik, bermakna dan menyeronokkan. Interaksi ini dapat meningkatkan penguasaan kemahiran murid melalui pengalaman sendiri agar murid dapat membina keyakinan berbahasa. Untuk menjalankan pengajaran secara berkesan, guru perlu mempunyai pengetahuan tentang pendekatan, perkaedahan dan teknik. Guru juga digalakkan agar menggunakan pelbagai kaedah dan teknik mengajar. Kaedah atau teknik yang digunakan haruslah sesuai dengan kebolehan murid supaya minat murid terhadap pelajaran dapat dirangsang.
Keberkesanan sesuatu pengajaran dan pembelajaran bahasa juga bergantung pada keberkesanan pengelolaan kelas. Dalam pengajaran dan pembelajaran Bahasa Melayu, murid boleh dibahagikan kepada kumpulan yang lebih kecil:
• Kumpulan Secara Rambang Murid ditempatkan dalam kumpulan secara rambang, biasanya pada awal tahun untuk memberikan mereka peluang berkenalan dengan rakan-rakan lain dalam kelas.
• Kumpulan Berdasarkan Keupayaan Murid ditempatkan dalam kumpulan yang mempunyai tahap keupayaan yang sama untuk menjalankan aktiviti tertentu. Tujuannya agar murid dapat belajar dengan kepantasan yang bersesuaian dengan keupayaan mereka. Kumpulan ini boleh berubah-ubah bergantung kepada keperluan murid.


• Kumpulan Pelbagai Keupayaan Murid yang mempunyai pelbagai keupayaan ditempatkan dalam kumpulan yang sama untuk menjalankan aktiviti kreatif atau kerja kumpulan. Ini bertujuan untuk mendedahkan murid kepada pembelajaran rakan sebaya, kepimpinan, kerjasama dan kerja kumpulan. Cara ini juga efektif untuk membantu murid yang lemah belajar daripada rakan mereka yang lebih berkebolehan.
• Berpasangan Murid dipasangkan untuk melakukan aktiviti secara berpasangan, misalnya membaca bersama, melakukan permainan bahasa dan latihan bahasa.
Pembahagian murid kepada kumpulan kecil ini membantu untuk:
• mengenal pasti kekuatan dan kelemahan murid
• merancang atau menyediakan rancangan pelajaran bagi kumpulan yang mempunyai masalah yang sama
• memberikan peluang kepada murid yang lebih baik untuk belajar lebih pantas daripada murid yang lemah
• menggalakkan sifat kepimpinan, inisiatif, kerjasama dan sifat mandiri dan
• memberikan peluang kepada murid belajar daripada rakan sebaya.

Sejajar dengan hasrat Kementerian Pendidikan: Kurangkan Mengajar, Lebihkan Belajar (Teach Less, Learn More), guru digalakkan agar menjalankan pengajaran dan pembelajaran yang dapat melibatkan murid secara aktif. Sehubungan dengan ini, sebanyak 15-20% daripada waktu kurikulum Bahasa Melayu dijadikan ‘ruang putih’ bagi setiap peringkat dari tingkatan I hingga tingkatan 3. Dengan adanya ‘ruang putih’ ini, guru berpeluang:
• mempelbagaikan dan menggunakan pedagogi yang efektif mengikut keupayaan murid supaya murid dapat terlibat secara aktif dalam mempelajari Bahasa Melayu
• membina dan melaksanakan kurikulum berasaskan sekolah untuk memenuhi pelbagai keperluan dan keupayaan murid.

Untuk melibatkan murid secara aktif, pengajaran dan pembelajaran bahasa haruslah memberikan perhatian kepada pengelolaan kelas dan prinsip-prinsip berikut:

• Penggunaan Pedagogi

Guru menggunakan strategi yang berbagai-bagai dan sesuai mengikut peringkat keupayaan dan kecerdasan murid yang pelbagai serta memahami gaya belajarnya. Guru harus melengkapkan diri dengan pelbagai kemahiran pedagogi dan berupaya meningkatkan pemahaman sedia ada murid sebaik mungkin. Dalam hal ini, guru perlu menyesuaikan cara dan bahan pengajarannya mengikut keupayaan murid yang berbeza-beza.
• Keadaan Persekitaran

Guru menyediakan satu suasana belajar yang tidak mengancam; memberangsangkan lagi produktif. Dengan mewujudkan suasana sedemikian, murid akan menjadi lebih bermotivasi.

perkara yang dipelajarinya. dan dapat melibatkan diri secara aktif dalam pembelajaran. Kandungan Pelajaran Kandungan pelajaran haruslah relevan dan autentik. Kandungan seperti ini memerlukan murid menyelesaikan masalah yang realistik dalam konteks kehidupan sebenar. Melalui pembelajaran yang relevan dan berkontekstual, murid akan lebih terangsang untuk mendalami penilaian untuk Pembelajaran Guru memberikan maklum balas yang konstruktif untuk membantu murid meningkatkan pembelajaran. Penilaian yang dilakukan haruslah selaras dengan kemahiran yang telah diajarkan dan kaedah pengajaran yang digunakan oleh guru. Penilaian berbentuk formatif ini melibatkan murid secara langsung dalam mempertingkatkan perkara yang telah dipelajarinya. • Pengalaman Pembelajaran Pengalaman belajar murid harus dapat mencabar pemikiran, meningkatkan keupayaan mereka mencerna maklumat dan idea serta mengembangkan sifat mandiri dalam diri mereka. Guru harus dapat memaksimumkan pemikiran murid dan mengembangkan pemikiran itu ke tahap yang lebih tinggi.
Pengajaran Pembezaan
Secara umum, pengajaran pembezaan bermakna membezakan kandungan (konsep, prinsip dan kemahiran), proses (strategi dan aktiviti) dan produk (hasil dan cara penilaian) dalam pengajaran bagi kumpulan murid yang mempunyai keupayaan yang berbeza-beza. Dalam sesebuah bilik darjah, murid datang daripada latar belakang yang berbagai-bagai ragam, seperti dari segi kemampuan kognitif, keupayaan berbahasa, tahap motivasi dan sikap. Kepelbagaian latar belakang murid perlu diambil kira dalam merancang dan menjalankan pengajaran untuk memberikan peluang kepada semua murid terlibat dan aktif dalam pembelajaran.
Pengajaran pembezaan merupakan pendekatan pengajaran yang dapat menjangkau pelbagai kebolehan, minat dan keperluan murid di dalam bilik darjah. Dengan yang demikian, murid boleh dibantu untuk mendapat manfaat dan memaksimumkan potensinya.
Untuk membantu murid terlibat secara aktif dalam pembelajaran dan seterusnya mencapai sesuatu kemahiran bahasa atau hasil pembelajaran, guru perlu memastikan perkara-perkara berikut disediakan dalam pengajaran mereka:
bahan pengajaran: apa yang perlu dipelajari oleh murid dan bagaimana murid dapat memperoleh maklumat. Misalnya, guru boleh mempelbagaikan bahan bacaan murid mengikut tahap kesediaan dan keupayaan pembacaan murid. Guru juga boleh mengajar semula kandungan kepada murid yang menghadapi masalah dengan mengendalikan pertemuan kecil atau perbincangan. Sementara itu, guru boleh mengembangkan pemikiran dan kemahiran murid yang lebih cemerlang.
b. Proses
Guru boleh membezakan proses dengan menggunakan pelbagai aktiviti di dalam bilik darjah. Aktiviti-aktiviti ini dapat melibatkan murid secara aktif dalam pembelajaran untuk membolehkan murid menguasai kandungan atau kemahiran yang dipelajarinya. Guru juga boleh memperuntukkan jangka masa yang berlainan untuk murid melaksanakan sesuatu tugasan agar dapat memberikan peluang kepada murid yang lemah melakukannya mengikut kemampuan mereka dan murid yang cemerlang pula berpeluang membuat kajian tentang topik yang dipelajarinya.
c. Produk • kandungan dan objektif jelas • pelajaran, aktiviti dan produk yang dibina dapat difahami dan diaplikasikan oleh murid • bahan-bahan dan tugasan menarik dan relevan kepada murid • pembelajaran yang aktif • pembelajaran menyeronokkan dan memberikan kepuasan kepada murid. Guru boleh membezakan perkara-perkara berikut dalam pengajaran mereka: a. Kandungan Pembelajaran pembezaan dapat dijalankan dengan membezakan kandungan. Guru perlu mempelbagaikan tugasan untuk murid mengikut kemampuan mereka. Hal ini dapat memberikan peluang kepada murid secara individu atau berkumpulan, berfikir semula, menggunakan dan mengembangkan apa yang dipelajari berdasarkan keupayaannya sepanjang masa pembelajaran. Selain itu, dengan membezakan tugasan, murid digalakkan untuk memberikan tumpuan pada cara-cara terbaik untuk menghasilkan produk berdasarkan daya fikir mereka tanpa mengabaikan kriteria-kriteria yang perlu dipenuhi.

Penerapan Teknologi Maklumat dan Komunikasi (ICT)
Pemerolehan kemahiran teknologi maklumat dan komunikasi (ICT) perlu bagi membolehkan murid menggunakan kemahiran tersebut dalam pembelajaran dan selanjutnya dalam kehidupan harian. Guru boleh menerapkan kemahiran ICT dalam pengajaran Bahasa Melayu bagi menyokong pembelajaran murid. Dengan kata lain, kemahiran ICT ini diajarkan agar murid dapat:
• menggunakan komputer untuk berkomunikasi seperti menghantar dan menerima e-mel
• menggunakan aplikasi perisian dalam menyempurnakan tugasan harian dan mengakses melalui internet.


Perancangan yang disediakan dengan rapi dan baik merupakan salah satu prasyarat yang penting dalam melaksanakan pengajaran dan pembelajaran yang berkesan. Perancangan diperlukan, antara lain, untuk mengawal kegiatan yang berlaku di dalam bilik darjah; meningkatkan motivasi murid agar memberikan tumpuan yang lebih terhadap pelajaran dengan mengambil bahagian secara aktif; melicinkan pengurusan bilik darjah dan memudahkan tercapainya objektif pengajaran dan pembelajaran.
Guru digalakkan supaya menyediakan perancangan program Bahasa Melayu bersama-sama agar dapat menentukan aspek-aspek pengajaran, iaitu objektif, isi, strategi, aktiviti dan penilaian. Perancangan program perlu mengambil kira objektif pembelajaran Bahasa Melayu di peringkat darjah rendah dan masa kurikulum yang diperuntukkan. Masa kurikulum selama seminggu yang diperuntukkan bagi pengajaran dan pembelajaran Bahasa Melayu di peringkat sekolah rendah adalah seperti yang dipaparkan dalam jadual berikut. Jangka waktu bagi setiap satu masa yang diperuntukkan adalah selama 30 minit. Namun, jumlah masa kurikulum yang diberikan merupakan satu garis panduan. Sekolah boleh mengubah suai jumlah masa kurikulum bagi setiap subjek berdasarkan keperluan murid.
Perancangan yang disediakan dengan rapi dan baik merupakan salah satu prasyarat yang penting dalam melaksanakan pengajaran dan pembelajaran yang berkesan. Perancangan diperlukan, antara lain, untuk mengawal kegiatan yang berlaku di dalam bilik darjah; meningkatkan motivasi murid agar memberikan tumpuan yang lebih terhadap pelajaran dengan mengambil bahagian secara aktif; melicinkan pengurusan bilik darjah dan memudahkan tercapainya objektif pengajaran dan pembelajaran.
Guru digalakkan supaya menyediakan perancangan program Bahasa Melayu bersama-sama agar dapat menentukan aspek-aspek pengajaran, iaitu objektif, isi, strategi, aktiviti dan penilaian. Perancangan program perlu mengambil kira objektif pembelajaran Bahasa Melayu di peringkat darjah rendah dan masa kurikulum yang diperuntukkan. Masa kurikulum selama seminggu yang diperuntukkan bagi pengajaran dan pembelajaran Bahasa Melayu di peringkat sekolah rendah adalah seperti yang dipaparkan dalam jadual berikut. Jangka waktu bagi setiap satu masa yang diperuntukkan adalah selama 30 minit. Namun, jumlah masa kurikulum yang diberikan merupakan satu garis panduan. Sekolah boleh mengubah suai jumlah masa kurikulum bagi setiap subjek berdasarkan keperluan murid.
Perancangan program Bahasa Melayu yang disediakan harus merangkumi perancangan pengajaran berikut:

a. Pemulihan
b. Pengajaran pemulihan merupakan langkah khusus untuk membantu murid yang menghadapi masalah pembelajaran Bahasa Melayu di sekolah. Guru harus merancang dan menjalankan aktiviti alternatif termasuk latihan-latihan tertentu untuk membantu murid menguasai sesuatu kemahiran atau memahami sesuatu konsep dengan lebih jelas. Guru juga harus menilai kejayaan program pemulihan itu untuk mengetahui kemajuan murid dan mengambil tindakan susulan.

Pengukuhan Dalam pembelajaran Bahasa Melayu, pengajaran pengukuhan dapat memantapkan lagi pemahaman dan penguasaan bahasa murid. Pengajaran pengukuhan dapat dilakukan dalam pelbagai cara, sesuai dengan kemahiran yang ingin dikukuhkan. Antara teknik yang boleh digunakan ialah Pembelajaran Koperatif, penggunaan Teknologi Maklumat dan permainan-permainan bahasa yang menyeronokkan.
c. Pengayaan Aktiviti pengayaan bahasa boleh meluaskan pengetahuan dan pengalaman murid. Aktiviti ini haruslah lebih mencabar untuk mempertingkatkan keupayaan murid. Aktiviti yang dirancang hendaklah bersesuaian dengan keperluan dan keupayaan murid. Guru boleh menjalankan aktiviti pengayaan secara tidak formal atau secara berstruktur bergantung pada sumber dan prasarana yang terdapat di sekelilingnya. Perkembangan teknologi dan aplikasi teknologi maklumat dan komunikasi memberikan lebih banyak alternatif bagi guru melaksanakan aktiviti pengayaan. Aktiviti pengayaan boleh dianjurkan untuk menarik minat murid dan melalui aktiviti itu berbagai-bagai kerja susulan dapat dijalankan bagi meningkatkan kemahiran berbahasa murid. Umpamanya, untuk memupuk minat membaca dalam kalangan murid, guru boleh merancang dan melaksanakan program bacaan luas yang berstruktur. Guru juga boleh menganjurkan aktiviti lawatan sambil belajar ke institusi atau organisasi tertentu sama ada di dalam atau di luar negara untuk meluaskan pengalaman pembelajaran murid. Selain itu, perkhemahan bahasa yang memuatkan aktiviti-aktiviti bahasa dan budaya boleh dijalankan di peringkat sekolah, kelompok atau zon. Bagi memupuk minat dan meningkatkan kemahiran murid dalam penulisan kreatif, bengkel atau ceramah boleh dianjurkan untuk murid.
Penilaian merupakan aspek penting dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Penilaian berupaya memberikan maklumat tentang keberkesanan pengajaran dan pembelajaran. Melalui penilaian, guru dapat menentukan pencapaian matlamat pengajaran dan murid dapat mengetahui tahap keupayaannya.
Sesuatu penilaian yang dijalankan harus mencerminkan matlamat Sukatan Bahasa Melayu yang ditetapkan. Pada akhir pendidikan sekolah rendah, penilaian yang digunakan harus berupaya memberikan gambaran tentang kebolehan murid menggunakan bahasa Melayu baku secara berkesan dalam pelbagai konteks, tujuan dan khalayak. Penilaian harus juga dapat mencerminkan kebolehan murid berfikir secara kritis dan kreatif serta keupayaan murid memperoleh dan menyampaikan maklumat, idea dan perasaan secara berkesan melalui penggunaan bahasa Melayu baku.
Dalam proses pembelajaran, sesuatu penilaian yang dijalankan bertujuan untuk memantau dan mengenal pasti kelakonan dan keperluan murid secara berterusan. Hal ini dapat membantu murid mempertingkatkan kelakonannya dalam pelajaran. Penilaian yang dilaksanakan dapat memberikan maklum balas yang kualitatif tentang kemajuan murid. Dengan yang demikian, keupayaan dan keperluan murid dalam pembelajaran dapat dikenal pasti dan tindakan susulan dapat dilaksanakan dengan segera. Selanjutnya, guru dapat merancang strategi pengajaran bagi memenuhi keperluan murid.
Bagi menyediakan murid agar dapat bertutur menggunakan bahasa Melayu dengan fasih dalam pelbagai konteks, satu komponen penilaian berasaskan sekolah dianjurkan. Komponen ini diharapkan dapat membantu mengukuhkan kesedaran murid untuk meningkatkan mutu pertuturan mereka termasuk bagi keperluan peperiksaan. Hal ini juga bertujuan untuk membangkitkan kesedaran murid bahawa mereka dapat bertutur dalam bahasa Melayu baku sesuai dengan konteks, tujuan dan khalayak.
Secara umum, objektif sesuatu penilaian yang dijalankan merangkumi perkara-perkara berikut:
Murid dapat:
• mengetahui pencapaian objektif pembelajaran
• mengukur kemajuan peribadi
• mengenal pasti kekuatan dan kelemahan
• merangsang pencapaian yang lebih tinggi.

Guru dapat:
• mengetahui pencapaian objektif pengajaran
• mengetahui keberkesanan pengajaran dan membuat penyesuaian
• memantau kemajuan murid bagi tujuan laporan dan tindakan susulan
• menganjurkan program pemulihan, pengukuhan dan pengayaan.

fadilah saleah berkata...

Fadilah Saleah

M20082000312
Nomber telefon bimbit : 0176289757

Jawapan

Soalan 1. Sempurnakan nota kuliah setakat ini. (10 markah)


Kuliah 2
03 January 2009

Memperkenalkan teori, kaedah dan teknik-teknik menilai dan menguji dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa Melayu.

Kaedah penilaian dan pengujian dalam bahasa Inggeris, disesuaikan kepada bahasa Melayu.

Perbezaan akan dibuat terhadap belajar bahasa sebagai bahasa asli dan juga bahasa asing.

Bacaan Utama
1. Robert Lado (1962, Language Testing, New York: McGraw Hill.
2. Tim MacNamara (2000) Language Testing, Oxford: OUP

Bacaan dalam BM
1. Azman Wan Chik (1994), Pengujian Bahasa, Kuala Lumpur: DBP
2. Abdul Aziz Abdul Talib (1996), Menguji Kemahiran Bahasa, Kuala Lumpur: DBP
3. Marohaini Yusoff (1999), Bacaan dan Kefahaman, Kuala Lumpur: DBP
4. Bashah Abu Bakar (2003) Asas Pengukuran Bilik Darjah, Tg. Malim: Quantum
5. Abu Bakar Nordin (1995), Penilaian Afektif, Kajang: Masa Enterprise.

Penilaian
1. Tugasan 1 = 30
2. Tugasan 2 = 30
3. Peperiksaan = 40
4. Jumlah = 100

1. Pengenalan

1.1 Belajar bahasa asli dan bahasa asing
1.2 Hubungan ujian dengan pembelajaran
1.3 Isu-isu yang selalu timbul mengenai ujian
1.4 Lado: Bab 1 dan 2

2. Pengujian dalam bahasa

2.1 Masalah menguji bahasa asli: dialek yang berbeza-beza, tatabahasa, falasi logik, kekurangan kosa kata, penulisan, gaya.
2.2 Teori dan amali menguji bahasa asing: Perbezaan daripada bahasa asli.
2.3 Lado: Bab 1, 2, dan 3

3. Variabel dan strategi

3.1 Variabel: unsur dan kemahiran.
3.2 Strategi: situasi atau bahasa, unsur atau kemahiran, ujian berkelompok atau individu, ujian subjektif atau subjektif.
3.3 Lado: Bab 4

4. Kriteria menguji

4.1 Kesahihan, reliablity, scorability, ekonomi, administrability.
4.2 Kritikan: terjemahan, esei, rencana (dictation), ujian objktif, ujian mendengar.
4.3 Lado: bab 5

5.Sebutan

5.1 Peranan sebutan, segmen sebutan dan bunyi.
5.2 Perspesi bunyi bermakna (pasangan), mengenal pasti bunyi melalui sebutan, melahirkan sebutan, sebutan baku,

6.Intonasi

6.1 Amali: membina unit ujian sebutan dan intonasi.
Lado: 6, 7, 8, 9, 10.

7.Kemahiran Bersepadu

7.1 Kefahaman auditori.
7.2 Bgaimana membentuk ujian.
7.3 Pelbagai pilihan, betul-salah dll.
7.4 Membina unit ujian bersepadu.
7.5 Lado: Bab 14

8.Kefahaman Membaca

8.1 Teknik umum
8.2 Pra-membaca
8.3 Teknik bagi pelajar awal
8.4 Teknik bagi pelajar maju.
8.5 Membina unit ujian membaca.
8.6 Lado Bab 15, Marohaini

9.Prosedur Membina Ujian

9.1 Prinsip ujian dalam bilik darjah.
9.2 Ujian atau kuiz.
9.3 Item ujian objektif.
9.4 Kertas jawapan.
9.5 Fail item ujian.
9.6 Menyediakan item ujian.
9.7 Membina ujian.
9.8 Merekabentuk ujian on-line.

Persembahan

Tugasan dan persembahan

Kuliah 3
10 January 2009

Jenis ujian

1.Pembinaan ujian
2.Ujian Secara Berasingan
3.Ujian Integrasi dan Pregmatik
4.Ujian Bahasa Komunikatif

Pembinaan Ujian

1. Penggunaan ujian berkriteria
2. Pembinaan item ujian
3. Kesahan ujian
4. Kebolehpercayaan ujian

1. Penggunaan ujian berkriteria


Kriteria ialah fonom apa yang berkaitan dengannya atau norma tahu sistem- system tatabahasa, sebutan tulisan bunyinya dan sebagainya

2. Pembinaan item ujian
Pembinaan item ujian, ada data dalam ujian yang salah kita membetulkan, dalam tatabahasa mesti senaraikan sendi nama. Contoh : Buku di atas mija, dan kecandingan bahasa di segi kefahaman utama.

3. Kesahan ujian

Kesahan ujian apa bila ada pengujian lisan sering berlaku bagaimana kita sudah Tanya.

4. Kebolehpercayaan ujian

Ujian ini juga mesti memberi sama berulah kata ujian itu boleh percaya.


Ujian Secara Berasing (Discrete Point Test)

1. Integrasi kemahiran penggunaan bahasa dan komunikasi
2. Integrasi mahal- mengambil masa yang pannjang
3. Ujian integrative sesuai untuk kelas KBSR
4. Item integrative- meningkatkan pencapaian kemahiran bahasa
5. Ujian kloz, sesuai untuk ujian kemahiran produktiviti.


KBSR
Soalan tatabahasa kefahaman peringkat keyataan ayat.

Kuliah 4
17 January 2009

Komunikasi dan Rekabentuk Ujian

Pandangan tentang bahasa dan penggunaan bahasa mempenggaruhi reka bentuk ujian, dan mentafsir skor.
Binaan ujian adalah bagi mengentahui kemahiran bahasa colon yang diukur.
Reka bentuk ujian ditentukan oleh apa yang kita angap menjadi kemahiran yang diuji.
Format yang berlaina, ujian lisan atau ujian tulisan bergantung pada yang dianggapkan bahasa dan penggunaan bahasa.

Bahasa

Ialah sebagai satu aspek budaya dan satu prodak yang boleh berniagakan dalam berbahasa, satu alat komunikasi, bangunan bakat lambing-lambang, satu budaya, model manusia (Insan) atau model hidup. Bahasa terdiri daripada bunyi, supaya bahasa bagus, dan ada pribahasadan sindi.

Ujian unsure-unsur berasing

1. Pengaruh linguistic structural.
2. Dilakukan oleh Lado 1961
3. Menguji unsure bunyi, tatabahasa, kosa kata cecara berasingan
4. Diperkukuh oleh psyhometrics,menguji kemahiran kognitif secara berasing
5.Mewujudkan bateri(perongkat) ujian bagi empat kemahiran yang berlain mendengar, bertutur, membaca, dan menulis
6. Masih digunakan sekarang
Kuliah 5
24 January 2009
Proses Pengajaran

Proses pengajaran adalah edaran yang berterusan. Tujuan ujian dalam pendidikan:
- mendapatkan kembali maklumat
- memastikan objektif pengajaran guru tercapai
- menggredkan pelajar
- sebagai penggerak (motivasi pelajar)
- tujuan penempatan – sederhana, baik, lemah

Ciri-ciri ujian:

- Kesahan ujian
- Kebolehpercayaan atau kestabilan ujian
- Keobjektifan atau ketepatan ujian

Jenis-jenis ujian:

- Ujian Penempatan – menguji ketrampilan yang disyaratkan bagi kursus.
- Ujian Formatif – ujian yang dilakukan dari semasa ke semasa.
- Ujian Diagnostik – ujian untuk mencari punca kelemahan pelajar.
- Ujian Sumatif – ujian untuk penggredan dan pensijilan, contohnya ujian PMR dan SPM.

Asas Penilaian:

1. Penilaian Domain Kognitif
1.1 Kemampuan proses berfikir.
1.2 Bermula dari aras rendah hingga yang tertinggi.
1.3 Bentuk ujian seperti ujian objektif, ujian subjektif, ujian lisan, tulisan dan ujian bulanan.
2.Penilaian Domain Afektif
2.1 Melihat hubungan sikap, pendangan dan nilai.
2.2 Bentuk ujian seperti wawancara, pengamatan dan tingkah laku dan ujian bertulis.
2.3 Skala Likert – contoh: sangat setuju, amat setuju, setuju, tidak setuju, sangat tidak setuju.
2.4 Pilihan jawapan – YA atau TIDAK.

3. Penilaian Domain Psikomotor
3.1 Berhubung dengan aktiviti pergerakan yang menggunakan anggota tubuh badan.
3.2 Penilaian menggunakan pengamatan berbeda dengan bidang sukan.
3.3 Aktiviti seperti mendeklamasi puisi, berlakon, bergerak, beraksi dan lain-lain (ada kaitan dengan kognitif dan afektif).

Aras-aras Ujian Sastera
Ujian kesusasteraan meliatkan tingkat ujian kognitif yang selalunya mempunyai enam aras(Taksonomi Bloom):

1. Ujian Kesusasteraan Aras Ingatan
Ujian Kesusasteraan Aras Ingatan pada aras ingatan ini hanya sekadar memerlukan pelajar berkeupayaan mengukapkan kembali daya atau kebolehan mengigati hal-hal yang berhubungan dengan fakta, konsep, pengertian, definisi, deskripsi atau penamaan berkenaan sesuatu hal dan sebagainya. Contoh seperti berikut:
- Apakah yang diertikan dengan perkataan cemara ?
- Sebutkan pembahagian angkatan kesusasteraan yang terdapat di Malasia.
- Siapakah yang dikenali sebagai Bapa Kesusasteraan Melayu Moden ?
- Sebutkan dua antologi sajak yang ditulis oleh Usman Awang.

2.Ujian Kesusasteraan Aras Pemahaman
Pada aras pemahaman memerlukan para pelajar berkeupayaan memahami, membizakan dan menjelaskan fakta, atau hubungan antara konsep dan sifat-sifat yang lain yang tingkatnya bukan sekadar untuk mengigat dan meluahkan kembali fakta yang di bacasahaja. Contoh-contoh:
- Buat satu sinopsi cerpen yang berjudul Tebusnya Lima Ratus Ringgit karya Azizi Haji Abdllah.
- Apakah tema yang hendak dikemukakan oleh Zam-zam Ismail dalam sejaknya Air Papan.
- Terdapat beberapa dibandingkan antara pantun dengan syair, apakah ciri-ciri persamaan dan perbezaan tersebut?
- Buat ringkasan cerita cerpen yang berjudul Duka Tidak Memanjang karya Baharudin C.D.

3. Ujian Kesusasteraan Aras Aplikasi
Ujian aras aplikasi menilai kebolehan pelajar mempraktikkan pengetahuan, teori-teori yang di pelajari dan maklumat-maklumat yang di perolehnya itu ke dalam suatu situasi baru. Contohnya pelajar mampu mengubah karya berbentuk puisi kepada berbentuk prosa tanpa menghasilkan maksud sebenar puisi tersebut. Contoh soalan berbentuk aplikasi ialah:
- Sudutkan pandagan apakah yang digunakan dalam cerita di atas, ungkapan kembali cerita di atas sudut pandangan yang berbiza, contoh daripada gaya dia kepada aku atau sebagainya.
- Tunjukkan dan huraikan semua gaya bahasa yang terdapat dalam wacana di atas.

4. Ujian Kesusasteraan Aras Analisis
Ujian aras analisis mengukur kebolehan pelajar mengesan unsur-unsur yanng terkandung dalam sebuah garya sastera. Sebelum di ujikan seseorang pelajar itu harus benar-benar sudah membaca karya yang di tetapkan dan pelajar mampu melakukan kerja analisis karya tersebut. Pelajar bukan sekadarberkeupayaan memahami isi cerita tetapi lebih jauh daripada itu berkemampuan membuat kritikan terhadap unsur-unsur yang terkandung dalam karya tersebut atau karya sastera.

5. Ujian Kesusasteraan Aras Sintesis
Pada ujian sintesis mengukur kebolehan pelajar mengkategorikan, menghubungkan dan mengkombinasikan,menjelaskan dan meramalkan hal-hal yang berkaitan dengan unsur-unsur karya sastera dan unsur-unsur antara karya sastera, contohnya puisi, cerpen atau novel yang mempunyai persamaan unsur tertentu seperti gaya, tema plot dan lattar.

6. Ujian Kesusasteraan Aras Penilaian
Aras penilaian adalah peringkat yang tertinggi dalam kayu ukuran aspek kognitif. Item-item ujian aras penilaian mengukur kemampuan pelajar menilai ketepatan pemilihan kata, ungkapan dan kalimat dan rinya, Kebolehan murid-murid menilai dan membanbingkan berbagai-bagai aspek dalam karya-karya sastera. Seperti contohnya:
- Bandingkan drama Anna karya Kemala dengan Jebat karya Hatta Azza Khan daripada segi:
- Latar masa, latar tempat dan latar masyarakat yang terdapat kedua-dua drama tersebut.
- Unsur-unsur kemanusiaan.kan pengentahuan.

Ujian Moody ini membezakannya ke dalam empat ketegori :

1. Ujian kesusastaraan Aras Informasi
Ujian kesusastaraan Aras Informasi dimaksudkan berfungsi menguji kemampuan pelajar terhadap perkara-perkara dasar atau asas berhubungan dengan sastera. Pelajar hanya memerlukan pengetahuan untuk membaca ke atas membuat rujukan kembali butiran idea atau maklumat yang dibicaranya diuji. Penilaian ujian bentuk ini adalah hal-hal pertanyaan seperti masalah genre, kekadian pokok, bilakah kejadian tersebut berlaku, di manakah kejadian tersebut berlaku,tokoh-tokoh yang terlibat, awal cerita, perkembangan dan akhir cerita dan sebagainya.

2. Ujian Kesusasteraan Aras Konsep
Pada aras konsep adalah berkaitan dengan persepsi bagaimanakah maklumat-maklumat atau unsur-unsur karya sastera itu diorganisasikan. Unsur-unsur yang terkandung dalam sesebuah karya sastera adalah hal pokok yang dipersoalkan dalam ujian aras ini. Yang dimaksudkan antara lain memberitakan mengenai pertanyaan: Apa-apa unsur yang terkandung dalam karya fiksyen dan puisi, mengapakah pengarang membuat pilihan mendedahkan unsur-unsur seperti itu,apakah kesannya kepada pembaca, apakah hubungan antara sebab akibat unsur atau peristiwa-peristiwa itu, apakah konflik utama yang ditimpulkan dalam karya tersebut, faktor-faktor yanng mempungaruhi terjadinya konflik dan sebagainya. Ujian kesusasteraan aras konsep juga tidak begitu sulit untuk dibina dalam bentuk ujian objektif tetapi memerlukan ketelitian membuat pertimbangan keprakisan.

3. Ujian Kesusasteraan Aras Perspektif
Pada aras perspektif lebih diberi penumpuan kepada mendapatkan pandangan pelajar atau pembaca dengan karya sastera yang dibaca. Bagaimanakah pandangan dan tindak balas pelajar terhadap sesebuah karya sastera. Aras ujian peringkat perspektif ini memerlukan para pelajar berkeupayaan menghubungkan antara sesuatu yang ada dalam lingkungan karya sastera dengan sesuata yang berada di luar karya sastera tersebut.

4. Ujian Kesusasteraan Aras Apreiasi atau penghayatan
Ujian kesusasteraan pada aras apresiasi selalunya berkisar pada permasalahan dan atau yang berkaitan antara bahasa sastera dengan linguistik. Seolah-olah percanggahan dan perbizaan pendapat antara amalan bahasa mengikut rumus tatabahasa berbanding bahasa yang digunakan oleh ahli sastera.

Kuliah 6
30 January 2009
Aras-aras Ujian Sastera
Ujian kesusasteraan meliatkan tingkat ujian kognitif yang selalunya mempunyai enam aras(Taksonomi Bloom):
1. Ujian Kesusasteraan Aras Ingatan
2.Ujian Kesusasteraan Aras Pemahaman
3. Ujian Kesusasteraan Aras Aplikasi
4. Ujian Kesusasteraan Aras Analisis
5. Ujian Kesusasteraan Aras Sintesis
6. Ujian Kesusasteraan Aras Penilaian

Kuliah 8
14 February 2009

Isu-isu Semasa
Cara Mengajar
1.Lisan : terdiri daripada tahap kecekapan diperhatikan sebutan dalam percakapan. Sebutat atau intonasi itu, merupakan wacana yang berterusan, mesti ada kefahaman dalam mendengar
2. Ucapan
3. Pelatih

Kuliah 9
21 February 2009

1. Apakah menguji atau ujian
2. Apakah penilaian mantab

Menguji Kefahaman

Ujian kefahaman adalah untuk mengetahui kelemahan dan kekuatan pelajar di dalam pembelajaran. Makluman ini memberi maklumat balik kepada guru dari segi kelemahan dan kekuatan pengajarannya. Hasil pengujian juga memberi makluman balik kepada pelajar dari segi kelemahan dan kekuatan pembelajarannya.

Penilaian
Penilaian dijalankan untuk beberapa tujuan seperti
Pemilihan Calon untuk memilih calon bagi berbagai jurusan pelajaran dan pekerjaan.
Penilaian sama ada formal atau tidak formal, dapat menunjukkan kepada kita kesan daripada sesuatu aktiviti. Kesan ini merupakan perubahan-perubahan yang berlaku di dalam bidang kefahaman, lisan dan sebagainya. Perubahan ini penting dan perlu untuk mencapai matlamat pengajaran-pembelajaran.

Standad Categricel(syarcet) Criteria Based.
Berdasar kepada normal, iaitu nilai, ada yang berubah dan tidak berubah, dan tidak berbeza dengan nilai tetap bernilai msyarakat, seperti : peperaksaan normal dan peperaksaan bukan normal.

Apakah Isi Tersurat dan Isi Tersirat

Isi Tersurat
Isi Tersurat ialah pelajar hanya perlu memetik isi tersebut dan menulisnya semula dalam ayat sendiri. Bermakna isi tersurat ialah isi yang jelas dan isi yang terdapat dalam petikan teks.

Isi Tersirat
Ialah fakta yang tidak terdapat dalam petikan, tetapi yang mempunyai perkaitan dengan petikan, isi yang tidak terdapat dalam bahan yang diberi tetapi mempunyai kaitan secara langsung dengan isi tersurat. Pelajar perlu menyatakan isi-isi tersirat dengan mengemukakan soalan pada diri sendiri sebagai panduan.

Ujian Kefahaman
Ujian Kefahaman adalah untuk mengetahui sejauh manakah murid-murid telah memahami isi kandungan yang diajukan khususnya di dalam bilik darjah, seperti ujian bulanan, adalah umumnya untuk mengenai kelemahan dan kekuatan pelajar-pelajar didalampembelajaran.Guru mesti proses dahulu, mahu buat kesimpulan sebelumnya.

Kuliah 10
28 February 2009
Jenis Soaln
Ujian dan peperiksaan bahasa Malaysia dapat dijalankan di dalam dua bentuk iaitu: ujian objektif dan ujian esei.

1.Ujian objektif
Bermaksud bahawa bahan atau perkara yang hendak diuji itu telah ditentukan sebagai objektif ujian tersebut. Ujian objektif itu amat berguna di dalam keadaan apabila pelajar yang hendak diuji itu ramai jumlahnya,

2. Ujian Esei

Ini ialah cara ujian tradisional. Pelajar diminta mengarang esei untuk menjelaskan jawapannya. Inilah perbezaan di antara ujian objektif dengan ujian jenis esei. Ujian jenis esei bukanlah ujian subjektif. Ujian berbentuk esei ini dapat digunakan di dalam banyak keadaan. Ujian esei ini berkesan kalau bilangan pelajar yang hendak diuji itu tidak ramai. Ujian ini juga berkesan kalau guru ingin memberi galakan untuk perkembangan kemahiran menulis dan mengarang.

Jenis Soalan Ujian Objektif
Jenis Soalan Pendek

Ada dua bentuk umum jenis soalan pendek.

a. Bentuk Isi Tempat Kosong

b. Bentuk Soalan dan Jawapan Pendek
Ujian Soalan Pendek ini biasanya terdiri daripada satu soalan pendek dan pelajar dikehendaki memberi jawapan pendek dan kemas.

Jenis Aneka Pilihan

Soalan objektif beraneka pilihan mengandungi sekurang-kurangnya bahagian pokok dan bahagian pilihan jawapan. Bahagian pokok merupakan soalan, dan bahagian pilihan jawapan pula mungkin terdiri daripada tiga hingga tujuh pilihan. Salah satu daripada pilihan itu adalah jawapan betul, dan yang lain merupakan butir pengeliru.
Contohny : mengandungi empat pilihan (A), (B), (C), dan (D). Jawapan yang betul adalah (A), manakala (B),(C), dan (D) hanya merupakan butir pengeliru. Fungsi butir-butir pengeliru ialah untuk menguji kecekapan dan untuk menentukan pelajar-pelajar yang pandai, daripada pelajar-pelajar yang kurang pandai. Biasanya empat hingga lima pilihan digunakan untuk setiap soalan. Ada juga dua atau tiga saja, maka akan mudah membuat tekaan. Jika diberi lebih daripada lima, mungkin pilihan yang sesuai sudah


Soalan 2. Buat esei mengenai objektif sukatan pelajaran Bahasa Melayu menurut sekolah Menengah dan Rendah tempat anda bertugas. Buat pelajar Thai, huraikan objektif pengajaran bahasa Melayu di sekolah anda sendiri. (10 markah)

Sejarah akhir ini terdapat perubahan yang meyifatkan bahasa Melayu sebagai bahasa yang sangat penting, kerana ingin berhubung komunikasi yang berkualiti, dengan menggunakan peraturan tatabahasa secara betul dan tepat, membaca secara kritis dan memahami penguasaan mengguna bahasa Melayu sebagai alat untuk peringkatan dan menambahkan ilmu pengentahuan.

Huraian sukatan Pelajar Bahasa Melayu sekolah menengah agama rakyat di Selatan Thailan termasuk wilayah, Pattani, Yala, Naratiwat, menangkumi tiga bidang utama, iaitu Bidang Interpersonal, Bidang Maklumat, Bidang Estetik. Bagi setiap bidang tersebut terdapat Hasil Pembelajaran Utama dan Hasil Pembelajaran Khusus yang perlu dikuasai oleh murid.

Penggunaan bahasa bagi Bidang Interpersonal membolehkan murid memulakan, membina, dan mengekalkan hubungan dengan rakan atau dengan orang lain melalui perkongsian idea semasa berinteraksi social atau berurus bagi tejuan komersial. Penggunaan bahasa bagi Bidang Maklumat membolehkan murid memperoleh dan menyampaikan maklumat serta ilmu kepada pihak tertentu. Penggunaan bahasa bagi Bidang Estetik membolehkan murid menikmati bercerita, bersyarah, melahirkan idea serta perasaan secara kreatif.

Bidang Interpersonal memberikan focus pada kemahiran lisan iaitu, kemahiran mendengar, membaca, menulis, dan kemahiran bertutur. Bidang Maklumat dan Bidang Estetik pula memberikan focus dan penekanan pada kemahiran membaca dan menulis di samping menerapkan kemahiran mendengar dan bertutur. Bidang Maklumat menekankan topic ilmu manakala Bidang Estetik lebih bertumpu pada topic imaglnatif.

Kemahiran Bahasa

Kemahiran Bahasa meliputi kemahiran mendengar, bertutur, membaca, dan menulis.
Kemahiran Bahasa ini merupakan ters kepada penguasaan bahasa baku.

Kemahiran Mendengar

Merujuk kepada keupayaan murid mendengar dengan teliti dan memahami perkara yang didengar dalam pelbagai situasi pengucapan seperti soal jawab, perbincangan, ucapan, lakonan, dan temu bual.

Kemahiran Bertutur

Merujuk kepada keupayaan murid menyampaikan maklumat,pendapat,perasaan,serta idea yang kritis dan kreatif secara lisan dengan sebutan dan intonasi yang betul secara sopan. Penekanan diberikan kepada penggunaan pengucapan yang menggunakan tatabahasa yang sesuai.

Kemahiran Membaca

Merujuk kepada keupayaan murid membaca dengan sebutan,intonasi,jeda,dan kelancaran yang betul.Penekanan perlu diberikan pada aspek pemahaman dan penakulan pelbagai bahan ilmu dan sastera secara kritis dengan menggunakan pelbagai teknik bacaan.

Kemahiran Menulis
Merujuk kepada keupaan murid menghasilkan pelbagai jenis penulisan kriatif yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan dan pengalaman peribadi dengan menggunakan ayat yang gramatis,tanda baca dan ejaan yang betul,serta tulisan yang jelas dan kemas.

Hasil Pembelajaran

Hasil Pembelajaran iailah penyataan yang ditafsirkan daripada objektif kurikulum Bahasa. Penyataan hasil pembelajaran merupakan petunjuk yang jelas tentang apa yang harus dicapai oleh murid. Oleh itu, hasil pembelajaran memerlukan pendekatan yang berfokus pada strategi bilik darjah yang paling berkesan agar murid menguasai hasil tersebut. Justeru,hasil pembelajaran dapat membantu guru memilih kandungan,kaedah,sumber,dan prosedur pengajaran yang relevan dan berkesan. Selai itu, hasil pembelajaran juga membantu dalam membuat pengukuran dan penilaian pencapaian murid. Terdapat dua hasil pembelajaran dalam kurikulum Bahasa Melayu iaitu Hasil Pembelajaran utama dan Hasil Pembelajaran khusus. Hasil pembelajaran utama dapat dicapai dengan menguasai hasil pembelajaran khusus.

Sistem Bahasa

System Bahasa dalam pengajaran dan pembelajaran merujuk kepada Bahasa Melayu baku yang terdiri daripada tatabahasa, kosakata ,peribahasa, ejaan,dan sebutan dan intonasi. Aspek tatabahasa merangkumi morfologi dan sintaksis manakala aspek kosa kata terdiri daripada kosa kata umum dan istilah.
WALLAHU A LAM

Siti Mahirah berkata...

Siti Mahirah binti Ramlay @ Ramly
Sekolah Sukan Bukit Jalil,
Kompleks Sukan Negara,
57000 Kuala Lumpur.
012-3333952
M20071000109

Tugasan pada 7 Mac 2009

Soalan 1 : Nota Kuliah

Kuliah Pertama pada 20 Disember 2008

Bahagian I : Penyerapan Unsur Baru dalam Mata Pelajaran Bahasa Melayu

Hjh Zahirah Abdul Aziz
Unit Bahasa Melayu dan Kesusasteraan Melayu
Pusat Perkembangan Kurikulum,
Kementerian Pendidikan Malaysia

Pengenalan

Dalam buku Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu, konsep penyerapan ialah proses menyerapkan pelbagai bidang ilmu, nilai murni, dan kemahiran bernilai tambah. Penyerapan ini diterangkan seperti yang berikut:

1. Isi pelajaran Bahasa Melayu menyerapkan pelbagai bidang ilmu serta pelbagai tema yang mencakupi hal-hal persendirian dan kemasyarakatan.
2. Semangat kewarganegaraan dan nilai murni masyarakat Malaysia yang berlandaskan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan hendaklah diserapkan dalam pengajaran dan pembelajaran Bahasa Melayu. Meskipun penyerapan dilakukan secara sedar dan terancang, namun murid menyerap ilmu dan nilai tersebut secara natural.
3. Kemahiran berfikir hendaklah diserapkan secara terancang dengan kemahiran mendengar dan bertutur, membaca, dan menulis. Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu memberikan penekanan pada kemahiran berfikir secara kritis dan kreatif dalam pengajaran dan pembelajaran. Kemahiran berfikir wajib diserapkan dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa adalah seperti yang berikut:

1. Mencirikan
2. Mengelaskan, mengumpulkan, mengkategorikan
3. Membuat kaitan dan perhubungan
4. Membanding dan membeza
5. Menyusun atur
6. Mengenal pasti kenyataan benar atau palsu
7. Membezakan fakta dengan pendapat
8. Menganalisis
9. Mengesan kecondongan pendapat
10. Mengenal pasti sebab akibat
11. Meramal
12. Mensintesis
13. Mengitlak
14. Membuat analogi
15. Membuat inferens
16. Membuat kesimpulan
17. Menginterpretasikan, mentafsir
18. Mengenal pasti idea utama dan idea sokongan
19. Menilai
20. Menjana idea
21. Merumus, meringkas
22. Membuat keputusan
23. Menyelesaikan masalah

Kemahiran berfikir yang dinyatakan di atas bertujuan untuk membolehkan kemahiran berfikir tersebut dikuasai oleh murid. Alat berfikir seperti penyusun grafik, soalan (bertumpu, bercapah, dan lingkaran soalan) serta peta minda perlu digunakan dalam proses pengajaran dan pembelajaran.

Kemahiran bernilai tambah yang lain, iaitu kemahiran teknologi maklumat dan komunikasi, kemahiran belajar cara belajar, kajian masa depan, kecerdasan pelbagai, pembelajaran konstruktivisme dan pembelajaran kontekstual juga perlu diserapkan dengan mengambil kira kesesuaiannya dengan hasil pembelajaran yang ingin dicapai, kebolehan murid, serta sumber yang ada.

Konsep Penggabungjalinan Kemahiran Berbahasa

Satu strategi pengajaran dan pembelajaran Bahasa Melayu sebagaimana yang terkandung dalam Huraian Sukatan Pelajaran ialah penggabungjalinan. Ini merupakan proses yang sangat penting kerana melalui penggabungjalinan, beberapa kemahiran berbahasa dapat dikuasai oleh murid serentak. Penggabungjalinan ini berlaku antara kemahiran berbahasa daripada bidang yang berlainan, iaitu inter bidang atau kemahiran berbahasa dalam bidang yang sama, iaitu intra bidang. Selain itu, aspek tatabahasa, kosa kata, dan peribahasa juga digabungjalinkan. Penggabungjalinan unsur-unsur tertentu dihuraikan seperti yang berikut:

Kemahiran bahasa, iaitu kemahiran mendengar, bertutur, membaca, dan menulis boleh digabungkan dalam proses pengajaran dan pembelajaran, sekurang-kurangnya antara dua kemahiran. Misalnya kemahiran berbahasa mendengar dan bertutur digabungjalinkan dengan kemahiran berbahasa membaca. Penggabungjalinan ini bertujuan untuk mencapai hasil pembelajaran.
Tatabahasa boleh digabungkan secara terancang dalam konteks dengan kemahiran mendengar, bertutur, membaca, dan menulis.
Kosa kata dan peribahasa yang hendak diajarkan harus digabungkan secara terancang dengan semua aktiviti kemahiran bahasa, misalnya melalui aktiviti lakonan atau perbahasan; membaca teks yang mengandungi kosa kata (sama ada kata umum atau istilah), dan peribahasa; serta melalui latihan menggunakan kosa kata dan peribahasa yang betul dalam pelbagai genre penulisan.

4. Rumusan

Dalam proses pengajaran dan pembelajaran Bahasa Melayu, pengabungjalinan kemahiran berbahasa berlaku di antara kemahiran mendengar dan bertutur, kemahiran membaca, atau kemahiran menulis. Konsep ini diadun baik dengan menyerapkan ilmu, nilai murni, kewarganegaraan, peraturan sosio budaya, kemahiran bernilai tambah atau kepintaran emosi. Guru boleh memilih mana-mana elemen yang hendak diserapkan. Namun elemen yang dipilih mestilah dirancang dengan teliti dan jelas agar pengajaran dan pembelajaran berfokus dan murid dapat meneroka sesuatu bidang dengan baik.

Matlamat kurikulum Bahasa Melayu adalah untuk melahirkan murid yang dapat menguasai kemahiran mendengar dan bertutur, kemahiran membaca, atau kemahiran menulis dengan baik. Selain melahirkan murid yang dapat berbahasa dengan baik, konsep penyerapan dapat membantu murid menjadi insan yang berilmu, berketerampilan, dapat berkomunikasi dengan berkesan, mampu memenuhi keperluan diri serta bijak dalam perhubungan sosial dan urusan harian.

Bahagian II : Analisis Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu

Hjh Zahirah Abdul Aziz
Unit Bahasa Melayu dan Kesusasteraan Melayu
Pusat Perkembangan Kurikulum,
Kementerian Pendidikan Malaysia

Pendahuluan

Sukatan pelajaran ialah dokumen yang penting bagi seseorang guru profesional. Untuk mengajar secara berkesan, guru profesional harus memiliki, memahami, menguasai dan menghayati kandungan sukatan pelajaran, selain memperlengkap diri dengan persiapan lain seperti pengetahuan dan kemahiran tentang ilmu atau subject matter, yang ingin diajarkan serta ilmu dan kemahiran pengurusan pendidikan dan pedagogi. Kurikulum serta sukatan pelajaran juga berada dalam keadaan dinamik, digubal dan disemak sebelum dilaksanakan.

1. Sukatan Pelajaran

Sukatan pelajaran, sebagai dokumen induk, mewakili keperluan kurikulum bagi satu peringkat persekolahan. Oleh itu, ada dua sukatan pelajaran Bahasa Melayu yang dibina di PPK iaitu sukatan pelajaran sekolah rendah dan sukatan pelajaran sekolah menengah. Sukatan pelajaran sekolah rendah merangkurni Tahap Satu dan Tahap Dua, disediakan bagi mata pelajaran Bahasa Melayu sekolah kebangsaan, sekolah jenis kebangsaan Cina dan Tamil, dan Kelas Peralihan. Sukatan pelajaran Bahasa Melayu sekolah menengah merangkumi pelajaran Bahasa Melayu menengah rendah (tingkatan satu hingga tingkatan tiga), dan menengah atas (tingkatan empat dan tingkatan lima).

2. Huraian Sukatan Pelajaran

Huraian sukatan pelajaran ialah dokumen kurikulum sokongan yang memperincikan kandungan sukatan pelajaran. Huraian sukatan pelajaran disediakan bagi setiap tahun pembelajaran, dan dibezakan antara HSP SK dan SJK.

3. Organisasi Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Sekolah Menengah

Kandungan Kurikulum Bahasa Melayu Sekolah Menengah dimuatkan dalam dokumen sukatan pelajaran dan huraian sukatan pelajaran. Organisasi kandungan kurikulum, sukatan pelajaran dan huraian sukatan pelajaran merujuk kerangka utama dokumen berkenaan, setiap satu, dengan kerangka yang tertentu. Organisasi Kurikulum Bahasa Melayu Sekolah Menengah adalah seperti yang berikut:

4. Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Sekolah Menengah diorganisasikan seperti berikut:

a. Matlamat dan Objektif Pendidikan Bahasa Melayu Sekolah Menengah
b. Organisasi Kandungan Kurikulum (konsep utama dalam kurikulum):
c. Penggunaan Bahasa
d. Kemahiran Bahasa
e. Hasil Pembelajaran
f. Sistem Bahasa
g. Pengisian Kurikulum

3. Hasil Pembelajaran (senarai hasil pembelajaran bagi ketiga­tiga bidang penggunaan bahasa)
a. Sistem Bahasa (penerangan lanjut)
b. Pengisian Kurikulum (penerangan lanjut)

4. Organisasi Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Sekolah Menengah

Terdapat lima buah buku Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Sekolah Menengah yang disediakan, iaitu sebuah khusus bagi setiap tingkatan satu hingga tingkatan lima. Kelima-limanya berbeza dari dua segi, iaitu:

a. Objektif pendidikan Bahasa Melayu bagi setiap tingkatan
b. Huraian hasil pembelajaran
c. Catatan dan cadangan aktiviti dan sumber (sejajar dengan pemyataan huraian hasil pembelajaran)

5. Organisasi Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Sekolah Menengah adalah seperti yang berikut:

a. Matlamat, Objektif Pendidikan Bahasa Melayu Sekolah Menengah, dan Objektif Pendidikan Bahasa Melayu Sekolah Menengah mengikut tingkatan
6. Organisasi Kandungan Kurikulum (konsep utama dalam kurikulum)
a. Penggunaan Bahasa
b. Kemahiran Bahasa
c. Hasil Pembelajaran
d. Sistem Bahasa
e. Komponen Kesusasteraan Melayu
f. Pengisian Kurikulum

7. Penerangan tentang Huraian Sukatan Pelajaran Hasil Pembelajaran
a. Hasil Pembelajaran (Utama dan Khusus)
b. Huraian Hasil Pembelajaran
c. Cadangan Aktiviti/Nota

8. Matlamat dan Objektif Kurikulum Bahasa Melayu Sekolah Menengah

Matlamat kurikulum sdalah tujuan umum atau hasrat yang ingin dicapai melalui pendidikan, misalnya pendidikan Bahasa Melayu. Terdapat perbezaan kecil antara matlamat pendidikan bahasa Melayu bagi sekolah rendah dengan sekolah menengah. Matlamat kurikulum Bahasa Melayu sekolah menengah adalah untuk melengkapkan murid dengan keterampilan berbahasa dan berkomunikasi bagi memenuhi keperluan diri dalam urusan harian, pendidikan dan pekerjaan.

9. Objektif Kurikulum Bahasa Melayu Sekolah Menengah

Objektif Kurikulum Bahasa Melayu Sekolah Menengah digariskan daripada matlamat yang dinyatakan di atas. Objektif pendidikan Bahasa Melayu sekolah rendah berbeza daripada objektif pendidikan Bahasa Melayu sekolah menengah. Objektif yang dicapai pada akhir pendidikan bahasa Melayu sekolah menengah adalah:

1. Melibatkan diri dalam interaksi sosial melalui perbualan, perbincangan, dan penulisan untuk menjalin serta mengeratkan hubungan, dan berurus untuk mendapatkan barangan dan perkhidmatan;
2. Mendapat dan memproses maklumat secara kritis daripada pelbagai sumber yang didengar, dibaca, dan ditonton untuk memperoleh ilmu dan maklumat;
3. Menggunakan maklumat yang diperoleh untuk tujuan menyelesaikan masalah dan membuat keputusan, serta menyebarkan maklumat dalam bentuk lisan dan tulisan;
4. Mendengar, membaca, menonton, dan memberikan respons kepada pelbagai bahan bacaan jenis maklumat dan bahan sastera;
5. Melahirkan idea dan pendapat dalam bentuk lisan dan penulisan jenis maklumat dan imaginatif secara kreatif dan berkesan; dan
6. Menghayati dan mengamalkan nilai mumi, sikap positif, semangat patriotik, dan perasaan cinta akan negara.


10. Penggunaan Bahasa

Untuk Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Sekolah Menengah, pengetahuan dan kemahiran yang ingin disuntik kepada pelajar ialah keterampilan menggunakan bahasa Melayu bagi memenuhi keperluan harian, pengembangan ilmu pengetahuan bagi pembelajaran seumur hayat, serta tuntutan kerjaya. Berasaskan matlamat tersebut, kandungan kurikulum Bahasa Melayu dijuruskan kepada tiga bidang penggunaan bahasa iaitu:

1. Bidang interpersonal
2. Bidang maklumat
3. Bidang estetik

11. Hasil Pembelajaran

Hasil pembelajaran adalah set kemahiran dan kecekapan berbahasa yang perlu dicapai oleh murid melalui proses pembelajaran bahasa (Melayu). Ini sejajar dengan pandangan Skinner (1992) bahawa pembelajaran ialah proses perubahan tingkah laku melalui pengalaman pembelajaran pengetahuan, kemahiran dan sikap dapat dibentuk. Hasil pembelajaran dibina mengikut bidang penggunaan bahasa (interpersonal, maklumat atau estetik). Pernyataan hasil pembelajaran berteraskan kemahiran bahasa dan disepadukan satu atau lebih perkara berikut, iaitu sistem bahasa, komponen sastera dan elemen pengisisan kurikulum.

12. Pernyataan Huraian Hasil Pembelajaran (HHP)

Suatu perkara dalam kandungan huraian sukatan pelajaran yang perlu dianalisis dan difahami oleh guru ialah huraian hasil pembelajaran. Bagi tujuan yang lebih spesifIk untuk memenuhi keperluan pedagogi di bilik daIjah, setiap hasil pembelajaran khusus diperincikan mengikut tahap kesukaran isi pelajaran dan tahap pembelajaran dan pre stasi pelajar. Perincian ini terkandung huraian hasil pembelajaran yang juga disebut pemyataan aras pembelajaran; sarna ada aras as as [Aras I], aras sederhana [Aras 2], atau aras cemerlang [Aras 3]. Pemyataan aras pembelajaran dibina berdasarkan pemyataan HPK. Oleh sebab tidak semua pemyataan aras ada bagi semua HPK bagi ketiga-tiga aras, maka guru harus berupaya mengesan HPK bagi pernyataan aras tersebut.

Pemyataan dalam huraian hasil pembelajaran ialah pernyataan yang dipilih dan diukur oleh guru dalam menyediakan rancangan pengajaran harian. Selain menggunakan kreativiti dan pengalaman untuk merangka dan memikirkan aktiviti pengajaran dan pembelajaran bagi hasil pembelajaran yang dipilih, guru digalakkan menggunakan cadangan aktiviti dalam lajur 3 HSP yang mengambil kira aspek pedagogi, strategi pengajaran dan pembelajaran serta pengurusan sumber dan bahan bantu belajar.

13. Komponen Sastera dalam Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Sekolah Menengah

Pembelajaran unsur sastera bagi murid-murid sekolah mula diberikan penekanan dalam sukatan pelajaran Bahasa Melayu 1988 sebagai unsur sastera. Mulai tahun 2000 pembelajaran unsur sastera dimantapkan melalui pelaksanaan komponen sastera yang dijelaskan dalam edisi penyesuaian Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu seta penggunaan teks sastera wajib yang ditetapkan Kementerian Pendidikan Malaysia. Dalam kurikulum Bahasa Melayu semakan pelaksanaan 2003, komponen sastera diteruskan. Dengan semangat yang sarna dinyatakan dalam objektif pelaksanaan komponen sastera, iaitu:

a. Meningkatkan dan mengukuhkan minat membaca pelbagai genre sastera,

b. Mengenal, menghayati dan menghargai karya sastera bagi mengukuhkan kemahiran mendengar dan bertutur, membaca dan menulis.

14. Pengisisan Kurikulum

Selain kemahiran dan kecekapan yang khusus diperoleh daripada pengajaran dan pembelajaran Bahasa Melayu, kurikulum semakan menggariskan pengetahuan, kemahiran serta sikap dan nilai yang hams dimiliki oleh murid yang dididik. Hasrat ini dinyatakan dalam pengisian kurikulum. Terdapat beberapa pernyataan hasil pembelajaran secara tersurat memperlihatkan penekanan elemen pengisisan kurikulum yang khusus. Walau bagaimanapun, sekiranya mana-mana elemen tersebut tidak dinyatakan dalam pernyataan HP, penyerapan pengetahuan, kemahiran serta sikap dan nilai perlu dirancang dan dilaksanakan dalam pengajaran dan pembelajaran. Terdapat lima elemen dalam pengisian kurikulum iaitu:

a. Ilmu - pengintegrasian isi atau kemahiran khusus mata pelajaran dan disiplin lain dalam pendidikan Bahasa Melayu
b. Nilai - penyerapan 17 nilai murni yang as as atau subnilai merentas kurikulum
c. Kewarganegaraan - tuntutan meningkatkan patriotisme mood kepada negara.
d. Peraturan sosiobudaya - pendidikan berteraskan falsafah dan keperibadian masyarakat Malaysia
e.Kemahiran bernilai tambah - kemahiran generik yang dibina melalui kemahiran dan pendekatan dan gaya pembelajaran.

15. Strategi pengajaran dan pembelajaran

Analisis dan pemahaman kandungan sukatan pelajaran perlu disusuli praktis yang berkesan. Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu menggariskan strategi pengajaran dan pembelajaran berikut yang perlu diamalkan dan dilaksanakan:

a. Pengajaran dan pembelajaran berpusatkan murid dengan menggalakkan interaksi dan penguasaan kemahiran meIaIui pengalaman sendiri serta memberi peluang untuk maju mengikut kadar keupayaan mereka sendiri.

b. Pendekatan masteri untuk memastikan murid menguasai isi pelajar dan kemahiran, meIaIui pengubahsuaian teknik mengikut tahap kebolehan murid dan penilaian formatif yang jitu dan berterusan serta tindakan susulan yang sesuai.

c. Kepelbagaian pendekatan, kaedah serta teknik pengajaran dan pembelajaran yang sesuai dengan hasil pembelajaran yang ingin dicapai dan kebolehan murid serta keberkesanan pengolahannya.

d. Kepelbagaian sumber dan bahan seperti akhbar, majaIah, kamus, bahan daripada internet, perisian kursus, bahan sastera dan bukan sastera, bahan pelbagai disipIin, bacaan luas serta penggunaan pusat sumber dan komputer.

e. Penggunaan tatabahasa yang tepat melalui pengajaran terancang, penggunaan aspek tatabahasa dalam pelbagai konteks dan kegiatan bahasa yang bermakna. Tatabahasa Dewan dijadikan pegangan utama.

f. Pengajaran dan pembelajaran bertema meliputi bidang iImu, hal persendirian dan kemasyarakatan serta isu semasa dirancang supaya hasil pembelajaran, kemahiran bahasa, pembelajaran tatabahasa dan pengembangan kosa kata disepadukan dan dikukuhkan.

g. Bacaan luas dijalankan dengan menggunakan bahan ilmiah dan bahan sastera untuk meningkatkan daya berfikir dan minat ingin terus membaca.

h. Penggabungjalinan antara dua atau Iebih kemahiran bahasa, serta hasil pembelajaran dengan sistem bahasa. Bagi tujuan ini, guru harus mengenal pasti sekurang-kurangnya dua hasil pembelajaran bagi setiap waktu pengajaran dengan satu daripadanya sebagai fokus utarna, dan selebihnya fokus sampingan. Penggabungjalinan tatabahasa dan kosa kata perlu dilaksanakan dalam setiap waktu pengajaran.

i. Penyerapan pelbagai bidang ilmu, nilai murni, kewarganegaraan, peraturan sosiobudaya dan kemahiran bernilai tambah dalam pengajaran dan pembelajaran BM. Kemahiran bedikir perlu diserapkan dalam setiap waktu pengajaran BM.

j. Pemulihan dibuat untuk membantu murid menguasai hasil pembelajaran yang belum dicapai mengikut kadar kemampuan mood.

k. Penilaian formatif dan sumatif yang berterusan dijalankan untuk menentukan pencapaian hasil pembelajaran dan objektif pengajaran dan pembelajaran, serta mengenal pasti tindakan susulan yang perlu diambil misalnya aktiviti pemulihan atau pengayaan.

l. Pengayaan perlu diberikan bagi murid yang menguasai hasil pembelajaran lebih awal daripada jangka masa yang ditetapkan melalui aktiviti atau tugasan yang lebih mencabar.

Kesimpulan
Semakan kurikulum menuntut guru menganalisis semula kandungan kurikulum, sukatan dan huraian sukatan pelajaran supaya guru dapat melaksanakan tugas mengajar dengan sebaiknya mengikut matlamat, objektif dan ketetapan yang dibuat. Setelah memaharni kandungan sukatan pelajaran, tugas yang lebih berat ialah penyediaan rancangan pengajaran tahunan dan harian, seterusnya pelaksanaan sebenar proses pengajaran dan pembelajaran di bilik darjah. Di sinilah pengetahuan kurikulum, ilmu tentang bahasa Melayu, strategi pengajaran berkesan dan kecintaan kepada tugas mengajar dipersatukan bagi memastikan muridlah yang pada akhirnya mendapat yang terbaik daripada pengajaran yang ditawarkan oleh guru serta pengalaman pendidikan yang dilalui oleh murid.Kuliah Kedua pada 3 Januari 2009 : Apa itu ujian?

Tujuan ujian diadakan :

1. Menentukan identiti, seperti :

a. Ujian dadah dalam sukan
b. Ujian darah
c. Ujian DNA
d. Ujian mata
e. Ujian pendengaran

2. Mengetahui tahap kemampuan, seperti :

a. Ujian amat sedikit dimengerti
b. Ujian bahasa juga demikian
c. Bayangkan ujian bahasa yang dilakukan di Malaysia
d. Apa gambaran yang kita dapati

Keperluan ujian bahasa, seperti :

1. Mengawal (masuk ke universiti – MUET, TOEFL)
2. Membuat penyelidikan penguasaan bahasa (memerlukan ujian)
3. Menjalankan ujian bagi mengetahui tahap kemahiran, kefahaman, kemahiran (tugas seorang guru)
4. Jenis Ujian

Berbeza dari segi kaedah (method) dan tujuan (purpose), iaitu :

1. Kaedah: kertas and pensil berbeza
2. Peperiksaan: kosa kata, tatabahasa, dll)
3. Kemahiran: mendengar, kefahaman, membaca dan memahami.
4. Bentuk ujian: aneka pilihan, esei, mendengar, lisan dll.

Ujian dibezakan daripada segi :

1. Prognostik
2. Progres
3. Kecapaian (achievement)
4. Kemahiran (proficiency)

Tujuan

1. Kecapaian (pencapaian)
2. Kemahiran (kemahiran, kefasihan)
3. Jangka panjang – tujuan kursus
4. Jangka pendek – setiap pelajaran

Prinsip

1. Mengetahui ujian dalam darjah
2. Mendorong progres pelajar
3. Menilai pencapaian dalam darjah

Masalah menguji, iaitu :

1. Masalah
2. Dialek
3. Logik
4. Kurang kosa kata (lack of vocabulary)
5. Menulis (writing)
6. Gaya (style)

Variabel

1. Unsur (Elements, information)
2. Kemahiran (Skill)

Strategi yang digunakan adalah :

1. Situasi vs bahasa sebenar
2. Kemahiran vs elemen berbeza
3. Ujian berkumpulan vs ujian individu
4. Ujian objektif vs ujian subjektif

Kriteria ujian bahasa, iaitu :

1. Validity
2. Reliability
3. Scorability
4. Economy
5. Administrability

Kritikan terhadap ujian, iaitu :

1. Translation
2. Essay
3. Objective tests
4. Auditory comprehension

Isu-Isu Semasa Lain

1. Ujian BM secara umum
2. Sukatan baru
3. Apa yang diuji
4. Pemeringkatan ujian
5. Kesahihan ujian
6. Tafsiran ujianKuliah Ketiga pada 10 Januari 2009 : Membina Ujian

Jenis ujian

1. Pembinaan Ujian
2. Ujian Secara Berasingan
3. Ujian Integrasi dan Pragmatik
4. Ujian Bahasa Komunikatif
5. Model Kecekapan Komunikatif

Pembinaan Ujian

1. Penggunaan ujian berkriteria
2. Pembinaan item ujian
3. Kesahan ujian
4. Kebolehpercayaan ujian

Ujian Secara Berasingan (Discrete Point Test)

1. Integrasi kemahiran penggunaan bahasa dan komunikasi
2. Integrasi mahal, mengambil masa yang panjang
3. Ujian integratif sesuai untuk KBSR
4. Item integratif, meningkatkan pencapaian kemahiran bahasa
5. Ujian kloz, sesuai untuk ujian kemahiran produktiviti

Ujian Integrasi dan Pragmatik

1. Integrasi kemahiran penggunaan bahasa dan komunikasi
2. Integrasi mahal – mengambil masa yang panjang
3. Ujian integratif sesuai untuk kelas KBSR
4. Item integratif - menigkatkan pencapaian kemahiran bahas
5. Ujian kloz – sesuai untuk ujian kemahiran produktiviti.

Ujian Bahasa Komunikatif

1. Kemahiran menggunakan bahasa dalam komunikasi
2. Pendekatan komunikatif berpusatkan bentuk komunikatif
3. Kebolehan menggunakan bahasa dengan konteks

Dua bentuk ujian komunikatif

1. Ujian Prestasi - penglibatan pelajar secara langsung
2. Latar belakang pelajar dan peranannya dalam sosial

Model Kecekapan Komunikatif

a. Tindak balas imaginatif dan praktis dengan penggunaan teori Model dibahagi kepada komponen pengetahuan bahasa
b. Kecekapan Tatabahasa
c. Kecekapan Sosiobudaya
d. Kecekapan Wacana
e. Kecekapan StrategiKuliah Keempat pada 17 Januari 2009 : Komunikasi dan Reka Bentuk Ujian

Pengenalan

1. Belajar bahasa asli dan bahasa asing
2. Hubungan ujian dengan pembelajaran
3. Isu-isu yang selalu timbul mengenai ujian
4. Lado: Bab 1 dan 2

Pengujian dalam bahasa

1. Masalah menguji bahasa asli: dialek yang berbeza-beza, tatabahasa, falasi logik, kekurangan kosa kata, penulisan, gaya.
2. Teori dan amali menguji bahasa asing: Perbezaan daripada bahasa asli.
3. Lado: Bab 1, 2, dan 3

Variabel dan strategi

1. Variabel: unsur dan kemahiran.
2. Strategi: situasi atau bahasa, unsur atau kemahiran, ujian berkelompok atau individu, ujian subjektif atau subjektif.
3. Lado: Bab 4

Kriteria menguji

1. Kesahihan, reliablity, scorability, ekonomi, administrability.
2. Kritikan: terjemahan, esei, rencana (dictation), ujian objktif, ujian mendengar.
3. Lado: bab 5

Sebutan

1. Peranan sebutan, segmen sebutan dan bunyi.
2. Perspesi bunyi bermakna (pasangan), mengenal pasti bunyi melalui sebutan, melahirkan sebutan, sebutan baku,

Intonasi

1. Amali: membina unit ujian sebutan dan intonasi.
Lado: 6, 7, 8, 9, 10.

Menguji Tatabahasa

1. Apakah struktur bahasa, struktur yang ditentukan oleh bahasa asli, pola-pola struktur bahasa, pemeringkatan pola bahasa.
2. Teknik menguji dan mengenali struktur tatabahasa.
3. Ujian menghasilkan struktur tatabahasa.
4. Menguji struktur bahasa asing.
5. Amali: membina unit ujian tatabahasa.
6. Lado: Bab 11 dan 12.

Menguji Kosa Kata

1. Apa itu kosa kata?
2. Berapa banyak kosa kata, sampel.
3. Teknik mengenal kata, menuliskan kata.
4. Teknik mengujii melahirkan kosa kata, dll.
5. Amali: membina unit ujian kosa kata.
6. Lado: Bab 13.

Kemahiran Bersepadu

1. Kefahaman auditori.
2. Bgaimana membentuk ujian.
3. Pelbagai pilihan, betul-salah dll.
4. Membina unit ujian bersepadu.
5. Lado: Bab 14

Kefahaman Membaca

1. Teknik umum
2. Pra-membaca
3. Teknik bagi pelajar awal
4. Teknik bagi pelajar maju.
5. Membina unit ujian membaca.
6. Lado Bab 15, Marohaini

Menguji keseluruhan bahasa

1. Menguji over-all control of the language.
2. Menguji kefahaman budaya, dan silang budaya.
3. Menguji nilai tinggi.
4. Membina unit ujian penggunaan bahasa canggih.
5. Lado: Bab 19, 20 dan 21

Prosedur Membina Ujian

1. Prinsip ujian dalam bilik darjah.
2. Ujian atau kuiz.
3. Item ujian objektif.
4. Kertas jawapan.
5. Fail item ujian.
6. Menyediakan item ujian.
7. Membina ujian.
8. Merekabentuk ujian on-line.

1. Pandangan tentang bahasa dan penggunaan bahasa mempengaruhi reka bentuk ujian, dan mentafsir skor
2. Binaan ujian adalah bagi mengetahui kemahiran bahasa calon yang diukur.
3. Reka bentuk ujian ditentukan oleh apa yang kita anggap menjadi kemahiran yang diuji.
4. Format yang berlainan, ujian lisan atau ujian tulisan bergantung pada apa yang dianggap bahasa dan penggunaan bahasa.

Ujian unsur-unsur berasingan

1. Pengaruh linguistik struktural.
2. Dilakukan oleh Lado 1961
3. Menguji unsur bunyi, tatabahasa, kosa kata secara berasingan
4. Diperkukuh oleh psychometrics, menguji kemahiran kognitif secara berasingan.
5. Mewujudkan bateri (perangkat) ujian bagi empat kemahiran yang berlainan mendengar, bertutur, membaca, menulis
6. Masih digunakan hingga sekarang

Ujian integratif dan pragmatik

1. Keperluan penguasaan bahasa bagi belajar di universiti di Amerika dan Britain memerlukan ujian dilakukan terhadap kemahiran menggunakan bahasa.
2. Ini memerlukan prestasi secara integratif diuji.
3. Ujian unsur diskret (berasingan) hanya menguji pengetahuan mengenai bahasa tidak kemahiran menggunakan bahasa

Ujian integratif

1. Menguji sebutan, tatabahasa, kosa kata dalam konteksnya diutamakan.
2. Ini berbeza daripada ujian unsur bahasa berasingan.
3. Ini dilakukan dengan melihat kemahiran bertutur dan wawancara, mengarang teks lengkap, memahmi teks yang lengkap bagi tulisan dan lisan.

Masalah ujian integratif

1. Memakan masa
2. Mahal
3. Sukar membuat penskoran
4. Sukar melatih pemeriksa
5. Tidak juga dapat dipercayai

Penyelesaian Oller 1970-an

1. Ujian cloze.
2. Asasnya: pelajar memproses dalam masa sebenar, natural seperti bertutur dan membaca
3. Bagi memahami teks, pelajar perlu memahami seluruh unsur bahasa, yakni perlu memahami sistem bahasa
4. Ujian cloze – mengisi ruang kosong
5. Sama juga dengan menguji unsur berasingan

Ujian Komunikatif

1. Hymes, kemahiran bahasa bukan sekadar mengetahui unsur tatabahasa
2. Peraturan budaya aamat menentukan betl salah penggunaan bahasa, khusus bagi konteks tertentu.
3. Ujian berubah, penilaian pelajar dalam konteks sebenar, dan dalam aaktiviti berkomunikasi.
4. Memberi perhatian kepada peranan penutur dalam konteks
5. Melahirkan ujian integratif dan prgamatik

Komponen yang perlu diuji

1. Bentuk tatabahasa, sebutan, tatabahasa, kosa kata seperti ujian unsur berasingan
2. Kemahiran sosiolinguitik, dalam konteks yang berlainam: komunikasi dalam budaya sesuatu masyarakat.
3. Kemahiran strategik, kemampuan menggunakan muslihat bagi mengatasi kelemahan dalam kemahiran berbahasa
4. Kemahiran wacana – kemampuan menggunakan bahasa dalam konteks luas.Kuliah Kelima pada 24 Januari 2009 : Pengajaran Kesusasteraan Melayu dan Aras-aras Ujian

1. Tujuan ujian dalam pendidikan :
i. mendapatkan kembali maklumat
ii. memastikan objektif pengajaran guru tercapai
iii. menggredkan pelajar
iv. sebagai penggerak (motivasi belajar)
v. tujuan penempatan (lemah, sederhana dan baik)

2. Ciri-ciri ujian :
i. Kesahan ujian, iaitu sejauh mana ujian tu menggambarkan atau menguji apa yang hendak diuji.
ii. Kebolehpercayaan atau kestabilan, iaitu dilihat dari segi ketepatan dan kejituan ukuran dibuat.
iii. keobjektifan atau ketepatan ujian, iaitu item yang dibina tidak memberi peluang kepada sesuatu interpretsi berlainan daripada apa yang telah ditentukan dan skema pemarkahan disediakan terlebih dahulu.

3. Jenis ujian :
i. penempatan, iaitu menguji pelajar mempunyai keterampilan yang disyaratkan
ii. formatif, iaitu menguji pelajar dari masa ke masa
iii. diagnostik, iaitu mencari punca kelemahan pelajar
iv. sumatif, iaitu penggredan dan pensijilan

4. Aras penilaian

i. Penilaian domain kognitif
Penilaian ini lebih banyak ditumpukan kepada kemampuan pelajar. Proses berfikir dititik beratkan. Iaitu bermula dengan aras yang rendah kepada aras yang tinggi. Penilaian ini berupa aneka pilihan, subjektif, lisan, tulisan, ujian bulanan dan kuiz.

ii. Penilaian domain afektif
Penilaian ini berkaitan hubungan dengan masalah sikap, pandangan dan nilai-nilai yang dipercayai oleh seseorang. Penilaian ini juga dapat diuji dan dikesan melalui aktiviti wawancara dan pengaatan tingkah laku.

iii. Penilaian domain psikomotor
Penilaian ini melibatkan aktiviti otot dan pergerakan yang menggunakan anggoa tubuh badan. Pengamatan yang dibuat berbeda dengan bidang sukan, contohnya deklamasi puisi, berlakon, bergerak dan beraksi

4. Aras-aras ujian

i. Kategori Moody:
a. aras informasi
b. aras konsep
c. aras perspektif
d. aras apresiasi atau penghayatan

ii. Taksonomi Bloom
a. aras pengetahuan atau ingatan
b. aras pemahaman
c. aras aplikasi
d. aras analisis
e. aras sintesis
f. aras penilaian

Aras-aras ujian kesusasteraan kategori Moody

Aras 1 : Ujian kesusasteraan aras informasi

Ujian kesusasteraan aras informasi dimaksudkan berfungsi menguji kemapuan pelajar terhadap perkara-perkara dasar atau asas berhubungdengan sastera.

Contoh : Siapakah watak utama cerpen Lambaian Malar Hijau oleh Saroja Theavy?

Aras 2 : Ujian kesusasteraan aras konsep

Ujian kesusasteraan aras konsep berkaitan dengan persepsi bagaimanakah maklumat atau unsur karya sastera diorganisasikan.

Contoh : Apakah hubungan Mei Ling dengan Siti dalam cerpen Sehijau Warna Daun?

Aras 3 : Ujian kesusasteraan aras perspektif

Ujian kesusasteraan aras perspektif memberi tumpuan kepada mendapatkan pandangan pelajar tentang karya yang dibaca. Aras ini juga memerlukan pelajar berkeupayaan menghubungkan antara sesuatu yang ada dalam lingkungan karya dengan yang berada di luar karya tersebut.

Contoh : Apakah kesimpulan yang boleh anda buat dengan membaca novel Konserto Terakhir?

Aras 4 : Ujian kesusasteraan aras apresiasi atau penghayatan

Ujian kesusasteraan aras apresiasi atau penghayatan selalunya berkisar pada permasalahan atau yang berkaitan antara bahasa sastera dengan linguistik. Sering terdapat seolah-olah percanggahan dan perbezaan pendapat antara amalan bahasa mengikut rumus tatabahasa berbanding bahasa yang digunakan oleh ahli sastera.

Contoh : Apakah pemakaian kata-kata dan ungkapan dialek dalam Seorang Tua di Kaki Gunung itu berkeas,dan apakah memamng tepat dan jelas dibandingkan dengan kata-kata dan ungkapan bahasa Melayu baku?

Aras-aras ujian sastera taksonomi Bloom

Aras 1 : Ujian kesusasteraan aras ingatan

Ujian kesusasteraan aras ingatan ini hanya sekadar memerlukan pelajar berkeupayaan mengungkapkan kembali daya atau kebolehan mengingati hal-hal yang berhubung dengan fakta, konsep, pengertian, definisi, nama pengarang, buku-buku yang dihasilkan dan sebagainya. Butiran ujian boleh juga direncanakan dalam bentuk anke pilihan.

Contoh : Sebutkan dua antologi sajak yang ditulis oleh A. Samad Said..

Aras 2 :Ujian kesusasteraan aras pemahaman

Ujian kesusasteraan aras pemahaman memerlukan pelajar berkeupayaan memahami, membezakan dan menjelaskan fakta atau hubungan antara konsep dan sifat-sifat lain yang tingkatnya bukan sekadar untuk mengingatkan dan meluahkan kembali fakta yang dibaca sahaja.

Contoh : Buat satu sinopsis cerpen yang berjudul Sayang Ayah karya Omar Mamat.

Aras 3 :Ujian kesusasteraan aras aplikasi

Ujian kesusasteraan aras aplikasi menilai kebolehan pelajar mempraktikkan pengetahuan, teori-teori yang dipelajari dan maklumat yang diperolehnya itu ke dalam suatu situasi baru. Dengan cara ini membolehkan pelajar menerapkan pengetahuan teori ke dalam kegiatan praktis dan konkrit.

Contoh : Ubahkan bentuk sajak Tasik Biru, Bau, Sabah karya Kemala dalam bentuk dialog.

Aras 4 :Ujian kesusasteraan aras analisis

Ujian kesusasteraan aras analisis berfungsi mengukur kebolehan pelajar mengesan unsur-unsur yang terkandung dalam sesebuah karya sastera. Kebolehan pelajar melihat perkaitan dan hubungan antara unsur-unsur yang dapat dikesan dan kebolehan membangunkan organisasi, susunan sistemtik binaan, kesatuan yang membangunkan sesebuah karya sastera. Keupayaan menyelesaikan tugasan analisis ini memberatkan identifikasi dan analisis terhadap unsur-unsur luaran dan dalaman karya tersebut secara kritis.

Contoh : Jelaskan dengan terperinci cara pengarang mengembangkan jalinan plot novel Konserto Terakhir oleh Abdullah Hussain

Aras 5 :Ujian kesusasteraan aras sintesis

Ujian kesusasteraan aras sintesis mengukur kebolehan pelajar mengkategorikan, menghubungkan dan mengkombinasikan, menjelaskan dan meramalkan hal-hal yang berkaitan dengan unsur-unsur karya sastera dan unsur-unsur antara karya sastera. Kemampuan menyelesaikan tugasan berbentuk sintesis ini antara lain pelajar berkeupayaan mengkategorikan sesuatu ciri atau keadaan yang sejenis.

Contoh : Jelaskan perbezaan watak Hang Tuah dan Hang Jebat dalam Pertarungan Tuah dengan Jebat.

Aras 6 :Ujian kesusasteraan aras penilaian

Ujian kesusasteraan aras penilaian adalah peringkat yang tertinggi dalam kayu ukur aspek kognitif. Item-item ujian aras penilaian mengukur kemampuan pelajar menilai ketepatan fakta daripada kenyataan dan bukti-bukti yang tertulis,ketepatan fakta daripada kenyataan dan bukti-bukti yang tertulis, ketepatan pemilihan kata, ungkapan dan kalimat dan hubungannya dalam tema dan makna keseluruhan sesuatau karya sastera.

Contoh : Bandingkan drama Serunai Malam karya Usman Awang dengan Titik-titik Perjuangan karya Kala Dewata daripada segi unsur-unsur kemanusiaan.Kuliah Keenam pada 31 Januari 2009 : Perbincangan Taksonomi Bloom

1. Aras pengetahuan (knowledge)
2. Aras pemahaman (comprehension)
3. Aras aplikasi (aplication)
4. Aras analisis (analytical)
5. Aras sintesis (synthecis)
6. Aras penilaian (appreciation)


Kuliah Kelapan pada 14 Februari 2009 : Kemahiran Lisan

Kemahiran mendengar

Menggunakan alat bantu mengajar :
a. Audio
b. Video
c. Audio Video

Kemahiran bertutur

Dalam analisis proses pertuturan, ada lima komponen yang dapat dipertimbangkan untuk menguji kemahiran yang kompleks ini. Komponen-komponennya ialah:

a. Penyebutan (termasuk ciri-ciri segmental dan bukan segmental: vokal,konsonan, pola tekanan dan intonasi)

b. Tatabahasa

c. Kosa kata

d. Kelancaran (keselesaan dan kelajuan perjalanan pertuturan)

e. Kefahaman (penting kerana untuk berhubung secara lisan dan memberi tindak balas untuk sesuatu atau memulakan pertuturan)

Contoh aktiviti bertutur :

a. Bercerita
b. Berpidato
c. Pengucapan awam
d. Berforum
e. Menyampaikan ucapan
f. Memberi taklimat
g. Perbualan
h. Membaca berita
i. Membuat iklan
j. Deklamasi sajak
k. Berpantun
l. Berseloka

Kuliah Kesembilan pada 21 Februari 2009 :

Membina Ujian :
a. menilai prestasi
b. tata tingkat markah : markah hanya ada makna apabila ada penilaian

2. Isu :
a. Adakah kita menguji kemahiran atau pengetahuan?
b. Rasionalisasi : tersurat dan tersirat daripada pengujian yang dilakukan.Kuliah kesepuluh pada 29 Februari 2009 : Isu-isu dalam Pengujian

Isu pertama :
Penilaian untuk nilai keberkesanan pengajaran guru bukan untuk melihat kedudukan murid.
Objektif : Jangka panjang dan jangka pendek
Contoh : Pada akhir tingkatan enam, murid dapat memberi pendapat berdasarkan fakta dan pendapat pakar.

Isu kedua :
Perkara-perkara yang selalu kita ajar dan bagaimana kita menguji kefahaman.
Menekankan bagaimana kita mengajar pemahaman dan rumusan, terutama berkaitan isi tersurat dan isi tersirat.
Bagaimana kita membina soalan bagi menguji isi tersurat dan isi tersirat?

Isu ketiga :
Apabila kita mengajar bahasa, kita perlu mengajar kemahiran berkreativiti, dalam menghasilkan sesuatu yang baharu.
Contoh : ajarkan pola-pola membina peribahasa kepada murid-muridSoalan 2 : Objektif Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu

Objektif Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu di Sekolah Sukan Bukit Jalil berpandukan objektif yang terkandung di dalam Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Sekolah Menengah yang disediakan oleh Pusat Perkembangan Kurikulum.

Pada akhir pengajaran dan pembelajaran kurikulum Bahasa Melayu sekolah menengah murid dapat:

i. melibatkan diri dalam interaksi sosial melalui perbualan, perbincangan,dan penulisan untuk menjalin serta mengeratkan hubungan, dan berurus untuk mendapatkan barangan dan perkhidmatan;

ii. mendapat dan memproses maklumat secara kritis daripada pelbagai sumber yang didengar, dibaca, dan ditonton untuk memperoleh ilmu dan maklumat;

iii. menggunakan maklumat yang diperoleh untuk tujuan menyelesaikan masalah dan membuat keputusan, serta menyebarkan maklumat dalam bentuk lisan dan tulisan;

iv. mendengar, membaca, menonton, dan memberikan respons kepada pelbagai bahan sastera dan bukan sastera;

v. melahirkan idea dan pendapat dalam bentuk lisan dan penulisan secara kreatif dan berkesan; dan

vi. menghayati dan mengamalkan nilai murni, sikap positif, semangat patriotik, dan perasaan cinta akan negara.

Contoh : Objektif Mata Pelajaran Bahasa Melayu Tingkatan Lima

Pada akhir tingkatan lima murid dapat:

i. Berbicara bersama rakan tentang hal peribadi, keluarga, jiran, isu semasa, perkembangan serantau dan antarabangsa dengan menggunakan bahasa yang santun;

ii. Berurus untuk mendapatkan barangan dan perkhidmatan dengan mengambil kira terma dan syarat jual beli dalam membuat keputusan sama ada menolak atau menerima barangan dan perkhidmatan;

iii. berunding untuk menilai sesuatu keputusan dari segi kesan dan akibatnya untuk mencapai kesepakatan;

iv. membaca bahan teks ilmiah dan teknikal dengan menggunakan teknik bacaan yang berkesan;

v. membaca bahan sastera dan ilmu untuk tujuan mendapatkan keseronokan dan menganalisis kekuatan dan kelemahan karya;

vi. menilai maklumat yang diolah dari perspektif yang lebih luas secara berkesan dengan memberikan alasan yang konkrit;

vii. menyampaikan maklumat dengan menggunakan cara dan bentuk yang efektif;

viii. menghasilkan penulisan kreatif dan bukan kreatif yang menggunakan bahasa yang gramatis dan laras yang tepat, serta memper lihatkan pertautan idea dan w acana
yang kemas; dan

ix. menghayati dan mengamalkan nilai murni, sikap positif, semangat patriotik, dan perasaan cinta akan negara melalui pengalaman pembelajaran di bilik darjah.

Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Tingkatan Lima ini mengandungi:

a. Penggunaan Bahasa

Penggunaan bahasa merangkumi tiga bidang utama, iaitu bidang interpersonal, bidang maklumat, dan bidang estetik. Bagi setiap bidang tersebut terdapat hasil pembelajaran utama dan hasil pembelajaran khusus yang perlu dikuasai oleh murid.

Penggunaan bahasa bagi bidang interpersonal membolehkan murid memulakan, membina, dan mengekalkan hubungan dengan rakan rapat atau dengan orang lain melalui perkongsian idea semasa berinteraksi sosial atau berurus bagi tujuan komersial. Penggunaan bahasa bagi bidang maklumat membolehkan murid memperoleh dan menyampaikan maklumat serta ilmu kepada pihak tertentu.

Penggunaan bahasa bagi bidang estetik membolehkan murid menikmati karya sastera, bercerita, serta melahirkan idea dan perasaan secara kreatif. Bidang interpersonal memberikan fokus pada kemahiran lisan, iaitu kemahiran mendengar dan bertutur. Namun begitu, kemahiran membaca dan menulis perlu juga diterapkan di mana-mana yang sesuai, contohnya membaca dan menulis surat untuk tujuan sosial. Bidang maklumat dan bidang estetik pula memberikan fokus dan penekanan pada kemahiran membaca dan menulis di samping menerapkan kemahiran mendengar dan bertutur. Bidang maklumat menekankan topik ilmu manakala bidang estetik lebih bertumpu pada topik imaginatif.

b. Kemahiran Bahasa

Kemahiran bahasa meliputi kemahiran mendengar, kemahiran bertutur, kemahiran membaca, dan kemahiran menulis. Kemahiran bahasa ini merupakan teras kepada
penguasaan bahasa baku.

Kemahiran mendengar merujuk kepada keupayaan murid
mendengar dengan teliti, memahami dan menghayati perkara yang didengar dalam pelbagai situasi pengucapan, serta dapat memberikan maklum balas.

Kemahiran bertutur merujuk kepada keupayaan murid berbicara secara lisan untuk menjalin hubungan, menyampaikan maklumat, pendapat, perasaan, serta idea yang kritis dan kreatif, dengan sebutan dan intonasi yang betul secara sopan. Penekanan diber ikan pada pengucapan yang menggunakan tatabahasa yang betul.

Kemahiran membaca merujuk kepada keupayaan murid membaca dengan sebutan, intonasi, jeda, dan kelancaran yang betul. Penekanan perlu diberikan pada aspek pemahaman dan penaakulan pelbagai bahan ilmu dan sastera secara kritis dengan menggunakan pelbagai teknik bacaan. Di samping itu, murid berupaya menghayati teks yang dibaca.

Kemahiran menulis merujuk kepada keupayaan murid menulis perkataan dan ayat, serta mengeluarkan idea melalui pelbagai jenis penulisan kreatif yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan dan pengalaman peribadi dengan menggunakan ayat yang gramatis, tanda baca dan ejaan yang betul, serta tulisan yang jelas dan kemas. Murid juga digalakkan menggunakan kreativiti mereka untuk menghasilkan penulisan bahan ilmu dan imaginatif.

c. Hasil Pembelajaran

Hasil pembelajaran ialah pernyataan yang ditafsirkan daripada objektif kurikulum bahasa. Pernyataan hasil pembelajaran merupakan petunjuk yang jelas tentang set kemahiran yang perlu dicapai oleh murid. Hasil pembelajaran dibina dengan menyepadukan penggunaan bahasa, kemahiran bahasa, sistem bahasa, dan pengisian kurikulum. Oleh itu, murid perlu menguasai kemahiran berbahasa yang terdapat dalam setiap hasil pembelajaran. Hasil pembelajaran dapat membantu guru memilih yang relevan dan berkesan. Pendekatan yang berfokus pada gaya pembelajaran yang pelbagai dapat membantu murid mencapai hasil pembelajaran. Selain itu, hasil pembelajaran juga membantu dalam membuat pengukuran dan penilaian pencapaian murid.

Terdapat dua hasil pembelajaran dalam kurikulum Bahasa Melayu, iaitu hasil pembelajaran utama dan hasil pembelajaran khusus. Hasil pembelajaran utama dapat
dicapai dengan menguasai hasil pembelajaran khusus.

d. Sistem Bahasa

Sistem bahasa dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa Melayu terdiri daripada tatabahasa, kosa kata, sistem ejaan, sebutan dan intonasi, dan peribahasa. Pelaksanaan sistem bahasa dalam pendidikan Bahasa Melayu membolehkan murid menggunakan dan mengamalkan bahasa Melayu baku.

e. Komponen Kesusasteraan Melayu

Komponen kesusasteraan Melayu diajarkan dalam mata pelajaran Bahasa Melayu merangkumi genre novel, cerpen, prosa tradisional, drama, puisi moden, dan puisi
tradisional. Melalui komponen ini diharapkan minat membaca, keseronokan membaca, dan penghayatan terhadap bahan sastera dapat dipupuk.

f. Pengisian Kurikulum

Pengisian kurikulum terdir i daripada elemen yang mencantumkan teras utama dalam kehidupan masyarakat Malaysia dan perkembangan terkini dalam pendidikan, iaitu
ilmu, nilai murni, kew arganegaraan, peraturan sosiobudaya, dan kemahiran bernilai tambah iaitu kemahiran berfikir, kemahiran teknologi maklumat dan komunikasi, kemahiran belajar cara belajar, kajian masa depan, kecerdasan pelbagai, pembelajaran konstruktivisme, dan pembelajaran kontekstual. Semua elemen ini dapat diaplikasikan oleh murid dalam dunia pekerjaan. Di samping itu, pendidikan nilai murni, serta patriotisme dan kew arganegaraan diberikan penekanan selaras dengan matlamat negara
untuk membangunkan masyarakat madani.

RusuhaizaSulaiman berkata...

TUGASAN 7 MAC 2009

Rusuhaiza Bt Sulaiman
Sekolah Kebangsaan Perpaduan
Taman Perpaduan, 31150 Ipoh, Perak.
019-5740982


Soalan1:
Sempurnakan nota kuliah setakat ini: Saya telah lengkapkan berdasarkan tajuk berikut:
Kuliah Pertama (20 Dise 2009)
Tajuk 1: Penyerapan Unsur Baru Dalam Mata Pelajaran Bahasa Melayu
- Membincangkan Buku Huraian Sukatan Pelajaran (HSP) Bahasa Melayu yang merangkumi isi pelajaran Bahasa Melayu, semangat kewarganegaraan dan nilai murni masyarakat Malaysia, dan kemahiran berfikir yang diserapkan secara terancang dengan kemahiran berbahasa. HSP juga memberikan penekanan dalam kemahiran berfikir secara kritis dan kreatif dalam pengajaran dan pembelajaran (P&P). Pengabungjalinan merupakan satu strategi pengajaran dan pembelajaran bahasa Melayu dalam HSP yang dihuraikan dengan tujuan untuk mencapai hasil pembelajaran. Pengabungjalinan yang baik perlulah dirancang dengan teliti dan jelas agar P&P berfokus dan murid dapat meneroka sesuatu bidang dengan baik.

Tajuk 2: Analisis Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu
- Membincangkan Sukatan Pelajaran, Huraian Sukatan Pelajaran, Organisasai Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Sekolah Menengah dan Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Sekolah Menengah, Matlamat dan Objektif Kurikulum Bahasa Melayu Sekolah Menengah, Penggunaan Bahasa, Hasil Pembelajaran, Pernyataan Huraian Hasil Pembelajaran (HHP), Kompenan Sastera dalam Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Sekolah Menengah, Pengisian Kurikulum dan Strategi Pengajaran dan Pembelajaran.


Kuliah Kedua (3 Januari 2009)
-Membincangkan:
1. Tujuan ujian dijalankan untuk menentukan identiti mengetahui tahap kemampuan
2. Keperluan ujian bahasa
3. Jenis-jenis ujian dan prinsipnya
4. Masalah dalam menguji
5. Strategi dan kriteria yang digunakan dalam ujian
6. Isu-isu semasa berkaitan:
a. Ujian BM secara umum
b. Sukatan baru
c. Apa yang diuji
d. Pemeringkatan ujian
e. Kesahihan ujian
f. Tafsiran ujian


Kuliah Ketiga (10 Januari 2009)
-Membincangkan:
1. Konsep-konsep pembinaan ujian
2. Cara-cara pengujian dilakukan
3. Unsur-unsur atau item-item ujian

Kuliah Keempat (17 Januari 2009)
-Membincangkan:
1. Apa itu bahasa dan peranannya yang lebih luas sebagai alat komunikasi dan aspek budaya yang boleh dijadikan produk untuk digunakan dalam pekerjaan dan perhubungan dalam kemahiran berbahasa ke arah pembentukan modal insan dan modal budaya.

Kuliah Kelima (24 Januari 2009)
Tajuk 1: Pengajaran Kesusasteraan Melayu
- Membincangkan tujuan ujian dalam pendidikan, ciri-ciri ujian dan jenis-jenis ujian serta aras penilaian domain kognitif, afektif dan psikomotor.

Tajuk 2: Aras-aras Dalam Ujian
- Membincangkan aras ujian mengikut kategori Moody dan Taksonomi Bloom dalam Kesusasteraan Melayu

Kuliah Keenam (31 Januari 2009)
-Membincangkan Taksonomi Bloom yang merangkumi aras pengetahuan, pemahaman, aplikasi, analisis, sintesis, dan penilaian.


Kuliah Ketujuh ( 14 Februari 2009)
- Membincangkan kemahiran mendengar dan bertutur serta menekankan tentang isu ujian yang dijalankan oleh guru terlalu terkongkong dengan format hanya kerana untuk lulus dan sepatutnya tidak melupakan juga kepentingan akan kemahiran bertutur dan mendengar yang perlu diambilkira dalam membuat penilaian.

Kuliah Kelapan ( 21 Februari 2009)
- Membincangkan penilaian prestasi pelajar dan pengujian yang dilakukan olehg guru adakah berdasarkan kemahiran atau pengetahuan serta kefahaman. Memanipulasikan bahan ujian agar sesuai dan terdapat dalam petikan bagi jawapan tersurat dan tersirat.

Kuliah Kesembilan (28 Februari 2009)
Membincangkan isu-isu dalam pengujian:
1. Nilai keberkesanan pengajaran guru dalam jangka panjang dan pendek
2. Perkara yang diajarkan disekolah dan pendekatan yang digunakan dalam menguji kefahaman pelajar dengan mengutamakan isi tersurat dan tersirat.
3. Kemahiran berkreativiti yang perlu diketahui oleh guru agar dapat menghasilkan sesuatu yang baru contohnya dalam mengajar pola-pola peribahasa.


Soalan 2.
Objektif sukatan pelajaran bahasa Melayu(tempat bertugas)
Di sekolah tempat saya bertugas (Sekolah Kebangsaan Perpaduan, Ipoh) menggunakan objektif sukatan pelajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah yang disediakan oleh Pusat Perkembangan Kurikulum berdasarkan Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR). Objektif pembelajaran yang dibina adalah berasaskan hasil pembelajaran dalam Huraian Sukatan Pelajaran Sekolah Rendah. Objektif pengajaran dan pembelajaran adalah merangkumi nilai murni, kewarganegaraan dan patriotisme juga dinyatakan selaras dengan mesej yang hendak disampaikan dalam isi kandungan pelajaran. Penerapan nilai murni, kewargenegaraan dan patriotisme yang terdapat dalam setiap isi pelajaran juga diterangkan dengan jelas.

Pada akhir sekolah rendah murid dapat:
1. mendengar dan memahami pengucapan dengan teliti serta menghayatinya dalam konteks perbualan harian dan situasi formal;
2. bertutur dengan petah menggunakan sebutan dan intonasi yang betul dalam pelbagai situasi;
3. berbincang dan berkongsi pendapat untuk menyelesaikan masalah, mencapai persetujuan, dan membuat keputusan tentang sesuatu perkara;
4. membaca pelbagai bahan sastera dan bahan bukan sastera dengan menggunakan teknik membaca yang sesuai dan berkesan untuk memperoleh ilmu dan memproses maklumat secara kritis;
5. memupuk minat membaca sebagai satu amalan ke arah membina budaya pembelajaran berterusan;
6. memperkembang imaginasi, kreativiti, pemikiran kritis, dan penghayatan nilai murni melalui aktiviti bertutur, membaca dan menulis
7.mengenali dan menghasilkan pelbagai jenis penulisan kreatif dan berunsur pengetahuan dengan menggunakan kemahiran menulis serta proses penulisan yang sesuai dan betul;
8. menggunakan bahasa baku meliputi tatabahasa, ejaan, kosa kata, serta sebutan dan intonasi yang betul dalam aktiviti mendengar, bertutur, membaca, dan menulis
9. menghargai dan menghayati keindahan bahasa melalui karya sastera dan karya bukan sastera; dan
10. menghayati dan mengamalkan nilai murni, sikap positif, semangat patriotik, dan kewarganegaraan.

Contohnya Objektif Mata Pelajaran Bahasa Melayu Tahun 1
Pada akhir tahun satu murid dapat:
i. mendengar serta memahami pengucapan dalam konteks perbualan seharian dan situasi
formal;
ii. bertutur dengan petah menggunakan sebutan dan intonasi yang betul secara terancang;
iii. mengunakan kata panggilan dan kata sapaan yang betul dan bertatasusila;
iv. mengemukakan idea berdsasarkan sesuatu topik perbincangan;
v. membaca teks prosa dan puisi dengan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul;
vi. membaca dan memahami teks serta merujuk pelbagai sumber; dan
vii menghasilkan karangan di antara 20-40 perkataaan

normahismail berkata...

Normah Bt. Ismail (M20081000089)
SK Methodist (ACS),
Jalan Lahat 30200 Ipoh.
0142546199

Tugasan pada 7 Mac 2009
Kuliah pada 7 Mac digantikan dengan tugasan berikut:

1. Sempurnakan nota kuliah setakat ini. (10 markah)

2. Buat esei mengenai objektif sukatan pelajaran Bahasa Melayu menurut sekolah Menengah dan Rendah tempat anda bertugas. Buat pelajar Thai, huraikan objektif pengajaran bahasa Melayu di sekolah anda sendiri. (10 markah)

Tugasan ini perlu diselesaikan dan diemelkan kepada saya sebelum 11 Mac 2009.
Jawapan:
Soalan 1: Sempurnakan nota kuliah setakat ini. (10 markah)

Isu-isu dalam Pengujian dan Penilaian Bahasa:
• Memperkenalkan teori, kaedah dan teknik-teknik menilai dan menguji dalam pengajaran dan pembelajaran Bahasa Melayu.
• Kaedah penilaian dan pengujian dalam Bahasa Inggeris, disesuaikan kepada bahasa Melayu.
• Perbezaan akan dibuat terhadap belajar bahasa sebagai bahasa ibunda dan juga bahasa asing.
• Bahan bacaan :
1. Azman Wan Chik. 1994. Edisi Kedua. Pengujian Bahasa: Kes Bahasa Melayu. KL: DBP.
2. Khatijah Abdul Hamid dan Aminah Haji Harun. 1989. Pengujian dan Penilaian. Kuala Lumpur: Persatuan Linguistik Malaysia.
3. Marohaini Yusoff. 1999. Strategi Pengajaran Bacaan dan Kefahaman.
Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
4. Tim MacNamara. 2000. Language Testing. Kuala Lumpur: Oxford University Press. Bacaan Penting Kementerian Pelajaran Malaysia, Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu 2003 (Semakan)
5. Abdul Aziz Abdul Talib. 1996. Cetakan Ketiga. Menguji Kemahiran Bahasa: Prinsip, Teknik dan Contoh, Kuala lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
6. Lado, R. (1962). Language Testing, New York: McGraw Hill.
7. Abu Bakar Nordin. 1995. Penilaian Afektif, Kajang: Masa Enterprise

Baca juga artikel dalam blog yang bertajuk “Penjelasan tentang konsep gabung jalin” dan “Fokus Utama (FU) dan Fokus Sampingan (FS).”

Membina Ujian:
• Pembinaan Ujian – apa yang hendak diuji?
• Ujian secara berasingan.
• Ujian Integrasi dan Pragmatik - menentukan warna, makna, tekanan dll.
• Ujian Bahasa Komunikatif - bagaimana menggunakan bahasa dalam komunikasi?
• Model Kecekapan Komunikatif – orang yang pandai menggunakan bahasa tinggi, penggunaan perkataan yang sesuai.

Pembinaan Ujian:
• Penggunaan Ujian Kriteria – (lawannya ujian norma).
• Pembinaan item ujian.
• Kesahan Ujian.
• Kebolehpercayaan ujian.

Ujian Secara Berasingan:
• Integrasi kemahiran penggunaan bahasa dan komunikasi.
• Integrasi mahal, mengambil masa yang panjang.
• Ujian Integratif - sesuai untuk KBSR.
• Item Integratif – meningkatkan pencapaian kemahiran bahasa.
• Ujian Kloz – sesuai untuk ujian kemahiran produktiviti.

Merekabentuk Ujian
Komunikasi dan reka bentuk ujian:
• Pandangan tentang bahasa dan penggunaan bahasa mempengaruhi reka bentuk ujian dan mentafsir skor.
• Binaan ujian adalah bagi mengetahui kemahiran bahasa calon yang diuji.
• Reka bentuk ujian ditentukan oleh apa yang kita anggap menjadi kemahiran yang diuji.
• Format yang berlainan, ujian lisan atau ujian tulisan bergantung pada apa yang dianggap bahasa dan penggunaan bahasa.


Ujian unsur-unsur berasingan:
• Pengaruh linguistik struktural
• Dilakukan oleh Lado 1961
• Menguji unsur bunyi, tatabahasa, kosa kata secara berasingan
• Diperkukuh oleh psychometrics, menguji kemahiran kognitif secara berasingan
• Mewujudkan bateri (perangkat) ujian bagi empat kemahiran yang berlainan : mendengar, bertutur, membaca dan menulis
• Masih digunakan sehingga sekarang

Proses pengajaran adalah edaran yang berterusan. Tujuan ujian dalam pendidikan:
• mendapatkan kembali maklumat
• memastikan objektif pengajaran guru tercapai
• menggredkan pelajar
• sebagai penggerak (motivasi pelajar)
• tujuan penempatan – sederhana, baik, lemah
Ciri-ciri ujian:
• Kesahan ujian
Sejauh mana ujian itu menggambarkan atau menguji apa yang hendak diuji. Contoh: jika objektif guru mahu pelajar menguasai tema, maka ujian adalah berkaitan tentang tema.
• Kebolehpercayaan atau kestabilan ujian
• Keobjektifan atau ketepatan ujian

Jenis-jenis ujian:
• Ujian Penempatan – menguji ketrampilan yang disyaratkan bagi kursus.
• Ujian Formatif – ujian yang dilakukan dari semasa ke semasa.
• Ujian Diagnostik – ujian untuk mencari punca kelemahan pelajar.
• Ujian Sumatif – ujian untuk penggredan dan pensijilan, contohnya ujian PMR dan SPM.

Asas Penilaian:
• Penilaian Domain Kognitif
o Kemampuan proses berfikir.
o Bermula dari aras rendah hingga yang tertinggi.
o Bentuk ujian seperti ujian objektif, ujian subjektif, ujian lisan, tulisan dan ujian bulanan.
• Penilaian Domain Afektif
o Melihat hubungan sikap, pendangan dan nilai.
o Bentuk ujian seperti wawancara, pengamatan dan tingkah laku dan ujian bertulis.
o Skala Likert – contoh: sangat setuju, amat setuju, setuju, tidak setuju, sangat tidak setuju.
o Pilihan jawapan – YA atau TIDAK.
• Penilaian Domain Psikomotor
o Berhubung dengan aktiviti pergerakan yang menggunakan anggota tubuh badan.
o Penilaian menggunakan pengamatan berbeda dengan bidang sukan.
o Aktiviti seperti mendeklamasi puisi, berlakon, bergerak, beraksi dan lain-lain (ada kaitan dengan kognitif dan afektif).
Aras-aras Ujian Sastera
Ujian kesusasteraan melibatkan tingkat-tingkat ujian kognitif yang selalunya mempunyai enam aras utama (Taksonomi Bloom) iaitu bermula dengan tingkat ingatan sehingga menjurus kepada tingkat penilaian.
i. Ujian Kesusasteraan Aras Ingatan hanya sekadar memerlukan pelajar berkeupayaan mengungkapkan kembali daya atau kebolehan mengingat hal-hal yang berhubungan dengan fakta, konsep, pengertian, definisi, deskripsi atau penamaan berkenaan sesuatu hal dan sebagainya. Ujiannya begitu mudah yang hanya menghendaki pelajar menamakan, memberi definisi, nama pengarang, buku-buku yang dihasilkan dan sebagainya.Tugasnya hanya meluahkan kembali butiran fakta yang dibacanya dengan secara langsung dan soalannya juga tidak disamar-samarkan. Contoh ujian aras ingatan ini seperti berikut:
• Apakah yang diertikan dengan perkataan ‘cemara’?
• Sebutkan pembahagian angkatan kesusasteraan yang terdapat di Malaysia.
• Siapakah yang dikenali sebagai Bapa Kesusasteraan Melayu Moden?
• Sebutkan dua antologi sajak yang ditulis oleh Usman Awang.

ii. Ujian Kesusasteraan Aras Pemahaman memerlukan para pelajar berkeupayaan memahami, membezakan dan menjelaskan fakta, atau hubungan antara konsep dan sifat-sifat lain yang tingkatnya bukan sekadar untuk mengingat dan meluahkan kembali fakta yang dibaca sahaja. Pelajar berkeupayaan menangkap isi prosa atau puisi yang dipelajarinya, berkeupayaan meringkaskan atau membuat rangka novel atau cerpen atau mencari isi-isi utama dan menyalin kembali karya-karya klasik ke dalam bahasa moden. Pelajar juga berkemampuan dan berkeupayaan menyimpulkan beberapa ciri perbezaan antara syair dengan pantun umpamanya. Contoh-contoh butiran ujian dalam kelompok ini berbunyi seperti:
• Buat satu sinopsis cerpen berjudul Anak Bumi Tercinta karya Fatimah Busu.
• Apakah tema yang hendak dikemukakan oleh Rahman Shaari dalam sajaknya Bahasa?
• Terdapat beberapa perbezaan dibandingkan antara pantun dengan syair, apakah ciri-ciri persamaan dan perbezaan tersebut ?
• Buat ringkasan cerita cerpen yang berjudul Buku Catatan Farid Badrul karya Mohd. Tajudin Abdul Rahman.

iii. Ujian Kesusasteraan Aras Aplikasi menilai kebolehan pelajar mempraktikkan pengetahuan, teori-teori yang dipelajari dan maklumat-maklumat yang diperolehnya itu ke dalam suatu situasi baru. Misalnya penggunaan pengetahuan berkenaan ciri-ciri pantun untuk mencipta pantun. Kebolehan menggunakan maklumat yang diperolehi daripada prosedur kritikan bagi menilai sesebuah karya.
Bagi memanfaatkan ujian ke aras ini adalah dikira tugasan berbentuk esei dan perlakuan lebih menampakkan keserasian ujian. Ini kerana pelajar diberi kebebasan mengemukakan jawapan dan jawapan-jawapan sokongan bagi mempertahan dan menguatkan hujahnya. Contoh soalan berbentuk aplikasi ialah :
• Diturunkan sebuah wacana berbentuk prosa, misalnya daripada novel Senjakala, sepanjang lebih kurang satu muka surat (perlu diingatkan pemilihan wacana itu perlulah bersesuaian) dan pelajar ditugaskan supaya :
• Ubahkan bentuk cerita yang dilampirkan menjadi sebuah dialog.
• Sudut pandangan apakah yang digunakan dalam cerita di atas, ungkapkan kembali cerita di atas dengan sudut pandangan yang berbeza, contohnya daripada gaya dia kepada aku atau sebaliknya.
• Tunjukkan dan huraikan kembali semua gaya bahasa yang terdapat dalam wacana di atas.
Soalan yang berkaitan dengan pengajaran dan pembelajaran juga boleh ditanyakan kepada pelajar. Puisi yang dipilih itu haruslah tidak terlalu panjang, contohnya sajak berjudul Ke Makam Bonda oleh Usman Awang dan tugaskan pelajar menjawab soalan seperti:
• Berikan tanda-tanda penjedaan ke atas puisi di atas ( tugasan ini berkaitan dengan psikomotor).
• Buatkan parafrasa puisi di atas atau tuliskan kembali puisi Ke Makam Bonda di atas menggunakan gaya dan bahasa anda sendiri.
• Tunjukkan beberapa gaya bahasa yang terdapat dalam puisi di atas.

iv. Ujian Kesusasteraan Aras Analisis berfungsi mengukur kebolehan pelajar mengesan unsur-unsur yang terkandung dalam sesebuah karya sastera. Kebolehan pelajar melihat perkaitan dan hubungan antara unsur-unsur yang dapat dikesan dan kebolehan menggunakan organisasi, susunan sistematik binaan, kesatuan yang membangunkan sesebuah karya sastera. Keupayaan menyelesaikan tugasan ini memberatkan identifikasi dan analisis terhadap unsur-unsur luaran dan dalaman (lahiriah dan batiniah) karya tersebut. Contoh soalan pada aras ini ialah :
• Bagaimanakah caranya pengarang melukiskan watak dan perwatakan setiap tokoh dalam novel Senjakala ?
• Bagaimanakah sifat-sifat watak utama novel Senjakala?
• Huraikan dengan contohnya sekali tema pokok dan tema sampingan, plot utama dan anak plot sebagaimana yang terdapat dalam novel Seorang Tua Di Kaki Gunung.
• Jelaskan keberkesanan unsur-unsur bunyi dalam sajak yang berjudul Ketika Kami Bercerita Tentangnya karya Lim Swee Tin.

v. Ujian Kesusasteraan Aras Sintesis mengukur kebolehan pelajar mengkategorikan, menghubungkan dan mengkombinasikan, menjelaskan dan meramalkan hal-hal yang berkaitan dengan unsur-unsur karya sastera dan unsur-unsur antara karya sastera. Butiran soalan bagi mengukur kemampuan sintesis dapat dicontohkan seperti berikut:
• Jelaskan benarkah kaitan antara latar, perwatakan dan tema dalam novel Senjakala bersifat padu dan wajar.
• Jelaskan persamaan antara watak Saaman dalam Keluarga Gerilya dan Busat dalam novel Sandera.

vi. Ujian Kesusasteraan Aras Penilaian adalah peringkat yang tertinggi dalam ukuran ujian aspek kognitif. Item-item ujian aras penilaian mengukur kemampuan pelajar menilai ketepatan fakta daripada kenyataan dan bukti-bukti yang tertulis, ketepatan pemilihan kata, ungkapan dan kalimat dan hubungannya dalam tema dan makna keseluruhan sesuatu karya sastera. Keupayaan berfikir aras penilaian ini antara lain berbentuk kemampuan menilai sesuatu perkara. Contoh soalan aras penilaian ialah :
• Bandingkan drama Anna karya Kemala dengan Jebat karya Hatta Azad Khan dari segi:
o Latar masa, latar tempat dan latar masyarakat yang terdapat dalam kedua-dua drama tersebut.
o Unsur-unsur kamanusiaan.
• Mengapakah sajak-sajak ciptaan Amir Hamzah dikira lebih menampakkan permainan kata-kata dibandingkan dengan sajak-sajak yang dihasilkan sebelumnya.


Ujian Kesusasteraan Kategori Moody
Aras ujian kategori Moody memang secara khusus direncanakan bagi menguji kesusasteraan dan ianya sama sekali berbeza dengan pendekatan Taksonomi Bloom.

i. Ujian Kesusasteraan Aras Informasi dimaksudkan berfungsi menguji kemampuan pelajar terhadap perkara-perkara dasar atau asas berhubung dengan sastera. Contoh soalan yang boleh diuji antara lain:
• Siapakah pengarang novel Badai Semalam? Sekarang beliau tinggal di mana dan apakah pekerjaannya?
• Siapakah watak utama novel Badai Semalam? Ke manakah watak utama pergi di akhir cerita novel tersebut dan untuk apakah beliau pergi ke tempat baru tersebut?

ii. Ujian Kesusasteraan Aras Konsep berkaitan dengan persepsi bagaimanakah maklumat-maklumat atau unsur-unsur karya itu diorganisasikan. Unsur-unsur yang terkandung dalam sesebuah karya sastera adalah hal pokok yang dipersoalkan dalam ujian aras ini. Sebagai contoh di bawah ini diturunkan beberapa contoh soalan menguji pelajar pada aras konsep:
• Apakah hubungan antara Kinto dengan Noor, apakah hubungan antara Damid dengan Dasima? Apakah konflik atau masalah utama yang terdapat dalam novel tersebut? Apakah faktor yang selalu membebani penderitaan batin dan jiwa Kinto? Mengapakah Kinto begitu sayang kepada Noor dan Dasima? Mengapa Kinto akhirnya tidak dapat terlepas daripada perasaan kesal yang berpanjangan dalam hidupnya?

iii. Ujian Kesusasteraan Aras Perspektif lebih diberi penumpuan kepada mendapatkan pandangan pelajar atau pembaca dengan karya sastera yang dibaca. Di bawah ini diturunkan beberapa soalan aras ujian perspektif:
• Apakah kesimpulan yang boleh anda buat dengan membaca novel Senjakala?
• Adakah sesuatu yang bersifat tipikal dalam novel Senjakala?
• Unsur apakah yang bersifat tipikal itu dan realiti kehidupan yang manakah yang anda maksudkan itu?

iv. Ujian Kesusasteraan Aras Apresiasi/Penghayatan selalunya berkisar pada permasalahan dan atau yang berkaitan antara bahasa sastera dengan linguistik. Item-item soalan yang dimaksudkan untuk mengungkapkan aras apresiasi ini seperti dicontohkan di bawah ini:
• Mengapakah Shahnon Ahmad dalam novel Ranjau Sepanjang Jalan dan Azizi Hj. Abdullah dalam novel Seorang Tua Di Kaki Gunung banyak memilih kata-kata dan ungkapan daerah utara (Kedah) bagi melahirkan maksud-maksud tertentu?
Dipungut beberapa buah sajak karya Amir Hamzah yang mengandungi kata-kata arkis, seperti dalam sajak “Hanya Satu”.
• Apakah fungsi dan efek penggunaan kata-kata arkaik dalam sajak itu?
• Seandainya kata-kata arkis itu digantikan dengan kata-kata lain yang ‘baru’, apakah ianya dikira tepat?

Isu-isu:
Tiada kemahiran mendengar di sekolah (menafikan mendengar), kita terlalu banyak memberi latihan atau bahan bertulis. Komunikasi lisan atau mendengar merupakan 90% daripada aktiviti kita seharian atau sepanjang kita berjaga.
Apabila kita menggunakan bahan audio, kita menguji kemahiran mendengar, pemahaman, lisan, sebutan dan intonasi.


Soalan tersurat dan tersirat:
• Usahakan agar soalan itu betul-betul menguji apa yang hendak diuji
• Pastikan apa yang hendak diuji ada dalam petikan soalan
• Sesuaikan bilangan perkataan, senaraikan makna perkataan sukar
• Mengembangkan kosa kata dan lain-lain
• Edit petikan terlebih dahulu
• Selitkan soalan KBKK yang sesuai dengan tahap murid
• Masukkan soalan-soalan tambahan sekiranya perlu

Ujian – satu instrumen untuk membantu guru mengajar dan menentukan pencapaian atau prestasi pelajar.
Isunya, objektif jangka panjang itu apa ? – matlamat akhir kursus.
Ujian-ujian yang diberi kepada murid perlu melambangkan kemahiran-kemahiran yang berkaitan dengan objektif jangka panjang tersebut.

Bagaimana menguji soalan rumusan atau pemahaman?
Apa isi tersurat, apa isi tersirat?
Langkah-langkah :
• Baca petikan
• Senaraikan apa isinya ?
• Buat soalan berdasarkan isinya – ada berapa soalan yang boleh ditanya ?
 Semua soalan ada objektif – ada dua bentuk soalan iaitu soalan terbuka yang memerlukan jawapan panjang dan soalan tertutup dengan jawapan pendek.
 Soalan aneka pilihan iaitu A, B, C, D

• Soalan tersurat – apa yang tertulis atau yang sedia ada dalam isi petikan.
• Soalan tersirat – apa maksud pengarang atau apa tujuan pengarang. Apa yang pengarang tidak sebut tetapi itu yang dikehendaki oleh pengarang.

Mengajar peribahasa
Kemahiran berkreativiti – dapat menghasilkan yang baru, contohnya mencipta pantun baru, mencipta peribahasa baru. Ajarkan murid pola-pola membuat peribahasa. Contoh : dari Mat Jenin – wujud yang baru seperti mat rempit, mat skema dan sebagainya.
Peribahasa yang ada kaitan dengan masa, peristiwa atau waktu : contohnya zaman puntung berasap, zaman Jepun, Tsunami dan lain-lain.
Peribahasa itu hidup, setiap hari orang menggunakannya, contoh : otak komputer.

Soalan 2: Buat esei mengenai objektif sukatan pelajaran Bahasa Melayu menurut sekolah Menengah dan Rendah tempat anda bertugas. Buat pelajar Thai, huraikan objektif pengajaran bahasa Melayu di sekolah anda sendiri. (10 markah)

Pendahuluan

Pendidikan peringkat rendah adalah pendidikan yang bertujuan untuk melahirkan insan yang seimbang serta berkembang secara menyeluruh dan bersepadu dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani selaras dengan hasrat Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR) dan Falsafah Pendidikan Negara.

Pada peringkat ini, Bahasa Melayu diajarkan sebagai mata pelajaran wajib, selaras dengan status Bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa rasmi negara. Bahasa Melayu perlu dikuasai pada peringkat awal bagi membolehkan murid-murid berkomunikasi dan menimba ilmu pengetahuan, seperti kata pepatah Melayu, melentur buluh biarlah dari rebungnya.

Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah telah memuatkan senarai kemahiran asas berbahasa dan tatabahasa yang perlu dikuasai oleh murid dari Tahun 1 hingga Tahun 6. Kemahiran-kemahiran berbahasa ini meliputi kemahiran lisan (mendengar dan bertutur), membaca, dan menulis. Tatabahasa pula meliputi aspek morfologi dan sintaksis bahasa Melayu.

Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah ini pula, mengandungi perincian, penjelasan serta huraian tentang Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu. Dalam Huraian Sukatan Pelajaran ini, dimuatkan senarai kecekapan berbahasa dalam kemahiran mendengar dan bertutur, membaca, menulis, tatabahasa, penjodoh bilangan, peribahasa, dan perbendaharaan kata yang sesuai bagi peringkat persekolahan murid.
Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu untuk Sekolah Jenis Kebangsaan (SJK) Cina (C) dan Tamil (T) disempurnakan dengan mengambil kira tahap kebolehan dan kemampuan murid di SJK(C) dan (T). Oleh itu, Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu untuk SJK(C) dan (T) agak berbeza daripada Sekolah Kebangsaan dari segi huraian, senarai kemahiran berbahasa, contoh-contoh peribahasa, tatabahasa, dan jumlah perbendaharaan kata yang dicadangkan.

Huraian Sukatan Pelajaran ini merupakan satu cadangan, dan guru-guru tidak seharusnya terikat kepada cadangan-cadangan yang dikemukakan. Sekiranya didapati ada di antara cadangan-cadangan ini tidak sesuai dengan keadaan bilik darjah, guru-guru boleh mengubah dan menyesuaikannya dengan kebolehan dan kemampuan murid. Huraian Sukatan Pelajaran ini juga boleh digunakan untuk merancang pengajaran dan pembelajaran harian di dalam bilik darjah.


Falsafah Pendidikan Negara

Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketrampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan negara.Matlamat

Matlamat mata pelajaran Bahasa Melayu sekolah rendah ialah untuk melahirkan murid yang berketrampilan berbahasa dan menghargai serta menghayati bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi negara, bahasa perpaduan dan bahasa ilmu, sesuai dengan semangat Rukun Negara dan Falsafah Pendidikan Negara.

Objektif
Setelah mengikuti mata pelajaran Bahasa Melayu di sekolah rendah murid dapat:

• mendengar, memahami dan menghayati pertuturan yang terdapat dalam kehidupan sehari-hari;
• bertutur dengan petah dan mengeluarkan buah fikiran yang bernas serta menggunakan bahasa yang sesuai dan bertatasusila;
• membaca untuk memahami isi bacaan yang sesuai dengan kematangan;
• menjadikan pembacaan sebagai satu kebiasaan dan amalan bagi mendapatkan pengetahuan dan hiburan;
• menulis pelbagai jenis karangan dan surat kiriman mengikut tajuk dan format yang betul;
• memahami dan mengisi borang yang sesuai dengan betul;
• menghargai dan menghayati nilai-nilai estetika dalam karangan prosa dan puisi;
• menggunakan bahasa Melayu untuk memperoleh pelbagai ilmu;
• menggunakan bahasa Melayu yang betul dalam lisan dan penulisan;
• memberi makna dan menggunakan peribahasa dalam konteks yang betul dan sesuai; dan
• menggunakan bahasa Melayu dengan berkesan untuk berkomunikasi antara ahli masyarakat yang berbilang keturunan.
Strategi Pengajaran dan Pembelajaran

Strategi pengajaran dan pembelajaran bahasa Melayu di peringkat sekolah rendah menekankan penggabungjalinan, penyerapan, penilaian, pengayaan, dan pemulihan. Ini selaras dengan usaha memenuhi konsep bersepadu dalam Falsafah Pendidikan Negara. Namun demikian, guru-guru adalah digalakkan untuk menggunakan pelbagai kaedah mengajar yang sesuai dengan kebolehan murid. Keberkesanan pengajaran dan pembelajaran adalah bergantung kepada pengolahan teknik dan penggunaan bahan bantu mengajar yang dapat merangsang dan menggalakkan murid-murid berkomunikasi, berinteraksi, dan berfikir.


Penggabungjalinan

Penggabungjalinan memainkan peranan penting dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Melalui proses ini, beberapa kemahiran dapat dikuasai serentak. Cara ini juga dapat mengelakkan kebosanan dalam proses pembelajaran. Kemahiran-kemahiran boleh digabungjalinkan, sama ada kemahiran yang terdapat dalam kemahiran berbahasa atau kemahiran daripada mata pelajaran lain.


Penyerapan

Dalam pengajaran bahasa Melayu, unsur-unsur ilmu dan nilai-nilai murni juga boleh diserapkan. Penyerapan ini mengandungi pelbagai bidang ilmu seperti sains, matematik, sejarah, dan lain-lain.


Pengayaan

Program pengayaan perlu diberi penekanan dalam Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah kerana keadaan murid yang berbeza dari segi kebolehan, keupayaan, bakat, dan minat. Murid ini hendaklah diberikan bahan yang berbeza-beza untuk digunakan secara bersendirian atau dengan bimbingan guru. Bahan-bahan seperti bahan bacaan tambahan, kad-kad kerja, permainan, dan bahan-bahan aktiviti boleh diberikan kepada murid yang telah menguasai kemahiran-kemahiran dalam jangka masa yang ditetapkan atau lebih awal daripada jangka masa yang ditentukan.Pemulihan

Program pemulihan disediakan untuk membantu murid menguasai kemahiran-kemahiran asas yang belum dapat dikuasai dalam tempoh masa yang ditetapkan. Bahan-bahan untuk program ini terdiri daripada kad-kad, carta, bahan maujud, alat permainan, dan lain-lain yang boleh digunakan berperingkat-peringkat daripada yang mudah kepada yang lebih sukar. Pelaksanaan program ini adalah mengikut kadar kemampuan murid menguasai sesuatu kemahiran.


Penilaian

Penilaian dianggap sebagai sebahagian daripada proses pengajaran dan pembelajaran. Penilaian merupakan suatu aktiviti untuk mendapatkan maklumat yang berguna bagi menentukan pencapaian sesuatu objektif pengajaran atau pembelajaran. Oleh itu, penilaian perlulah dijalankan berterusan dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Hanya melalui proses penilaian berterusan dapat dipastikan jenis tindakan susulan yang perlu diambil ke atas seseorang murid, sama ada untuk menjalankan pemulihan atau pengayaan. Setelah itu barulah dapat dipastikan jenis aktiviti pemulihan atau aktiviti pengayaan yang sesuai bagi murid. Dengan cara yang sedemikian, selain mengetahui tahap pencapaian, kelemahan murid dapat dipulihkan sebelum kelemahan-kelemahan pembelajaran terkumpul di tahap yang lebih tinggi.

Hasil Pembelajaran

Hasil pembelajaran ialah pernyataan yang ditafsirkan daripada objektif kurikulum bahasa. Pernyataan hasil pembelajaran merupakan petunjuk bahasa yang jelas tentang set kemahiran yang perlu dicapai oleh murid. Hasil pembelajaran dibina dengan menyatupadukan penggunaan bahasa, kemahiran bahasa, sistem bahasa dan pengisian kurikulum. Oleh itu, murid perlu menguasai kemahiran berbahasa yang terdapat dalam setiap hasil pembelajaran. Hasil pembelajaran dapat membantu guru memilih kandungan, kaedah, sumber, dan prosedur pengajaran yang relevan dan berkesan. Pendekatan yang berfokus pada gaya pembelajaran yang pelbagai dapat membantu murid mencapai hasil pembelajaran. Selain itu, hasil pembelajaran juga membantu dalam membuat pengukuran dan menilai pencapaian murid.

Pernyataan hasil pembelajaran merupakan petunjuk yang jelas tentang set kemahiran yang perlu dicapai oleh murid. Oleh itu, murid perlu menguasai kemahiran bahasa yang terdapat dalam setiap hasil pembelajaran. Dalam konteks pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah, hasil pembelajaran dapat dicapai dengan menggabungjalinkan keempat-empat kemahiran bahasa, sistem bahasa dan pengisian kurikulum.

Hasil pembelajaran bagi kemahiran mendengar dan bertutur merangkumi kemahiran berbual, bercerita, menyampaikan maklumat dan berbincang. Kemahiran membaca pula memberi penekanan pada kemahiran membaca kuat, membaca dan memahami maklumat serta membaca, menaakul, dan menghayati teks yang dibaca. Bagi kemahiran menulis, tumpuan diberikan pada kemahiran menggunakan pelbagai jenis ayat dan wacana dalam menghasilkan penulisan. Penekanan juga diberikan pada kemahiran mencatat dan menyusun maklumat serta menghasilkan penulisan kreatif dan bukan kreatif. Murid juga dilatih untuk membuat ulasan tentang penulisan yang dihasilkan oleh penulis lain.

fadilah saleah berkata...

Nama : Hasuenah Wohseng
No.matrik : M 20082000313

Jawapan

Soalan 1. Sempurnakan nota kuliah setakat ini. (10 markah)


Kuliah 2
03 January 2009

Memperkenalkan teori, kaedah dan teknik-teknik menilai dan menguji dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa Melayu.

Kaedah penilaian dan pengujian dalam bahasa Inggeris, disesuaikan kepada bahasa Melayu.

Perbezaan akan dibuat terhadap belajar bahasa sebagai bahasa asli dan juga bahasa asing.

Bacaan Utama
1. Robert Lado (1962, Language Testing, New York: McGraw Hill.
2. Tim MacNamara (2000) Language Testing, Oxford: OUP

Bacaan dalam BM
1. Azman Wan Chik (1994), Pengujian Bahasa, Kuala Lumpur: DBP
2. Abdul Aziz Abdul Talib (1996), Menguji Kemahiran Bahasa, Kuala Lumpur: DBP
3. Marohaini Yusoff (1999), Bacaan dan Kefahaman, Kuala Lumpur: DBP
4. Bashah Abu Bakar (2003) Asas Pengukuran Bilik Darjah, Tg. Malim: Quantum
5. Abu Bakar Nordin (1995), Penilaian Afektif, Kajang: Masa Enterprise.

Penilaian
1. Tugasan 1 = 30
2. Tugasan 2 = 30
3. Peperiksaan = 40
4. Jumlah = 100

1. Pengenalan

1.1 Belajar bahasa asli dan bahasa asing
1.2 Hubungan ujian dengan pembelajaran
1.3 Isu-isu yang selalu timbul mengenai ujian
1.4 Lado: Bab 1 dan 2

2. Pengujian dalam bahasa

2.1 Masalah menguji bahasa asli: dialek yang berbeza-beza, tatabahasa, falasi logik, kekurangan kosa kata, penulisan, gaya.
2.2 Teori dan amali menguji bahasa asing: Perbezaan daripada bahasa asli.
2.3 Lado: Bab 1, 2, dan 3

3. Variabel dan strategi

3.1 Variabel: unsur dan kemahiran.
3.2 Strategi: situasi atau bahasa, unsur atau kemahiran, ujian berkelompok atau individu, ujian subjektif atau subjektif.
3.3 Lado: Bab 4

4. Kriteria menguji

4.1 Kesahihan, reliablity, scorability, ekonomi, administrability.
4.2 Kritikan: terjemahan, esei, rencana (dictation), ujian objktif, ujian mendengar.
4.3 Lado: bab 5

5.Sebutan

5.1 Peranan sebutan, segmen sebutan dan bunyi.
5.2 Perspesi bunyi bermakna (pasangan), mengenal pasti bunyi melalui sebutan, melahirkan sebutan, sebutan baku,

6.Intonasi

6.1 Amali: membina unit ujian sebutan dan intonasi.
Lado: 6, 7, 8, 9, 10.

7.Kemahiran Bersepadu

7.1 Kefahaman auditori.
7.2 Bgaimana membentuk ujian.
7.3 Pelbagai pilihan, betul-salah dll.
7.4 Membina unit ujian bersepadu.
7.5 Lado: Bab 14

8.Kefahaman Membaca

8.1 Teknik umum
8.2 Pra-membaca
8.3 Teknik bagi pelajar awal
8.4 Teknik bagi pelajar maju.
8.5 Membina unit ujian membaca.
8.6 Lado Bab 15, Marohaini

9.Prosedur Membina Ujian

9.1 Prinsip ujian dalam bilik darjah.
9.2 Ujian atau kuiz.
9.3 Item ujian objektif.
9.4 Kertas jawapan.
9.5 Fail item ujian.
9.6 Menyediakan item ujian.
9.7 Membina ujian.
9.8 Merekabentuk ujian on-line.

Persembahan

Tugasan dan persembahan

Kuliah 3
10 January 2009

Jenis ujian

1.Pembinaan ujian
2.Ujian Secara Berasingan
3.Ujian Integrasi dan Pregmatik
4.Ujian Bahasa Komunikatif

Pembinaan Ujian

1. Penggunaan ujian berkriteria
2. Pembinaan item ujian
3. Kesahan ujian
4. Kebolehpercayaan ujian

1. Penggunaan ujian berkriteria


Kriteria ialah fonom apa yang berkaitan dengannya atau norma tahu sistem- system tatabahasa, sebutan tulisan bunyinya dan sebagainya

2. Pembinaan item ujian
Pembinaan item ujian, ada data dalam ujian yang salah kita membetulkan, dalam tatabahasa mesti senaraikan sendi nama. Contoh : Buku di atas mija, dan kecandingan bahasa di segi kefahaman utama.

3. Kesahan ujian

Kesahan ujian apa bila ada pengujian lisan sering berlaku bagaimana kita sudah Tanya.

4. Kebolehpercayaan ujian

Ujian ini juga mesti memberi sama berulah kata ujian itu boleh percaya.


Ujian Secara Berasing (Discrete Point Test)

1. Integrasi kemahiran penggunaan bahasa dan komunikasi
2. Integrasi mahal- mengambil masa yang pannjang
3. Ujian integrative sesuai untuk kelas KBSR
4. Item integrative- meningkatkan pencapaian kemahiran bahasa
5. Ujian kloz, sesuai untuk ujian kemahiran produktiviti.


KBSR
Soalan tatabahasa kefahaman peringkat keyataan ayat.

Kuliah 4
17 January 2009

Komunikasi dan Rekabentuk Ujian

Pandangan tentang bahasa dan penggunaan bahasa mempenggaruhi reka bentuk ujian, dan mentafsir skor.
Binaan ujian adalah bagi mengentahui kemahiran bahasa colon yang diukur.
Reka bentuk ujian ditentukan oleh apa yang kita angap menjadi kemahiran yang diuji.
Format yang berlaina, ujian lisan atau ujian tulisan bergantung pada yang dianggapkan bahasa dan penggunaan bahasa.

Bahasa

Ialah sebagai satu aspek budaya dan satu prodak yang boleh berniagakan dalam berbahasa, satu alat komunikasi, bangunan bakat lambing-lambang, satu budaya, model manusia (Insan) atau model hidup. Bahasa terdiri daripada bunyi, supaya bahasa bagus, dan ada pribahasadan sindi.

Ujian unsure-unsur berasing

1. Pengaruh linguistic structural.
2. Dilakukan oleh Lado 1961
3. Menguji unsure bunyi, tatabahasa, kosa kata cecara berasingan
4. Diperkukuh oleh psyhometrics,menguji kemahiran kognitif secara berasing
5.Mewujudkan bateri(perongkat) ujian bagi empat kemahiran yang berlain mendengar, bertutur, membaca, dan menulis
6. Masih digunakan sekarang
Kuliah 5
24 January 2009
Proses Pengajaran

Proses pengajaran adalah edaran yang berterusan. Tujuan ujian dalam pendidikan:
- mendapatkan kembali maklumat
- memastikan objektif pengajaran guru tercapai
- menggredkan pelajar
- sebagai penggerak (motivasi pelajar)
- tujuan penempatan – sederhana, baik, lemah

Ciri-ciri ujian:

- Kesahan ujian
- Kebolehpercayaan atau kestabilan ujian
- Keobjektifan atau ketepatan ujian

Jenis-jenis ujian:

- Ujian Penempatan – menguji ketrampilan yang disyaratkan bagi kursus.
- Ujian Formatif – ujian yang dilakukan dari semasa ke semasa.
- Ujian Diagnostik – ujian untuk mencari punca kelemahan pelajar.
- Ujian Sumatif – ujian untuk penggredan dan pensijilan, contohnya ujian PMR dan SPM.

Asas Penilaian:

1. Penilaian Domain Kognitif
1.1 Kemampuan proses berfikir.
1.2 Bermula dari aras rendah hingga yang tertinggi.
1.3 Bentuk ujian seperti ujian objektif, ujian subjektif, ujian lisan, tulisan dan ujian bulanan.
2.Penilaian Domain Afektif
2.1 Melihat hubungan sikap, pendangan dan nilai.
2.2 Bentuk ujian seperti wawancara, pengamatan dan tingkah laku dan ujian bertulis.
2.3 Skala Likert – contoh: sangat setuju, amat setuju, setuju, tidak setuju, sangat tidak setuju.
2.4 Pilihan jawapan – YA atau TIDAK.

3. Penilaian Domain Psikomotor
3.1 Berhubung dengan aktiviti pergerakan yang menggunakan anggota tubuh badan.
3.2 Penilaian menggunakan pengamatan berbeda dengan bidang sukan.
3.3 Aktiviti seperti mendeklamasi puisi, berlakon, bergerak, beraksi dan lain-lain (ada kaitan dengan kognitif dan afektif).

Aras-aras Ujian Sastera
Ujian kesusasteraan meliatkan tingkat ujian kognitif yang selalunya mempunyai enam aras(Taksonomi Bloom):

1. Ujian Kesusasteraan Aras Ingatan
Ujian Kesusasteraan Aras Ingatan pada aras ingatan ini hanya sekadar memerlukan pelajar berkeupayaan mengukapkan kembali daya atau kebolehan mengigati hal-hal yang berhubungan dengan fakta, konsep, pengertian, definisi, deskripsi atau penamaan berkenaan sesuatu hal dan sebagainya. Contoh seperti berikut:
- Apakah yang diertikan dengan perkataan cemara ?
- Sebutkan pembahagian angkatan kesusasteraan yang terdapat di Malasia.
- Siapakah yang dikenali sebagai Bapa Kesusasteraan Melayu Moden ?
- Sebutkan dua antologi sajak yang ditulis oleh Usman Awang.

2.Ujian Kesusasteraan Aras Pemahaman
Pada aras pemahaman memerlukan para pelajar berkeupayaan memahami, membizakan dan menjelaskan fakta, atau hubungan antara konsep dan sifat-sifat yang lain yang tingkatnya bukan sekadar untuk mengigat dan meluahkan kembali fakta yang di bacasahaja. Contoh-contoh:
- Buat satu sinopsi cerpen yang berjudul Tebusnya Lima Ratus Ringgit karya Azizi Haji Abdllah.
- Apakah tema yang hendak dikemukakan oleh Zam-zam Ismail dalam sejaknya Air Papan.
- Terdapat beberapa dibandingkan antara pantun dengan syair, apakah ciri-ciri persamaan dan perbezaan tersebut?
- Buat ringkasan cerita cerpen yang berjudul Duka Tidak Memanjang karya Baharudin C.D.

3. Ujian Kesusasteraan Aras Aplikasi
Ujian aras aplikasi menilai kebolehan pelajar mempraktikkan pengetahuan, teori-teori yang di pelajari dan maklumat-maklumat yang di perolehnya itu ke dalam suatu situasi baru. Contohnya pelajar mampu mengubah karya berbentuk puisi kepada berbentuk prosa tanpa menghasilkan maksud sebenar puisi tersebut. Contoh soalan berbentuk aplikasi ialah:
- Sudutkan pandagan apakah yang digunakan dalam cerita di atas, ungkapan kembali cerita di atas sudut pandangan yang berbiza, contoh daripada gaya dia kepada aku atau sebagainya.
- Tunjukkan dan huraikan semua gaya bahasa yang terdapat dalam wacana di atas.

4. Ujian Kesusasteraan Aras Analisis
Ujian aras analisis mengukur kebolehan pelajar mengesan unsur-unsur yanng terkandung dalam sebuah garya sastera. Sebelum di ujikan seseorang pelajar itu harus benar-benar sudah membaca karya yang di tetapkan dan pelajar mampu melakukan kerja analisis karya tersebut. Pelajar bukan sekadarberkeupayaan memahami isi cerita tetapi lebih jauh daripada itu berkemampuan membuat kritikan terhadap unsur-unsur yang terkandung dalam karya tersebut atau karya sastera.

5. Ujian Kesusasteraan Aras Sintesis
Pada ujian sintesis mengukur kebolehan pelajar mengkategorikan, menghubungkan dan mengkombinasikan,menjelaskan dan meramalkan hal-hal yang berkaitan dengan unsur-unsur karya sastera dan unsur-unsur antara karya sastera, contohnya puisi, cerpen atau novel yang mempunyai persamaan unsur tertentu seperti gaya, tema plot dan lattar.

6. Ujian Kesusasteraan Aras Penilaian
Aras penilaian adalah peringkat yang tertinggi dalam kayu ukuran aspek kognitif. Item-item ujian aras penilaian mengukur kemampuan pelajar menilai ketepatan pemilihan kata, ungkapan dan kalimat dan rinya, Kebolehan murid-murid menilai dan membanbingkan berbagai-bagai aspek dalam karya-karya sastera. Seperti contohnya:
- Bandingkan drama Anna karya Kemala dengan Jebat karya Hatta Azza Khan daripada segi:
- Latar masa, latar tempat dan latar masyarakat yang terdapat kedua-dua drama tersebut.
- Unsur-unsur kemanusiaan.kan pengentahuan.

Ujian Moody ini membezakannya ke dalam empat ketegori :

1. Ujian kesusastaraan Aras Informasi
Ujian kesusastaraan Aras Informasi dimaksudkan berfungsi menguji kemampuan pelajar terhadap perkara-perkara dasar atau asas berhubungan dengan sastera. Pelajar hanya memerlukan pengetahuan untuk membaca ke atas membuat rujukan kembali butiran idea atau maklumat yang dibicaranya diuji. Penilaian ujian bentuk ini adalah hal-hal pertanyaan seperti masalah genre, kekadian pokok, bilakah kejadian tersebut berlaku, di manakah kejadian tersebut berlaku,tokoh-tokoh yang terlibat, awal cerita, perkembangan dan akhir cerita dan sebagainya.

2. Ujian Kesusasteraan Aras Konsep
Pada aras konsep adalah berkaitan dengan persepsi bagaimanakah maklumat-maklumat atau unsur-unsur karya sastera itu diorganisasikan. Unsur-unsur yang terkandung dalam sesebuah karya sastera adalah hal pokok yang dipersoalkan dalam ujian aras ini. Yang dimaksudkan antara lain memberitakan mengenai pertanyaan: Apa-apa unsur yang terkandung dalam karya fiksyen dan puisi, mengapakah pengarang membuat pilihan mendedahkan unsur-unsur seperti itu,apakah kesannya kepada pembaca, apakah hubungan antara sebab akibat unsur atau peristiwa-peristiwa itu, apakah konflik utama yang ditimpulkan dalam karya tersebut, faktor-faktor yanng mempungaruhi terjadinya konflik dan sebagainya. Ujian kesusasteraan aras konsep juga tidak begitu sulit untuk dibina dalam bentuk ujian objektif tetapi memerlukan ketelitian membuat pertimbangan keprakisan.

3. Ujian Kesusasteraan Aras Perspektif
Pada aras perspektif lebih diberi penumpuan kepada mendapatkan pandangan pelajar atau pembaca dengan karya sastera yang dibaca. Bagaimanakah pandangan dan tindak balas pelajar terhadap sesebuah karya sastera. Aras ujian peringkat perspektif ini memerlukan para pelajar berkeupayaan menghubungkan antara sesuatu yang ada dalam lingkungan karya sastera dengan sesuata yang berada di luar karya sastera tersebut.

4. Ujian Kesusasteraan Aras Apreiasi atau penghayatan
Ujian kesusasteraan pada aras apresiasi selalunya berkisar pada permasalahan dan atau yang berkaitan antara bahasa sastera dengan linguistik. Seolah-olah percanggahan dan perbizaan pendapat antara amalan bahasa mengikut rumus tatabahasa berbanding bahasa yang digunakan oleh ahli sastera.

Kuliah 6
30 January 2009
Aras-aras Ujian Sastera
Ujian kesusasteraan meliatkan tingkat ujian kognitif yang selalunya mempunyai enam aras(Taksonomi Bloom):
1. Ujian Kesusasteraan Aras Ingatan
2.Ujian Kesusasteraan Aras Pemahaman
3. Ujian Kesusasteraan Aras Aplikasi
4. Ujian Kesusasteraan Aras Analisis
5. Ujian Kesusasteraan Aras Sintesis
6. Ujian Kesusasteraan Aras Penilaian

Kuliah 8
14 February 2009

Isu-isu Semasa
Cara Mengajar
1.Lisan : terdiri daripada tahap kecekapan diperhatikan sebutan dalam percakapan. Sebutat atau intonasi itu, merupakan wacana yang berterusan, mesti ada kefahaman dalam mendengar
2. Ucapan
3. Pelatih

Kuliah 9
21 February 2009

1. Apakah menguji atau ujian
2. Apakah penilaian mantab

Menguji Kefahaman

Ujian kefahaman adalah untuk mengetahui kelemahan dan kekuatan pelajar di dalam pembelajaran. Makluman ini memberi maklumat balik kepada guru dari segi kelemahan dan kekuatan pengajarannya. Hasil pengujian juga memberi makluman balik kepada pelajar dari segi kelemahan dan kekuatan pembelajarannya.

Penilaian
Penilaian dijalankan untuk beberapa tujuan seperti
Pemilihan Calon untuk memilih calon bagi berbagai jurusan pelajaran dan pekerjaan.
Penilaian sama ada formal atau tidak formal, dapat menunjukkan kepada kita kesan daripada sesuatu aktiviti. Kesan ini merupakan perubahan-perubahan yang berlaku di dalam bidang kefahaman, lisan dan sebagainya. Perubahan ini penting dan perlu untuk mencapai matlamat pengajaran-pembelajaran.

Standad Categricel(syarcet) Criteria Based.
Berdasar kepada normal, iaitu nilai, ada yang berubah dan tidak berubah, dan tidak berbeza dengan nilai tetap bernilai msyarakat, seperti : peperaksaan normal dan peperaksaan bukan normal.

Apakah Isi Tersurat dan Isi Tersirat

Isi Tersurat
Isi Tersurat ialah pelajar hanya perlu memetik isi tersebut dan menulisnya semula dalam ayat sendiri. Bermakna isi tersurat ialah isi yang jelas dan isi yang terdapat dalam petikan teks.

Isi Tersirat
Ialah fakta yang tidak terdapat dalam petikan, tetapi yang mempunyai perkaitan dengan petikan, isi yang tidak terdapat dalam bahan yang diberi tetapi mempunyai kaitan secara langsung dengan isi tersurat. Pelajar perlu menyatakan isi-isi tersirat dengan mengemukakan soalan pada diri sendiri sebagai panduan.

Ujian Kefahaman
Ujian Kefahaman adalah untuk mengetahui sejauh manakah murid-murid telah memahami isi kandungan yang diajukan khususnya di dalam bilik darjah, seperti ujian bulanan, adalah umumnya untuk mengenai kelemahan dan kekuatan pelajar-pelajar didalampembelajaran.Guru mesti proses dahulu, mahu buat kesimpulan sebelumnya.

Kuliah 10
28 February 2009
Jenis Soaln
Ujian dan peperiksaan bahasa Malaysia dapat dijalankan di dalam dua bentuk iaitu: ujian objektif dan ujian esei.

1.Ujian objektif
Bermaksud bahawa bahan atau perkara yang hendak diuji itu telah ditentukan sebagai objektif ujian tersebut. Ujian objektif itu amat berguna di dalam keadaan apabila pelajar yang hendak diuji itu ramai jumlahnya,

2. Ujian Esei

Ini ialah cara ujian tradisional. Pelajar diminta mengarang esei untuk menjelaskan jawapannya. Inilah perbezaan di antara ujian objektif dengan ujian jenis esei. Ujian jenis esei bukanlah ujian subjektif. Ujian berbentuk esei ini dapat digunakan di dalam banyak keadaan. Ujian esei ini berkesan kalau bilangan pelajar yang hendak diuji itu tidak ramai. Ujian ini juga berkesan kalau guru ingin memberi galakan untuk perkembangan kemahiran menulis dan mengarang.

Jenis Soalan Ujian Objektif
Jenis Soalan Pendek

Ada dua bentuk umum jenis soalan pendek.

a. Bentuk Isi Tempat Kosong

b. Bentuk Soalan dan Jawapan Pendek
Ujian Soalan Pendek ini biasanya terdiri daripada satu soalan pendek dan pelajar dikehendaki memberi jawapan pendek dan kemas.

Jenis Aneka Pilihan

Soalan objektif beraneka pilihan mengandungi sekurang-kurangnya bahagian pokok dan bahagian pilihan jawapan. Bahagian pokok merupakan soalan, dan bahagian pilihan jawapan pula mungkin terdiri daripada tiga hingga tujuh pilihan. Salah satu daripada pilihan itu adalah jawapan betul, dan yang lain merupakan butir pengeliru.
Contohny : mengandungi empat pilihan (A), (B), (C), dan (D). Jawapan yang betul adalah (A), manakala (B),(C), dan (D) hanya merupakan butir pengeliru. Fungsi butir-butir pengeliru ialah untuk menguji kecekapan dan untuk menentukan pelajar-pelajar yang pandai, daripada pelajar-pelajar yang kurang pandai. Biasanya empat hingga lima pilihan digunakan untuk setiap soalan. Ada juga dua atau tiga saja, maka akan mudah membuat tekaan. Jika diberi lebih daripada lima, mungkin pilihan yang sesuai sudah


Soalan 2. Buat esei mengenai objektif sukatan pelajaran Bahasa Melayu menurut sekolah Menengah dan Rendah tempat anda bertugas. Buat pelajar Thai, huraikan objektif pengajaran bahasa Melayu di sekolah anda sendiri. (10 markah)

Sejarah akhir ini terdapat perubahan yang meyifatkan bahasa Melayu sebagai bahasa yang sangat penting, kerana ingin berhubung komunikasi yang berkualiti, dengan menggunakan peraturan tatabahasa secara betul dan tepat, membaca secara kritis dan memahami penguasaan mengguna bahasa Melayu sebagai alat untuk peringkatan dan menambahkan ilmu pengentahuan.

Huraian sukatan Pelajar Bahasa Melayu sekolah menengah agama rakyat di Selatan Thailan termasuk wilayah, Pattani, Yala, Naratiwat, menangkumi tiga bidang utama, iaitu Bidang Interpersonal, Bidang Maklumat, Bidang Estetik. Bagi setiap bidang tersebut terdapat Hasil Pembelajaran Utama dan Hasil Pembelajaran Khusus yang perlu dikuasai oleh murid.

Penggunaan bahasa bagi Bidang Interpersonal membolehkan murid memulakan, membina, dan mengekalkan hubungan dengan rakan atau dengan orang lain melalui perkongsian idea semasa berinteraksi social atau berurus bagi tejuan komersial. Penggunaan bahasa bagi Bidang Maklumat membolehkan murid memperoleh dan menyampaikan maklumat serta ilmu kepada pihak tertentu. Penggunaan bahasa bagi Bidang Estetik membolehkan murid menikmati bercerita, bersyarah, melahirkan idea serta perasaan secara kreatif.

Bidang Interpersonal memberikan focus pada kemahiran lisan iaitu, kemahiran mendengar, membaca, menulis, dan kemahiran bertutur. Bidang Maklumat dan Bidang Estetik pula memberikan focus dan penekanan pada kemahiran membaca dan menulis di samping menerapkan kemahiran mendengar dan bertutur. Bidang Maklumat menekankan topic ilmu manakala Bidang Estetik lebih bertumpu pada topic imaglnatif.

Kemahiran Bahasa

Kemahiran Bahasa meliputi kemahiran mendengar, bertutur, membaca, dan menulis.
Kemahiran Bahasa ini merupakan ters kepada penguasaan bahasa baku.

Kemahiran Mendengar

Merujuk kepada keupayaan murid mendengar dengan teliti dan memahami perkara yang didengar dalam pelbagai situasi pengucapan seperti soal jawab, perbincangan, ucapan, lakonan, dan temu bual.

Kemahiran Bertutur

Merujuk kepada keupayaan murid menyampaikan maklumat,pendapat,perasaan,serta idea yang kritis dan kreatif secara lisan dengan sebutan dan intonasi yang betul secara sopan. Penekanan diberikan kepada penggunaan pengucapan yang menggunakan tatabahasa yang sesuai.

Kemahiran Membaca

Merujuk kepada keupayaan murid membaca dengan sebutan,intonasi,jeda,dan kelancaran yang betul.Penekanan perlu diberikan pada aspek pemahaman dan penakulan pelbagai bahan ilmu dan sastera secara kritis dengan menggunakan pelbagai teknik bacaan.

Kemahiran Menulis
Merujuk kepada keupaan murid menghasilkan pelbagai jenis penulisan kriatif yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan dan pengalaman peribadi dengan menggunakan ayat yang gramatis,tanda baca dan ejaan yang betul,serta tulisan yang jelas dan kemas.

Hasil Pembelajaran

Hasil Pembelajaran iailah penyataan yang ditafsirkan daripada objektif kurikulum Bahasa. Penyataan hasil pembelajaran merupakan petunjuk yang jelas tentang apa yang harus dicapai oleh murid. Oleh itu, hasil pembelajaran memerlukan pendekatan yang berfokus pada strategi bilik darjah yang paling berkesan agar murid menguasai hasil tersebut. Justeru,hasil pembelajaran dapat membantu guru memilih kandungan,kaedah,sumber,dan prosedur pengajaran yang relevan dan berkesan. Selai itu, hasil pembelajaran juga membantu dalam membuat pengukuran dan penilaian pencapaian murid. Terdapat dua hasil pembelajaran dalam kurikulum Bahasa Melayu iaitu Hasil Pembelajaran utama dan Hasil Pembelajaran khusus. Hasil pembelajaran utama dapat dicapai dengan menguasai hasil pembelajaran khusus.

Sistem Bahasa

System Bahasa dalam pengajaran dan pembelajaran merujuk kepada Bahasa Melayu baku yang terdiri daripada tatabahasa, kosakata ,peribahasa, ejaan,dan sebutan dan intonasi. Aspek tatabahasa merangkumi morfologi dan sintaksis manakala aspek kosa kata terdiri daripada kosa kata umum dan istilah.
WALLAHU A LAM

hasuenah wohseng berkata...

Nama : Hasuenah Wohseng
No. matrik : M 20082000313

Jawapan

Soalan 1. Sempurnakan nota kuliah setakat ini. (10 markah)


Kuliah 2
03 January 2009

Memperkenalkan teori, kaedah dan teknik-teknik menilai dan menguji dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa Melayu.

Kaedah penilaian dan pengujian dalam bahasa Inggeris, disesuaikan kepada bahasa Melayu.

Perbezaan akan dibuat terhadap belajar bahasa sebagai bahasa asli dan juga bahasa asing.

Bacaan Utama
1. Robert Lado (1962, Language Testing, New York: McGraw Hill.
2. Tim MacNamara (2000) Language Testing, Oxford: OUP

Bacaan dalam BM
1. Azman Wan Chik (1994), Pengujian Bahasa, Kuala Lumpur: DBP
2. Abdul Aziz Abdul Talib (1996), Menguji Kemahiran Bahasa, Kuala Lumpur: DBP
3. Marohaini Yusoff (1999), Bacaan dan Kefahaman, Kuala Lumpur: DBP
4. Bashah Abu Bakar (2003) Asas Pengukuran Bilik Darjah, Tg. Malim: Quantum
5. Abu Bakar Nordin (1995), Penilaian Afektif, Kajang: Masa Enterprise.

Penilaian
1. Tugasan 1 = 30
2. Tugasan 2 = 30
3. Peperiksaan = 40
4. Jumlah = 100

1. Pengenalan

1.1 Belajar bahasa asli dan bahasa asing
1.2 Hubungan ujian dengan pembelajaran
1.3 Isu-isu yang selalu timbul mengenai ujian
1.4 Lado: Bab 1 dan 2

2. Pengujian dalam bahasa

2.1 Masalah menguji bahasa asli: dialek yang berbeza-beza, tatabahasa, falasi logik, kekurangan kosa kata, penulisan, gaya.
2.2 Teori dan amali menguji bahasa asing: Perbezaan daripada bahasa asli.
2.3 Lado: Bab 1, 2, dan 3

3. Variabel dan strategi

3.1 Variabel: unsur dan kemahiran.
3.2 Strategi: situasi atau bahasa, unsur atau kemahiran, ujian berkelompok atau individu, ujian subjektif atau subjektif.
3.3 Lado: Bab 4

4. Kriteria menguji

4.1 Kesahihan, reliablity, scorability, ekonomi, administrability.
4.2 Kritikan: terjemahan, esei, rencana (dictation), ujian objktif, ujian mendengar.
4.3 Lado: bab 5

5.Sebutan

5.1 Peranan sebutan, segmen sebutan dan bunyi.
5.2 Perspesi bunyi bermakna (pasangan), mengenal pasti bunyi melalui sebutan, melahirkan sebutan, sebutan baku,

6.Intonasi

6.1 Amali: membina unit ujian sebutan dan intonasi.
Lado: 6, 7, 8, 9, 10.

7.Kemahiran Bersepadu

7.1 Kefahaman auditori.
7.2 Bgaimana membentuk ujian.
7.3 Pelbagai pilihan, betul-salah dll.
7.4 Membina unit ujian bersepadu.
7.5 Lado: Bab 14

8.Kefahaman Membaca

8.1 Teknik umum
8.2 Pra-membaca
8.3 Teknik bagi pelajar awal
8.4 Teknik bagi pelajar maju.
8.5 Membina unit ujian membaca.
8.6 Lado Bab 15, Marohaini

9.Prosedur Membina Ujian

9.1 Prinsip ujian dalam bilik darjah.
9.2 Ujian atau kuiz.
9.3 Item ujian objektif.
9.4 Kertas jawapan.
9.5 Fail item ujian.
9.6 Menyediakan item ujian.
9.7 Membina ujian.
9.8 Merekabentuk ujian on-line.

Persembahan

Tugasan dan persembahan

Kuliah 3
10 January 2009

Jenis ujian

1.Pembinaan ujian
2.Ujian Secara Berasingan
3.Ujian Integrasi dan Pregmatik
4.Ujian Bahasa Komunikatif

Pembinaan Ujian

1. Penggunaan ujian berkriteria
2. Pembinaan item ujian
3. Kesahan ujian
4. Kebolehpercayaan ujian

1. Penggunaan ujian berkriteria


Kriteria ialah fonom apa yang berkaitan dengannya atau norma tahu sistem- system tatabahasa, sebutan tulisan bunyinya dan sebagainya

2. Pembinaan item ujian
Pembinaan item ujian, ada data dalam ujian yang salah kita membetulkan, dalam tatabahasa mesti senaraikan sendi nama. Contoh : Buku di atas mija, dan kecandingan bahasa di segi kefahaman utama.

3. Kesahan ujian

Kesahan ujian apa bila ada pengujian lisan sering berlaku bagaimana kita sudah Tanya.

4. Kebolehpercayaan ujian

Ujian ini juga mesti memberi sama berulah kata ujian itu boleh percaya.


Ujian Secara Berasing (Discrete Point Test)

1. Integrasi kemahiran penggunaan bahasa dan komunikasi
2. Integrasi mahal- mengambil masa yang pannjang
3. Ujian integrative sesuai untuk kelas KBSR
4. Item integrative- meningkatkan pencapaian kemahiran bahasa
5. Ujian kloz, sesuai untuk ujian kemahiran produktiviti.


KBSR
Soalan tatabahasa kefahaman peringkat keyataan ayat.

Kuliah 4
17 January 2009

Komunikasi dan Rekabentuk Ujian

Pandangan tentang bahasa dan penggunaan bahasa mempenggaruhi reka bentuk ujian, dan mentafsir skor.
Binaan ujian adalah bagi mengentahui kemahiran bahasa colon yang diukur.
Reka bentuk ujian ditentukan oleh apa yang kita angap menjadi kemahiran yang diuji.
Format yang berlaina, ujian lisan atau ujian tulisan bergantung pada yang dianggapkan bahasa dan penggunaan bahasa.

Bahasa

Ialah sebagai satu aspek budaya dan satu prodak yang boleh berniagakan dalam berbahasa, satu alat komunikasi, bangunan bakat lambing-lambang, satu budaya, model manusia (Insan) atau model hidup. Bahasa terdiri daripada bunyi, supaya bahasa bagus, dan ada pribahasadan sindi.

Ujian unsure-unsur berasing

1. Pengaruh linguistic structural.
2. Dilakukan oleh Lado 1961
3. Menguji unsure bunyi, tatabahasa, kosa kata cecara berasingan
4. Diperkukuh oleh psyhometrics,menguji kemahiran kognitif secara berasing
5.Mewujudkan bateri(perongkat) ujian bagi empat kemahiran yang berlain mendengar, bertutur, membaca, dan menulis
6. Masih digunakan sekarang
Kuliah 5
24 January 2009
Proses Pengajaran

Proses pengajaran adalah edaran yang berterusan. Tujuan ujian dalam pendidikan:
- mendapatkan kembali maklumat
- memastikan objektif pengajaran guru tercapai
- menggredkan pelajar
- sebagai penggerak (motivasi pelajar)
- tujuan penempatan – sederhana, baik, lemah

Ciri-ciri ujian:

- Kesahan ujian
- Kebolehpercayaan atau kestabilan ujian
- Keobjektifan atau ketepatan ujian

Jenis-jenis ujian:

- Ujian Penempatan – menguji ketrampilan yang disyaratkan bagi kursus.
- Ujian Formatif – ujian yang dilakukan dari semasa ke semasa.
- Ujian Diagnostik – ujian untuk mencari punca kelemahan pelajar.
- Ujian Sumatif – ujian untuk penggredan dan pensijilan, contohnya ujian PMR dan SPM.

Asas Penilaian:

1. Penilaian Domain Kognitif
1.1 Kemampuan proses berfikir.
1.2 Bermula dari aras rendah hingga yang tertinggi.
1.3 Bentuk ujian seperti ujian objektif, ujian subjektif, ujian lisan, tulisan dan ujian bulanan.
2.Penilaian Domain Afektif
2.1 Melihat hubungan sikap, pendangan dan nilai.
2.2 Bentuk ujian seperti wawancara, pengamatan dan tingkah laku dan ujian bertulis.
2.3 Skala Likert – contoh: sangat setuju, amat setuju, setuju, tidak setuju, sangat tidak setuju.
2.4 Pilihan jawapan – YA atau TIDAK.

3. Penilaian Domain Psikomotor
3.1 Berhubung dengan aktiviti pergerakan yang menggunakan anggota tubuh badan.
3.2 Penilaian menggunakan pengamatan berbeda dengan bidang sukan.
3.3 Aktiviti seperti mendeklamasi puisi, berlakon, bergerak, beraksi dan lain-lain (ada kaitan dengan kognitif dan afektif).

Aras-aras Ujian Sastera
Ujian kesusasteraan meliatkan tingkat ujian kognitif yang selalunya mempunyai enam aras(Taksonomi Bloom):

1. Ujian Kesusasteraan Aras Ingatan
Ujian Kesusasteraan Aras Ingatan pada aras ingatan ini hanya sekadar memerlukan pelajar berkeupayaan mengukapkan kembali daya atau kebolehan mengigati hal-hal yang berhubungan dengan fakta, konsep, pengertian, definisi, deskripsi atau penamaan berkenaan sesuatu hal dan sebagainya. Contoh seperti berikut:
- Apakah yang diertikan dengan perkataan cemara ?
- Sebutkan pembahagian angkatan kesusasteraan yang terdapat di Malasia.
- Siapakah yang dikenali sebagai Bapa Kesusasteraan Melayu Moden ?
- Sebutkan dua antologi sajak yang ditulis oleh Usman Awang.

2.Ujian Kesusasteraan Aras Pemahaman
Pada aras pemahaman memerlukan para pelajar berkeupayaan memahami, membizakan dan menjelaskan fakta, atau hubungan antara konsep dan sifat-sifat yang lain yang tingkatnya bukan sekadar untuk mengigat dan meluahkan kembali fakta yang di bacasahaja. Contoh-contoh:
- Buat satu sinopsi cerpen yang berjudul Tebusnya Lima Ratus Ringgit karya Azizi Haji Abdllah.
- Apakah tema yang hendak dikemukakan oleh Zam-zam Ismail dalam sejaknya Air Papan.
- Terdapat beberapa dibandingkan antara pantun dengan syair, apakah ciri-ciri persamaan dan perbezaan tersebut?
- Buat ringkasan cerita cerpen yang berjudul Duka Tidak Memanjang karya Baharudin C.D.

3. Ujian Kesusasteraan Aras Aplikasi
Ujian aras aplikasi menilai kebolehan pelajar mempraktikkan pengetahuan, teori-teori yang di pelajari dan maklumat-maklumat yang di perolehnya itu ke dalam suatu situasi baru. Contohnya pelajar mampu mengubah karya berbentuk puisi kepada berbentuk prosa tanpa menghasilkan maksud sebenar puisi tersebut. Contoh soalan berbentuk aplikasi ialah:
- Sudutkan pandagan apakah yang digunakan dalam cerita di atas, ungkapan kembali cerita di atas sudut pandangan yang berbiza, contoh daripada gaya dia kepada aku atau sebagainya.
- Tunjukkan dan huraikan semua gaya bahasa yang terdapat dalam wacana di atas.

4. Ujian Kesusasteraan Aras Analisis
Ujian aras analisis mengukur kebolehan pelajar mengesan unsur-unsur yanng terkandung dalam sebuah garya sastera. Sebelum di ujikan seseorang pelajar itu harus benar-benar sudah membaca karya yang di tetapkan dan pelajar mampu melakukan kerja analisis karya tersebut. Pelajar bukan sekadarberkeupayaan memahami isi cerita tetapi lebih jauh daripada itu berkemampuan membuat kritikan terhadap unsur-unsur yang terkandung dalam karya tersebut atau karya sastera.

5. Ujian Kesusasteraan Aras Sintesis
Pada ujian sintesis mengukur kebolehan pelajar mengkategorikan, menghubungkan dan mengkombinasikan,menjelaskan dan meramalkan hal-hal yang berkaitan dengan unsur-unsur karya sastera dan unsur-unsur antara karya sastera, contohnya puisi, cerpen atau novel yang mempunyai persamaan unsur tertentu seperti gaya, tema plot dan lattar.

6. Ujian Kesusasteraan Aras Penilaian
Aras penilaian adalah peringkat yang tertinggi dalam kayu ukuran aspek kognitif. Item-item ujian aras penilaian mengukur kemampuan pelajar menilai ketepatan pemilihan kata, ungkapan dan kalimat dan rinya, Kebolehan murid-murid menilai dan membanbingkan berbagai-bagai aspek dalam karya-karya sastera. Seperti contohnya:
- Bandingkan drama Anna karya Kemala dengan Jebat karya Hatta Azza Khan daripada segi:
- Latar masa, latar tempat dan latar masyarakat yang terdapat kedua-dua drama tersebut.
- Unsur-unsur kemanusiaan.kan pengentahuan.

Ujian Moody ini membezakannya ke dalam empat ketegori :

1. Ujian kesusastaraan Aras Informasi
Ujian kesusastaraan Aras Informasi dimaksudkan berfungsi menguji kemampuan pelajar terhadap perkara-perkara dasar atau asas berhubungan dengan sastera. Pelajar hanya memerlukan pengetahuan untuk membaca ke atas membuat rujukan kembali butiran idea atau maklumat yang dibicaranya diuji. Penilaian ujian bentuk ini adalah hal-hal pertanyaan seperti masalah genre, kekadian pokok, bilakah kejadian tersebut berlaku, di manakah kejadian tersebut berlaku,tokoh-tokoh yang terlibat, awal cerita, perkembangan dan akhir cerita dan sebagainya.

2. Ujian Kesusasteraan Aras Konsep
Pada aras konsep adalah berkaitan dengan persepsi bagaimanakah maklumat-maklumat atau unsur-unsur karya sastera itu diorganisasikan. Unsur-unsur yang terkandung dalam sesebuah karya sastera adalah hal pokok yang dipersoalkan dalam ujian aras ini. Yang dimaksudkan antara lain memberitakan mengenai pertanyaan: Apa-apa unsur yang terkandung dalam karya fiksyen dan puisi, mengapakah pengarang membuat pilihan mendedahkan unsur-unsur seperti itu,apakah kesannya kepada pembaca, apakah hubungan antara sebab akibat unsur atau peristiwa-peristiwa itu, apakah konflik utama yang ditimpulkan dalam karya tersebut, faktor-faktor yanng mempungaruhi terjadinya konflik dan sebagainya. Ujian kesusasteraan aras konsep juga tidak begitu sulit untuk dibina dalam bentuk ujian objektif tetapi memerlukan ketelitian membuat pertimbangan keprakisan.

3. Ujian Kesusasteraan Aras Perspektif
Pada aras perspektif lebih diberi penumpuan kepada mendapatkan pandangan pelajar atau pembaca dengan karya sastera yang dibaca. Bagaimanakah pandangan dan tindak balas pelajar terhadap sesebuah karya sastera. Aras ujian peringkat perspektif ini memerlukan para pelajar berkeupayaan menghubungkan antara sesuatu yang ada dalam lingkungan karya sastera dengan sesuata yang berada di luar karya sastera tersebut.

4. Ujian Kesusasteraan Aras Apreiasi atau penghayatan
Ujian kesusasteraan pada aras apresiasi selalunya berkisar pada permasalahan dan atau yang berkaitan antara bahasa sastera dengan linguistik. Seolah-olah percanggahan dan perbizaan pendapat antara amalan bahasa mengikut rumus tatabahasa berbanding bahasa yang digunakan oleh ahli sastera.

Kuliah 6
30 January 2009
Aras-aras Ujian Sastera
Ujian kesusasteraan meliatkan tingkat ujian kognitif yang selalunya mempunyai enam aras(Taksonomi Bloom):
1. Ujian Kesusasteraan Aras Ingatan
2.Ujian Kesusasteraan Aras Pemahaman
3. Ujian Kesusasteraan Aras Aplikasi
4. Ujian Kesusasteraan Aras Analisis
5. Ujian Kesusasteraan Aras Sintesis
6. Ujian Kesusasteraan Aras Penilaian

Kuliah 8
14 February 2009

Isu-isu Semasa
Cara Mengajar
1.Lisan : terdiri daripada tahap kecekapan diperhatikan sebutan dalam percakapan. Sebutat atau intonasi itu, merupakan wacana yang berterusan, mesti ada kefahaman dalam mendengar
2. Ucapan
3. Pelatih

Kuliah 9
21 February 2009

1. Apakah menguji atau ujian
2. Apakah penilaian mantab

Menguji Kefahaman

Ujian kefahaman adalah untuk mengetahui kelemahan dan kekuatan pelajar di dalam pembelajaran. Makluman ini memberi maklumat balik kepada guru dari segi kelemahan dan kekuatan pengajarannya. Hasil pengujian juga memberi makluman balik kepada pelajar dari segi kelemahan dan kekuatan pembelajarannya.

Penilaian
Penilaian dijalankan untuk beberapa tujuan seperti
Pemilihan Calon untuk memilih calon bagi berbagai jurusan pelajaran dan pekerjaan.
Penilaian sama ada formal atau tidak formal, dapat menunjukkan kepada kita kesan daripada sesuatu aktiviti. Kesan ini merupakan perubahan-perubahan yang berlaku di dalam bidang kefahaman, lisan dan sebagainya. Perubahan ini penting dan perlu untuk mencapai matlamat pengajaran-pembelajaran.

Standad Categricel(syarcet) Criteria Based.
Berdasar kepada normal, iaitu nilai, ada yang berubah dan tidak berubah, dan tidak berbeza dengan nilai tetap bernilai msyarakat, seperti : peperaksaan normal dan peperaksaan bukan normal.

Apakah Isi Tersurat dan Isi Tersirat

Isi Tersurat
Isi Tersurat ialah pelajar hanya perlu memetik isi tersebut dan menulisnya semula dalam ayat sendiri. Bermakna isi tersurat ialah isi yang jelas dan isi yang terdapat dalam petikan teks.

Isi Tersirat
Ialah fakta yang tidak terdapat dalam petikan, tetapi yang mempunyai perkaitan dengan petikan, isi yang tidak terdapat dalam bahan yang diberi tetapi mempunyai kaitan secara langsung dengan isi tersurat. Pelajar perlu menyatakan isi-isi tersirat dengan mengemukakan soalan pada diri sendiri sebagai panduan.

Ujian Kefahaman
Ujian Kefahaman adalah untuk mengetahui sejauh manakah murid-murid telah memahami isi kandungan yang diajukan khususnya di dalam bilik darjah, seperti ujian bulanan, adalah umumnya untuk mengenai kelemahan dan kekuatan pelajar-pelajar didalampembelajaran.Guru mesti proses dahulu, mahu buat kesimpulan sebelumnya.

Kuliah 10
28 February 2009
Jenis Soaln
Ujian dan peperiksaan bahasa Malaysia dapat dijalankan di dalam dua bentuk iaitu: ujian objektif dan ujian esei.

1.Ujian objektif
Bermaksud bahawa bahan atau perkara yang hendak diuji itu telah ditentukan sebagai objektif ujian tersebut. Ujian objektif itu amat berguna di dalam keadaan apabila pelajar yang hendak diuji itu ramai jumlahnya,

2. Ujian Esei

Ini ialah cara ujian tradisional. Pelajar diminta mengarang esei untuk menjelaskan jawapannya. Inilah perbezaan di antara ujian objektif dengan ujian jenis esei. Ujian jenis esei bukanlah ujian subjektif. Ujian berbentuk esei ini dapat digunakan di dalam banyak keadaan. Ujian esei ini berkesan kalau bilangan pelajar yang hendak diuji itu tidak ramai. Ujian ini juga berkesan kalau guru ingin memberi galakan untuk perkembangan kemahiran menulis dan mengarang.

Jenis Soalan Ujian Objektif
Jenis Soalan Pendek

Ada dua bentuk umum jenis soalan pendek.

a. Bentuk Isi Tempat Kosong

b. Bentuk Soalan dan Jawapan Pendek
Ujian Soalan Pendek ini biasanya terdiri daripada satu soalan pendek dan pelajar dikehendaki memberi jawapan pendek dan kemas.

Jenis Aneka Pilihan

Soalan objektif beraneka pilihan mengandungi sekurang-kurangnya bahagian pokok dan bahagian pilihan jawapan. Bahagian pokok merupakan soalan, dan bahagian pilihan jawapan pula mungkin terdiri daripada tiga hingga tujuh pilihan. Salah satu daripada pilihan itu adalah jawapan betul, dan yang lain merupakan butir pengeliru.
Contohny : mengandungi empat pilihan (A), (B), (C), dan (D). Jawapan yang betul adalah (A), manakala (B),(C), dan (D) hanya merupakan butir pengeliru. Fungsi butir-butir pengeliru ialah untuk menguji kecekapan dan untuk menentukan pelajar-pelajar yang pandai, daripada pelajar-pelajar yang kurang pandai. Biasanya empat hingga lima pilihan digunakan untuk setiap soalan. Ada juga dua atau tiga saja, maka akan mudah membuat tekaan. Jika diberi lebih daripada lima, mungkin pilihan yang sesuai sudah


Soalan 2. Buat esei mengenai objektif sukatan pelajaran Bahasa Melayu menurut sekolah Menengah dan Rendah tempat anda bertugas. Buat pelajar Thai, huraikan objektif pengajaran bahasa Melayu di sekolah anda sendiri. (10 markah)

Sejarah akhir ini terdapat perubahan yang meyifatkan bahasa Melayu sebagai bahasa yang sangat penting, kerana ingin berhubung komunikasi yang berkualiti, dengan menggunakan peraturan tatabahasa secara betul dan tepat, membaca secara kritis dan memahami penguasaan mengguna bahasa Melayu sebagai alat untuk peringkatan dan menambahkan ilmu pengentahuan.

Huraian sukatan Pelajar Bahasa Melayu sekolah menengah agama rakyat di Selatan Thailan termasuk wilayah, Pattani, Yala, Naratiwat, menangkumi tiga bidang utama, iaitu Bidang Interpersonal, Bidang Maklumat, Bidang Estetik. Bagi setiap bidang tersebut terdapat Hasil Pembelajaran Utama dan Hasil Pembelajaran Khusus yang perlu dikuasai oleh murid.

Penggunaan bahasa bagi Bidang Interpersonal membolehkan murid memulakan, membina, dan mengekalkan hubungan dengan rakan atau dengan orang lain melalui perkongsian idea semasa berinteraksi social atau berurus bagi tejuan komersial. Penggunaan bahasa bagi Bidang Maklumat membolehkan murid memperoleh dan menyampaikan maklumat serta ilmu kepada pihak tertentu. Penggunaan bahasa bagi Bidang Estetik membolehkan murid menikmati bercerita, bersyarah, melahirkan idea serta perasaan secara kreatif.

Bidang Interpersonal memberikan focus pada kemahiran lisan iaitu, kemahiran mendengar, membaca, menulis, dan kemahiran bertutur. Bidang Maklumat dan Bidang Estetik pula memberikan focus dan penekanan pada kemahiran membaca dan menulis di samping menerapkan kemahiran mendengar dan bertutur. Bidang Maklumat menekankan topic ilmu manakala Bidang Estetik lebih bertumpu pada topic imaglnatif.

Kemahiran Bahasa

Kemahiran Bahasa meliputi kemahiran mendengar, bertutur, membaca, dan menulis.
Kemahiran Bahasa ini merupakan ters kepada penguasaan bahasa baku.

Kemahiran Mendengar

Merujuk kepada keupayaan murid mendengar dengan teliti dan memahami perkara yang didengar dalam pelbagai situasi pengucapan seperti soal jawab, perbincangan, ucapan, lakonan, dan temu bual.

Kemahiran Bertutur

Merujuk kepada keupayaan murid menyampaikan maklumat,pendapat,perasaan,serta idea yang kritis dan kreatif secara lisan dengan sebutan dan intonasi yang betul secara sopan. Penekanan diberikan kepada penggunaan pengucapan yang menggunakan tatabahasa yang sesuai.

Kemahiran Membaca

Merujuk kepada keupayaan murid membaca dengan sebutan,intonasi,jeda,dan kelancaran yang betul.Penekanan perlu diberikan pada aspek pemahaman dan penakulan pelbagai bahan ilmu dan sastera secara kritis dengan menggunakan pelbagai teknik bacaan.

Kemahiran Menulis
Merujuk kepada keupaan murid menghasilkan pelbagai jenis penulisan kriatif yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan dan pengalaman peribadi dengan menggunakan ayat yang gramatis,tanda baca dan ejaan yang betul,serta tulisan yang jelas dan kemas.

Hasil Pembelajaran

Hasil Pembelajaran iailah penyataan yang ditafsirkan daripada objektif kurikulum Bahasa. Penyataan hasil pembelajaran merupakan petunjuk yang jelas tentang apa yang harus dicapai oleh murid. Oleh itu, hasil pembelajaran memerlukan pendekatan yang berfokus pada strategi bilik darjah yang paling berkesan agar murid menguasai hasil tersebut. Justeru,hasil pembelajaran dapat membantu guru memilih kandungan,kaedah,sumber,dan prosedur pengajaran yang relevan dan berkesan. Selai itu, hasil pembelajaran juga membantu dalam membuat pengukuran dan penilaian pencapaian murid. Terdapat dua hasil pembelajaran dalam kurikulum Bahasa Melayu iaitu Hasil Pembelajaran utama dan Hasil Pembelajaran khusus. Hasil pembelajaran utama dapat dicapai dengan menguasai hasil pembelajaran khusus.

Sistem Bahasa

System Bahasa dalam pengajaran dan pembelajaran merujuk kepada Bahasa Melayu baku yang terdiri daripada tatabahasa, kosakata ,peribahasa, ejaan,dan sebutan dan intonasi. Aspek tatabahasa merangkumi morfologi dan sintaksis manakala aspek kosa kata terdiri daripada kosa kata umum dan istilah.
WALLAHU A LAM

zuraliza berkata...

zuraliza binti zakaria
M20081000095
SMK TUNKU ISMAIL
012-4341415
1. Sempurnakan nota kuliah setakat ini. (10 markah)
Minggu 1
1. Memperkenalkan beberapa teori, kaedah dan teknik semasa menilai dan menguji dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa Melayu.
2. Kaedah penilaian dan pengujian dalam Bahasa Inggeris, disesuaikan kepada bahasa Melayu.
3. Perbezaan akan dibuat terhadap belajar bahasa sebagai ibunda dan jiga bahasa asing.
4. Antara bahan rujukan ialah:
a. Robert Lado(1962)
b. Abdul Aziz Abdul Talib (1996) berkaitan Menguji Kemahiran Bahasa, Kuala lumpur: Dewan Bahasa pustaka.
c. Azman Wan Chik (1994) berkaitan Pengujian Bahasa, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa Pustaka.
d. Manrohaini Yusoff (1999), Bacaan dan kefahaman, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa Pustaka.

Huraian sukatan-sukatan
Apa yang dikatakan Fokus Utama (FU) dan Fokus Sampingan (FS)
Baca dua makalah tentang dua fokus di atas dan buat ulasan:
- Bahan-bahan boleh diperolehi melalui internet.

- Apa yang dikatakan teori-teori dan konsep-konsep menguji
- Sebaik habis subjek pengajaran dan pembelajaran BMP 6123, Isu-isu pengujian dan penilaian ini, mesti habis baca buku Robert Lado.
- Soalan-soalan dari sekolah yang sedia ada mesti diperbaiki.
- Analisis soalan-soalan tersebut dan uji pendapat soalan.

Berdasarkan kepada soalan yang memerlukan jawapan member pendapat, sebagai mana yang diketahui jawapan “pendapat” tidak mempunyai harga. Oleh yang demikian tidak boleh menyatakan bahawa saya ada pendapat. Mengikut pendapat saya…
Tetapi jawapan yang boleh atau perlu diberikan sekiranya soalan itu meminta pendapat kita adalah,
“Mengikut apa yang saya baca dalam buku adalah seperti…atau boleh juga menyatakan seperti ini,
“ Mengikut apa yang saya kaji selama seminggu di dalam buku……, saya dapati…

Mengikut buku Tim NaoMara (2000) melalui bukunya iaitu Language Testing, Oxford; OUP
Beliau telah menggunakan kaedah baru untuk menguji pelajar. Kaedah yang digunakan oleh beliau adalah banyak menggunakan teknik-teknik komputer.

Kuliah pada minggu kedua:
03/ Januari 2009

1) Pengenalan:
- Belajar bahasa ibunda dan bahasa asing
- Hubungan ujian dengan pembelajaran
- Isu-isu yang selalu timbul mengenai ujian
- Buku Lado: bab 1 & 2 (rujukan melalui buku Lado)
- apa lagi isu-isu yang timbul melalui buku Lado dari bab 1 & 2

2) Pengujian dalam bahasa
- Masalah menguji bahasa asli:
Dialek yang berbeza-beza, mengikut loghat negeri masing-masing
- sistem tatabahasa:
Contoh ayat: panaskan makanan (selatan)
Perangat makanan (utara)
- mengikut falasi logik
- kekurangan kosa kata
- penulisan
- gaya bahasa

3) Teori yang digunakan untuk menguji bahasa asing

4) Kebarangkalian (variable) dan strategi
- Kebarangkalian (variable) : unsur dan kemahiran
- Strategi : Situasi atau bahasa, unsur atau kemahiran, ujian berkelompok atau individu, ujian objektif atau subjektif . (makna bagi objektif terhadap soalan yang dikemukakan kepada pelajar adalah tujuan)
- Baca buku Lado bab 4
- Bahasa menjadi modal untuk mendapat kerja.
- Normatif (pembolehubah)

5) Kriteria menguji

- Kesahihan (sama ada boleh diterima atau tidak), reability (konsisten atau tidak), ekonomi, administrability
- Kritikan: Terjemahan,esei, rencana (dictation), ujian objektif, ujian mendengar.
- Baca buku Lado bab 5


6) Sebutan
Peranan sebutan, segmen sebutan.
- baca buku Lado bab 6-7

7) Kemahiran Bersepadu
- kefahaman auditori
- bagaimana membentuk ujian
- pelbagai pilihan, betul atau salah
- Membina unit ujian bersepadu
- Lado bab 14

8) Kefahaman membaca
- Teknik umum
- pra membaca
- Teknik bagi pelajar maju
- membina unit ujian membaca
- Baca buku Lado bab 15, buku Manrohaini

9) Prosedur Membina ujian
- Prinsip ujian dalam bilik darjah
- Ujian atau kuiz
- Item ujian objektif
- kertas jawapan
- fail item ujian
- menyediakan item ujian
- membina ujian
- mereka bentuk ujian on-line
10) Minggu 13-14: Persembahan
Tugasan dan Persembahan


MINGGU 3: 10/01/2009

1) Membina Ujian
- Pembinaan ujian
- Ujian secara berasingan
- Ujian integrasi dan pragmatik
- Ujian bahasa komunikatif
- model kecekapan komunikatif

Isu-isu tidak memerlukan penyelesaian. Tetapi masalah memerlukan penyelesaian.

* Membina ujian dan reka bentuk ujian apabila membina ujian, menguji kefahaman tentang sesuatu.

* di perbuatan __________________(perlu dicantumkan)
* di tempat _______________________(dipisahkan)

Dalam membina ujian juga, timbul isu apabila mengajar seramai 40 orang.
- Adakah apabila kita menguji pelajar secara seramai sekali 40 orang atau berasingan.
- Buat ujian secara individu. Lakukan semua seperti buat esei tetapi jawapan mengikut individu.
- Bahasa atau perkataan yang digunakan juga mesti mudah, ringkas, dan padat.
- Sediakan glosari… maksud untuk perkataan yang sukar
- Bagaimana kita membuat ujian untuk memaksimumkan pengajaran
- Ada yang boleh diuji secara individu. Contoh kefahaman
- dalam ujian diberi pilihan
- kadangkala kita ingin tahu apakah progress seseorang pelajar…
- Ujian secara integrasi (holistik/ secara keseluruhan) dan pragmatik.
Holistik adalah kita tidak menguji mana-mana bentuk bahasa secara individu tetapi diuji di dalam konteks di mana konsep itu berguna.
Contoh: Ganti nama bagi kami dan kita bila ia digunakan.
* Murid tahu hendak menggunakannya tetapi selalu buat salah.
* bagaimana orang gunakan

Pragmatik

Jika dilihat lebih mendalam, dia akan menentukan segala-galanya. Lebih daripada bila, di mana, siapa…
Pragmatik akan menentukan warna. Makna yang berlainan mengikut penutur.
Contoh ayat: Bapa ada di rumah?
Siapa bapa pembangunan?

Di dalam ujian bahasa, untuk menguji mana-mana unsur bahasa ianyamudah tetapi jika dari segi pragmatic diuji, maka akan memakan masa.

UJIAN BAHASA KOMUNIKATIF

- Gunakan bahasa yang tinggi tetapi jangan terlalu panjang.

MODEL KECEKAPAN KOMUNIKATIF

-model bagaimana yang kita hendak orang itu gunakan dengan menggunakan bahasa tinggi.
- bahasa dari peraturan rapid dan canggih dari segi tatabahasa dan peribahasa.

Pembinaan Ujian
1) Penggunaan ujian berkriteria/ berlawanan criteria norma
2) 2) Pembinaan item ujian
3) Kesahan ujian
4) Kebolehpercayaan ujian

1. Berkriteria
Mesti tahu sistem bahasa Melayu/ tatabahasa. Contoh pekerjaan doctor di seluruh Negara mesti tahu semua jenis criteria kerana jika periksa pesakit di Malaysia menyatakan penyakit jantung, maka jika seorang doktor di negara lain memeriksa pesakit yang sama di negara doktor tersebut berada, maka akan dinyatakan juga bahawa pesakit itu menghadapi penyakit jantung.
2. Pembinaan item ujian
-Apa bahagian yang ingin diuji
- tatabahasa sama dengan ayat pasif, ayat aktif, ayat Tanya, dan lain-lain.
- bina item untuk diuji
- buat ujian tatabahasa dalam computer
- Penggunaan kata ganda
- jamgan buat soalan tetapi suruh murid yang buat soalan.

3. Dalam tatabahasa apa yang harus kita uji adalah seperti berikut:
- kata sendi, kata nama
- logik : sebab akibat, masa
- Ada sendi yang digunakan oleh orang Indonesia tetapi tidak digunakan di Malaysia.

4. Ujian secara berasingan
1) Integrasi kemahiran penggunaan bahasa dan komunikasi
2) Integrasi mahal, mengambil masa yang lama
3) Ujian integratif sesuai untuk KBSR
4) Item integrative meningkatkan pencapaian kemahiran bahasa.
5) Ujian kuiz, sesuai untuk ujian kemahiran produktiviti.
6) UPSR: tatabahasa, kefahaman, karangan, peribahasa.

5. Isu-isu berkaitan Pengujian yang dibahagikan kepada dua iaitu:-
a. Kesahan
b. Kebolehpercayaan
6. Pengenalan berkaitan bahasa ibunda dan bahasa asing. Selain itu penekanan mengenai hubungan ujian dengan pembelajaran juga ditekankan. Beberapa isu yang berkaitan Ujian juga dibincangkan dalam kuliah.
7. Masalah dalam menguji bahasa , misalnya bahasa asli. Terdapat beberapa masalah timbul seperti:
a. Dialek yang berbeza
b. Tatabahasa
c. Kekurangan kosa kata
d. Penulisan
e. Gaya


8. Perbincangan berkaitan teori dan amali dalam menguji bahasa asing. Selain itu perbincangan juga berkisar perbezaannya dengan bahasa ibunda.
9. Berkaitan variable dan strategi.
a. Variable : unsur dan kemahiran
b. Strategi : iaitu situasi, bahasa, unsur atau kemahiran, ujian berkelompok atau individu, ujian objektif atau subjektif
10. Terdapat beberapa kriteria semasa menguji iaitu:-
a. Kesahihan, realibiliti,ekonomi.
b. Kritikan-terjemahan, esei,rencana,ujian objektif, dan ujian mendengar.
11. Peranan sebutan dan segmen sebutan .
12. Kemahiran Bersepadu
a. Berkaitan kefahaman auditori
b. Bagaimana membentuk Ujian
c. Pelbagai pilihan iaitu betul/salah
d. Membina unit Ujian Bersepadu

13. Kefahaman Membaca iaitu berkisar mengenai
a. Teknik umum
b. Pra membaca
c. Teknik bagi pelajar maju
d. Membina unit ujian membaca


Minggu ke-4
1. Dalam membina ujian terdapat beberapa aspek yang ditekankan iaitu:-
a. Pembinaan Ujian
b. Ujian secara berasingan
c. Ujian integrasi dan pragmatik(iaitu bagaimana kita menggunakan bahasa itu dalam komunikasi)
d. Ujian bahasa komunikatif
e. Model kecekapan komunikatif
2. Model komunikatif
-atau dipanggil model kecekapan. Seperti orang yang pandai menggunakan bahasa tinggi, peraturan
canggih,penggunaan perkataan yang sesuai
3. Dalam pembinaan Ujian ada beberapa aspek yang perlu dilakukan.
a. Pembinaan ujian, kesahan ujian dan kebolehpercayaan ujian.
4. Pembinaan Ujian
a. Pembinaan ujian yang berkriteria
b. Pembinaan item ujian
c. Kesahan ujian
d. Kebolehpercayaan ujian
5. Penerangan berkaitan kriteria ujian ,kesahan dan kebolehpercayaan ujian
6. Ujian secara berasingan
-integrasi kemahiran penggunaan bahasa dan komunikasi
Interaksi yang mengambil masa yang panjang
Ujian integrative sesuai untuk KBSR
Ujian integrative meningkatkan pencapaian kemahiran bahasa
Ujian kloz sesuai untuk ujian kemahiran produktif
7. Penjelasan berkaitan Ujian Integrasi dan Pragmatik
Minggu ke-5
1. Reka Bentuk Ujian
-komunikasi dan reka bentuk ujian: berkaitan pandangan mengenai bahasa dan penggunaan bahasa
mempengaruhi reka bentuk ujian dan mentafsir skor.
-bahasa: satu alat komunikasi,model budaya dan model insan.
2. Ujian unsur-unsur Berasingan
-pengaruh linguistik struktural
Menguji unsur bunyi,tatabahasa,kosa kata
Diperkukuhkan dengan kemahiran kognitif
Masih digunakan hingga sekarang.
Minggu ke-6
1. Proses pengajaran adalah edaran yang berterusan
2. Tujuan Ujian dilakukan:-
a. Mendapatkan maklumat
b. Memastikan objektif pengajaran guru tercapai
c. Menggredkan pelajar
d. Sebagai penggerak
e. Tujuan penempatan-baik,sederhana,lemah
3. Ciri-ciri Ujian
a. Kesahan Ujian
b. Kebolehpercayaan dan kestabilan
c. Keobjektifan dan ketepatan Ujian
4. Jenis-jenis Ujian
a. Ujian Penempatan
b. Ujian Formatif
c. Ujian Diagnostik
d. Ujian untuk penggredan dan pensijilan
5. Asas Penilaian
a. Domain kognitif (Kemampuan proses berfikir)
b. Domain afektif (hubungan sikap,pandangan dan nilai)
c. Domain psikomotor(pergerakan yang menggunakan badan)

Minggu ke-7
1. Taksonomi Bloom
a. Pengetahuan
b. Kefahaman
c. Aplikasi
d. Analisis
e. Sintesis
f. Penilaian

2. Epestimologi (berkaitan dengan kognitif)
3. Pengertian mengenai Taksonomi Bloom

Minggu ke-8
1. Menyenaraikan apa yang diuji di sekolah
a. Penulisan, pemahaman
2. Isu-isu: tiada kemahiran mendengar di sekolah
a. Berkaitan ujian lisan dan bukan lisan
b. Bagaimana mahu menguji kefahaman secara lisan
c. Apa yang kita uji
d. Bagaimana kita mahu menguji penghasilan pertuturan (kemahiran bertutur)
e. Apa fungsi budaya
f. Ujian berasaskan sekolah
g. Guru yang membuat ujian terlalu terkongkong dengan format soalan.
h. Kurangnya kemahiran bercakap dan mendengar

Minggu ke-9
1. Apa yang hendak diuji semasa membuat soalan Ujian.
a. Melihat prestasi
b. Menggunakan ujian rujukan norma dan kriteria
2. Penerangan berkaitan pemikiran kreatif dan kritis
3. Kemahiran berbahasa
4. Mengutaran isu-isu :-
a. Bagaimana mencari isi tersurat dan tersirat

Minggu ke-10
1. Berkaitan matlamat semasa pengajaran bahasa (matlamat jangka masa panjang atau pendek)
2. Pendidikan budaya yang dikatakan penting dalam pengajaran di sekolah.
3. Bahasa dikatakan sebagai:
a. Memberikan peluang pekerjaan
b. Bahasa sebagai modal insan

3. Buat esei mengenai objektif sukatan pelajaran Bahasa Melayu menurut sekolah Menengah dan
Rendah tempat anda bertugas. (10 markah)

Selaras dengan dasar Pendidikan Kebangsaan seperti yang termaktub dalam Akta Pendidikan 1996, Bahasa Melayu merupakan mata pelajaran teras yang diwajibkan di semua sekolah menengah. Hal ini kerana bahasa Melayu berperanan sebagai bahasa kebangsaan dan perpaduan rakyat di Malaysia. Bahasa Melayu ini dikatakan mencerminkan akal budi dan pemikiran rakyat serta berperanan sebagai pemangkin kepada semangat cinta akan tanah air.
Oleh itu, kurikulum bahasa Melayu sekolah menengah dibentuk dengan tujuan untuk memenuhi hasrat Falsafah Pendidikan Kebangsaan, iaitu bagi melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, emosi, rohani dan jasmani. Kurikulum bahasa Melayu ini juga, bertujuan untuk menyediakan murid untuk menguasai kecekapan berbahasa dan berkomunikasi dengan menggunakan pertuturan tatabahasa dan berkomunikasi dengan menggunakan pertuturan tatabahasa secara betul dan tepat.
Hal ini juga,untuk melahirkan murid-murid yang mampu mengungkapkan bidang ilmu daripada pelbagai disiplin atau mata pelajaran di samping mengembangkan kemahiran berfikir.
Sukatan bahasa Melayu sekolah menengah merangkumi tiga bidang penggunaan bahasa iaitu bidang interpersonal, bidang maklumat dan bidang estetik.
Pihak Kementerian Pendidikan Malaysia dan juga sesebuah sekolah juga telah menetapkan beberapa objektif yang perlu dicapai oleh organisasinya. Antaranya ialah dengan harapan pada akhir pengajaran dan pembelajaran kurikulum bahasa Melayu, murid-murid sekolah menengah akan dapat melibatkan diri dalam interaksi sosial melalui perbualan,perbincangan dan penulisan. Selain itu juga untuk menjalinkan dan mengeratkan hubungan antara para guru dengan murid dan antara murid dengan murid yang lain. Hal ini penting untuk dipraktikkan terutama semasa melakukan urusan bagi mendapatkan sesuatu barangan atau perkhidmatan yang diingini.
Selain itu objektif ini ditetapkan dengan tujuan murid-murid dapat memproses maklumat secara kritis dengan menggunakan pelbagai sumber yang didengari,dibaca,dan ditonton bagi mendapatkan sesuatu maklumat.
Seterusnya pihak pendidikan dan sekolah juga mengharapkan murid-murid dapat menggunakan maklumat yang diperolehnya itu untuk tujuan menyelesaikan masalah,membuat keputusan serta menyebarkan maklumat dalam bentuk lisan dan tulisan. Hal ini juga akan mengurangkan jumlah murid yang buta huruf dan melahirkan murid-murid yang celik akal. Selain itu pihak sekolah dan kementerian juga berhasrat agar mereka dapat melahirkan murid-murid yang dapat menghayati dan mengamalkan nilai murni,sikap positif dan bersemangat patriotik dalam memajukan dan mempertahankan negara.
Secara tuntasnya, objektif yang telah ditetapkan oleh pihak kementerian amatlah selaras dengan hasrat pihak sekolah iaitu melahirkan modal insan yang berguna dan berilmu bagi menjana pembangunan negara. Hal ini bertepatan dengan kata-kata Perdana Menteri kita yang mahukan negara menjadi cemerlang, gemilang dan terbilang di seantero dunia.

azrina berkata...

1.Sempurnakan nota kuliah setakat ini. (10 markah)
Minggu 1
1. Memperkenalkan beberapa teori, kaedah dan teknik semasa menilai dan menguji dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa Melayu.
2. Kaedah penilaian dan pengujian dalam Bahasa Inggeris, disesuaikan kepada bahasa Melayu.
3. Perbezaan akan dibuat terhadap belajar bahasa sebagai ibunda dan jiga bahasa asing.
4. Antara bahan rujukan ialah:
a. Robert Lado(1962)
b. Abdul Aziz Abdul Talib (1996) berkaitan Menguji Kemahiran Bahasa, Kuala lumpur: Dewan Bahasa pustaka.
c. Azman Wan Chik (1994) berkaitan Pengujian Bahasa, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa Pustaka.
d. Manrohaini Yusoff (1999), Bacaan dan kefahaman, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa Pustaka.

Huraian sukatan-sukatan
Apa yang dikatakan Fokus Utama (FU) dan Fokus Sampingan (FS)
Baca dua makalah tentang dua fokus di atas dan buat ulasan:
- Bahan-bahan boleh diperolehi melalui internet.

- Apa yang dikatakan teori-teori dan konsep-konsep menguji
- Sebaik habis subjek pengajaran dan pembelajaran BMP 6123,
Isu-isu pengujian dan penilaian ini, mesti habis baca buku Robert Lado.
- Soalan-soalan dari sekolah yang sedia ada mesti diperbaiki.
- Analisis soalan-soalan tersebut dan uji pendapat soalan.

Berdasarkan kepada soalan yang memerlukan jawapan member pendapat, sebagai mana yang diketahui jawapan “pendapat” tidak mempunyai harga. Oleh yang demikian tidak boleh menyatakan bahawa saya ada pendapat. Mengikut pendapat saya…
Tetapi jawapan yang boleh atau perlu diberikan sekiranya soalan itu meminta pendapat kita adalah,
“Mengikut apa yang saya baca dalam buku adalah seperti…atau boleh juga menyatakan seperti ini,
“ Mengikut apa yang saya kaji selama seminggu di dalam buku……, saya dapati…

Mengikut buku Tim NaoMara (2000) melalui bukunya iaitu Language Testing, Oxford; OUP
Beliau telah menggunakan kaedah baru untuk menguji pelajar. Kaedah yang digunakan oleh beliau adalah banyak menggunakan teknik-teknik komputer.

Kuliah pada minggu kedua:
03/ Januari 2009

1) Pengenalan:
- Belajar bahasa ibunda dan bahasa asing
- Hubungan ujian dengan pembelajaran
- Isu-isu yang selalu timbul mengenai ujian
- Buku Lado: bab 1 & 2 (rujukan melalui buku Lado)
- apa lagi isu-isu yang timbul melalui buku Lado dari bab 1 & 2

2) Pengujian dalam bahasa
- Masalah menguji bahasa asli:
Dialek yang berbeza-beza, mengikut loghat negeri masing-masing
- sistem tatabahasa:
Contoh ayat: panaskan makanan (selatan)
Perangat makanan (utara)
- mengikut falasi logik
- kekurangan kosa kata
- penulisan
- gaya bahasa

3) Teori yang digunakan untuk menguji bahasa asing

4) Kebarangkalian (variable) dan strategi
- Kebarangkalian (variable) : unsur dan kemahiran
- Strategi : Situasi atau bahasa, unsur atau kemahiran, ujian berkelompok atau individu, ujian objektif atau subjektif . (makna bagi objektif terhadap soalan yang dikemukakan kepada pelajar adalah tujuan)
- Baca buku Lado bab 4
- Bahasa menjadi modal untuk mendapat kerja.
- Normatif (pembolehubah)

5) Kriteria menguji

- Kesahihan (sama ada boleh diterima atau tidak), reability (konsisten atau tidak), ekonomi, administrability
- Kritikan: Terjemahan,esei, rencana (dictation), ujian objektif, ujian mendengar.
- Baca buku Lado bab 5


6) Sebutan
Peranan sebutan, segmen sebutan.
- baca buku Lado bab 6-7

7) Kemahiran Bersepadu
- kefahaman auditori
- bagaimana membentuk ujian
- pelbagai pilihan, betul atau salah
- Membina unit ujian bersepadu
- Lado bab 14

8) Kefahaman membaca
- Teknik umum
- pra membaca
- Teknik bagi pelajar maju
- membina unit ujian membaca
- Baca buku Lado bab 15, buku Manrohaini

9) Prosedur Membina ujian
- Prinsip ujian dalam bilik darjah
- Ujian atau kuiz
- Item ujian objektif
- kertas jawapan
- fail item ujian
- menyediakan item ujian
- membina ujian
- mereka bentuk ujian on-line
10) Minggu 13-14: Persembahan
Tugasan dan Persembahan


MINGGU 3: 10/01/2009

1) Membina Ujian
- Pembinaan ujian
- Ujian secara berasingan
- Ujian integrasi dan pragmatik
- Ujian bahasa komunikatif
- model kecekapan komunikatif

Isu-isu tidak memerlukan penyelesaian. Tetapi masalah memerlukan penyelesaian.

* Membina ujian dan reka bentuk ujian apabila membina ujian, menguji kefahaman tentang sesuatu.

* di perbuatan __________________(perlu dicantumkan)
* di tempat _______________________(dipisahkan)

Dalam membina ujian juga, timbul isu apabila mengajar seramai 40 orang.
- Adakah apabila kita menguji pelajar secara seramai sekali 40 orang atau berasingan.
- Buat ujian secara individu. Lakukan semua seperti buat esei tetapi jawapan mengikut individu.
- Bahasa atau perkataan yang digunakan juga mesti mudah, ringkas, dan padat.
- Sediakan glosari… maksud untuk perkataan yang sukar
- Bagaimana kita membuat ujian untuk memaksimumkan pengajaran
- Ada yang boleh diuji secara individu. Contoh kefahaman
- dalam ujian diberi pilihan
- kadangkala kita ingin tahu apakah progress seseorang pelajar…
- Ujian secara integrasi (holistik/ secara keseluruhan) dan pragmatik.
Holistik adalah kita tidak menguji mana-mana bentuk bahasa secara individu tetapi diuji di dalam konteks di mana konsep itu berguna.
Contoh: Ganti nama bagi kami dan kita bila ia digunakan.
* Murid tahu hendak menggunakannya tetapi selalu buat salah.
* bagaimana orang gunakan

Pragmatik

Jika dilihat lebih mendalam, dia akan menentukan segala-galanya. Lebih daripada bila, di mana, siapa…
Pragmatik akan menentukan warna. Makna yang berlainan mengikut penutur.
Contoh ayat: Bapa ada di rumah?
Siapa bapa pembangunan?

Di dalam ujian bahasa, untuk menguji mana-mana unsur bahasa ianyamudah tetapi jika dari segi pragmatic diuji, maka akan memakan masa.

UJIAN BAHASA KOMUNIKATIF

- Gunakan bahasa yang tinggi tetapi jangan terlalu panjang.

MODEL KECEKAPAN KOMUNIKATIF

-model bagaimana yang kita hendak orang itu gunakan dengan menggunakan bahasa tinggi.
- bahasa dari peraturan rapid dan canggih dari segi tatabahasa dan peribahasa.

Pembinaan Ujian
1) Penggunaan ujian berkriteria/ berlawanan criteria norma
2) 2) Pembinaan item ujian
3) Kesahan ujian
4) Kebolehpercayaan ujian

1. Berkriteria
Mesti tahu sistem bahasa Melayu/ tatabahasa. Contoh pekerjaan doctor di seluruh Negara mesti tahu semua jenis criteria kerana jika periksa pesakit di Malaysia menyatakan penyakit jantung, maka jika seorang doktor di negara lain memeriksa pesakit yang sama di negara doktor tersebut berada, maka akan dinyatakan juga bahawa pesakit itu menghadapi penyakit jantung.
2. Pembinaan item ujian
-Apa bahagian yang ingin diuji
- tatabahasa sama dengan ayat pasif, ayat aktif, ayat Tanya, dan lain-lain.
- bina item untuk diuji
- buat ujian tatabahasa dalam computer
- Penggunaan kata ganda
- jamgan buat soalan tetapi suruh murid yang buat soalan.

3. Dalam tatabahasa apa yang harus kita uji adalah seperti berikut:
- kata sendi, kata nama
- logik : sebab akibat, masa
- Ada sendi yang digunakan oleh orang Indonesia tetapi tidak digunakan di Malaysia.

4. Ujian secara berasingan
1) Integrasi kemahiran penggunaan bahasa dan komunikasi
2) Integrasi mahal, mengambil masa yang lama
3) Ujian integratif sesuai untuk KBSR
4) Item integrative meningkatkan pencapaian kemahiran bahasa.
5) Ujian kuiz, sesuai untuk ujian kemahiran produktiviti.
6) UPSR: tatabahasa, kefahaman, karangan, peribahasa.

5. Isu-isu berkaitan Pengujian yang dibahagikan kepada dua iaitu:-
a. Kesahan
b. Kebolehpercayaan
6. Pengenalan berkaitan bahasa ibunda dan bahasa asing. Selain itu penekanan mengenai hubungan ujian dengan pembelajaran juga ditekankan. Beberapa isu yang berkaitan Ujian juga dibincangkan dalam kuliah.
7. Masalah dalam menguji bahasa , misalnya bahasa asli. Terdapat beberapa masalah timbul seperti:
a. Dialek yang berbeza
b. Tatabahasa
c. Kekurangan kosa kata
d. Penulisan
e. Gaya


8. Perbincangan berkaitan teori dan amali dalam menguji bahasa asing. Selain itu perbincangan juga berkisar perbezaannya dengan bahasa ibunda.
9. Berkaitan variable dan strategi.
a. Variable : unsur dan kemahiran
b. Strategi : iaitu situasi, bahasa, unsur atau kemahiran, ujian berkelompok atau individu, ujian objektif atau subjektif
10. Terdapat beberapa kriteria semasa menguji iaitu:-
a. Kesahihan, realibiliti,ekonomi.
b. Kritikan-terjemahan, esei,rencana,ujian objektif, dan ujian mendengar.
11. Peranan sebutan dan segmen sebutan .
12. Kemahiran Bersepadu
a. Berkaitan kefahaman auditori
b. Bagaimana membentuk Ujian
c. Pelbagai pilihan iaitu betul/salah
d. Membina unit Ujian Bersepadu

13. Kefahaman Membaca iaitu berkisar mengenai
a. Teknik umum
b. Pra membaca
c. Teknik bagi pelajar maju
d. Membina unit ujian membaca


Minggu ke-4
1. Dalam membina ujian terdapat beberapa aspek yang ditekankan iaitu:-
a. Pembinaan Ujian
b. Ujian secara berasingan
c. Ujian integrasi dan pragmatik(iaitu bagaimana kita menggunakan bahasa itu dalam komunikasi)
d. Ujian bahasa komunikatif
e. Model kecekapan komunikatif
2. Model komunikatif
-atau dipanggil model kecekapan. Seperti orang yang pandai menggunakan bahasa tinggi, peraturan
canggih,penggunaan perkataan yang sesuai
3. Dalam pembinaan Ujian ada beberapa aspek yang perlu dilakukan.
a. Pembinaan ujian, kesahan ujian dan kebolehpercayaan ujian.
4. Pembinaan Ujian
a. Pembinaan ujian yang berkriteria
b. Pembinaan item ujian
c. Kesahan ujian
d. Kebolehpercayaan ujian
5. Penerangan berkaitan kriteria ujian ,kesahan dan kebolehpercayaan ujian
6. Ujian secara berasingan
-integrasi kemahiran penggunaan bahasa dan komunikasi
Interaksi yang mengambil masa yang panjang
Ujian integrative sesuai untuk KBSR
Ujian integrative meningkatkan pencapaian kemahiran bahasa
Ujian kloz sesuai untuk ujian kemahiran produktif
7. Penjelasan berkaitan Ujian Integrasi dan Pragmatik
Minggu ke-5
1. Reka Bentuk Ujian
-komunikasi dan reka bentuk ujian: berkaitan pandangan mengenai bahasa dan penggunaan bahasa
mempengaruhi reka bentuk ujian dan mentafsir skor.
-bahasa: satu alat komunikasi,model budaya dan model insan.
2. Ujian unsur-unsur Berasingan
-pengaruh linguistik struktural
Menguji unsur bunyi,tatabahasa,kosa kata
Diperkukuhkan dengan kemahiran kognitif
Masih digunakan hingga sekarang.
Minggu ke-6
1. Proses pengajaran adalah edaran yang berterusan
2. Tujuan Ujian dilakukan:-
a. Mendapatkan maklumat
b. Memastikan objektif pengajaran guru tercapai
c. Menggredkan pelajar
d. Sebagai penggerak
e. Tujuan penempatan-baik,sederhana,lemah
3. Ciri-ciri Ujian
a. Kesahan Ujian
b. Kebolehpercayaan dan kestabilan
c. Keobjektifan dan ketepatan Ujian
4. Jenis-jenis Ujian
a. Ujian Penempatan
b. Ujian Formatif
c. Ujian Diagnostik
d. Ujian untuk penggredan dan pensijilan
5. Asas Penilaian
a. Domain kognitif (Kemampuan proses berfikir)
b. Domain afektif (hubungan sikap,pandangan dan nilai)
c. Domain psikomotor(pergerakan yang menggunakan badan)

Minggu ke-7
1. Taksonomi Bloom
a. Pengetahuan
b. Kefahaman
c. Aplikasi
d. Analisis
e. Sintesis
f. Penilaian

2. Epestimologi (berkaitan dengan kognitif)
3. Pengertian mengenai Taksonomi Bloom

Minggu ke-8
1. Menyenaraikan apa yang diuji di sekolah
a. Penulisan, pemahaman
2. Isu-isu: tiada kemahiran mendengar di sekolah
a. Berkaitan ujian lisan dan bukan lisan
b. Bagaimana mahu menguji kefahaman secara lisan
c. Apa yang kita uji
d. Bagaimana kita mahu menguji penghasilan pertuturan (kemahiran bertutur)
e. Apa fungsi budaya
f. Ujian berasaskan sekolah
g. Guru yang membuat ujian terlalu terkongkong dengan format soalan.
h. Kurangnya kemahiran bercakap dan mendengar

Minggu ke-9
1. Apa yang hendak diuji semasa membuat soalan Ujian.
a. Melihat prestasi
b. Menggunakan ujian rujukan norma dan kriteria
2. Penerangan berkaitan pemikiran kreatif dan kritis
3. Kemahiran berbahasa
4. Mengutaran isu-isu :-
a. Bagaimana mencari isi tersurat dan tersirat

Minggu ke-10
1. Berkaitan matlamat semasa pengajaran bahasa (matlamat jangka masa panjang atau pendek)
2. Pendidikan budaya yang dikatakan penting dalam pengajaran di sekolah.
3. Bahasa dikatakan sebagai:
a. Memberikan peluang pekerjaan
b. Bahasa sebagai modal insan


3. Buat esei mengenai objektif sukatan pelajaran Bahasa Melayu menurut sekolah Menengah dan
Rendah tempat anda bertugas. (10 markah)

Pendahuluan
Selaras dengan Dasar Pendidikan Kebangsaan yang termaktub dalam akta Pendidikan 1996. Bahasa Melayu ialah sebagai mata pelajaran teras di semua sekolah rendah dan menengah. Bahasa Melayu berperanan sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa perpaduan rakyat di Malaysia. Pendidikan Bahasa Melayu berhasrat membina rasa bangga terhadap bahasa yang mencerminkan akal budi dan pemikiran rakyat , juga berperanan sebagai pemangkin kepada semangat cinta akan tanah air yang dikongsi bersama semua rakyat dalam satu wawasan. Pendidikan Bahasa Melayu mempunyai potensi untuk dimartabatkan dan diperluas ke peringkat antarabangsa menerusi teknologi maklumat dan komunikasi.
Kurikulum Bahasa Melayu sekolah menengah bertujuan untuk memenuhi hasrat Falsafah Pendidikan Kebangsaan bagi melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek , emosi, rohani dan jasmani. Kurikulum Nahasa Melayu menyediakan murid menguasai kecekapan berbahasa dan berkomunikasi dengan menggunakan segala bidang ilmu daripada pelbagai displin atatu mata pelajaran di samping mengembangkan kemahiran berfikir secara kritis dan kreatif.
Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu sekolah menengah merangkumi tiga bidang penggunaan bahasa iaitu Bidang interpersonal, Bidang maklumat dan bidang Estitika. Penumpuan kepada bidang-bidang ini membolehkan murid menggunakan bahasa melayu secara berkesan dalam kehiodupan harian, bidang pekerjaan dan sebagai bahasa ilmu untuk pembelajaran seumur hidup. Di samping itu, komponen kesusteraan Melayu, diharapkan akan dapat memupuk minat membaca dan melahirkan kenikmatan membaca serta penghayatan terhadap bahan sastera. Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu juga memberi pertimbangan pada pelbagai gaya pembelajaran, minat dan kecerdasan yang berbeza di kalangan murid. Aktiviti kokurikulum yang dijalankan di luar sekolah adalah penting sebagai sokongan bagi memantapkan sukatan pelajaran.
Sukatan Pelajaran memberi gambaran menyeluruh mengenai kurikulum Bahasa Melayu sekolah menengah. Sukatan Pelajaran ini mengandungi Matlamat, Objektif dan Organisasi Kandungan. Organisasi Kandungan merangkumi Penggunaan Bahasa, Kemahiran Bahasa, Sistem Bahasa, Hasil Pembelajaran, dan Pengisian Kurikulum.
Bahasa Melayu adalah mata pelajaran wajib dan bahasa pengantar utama bagi semua peringkat persekolahan dan pengajian tinggi. Pendidikan Bahasa Melayu sekolah menengah bertujuan untuk meningkatkan penguasaan bahasa dalam kalangan pelajar dan membolehkan mereka menggunakannya dengan baik dalam pelbagai situasi. Selain itu, pelajar diberi kesedaran trrhadap unsur dan nilai kemanusiaan secara menyeluruh melalui bahan-bahan bacaannya.
Huraian sukatan pelajaran ini meliputi objektif dan penekanan penguasaan Bahasa Melayu di sekolah menengah atas, strategi pengajaran dan pembelajaran, cadangan senarai kecekapan berbahasa dan kemahiran ,mendengar, bertutur, membaca dan menulis: tatabahasa, peribahasa, isi pelajaran, unsur sastera, senarai buku bacaan sastera, tulisan Jawi serta bahan sumber.
Terdapat lima dokumen sampingan yang dikenali sebagai Huraian Sukatan Pelajaran yang berfungsi sebagai panduan untuk guru dalam pengajaran dan pembelajaran. Huraian Sukatan Pelajaran ini disediakan bagi setiap tingkatan, iaitu dari tingkatan Satu hingga Tingkatan Lima.

Matlamat
Matlamat kurikulum Bahasa Melayu sekolah menengah adalah untuk melengkapkan murid dengan keterampilan berbahasa dan berkomunikasi bagi memenuhi keperluan diri dalam bidang pendidikan, perkerjaan, dan urusan harian.
Pendidikan Bahasa Melayu sekolah menengah sekolah menengah bertujuan untuk menguasai kemahiran berbahasa yang meliputi sistem bahasa, unsur-unsur nilai, komunikasi bagi melahirkan fikiran dan perasaan sama ada secara rasmi atau tidak rasmi, lisan dan penulisan.

Objektif
Pada akhir pengajaran dan pembelajaran kurikulum Bahasa Melayu sekolah menengah murid boleh:
1. melibatkan diri dalam interaksi sosial melalui perbualan, perbincangan dan penulisan untuk menjalinkan serta mengeratkan hubungan, dan berurus untuk mendapatkan barangan dan perrkhidmatan.
2. mendapat dan memproses maklumat secara kritis daripada pelbagai sumber yang didengar, dibaca dan ditonton untuk memperoleh ilmu dan maklumat.
3. menggunakan maklumat yang diperoleh untuk tujuan menyelesaikan masalah dan membuat keputusan, serta menyebarkan maklumat dalam bentuk lisan dan tulisan.
4. mendengar, membaca, menonton, dan memberi respon kepada pelbagai bahan sastera dan bukan sastera
5. melahirkan idea dan pendapat dalam bentuk lisan dan penulisan secara kreatif dan berkesan.
6. menghayati dan mengamalkan nilai murni, sikap positif, semangat patriotik dan perasaan cinta akan negara.


Dalam sukatan Pelajaran kedudukan bahasa Melayu dalam KBSM ialah:
a. mata pelajaran Bahasa Malayu merupakan mata pelajaran wajib dan Bahasa Melayu menjadi bahasa pengantar dan bahasa ilmu bagi semua peringkat sekolah.
b. Penggunaan Bahasa Melayu semakin meluas sesuai dengan tarafnya sebagai Bahasa Kebangsaan dan bahasa rasmi negara.
c. Dalam KBSM, mata pelajaran Bahasa Melayu diperuntukkan sebanyak enam waktu dan satu daripadanya digunakan untuk pengajaran sastera. Keenam-enam waktu ini diajarkan dalam jadual waktu rasmi.


Prinsip Organisasi Kurikulum.
a. Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu dirangka untuk lima tahun iaitu dari Tingkatan satu sehingga tingkatan lima.

b. Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu digubal berdasarkan matlamat pendidikan dan objektif yang hendak dicapai.

c. Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu direncanakan berdasarkan empat kemahiran bahasa, iaitu mendengar, bertutur, membaca dan menulis.

d. Tatabahasa dijadikan unsur dasar dalam kecekapan berbahasa yang menekankan morfologi, sintaksis dan dari segi sebutan dan intonasi.

e. Aspek-aspek bahasa yang penting ialah terdiri daripada unsur sastera dan peribahasa.

f. Pernyataan Hasil Pembelajaran adalah dalam bentuk fungsian yang mencerminkan amalan harian dalam kehidupan sebenar masyarakat. Hasil pembelajaran merangkumi tiga bahagian iaitu Bidang Interaksi, bidang maklumat dan bidang Estetika.

g. Terdapat beberapa elemen dalam pengisian kurikulum iaitu pengetahuan daripada pelbagai bidang ilmu dan displin, peraturan sosiobudaya, kemahiran berfikir, kemahiran teknologi maklumat dan komunikasi, kemahiran belajar, seumur hidup, kajian masa depan, dan kecerdasan pelbagai.

h. Peribahasa digabung secara terancang dalam kecekapan berbahasa. Di antara peribahasa yang perlu diketahui oleh pelajar ialah simpulan bahasa, perumpamaan, pepatah, dan bidalan

Penekanan Dalam Pengajaran dan Pembelajaran KBSM
Penguasaan dan Penggunaan Bahasa Melayu

a. KBSM menekankan agar pelajar dapat menguasai Bahasa Melayu dengan baik serentak dengan unsur ilmu pengetahuan yang dipelajari. Dengan ini, pelajar akan dapat menggunakan Bahasa Melayu untuk membicarakan ilmu pengetahuan dengan lebih ilmiah dan berkesan di samping dapat mengemukakan pendapat yang kritis dan amalitis dengan bahasa yang gramatis, tepat dan jelas, baik secara tulisan mahupun lisan. Ini adalah sesuai dengan hasrat negara yang ingin menjadikan Bahasa Melayu sebagai bahasa komunikasi dan bahasa ilmu pengetahuan.

b. Pelajar boleh memproses maklumat daripada bahan-bahan pembelajaran melalui peningkatan penguasaan dan penggunaan Bahasa Melayu. Peranan guru adalah penting dan guru seharusnya berhati-hati dalam memilih bahan-bahan yang sesuai dan bermutu supaya bahan-bahan itu benar-benar dapat mencabar kebolehan pelajar dari segi mengeluarkan pendapat , bersoal jawab, menerima dan menolak pandangan orang lain serta membuat kesimpulan dan rumusan.

c. Semua guru hendaklah peka terhadap Bahasa Melayu dan penggunaan Bahasa Melayu yang baku dan berkesan. Takrif baku merangkumi semua aspek, iaitu tatabahasa, ejaan, istilah, struktur ayat, sebutan, intonasi dan laras mengikut konteks dan situasi. Guru hendaklah membetulkan kesalahn bahasa yang dilakukan oleh pelajar dalam semua mata pelajarn dan situasi. Kesempatan yang meluas hendaklah diberi kepada pelajar untuk berinteraksi dan menggunakan Bahasa Melayu secara ilmiah melalui sesi syarahan, perbahasan, laporan dan sebagainya.


Penekanan Pendidikan Bahasa Melayu Sekolah Menengah Atas Tingkatan Lima.
Kecekapan berbahasa bagi pelajar-pelajar menengah atas perlu dipertingktkan untuk mencapai ketrampilan berbahasa, agar mereka boleh bertutur dengan baik, berpidato, menilai dan mengulas dengan kritis dalam perbincangan , pembacaan dan penulisan. Mereka juga harus dapat keperihalan, fakta, cereka dan imaginasi, dan perbincangan yang panjang minimumnya 350 patah perkataan. Pelajar perlu didedahkan dengan bahan-bahan yang mencabar serta aras bahasa yang tinggi.

hasuenah wohseng berkata...

Nama : Hasuenah Wohseng
M20082000313
No. tel 0176289707


Soalan 1. Sempurnakan nota kuliah setakat ini. (10 markah)

Jawapan

Kuliah 2
03 January 2009

Memperkenalkan teori, kaedah dan teknik-teknik menilai dan menguji dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa Melayu.

Kaedah penilaian dan pengujian dalam bahasa Inggeris, disesuaikan kepada bahasa Melayu.

Perbezaan akan dibuat terhadap belajar bahasa sebagai bahasa asli dan juga bahasa asing.

Bacaan Utama
1. Robert Lado (1962, Language Testing, New York: McGraw Hill.
2. Tim MacNamara (2000) Language Testing, Oxford: OUP

Bacaan dalam BM
1. Azman Wan Chik (1994), Pengujian Bahasa, Kuala Lumpur: DBP
2. Abdul Aziz Abdul Talib (1996), Menguji Kemahiran Bahasa, Kuala Lumpur: DBP
3. Marohaini Yusoff (1999), Bacaan dan Kefahaman, Kuala Lumpur: DBP
4. Bashah Abu Bakar (2003) Asas Pengukuran Bilik Darjah, Tg. Malim: Quantum
5. Abu Bakar Nordin (1995), Penilaian Afektif, Kajang: Masa Enterprise.

Penilaian
1. Tugasan 1 = 30
2. Tugasan 2 = 30
3. Peperiksaan = 40
4. Jumlah = 100

1. Pengenalan

1.1 Belajar bahasa asli dan bahasa asing
1.2 Hubungan ujian dengan pembelajaran
1.3 Isu-isu yang selalu timbul mengenai ujian
1.4 Lado: Bab 1 dan 2

2. Pengujian dalam bahasa

2.1 Masalah menguji bahasa asli: dialek yang berbeza-beza, tatabahasa, falasi logik, kekurangan kosa kata, penulisan, gaya.
2.2 Teori dan amali menguji bahasa asing: Perbezaan daripada bahasa asli.
2.3 Lado: Bab 1, 2, dan 3

3. Variabel dan strategi

3.1 Variabel: unsur dan kemahiran.
3.2 Strategi: situasi atau bahasa, unsur atau kemahiran, ujian berkelompok atau individu, ujian subjektif atau subjektif.
3.3 Lado: Bab 4

4. Kriteria menguji

4.1 Kesahihan, reliablity, scorability, ekonomi, administrability.
4.2 Kritikan: terjemahan, esei, rencana (dictation), ujian objktif, ujian mendengar.
4.3 Lado: bab 5

5.Sebutan

5.1 Peranan sebutan, segmen sebutan dan bunyi.
5.2 Perspesi bunyi bermakna (pasangan), mengenal pasti bunyi melalui sebutan, melahirkan sebutan, sebutan baku,

6.Intonasi

6.1 Amali: membina unit ujian sebutan dan intonasi.
Lado: 6, 7, 8, 9, 10.

7.Kemahiran Bersepadu

7.1 Kefahaman auditori.
7.2 Bgaimana membentuk ujian.
7.3 Pelbagai pilihan, betul-salah dll.
7.4 Membina unit ujian bersepadu.
7.5 Lado: Bab 14

8.Kefahaman Membaca

8.1 Teknik umum
8.2 Pra-membaca
8.3 Teknik bagi pelajar awal
8.4 Teknik bagi pelajar maju.
8.5 Membina unit ujian membaca.
8.6 Lado Bab 15, Marohaini

9.Prosedur Membina Ujian

9.1 Prinsip ujian dalam bilik darjah.
9.2 Ujian atau kuiz.
9.3 Item ujian objektif.
9.4 Kertas jawapan.
9.5 Fail item ujian.
9.6 Menyediakan item ujian.
9.7 Membina ujian.
9.8 Merekabentuk ujian on-line.

Persembahan

Tugasan dan persembahan

Kuliah 3
10 January 2009

Jenis ujian

1.Pembinaan ujian
2.Ujian Secara Berasingan
3.Ujian Integrasi dan Pregmatik
4.Ujian Bahasa Komunikatif

Pembinaan Ujian

1. Penggunaan ujian berkriteria
2. Pembinaan item ujian
3. Kesahan ujian
4. Kebolehpercayaan ujian

1. Penggunaan ujian berkriteria


Kriteria ialah fonom apa yang berkaitan dengannya atau norma tahu sistem- system tatabahasa, sebutan tulisan bunyinya dan sebagainya

2. Pembinaan item ujian
Pembinaan item ujian, ada data dalam ujian yang salah kita membetulkan, dalam tatabahasa mesti senaraikan sendi nama. Contoh : Buku di atas mija, dan kecandingan bahasa di segi kefahaman utama.

3. Kesahan ujian

Kesahan ujian apa bila ada pengujian lisan sering berlaku bagaimana kita sudah Tanya.

4. Kebolehpercayaan ujian

Ujian ini juga mesti memberi sama berulah kata ujian itu boleh percaya.


Ujian Secara Berasing (Discrete Point Test)

1. Integrasi kemahiran penggunaan bahasa dan komunikasi
2. Integrasi mahal- mengambil masa yang pannjang
3. Ujian integrative sesuai untuk kelas KBSR
4. Item integrative- meningkatkan pencapaian kemahiran bahasa
5. Ujian kloz, sesuai untuk ujian kemahiran produktiviti.


KBSR
Soalan tatabahasa kefahaman peringkat keyataan ayat.

Kuliah 4
17 January 2009

Komunikasi dan Rekabentuk Ujian

Pandangan tentang bahasa dan penggunaan bahasa mempenggaruhi reka bentuk ujian, dan mentafsir skor.
Binaan ujian adalah bagi mengentahui kemahiran bahasa colon yang diukur.
Reka bentuk ujian ditentukan oleh apa yang kita angap menjadi kemahiran yang diuji.
Format yang berlaina, ujian lisan atau ujian tulisan bergantung pada yang dianggapkan bahasa dan penggunaan bahasa.

Bahasa

Ialah sebagai satu aspek budaya dan satu prodak yang boleh berniagakan dalam berbahasa, satu alat komunikasi, bangunan bakat lambing-lambang, satu budaya, model manusia (Insan) atau model hidup. Bahasa terdiri daripada bunyi, supaya bahasa bagus, dan ada pribahasadan sindi.

Ujian unsure-unsur berasing

1. Pengaruh linguistic structural.
2. Dilakukan oleh Lado 1961
3. Menguji unsure bunyi, tatabahasa, kosa kata cecara berasingan
4. Diperkukuh oleh psyhometrics,menguji kemahiran kognitif secara berasing
5.Mewujudkan bateri(perongkat) ujian bagi empat kemahiran yang berlain mendengar, bertutur, membaca, dan menulis
6. Masih digunakan sekarang
Kuliah 5
24 January 2009
Proses Pengajaran

Proses pengajaran adalah edaran yang berterusan. Tujuan ujian dalam pendidikan:
- mendapatkan kembali maklumat
- memastikan objektif pengajaran guru tercapai
- menggredkan pelajar
- sebagai penggerak (motivasi pelajar)
- tujuan penempatan – sederhana, baik, lemah

Ciri-ciri ujian:

- Kesahan ujian
- Kebolehpercayaan atau kestabilan ujian
- Keobjektifan atau ketepatan ujian

Jenis-jenis ujian:

- Ujian Penempatan – menguji ketrampilan yang disyaratkan bagi kursus.
- Ujian Formatif – ujian yang dilakukan dari semasa ke semasa.
- Ujian Diagnostik – ujian untuk mencari punca kelemahan pelajar.
- Ujian Sumatif – ujian untuk penggredan dan pensijilan, contohnya ujian PMR dan SPM.

Asas Penilaian:

1. Penilaian Domain Kognitif
1.1 Kemampuan proses berfikir.
1.2 Bermula dari aras rendah hingga yang tertinggi.
1.3 Bentuk ujian seperti ujian objektif, ujian subjektif, ujian lisan, tulisan dan ujian bulanan.
2.Penilaian Domain Afektif
2.1 Melihat hubungan sikap, pendangan dan nilai.
2.2 Bentuk ujian seperti wawancara, pengamatan dan tingkah laku dan ujian bertulis.
2.3 Skala Likert – contoh: sangat setuju, amat setuju, setuju, tidak setuju, sangat tidak setuju.
2.4 Pilihan jawapan – YA atau TIDAK.

3. Penilaian Domain Psikomotor
3.1 Berhubung dengan aktiviti pergerakan yang menggunakan anggota tubuh badan.
3.2 Penilaian menggunakan pengamatan berbeda dengan bidang sukan.
3.3 Aktiviti seperti mendeklamasi puisi, berlakon, bergerak, beraksi dan lain-lain (ada kaitan dengan kognitif dan afektif).

Aras-aras Ujian Sastera
Ujian kesusasteraan meliatkan tingkat ujian kognitif yang selalunya mempunyai enam aras(Taksonomi Bloom):

1. Ujian Kesusasteraan Aras Ingatan
Ujian Kesusasteraan Aras Ingatan pada aras ingatan ini hanya sekadar memerlukan pelajar berkeupayaan mengukapkan kembali daya atau kebolehan mengigati hal-hal yang berhubungan dengan fakta, konsep, pengertian, definisi, deskripsi atau penamaan berkenaan sesuatu hal dan sebagainya. Contoh seperti berikut:
- Apakah yang diertikan dengan perkataan cemara ?
- Sebutkan pembahagian angkatan kesusasteraan yang terdapat di Malasia.
- Siapakah yang dikenali sebagai Bapa Kesusasteraan Melayu Moden ?
- Sebutkan dua antologi sajak yang ditulis oleh Usman Awang.

2.Ujian Kesusasteraan Aras Pemahaman
Pada aras pemahaman memerlukan para pelajar berkeupayaan memahami, membizakan dan menjelaskan fakta, atau hubungan antara konsep dan sifat-sifat yang lain yang tingkatnya bukan sekadar untuk mengigat dan meluahkan kembali fakta yang di bacasahaja. Contoh-contoh:
- Buat satu sinopsi cerpen yang berjudul Tebusnya Lima Ratus Ringgit karya Azizi Haji Abdllah.
- Apakah tema yang hendak dikemukakan oleh Zam-zam Ismail dalam sejaknya Air Papan.
- Terdapat beberapa dibandingkan antara pantun dengan syair, apakah ciri-ciri persamaan dan perbezaan tersebut?
- Buat ringkasan cerita cerpen yang berjudul Duka Tidak Memanjang karya Baharudin C.D.

3. Ujian Kesusasteraan Aras Aplikasi
Ujian aras aplikasi menilai kebolehan pelajar mempraktikkan pengetahuan, teori-teori yang di pelajari dan maklumat-maklumat yang di perolehnya itu ke dalam suatu situasi baru. Contohnya pelajar mampu mengubah karya berbentuk puisi kepada berbentuk prosa tanpa menghasilkan maksud sebenar puisi tersebut. Contoh soalan berbentuk aplikasi ialah:
- Sudutkan pandagan apakah yang digunakan dalam cerita di atas, ungkapan kembali cerita di atas sudut pandangan yang berbiza, contoh daripada gaya dia kepada aku atau sebagainya.
- Tunjukkan dan huraikan semua gaya bahasa yang terdapat dalam wacana di atas.

4. Ujian Kesusasteraan Aras Analisis
Ujian aras analisis mengukur kebolehan pelajar mengesan unsur-unsur yanng terkandung dalam sebuah garya sastera. Sebelum di ujikan seseorang pelajar itu harus benar-benar sudah membaca karya yang di tetapkan dan pelajar mampu melakukan kerja analisis karya tersebut. Pelajar bukan sekadarberkeupayaan memahami isi cerita tetapi lebih jauh daripada itu berkemampuan membuat kritikan terhadap unsur-unsur yang terkandung dalam karya tersebut atau karya sastera.

5. Ujian Kesusasteraan Aras Sintesis
Pada ujian sintesis mengukur kebolehan pelajar mengkategorikan, menghubungkan dan mengkombinasikan,menjelaskan dan meramalkan hal-hal yang berkaitan dengan unsur-unsur karya sastera dan unsur-unsur antara karya sastera, contohnya puisi, cerpen atau novel yang mempunyai persamaan unsur tertentu seperti gaya, tema plot dan lattar.

6. Ujian Kesusasteraan Aras Penilaian
Aras penilaian adalah peringkat yang tertinggi dalam kayu ukuran aspek kognitif. Item-item ujian aras penilaian mengukur kemampuan pelajar menilai ketepatan pemilihan kata, ungkapan dan kalimat dan rinya, Kebolehan murid-murid menilai dan membanbingkan berbagai-bagai aspek dalam karya-karya sastera. Seperti contohnya:
- Bandingkan drama Anna karya Kemala dengan Jebat karya Hatta Azza Khan daripada segi:
- Latar masa, latar tempat dan latar masyarakat yang terdapat kedua-dua drama tersebut.
- Unsur-unsur kemanusiaan.kan pengentahuan.

Ujian Moody ini membezakannya ke dalam empat ketegori :

1. Ujian kesusastaraan Aras Informasi
Ujian kesusastaraan Aras Informasi dimaksudkan berfungsi menguji kemampuan pelajar terhadap perkara-perkara dasar atau asas berhubungan dengan sastera. Pelajar hanya memerlukan pengetahuan untuk membaca ke atas membuat rujukan kembali butiran idea atau maklumat yang dibicaranya diuji. Penilaian ujian bentuk ini adalah hal-hal pertanyaan seperti masalah genre, kekadian pokok, bilakah kejadian tersebut berlaku, di manakah kejadian tersebut berlaku,tokoh-tokoh yang terlibat, awal cerita, perkembangan dan akhir cerita dan sebagainya.

2. Ujian Kesusasteraan Aras Konsep
Pada aras konsep adalah berkaitan dengan persepsi bagaimanakah maklumat-maklumat atau unsur-unsur karya sastera itu diorganisasikan. Unsur-unsur yang terkandung dalam sesebuah karya sastera adalah hal pokok yang dipersoalkan dalam ujian aras ini. Yang dimaksudkan antara lain memberitakan mengenai pertanyaan: Apa-apa unsur yang terkandung dalam karya fiksyen dan puisi, mengapakah pengarang membuat pilihan mendedahkan unsur-unsur seperti itu,apakah kesannya kepada pembaca, apakah hubungan antara sebab akibat unsur atau peristiwa-peristiwa itu, apakah konflik utama yang ditimpulkan dalam karya tersebut, faktor-faktor yanng mempungaruhi terjadinya konflik dan sebagainya. Ujian kesusasteraan aras konsep juga tidak begitu sulit untuk dibina dalam bentuk ujian objektif tetapi memerlukan ketelitian membuat pertimbangan keprakisan.

3. Ujian Kesusasteraan Aras Perspektif
Pada aras perspektif lebih diberi penumpuan kepada mendapatkan pandangan pelajar atau pembaca dengan karya sastera yang dibaca. Bagaimanakah pandangan dan tindak balas pelajar terhadap sesebuah karya sastera. Aras ujian peringkat perspektif ini memerlukan para pelajar berkeupayaan menghubungkan antara sesuatu yang ada dalam lingkungan karya sastera dengan sesuata yang berada di luar karya sastera tersebut.

4. Ujian Kesusasteraan Aras Apreiasi atau penghayatan
Ujian kesusasteraan pada aras apresiasi selalunya berkisar pada permasalahan dan atau yang berkaitan antara bahasa sastera dengan linguistik. Seolah-olah percanggahan dan perbizaan pendapat antara amalan bahasa mengikut rumus tatabahasa berbanding bahasa yang digunakan oleh ahli sastera.

Kuliah 6
30 January 2009
Aras-aras Ujian Sastera
Ujian kesusasteraan meliatkan tingkat ujian kognitif yang selalunya mempunyai enam aras(Taksonomi Bloom):
1. Ujian Kesusasteraan Aras Ingatan
2.Ujian Kesusasteraan Aras Pemahaman
3. Ujian Kesusasteraan Aras Aplikasi
4. Ujian Kesusasteraan Aras Analisis
5. Ujian Kesusasteraan Aras Sintesis
6. Ujian Kesusasteraan Aras Penilaian

Kuliah 8
14 February 2009

Isu-isu Semasa
Cara Mengajar
1.Lisan : terdiri daripada tahap kecekapan diperhatikan sebutan dalam percakapan. Sebutat atau intonasi itu, merupakan wacana yang berterusan, mesti ada kefahaman dalam mendengar
2. Ucapan
3. Pelatih

Kuliah 9
21 February 2009

1. Apakah menguji atau ujian
2. Apakah penilaian mantab

Menguji Kefahaman

Ujian kefahaman adalah untuk mengetahui kelemahan dan kekuatan pelajar di dalam pembelajaran. Makluman ini memberi maklumat balik kepada guru dari segi kelemahan dan kekuatan pengajarannya. Hasil pengujian juga memberi makluman balik kepada pelajar dari segi kelemahan dan kekuatan pembelajarannya.

Penilaian
Penilaian dijalankan untuk beberapa tujuan seperti
Pemilihan Calon untuk memilih calon bagi berbagai jurusan pelajaran dan pekerjaan.
Penilaian sama ada formal atau tidak formal, dapat menunjukkan kepada kita kesan daripada sesuatu aktiviti. Kesan ini merupakan perubahan-perubahan yang berlaku di dalam bidang kefahaman, lisan dan sebagainya. Perubahan ini penting dan perlu untuk mencapai matlamat pengajaran-pembelajaran.

Standad Categricel(syarcet) Criteria Based.
Berdasar kepada normal, iaitu nilai, ada yang berubah dan tidak berubah, dan tidak berbeza dengan nilai tetap bernilai msyarakat, seperti : peperaksaan normal dan peperaksaan bukan normal.

Apakah Isi Tersurat dan Isi Tersirat

Isi Tersurat
Isi Tersurat ialah pelajar hanya perlu memetik isi tersebut dan menulisnya semula dalam ayat sendiri. Bermakna isi tersurat ialah isi yang jelas dan isi yang terdapat dalam petikan teks.

Isi Tersirat
Ialah fakta yang tidak terdapat dalam petikan, tetapi yang mempunyai perkaitan dengan petikan, isi yang tidak terdapat dalam bahan yang diberi tetapi mempunyai kaitan secara langsung dengan isi tersurat. Pelajar perlu menyatakan isi-isi tersirat dengan mengemukakan soalan pada diri sendiri sebagai panduan.

Ujian Kefahaman
Ujian Kefahaman adalah untuk mengetahui sejauh manakah murid-murid telah memahami isi kandungan yang diajukan khususnya di dalam bilik darjah, seperti ujian bulanan, adalah umumnya untuk mengenai kelemahan dan kekuatan pelajar-pelajar didalampembelajaran.Guru mesti proses dahulu, mahu buat kesimpulan sebelumnya.

Kuliah 10
28 February 2009
Jenis Soaln
Ujian dan peperiksaan bahasa Malaysia dapat dijalankan di dalam dua bentuk iaitu: ujian objektif dan ujian esei.

1.Ujian objektif
Bermaksud bahawa bahan atau perkara yang hendak diuji itu telah ditentukan sebagai objektif ujian tersebut. Ujian objektif itu amat berguna di dalam keadaan apabila pelajar yang hendak diuji itu ramai jumlahnya,

2. Ujian Esei

Ini ialah cara ujian tradisional. Pelajar diminta mengarang esei untuk menjelaskan jawapannya. Inilah perbezaan di antara ujian objektif dengan ujian jenis esei. Ujian jenis esei bukanlah ujian subjektif. Ujian berbentuk esei ini dapat digunakan di dalam banyak keadaan. Ujian esei ini berkesan kalau bilangan pelajar yang hendak diuji itu tidak ramai. Ujian ini juga berkesan kalau guru ingin memberi galakan untuk perkembangan kemahiran menulis dan mengarang.

Jenis Soalan Ujian Objektif
Jenis Soalan Pendek

Ada dua bentuk umum jenis soalan pendek.

a. Bentuk Isi Tempat Kosong

b. Bentuk Soalan dan Jawapan Pendek
Ujian Soalan Pendek ini biasanya terdiri daripada satu soalan pendek dan pelajar dikehendaki memberi jawapan pendek dan kemas.

Jenis Aneka Pilihan

Soalan objektif beraneka pilihan mengandungi sekurang-kurangnya bahagian pokok dan bahagian pilihan jawapan. Bahagian pokok merupakan soalan, dan bahagian pilihan jawapan pula mungkin terdiri daripada tiga hingga tujuh pilihan. Salah satu daripada pilihan itu adalah jawapan betul, dan yang lain merupakan butir pengeliru.
Contohny : mengandungi empat pilihan (A), (B), (C), dan (D). Jawapan yang betul adalah (A), manakala (B),(C), dan (D) hanya merupakan butir pengeliru. Fungsi butir-butir pengeliru ialah untuk menguji kecekapan dan untuk menentukan pelajar-pelajar yang pandai, daripada pelajar-pelajar yang kurang pandai. Biasanya empat hingga lima pilihan digunakan untuk setiap soalan. Ada juga dua atau tiga saja, maka akan mudah membuat tekaan. Jika diberi lebih daripada lima, mungkin pilihan yang sesuai sudah

Jawapan

Soalan 2. Buat esei mengenai objektif sukatan pelajaran Bahasa Melayu menurut sekolah Menengah dan Rendah tempat anda bertugas. Buat pelajar Thai, huraikan objektif pengajaran bahasa Melayu di sekolah anda sendiri. (10 markah)

Sejarah akhir ini terdapat perubahan yang meyifatkan bahasa Melayu sebagai bahasa yang sangat penting, kerana ingin berhubung komunikasi yang berkualiti, dengan menggunakan peraturan tatabahasa secara betul dan tepat, membaca secara kritis dan memahami penguasaan mengguna bahasa Melayu sebagai alat untuk peringkatan dan menambahkan ilmu pengentahuan.

Huraian sukatan Pelajar Bahasa Melayu sekolah menengah agama rakyat di Selatan Thailan termasuk wilayah, Pattani, Yala, Naratiwat, menangkumi tiga bidang utama, iaitu Bidang Interpersonal, Bidang Maklumat, Bidang Estetik. Bagi setiap bidang tersebut terdapat Hasil Pembelajaran Utama dan Hasil Pembelajaran Khusus yang perlu dikuasai oleh murid.

Penggunaan bahasa bagi Bidang Interpersonal membolehkan murid memulakan, membina, dan mengekalkan hubungan dengan rakan atau dengan orang lain melalui perkongsian idea semasa berinteraksi social atau berurus bagi tejuan komersial. Penggunaan bahasa bagi Bidang Maklumat membolehkan murid memperoleh dan menyampaikan maklumat serta ilmu kepada pihak tertentu. Penggunaan bahasa bagi Bidang Estetik membolehkan murid menikmati bercerita, bersyarah, melahirkan idea serta perasaan secara kreatif.

Bidang Interpersonal memberikan focus pada kemahiran lisan iaitu, kemahiran mendengar, membaca, menulis, dan kemahiran bertutur. Bidang Maklumat dan Bidang Estetik pula memberikan focus dan penekanan pada kemahiran membaca dan menulis di samping menerapkan kemahiran mendengar dan bertutur. Bidang Maklumat menekankan topic ilmu manakala Bidang Estetik lebih bertumpu pada topic imaglnatif.

Kemahiran Bahasa

Kemahiran Bahasa meliputi kemahiran mendengar, bertutur, membaca, dan menulis.
Kemahiran Bahasa ini merupakan ters kepada penguasaan bahasa baku.

Kemahiran Mendengar

Merujuk kepada keupayaan murid mendengar dengan teliti dan memahami perkara yang didengar dalam pelbagai situasi pengucapan seperti soal jawab, perbincangan, ucapan, lakonan, dan temu bual.

Kemahiran Bertutur

Merujuk kepada keupayaan murid menyampaikan maklumat,pendapat,perasaan,serta idea yang kritis dan kreatif secara lisan dengan sebutan dan intonasi yang betul secara sopan. Penekanan diberikan kepada penggunaan pengucapan yang menggunakan tatabahasa yang sesuai.

Kemahiran Membaca

Merujuk kepada keupayaan murid membaca dengan sebutan,intonasi,jeda,dan kelancaran yang betul.Penekanan perlu diberikan pada aspek pemahaman dan penakulan pelbagai bahan ilmu dan sastera secara kritis dengan menggunakan pelbagai teknik bacaan.

Kemahiran Menulis
Merujuk kepada keupaan murid menghasilkan pelbagai jenis penulisan kriatif yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan dan pengalaman peribadi dengan menggunakan ayat yang gramatis,tanda baca dan ejaan yang betul,serta tulisan yang jelas dan kemas.

Hasil Pembelajaran

Hasil Pembelajaran iailah penyataan yang ditafsirkan daripada objektif kurikulum Bahasa. Penyataan hasil pembelajaran merupakan petunjuk yang jelas tentang apa yang harus dicapai oleh murid. Oleh itu, hasil pembelajaran memerlukan pendekatan yang berfokus pada strategi bilik darjah yang paling berkesan agar murid menguasai hasil tersebut. Justeru,hasil pembelajaran dapat membantu guru memilih kandungan,kaedah,sumber,dan prosedur pengajaran yang relevan dan berkesan. Selai itu, hasil pembelajaran juga membantu dalam membuat pengukuran dan penilaian pencapaian murid. Terdapat dua hasil pembelajaran dalam kurikulum Bahasa Melayu iaitu Hasil Pembelajaran utama dan Hasil Pembelajaran khusus. Hasil pembelajaran utama dapat dicapai dengan menguasai hasil pembelajaran khusus.

Sistem Bahasa

System Bahasa dalam pengajaran dan pembelajaran merujuk kepada Bahasa Melayu baku yang terdiri daripada tatabahasa, kosakata ,peribahasa, ejaan,dan sebutan dan intonasi. Aspek tatabahasa merangkumi morfologi dan sintaksis manakala aspek kosa kata terdiri daripada kosa kata umum dan istilah.

Soalan 3:Huraikan isu mengenai pengujian karangan, kefahaman, rumusan, tatabahasa, peribahasa dan komsas sebagai yang diajarkan di sekolah anda. Buat satu huraian bagi satu jenis topik ini. Gunakan contoh dalam pengajaran anda sendiri.

jawapan
Pengujian karangan
Karangan merupakan satu aktiviti penulisan yang boleh dijalankan di bilik darjah. Aktiviti yang dirancang dan dijalankan boleh meliputi aspek kemahiran bahasa yang bertujuan untuk memperkukuhkan lagi kemahiran yang telah ada. Aktiviti penulisan di peringkat sekolah menengah atas ialah penggunaan bahan rangsangan dalam penulisan dan pengajaran penulisan karangan.
Ujian dan peperiksaan bahasa Maleysia dapat dijalankan di dalam dua bentuk iaitu: ujian objektif dan ujian esei

Ujian esei

Ini ialah cara ujian tradisional.Pelajar diminta mengarang esei untuk menjelakan jawapannya.Inilah perbezaan di antara ujian objektif denga ujian jenis esei. Istilah ini kerap disalahfahami dengan pemakaian istilah subjektif.Ujian jenis esei ini bukanlah ujian subjektif.Pemarkahannya boleh juga objektif (adil dan tidak mengambil kira perkara-perkara yang tidak ada hubungan dengan ujian itu).Cuma, memang agak sukar untuk bersifat objektif dalam memarkahkan esei.

Ujian berbentuk esei ini dapat digunakan di dalam banyak keadaan. Ujian esei ini berkesan kalau bilangan pelajar yang hendak diuji itu tidak ramai. Bahan ujian itu biasa juga diulang pengunaannya,walaupun ada pehak yang menganggap ujian itu tidak bolah digunakan kembali .Ujian ini juga berkesan kalau guru ingin memberi galakan untuk perkembangan kemahiran menulis dan mengarang.ujian begini juga memerlukan guru mempunyai kemampuan menjadi pembaca yang kritis,menilai jawapan-jawapan yang diberi. Dengan cara begini daya kreatif bahasa pelajar betul-betul dapat berkembang dan boleh diuji,dan tidak semata-mata melihat kebolehannya di dalam mempelajari aspek-aspek formal bahasa saja.

Ujian berbentuk Esei
Ujian berbentuk esei dapat dibahagikan kepada dua bentuk iaitu, bentuk esei yang mempunyai jawapan terhad atau tidak terhad. Telah dikatakan di atas bahawa objektif membawa dua makna,iaitu : perkara yang diuji dan pemarkahan yang tidak terpengaruh oleh pilihan atau fikiran pemarkah. Ujian berbentuk esei juga boleh diberi markah secara objektif,tetapi biasanya agak sukar dan pemarkah cenderung untuk menjadi subjektif,Cuma pemarkahnya saja yang kadang-kadang sukar dibuat secara objektif iaitu menjadi subjektif. Cara permarkahan pertama yang boleh digunakan oleh guru di sekolah ialah cara pandangan sepintas lalu. Cara yang kedua yang lebih saintifik ialah cara analitis.

Cara Pandangan Sepintas Lalu

Cara ini dilakukan dengan membaca esei tersebut dan memberi gred nilainya menurut beberapa kategori seperti cemerlang (A), baik (B), sederhana (C), lemah (D) dan gagal (G). Gred diberi semata-mata kepada esei itu berasaskan ‘pandangan’ saja. Kesukaran dihadapi oleh guru terutama, mereka yang baru mengajar kerana, tidak ada ukuran daripada pengalaman untuk memastikan gred yang ingin diberi itu tepat. Lagipun pandangan dan rasa penilai berbeza daari semasa ke semasa yang lain.
Cara ini agak popular diamalkan oleh guru bahasa Malaysia di peringkat sekolah menengah, untuk memeriksa esei ialah secara rambang. Satu norma baku ditentukan berdasarkan prestasi pelajar yang menghasilkan esei berkenaan. Biasanya pemberian markah mengikut cara ini eloklah dilakukan oleh seorang pemeriksa saja supaya markah yang diberinya itu konsisten dan tidak wujud perbezaan dengan penilai lain. Tajuk esei yang sama harus disemak pada waktu yang sama, agar pandangannya seragam dan munasabah. Guru memberi markah dengan cara sekaligus. Cara ini tidak menggunakan skema pemarkahan.

Cara Analitis
Cara ini mengambil beberapa ciri esei berkenaan sebagai asas untuk diberi markah. Untuk memudahkan guru yang memeriksa esei tersebut, biasanya satu skema pemarkahan disediakan. Akan tetapi, skema pemarkahan tersebut hanya merupakan satu panduan, seorang pemeriksa masih perlu bersikap rasional dan terbuka semasa mempertimbangkan isi dan hujah yang di luar skema pemarkahan. Perkara seperti ejaan, penggunaan aspek bahasa, keaslian esei haruslah diberi kewajaran di dalam skema pemarkahannya. Sebaik-baiknya seorang pemeriksa harus mempertimbangkan lima komponen am sesuatu penulisan seperti di bawah (D.P. Harris, 1969).


1. Skema Pemarkahan
Penilaian guru ke atas karangan bahasa Malaysia mestilah berpandukan kepada satu skema tertentu. Skema pemarkahan mengandungi kriteria tertentu sebagai kayu ukur untuk menilai serta menentukan mutu sesuatu aspek atau demensi penulisan dan seterusnya menilai seluruh karangan itu. Skema pemarkahan hendaklah dibina berdasarkan tujuan-tujuan penulisan seperti yang dinyatakan dalam Sukatan Pelajaran Bahasa Malaysia untuk Tingkatan I-III Atau Tingkatan IV-V atau Tingkatan VI. Sebagai contoh; karangan bahasa Malaysia seorang pelajar menengah atas (Tingkatan IV-V)patutlah dinilai daripada ada segi kebolehan. iaitu:
(1)isi
(2)penyusuan,dan
(3)bahasa

Dari segi isi, guru hendaklah menaksir perkaitan dan kerelevanan isi dan bahan dengan tajuk karangan. Dari segi penyusunan, guru hendaklah menilai kebolehan pelajar untuk menyusun dan menstruktur isi dan bahan di dalam satu keseluruhan yang wajar dan menarik. Manakala dari segi bahasa pula, guru hendaklah menggunakan gaya yang menarik.
2. Darjah Pemarkahan Menurut Koh Boh Boon (1981)

Pemarkahan boleh terdiri daripada tiga darjat iaitu cemerlang, sederhana dan lemah. Dari segi isi , criteria bagi darjat masing-masing adalah disenaraikan di bawah:

Cemerlang: Idea pokok dibincang secara jelas, dan disokong dengan jelas dan disertakan dengan butir-butir yang konkrit dan bersangkutan.

Sederhana: Idea pokok dibincang tetapi terlalu ringkas dan am. Perbincangan disokong dengan butir-butir konkrit tetapi kadang kala butir-butir itu diulang, dan tidak berkait atau tidak lengkap.
Lemah: Idea pokok kurang jelas, keliru, atau tidak disokong dengan butir- butir konkrit dan tidak berhubung.

Syarat-syarat dari segi penyusunan adalah seperti berikut:
Cemerlang: Tema dikembangkan dengan teratur selangkah demi selangkah; perenggan-perenggannya adalah bersepadu, dan satu perenggan beralih ke perenggan yang lain dengan licin. Perenggan berkenaan dikembangkan secara menarik dan seimbang dengan penekanan yang wajar.

Sederhana: Pelan tema kadang kala tidak teratur, diperkembangkan secara tidak seimbang atau memberi penegasan yang tidak sesuai; perenggan berkaitan tetapi peralihan dari satu perenggan ke satu perenggan lain kadang kala tidak licin dan membosankan.

Lemah: Tema tidak dikembangkan atau dikembangkan dengan tidak konsisten, tidak kena-mengena dan diulangi; perenggan-perenggan tidak bertalian dan peralihan dari satu perenggan ke satu perenggan lain adalah tidak jelas dan tidak berkesan.

Dari segi bahasa, criteria-kriteria berikut patutlah digunakan:

Cemerlang: Ayat-ayat dibina dengan baik: bersepadu, berkesan dan menggunakan berbagai ragam. Perkataan-perkataan dipilih dan digunakan dengan sangat berkesan: menarik, tepat dan penuh dengan bunga bahasa. Penggunaan tatabahasa, tanda bacaan dan ejaan yang baku.

Sederhana: Ayat-ayat digunakan secara betul tetapi tidak bersifat luar biasa
dan juga kadang kala bersifat seragam saja. Perkataan-perkataan dipilih dan digunakan secara sesuai: jelas dan kadang kala berbunga. Kadang kala terdapat penyelewengan dari tatabahasa, tanda baca dan ejaan yang baku.

Lemah: Ayat-ayat tidak bersepadu, tidak berlainan, keliru, tidak sempurna dan membosankan. Perkataan-perkataan dipilih dan digunakan dengan tidak munasabah: kabur, tidak berbunga bahasa atau kurang baku. Penglahiran idea-idea terhalang kerana sering terdapat penyimpangan daripada tatabahasa, tanda baca dan ejaan yang baku.

Dengan itu, Koh telah membina satu skema pemarkahan untuk menilai karangan bahasa Malaysia Tingkatan IV dan V. Setiap aspek penulisan, iaitu isi, penyusunan dan bahasa diberi markah antara satu hingga sepuluh. Kerangkanya adalah seperti berikut:

Darjat Gred Markah Markah
CemerlangA1028-30
B8-9,24-27
SederhanaC6-7,18-23
D4-512-17
LemahE3,9-11
F1-2,1-8

Persoalan yang timbul di sini, ialah sama ada patut diberi nisbah agihan markah karangan menurut misalnya nisbah 1:1:2 bagi isi: penyusunan: bahasa. Ini bermakna kita tidak perlu patut pada satu system saja.

Kelemahan Ujian Esei

Karangan mengukur kebolehan seseorang pelajar untuk menyusun ideanya, memilih kosa katanya, untuk melahirkan ayatnya. Secara ringkas, dia menilai bagaimana seseorang mencetuskan idea pada kertas. Walaupun karangan boleh digunakan sebagai alat ujian, tetapi ada beberapa kekurangannya. Menurut R. Lado (1980:20), terdapat tiga kekurangan karangan bertulis.

a. Aspek Bahasa yang Digunakan Terhad
Sebuah karangan tidak mengandungi semua pola ayat di dalam bahasa itu, begitu juga kosa kata, ejaan dan tanda baca juga adalah terhad. Di dalam sebuah karangan tidak terdapat satu pun ayat perintah. Kosa kata yang diperlukan bagi sebuah karangan itu amat terhad dan khusus. Di dalam karangan pelajar boleh meninggalkan sesuatu yang menjadi masalah baginya.

b. Pengetahuan pelajar Mempengaruhi Pengolahan
Sebuah karangan juga tidak dapat memberi kenyataan sepenuhnya tentang kebolehan pelajar menyusun fikirannya atau mengolah sebuah tajuk yang matang. Sekiranya tajuk yang diberi kepada pelajar itu melibatkan sesuatu yang sudah diketahuinya, maka pengetahuannya mengenai tajuk tersebut akan menentukan penyusunan dan cara dia mengolah karangan tersebut. Sekiranya dia tidak mengetahui tajuk tersebut, maka dia tidaklah dapat menunjukkan apa-apa kemampuan bahasa.

c. Kesukaran Pemeriksa
Dari segi praktisnya pula, amatlah sukar memeriksa sebuah karangan. Menulis sebuah karangan memakan masa dan berubah dari semasa yang lain. Oleh itu pemarkahannya mungkin tidak tepat. Lagipun, pernah terdapat guru memberi markah yang berbeza-beza semasa memarkahkan karangan yang sama. Jadi, amat bersukar mendapat keadilan di dalam penarkahan karangan.

Cara Memperbaiki Keberkesanan Ujian Esei

Untuk tujuan guru yang ingin memperbaiki rekabentuk dan pemarkahan ujian esei, Harris (1996) telah mengemukakan syor-syornya di dalam dua peringkat.


a. Penyediaan Ujian

Biasanya ujian karangan patut diadakan sebanyak dua kali, atau kalau karangan pendek patut diadakan beberapa kali untuk menjadikannya lebih sah daripada membuat satu karangan panjang saja. Beberapa karangan yang dikehendaki ditulis pada masa yang berlainan, ini adalah lebih baik jika dibandingkan dengan karangan-karangan yang terpaksa disiapkan di dalam satu masa yang sama. Prestasi pelajar untuk menghasilkannya terjejas apabila diminta menulis beberapa buah karangan sekaligus.
b Tajuk Perlu Sesuai Untuk Semua
Tajuk penulisan esei perlu diberi di dalam lingkungan kemampuan semua. Kita mesti berusaha mencari tajuk karangan yang dapat menimbulkan minat semua pelajar dan di samping itu dapat mencabar pelajar yang lebih berkebolehan. Kita mesti mengelakkan tajuk yang memerlukan darjah kekreatifan dan kepintaran yang tinggi. Tujuan ujian am kemahiran mengarang ialah untuk memperlihatkan sampel penulisan setiap pelajar bagi mengenalpasti kemahirannya mengutarakan sesuatu di dalam bentuk prosa yang jelas,berkesan dan bertatabahasa, bukan untuk mengukur daya kreatifannya. Tajuk yang berbentuk pemerian terus juga dapat mencapai objektif ini.

c. Tajuk dan Arah Perlu Khusus
Tajuk esei perlulah jelas dan khusus, serta memberi arahan jelas. Tajuk karangan yang terlalu umum dan tidak terhad akan menyebabkan pelajar menghasilkan karangan yang terkeluar daripada dugaan penilai. Karangan yang dihasilkan oleh pelajar itu menjadi amat berbeza sekali isinya.

d. Pilihan tajuk Ditiadakan
Setiap pelajar harus dapat memilih dan membuat tajuk yang berlainan daripada pelajar yang lain. Oleh itu, masalah timbul kerana guru menghadapi kesukaran untuk membuat perbandingan prestasinya. Untuk memastikan semua pelajar membuat tugasan yang serupa elok jangan diberi pilihan tajuk di dalam latihan.


e. Tajuk Karangan Diuji Sebelum Ditugaskan
Seorang penilai seharusnya mencuba membuat karangan itu sendiri sebelum tajuk karangan diberi kepada pelajar-pelajarnya. Masa yang digunakannya dicatat supaya tidak berlaku kesuntukan masa. Seelok-eloknya jangka masa yang dipakai oleh guru itu sendiri untuk dijadikan masa ujian karangan.

Ujian Menulis Karangan

Sebuah karangan harus ditulis dengan bahasa yang gramatis dalam bentuk komunikasi, sama ada pemerian, pengisahan,pemaparan ataupun pujukan. Di samping itu apa yang hendak diperkatakan atau isi karangan harus di olah dan disusun di dalam ayat,perenggan sehingga menjadi sebuah karangan yang tepat dengan maksud dan tajuknya.

Oleh yang demikian, ujian karangan perlu dibina dari peringkat yang memudahkan murid-murid menulisnya, iaitu dengan memberi bahan-bahan rangsangan sebagai panduan seperti gambar bersiri, gambar keseluruhan, carta, senarai perbendaharaan kata, ungkapan dan sebagainya, dan termasuk nota-nota mengenai isi karangan.

Latihan (Tidak Formal) Meringkaskan Karangan

Dalam Sukatan Pelajar Bahasa Malaysia untuk Tingkatan I,II,III, tidak ada cadangan yang jelas untuk mengajar murid membuat ringkasan karangan. Akan tetapi dalam proses penguasaan penulisan Bahasa Malaysia, aktiviti dan latihan meringkaskan karangan mungkin boleh dijalankan apabila murid sudah mahir menulis karangan, kerana menulis ringkasan daripada petikan karangan hanya boleh dibuat setelah kemahiran menulis ayat-ayat kompleks dikuasai oleh murid-murid.

Oleh itu, di dalam bilik darjah, ujian tidak formal, iaitu membuat ringkasan petikan karangan yang mudah, patut dimulakan dengan aktiviti mencatat hal-hal yang menjadi pokok di dalam keseluruhan karangan dan diikuti dengan penulisan ayat untuk mengolah keseluruhan maksud petikan karangan tersebut dengan ringkas dan tepat dengan maksud asalnya.

Namun begitu, penilaian terhadap kemahiran meringkaskan karangan yang munkin boleh dimulakan pada peringkat Tingkatan Tiga, hanya sekadar untuk mengesan dan mengenal pasti sama ada murid sudah boleh meringkaskan karangan mengenai hal-hal yang mudah, agar dengan kemahiran tersebut,mereka boleh memetik nota-nota dan siaran bagi keperluan seharian.

Ujian karangan Bahasa Malaysia
Dalam proses ujian karangan,murid dapat menunjukkan kebolehannya secara keseluruhan.Biasanya di dalam proses ujian ini murid-murid berfikir tentang apa yang akan diperkataan.lantas melahirkan buah fikiran sebaik-baiknya.
Bentuk soalan karangan sebagai alat ujian yang biasa dikemukakan kepada murid-murid dalam peperiksaan seperti berikut:

1. Bebas dan terbuka
Bentuk ini memberi kebebasan yang luas kepada murid. Mereka hanya diberi tajuk-tajuk untuk dipilih.
Contihnya: Pasar malam di tempat saya.

2. Sambutan diperluaskan
Bentok soalan ini memerlukan murid memperluaskan atau memperkembangkan satu-satu idea.Misalnya,satu tajuk karangan yang bahagian permulaan atau akhir cerita diperturunkan dan murid dikehendaki menulis karangan berdasarkan permulaan atau akhir cerita itu.
Contohnya:
Bila aku membuka mata,aku dapati idu dan ayah sedang duduk di kiri kanan katil. Di pejuru bilik ku lihat seorang lelaki tua yang tidak kukenali.Mataku terasa sakit.Aku pun memejamkan mataku semula.
3 Sambutan-Terhad
Soalan jenis ini agak terhad daripada segi bentuk dan juga bidang dan menentukan bagaimana murid harus menjawab soalan :
Contohnya :Keburukan dan kebaikan membeli barang-barang dengan bayaran ansuran.

4. Bersetruktur
Soalan jenis ini megemukakan satu persatu berkenaan sesuatu perkara atau proses sehingga menjadi satu keseluruhan perkara atau proses tersebut.
Contohnya : Televisyen adalah
- menjadi alat hiburan;
- menambah pengetahuan;
- menjadi sahabat orang kesunyian;
- mengalakkan keganasan;
- dan mengubah sikap manusia.
-
5. Berpandu
Soalan jenis ini lazimnyz menggunakan bahan rangsangan seperti gambar,peta,carta dan lain-lain.Murid-murid di kehendaki menjawab soalan atau menulis karangan berdasarkan bahan-bahan rangsangan yang disediakan. Selain itu,ada juga digunakan rangka karangan sebagai rangsangan.
Contognya:
Banyak persatuan dan kelab ditubuhkan di sekolah-sekolah. Pilih satu daripada persatuan aatau kelab tersebut dan tilis sebuah karangan mengenainya dari segi:
(a) Tujuan
(b) Aktiviti-aktiviti
(c) Faedah-faedah
(d) Kejayaan-kejayaan yang telah dicapai.

Isu dalam pengujian karangan ialah adakah soalan ujian karangan yang dikemukakan oleh guru kepada pelajar merangkumi pembinaan item soalan yang sesuai dengan tahap pemikiran setiap murid? Isu ini muncul apabila soalan karangan yang dikemukakan hanya merangkumi tahap pemikiran dan pencapaian sekelompok murid sahaja. Contohnya untuk soalan karangan berbentuk pengalaman.Ceritakan pengalaman anda semasa bercuti di luar negara pada musim cuti sekolah yang lalu. Soalan ini memerlukan murid menceritakan pengalaman yang mereka alami/lalui semasa pergi bercuti ke luar negara. Soalan ini hanya sesuai untuk kelompok murid yang mungkin dilahirkan dan dibesarkan dalam keluarga yang mengamalkan gaya hidup mewah dan menjadikan percutian ke luar negara sebagai aktiviti tahunan mereka. Namun soalan ini tidak mungkin dapat dijawab oleh murid yang datang daripada latar belakang keluarga sederhana ataupun rendah. Kelompok murid-murid ini mungkin tidak dapat membayangkan dalam pemikiran mereka bagaimanakah situasi dan perasaan yang dialami apabila pergi bercuti keluarga negara kerana mereka tidak pernah mengalaminya disebabkan faktor ekonomi keluarga yang tidak mengizinkan. Semasa membina soalan, guru seharusnya mengambil kira faktor demografi murid-murid mereka. Perkara ini amat penting untuk dipertimbangkan oleh para guru bagi membolehkan setiap murid mempunyai peluang yang sama untuk menjawab setiap soalan yang dikemukakan. Apabila perkara ini berlaku, barulah boleh dikatakan soalan yang dikemukakan mempunyai kesahan.

Pengujian kefahaman

Kefahaman membaca membawa erti memahami apa yang ditulis oleh seseorang pengarang. Tanggungjawab penting bagi guru bahasa adalah untuk mengajar murid-muridnya memahami mesej pengarang daripada apa yang dibaca. Jika murid tidak memahami apa yang dibaca oleh pengarang, mereka tidak boleh dikatakan membaca.
Untuk memahami mesej pengarang, murid perlu mencari makna daripada rangkaian perkataan-perkataan. Ada beberapa pendapat mengatakan, untuk mencari makna kita perlu menumpukan perhatian kita terhadap ayat atau perenggan. Manakala ada pendapat lain mengatakan,frasa dan klausa juga mengandugi mesej dan ini harus dijadikan tumpuan pengajaran kefahaman.
Perkara yang penting dalam proses membaca adalah penguasaan makna yang terkandung di dalam symbol tercetak dan makna di dalam konteks ini bermaksud satu kombinasi penerangan kompleks yang ingin di sampaikan oleh pengarang kepada pembaca-pembacanya. Sebagai contog, perkataan “pokok” mempunyai makna. Manakala ayat “pokok itu tumbang di dalam hutan” mengandungi satu pemikiran. Di dalam keadaan ini, penguasaan makna berlaku dengan memahami perhubungan di antara perkataan tersebut. Kita boleh soal seorang murid yang telah membaca ayat tersebut, apa makna “pokok”. Mungkin dia sudah mengetahui apa “pokok” berdasarkan pengalamannya, dan ayat tersebut tidak menerangkan makna pokok. Soalan yang lebih baik untuk mendapatkan makna keseluruhan ayat tersebut ialah “Apa yang terjadi kepada pokok?” atau “Apa yang telah terjadi di dalam hutan?” satu soalan yang lebih baik ialah “Mengapa pokok itu tumbang?” Di dalam soalan ini, murid-murid diperlukan merumuskan makna yang terkandung di dalam ayat tersebut dan juga makna yang terkandung di dalam ayat-ayat yang sebelumnya atau selepasnya.

Faktor yang Mempengaruhi Kefahaman Membaca
Dalam menentukan unit yang terpenting di dalam kefahaman membaca, kita dapat dapati bukanlah satu perkataan tetapi satu unit yang mengandungi rangkaian perkataan-perkataan.Seterusnya,terdapat 4 faktor yang boleh menpengaruhi perkembangan kefahaman membaca seseorang murid:
1. Tahat kefahaman yang diperlukan.Ini dikaikan dengan kemahiran kefahaman yang berbeza yang memerlukan jenis dan tahap pemikiran yang berbeza.
2. Kefahaman berlaku dalam bentuk satu kontinum berdasarkan kepanjangan atau jumlah isi penerangan yang diperlukan oleh seseorang untuk membaca pada tiap-tiap satu ketika. Kebanyakan murid tidak mengalami masalah membaca cerita-cerita pendek; mana kala jika diberi satu novel yang sama tahap kesusahanya, murid-murid tersebut mengalami berbagai masalah membaca dan memahaminya kerana jumlah isi kandungan di dalam novel tersebut terlalu banyak untuk diingat. (Otto, McMenemy dan Smith, 1973).Jumlah isi kandungan mempengaruhi ketepatan pengukuran kefahaman kerana selalunya ujian-ujian kefahaman standard merupakan ujian di mana bahan bacaan adalah keratin pendek yang jauh berbeza dengan keratan bacaan di dalam situasi pengajaran pembelajaran di dalam bilik darjah yang selalunya lebih panjang dan padat isi kandungannya.
3. Tahap kesusahan bahan bacaan mempengaruhi kefahaman. Kebolehbacaan pula adalah dipengaruhi oleh kepanjangan dan kepadatan ayat dan juga bilangan perkataan-perkataan baru yang diperkenalkan (Klare,1975).
4. Selain daripada faktor-faktor di atas, latar belakang pengalaman murid merupakan satu factor kesediaan yang mempengaruhi kefahaman.

Beberapa Pandangan Terhadap Kefahaman
Barrett (1968) mengemukakan lima peringkat sebagai kefahaman iaitu:
1. kefahaman “literal”
2. organisasi semula;
3. kefahaman inferensi;
4. penilaian;
5. penikmatan.

Nila Banton Smith (1969) pula mengemukakan empat jenis kemahiran kefahaman:
1. kefahaman literal
2. kefahaman tafsiran
3. kefahaman kritikan
4. kefahaman kreatif

“Dalam kefahaman literal penuntut cuba mendapat makna terus dari penulis yang menulis teks;dengan tafsiran ia cuba menambah makna yang diberi oleh teks penulis; dalam membaca secara kri tikal ia menilai,dan mengemukakan pandangan terhadap teks.Dalam bacaan kreatif,pembaca meninggalkan teks penulis dan dengan daya sendiri melibat keluar darinya untuk mencari atau melahirkan idea-idea baru,mendapatkan maklumat tambahan,mencari jawapan terhadap soalan atau mencari penyelesaian atau masalah-masalah dalam kehidupan”(smith,1969).

Contoh
Pada hujung minggu yang lepas, saya terpaksa tinggal sendiran di rumah kerana ibu bapa saya pergi ke tempat kenduri kahwin. Untuk menghilangkan rasa jemu, saya membaca sebuah buku cerita.
Ketika saya leka membaca , tiba-tiba saya terdengar suara riuh-rendah meminta tolong. Saya segera menjenguk ke luar. Alangkah terkejutnya saya apabila saya dapati asap berkepul-kepul keluar dari rumah jiran saya. Suatu kebakaran telah berlaku.
Orang ramai mula berkumpul di situ. Ada yang cuba memadamkan kebakaran dan ada yang menolong memunggahkan barang-barang. Saya mulai berasa bimbang kalau-kalau api itu merebak ke rumah saya.
Tanpa berlengah-lengah lagi , saya terus menelefon pihak bomba. Sepuluh minit kemudian, anggota bomba pun tiba di situ.
Ahli-ahli bomba telah bertungkus-lumus memadamkan api tersebut. Akhirnya kebakaran itu dapat dikawal daripada merebak. Saya berasa gembira kerana rumah saya terselamat daripada kebakaran tersebut.


Soalan-soalan kefahaman:
Ke manakah ibu bapa penulis semasa kejadian tersebut berlaku?
Kenapakah orang ramai berkumpul di depan rumah jiran penulis?
Selain daripada barang-barang, apakah dokumen-dokumen penting yang perlu diselamatkan semasa kebakaran?
Pada pendapat anda, apakah punca kebakaran tersebut?
Pada pendapat anda apakah yang akan terjadi sekiranya penulis tidak berada di rumah pada ketika itu?
Apakah pengajaran yang anda perolehi melalui cerita ini?

Isu yang timbul ialah adakah petikan pemahaman yang dikemukakan oleh guru benar-benar dapat difahami oleh murid? Situasi ini berlaku apabila soalan yang dikemukakan oleh guru kurang difahami dengan jelas oleh murid. Keadaan ini sering berlaku apabila murid-murid dikehendaki menjawab soalan kefahaman berdasarkan petikan klasik. Masalah berlaku apabila murid-murid tidak dapat memahami maksud perkataan dan ayat-ayat yang digunakan dalam prosa tersebut sedangkan dalam format pengujian, murid-murid dikehendaki untuk menjawabnya. Maka wujudlah situasi murid menjawab berdasarkan kefahaman mereka sendiri dan berlaku situasi seperti ayam bercakap dengan itik apabila kedua-dua pihak guru dan murid tidak memperoleh keperluan sebenar pengujian dilakukan. Bagi mengatasi perkara ini, guru bertanggungjawab untuk mengajar murid-muridnya memahami mesej pengarang. Jika murid tidak memahami apa-apa yang ditulis oleh pengarang, mereka tidak boleh dikatakan membaca. Jadi,apabila seseorang guru mengajar membaca,tujuan yang sebenarnya ialah untuk memahirkan murid-murid mendapatkan makna daripada apa-apa yang dibaca. Menurut Bloomfield ( 1961 ), kandungan dalam bacaan sangat penting dan membaca bukan sahaja kemahiran untuk mendekodingkan lambang-lambang tetapi juga memahamkan keseluruhan perkataan dan seterusnya keseluruhan teks tersebut.

Pengujian Rumusan

Rumusan merupakan satu bentuk penyoalan yang terdapat dalam kertas 2 Bahasa Melayu SPM. Bahagian ini menguji kebolehan dan keupayaan calon membaca pelbagai jenis bahan dengan cekap dan kritis serta dapat membuat tafsiran, penilaian, dan rumusan yang wajar.

Isu yang timbul untuk pengujian rumusan ialah adakah pengujian rumusan benar-benar menguji kemampuan murid untuk mengarang dan adakah kemahiran menulis dipratikkan sepenuhnya? Persoalan ini timbul apabila untuk menjawab pengujian ini, murid tingkatan dan lima hanya diperlukan menulis karangan rumusan dengan hanya menggunakan 120 patah perkataan. Jumlah patah perkataan yang disyaratkan dikatakan tidak menggambarkan tahap kognitif pelajar yang seharusnya mampu menulis 1000 patah perkataan. Selain itu, dalam menjawab soalan ini murid-murid hanya dikehendaki mengeluarkan semula isi-isi yang terdapat dalam petikan (tersurat) dan hanya perlu mengemukakan sekurang-kurangnya dua pendapat sendiri (tersirat). Keperluan dalam kemahiran menulis seperli yang terdapat huraian sukatan pelajaran merujuk kepada keupayaan murid menulis perkataan dan ayat, serta mengeluarkan idea melalui pelbagai jenis penulisan kreatif yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan dan pengalaman peribadi dengan menggunakan ayat yang gramatis, tanda baca dan ejaan yang betul, serta tulisan yang jelas dan kemas. Murid juga digalakkan menggunakan kreativiti mereka untuk menghasilkan penulisan bahan ilmu dan imaginative.

Isu pengujian tatabahasa
Menurut Siti Hajar Hj. Abdul Aziz (1996) tatabahasa ialah peraturan-peraturan bagaimana sesuatu perkataan dibentuk dan bagaimana perkataan itu bergabung dengan perkataan-perkataan lain untuk menghasil ayat-ayat yang gramatis. Dengan kata lain, tatabahasa ialah rentetan ucapan, pengelompokan serta pengklasifikasian unsur-unsur ucapan menurut fungsinya. Mengikut konsep tradisional pula tatabahasa ialah satu cara mengkaji bahasa berdasarkan hukum-hukum yang telah dibuat terhadap bahasa itu berdasarkan makna. Plato (429-347) menerangkan kata nama sebagai noun dan perbuatan adalah verb. Ayat sebagai. Antara tokoh penulis tatabahasa bahasa Melayu yang memberi sumbangan besar kepada perkembangan dan pembinaan tatabahasa bahasa Melayu ialah Shellabear (1899) menulis "A practical Malay Grammar", Adam & Butler (1948) menulis "Grammar of the Malay Language", Tandeloo (1901) menulis "Malaisch Grammatica" dan R.O.Winstedt (1913) menulis buku tatabahasa "Malay Grammar". Di Malaysia, "Pelita Bahasa Melayu" karangan Za'ba (1953) adalah buku tatabahasa paling luas digunakan bagi memajukan bahasa dan kesusasteraan Melayu. Sebelum ini beliau juga menghasilkan Kitab Ilmu Bahasa Melayu (1926) dan Kitab Pelita Mengarang (1926) dan Ilmu Mengarang Melayu (1950).

Mengapa tata bahasa Harus diuji
1.Menurut Hussein Mahmood (dalam Azman Wan Chik Editor 1987) ialah:bahasa mempunyai peraturan-peraturan yang tersendiri dan berlainan antara satu bahasa dengan satu bahasa yang lain.Di dalam pengujian bahasa bilik darjah,tatabahasa harus mendapat tempat kerana aspek tatabahasa diajar kepada murid murid. Sesuatu ujian yang sah harus penguji apa yang telah diajar yang terdapat dalam sukatan pelajaran.Oleh kerana ujian bilik darjah lazimnya dianggap sebagai ujian pencapaian, maka segala aspek bahasa yang telah diajar hendaklah diuji, termasuklah aspek tatabahasa.
2.Pengujian aspek tatabahasa ini telah banyak dikaji oleh ahli-ahli pengujian bahasa. Lado (1967) misalnya,telah cuba membahagikan kefahaman bahasa kepada komponen-komponen yang kecil dengan tujuan untuk mencari unsur-unsur yang sama dalam kefasihan bahasa. Beliau berpendapat bahawa bahasa mengandungi unsur-unsur yang terdiri daripada pembolehubah – pembolehubah yang tidak boleh terdiri dengan sendiri,tetapi bersepadu kedalam kemahiran-kemahiran seperti bertutur,mendengar,membaca,menulisdan mungkin juga menterjemahan.
3.Smith dan Berger (1968) sependapat dengan lado,iaitu kemahiran-kemahiran bahasa boleh diasingkan kepada pembolehubah-pembolehubah yang sama. Mereka mengatakan bahawa semua kemahiran menggunakan teras struktur morfologi dan kosakata yang sama. Dari kajian yang dibuat oleh Lofgren (1969), beliau telah mengenal pasti pembolehubah tatabahasa sebagai perubah yang sama bagi mengukur kefasihan bahasa dan dengan memberi beberapa ujian tatabahasa dan kosakata, kita dapati darjah kebolehpercayaan yang tinggi menggred penuntut dalam kemahiran berbahasa. Katanya,kefasihan dalam perpendaharaan kata dan struktur adalah merupakan faktor utama dalam kefasihan bahasa.
4.Kajian yang dibuat oleh Ingram (1968) menunjukkan tatabahasa mempunyai pertalian yang sederhana tingginya (0.68) dengan kefahaman. “SRA achievement Series” (bagi Gred 2-4) pula mempunyai indeks pertalian antara 0.572-0.605 dengan kefahaman; 0.659 dengan hurup besar dan tanda-tanda bacaan. Dalam ujian ULCA ESLPE 1, tatabahasa mempunyai indeks pertalian 0.50 dengan karangan;0.50 dengan fonologi dan 0.65 dengan rancana. Dalam ujian TOEFL yang dijalankan oleh gue dan Holdaway (1973),struktur bahasa (Bahasa Inggeris) menunjukkan pertalian 0:74 dengan perbendaharaan kata; 0.65 dengan kefahaman membaca dan 0.82 dengan kebolehan menulis.Lofgren telah mengemukakan pertalian antara bahagian-bahagian ujian kefasihan bahasa sebagai :
perbendaharaan kata dan nahu dengan membaca : 0.84
perbendaharaan kata dan nahu dengan menulis :0.92
perbendaharaan kata dan nahu dengan kefahaman mendengar:0.78
perbendaharaan kata dan nahu dengan bertutur 0.85

Penubahan Ujian tatabahasa
Tajuk kecil ini berkaitan dengan bagaimana aspek tatabahasa harus diuji. Soalan ini ada kaitan dengan pendekatan,teknik dan format ujian yang digunakan bagi menguji tatabahasa.
1.Amat sukar dan tidak praktis bagi kita menguji semua aspek tatabahasa yang terdapat di dalam “keseluruhan bahasa”bahasa Malaysia.Aspek-aspek tatabahsa Maleysia yang dinyatakan dalam sukatan pelajar sahaja,yang harus diuji.Timbul pula persoalan ; apakah kesemua aspek tatabahsa(mofologi dan sintaksis)dalam sukatan pelajaran bahasa Malaysia itu harus diuji dalam semua penggunaannya dalam bahsa? Disini timbul 2 masalah : pertama ialah masalah sampel dan kedua adalah masalah tujuan ujian diadakan.kedua-dua masalah ini boleh diselesaikan ; bergantung kepada tujuan ujian itu diadakan ; sama ada ujian pencapaian atau ujian yang merujuk kepada Nilai-Tara.Ujian jenis kedua ini merupakan ujian diangnostik.Yang penting kedua-dua jenis ujian ini harus dapat memberi maklumat yang berguna atau diperlukan lagi sah. Bagi Lado(1972), mempelajari pola-pola yang menjadi masalah dalam bahsa merupakan aktiviti mempelajari sesuatu bahasa (iaitu Bahsa kedua).
2.Di samping itu, kita harus dapat membizakan antara pendekatan dan teknik ujian serta kemahiran-kemahiran dalam ujian bahasa.Bertutur mendengar,membaca dan menulis adalah kemahiran -kemahiran bahasa. Menulis karangan,temuduga,memberi syarahan dan berlakon misalnya ,adalah teknik ujian, manakala “penghasilan” (bertutur dan menulis) dan “penerimaan” (mendengar dan membaca) adalah pendekatan.Dari segi praktis dan kebolehpercayaan ,ujian “pendekatan penerimaan” misalnya kefahaman adalah lebih baik daripada “pendekatan penghasilan”.


Pemilihan Objektif Unit (Tatabahsa)
Pilihan objektif-objektif ujian bagi tatabahsa yang boleh dibuat mengikut langkah-langkah seperti berikut :
(a) Tentukan kandungan tatabahsa yang terdapat dalam sukatan pelajaran dan senaraikan mengikut kumpulan-kumpulannya, misalnya morfologi, 9imbuhan awalan,akhir, serentak0; sintaksis (jenis-jenis ayat dan lain-lain).
(b) Tentukan bagaimana murid-murid dapat menunjukkan penguasan tatabahasa. Adakah murid-murid dapat mengenal atau menyesuaikan dan mengunkan unsur-unsur tatabahsa.
(c ) Tetapkan objektif-objektif yang hendak dicapai bagi tiap-tiap aspek tatabahsa yang hendak diuji.
(d) Padankan butiran-butiran ujian dengan “taksonomi”
(e) Menilis butiran-butiran ujian.
(f) Merancang sistem pemarkahan.
Bagi (a),(d) di atas, satu pelan ujian perlu disediakan.

Pembinaan Bahan Ujian Tatabahsa
Terdapat banyak teknik dan bentuk ujian yang digunakan dalam menguji kemahiran tatabahsa didalam bilik darjah. Bentuk-bentuk ini dapat digolongkan kepada dua kategori iaitu “Ujian berbentuk Subjektif” dan “Ujian berbentuk objektif”. Pilihan berbentuk ujian adalah bergantung kepada kebijaksanaan membina ujian dan juga beberapa faktor lain.Azman Wan Chik telah memberikan beberapa kriteria dalam memilih bentuk ujian ini. Di antara:
1. Ujian objektif digunakan apabila:
(a) Kumpulan yang diuji besar dan bahan ujian yang ditubuhkan itu akan diulang kegunaannya pada masa-masa hadapan kelak.
(b) Kita ingin mengalakkan pelajar mempelajari tentang aspek-aspek formal bahasa tersebut seperti tatabahasa dan ejaan.
(c ) Kita hendak menguji kefahaman dan kebolehan mengunakan prinsip-prinsip dan peraturan-peraturan bahsa yang telah diajar kepada mereka.
(d) Kita mementingkan keadilan sepenuh-sepenuhnya dalam perarkahan dan tidak ingin timbul masalah “makan -sebelah” daripada pemarkah.
(e) Guru sendiri lebih yakin akn kebolehannya untuk menubuh bahan ujian objektif yang bermutu, daripada menilai jawapan-jawapan jenis esei dengan adil dan tepat berdasarkan kriteria-kriteria tertentu.
2. Kita boleh mengunakan bahn ujian berbentuk esei apabila :
(a) Kumpulan yang hendak diuji itu kecil dan bahan ujian itu tidak akan diulang penggunaannya di
masa-masa depan
(b) Guru ingin dengan seboleh-bolehnya untuk memberi galakan dan kepujian bagi perkembangan kemahiran manusia.
(c )Guru sendiri yakin akan kemempuan kemahirannya sebagai pembaca yang kritis dan tidak sebagai penubuh butiran-butiran soalan yang rapi.
(d) Guru ingin menguji daya kreatif bahsa pelajar dan tidak kebolehannya dalam aspek-aspek formal bahasa tersebut.

Tujuan penilaian tatabahasa
Tujuan penilaian tatabahsa berkai rapat dengan tujuan pengajaran tatabahasa. Penilaian tatabahsa Bahasa Malaysia di prengkat sekolah Menengah rendah adalah untuk menaksir aras kecekapan murid dalam menggunakan berbagai bentuk jenis kata,pola frasa dan ayat untuk melahirkan idea atau perasaan dalam konteks yang sesuai dengan peringkat perkenbangan kognitif mereka.Oleh itu sesuatu ujian tatabahasa Bahasa Malaysia seharusnya lebih menitik beratkan kebolehan dalam penggunaan tatabahasa daripada pengetahuan tentang tatabahasa.Ini merupakan satu prinsip yang amat penting dalam penilaian tatabahasa Bahasa Malaysia.Perbincangan ujian tatabahasa BahasaMalaysia di peringkat Sekolah Menengah Rendah di sini akan lebih menekankan tujuan diagnostik iaitu mengesan kelemahan atau kekurangan khusus dalam penggunaan tatabahasa daripada mengukur aras pencapaian murid. Hasil daripada ujian diagnostik akan menolong guru mengenalpastikan kesulitan murid dan merancang tindakan penulihan yang perlu.
Isunya, adakah pengujian tatabahasa dapat menguji kemahiran bertutur murid-murid? Isu ini timbul apabila soalan pengujian yang dikemukakan kepada murid-murid adalah berbentuk soalan objektif (menengah rendah) dan hanya satu bahagian yang memerlukan murid membina ayat (menengah atas). Oleh itu, pengagihan yang dilakukan ini tidak dapat menentukan kemahiran mereka berbahasa dengan menggunakan tatabahasa yang betul dan gramatis

Contoh Ujian Tatabahasa
1. Pilih ayat-ayat yang betul tatabahasanya:
i. Ayah saya pergi ke melaka.
ii. Membeli saya rumah sebuah itu di bandar.
iii. Ibunya seorang yang penyayang.
iv. Ke mana kamu pergi minggu lalu.
v. Rumah kami rumah sakit dekat.
vi. Ayah kamu apa nama.
2. Susun semula perkataan-perkataan yang diperikan supaya terbentuk ayat-ayat yang betul tatabahasanya.
i. Saya kucing tikus menangkap.
ii. Padang ada rumah saya di hadapan.
iii. sekali berpusing kipas yang dengan laju baru saya beli itu.
iv. Polis berjaya itu menangkap penjahat orang dua.
v. Ibu saya hati sangat baik.

3. Buat ayat daripada perkataan-perkataan berikut:
bangun menbangun terbangun
ingat mengigat teringat
kena mengena terkena
ikat mengikat terikat

4. bezakan maksud me-kan dan me-i dengan membentuk dua ayat daripada perkataan berikut dengan menggunakan imbuhan-imbuhan tersebut.
naik jalan turun siram capur

5. Sambungkan ayat-ayat yang diberi dengan menggunakan kata hubung.
i. Ayah saya kepejabat.Ibu saya ke pasar
ii. Dia membaca suratkhabar.Dia mendengar radio.
iii. Kakaknya amat rajin. Dia pemalas.
iv. Saya tidak begitu sihat. Saya pergi ke sekolah.
v. Kamal berjalan seorang diri. Kamal berjalan pantas.

6. Betulkan imbuhan pada perkataan yang bergaris dalam ayat-ayat di bawah
i. Saya tidak berangkat meja yang berat itu.
ii. Bunga-bunga itu berwarna-warni dan harum menyerbak baunya.
iii. pokok itu sedang membesarkan .
iv. Ibu digulung tikar dan simpannya di dalam bilik.
v. Jam saya telah membetulkan oleh tukang.

7. Pilih ijaan yang betul.
menggoreng mengoreng
menaikki menaiki
mengalakan menggalakkan
mengail mengkail
penganggur pengganggur
tunjukan tunjukkan

8. Namakan jenis-jenis ayat berikut.
i.Kami berjalan kaki ke sekolah.
ii. di mana kamu simpan buku kamu?
iii. Wah, besarnya rumah awak!
iv. Suruh dia masuk dengan segera.
v. Jemput makan!
vi. Mudah-mudahan kamu cepat sembuh!

9. Baca berikan dengan teliti kemudian isikan ruang yang dikosongkan dengan perkataan berimbuhan yang sesuai,yang terdapat dalam tanda kurungan.
Ramasami ...................(mendiam,terdiam,diamkan)apabila dituduh begitu oleh AhLok. Dia..............(teringat,mengingat,diingat)semula bagaimana kakinya sengaja...................... (ditendang,tertendang,menendang)waktu bermain bolasepak dua hari yang lalu.Kalau........( menurutkan,menuruti, diturutkan)perasaan hatinya, mahu dia................... (bertumbukan,bertumbuk, menumbuk)pada hari itu. Tetapi oleh kerana dia................. (dipunyai,berpunya, mempunyai)semangat kesukanan, dia dapat...................(bersabar, menyabar,disabarkan).
” Sudahlah! Mari kita balik ”,kata Mei Wan. Meraka pun ..................(mengedar,teredat, beredar)dari dewan itu. Oleh kerana meraka........................(beramalkan,mengamalkan, diamalkan)semangat kesukaran yang tulen,meraka tidak lekas marah. Mereka mudah ...... (dimaafkan,memaafkan,bermaafan)kesilapan kawan-kawan mereka.

Isu peribahasa
Menurut Za'ba, peribahasa ialah susunan kata yang pendek dengan makna yang luas, mengandungi kebenaran, sedap didengar dan bijak perkataannya.
Peribahasa adalah ayat atau kelompok kata yang mempunyai susunan yang tetap dan mengandungi pengertian yang tertentu seperti bidal, pepatah, dan sebagainya.
Peribahasa tradisi merujuk kepada peribahasa yang digunakan dalam pertuturan sehari-harian atau secara bercetak sebelum tarikh kemerdekaan. Peribahasa moden pula merujuk yang dicipta selepas tarikh tersebut. Peribahasa merupakan sabahagian daripada bahasa kiasan dalam budaya Melayu.
Keindahan peribahasa merupakan cara sesuatu peribahasa itu digunakan, yang membina minda. Tetapi pada masa kini, pelbagai peribahasa dicipta yang memaksa pelajar-pelajar menghafalkan seberapa banyak peribahasa seperti robot.

Kepentingan
Peribahasa yang baru dicipta ini memberikan peluang kepada penerbit buku melariskan buku masing-masing dengan mengisi buku masing-masing dengan peribahasa moden yang janggal, dengan setiap penerbit menghasilkan peribahasa masing-masing.
Selain itu, peribahasa yang baru dicipta ini juga mendorong kepada merosakkan bahasa, kerana sesetengah daripadanya hanya dibuat secara serkap jarang tanpa sebarang penyeliaan oleh sebarang pihak.
Sebagai contoh (ciptaan sendiri):
Seperti tetikus tanpa wayar / Seperti tetikus lepas tambatan.
Penjelasan:Tetikus dahulu terikat kepada komputer dan tidak bebas bergerak. Bagaimanapun, tetikus moden tanpa wayar bebas bergerak tanpa perlu terikat dengan komputer.
Ertinya: Seseorang yang dahulunya terikat kini bebas hendak kemana-mana sahaja.
Contoh penggunaan: Aminah kini bebas pergi ke disko semenjak dia keluar dari rumah keluarganya dan berpindah di kampung kebandar, seperti tetikus lepas tambatan.
Kegunaan
Umumnya, peribahasa masih terus digunakan dalam kehidupan masyarakat Melayu sehingga hari ini. Peribahasa dapat dibahagikan kepada beberapa jenis seperti simpulan bahasa, perbandingan, perumpamaan, pepatah, bidalan, dan kata-kata hikmat. Antara beberapa contoh peribahasa termasuklah “Carik-carik bulu ayam akhirnya bercantum juga”, “Masa itu emas”, “Ibarat burung, mata lepas badan terkurung”, “Bagai aur dengan tebing”, “Seperti api dalam sekam”, “Seperti anak ayam kehilangan induk”, “Hutang emas boleh dibayar, hutang budi dibawa mati”, “Bahasa Jiwa Bangsa”, “Bertepuk sebelah tangan tak akan berbunyi”, “Ukur baju pada badan sendiri”, dan “Muafakat Membawa Berkat”.

Tujuan
Sesungguhnya tujuan utama penciptaan peribahasa adalah untuk memberikan pengajaran kepada masyarakat pada zaman dahulu kala. Selain itu, peribahasa berfungsi sebagai pengawal sosial. Hal ini bermaksud masyarakat dahulu kala sering menegur anggotanya dengan cara berkias ibarat melalui peribahasa. Dengan cara demikian, orang yang ditegur tidak mudah tersinggung. Begitulah juga dengan pihak penegur yang lazimnya terdiri daripada orang tua-tua, tidak akan berasa segan untuk berbuat demikian apabila diperlukan. Misalnya, apabila seorang tua yang ingin menegur sikap bebas anak gadisnya akan menggunakan peribahasa yang berbunyi “takkanlah perigi yang mencari timba”. Dalam konteks lain pula, seorang guru akan menasihati anak muridnya yang berasa malu untuk bertanya sesuatu dengan menggunakan peribahasa ini, “malu bertanya sesat jalan, malu berdayung perahu hanyut”.

Menurut Za'aba, terhasilnya simpulan bahasa adalah dengan berdasarkan empat perkara iaitu:
(a) Daripada perbandingan atau kiasan dengan cerita yang masyhur.
Contoh: Abu Jahal, Mat Jenin, Lebai Malang dan sebagainya.
(b) Daripada benda atau kejadian yang berlaku di sekelilingnya.
Contoh: mandi kerbau, mata duitan, kutu embun dan sebagainya.
(c) Daripada kepercayaan orang ramai
Contoh: harimau berantai, buruk siku, dimakan bulan dan sebagainya.
(d) Daripada kebiasaan atau resaman bahasa.
Contoh: ada hati, gila bahasa, beri muka dan sebagainya.

Isu pertama yang timbul dalam pengujian peribahasa dalam pengajaran bahasa Melayu ialah adakah guru mengajarkan kemahiran berkreativiti kepada murid-muridnya iaitu adakah bentuk soalan peribahasa memberi peluang kepada pelajar untuk membina peribahasa yang baru? Isu ditimbulkan kerana format peperiksaan yang dikemukakan oleh Lembaga Peperiksaan Malaysia terutamanya bagi penyoalan peribahasa hanya memerlukan murid memberi maksud peribahasa, mengemukakan peribahasa yang sesuai untuk situasi tertentu, mengisi tempat-tempat kosong dengan peribahasa yang betul, dan membina ayat dengan menggunakan peribahasa yang diberi. Keperluan menjawab penyoalan ini hanya memerlukan murid menghafal, mengingat, dan mengemukakan semula peribahasa yang sedia ada. Oleh itu,dalam proses pengajaran dan pembelajaran tumpuan guru hanya kepada peribahasa-peribahasa yang terdapat dalam buku teks ataupun yang terdapat dalam buku himpunan peribahasa yang terdapat di pasaran. Guru hanya memberi maklumat kepada murid tentang peribahasa yang diajarkan dan murid berperanan untuk menghafal dan mengingat peribahasa yang diberi. Murid tidak diberi peluang untuk membina dan membentuk peribahasa sendiri berdasarkan kesesuaian dan keperluan mereka masa ini dan murid-murid diminta untuk menghafalkan seberapa banyak peribahasa seperti robot.

Isu yang kedua ialah pengajaran peribahasa di dalam bilik darjah tidak dapat memenuhi matlamat jangka panjang yang ingin dicapai oleh murid. Keadaan ini berlaku apabila kemahiran berbahasa dengan menggunakan peribahasa tidak dapat menentukan masa depan murid. Murid tidak dapat melihat dan memahami apakah keperluan sebenar mereka mempelajari peribahasa kerana tiada perkaitan yang nyata antara peribahasa dan peluang pekerjaan yang mereka pilih pada masa depan. Contohnya, seorang murid yang bercita-cita untuk menjadi seorang doktor tidak dapat menjangkakan dan mengaitkan dalam pemikiran mereka tentang hubungan peribahasa yang dipelajari dengan kerjaya sebagai seorang doktor yangmemerlukan mereka memberi tumpuan kepada mata pelajaran sains yang lebih bersifat praktikal. Oleh itu, semasa proses pengajaran dan pembelajaran berlaku, guru perlu mengaitkan kepentingan pengajaran peribahasa kepada murid iaitu dengan menggalakkan murid menggunakan peribahasa yang bersesuaian dalam pertuturan seharian dalam konteks yang bersesuaian. Murid-murid perlu diajar pola-pola untuk membuat peribahasa dan soalan-soalan peribahasa yang disediakan seharusnya tidak hanya mencapah kepada peribahasa yang sedia ada.

Isu ketiga ialah adakah pengajaran peribahasa di dalam bilik darjah mampu menunjukkan perkembangan murid dari semasa ke semasa? Isu ini timbul apabila murid-murid diajarkan dengan peribahasa-peribahasa yang mempunyai laras bahasa yang tinggi dan tidak bersesuaian dengan tahap pemikiran mereka. Contohnya, murid tahun satu telah diajarkan simpulan bahasa ada hati. Berdasarkan pemahaman sedia ada mereka, setiap manusia mestilah mempunyai hati tetapi maksud sebenar bagi simpulan bahasa ini ialah mempunyai perasaan kasih dan sayang terhadap orang lain. Oleh itu seharusnya guru mengajarkan peribahasa yang bersesuaian dengan tahap pemikiran mereka dan kesesuaian persekitaran mereka sama ada kanak-kanak, remaja, ataupun dewasa. Bentuk ujian peribahasa yang dikemukakan tidak harus tertumpu kepada soalan ujian yang mudah dimarkah, dan objektif dari segi pemarkahan. Soalan peribahasa yang dikemukakan oleh guru seharusnya boleh menguji daya kreativiti dan sebagai hasil sampingan penikmatan mereka terhadap peribahasa

Rujukan
Juliana Salim dan Rashidi Adam. "Sesetangah peribahasa Melayu lama tidak dapat diterima pakai lagi pada zaman ini" Revisi Prioriti SPM Karangan Tingkatan 4-5. Petaling Jaya: Sasbasi Sendirian Berhad, 2003AD: muka surat 93 ke 94.
Mohammad Tajuddin bin Haji Abdul Rahman. "Struktur Peribahasa Melayu: Peribahasa" Kamus Peribahasa Melayu Untuk Pelajar. Shah Alam: Penerbit Fajar Bakti Sendirian Berhad, 2000AD: muka surat 249 ke 268.
Pengujian Komsas

Kursus sastera dalam pengajaran bahasa Melayu yang dikenali sebagai komponen sastera( Komsas ) telah dijadikan komponen wajib dalam mata pelajaran bahasa Melayu.Kursus ini telah diperkenalkan secara berperingkat-peringkat mulai Mac 2000 di peringkat tingkatan satu dan tingkatan empat. Kemudian,pada tahun 2001,Komsas diperluas ke tingkatan dua dan tingkatan empat. Menjelang tahun 2003,Komsas telah dapat dilaksanakan sepenuhnya daripada tingkatan satu hingga tingkatan lima. Calon sulung bagi sukatan bahasa Melayu edisi penyesuaian ini mula diuji secara rasmi dalam Peperiksaan Menengah Rendah dalam subjek Komsas mulai tahun 2002 manakala calon Sijil Pelajaran Malaysia pada tahun 2001,setahun lebih awal daripada pelajar tingkatan 1,2000.

Melalui pengajaran dan pembelajaran Komsas,unsur atau bahan sastera dalam pendidikan bahasa akan menjurus kepada aspek nilai estetik,keindahan bahasa dan sosio budaya yang tergarap dalam sesebuah karya. Hal ini dapat dilihat melalui matlamat pengajaran dan pembelajaran Komsas Antara matlamat itu ialah untuk melahirkan pelajar yang kreatif dan kritis, meningkatkan kekuatan rohani dan intelek, memupuk kesedaran terhadap nilai estetika karya dan keindahan bahasa, mengenali dan mengurus perasaan pelajar serta meningkatkan kemahiran intrapersonel dan interpersonel.

Matlamat Komsas ini dapat digambarkan dalam kandungannya. Kandungan Komsas dibahagikan kepada dua bahagian utama. Bahagian A, Antologi yang disoal dalam Kertas 1 manakala bahagian B pula membicarakan novel dan diuji dalam Kertas 2. Antologi yang digunakan adalah mengikut peringkat tingkatan iaitu :

i) Tingkatan Satu:Antologi
Sehijau Warna Daun
ii) Tingkatan Dua: Antologi
Seuntai Kata Untuk Dirasa
iii)Tingkatan Tiga: Antologi Anak
Bumi Tercinta
iv) Tingkatan Empat: Antologi Anak
Laut
v) Tingkatan Lima: Antologi Kerusi.

Misalnya, antologi ’ Seuntai Kata Untuk Dirasa’ yang diajar di tingkatan dua mengandungi beberapa buah genre seperti puisi tradisional,sajak,prosa tradisional,cerpen dan drama. Puisi tradisonal mengandungi pantun perpisahan,pantun Joget Pahang,pantun teka-teki,syair Pesanan Ibu,syair Nur Alam Syah Lela Putera dan syair Mungkir Janji. Prosa tradisional mengandungi cerita klasik dengan tajuk, ’Pak Kaduk’,’Putera Besar Lahir ke Dunia’, dan ’Kera dengan Buaya’. Kata orang, kalau ada yang lama tentu pula ada yang baharu. Bagi mengimbangi puisi dan prosa tradisonal maka puisi dan prosa baru turut diajar. Sajak mengandungi tajuk,’Mata Ayah',’Seuntai Kata Untuk Dirasa’, ’Bicara Buat Guru’,’Pesan Tangan Kepada Jari,’Cinta’, dan ’Ruang’ manakala genre cerpen pihak panel pemilih yang terdiri dalam kalangan nama-nama besar sastera seperti Othman Puteh, Rahman Shaari dll telah memilih enam buah cerpen.Cerpen yang dimaksudkan ialah Tina,Batu,Buku Catatan Farid Badrul,Mama,Erti Kasih Makna Sayang dan cerpen ’ Tangan Kanan, Kiri atau Kedua-duanya’. Drama dengan tiga buah tajuk iaitu Penunggu Pusaka, Angin dan Buyong merupakan genre yang terakhir yang terdapat dalam bahagian antologi. Di antara daya penarik yang terdapat di dalam genre cerpen ialah ’Tangan Kanan, Kiri atau Kedua-duanya ’,hasil nukilan penulis bukan Melayu,Tung Wai Chee yang mempunyai keistimewaan yang tersendiri.
Bahagian B atau Kertas 2 melibatkan beberapa buah novel dan diagihkan mengikut zon dan negeri.

Berikut merupakan maklumat berkenaan yang disusun mengikut negeri dan mengikut turutan yang dimulai novel tingkatan satu, dua, tiga, empat dan lima.

i)Negeri Selangor, Perlis,Negeri Sembilan dan WilayahPersekutuan:
Meniti Kaca, Pahlawan Pasir Salak,Panas Salju,Bukit Kepong dan Konserto Terakhir.
ii)Negeri Sabah,Sarawak, Pahang dan Terengganu:Limpahan Darah Di
Sungai Semur, Timulak Kapal Perang, Ekpsedisi,Terminal Tiga dan Seteguh Karang.
iii)Negeri Melaka Johor dan Kelantan:Anak Din Biola, Trajedi 4 Disember,Merdeka!Merdeka!,Di Hadapan Pulau dan Putera Gunung Tahan.
iv)Negeri Perak, Kedah dan Pulau Pinang:Aku Anak Timur, Kapten Hassan Wira Bangsa, Kanang Cerita Seorang Pahlawan, Perlumbaan Kedua dan Julia.

Berdasarkan kandungan yang terdapat dalam Komsas,jelas menunjukkan komponen itu memberi pendedahan yang cukup tentang kesusasteraan.Kedua,melihat kepada enam genre teks(puisi tradisional,sajak,prosa tradisional,drama,cerpen dan novel) yang perlu dikuasai oleh pelajar maka pengajaran dan pembelajaran kesusasteraan merupakan sebahagian daripada sukatan bahasa Melayu yang tidak boleh diasingkan dan tanpa pengecualian. Ketiga, terdapat enam buah puisi tradisional, enam buah puisi moden, empat buah prosa tradisional, tiga buah drama, enam buah cerpen sebuah novel yang perlu dipelajari oleh para pelajar dalam setahun. Keempat, beberapa konsep seperti ironi,sinis,woordopname dll yang terdapat dalam gaya bahasa dapat diterap secara tidak langsung kepada pelajar semasa pengajaran dan pembelajaran bahasa Melayu.

Isu yang ditimbulkan di sini, apakah kepentingan pembelajaran komsas ini dengan kehidupan murid pada masa hadapan? Adakah pembelajaran unsur-unsur sastera akan dipraktikkan oleh murid dalam kehidupan seharian mereka? Isu ini timbul apabila murid-murid tidak dapat melihat kepentingan dan keperluan untuk mempelajarinya secara nyata. Situasi ini tidak timbul apabila murid dapat melihat akan kepentingan dan keperluan untuk mereka mempelajari mata pelajaran Matematik. Keperluan untuk mempelajarinya dapat dilihat dengan mata kasar dan dialami sendiri oleh murid. Contohnya dalam urusan jual beli, pengetahuan akan ilmu Matematik amat diperlukan bagi membolehkan murid mempraktikkannya dalam kehidupan sehari-harian mereka. Walau bagaimanapun keadaan ini tidak dapat dilihat dengan mata kasar apabila mempelajarinya. Pada tanggapan mereka, pembelajaran komsas hanya akan melahirkan individu yang bersikap jiwang dan suka berangan-angan. Oleh itu, dalam pengajaran, guru seharusnya dapat menghubung kaitkan kepentingan pembelajaran komsas dengan kehidupan murid-murid. Contohnya dalam pengajaran sajak `Keindahan yang Hilang’, guru seharusnya dapat mengaitkan bahasa alam yang terdapat sajak dengan kehidupan mereka. Tema yang terdapat dalam sajak seharusnya dihayati oleh murid iaitu untuk menyemai perasaan kasih dan sayang terhadap alam sekitar agar dapat dikongsi bersama dengan gereasi akan datang. Sajak ini juga dapat mengaitkan peranan yang perlu dilakukan oleh pelajar bagi memastikan alam sekitar tidak tercemar. Teknik yang sesuai untuk mengajar komsas adalah dengan menggunakan teknik main peranan ataupun simulasi supaya murid dapat menghayatinya sendiri.

Dengan penekanan kepada visi `Thinking Schools,Learning Nation’, guru yang mengajar bahasa Melayu perlu membuat rombakan dan semakan semula dalam Rancangan Pelajaran dan kaedah mengajar supaya tidak ketinggalan dalam dunia ledakan informasi. Pendekatan yang dilakukan oleh guru dalam pengajaran peribahasa mestilah memberi penekanan terhadap pembelajaran sepanjang hayat yang mampu membuatkan murid mampu berdikari, berinovasi, produktif dan syumul untuk mempersiapkan diri mereka menempuh cabaran abad ke-21 ini. Oleh itu, hasil pembelajaran merupakan set kemahiran dan kecekapan berbahasa yang perlu dicapai oleh murid melalui proses pembelajaran bahasa Melayu

normahismail berkata...
Ulasan ini telah dialihkan keluar oleh pengarang.
Siti Mahirah berkata...

Siti Mahirah binti Ramlay @ Ramly.
M20071000109.
Sekolah Sukan Bukit Jalil, Kompleks Sukan Negara, 57000 Kuala Lumpur.
012-3333952.

Tugasan 3

Soalan 3 : Pengujian karangan, kefahaman, rumusan, tatabahasa, peribahasa dan komsas sebagai yang diajarkan di sekolah.


1. Pengujian Karangan

Ramai pelajar merasakan bahawa menulis karangan bukanlah satu tugasan yang sukar kerana mereka mula didedahkan dengan latihan menulis karangan sejak dari sekolah rendah hinggalah ke sekolah menengah. Di dalam peperiksaan pula, karangan merupakan satu bahagian terpenting dan wajib dijawab oleh semua calon. Namun begitu, masih ramai lagi pelajar, biar di tingkatan enam sekalipun, yang mempunyai anggapan salah terhadap karang mengarang. Setengah calon menganggap menulis karangan sebagai satu kerja mudah dan setengahnya pula merasakan menulis karangan semacam “ kesenian yang memerlukan ilham dan daya cipta luar biasa.” Ada juga pelajar beranggapan bahawa menulis karangan itu, “ satu penulisan permainan kata-kata indah semata-mata.”

Anggapan di atas walaupun ada kebenarannya tetapi adalah anggapan berat sebelah yang menyebabkan penuntut merasa bosan dan takut terhadap karang mengarang kerana mereka merasakan karang mengarang itu kerja sia-sia atau kerja yang memerlukan bakat yang begitu tinggi. Ini adalah anggapan salah yang perlu diperbetulkan segera.

Karangan adalah alat komunikasi

Memang benar karangan itu kadang-kadang berupa permainan kata-kata indah, dengan tujuan memberi hiburan kepada si pengarang sendiri atau kepada pembaca secara amnya. Ada juga karangan yang lebih mengutamakan nilai kesenian seperti sastera kreatif, tetapi karang mengarang sama seperti pertuturan atau percakapan, satu cara berkomunikasi atau perhubungan. Kita berkomunikasi kerana kita hendak berhubung
dengan orang lain bagi mencapai sesuatu hajat atau tujuan. Melalui percakapan , kita menyampaikan sesuatu maklumat atau mesej ( message ) kepada orang yang dilawan bercakap itu. Demikian jualah dengan mengarang, iaitu kita cuba berhubung dengan orang lain, dengan tujuan untuk menyampaikan maklumat atau mesej kepada pembaca karangan itu.

Dari segi tujuan atau fungsi, mengarang sama seperti pertuturan atau percakapan. Harus diingat bahawa, orang yang fasih bertutur belum tentu pandai menulis karangan. Ini kerana ada perbezaan di antara pertuturan sehari-hari dan ucapan tanpa mengikut teks tertulis dengan karangan. Ini kerana:

• Perbezaan medium – pertuturan atau percakapan adalah komunikasi lisan, sedangkan karangan adalah komunikasi secara tulisan.

• Di dalam komunikasi lisan, mesti ada penerima dan si penyampai berhadapan secara terus menerus dengan si penerima. Dengan lain perkataan si penyampai berdialog secara langsung dengan si penerima tertentu.

Dengan itu, si penyampai dapat mengetahui reaksi dari pihak penerima secara serta merta, sehingga ia dapat memberi penjelasan dan membuat penyesuaian dan pindaan jika dianggap perlu bagi komunikasi yang berkesan, tetapi tidak demikian halnya dengan karangan kerana karangan komunikasi bertulis. Tidak ada hubungan langsung di antara pihak penyampai dan pihak penerima, malah si penyampai tidak dapat meramalkan siapakah yang akan menjadi audiennya dan tidak tahu pula apakah reaksi dari pihak penerima dengan serta merta. Oleh itu ia terpaksa membuat jangkaan tentang reaksi dari pihak penerima dengan serta merta semasa ia mengarang.

 Oleh itu, gaya bahasa di dalam karangan ia bersifat formal, teratur tepat, jelas dan padat daripada gaya bahasa pertuturan.

Jenis-jenis Karangan

Telah diterangkan di atas tadi, mengarang merupakan satu proses penyampaian maklumat atau mesej. Maklumat itu mungkin berupa:

 Cerita – yang mengisahkan sesuatu peristiwa yang benar-benar
berlaku atau pun cerita rekaan.
 Sebuah gambaran – mengenai sesuatu hal, benda, tempat dan
sebagainya ( sama ada dari kenyataan mahupun dari imaginasi).
 Sebuah penerangan atau perbahasan mengenai sesuatu topik, persoalan, pendapat atau pandangan .
 Jenis cerita ( narrative )- misal nya Kisah hidup Perdana Menteri Malaysia, Peristiwa pahit yang tidak dapat dilupakan dan sebagainya.
 Jenis gambaran ( description) - misalnya Suasana sunyi di dalam sebuah gua, Pemandangan indah di Taman Negara dan sebagainya.
 Jenis penerangan ( exposition) - Kaedah pengajaran bahasa kedua,
Bagaimana menggunakan makmal bahasa, Sebutan baku perlu diamalkan dan sebagainya.
 Jenis perbincangan ( reflective - argumentative ) misalnya Hak asasi manusia, Pertubuhan Bangsa-bangsa Bersatu tidak memainkan peranan yang begitu berkesan dalam dunia sekarang. “Yang kaya menjadi semakin kaya, yang miskin menjadi lebih miskin.” dan sebagainya.
 Jenis peribahasa dan kata-kata hikmat
 Jenis ucapan, syarahan dan ceramah
 Bentuk laporan
 Surat kiriman

Menguji kemahiran menulis / mengarang

1. Ujian jenis formatif :
- ujian membina ayat
- ujian menggabung ayat
- ujian membina perenggan
- ujian menyusun perenggan
- ujian mengarang secara terpimpin
- ujian mengarang secara terkawal

2. Ujian jenis sumatif :
- ujian mengarang menurut tajuk
- ujian mengarang karangan berformat
Penilaian karangan
1. Teknik global
Global atau holistik bermaksud menyeluruh. Rasional teknik ini ialah keseluruhan lebih penting daripada bahagian. Berasaskan rasional ini, pemeriksa melakukan penilaian secara keseluruhan terhadap sesuatu karangan. Karangan itu dibaca sekali lalu untuk menganggarkan prestasi calon berasaskan sesuatu skala seperti gred A hingga E. Pemeriksa meletakkan nilainya sendiri terhadap karangan itu. Katakan pemeriksa memberi gred B. Karangan itu dibaca sekali lagi untuk mengenal pasti kekuatan-kekuatan dan kesilapan-kesilapannya pula. Sesudah itu dimuktamadkanlah markahnya.
Cara ini amat subjektif, memerlukan pemeriksa yang cukup mahir dan berkebolehan membaca secara kritikal. Amat subjektif bermakna kebolehpercayaan pemarkahan amat rendah. Bagaimanapun, kebolehpercayaan pemarkahan pemeriksa itu dapat ditinggikan sedikit melalui penyelarasan antara para pemeriksa dan penyediaan model jawapan untuk rujukan bersama.
Satu lagi teknik global dilakukan melalui perbandingan. Dengan teknik ini pemeriksa membaca karangan berkenaan sekali lalu dan menyusunnya mengikut kualiti. Karangan terbaik diletakkan di atas dan yang paling lemah diletakkan di bawah sekali. Kesemua karangan itu dibaca sekali lagi untuk memastikan kedudukannya. Kemudian ditentukan peratus A, B, C dan seterusnya. Teknik bandingan ini sesuai untuk memarkah esei panjang seperti kerja projek. Teknik ini juga sesuai untuk memilih esei, cerpen, sajak, novel dan lain-lain bagi sesuatu peraduan, terutamanya pada peringkat saringan.
2. Teknik Analisis
Markah diberi berdasarkan kriteria tertentu. Sekiranya jawapan calon mempunyai banyak unsur yang dinyatakan dalam kriteria itu, maka tinggilah markahnya. Pemarkahannya sistematik dan kebolehpercayaannya tinggi. Pemeriksa pula tidak semestinya pakar dalam bidang berkenaan. Teknik pemarkahan ini sesuai untuk ujian pencapaian dan boleh juga digunakan untuk ujian formatif kerana ia boleh digunakan untuk tujuan diagnostik dan memberi maklumat kembali kepada pelajar dan pengajar.
(a) Perincian Aspek Karangan Biasa
Teknik ini digunakan untuk memarkah karangan berdasarkan peruntukan markah tertentu. Bagi karangan Bahasa Melayu, pembahagian markah mungkin seperti di bawah.
Isi = 30%
Bahasa = 40%
Gaya dan Olahan = 30%
Jumlah = 100%
Bagi isi, tetapkan jumlah isi dan gunakan skala global 10 mata atau teknik analisis. Jika skala global 10 mata dipilih, kriterianya hendaklah berkaitan dengan isi. Jika teknik analisis digunakan, butirkan pembahagian markah dan sertakan contoh-contoh isi. Bagi aspek bahasa, gunakan sistem tolak iaitu tolak satu markah bagi setiap kesalahan bahasa seperti struktur frasa, struktur ayat, penggunaan kata, ejaan dan sebagainya. Bagi gaya dan pengolahan, gunakan skala global 10 mata.
Sebenarnya teknik analisis ini boleh dinamakan teknik gabungan kerana jelas dicampurkan unsur global dengan unsur analisis. Teknik ini amat sesuai digunakan untuk menguji kemahiran bahasa kerana 70% daripada markah diperuntukkan bagi aspek-aspek bahasa dan penglahirannya. Teknik ini juga amat berguna untuk tujuan menganalisis kesilapan. Lazimnya, isi diberi pemberatan separuh atau lebih daripada separuh. Kelaziman itu sesuai untuk memarkah esei pengajian tinggi seperti mata pelajaran Pengajian Am, Sijil Tinggi Persekolahan dan tugasan-tugasan tertentu bagi Sijil Perguruan Malaysia.
(b) Perincian Aspek Karangan Berformat
Analisis karangan berformat selalunya lebih terperinci. Katakan kita telah meyediakan soalan berbentuk wawancara. Markah penuh bagi soalan itu ialah 15. Kita boleh menggunakan nisbah 2:2:1 bagi aspek bahasa, isi dan format. Dengan kata lain bahasa diperuntukkan enam markah, isi diperuntukkan enam markah dan format diperuntukkan tiga markah.
Perincian Markah Bahasa
-Laras dan gaya 2 markah
-Tanda baca 1 markah
-Ayat, ejaan dll. 3 markah
Perincian Markah Isi
-Dalam pendahuluan 1 markah
-Dalam susulan 4 markah
-Dalam penutup 1 markah
Perincian Markah Format
-Nama penyoal ½ markah
-Nama tetamu ½ markah
-Tajuk ½ markah
-Pendahuluan ½ markah
-Pemerengganan ½ markah
-Penutup ½ markah
Contoh :

1. Anda telah menyaksikan satu pameran kereta yang diadakan di sebuah pusat membeli belah di bandar tempat tinggal anda. Ceritakan pengalaman anda itu.
2. Sebuah syarikat telah memulakan kerja-kerja pembinaan kilang tidak jauh dari tempat tinggal anda. Anda dan penduduk kampung berasa bimbang tentang kesan buruk ekoran daripada pembinaan kilang tersebut. Tulis sepucuk surat kepada pihak berkuasa tempatan untuk menyuarakan kebimbangan anda dan penduduk kampung terhadap perkara ini.
3. Anda akan menyertai pertandingan syarahan yang dianjurkan oleh jabatan pendidikan negeri. Tajuk syarahan tersebut ialah, "Sekolah Penyayang". Tulis syarahan itu selengkapnya.2. Pengujian Kefahaman

Tujuan pengujian kefahaman adalah untuk menguji kebolehan dan pengetahuan murid membaca, memahami dan menghayati pelbagai jenis bahan sastera dan ilmiah.

Menguji kefahaman mendengar / menonton :

1. menjawab soalan-soalan kefahaman berdasarkan petikan atau keratan yang diperdengarkan / ditontonkan
2. membuat ulasan
3. ujian imlak. Imlak dibacakan menurut prosedur menyampaikan imlak.

Menguji kefahaman membaca :

1. ujian kloz
2. menjawab soalan berbentuk betul atau salah dan ya atau tidak
3. menjawab soalan aneka pilihan berdasarkan petikan bacaan
4. menjawab soalan-soalan berbentuk terbuka berdasarkan petikan bacaan

Contoh :

Baca petikan di bawah dengan teliti kemudian jawab soalan berikutnya dengan menggunakan perkataan anda sendiri.

Kuasa mengawal disiplin remaja atau kanak-kanak bukanlah tanggung jawab guru di sekolah saja. Ibu bapa di rumah memainkan peranan paling penting dalam mendidik anak-anak, kerana di rumahlah segala pengasuhan dan pendidikan asas bermula. Ibu bapa mempunyai kawalan yang menyeluruh dan sepatutnya mampu untuk mencorak kehidupan anak, seperti acuan yang mereka inginkan. Sekolah adalah tempat pendidikan formal dijalankan. Guru-guru lebih berperanan sebagai pelengkap kepada tanggung jawab ibu bapa di rumah. Dari segi psikologi, kanak-kanak dan remaja adalah kumpulan manusia yang paling mentah dan kurang pengalaman. Mereka adalah ibarat rebung seperti kata pepatah yang kan membesar menjadi buluh apabila tiba masanya. Oleh itu, sekiranya pengasuhan yang diberikan adalah baik, tiada sebab buluh yang bakal tumbuh tidak menjadi. Namun, perlu diingat kasih sayang yang diberikan bukanlah secara sembrono atau tanpa batas skema pernikiran. Asuhan yang terlalu lembut dan terlalu memudahkan akan menyebabkan anak itu merasa dimanjakan, lantas apabila membesar membawa kefahaman dalam dirinya babawa ibu bapanya adalah pesuruh yang akan mengkabulkan apa saja permintaannya tanpa apa-apa syarat.
(Diubah suai daripada, Didikan di Rumah Pengaruhi Sahsiah Anak, Mohd Syahrun Nizam Mohd Misan, Berita Harian, I I Ogos 2000 )

(i) Siapakah yang berperanan besar dalam pendidikan kanak-kanak dan remaja? Berikan alasan yang sesuai.
[ 3 markah ]
(ii) Apakah maksud rangkai kata membawa kefahaman dalam dirinya dalam petikan di atas?
[ 2 markah ]
(iii) Pada pendapat anda, bagaimanakah masalah kemerosotan disiplin kanak-kanak dan remaja dapat diatasi?
[ 3 markah ]


3. Pengujian Rumusan

Bahan bacaan pada zaman ini mengandungi data atau maklumat dalam pelbagai bentuk persembahan.Misalnya ialah rajah, jadual, carta, peta, graf dan gambar. Hal ini adalah benar sama ada dalam buku teks, artikel, laporan, majalah, tesis, akhbar, risalah dan lain-lain. Apabila seseorang membaca bahan-bahan tersebut, dia perlu boleh membaca dan memahami maklumat yang terkandung dalam jadual, rajah, graf, peta dan seumpamanya, selain memahami bahagian prosa atau tulisannya.

Pada asanya, proses meringkaskan karangan menguji dan melibatkan dua jenis kemahiran bahasa. Kemahiran tersebut ialah kemahiran membaca dan memahami keratan bacaan dan kemahiran menulis berdasarkan keratan tersebut. Kita perlu ingat bahawa ringkasan ialah inti pati idea dalam sesuat keratan yang dibaca. Hanya perkara-perkara pokok atau penting sahaja yang dicatatkan, manakala yang kurang penting ditinggalkan.

Pengujian rumusan bertujuan untuk menguji kebolehan dan keupayaan murid membaca pelbagai jenis bahan dengan cekap dan kritis serta dapat membuat tafsiran, penilaian dan rumusan yang wajar. Dalam hal ini, murid akan membuat rumusan karangan berdasarkan petikan daripada bahan bacaan umum dalam pelbagai bidang tidak termasuk bentuk penulisan kreatif. Panjang rumusan tidak melebihi 120 patah perkataan bagi peringkat PMR dan 180 patah perkataan bagi peringkat SPM. Calon dikehendaki menghasilkan rumusan berdasarkan isi tersurat dan tersirat. Markah penuh yang diperuntukkan ialah 30 markah. Bentuk soalan sama seperti soalan sedia ada.

Menguji kemahiran merumus :

1. bacaan pertama untuk memahami bidang ilmu dan fokus soalan utama serta tema petikan / bahan
2. bacaan kedua untuk mengenalpasti dan menggariskan kata kunci / tema dalam bahan
3. mentafsir maksud kata kunci / tema
4. menggariskan isi-isi penting
5. menyenaraikan isi-isi penting
6. membuat pemilihan isi-isi yang betul-betul penting
7. menyusun isi-isi penting mengikut keutamaan
8. menggabungkan isi-isi dalam bentuk perenggan
9. memurnikan rumusan4. Pengujian tatabahasa

Pengujian tatabahasa meliputi aspek morfologi, penggunaan kata dan istilah, kesalahan tatabahasa, sintaksis dan sebagainya. Pengujian ini juga bertujuan untuk menguji pengetahuan dan kemahiran murid dalam sistem Bahasa Melayu dari segi bentuk, makna dan fungsinya. Fokus dalam pengujian tatabahasa terbahagi kepada dua peringkat, iaitu :
a. tatabahasa pada peringkat perkataan atau morfologi ; dan
b. tatabahasa pada peringkat ayat atau sintaksis.

Menguji perbendaharaan kata :
1. membina ayat
2. mengisi tempat kosong
3. memadankan item
4. sinonim
5. antonim
6. menerangkan makna perkataan

Menguji Tatabahasa :

1. membina ayat
2. mengisi tempat kosong
3. memilih item
4. menggabung ayat
5. melengkapkan ayat

Contoh :

2(a) Tulis ayat bagi setiap perkataan dalarn pasangan perkataan di bawah supaya jelas menunjukkan perbezaan maknanya. Anda tidak boleh menambah imbuhan, menukar imbuhan atau menggunakan perkataan itu sebagai peribahasa.
(i) mengira, berkira-kira
(ii) membelit, berbelit-belit
[ 4 markah ]

2(b) Dalam ayat-ayat di bawah terdapat penggunaan kata atau istilah yang tidak sesuai. Sila cari kata atau istilah tersebut dan gantikan dengan kata atau istilah yang sesuai.
(i) Rumah itu ditinggal o1ch orang Melayu yang menjaga sawah itu.
(ii) Di pelabuhan itu terdapat dua buah kapal yang sedang berhenti.
[ 4 markah ]

2(c) Dalam setiap ayat di bawah terdapat beberapa kesalahan bahasa. Kenal pasti kesalahan-kesalahan itu dan betulkan dengan menulis ayat itu semula tanpa mengubah struktur dan maksud asalnya.
(i) Mereka adalah ahli-ahli Persatuan Bulan Sabit Merah yang akan serta lawatan sambil belajar ke luar negeri pada masa cuti akhir tahun.
(ii) Datin Zahidah menghidang tetamunya sajian kuih-muih yang lazat pada petang itu sebelum mereka mula mesyuarat persatuan.
[ 6 markah ]

2(d) Tulis semula ayat-ayat di bawah supaya menjadi empat ayat sahaja tanpa mengubah maksud asal ayat-ayat tersebut.
Harta benda awam sering dirosakkan. Kerosakan ini dilakukan oleh golongan tertentu dalam masyarakat. Mereka ini merupakan golongan yang tidak bertanggungjawab. Tabiat buruk golongaan ini menyusahkan orang ramai. Mereka turut menerima akibatnya. MisaInya, telefon awam tidak berfungsi lagi. Tandas awam tidak boleh digunakan. Pihak berkuasa perlu bertindak. Tindakan tegas diharap dapat membendung gejala ini. Golongan berkenaan perlu disedarkan. Perbuatan mereka boleh menjejaskan imej negara. Perbuatan mereka juga akan membantut pembangunan negara.
[ 6 markah ]5. Pengujian Peribahasa

Dalam proses pengajaran dan pembelajaran Bahasa Melayu khasnya di sekolah, peribahasa mempunyai kedudukan yang sama penting dengan aspek lain. Hal ini berlaku kerana peribahasa berupaya untuk berkembang dan relevan dengan bahasa tersebut secara keseluruhannya. Dalam hal ini, jelas bahawa pembelajaran dan penghayatan peribahasa bertujuan meningkatkan keupayaan berbahasa dalam kalangan murid. Kemahiran berbahasa ini pula akan diteliti dalam konteks kebolehan murid menggunakan peribahasa dalam aktiviti seharian dan penulisan. Hasil penulisan tentunya akan menjadi lebih indah dan bermutu sekiranya dimuatkan dengan peribahasa yang tepat dan sesuai.

Sehubungan itu, murid perlu diajar mengenai ciri dan penggunaan peribahasa secara mudah dan tepat. Namun begitu, murid tidak harusnya digalakkan menghafal sesuatu peribahasa seperti yang lazim dilakukan sebelum ini. Sebaliknya, mereka harus dirangsang agar menggunakan peribahasa dalam pelbagai situasi. Bagi mencapai tujuan ini, beberapa halangan perlu dihadapi semasa proses pengajaran dan pembelajaran berlangsung. Antaranya ialah kesukaran murid untuk mengingat sesuatu peribahasa ekoran sifatnya yang mempunyai pelbagai makna. Selain jumlah dan jenisnya yang banyak, sifat peribahasa yang hanya sesuai untuk keadaan tertentu telah menyebabkan minat dan kecenderungan untuk mempelajarinya menurun.

Selain itu, pengajaran berpusatkan guru turut menyebabkan pengajaran peribahasa tidak begitu berkesan. Guru memberikan penjelasan mengenai maksud peribahasa, manakala murid begitu pasif sebagai penerima maklumat. Akibatnya murid akan berusaha menghafal peribahasa yang diberikan dan tidak menghayatinya sehingga mereka menganggap peribahasa adalah sesuatuyang sukar untuk dipelajari.

Justeru, sebagai jalan penyelesaian adalah dicadangkan agar pengajaran peribahasa di dalam bilik darjah menggunakan pendekatan kontekstual, iaitu guru bertindak sebagai fasilitator. Menerusi pendekatan ini, pengamatan perlu dilakukan mengenai hubungan antara perkara yang dibandingkan, diikuti dengan menyimpul makna yang simbolik dan terakhir dengan membuat penilaian terhadap ketepatan peribahasa berdasarkan konteks dan situasinya. Dengan cara ini, murid diajar menghayati peribahasa berdasarkan konteks dan situasi. Apa yang penting, guru seharusnya mengetahui maksud dan pengertian serta penggunaan peribahasa yang diajar kepada murid. Berikut merupakan contoh pengajaran peribahasa menggunakan konteks situasi :

Remaja di kawasan perumahan itu sanggup menggadai nyawa untuk berlumba haram walaupun telah diberikan amaran beberapa kali oleh pihak polis.

Jelas sekali peribahasa menggadai nyawa di atas diungkap dalam bentuk yang tidak tepat. Peribahasa tersebut sebenarnya lebih sesuai bagi menyatakan perajurit negara yang berjuang mempertahankan tanah air atau pengorbanan yang suci dan bermakna. Justeru itu, peribahasa yang tepat bagi remaja yang berlumba haram seperti yang digambarkan dalam petikan tadi ialah menempah maut. Ini kerana, perbuatan yang dilakukan adalah tidak bermoral.

Di samping itu, guru juga perlu mengajar konsep pembina peribahasa. Misalnya, pembinaan simpulan bahasa. Simpulan bahasa ialah ungkapan yang terdiri daripada dua perkataan atau lebih dan mempunyai makna yang berlainan daripada erti perkataan yang membentuknya. Biasanya simpulan bahasa berkaitan dengan beberapa perkara, iaitu tubuh badan, contohnya telinga kuali, haiwan, contohnya buaya darat, tumbuh-tumbuhan, contohnya diam ubi dan kata nama khas seperti Mat Jenin. Kepelbagaian peribahasa yang boleh dicipta sendiri oleh murid berdasarkan keadaan sekeliling mereka pada zaman kini seperti Mat Rempit, mulut astro dan Minah Karan.6. Pengujian Komsas

Pengujian Komsas perlu menitikberatkan aspek-aspek berikut :

a. Latar belakang budaya murid

Latar belakang budaya murid, termasuklah persepsi mereka tentang kemasyarakatan, politik dan ekonomi banyak menentukan pemahaman mereka tentang teks. Ada teks yang agak mudah dijangka dapat difahami oleh pelajar seperti teks yang berkaitan dengan sejarah tuntukan kemerdekaan tanah air. Namun, tidak mudah murid menghayati teks yang latar budayanya milik masyarakat luar yang tidak ada dalam jangkauan kognitifnya.

b. Latar belakang sastera murid

Ada murid yang dari awal terdedah kepada bahan sastera, baik prosa mahupun puisi. Bahan bacaan dalam bentuk buku cerita, misalnya cukup memeberi kesan positif kepada murid apabilia didedahkan kepada bahan sastera dalam pelajaran bahaasa. Mereka sudah ada pengalaman menghayati karya sastera dan sudah mempunyai kesediaan menerima karya sastera sebagai bahan pelajaran bahasa. Sebaliknya, ada pula murid yang kurang atau sama sekali tidak terdedah kepada bahan sastera dari usia awalnya dan tidak mempunyai kesediaan untuk menghayati sastera dalam pelajaran bahasa. Sastera menjadi sesuatu yang asing dalam kehidupannya.

c. Keterampilan linguistik murid

Aspek ini pun sukar dijadikan landasan yang tepat kerana tahap penguasaan bahasa murid yang berlainan antara satu sama lain. Ada murid yang pada tahap menguasai bahasa gaya sederhana. Ada murid yang menguasai bahasa yang baik sekalipun belum tentu mempunyai kecekapan sastera.
Kemahiran sastera yang diperlukan oleh seseorang untuk membaca dan menghayati sesebuah karya sastera amat penting. Sebelum menggunakan sesuatu teks sastera, guru perlu memastikan tahap kemahiran sastera pada pelajar-pelajarnya terlebih dahulu. Jika tahap kemahiran mereka cukup, mereka mestilah diperkenalkan pula secara sepintas lalu kepada beberapa konvensi, bentuk, aliran, dan gaya yang terdapat dalam sastera Melayu. Dengan persiapan seperti ini barulah sesebuah teks yang digunakan di dalam kelas itu boleh dihayati dan dimanfaatkan dengan baik oleh murid.
Keistimewaan sastera sebenarnya terletak pada hakikat bahawa sastera menampilkan sebuah dunia imaginatif dengan latar, peristiwa, watak, imej, suasana, dan sebagainya. Konteks ini membolehkan murid meninjau manusia dan budaya sekali gus menganalisis struktur bahasa dan menikmati keindahannya. Murid yang dimaksudkan seharusnya sudah berada pada peringkat pertengahan atau maju, dan mempunyai kemahiran bahasa Melayu untuk merakamkan dan melaporkan mak1umat. Untuk memanfaatkan teks sastera ini sepenuhnya, maka perlulah guru memastikan bahawa murid dapat memasuki konteks tersebut dalam erti kata menghayati dunia cereka yang ditampilkan. Biasanya teks ini menampilkan peristiwa-peristiwa yang menarik dan yang dapat dikaitkan dcngan pengalaman murid.
Murid yang telah menguasai peringkat di atas mempunyai potensi untuk memasuki peringkat seterusnya bagi menghayati tema dan wawasan pengarang teks sastera berkenaan dengan baik. Perkara ini bukannya mudah, kerana murid perlu menggemblengkan daya intelektualnya bersama-sama kemahiran bahasa Melayunya. Murid harus dapat mengaitkan unsur-unsur yang konkrit dalam teks bagi menjana dan merumuskan makna serta membulatkan pemahamannva terhadap wawasan pengarang tentang manusia dan persoalan hidup yang ditampilkan sebagai tema karyanya. Murid yang mempunyai kebolehan menerawang pada peringkat abstrak seperti ini biasanya kurang bermasa1ah untuk berdepan dengan apa-apa sahaja teks, termasuk teks klasik dan teks-teks lain yang jauh jarak budayanya.
d. Bahan
Kemahiran sastera di pihak murid seperti yang dijelaskan, mempunyai kaitan terus dengan tingkat dan perspektif tentang teks sastera itu sendiri, yang perlu pula difahami oleh guru. Dalam konteks pengajaran bahasa terdapat sekurang-kurangnya empat tingkat berserta perspektif tentang teks sastera. Pertama, tiap-tiap teks sastera terdiri daripada struktur bahasa. Kedua, bahasa teks sastera memperlihatkan kepelbagaian gaya. Ketiga, setiap teks sastera menampilkan sebuah dunia cereka yang mengandungi watak, imej, latar, peristiwa, suasana, dan sebagainya yang semuanya dapat diteliti oleh pelajar secara konkrit. Akhirnya, setiap teks sastera mengungkap tema dan wawasan pengarangnya tentang manusia dan kehidupan. Guru bahasa Melayu yang menggunakan teks sastera dalam pengajarannya mestilah sentiasa peka tentang tingkat dan perspektif ini kerana kedua-duanya berkait rapat dengan tahap pembelajaran.
Sebagai bahan yang menampilkan struktur bahasa, teks sastera berpotensi dimanfaatkan oleh semua peringkat murid. Yang penting diperhatikan ialah kesesuaian teks dengan kelompok murid tertentu. Teks yang mengandungi struktur bahasa yang mudah sesuai digunakan untuk pelajar bahasa Melayu peringkat awal. Struktur-struktur ini senang digarapkan dan boleh diulang di dalam kelas serta diingati. Bagi murid peringkat pertengahan eloklah digunakan teks-teks dengan struktur yang agak rumit sedikit. Murid peringkat maju bolehlah digalakkan mendekati teks vang lebih rumit.
Teks sastera memang menampilkan gaya bahasa yang pelbagai. Justeru itu, pemilihan yang teliti hendaklah dibuat agar teks yang digunakan sesuai dengan keperluan pelajar. Bagi kelompok murid peringkat awal, dan mereka yang hanya inginkan kemahiran berbahasa secara fungsional, teks yang menampilkan gaya biasa adalah bersesuaian. Teks seperti Sejarah Melayu dan Hikayat Abdullah eloklah digunakan hanya untuk pelajar peringkat maju. Dengan itu, mereka dapat diperkenalkan kepada gaya bahasa Melayu klasik dan gaya bahasa abad ke-19.
Teks sastera Melayu memang boleh dan amat wajar diintegrasikan da1am pengajaran bahasa Melayu. Cuma guru perlu sedar tentang wujudnya had-had sumbangan sastera, dan isu-isu yang berkaitan dengan penggunaannya. Guru juga perlu mengikuti prinsip-prinsip tertentu yang berkaitan dengan pedagogi umumnya dan pengajaran serta penghayatan sastera khususnya. Prinsip ini meliputi perkara yang berkait dengan tahap kebolehan murid, pemilihan tcks yang bersesuaian, dan penjanaan aktiviti yang wajar dan bermanfaat. Paling penting, guru yang ingin mengintegrasikan sastera dalam pengajaran bahasanya perlu sentiasa merancang dengan rapi, membuat persiapan dengan sistematik, dan mengajar dengan penuh minat.
Menguji kefahaman komsas :
1. sinopsis
2. temada dan persoalan
3. watak dan perwatakan
4. latar
5. plot
6. gaya bahasa
7. nilai dan pengajaran

Contoh :

Baca syair di bawah dengan teliti kemudian jawab soalan berikutnya dengan menggunakan perkataan sendiri.

Syair Dandan Setia dan Intan Terpilih

Dedaun Berahi nama desanya,
Mendam Perasat raja perkasa,
Rakyatnya banyak berketi laksa,
Bersuka-suka setiap masa.
Riuh-rendah nobat nafiri,
Semuanya konon berbunyi sendiri,
Hairan tercengang isi negeri,
Apakah ada demikian peri.
Air pasang penuh rata,
Melambak sampai ke kakinya kota,
Bunyi-bunyian gegak gempita,

Segala bunga kembanglah rata.
Berbunyilah genta di Gunung Dendam,
Di tempat padang berbunyi meriam,
Bahananya gunung sangat menderam,
Isi negeri tercenganglah diam.
Adapun akan di dalam istana,
Permaisuri Lela Mengerna,
Di dalam kecoh terlalu kena,
la pun bersalin dengan sempurna.
Seorang laki-laki konon khabamya,
Terlalu sekali baik parasnya,
Gilang-gernilang nur wajahnya,
Tak sempat disambut oleh bidannya.
( Dipetik daripada Puisi Warisan, terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka )

(i) Gambarkan keadaan desa Dedaun Berahi.
[ 2 markah ]

(ii) Pada pendapat anda, mengapakah kelahiran seseorang anak raja itu digambarkan sedemikian?
[ 3 markah ]

(iii) Nyatakan watak-watak yang dikisahkan dalam syair ini.
[ 4 markah ]

normahismail berkata...

Normah Bt. Ismail (M20081000089)
SK Methodist (ACS)
Jalan Lahat
30200 Ipoh.
014 2546199


Soalan 3

Huraikan isu mengenai pengujian karangan, kefahaman, rumusan, tatabahasa, peribahasa dan komsas sebagai yang diajarkan di sekolah anda. Buat satu huraian bagi satu jenis topik ini. Gunakan contoh dalam pengajaran anda sendiri. (40 markah)


Jawapan

Pengujian karangan

Karangan atau penulisan ialah penglahiran perasaan, fikiran dan idea dalam bentuk grafik. Bentuk-bentuk grafik itu disusun sehingga melambangkan bunyi-bunyi yang dapat dibaca dan difahami maksudnya.

Karangan merupakan satu aktiviti penulisan yang boleh dijalankan di bilik darjah. Aktiviti yang dirancang dan dijalankan boleh meliputi aspek kemahiran bahasa yang bertujuan untuk memperkukuhkan lagi kemahiran yang telah ada. Aktiviti penulisan di peringkat sekolah menengah atas ialah penggunaan bahan rangsangan dalam penulisan dan pengajaran penulisan karangan.
Ujian dan peperiksaan bahasa Melayu dapat dijalankan di dalam dua bentuk, iaitu ujian objektif dan ujian esei.


Ujian esei

Ini ialah cara ujian tradisional. Pelajar diminta mengarang esei untuk menjelaskan jawapannya. Inilah perbezaan antara ujian objektif dengan ujian jenis esei. Istilah ini kerap disalahfahami dengan pemakaian istilah subjektif. Ujian jenis esei ini bukanlah ujian subjektif. Pemarkahannya boleh juga objektif (adil dan tidak mengambil kira perkara-perkara yang tidak ada hubungan dengan ujian itu). Cuma, memang agak sukar untuk bersifat objektif dalam memarkahkan esei.

Ujian berbentuk esei ini dapat digunakan dalam banyak keadaan. Ujian esei ini berkesan kalau bilangan pelajar yang hendak diuji itu tidak ramai. Bahan ujian itu biasa juga diulang pengunaannya, walaupun ada pihak yang menganggap ujian itu tidak bolah digunakan kembali. Ujian ini juga berkesan kalau guru ingin memberi galakan untuk perkembangan kemahiran menulis dan mengarang. Ujian begini juga memerlukan guru mempunyai kemampuan menjadi pembaca yang kritis, menilai jawapan-jawapan yang diberi. Dengan cara begini daya kreatif bahasa pelajar betul-betul dapat berkembang dan boleh diuji dan tidak semata-mata melihat kebolehannya dalam mempelajari aspek-aspek formal bahasa saja.

Ujian berbentuk Esei
Ujian berbentuk esei dapat dibahagikan kepada dua bentuk, iaitu bentuk esei yang mempunyai jawapan terhad atau tidak terhad. Telah dikatakan di atas bahawa objektif membawa dua makna, iaitu perkara yang diuji dan pemarkahan yang tidak terpengaruh oleh pilihan atau fikiran pemarkah. Ujian berbentuk esei juga boleh diberi markah secara objektif, tetapi biasanya agak sukar dan pemberi markah cenderung untuk menjadi subjektif, cuma pemarkahannya saja yang kadang-kadang sukar dibuat secara objektif iaitu menjadi subjektif. Cara permarkahan pertama yang boleh digunakan oleh guru di sekolah ialah cara pandangan sepintas lalu. Cara yang kedua yang lebih saintifik ialah cara analitis.Cara Pandangan Sepintas Lalu

Cara ini dilakukan dengan membaca esei tersebut dan memberi gred nilainya menurut beberapa kategori seperti cemerlang (A), baik (B), sederhana (C), lemah (D) dan gagal (G). Gred diberi semata-mata kepada esei itu berasaskan ‘pandangan’ saja. Kesukaran dihadapi oleh guru terutama mereka yang baru mengajar kerana tidak ada ukuran daripada pengalaman untuk memastikan gred yang ingin diberi itu tepat. Lagipun, pandangan dan rasa penilai berbeza dari satu masa ke satu masa yang lain.
Cara ini agak popular diamalkan oleh guru bahasa Melayu di peringkat sekolah menengah untuk memeriksa esei secara rambang. Satu norma baku ditentukan berdasarkan prestasi pelajar yang menghasilkan esei berkenaan. Biasanya, pemberian markah mengikut cara ini eloklah dilakukan oleh seorang pemeriksa saja supaya markah yang diberinya itu konsisten dan tidak wujud perbezaan dengan penilai lain. Tajuk esei yang sama harus disemak pada waktu yang sama, agar pandangannya seragam dan munasabah. Guru memberi markah dengan cara sekaligus. Cara ini tidak menggunakan skema pemarkahan.

Cara Analitis

Cara ini mengambil beberapa ciri esei berkenaan sebagai asas untuk diberi markah. Untuk memudahkan guru yang memeriksa esei tersebut, biasanya satu skema pemarkahan disediakan. Akan tetapi, skema pemarkahan tersebut hanya merupakan satu panduan, seorang pemeriksa masih perlu bersikap rasional dan terbuka semasa mempertimbangkan isi dan hujah yang di luar skema pemarkahan. Perkara seperti ejaan, penggunaan aspek bahasa, keaslian esei haruslah diberi kewajaran di dalam skema pemarkahannya. Sebaik-baiknya seorang pemeriksa harus mempertimbangkan lima komponen am sesuatu penulisan seperti di bawah (D.P. Harris, 1969).
1. Skema Pemarkahan

Penilaian guru ke atas karangan bahasa Melayu mestilah berpandukan kepada satu skema tertentu. Skema pemarkahan mengandungi kriteria tertentu sebagai kayu ukur untuk menilai serta menentukan mutu sesuatu aspek atau demensi penulisan dan seterusnya menilai seluruh karangan itu. Skema pemarkahan hendaklah dibina berdasarkan tujuan-tujuan penulisan seperti yang dinyatakan dalam Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu untuk Tingkatan I-III atau Tingkatan IV-V atau Tingkatan VI. Sebagai contoh, karangan bahasa Melayu seorang pelajar menengah atas (Tingkatan IV-V) patutlah dinilai dari segi kebolehan, iaitu:

(1)isi

(2)penyusuan

(3)bahasa


Dari segi isi, guru hendaklah mentaksir perkaitan dan kerelevanan isi dan bahan dengan tajuk karangan. Dari segi penyusunan, guru hendaklah menilai kebolehan pelajar untuk menyusun dan menstruktur isi dan bahan dalam satu keseluruhan yang wajar dan menarik. Manakala dari segi bahasa pula, guru hendaklah menggunakan gaya yang menarik.

2. Darjah Pemarkahan Menurut Koh Boh Boon (1981).

Pemarkahan boleh terdiri daripada tiga darjah iaitu cemerlang, sederhana dan lemah. Dari segi isi , kriteria bagi darjah masing-masing adalah disenaraikan di bawah:Cemerlang:
Idea pokok dibincang secara jelas dan disokong dengan jelas dan disertakan dengan butir-butir yang konkrit dan bersangkutan.

Sederhana:
Idea pokok dibincang tetapi terlalu ringkas dan am. Perbincangan disokong dengan butir-butir konkrit tetapi kadang kala butir-butir itu diulang dan tidak berkait atau tidak lengkap.

Lemah:
Idea pokok kurang jelas, keliru, atau tidak disokong dengan butir- butir konkrit dan tidak berhubung.


Syarat-syarat dari segi penyusunan adalah seperti berikut:

Cemerlang:
Tema dikembangkan dengan teratur selangkah demi selangkah, perenggan-perenggannya adalah bersepadu dan satu perenggan beralih ke perenggan yang lain dengan licin. Perenggan berkenaan dikembangkan secara menarik dan seimbang dengan penekanan yang wajar.

Sederhana:
Pelan tema kadang kala tidak teratur, diperkembangkan secara tidak seimbang atau memberi penegasan yang tidak sesuai, perenggan berkaitan tetapi peralihan dari satu perenggan ke satu perenggan lain kadang kala tidak licin dan membosankan.

Lemah:
Tema tidak dikembangkan atau dikembangkan dengan tidak konsisten, tidak kena-mengena dan diulangi, perenggan-perenggan tidak bertalian dan peralihan dari satu perenggan ke satu perenggan lain adalah tidak jelas dan tidak berkesan.


Dari segi bahasa, kriteria-kriteria berikut patutlah digunakan:

Cemerlang:
Ayat-ayat dibina dengan baik, bersepadu, berkesan dan menggunakan palbagai ragam. Perkataan-perkataan dipilih dan digunakan dengan sangat berkesan, menarik, tepat dan penuh dengan bunga bahasa. Penggunaan tatabahasa, tanda bacaan dan ejaan yang baku.

Sederhana:
Ayat-ayat digunakan secara betul tetapi tidak bersifat luar biasa
dan juga kadang kala bersifat seragam saja. Perkataan-perkataan dipilih dan digunakan secara sesuai, jelas dan kadang kala berbunga. Kadang kala terdapat penyelewengan dari tatabahasa, tanda baca dan ejaan yang baku.

Lemah:
Ayat-ayat tidak bersepadu, tidak berlainan, keliru, tidak sempurna dan membosankan. Perkataan-perkataan dipilih dan digunakan dengan tidak munasabah, kabur, tidak berbunga bahasa atau kurang baku. Penglahiran idea-idea terhalang kerana sering terdapat penyimpangan daripada tatabahasa, tanda baca dan ejaan yang baku.

Dengan itu, Koh telah membina satu skema pemarkahan untuk menilai karangan bahasa Melayu Tingkatan IV dan V. Setiap aspek penulisan, iaitu isi, penyusunan dan bahasa diberi markah antara satu hingga sepuluh. Kerangkanya adalah seperti berikut:

Darjah Gred Markah
Cemerlang A 10, 28-30
B 8-9, 24-27
Sederhana C 6-7, 18-23
D 4-5, 12-17
Lemah E 3, 9-11
F 1-2, 1-8

Persoalan yang timbul di sini, ialah sama ada patut diberi nisbah agihan markah karangan menurut misalnya nisbah 1:1:2 bagi isi: penyusunan: bahasa. Ini bermakna kita tidak perlu patuh pada satu sistem saja.


Kelemahan Ujian Esei

Karangan mengukur kebolehan seseorang pelajar untuk menyusun ideanya, memilih kosa katanyadan untuk melahirkan ayatnya. Secara ringkas, dia menilai bagaimana seseorang mencetuskan idea pada kertas. Walaupun karangan boleh digunakan sebagai alat ujian tetapi ada beberapa kekurangannya. Menurut R. Lado (1980:20), terdapat tiga kekurangan karangan bertulis.

a. Aspek Bahasa yang Digunakan Terhad
Sebuah karangan tidak mengandungi semua pola ayat di dalam bahasa itu, begitu juga kosa kata, ejaan dan tanda baca juga adalah terhad. Dalam sebuah karangan tidak terdapat satu pun ayat perintah. Kosa kata yang diperlukan bagi sebuah karangan itu amat terhad dan khusus. Dalam karangan pelajar boleh meninggalkan sesuatu yang menjadi masalah baginya.

b. Pengetahuan Pelajar Mempengaruhi Pengolahan
Sebuah karangan juga tidak dapat memberi kenyataan sepenuhnya tentang kebolehan pelajar menyusun fikirannya atau mengolah sebuah tajuk yang matang. Sekiranya tajuk yang diberi kepada pelajar itu melibatkan sesuatu yang sudah diketahuinya, maka pengetahuannya mengenai tajuk tersebut akan menentukan penyusunan dan cara dia mengolah karangan tersebut. Sekiranya dia tidak mengetahui tajuk tersebut, maka dia tidaklah dapat menunjukkan apa-apa kemampuan bahasa.

c. Kesukaran Pemeriksa
Dari segi praktisnya pula, amatlah sukar memeriksa sebuah karangan. Menulis sebuah karangan memakan masa dan berubah dari semasa yang lain. Oleh itu pemarkahannya mungkin tidak tepat. Lagipun, pernah terdapat guru memberi markah yang berbeza-beza semasa memarkahkan karangan yang sama. Jadi, amat bersukar mendapat keadilan di dalam pemarkahan karangan.

Cara Memperbaiki Keberkesanan Ujian Esei

Untuk tujuan guru yang ingin memperbaiki reka bentuk dan pemarkahan ujian esei, Harris (1996) telah mengemukakan syor-syornya dalam dua peringkat.


a. Penyediaan Ujian

Biasanya ujian karangan patut diadakan sebanyak dua kali, atau kalau karangan pendek patut diadakan beberapa kali untuk menjadikannya lebih sah daripada membuat satu karangan panjang saja. Beberapa karangan yang dikehendaki ditulis pada masa yang berlainan, ini adalah lebih baik jika dibandingkan dengan karangan-karangan yang terpaksa disiapkan di dalam satu masa yang sama. Prestasi pelajar untuk menghasilkannya terjejas apabila diminta menulis beberapa buah karangan sekaligus.

b Tajuk Perlu Sesuai Untuk Semua
Tajuk penulisan esei perlu diberi di dalam lingkungan kemampuan semua. Kita mesti berusaha mencari tajuk karangan yang dapat menimbulkan minat semua pelajar dan di samping itu dapat mencabar pelajar yang lebih berkebolehan. Kita mesti mengelakkan tajuk yang memerlukan darjah kekreatifan dan kepintaran yang tinggi. Tujuan ujian am kemahiran mengarang ialah untuk memperlihatkan sampel penulisan setiap pelajar bagi mengenalpasti kemahirannya mengutarakan sesuatu di dalam bentuk prosa yang jelas, berkesan dan bertatabahasa, bukan untuk mengukur daya kekreatifannya. Tajuk yang berbentuk pemerian terus juga dapat mencapai objektif ini.

c. Tajuk dan Arah Perlu Khusus
Tajuk esei perlulah jelas dan khusus, serta memberi arahan jelas. Tajuk karangan yang terlalu umum dan tidak terhad akan menyebabkan pelajar menghasilkan karangan yang terkeluar daripada dugaan penilai. Karangan yang dihasilkan oleh pelajar itu menjadi amat berbeza sekali isinya.


d. Pilihan Tajuk Ditiadakan
Setiap pelajar harus dapat memilih dan membuat tajuk yang berlainan daripada pelajar yang lain. Oleh itu, masalah timbul kerana guru menghadapi kesukaran untuk membuat perbandingan prestasinya. Untuk memastikan semua pelajar membuat tugasan yang serupa elok jangan diberi pilihan tajuk di dalam latihan.


e. Tajuk Karangan Diuji Sebelum Ditugaskan
Seorang penilai seharusnya mencuba membuat karangan itu sendiri sebelum tajuk karangan diberi kepada pelajar-pelajarnya. Masa yang digunakannya dicatat supaya tidak berlaku kesuntukan masa. Seelok-eloknya, jangka masa yang dipakai oleh guru itu sendiri untuk dijadikan masa ujian karangan.


Ujian Menulis Karangan

Sebuah karangan harus ditulis dengan bahasa yang gramatis dalam bentuk komunikasi, sama ada pemerian, pengisahan, pemaparan ataupun pujukan. Di samping itu, apa yang hendak diperkatakan atau isi karangan harus diolah dan disusun dalam ayat, perenggan sehingga menjadi sebuah karangan yang tepat dengan maksud dan tajuknya.

Oleh yang demikian, ujian karangan perlu dibina dari peringkat yang memudahkan murid-murid menulisnya, iaitu dengan memberi bahan-bahan rangsangan sebagai panduan seperti gambar bersiri, gambar keseluruhan, carta, senarai perbendaharaan kata, ungkapan dan sebagainya dan termasuk nota-nota mengenai isi karangan.

Latihan (Tidak Formal) Meringkaskan Karangan

Dalam Sukatan Pelajar Bahasa Melayu untuk Tingkatan I,II,III, tidak ada cadangan yang jelas untuk mengajar murid membuat ringkasan karangan. Akan tetapi dalam proses penguasaan penulisan Bahasa Melayu, aktiviti dan latihan meringkaskan karangan mungkin boleh dijalankan apabila murid sudah mahir menulis karangan, kerana menulis ringkasan daripada petikan karangan hanya boleh dibuat setelah kemahiran menulis ayat-ayat kompleks dikuasai oleh murid-murid.

Oleh itu, di dalam bilik darjah, ujian tidak formal, iaitu membuat ringkasan petikan karangan yang mudah, patut dimulakan dengan aktiviti mencatat hal-hal yang menjadi pokok dalam keseluruhan karangan dan diikuti dengan penulisan ayat untuk mengolah keseluruhan maksud petikan karangan tersebut dengan ringkas dan tepat dengan maksud asalnya.

Namun begitu, penilaian terhadap kemahiran meringkaskan karangan yang mungkin boleh dimulakan pada peringkat Tingkatan Tiga, hanya sekadar untuk mengesan dan mengenal pasti sama ada murid sudah boleh meringkaskan karangan mengenai hal-hal yang mudah, agar dengan kemahiran tersebut mereka boleh memetik nota-nota dan siaran bagi keperluan seharian.

Ujian karangan Bahasa Malaysia
Dalam proses ujian karangan, murid dapat menunjukkan kebolehannya secara keseluruhan. Biasanya, dalam proses ujian ini murid-murid berfikir tentang apa yang akan diperkataan, lantas melahirkan buah fikiran sebaik-baiknya.
Bentuk soalan karangan sebagai alat ujian yang biasa dikemukakan kepada murid-murid dalam peperiksaan adalah seperti berikut:

1. Bebas dan terbuka
Bentuk ini memberi kebebasan yang luas kepada murid. Mereka hanya diberi tajuk-tajuk untuk dipilih.
Contohnya: Suasana di sebuah pasar tani.

2. Sambutan diperluaskan
Bentok soalan ini memerlukan murid memperluaskan atau memperkembangkan satu-satu idea. Misalnya, satu tajuk karangan yang bahagian permulaan atau akhir cerita diperturunkan dan murid dikehendaki menulis karangan berdasarkan permulaan atau akhir cerita itu.

Contohnya:
Aku sedang berbasikal pulang dari sekolah. Hujan turun dengan lebatnya. Aku mempercepat kayuhan basikalku. Tiba-tiba……

3 Sambutan-Terhad
Soalan jenis ini agak terhad dari segi bentuk dan juga bidang dan menentukan bagaimana murid harus menjawab soalan.
Contohnya :
Bincangkan kebaikan dan keburukan tinggal di bandar.

4. Berstruktur
Soalan jenis ini megemukakan satu persatu berkenaan sesuatu perkara atau proses sehingga menjadi satu keseluruhan perkara atau proses tersebut.
Contohnya :
Televisyen adalah:
- menjadi alat hiburan;
- menambah pengetahuan;
- menjadi sahabat orang kesunyian;
- mengalakkan keganasan;
- dan mengubah sikap manusia.


5. Berpandu

Soalan jenis ini lazimnya menggunakan bahan rangsangan seperti gambar, peta, carta dan lain-lain.Murid-murid di kehendaki menjawab soalan atau menulis karangan berdasarkan bahan-bahan rangsangan yang disediakan. Selain itu, ada juga digunakan rangka karangan sebagai rangsangan.

Contohnya:
Banyak persatuan dan kelab ditubuhkan di sekolah-sekolah. Pilih satu daripada persatuan aatau kelab tersebut dan tulis sebuah karangan mengenainya dari segi:

(a) Tujuan
(b) Aktiviti-aktiviti
(c) Faedah-faedah
(d) Kejayaan-kejayaan yang telah dicapai.

Isu dalam pengujian karangan ialah adakah soalan ujian karangan yang dikemukakan oleh guru kepada pelajar merangkumi pembinaan item soalan yang sesuai dengan tahap pemikiran setiap murid? Isu ini muncul apabila soalan karangan yang dikemukakan hanya merangkumi tahap pemikiran dan pencapaian sekelompok murid sahaja. Contohnya, untuk soalan karangan berbentuk pengalaman: Ceritakan pengalaman anda semasa bercuti di luar negara pada musim cuti sekolah yang lalu. Soalan ini memerlukan murid menceritakan pengalaman yang mereka alami/lalui semasa pergi bercuti ke luar negara. Soalan ini hanya sesuai untuk kelompok murid yang mungkin dilahirkan dan dibesarkan dalam keluarga yang mengamalkan gaya hidup mewah dan menjadikan percutian ke luar negara sebagai aktiviti tahunan mereka. Namun soalan ini tidak mungkin dapat dijawab oleh murid yang datang dari latar belakang keluarga sederhana ataupun rendah. Kelompok murid-murid ini mungkin tidak dapat membayangkan dalam pemikiran mereka bagaimanakah situasi dan perasaan yang dialami apabila pergi bercuti keluar negara kerana mereka tidak pernah mengalaminya disebabkan faktor ekonomi keluarga yang tidak mengizinkan. Semasa membina soalan, guru seharusnya mengambil kira faktor demografi murid-murid mereka. Perkara ini amat penting untuk dipertimbangkan oleh para guru bagi membolehkan setiap murid mempunyai peluang yang sama untuk menjawab setiap soalan yang dikemukakan. Apabila perkara ini berlaku, barulah boleh dikatakan soalan yang dikemukakan mempunyai kesahan.


Pengujian Kefahaman

Kefahaman membaca membawa erti memahami apa yang ditulis oleh seseorang pengarang. Tanggungjawab penting bagi guru bahasa adalah untuk mengajar murid-muridnya memahami mesej pengarang daripada apa yang dibaca. Jika murid tidak memahami apa yang dibaca oleh pengarang, mereka tidak boleh dikatakan membaca.
Untuk memahami mesej pengarang, murid perlu mencari makna daripada rangkaian perkataan-perkataan. Ada beberapa pendapat mengatakan, untuk mencari makna kita perlu menumpukan perhatian kita terhadap ayat atau perenggan. Manakala ada pendapat lain mengatakan, frasa dan klausa juga mengandungi mesej dan ini harus dijadikan tumpuan pengajaran kefahaman.

Perkara yang penting dalam proses membaca adalah penguasaan makna yang terkandung dalam simbol tercetak dan makna di dalam konteks ini bermaksud satu kombinasi penerangan kompleks yang ingin disampaikan oleh pengarang kepada pembaca-pembacanya. Sebagai contoh, perkataan “air” mempunyai makna. Manakala ayat “air sungai itu mengalir deras” mengandungi satu pemikiran. Dalam keadaan ini, penguasaan makna berlaku dengan memahami perhubungan antara perkataan tersebut. Kita boleh menyoal seorang murid yang telah membaca ayat tersebut, apa makna “air”. Mungkin dia sudah mengetahui apa “air” berdasarkan pengalamannya, dan ayat tersebut tidak menerangkan makna air. Soalan yang lebih baik untuk mendapatkan makna keseluruhan ayat tersebut ialah “Bagaimana keadaan air itu mengalir?” atau satu soalan yang lebih baik ialah “Mengapa air sungai itu mengalir deras?” Dalam soalan ini, murid-murid diperlu merumuskan makna yang terkandung dalam ayat tersebut dan juga makna yang terkandung dalam ayat-ayat yang sebelumnya atau selepasnya.


Faktor yang Mempengaruhi Kefahaman Membaca

Dalam menentukan unit yang terpenting dalam kefahaman membaca, kita dapati bukanlah satu perkataan tetapi satu unit yang mengandungi rangkaian perkataan-perkataan. Seterusnya, terdapat 4 faktor yang boleh menpengaruhi perkembangan kefahaman membaca seseorang murid:

1. Tahap kefahaman yang diperlukan. Ini dikaikan dengan kemahiran kefahaman yang berbeza yang memerlukan jenis dan tahap pemikiran yang berbeza.
2. Kefahaman berlaku dalam bentuk satu kontinum berdasarkan kepanjangan atau jumlah isi penerangan yang diperlukan oleh seseorang untuk membaca pada tiap-tiap satu ketika. Kebanyakan murid tidak mengalami masalah membaca cerita-cerita pendek, manakala jika diberi satu novel yang sama tahap kesusahannya, murid-murid tersebut mengalami pelbagai masalah membaca dan memahaminya kerana jumlah isi kandungan dalam novel tersebut terlalu banyak untuk diingat (Otto, McMenemy dan Smith, 1973). Jumlah isi kandungan mempengaruhi ketepatan pengukuran kefahaman kerana selalunya ujian-ujian kefahaman standard merupakan ujian di mana bahan bacaan adalah keratan pendek yang jauh berbeza dengan keratan bacaan di dalam situasi pengajaran pembelajaran di dalam bilik darjah yang selalunya lebih panjang dan padat isi kandungannya.

3. Tahap kesusahan bahan bacaan mempengaruhi kefahaman. Kebolehbacaan pula adalah dipengaruhi oleh kepanjangan dan kepadatan ayat dan juga bilangan perkataan-perkataan baru yang diperkenalkan (Klare,1975).

4. Selain daripada faktor-faktor di atas, latar belakang pengalaman murid merupakan satu faktor kesediaan yang mempengaruhi kefahaman.


Beberapa Pandangan Terhadap Kefahaman

Barrett (1968) mengemukakan lima peringkat sebagai kefahaman iaitu:
1. kefahaman “literal”
2. organisasi semula;
3. kefahaman inferensi;
4. penilaian;
5. penikmatan.

Nila Banton Smith (1969) pula mengemukakan empat jenis kemahiran kefahaman:
1. kefahaman literal
2. kefahaman tafsiran
3. kefahaman kritikan
4. kefahaman kreatif

“Dalam kefahaman literal penuntut cuba mendapat makna terus dari penulis yang menulis teks; dengan tafsiran ia cuba menambah makna yang diberi oleh teks penulis; dalam membaca secara kritikal ia menilai dan mengemukakan pandangan terhadap teks. Dalam bacaan kreatif, pembaca meninggalkan teks penulis dan dengan daya sendiri melihat keluar darinya untuk mencari atau melahirkan idea-idea baru, mendapatkan maklumat tambahan, mencari jawapan terhadap soalan atau mencari penyelesaian atau masalah-masalah dalam kehidupan” (smith,1969).

Contoh
Pada hujung minggu yang lepas, saya terpaksa tinggal sendiran di rumah kerana ibu bapa saya pergi ke tempat kenduri kahwin. Untuk menghilangkan rasa jemu, saya membaca sebuah buku cerita.
Ketika saya leka membaca , tiba-tiba saya terdengar suara riuh-rendah meminta tolong. Saya segera menjenguk ke luar. Alangkah terkejutnya saya apabila saya dapati asap berkepul-kepul keluar dari rumah jiran saya. Suatu kebakaran telah berlaku.
Orang ramai mula berkumpul di situ. Ada yang cuba memadamkan kebakaran dan ada yang menolong memunggahkan barang-barang. Saya mulai berasa bimbang kalau-kalau api itu merebak ke rumah saya.
Tanpa berlengah-lengah lagi , saya terus menelefon pihak bomba. Sepuluh minit kemudian, anggota bomba pun tiba di situ.
Ahli-ahli bomba telah bertungkus-lumus memadamkan api tersebut. Akhirnya kebakaran itu dapat dikawal daripada merebak. Saya berasa gembira kerana rumah saya terselamat daripada kebakaran tersebut.


Soalan-soalan kefahaman:
1. Ke manakah ibu bapa penulis semasa kejadian tersebut berlaku?
2. Mengapakah orang ramai berkumpul di depan rumah jiran penulis?
3. Selain daripada barang-barang, apakah dokumen-dokumen penting yang perlu diselamatkan semasa kebakaran?
4. Pada pendapat anda, apakah punca kebakaran tersebut?
5. Pada pendapat anda, apakah yang akan terjadi sekiranya penulis tidak berada di rumah pada ketika itu?
6. Apakah pengajaran yang anda perolehi melalui cerita ini?

Isu yang timbul ialah adakah petikan pemahaman yang dikemukakan oleh guru benar-benar dapat difahami oleh murid? Situasi ini berlaku apabila soalan yang dikemukakan oleh guru kurang difahami dengan jelas oleh murid. Keadaan ini sering berlaku apabila murid-murid dikehendaki menjawab soalan kefahaman berdasarkan petikan klasik. Masalah berlaku apabila murid-murid tidak dapat memahami maksud perkataan dan ayat-ayat yang digunakan dalam prosa tersebut sedangkan dalam format pengujian, murid-murid dikehendaki untuk menjawabnya. Maka wujudlah situasi murid menjawab berdasarkan kefahaman mereka sendiri dan berlaku situasi seperti ayam bercakap dengan itik apabila kedua-dua pihak guru dan murid tidak memperoleh keperluan sebenar pengujian dilakukan. Bagi mengatasi perkara ini, guru bertanggungjawab untuk mengajar murid-muridnya memahami mesej pengarang. Jika murid tidak memahami apa-apa yang ditulis oleh pengarang, mereka tidak boleh dikatakan membaca. Jadi, apabila seseorang guru mengajar membaca, tujuan yang sebenarnya ialah untuk memahirkan murid-murid mendapatkan makna daripada apa-apa yang dibaca. Menurut Bloomfield (1961), kandungan dalam bacaan sangat penting dan membaca bukan sahaja kemahiran untuk mendekoding lambang-lambang tetapi juga memahamkan keseluruhan perkataan dan seterusnya keseluruhan teks tersebut.


Pengujian Rumusan

Rumusan merupakan satu bentuk penyoalan yang terdapat dalam kertas 2, Bahasa Melayu SPM. Bahagian ini menguji kebolehan dan keupayaan calon membaca pelbagai jenis bahan dengan cekap dan kritis serta dapat membuat tafsiran, penilaian dan rumusan yang wajar.

Isu yang timbul untuk pengujian rumusan ialah adakah pengujian rumusan benar-benar menguji kemampuan murid untuk mengarang dan adakah kemahiran menulis dipratikkan sepenuhnya? Persoalan ini timbul apabila untuk menjawab pengujian ini, murid tingkatan empat dan lima hanya diperlukan menulis karangan rumusan dengan hanya menggunakan 120 patah perkataan. Jumlah patah perkataan yang disyaratkan dikatakan tidak menggambarkan tahap kognitif pelajar yang seharusnya mampu menulis 1000 patah perkataan. Selain itu, dalam menjawab soalan ini, murid-murid hanya dikehendaki mengeluarkan semula isi-isi yang terdapat dalam petikan (tersurat) dan hanya perlu mengemukakan sekurang-kurangnya dua pendapat sendiri (tersirat). Keperluan dalam kemahiran menulis seperli yang terdapat dalam huraian sukatan pelajaran merujuk kepada keupayaan murid menulis perkataan dan ayat, serta mengeluarkan idea melalui pelbagai jenis penulisan kreatif yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan dan pengalaman peribadi dengan menggunakan ayat yang gramatis, tanda baca dan ejaan yang betul, serta tulisan yang jelas dan kemas. Murid juga digalakkan menggunakan kreativiti mereka untuk menghasilkan penulisan bahan ilmu dan imaginatif.


Isu Pengujian Tatabahasa
Menurut Siti Hajar Hj. Abdul Aziz (1996), tatabahasa ialah peraturan-peraturan bagaimana sesuatu perkataan dibentuk dan bagaimana perkataan itu bergabung dengan perkataan-perkataan lain untuk menghasilkan ayat-ayat yang gramatis. Dengan kata lain, tatabahasa ialah rentetan ucapan, pengelompokan serta pengklasifikasian unsur-unsur ucapan menurut fungsinya. Mengikut konsep tradisional pula tatabahasa ialah satu cara mengkaji bahasa berdasarkan hukum-hukum yang telah dibuat terhadap bahasa itu berdasarkan makna. Plato (429-347) menerangkan kata nama sebagai noun dan perbuatan adalah verb. Antara tokoh penulis tatabahasa bahasa Melayu yang memberi sumbangan besar kepada perkembangan dan pembinaan tatabahasa bahasa Melayu ialah Shellabear (1899) menulis "A practical Malay Grammar", Adam & Butler (1948) menulis "Grammar of the Malay Language", Tandeloo (1901) menulis "Malaisch Grammatica" dan R.O.Winstedt (1913) menulis buku tatabahasa "Malay Grammar". Di Malaysia, "Pelita Bahasa Melayu" karangan Za'ba (1953) adalah buku tatabahasa paling luas digunakan bagi memajukan bahasa dan kesusasteraan Melayu. Sebelum ini beliau juga menghasilkan Kitab Ilmu Bahasa Melayu (1926) dan Kitab Pelita Mengarang (1926) dan Ilmu Mengarang Melayu (1950).


Mengapa Tatabahasa Harus Diuji?

1. Menurut Hussein Mahmood (dalam Azman Wan Chik, Editor 1987) ialah: bahasa mempunyai peraturan-peraturan yang tersendiri dan berlainan antara satu bahasa dengan satu bahasa yang lain. Dalam pengujian bahasa bilik darjah, tatabahasa harus mendapat tempat kerana aspek tatabahasa diajar kepada murid murid. Sesuatu ujian yang sah harus menguji apa yang telah diajar yang terdapat dalam sukatan pelajaran. Oleh kerana ujian bilik darjah lazimnya dianggap sebagai ujian pencapaian, maka segala aspek bahasa yang telah diajar hendaklah diuji, termasuklah aspek tatabahasa.
2. Pengujian aspek tatabahasa ini telah banyak dikaji oleh ahli-ahli pengujian bahasa. Lado (1967) misalnya, telah cuba membahagikan kefahaman bahasa kepada komponen-komponen yang kecil dengan tujuan untuk mencari unsur-unsur yang sama dalam kefasihan bahasa. Beliau berpendapat bahawa bahasa mengandungi unsur-unsur yang terdiri daripada pembolehubah-pembolehubah yang tidak boleh berdiri dengan sendiri, tetapi bersepadu ke dalam kemahiran-kemahiran seperti bertutur, mendengar, membaca, menulis dan mungkin juga menterjemahkan.

3. Smith dan Berger (1968) sependapat dengan Lado, iaitu kemahiran-kemahiran bahasa boleh diasingkan kepada pembolehubah-pembolehubah yang sama. Mereka mengatakan bahawa semua kemahiran menggunakan teras struktur morfologi dan kosakata yang sama. Dari kajian yang dibuat oleh Lofgren (1969), beliau telah mengenal pasti pembolehubah tatabahasa sebagai perubahan yang sama bagi mengukur kefasihan bahasa dan dengan memberi beberapa ujian tatabahasa dan kosakata, kita dapati darjah kebolehpercayaan yang tinggi menggred penuntut dalam kemahiran berbahasa. Katanya, kefasihan dalam perbendaharaan kata dan struktur adalah merupakan faktor utama dalam kefasihan bahasa.

4. Kajian yang dibuat oleh Ingram (1968) menunjukkan tatabahasa mempunyai pertalian yang sederhana tingginya (0.68) dengan kefahaman. “SRA achievement Series” (bagi Gred 2-4) pula mempunyai indeks pertalian antara 0.572-0.605 dengan kefahaman; 0.659 dengan huruf besar dan tanda-tanda bacaan. Dalam ujian ULCA ESLPE 1, tatabahasa mempunyai indeks pertalian 0.50 dengan karangan; 0.50 dengan fonologi dan 0.65 dengan rancana. Dalam ujian TOEFL yang dijalankan oleh Gue dan Holdaway (1973), struktur bahasa (Bahasa Inggeris) menunjukkan pertalian 0:74 dengan perbendaharaan kata; 0.65 dengan kefahaman membaca dan 0.82 dengan kebolehan menulis. Lofgren telah mengemukakan pertalian antara bahagian-bahagian ujian kefasihan bahasa sebagai :

perbendaharaan kata dan nahu dengan membaca : 0.84
perbendaharaan kata dan nahu dengan menulis : 0.92
perbendaharaan kata dan nahu dengan kefahaman mendengar: 0.78
perbendaharaan kata dan nahu dengan bertutur: 0.85


Pengujian Tatabahasa
Tajuk kecil ini berkaitan dengan bagaimana aspek tatabahasa harus diuji. Soalan ini ada kaitan dengan pendekatan, teknik dan format ujian yang digunakan bagi menguji tatabahasa.

1. Amat sukar dan tidak praktis bagi kita menguji semua aspek tatabahasa yang terdapat di dalam “keseluruhan bahasa” bahasa Melayu. Aspek-aspek tatabahsa Melayu yang dinyatakan dalam sukatan pelajar sahaja yang harus diuji. Timbul pula persoalan, apakah kesemua aspek tatabahasa (mofologi dan sintaksis) dalam sukatan pelajaran bahasa Melayu itu harus diuji dalam semua penggunaannya dalam bahasa? Di sini timbul dua masalah: pertama ialah masalah sampel dan kedua adalah masalah tujuan ujian diadakan. Kedua-dua masalah ini boleh diselesaikan, bergantung kepada tujuan ujian itu diadakan, sama ada ujian pencapaian atau ujian yang merujuk kepada Nilai-Tara. Ujian jenis kedua ini merupakan ujian diangnostik. Yang penting, kedua-dua jenis ujian ini harus dapat memberi maklumat yang berguna atau diperlukan lagi sah. Bagi Lado (1972), mempelajari pola-pola yang menjadi masalah dalam bahasa merupakan aktiviti mempelajari sesuatu bahasa (iaitu Bahasa Kedua).

2. Di samping itu, kita harus dapat membezakan antara pendekatan dan teknik ujian serta kemahiran-kemahiran dalam ujian bahasa. Bertutur, mendengar, membaca dan menulis adalah kemahiran -kemahiran bahasa. Menulis karangan, temuduga, memberi syarahan dan berlakon misalnya, adalah teknik ujian, manakala “penghasilan” (bertutur dan menulis) dan “penerimaan” (mendengar dan membaca) adalah pendekatan. Dari segi praktis dan kebolehpercayaan, ujian “pendekatan penerimaan” misalnya kefahaman adalah lebih baik daripada “pendekatan penghasilan”.


Pemilihan Objektif Unit (Tatabahasa)

Pilihan objektif-objektif ujian bagi tatabahsa yang boleh dibuat mengikut langkah-langkah seperti berikut:

(a) Tentukan kandungan tatabahsa yang terdapat dalam sukatan pelajaran dan senaraikan mengikut kumpulan-kumpulannya, misalnya morfologi, imbuhan awalan, akhir, serentak, sintaksis (jenis-jenis ayat dan lain-lain).
(b) Tentukan bagaimana murid-murid dapat menunjukkan penguasan tatabahasa. Adakah murid-murid dapat mengenal atau menyesuaikan dan menggunakan unsur-unsur tatabahasa.
(c ) Tetapkan objektif-objektif yang hendak dicapai bagi tiap-tiap aspek tatabahasa yang hendak diuji.
(d) Padankan butiran-butiran ujian dengan “taksonomi”
(e) Menilis butiran-butiran ujian.
(f) Merancang sistem pemarkahan.

Bagi (a), (d) di atas, satu pelan ujian perlu disediakan.

Pembinaan Bahan Ujian Tatabahasa

Terdapat banyak teknik dan bentuk ujian yang digunakan dalam menguji kemahiran tatabahasa dalam bilik darjah. Bentuk-bentuk ini dapat digolongkan kepada dua kategori iaitu “Ujian Berbentuk Subjektif” dan “Ujian Berbentuk Objektif”. Pilihan berbentuk ujian adalah bergantung kepada kebijaksanaan membina ujian dan juga beberapa faktor lain. Azman Wan Chik telah memberikan beberapa kriteria dalam memilih bentuk ujian ini. Antaranya:

1. Ujian objektif digunakan apabila:

(a) Kumpulan yang diuji besar dan bahan ujian yang ditubuhkan itu akan diulang kegunaannya pada masa-masa hadapan kelak.
(b) Kita ingin mengalakkan pelajar mempelajari tentang aspek-aspek formal bahasa tersebut seperti tatabahasa dan ejaan.
(c ) Kita hendak menguji kefahaman dan kebolehan menggunakan prinsip-prinsip dan peraturan-peraturan bahasa yang telah diajar kepada mereka.
(d) Kita mementingkan keadilan sepenuh-sepenuhnya dalam pemarkahan dan tidak ingin timbul masalah “makan -sebelah” daripada pemarkah.
(e) Guru sendiri lebih yakin akan kebolehannya untuk menubuh bahan ujian objektif yang bermutu, daripada menilai jawapan-jawapan jenis esei dengan adil dan tepat berdasarkan kriteria-kriteria tertentu.
2. Kita boleh mengunakan bahan ujian berbentuk esei apabila :
(a) Kumpulan yang hendak diuji itu kecil dan bahan ujian itu tidak akan diulang penggunaannya pada masa depan.
(b) Guru ingin dengan seboleh-bolehnya untuk memberi galakan dan kepujian bagi perkembangan kemahiran manusia.
(c ) Guru sendiri yakin akan kemampuan kemahirannya sebagai pembaca yang kritis dan tidak sebagai penubuh butiran-butiran soalan yang rapi.
(d) Guru ingin menguji daya kreatif bahasa pelajar dan bukan kebolehannya dalam aspek-aspek formal bahasa tersebut.

Tujuan Penilaian Tatabahasa

Tujuan penilaian tatabahasa berkait rapat dengan tujuan pengajaran tatabahasa. Penilaian tatabahsa Bahasa Melayu di peringkat sekolah menengah rendah adalah untuk menaksir aras kecekapan murid dalam menggunakan berbagai-bagai bentuk jenis kata, pola frasa dan ayat untuk melahirkan idea atau perasaan dalam konteks yang sesuai dengan peringkat perkembangan kognitif mereka. Oleh itu, sesuatu ujian tatabahasa Bahasa Melayu seharusnya lebih menitikberatkan kebolehan dalam penggunaan tatabahasa daripada pengetahuan tentang tatabahasa. Ini merupakan satu prinsip yang amat penting dalam penilaian tatabahasa Bahasa Melayu. Perbincangan ujian tatabahasa Bahasa Melayu di peringkat Sekolah Menengah Rendah di sini akan lebih menekankan tujuan diagnostik iaitu mengesan kelemahan atau kekurangan khusus dalam penggunaan tatabahasa daripada mengukur aras pencapaian murid. Hasil daripada ujian diagnostik akan menolong guru mengenalpasti kesulitan murid dan merancang tindakan pemulihan yang perlu.

Isunya, adakah pengujian tatabahasa dapat menguji kemahiran bertutur murid-murid? Isu ini timbul apabila soalan pengujian yang dikemukakan kepada murid-murid adalah berbentuk soalan objektif (menengah rendah) dan hanya satu bahagian yang memerlukan murid membina ayat (menengah atas). Oleh itu, pengagihan yang dilakukan ini tidak dapat menentukan kemahiran mereka berbahasa dengan menggunakan tatabahasa yang betul dan gramatis.

Contoh Ujian Tatabahasa
1. Pilih ayat-ayat yang betul tatabahasanya:
i. Ibu saya membeli baju baru.
ii. Menyanyi sedang kanak-kanak itu.
iii. Kakak sedang menulis.
iv. Saya kaki berjalan ke sekolah.
v. Sekolah kami rumah dekat.
vi. Kucing kamu siapa nama.

2. Susun semula perkataan-perkataan yang diperikan supaya terbentuk ayat-ayat yang betul tatabahasanya.
i. Saya kucing tikus menangkap.
ii. Padang ada rumah saya di hadapan.
iii. sekali berpusing kipas yang dengan laju baru saya beli itu.
iv. Polis berjaya itu menangkap penjahat orang dua.
v. Ibu saya hati sangat baik.

3. Buat ayat daripada perkataan-perkataan berikut:
pasang memasang terpasang
ikut mengikut terikut
usik mengusik terusik
beli membeli terbeli

4. Bezakan maksud me-kan dan me-i dengan membentuk dua ayat daripada perkataan berikut dengan menggunakan imbuhan-imbuhan tersebut.
naik, jalan, turun, siram, campur

5. Sambungkan ayat-ayat yang diberi dengan menggunakan kata hubung.
i. Ayah saya ke pejabat. Ibu saya ke pasar
ii. Dia membaca surat khabar. Dia mendengar radio.
iii. Kakaknya amat rajin. Dia pemalas.
iv. Saya tidak begitu sihat. Saya pergi ke sekolah.
v. Kamal berjalan seorang diri. Kamal berjalan pantas.

6. Betulkan imbuhan pada perkataan yang bergaris dalam ayat-ayat di bawah
i. Saya tidak berangkat meja yang berat itu.
ii. Bunga-bunga itu berwarna-warni dan harum menyerbak baunya.
iii. Pokok itu sedang membesarkan.
iv. Ibu digulung tikar dan simpannya di dalam bilik.
v. Jam saya telah membetulkan oleh tukang.

7. Pilih ejaan yang betul.
menggoreng mengoreng
menaikki menaiki
mengalakan menggalakkan
mengail mengkail
penganggur pengganggur
tunjukan tunjukkan


8. Namakan jenis-jenis ayat berikut:
i.Kami berjalan kaki ke sekolah.
ii. Di mana kamu simpan buku kamu?
iii. Wah, besarnya rumah awak!
iv. Suruh dia masuk dengan segera.
v. Jemput makan.
vi. Mudah-mudahan kamu cepat sembuh.

9. Baca berikan dengan teliti kemudian isikan ruang yang dikosongkan dengan perkataan berimbuhan yang sesuai, yang terdapat dalam tanda kurungan.
Ramasami ...................(mendiam, terdiam, diamkan) apabila dituduh begitu oleh AhLok. Dia..............(teringat, mengingat, diingat) semula bagaimana kakinya sengaja...................... (ditendang, tertendang, menendang) waktu bermain bolasepak dua hari yang lalu. Kalau........(menurutkan, menuruti, diturutkan) perasaan hatinya, mahu dia................... (bertumbukan, bertumbuk, menumbuk) pada hari itu. Tetapi oleh kerana dia................. (dipunyai, berpunya, mempunyai) semangat kesukanan, dia dapat...................(bersabar, menyabar, disabarkan).
” Sudahlah! Mari kita balik ”, kata Mei Wan. Meraka pun ..................(mengedar, teredar, beredar) dari dewan itu. Oleh kerana meraka........................(beramalkan, mengamalkan, diamalkan) semangat kesukanan yang tulen, mereka tidak lekas marah. Mereka mudah ...... (dimaafkan, memaafkan, bermaafan) kesilapan kawan-kawan mereka.


Isu Peribahasa

Menurut Za'ba, peribahasa ialah susunan kata yang pendek dengan makna yang luas, mengandungi kebenaran, sedap didengar dan bijak perkataannya.
Peribahasa adalah ayat atau kelompok kata yang mempunyai susunan yang tetap dan mengandungi pengertian yang tertentu seperti bidalan, pepatah dan sebagainya.
Peribahasa tradisi merujuk kepada peribahasa yang digunakan dalam pertuturan sehari-harian atau secara bercetak sebelum tarikh kemerdekaan. Peribahasa moden pula merujuk yang dicipta selepas tarikh tersebut. Peribahasa merupakan sabahagian daripada bahasa kiasan dalam budaya Melayu.
Keindahan peribahasa merupakan cara sesuatu peribahasa itu digunakan, yang membina minda. Tetapi pada masa kini, pelbagai peribahasa dicipta yang memaksa pelajar-pelajar menghafalkan seberapa banyak peribahasa seperti robot.


Kepentingan

Peribahasa yang baru dicipta ini memberikan peluang kepada penerbit buku melariskan buku masing-masing dengan mengisi buku masing-masing dengan peribahasa moden yang janggal, dengan setiap penerbit menghasilkan peribahasa masing-masing.
Selain itu, peribahasa yang baru dicipta ini juga mendorong kepada merosakkan bahasa kerana sesetengah daripadanya hanya dibuat secara serkap jarang tanpa sebarang penyeliaan oleh sebarang pihak.

Sebagai contoh (ciptaan sendiri):
Seperti tetikus tanpa wayar / seperti tetikus lepas tambatan.
Penjelasan:Tetikus dahulu terikat kepada komputer dan tidak bebas bergerak. Bagaimanapun, tetikus moden tanpa wayar bebas bergerak tanpa perlu terikat dengan komputer.
Ertinya: Seseorang yang dahulunya terikat kini bebas hendak ke mana-mana sahaja.
Contoh penggunaan: Aminah kini bebas pergi ke disko semenjak dia keluar dari rumah keluarganya dan berpindah dari kampung ke bandar, seperti tetikus lepas tambatan.

Kegunaan

Umumnya, peribahasa masih terus digunakan dalam kehidupan masyarakat Melayu sehingga hari ini. Peribahasa dapat dibahagikan kepada beberapa jenis seperti simpulan bahasa, perbandingan, perumpamaan, pepatah, bidalan dan kata-kata hikmat. Antara beberapa contoh peribahasa termasuklah “carik-carik bulu ayam, akhirnya bercantum juga”, “masa itu emas”, “ibarat burung, mata lepas badan terkurung”, “bagai aur dengan tebing”, “seperti api dalam sekam”, “seperti anak ayam kehilangan induk”, “hutang emas boleh dibayar, hutang budi dibawa mati”, “Bahasa Jiwa Bangsa”, “bertepuk sebelah tangan tidak akan berbunyi”, “ukur baju pada badan sendiri”, dan “Muafakat Membawa Berkat”.


Tujuan

Sesungguhnya tujuan utama penciptaan peribahasa adalah untuk memberikan pengajaran kepada masyarakat pada zaman dahulu kala. Selain itu, peribahasa berfungsi sebagai pengawal sosial. Hal ini bermaksud masyarakat dahulu kala sering menegur anggotanya dengan cara berkias ibarat melalui peribahasa. Dengan cara demikian, orang yang ditegur tidak mudah tersinggung. Begitulah juga dengan pihak penegur yang lazimnya terdiri daripada orang tua-tua, tidak akan berasa segan untuk berbuat demikian apabila diperlukan. Misalnya, apabila seorang tua yang ingin menegur sikap bebas anak gadisnya akan menggunakan peribahasa yang berbunyi “takkanlah perigi yang mencari timba”. Dalam konteks lain pula, seorang guru akan menasihati anak muridnya yang berasa malu untuk bertanya sesuatu dengan menggunakan peribahasa ini, “malu bertanya sesat jalan, malu berdayung perahu hanyut”.


Menurut Za'aba, terhasilnya simpulan bahasa adalah dengan berdasarkan empat perkara iaitu:

(a) Daripada perbandingan atau kiasan dengan cerita yang masyhur.
Contoh: Abu Jahal, Mat Jenin, Lebai Malang dan sebagainya.
(b) Daripada benda atau kejadian yang berlaku di sekelilingnya.
Contoh: mandi kerbau, mata duitan, kutu embun dan sebagainya.
(c) Daripada kepercayaan orang ramai
Contoh: harimau berantai, buruk siku, dimakan bulan dan sebagainya.
(d) Daripada kebiasaan atau resaman bahasa.
Contoh: ada hati, gila bahasa, beri muka dan sebagainya.

Isu pertama yang timbul dalam pengujian peribahasa dalam pengajaran bahasa Melayu ialah adakah guru mengajarkan kemahiran berkreativiti kepada murid-muridnya iaitu adakah bentuk soalan peribahasa memberi peluang kepada pelajar untuk membina peribahasa yang baru? Isu ditimbulkan kerana format peperiksaan yang dikemukakan oleh Lembaga Peperiksaan Malaysia terutamanya bagi penyoalan peribahasa hanya memerlukan murid memberi maksud peribahasa, mengemukakan peribahasa yang sesuai untuk situasi tertentu, mengisi tempat-tempat kosong dengan peribahasa yang betul dan membina ayat dengan menggunakan peribahasa yang diberi. Keperluan menjawab penyoalan ini hanya memerlukan murid menghafal, mengingat, dan mengemukakan semula peribahasa yang sedia ada. Oleh itu, dalam proses pengajaran dan pembelajaran tumpuan guru hanya kepada peribahasa-peribahasa yang terdapat dalam buku teks ataupun yang terdapat dalam buku himpunan peribahasa yang terdapat di pasaran. Guru hanya memberi maklumat kepada murid tentang peribahasa yang diajarkan dan murid berperanan untuk menghafal dan mengingat peribahasa yang diberi. Murid tidak diberi peluang untuk membina dan membentuk peribahasa sendiri berdasarkan kesesuaian dan keperluan mereka masa kini dan murid-murid diminta untuk menghafalkan seberapa banyak peribahasa seperti robot.

Isu yang kedua ialah pengajaran peribahasa di dalam bilik darjah tidak dapat memenuhi matlamat jangka panjang yang ingin dicapai oleh murid. Keadaan ini berlaku apabila kemahiran berbahasa dengan menggunakan peribahasa tidak dapat menentukan masa depan murid. Murid tidak dapat melihat dan memahami apakah keperluan sebenar mereka mempelajari peribahasa kerana tiada perkaitan yang nyata antara peribahasa dan peluang pekerjaan yang mereka pilih pada masa depan. Contohnya, seorang murid yang bercita-cita untuk menjadi seorang doktor tidak dapat menjangkakan dan mengaitkan dalam pemikiran mereka tentang hubungan peribahasa yang dipelajari dengan kerjaya sebagai seorang doktor yang memerlukan mereka memberi tumpuan kepada mata pelajaran sains yang lebih bersifat praktikal. Oleh itu, semasa proses pengajaran dan pembelajaran berlaku, guru perlu mengaitkan kepentingan pengajaran peribahasa kepada murid iaitu dengan menggalakkan murid menggunakan peribahasa yang bersesuaian dalam pertuturan seharian dalam konteks yang bersesuaian. Murid-murid perlu diajar pola-pola untuk membuat peribahasa dan soalan-soalan peribahasa yang disediakan seharusnya tidak hanya mencapah kepada peribahasa yang sedia ada.

Isu ketiga ialah adakah pengajaran peribahasa di dalam bilik darjah mampu menunjukkan perkembangan murid dari semasa ke semasa? Isu ini timbul apabila murid-murid diajarkan dengan peribahasa-peribahasa yang mempunyai laras bahasa yang tinggi dan tidak bersesuaian dengan tahap pemikiran mereka. Contohnya, murid tahun satu telah diajarkan simpulan bahasa ’ada hati’. Berdasarkan pemahaman sedia ada mereka, setiap manusia mestilah mempunyai hati tetapi maksud sebenar bagi simpulan bahasa ini ialah ’mempunyai perasaan kasih dan sayang terhadap orang lain’. Oleh itu, seharusnya guru mengajarkan peribahasa yang bersesuaian dengan tahap pemikiran pelajar mereka dan kesesuaian persekitaran mereka sama ada kanak-kanak, remaja, ataupun dewasa. Bentuk ujian peribahasa yang dikemukakan tidak harus tertumpu kepada soalan ujian yang mudah dimarkah dan objektif dari segi pemarkahan. Soalan peribahasa yang dikemukakan oleh guru seharusnya boleh menguji daya kreativiti dan sebagai hasil sampingan penikmatan mereka terhadap peribahasa.

Pengujian Komsas

Menurut Kamus Komprehensif Bahasa Melayu, sastera merupakan bahasa yang dicirikan oleh keindahan kata-kata, sama ada melalui lisan atau tulisan. Manakala kesusasteraan pula ialah hasil seni yang diwujudkan dalam bentuk prosa bebas dan puisi.

Bahasa dan sastera tidak seharusnya dipisahkan kerana keduanya diibaratkan seperti irama dan lagu. Jika salah satunya tiada, maka tidaklah bermakna salah satu yang lain itu. Dalam karya sastera, pengarang menggunakan bahasa sebagai media pengantar untuk menyampaikan idea, mesej dan pandangan mengenai dunianya. Karya sastera yang dihasilkan dapat mengembangkan bahasa seseorang kerana karya sastera biasanya menggunakan bahasa yang halus indah dan tinggi.

Bahan sastera seharusnya menjadi sebahagian daripada bahan pengajaran dan pembelajaran di sekolah. Pendedahan awal seharusnya bermula dari murid-murid itu berada di peringkat rendah bawah lagi. Dalam peringkat sekolah rendah, pengajaran bahan sastera dalam mata pelajaran Bahasa Melayu berbeza daripada pengajaran Kesusasteraan Melayu yang diajarkan secara khusus. Penggunaan bahan sastera dalam mata pelajaran Bahasa Melayu hanya menjadikan bahan sastera itu sebagai komponen yang dijadikan bahan utama bagi mengukuhkan penguasaan Bahasa Melayu murid-murid.


Kursus sastera dalam pengajaran bahasa Melayu yang dikenali sebagai komponen sastera (Komsas) telah dijadikan komponen wajib dalam mata pelajaran bahasa Melayu. Kursus ini telah diperkenalkan secara berperingkat-peringkat mulai Mac 2000 di peringkat tingkatan satu dan tingkatan empat. Kemudian, pada tahun 2001, Komsas diperluas ke tingkatan dua dan tingkatan empat. Menjelang tahun 2003, Komsas telah dapat dilaksanakan sepenuhnya dari tingkatan satu hingga tingkatan lima. Calon sulung bagi sukatan bahasa Melayu edisi penyesuaian ini mula diuji secara rasmi dalam Peperiksaan Menengah Rendah dalam subjek Komsas mulai tahun 2002 manakala calon Sijil Pelajaran Malaysia pada tahun 2001, setahun lebih awal daripada pelajar tingkatan 1, 2000.

Melalui pengajaran dan pembelajaran Komsas, unsur atau bahan sastera dalam pendidikan bahasa akan menjurus kepada aspek nilai estetik, keindahan bahasa dan sosio budaya yang tergarap dalam sesebuah karya. Hal ini dapat dilihat melalui matlamat pengajaran dan pembelajaran Komsas. Antara matlamat itu ialah untuk melahirkan pelajar yang kreatif dan kritis, meningkatkan kekuatan rohani dan intelek, memupuk kesedaran terhadap nilai estetika karya dan keindahan bahasa, mengenali dan mengurus perasaan pelajar serta meningkatkan kemahiran intrapersonel dan interpersonel.

Matlamat Komsas ini dapat digambarkan dalam kandungannya. Kandungan Komsas dibahagikan kepada dua bahagian utama. Bahagian A, Antologi yang disoal dalam Kertas 1 manakala bahagian B pula membicarakan novel dan diuji dalam Kertas 2. Antologi yang digunakan adalah mengikut peringkat tingkatan iaitu :

i) Tingkatan Satu: Antologi Sehijau Warna Daun
ii) Tingkatan Dua: Antologi Seuntai Kata Untuk Dirasa
iii)Tingkatan Tiga: Antologi Anak Bumi Tercinta
iv) Tingkatan Empat: Antologi Anak Laut
v) Tingkatan Lima: Antologi Kerusi.

Misalnya, antologi ’ Seuntai Kata Untuk Dirasa’ yang diajar di tingkatan dua mengandungi beberapa buah genre seperti puisi tradisional, sajak, prosa tradisional, cerpen dan drama. Puisi tradisonal mengandungi pantun perpisahan, pantun Joget Pahang, pantun teka-teki, syair Pesanan Ibu, syair Nur Alam Syah Lela Putera dan syair Mungkir Janji. Prosa tradisional mengandungi cerita klasik dengan tajuk, ’Pak Kaduk’, ’Putera Besar Lahir ke Dunia’, dan ’Kera dengan Buaya’. Kata orang, kalau ada yang lama tentu pula ada yang baharu. Bagi mengimbangi puisi dan prosa tradisonal, maka puisi dan prosa baru turut diajar. Sajak mengandungi tajuk, ’Mata Ayah', ’Seuntai Kata Untuk Dirasa’, ’Bicara Buat Guru’, ’Pesan Tangan Kepada Jari, ’Cinta’, dan ’Ruang’ manakala genre cerpen pihak panel pemilih yang terdiri dalam kalangan nama-nama besar sastera seperti Othman Puteh, Rahman Shaari dan lain-lain telah memilih enam buah cerpen. Cerpen yang dimaksudkan ialah Tina, Batu, Buku Catatan Farid Badrul, Mama, Erti Kasih Makna Sayang dan cerpen ’ Tangan Kanan, Kiri atau Kedua-duanya’. Drama dengan tiga buah tajuk iaitu Penunggu Pusaka, Angin dan Buyong merupakan genre yang terakhir yang terdapat dalam bahagian antologi. Antara daya penarik yang terdapat dalam genre cerpen ialah ’Tangan Kanan, Kiri atau Kedua-duanya ’, hasil nukilan penulis bukan Melayu, Tung Wai Chee yang mempunyai keistimewaan yang tersendiri.

Bahagian B atau Kertas 2 melibatkan beberapa buah novel dan diagihkan mengikut zon dan negeri.

Berikut merupakan maklumat berkenaan yang disusun mengikut negeri dan mengikut turutan yang dimulai novel tingkatan satu, dua, tiga, empat dan lima.

i) Negeri Selangor, Perlis, Negeri Sembilan dan Wilayah Persekutuan:
Meniti Kaca, Pahlawan Pasir Salak, Panas Salju, Bukit Kepong dan Konserto Terakhir.
ii) Negeri Sabah, Sarawak, Pahang dan Terengganu: Limpahan Darah Di
Sungai Semur, Timulak Kapal Perang, Ekpsedisi, Terminal Tiga dan Seteguh Karang.
iii) Negeri Melada, Johor dan Kelantan: Anak Din Biola, Trajedi 4 Disember, Merdeka!Merdeka!, Di Hadapan Pulau dan Putera Gunung Tahan.
iv) Negeri Perak, Kedah dan Pulau Pinang: Aku Anak Timur, Kapten Hassan Wira Bangsa, Kanang Cerita Seorang Pahlawan, Perlumbaan Kedua dan Julia.

Berdasarkan kandungan yang terdapat dalam Komsas, jelas menunjukkan komponen itu memberi pendedahan yang cukup tentang kesusasteraan. Kedua, melihat kepada enam genre teks (puisi tradisional, sajak, prosa tradisional, drama, cerpen dan novel) yang perlu dikuasai oleh relajar, maka pengajaran dan pembelajaran kesusasteraan merupakan sebahagian daripada sukatan bahasa Melayu yang tidak boleh diasingkan dan tanpa pengecualian. Ketiga, terdapat enam buah puisi tradisional, enam buah puisi moden, empat buah prosa tradisional, tiga buah drama, enam buah cerpen, sebuah novel yang perlu dipelajari oleh para pelajar dalam setahun. Keempat, beberapa konsep seperti ironi, sinis, woordopname dan lain-lain yang terdapat dalam gaya bahasa dapat diterap secara tidak langsung kepada pelajar semasa pengajaran dan pembelajaran bahasa Melayu.

Isu yang ditimbulkan di sini, apakah kepentingan pembelajaran komsas ini dengan kehidupan murid pada masa hadapan? Adakah pembelajaran unsur-unsur sastera akan dipraktikkan oleh murid dalam kehidupan seharian mereka? Isu ini timbul apabila murid-murid tidak dapat melihat kepentingan dan keperluan untuk mempelajarinya secara nyata. Situasi ini tidak timbul apabila murid dapat melihat akan kepentingan dan keperluan untuk mereka mempelajari mata pelajaran Matematik. Keperluan untuk mempelajarinya dapat dilihat dengan mata kasar dan dialami sendiri oleh murid. Contohnya, dalam urusan jual beli, pengetahuan akan ilmu Matematik amat diperlukan bagi membolehkan murid mempraktikkannya dalam kehidupan sehari-harian mereka. Walau bagaimanapun, keadaan ini tidak dapat dilihat dengan mata kasar apabila mempelajarinya. Pada tanggapan mereka, pembelajaran komsas hanya akan melahirkan individu yang bersikap jiwang dan suka berangan-angan. Oleh itu, dalam pengajaran, guru seharusnya dapat menghubungkaitkan kepentingan pembelajaran komsas dengan kehidupan murid-murid. Contohnya, dalam pengajaran sajak `Keindahan yang Hilang’, guru seharusnya dapat mengaitkan bahasa alam yang terdapat dalam sajak dengan kehidupan mereka. Tema yang terdapat dalam sajak seharusnya dihayati oleh murid iaitu untuk menyemai perasaan kasih dan sayang terhadap alam sekitar agar dapat dikongsi bersama dengan generasi akan datang. Sajak ini juga dapat mengaitkan peranan yang perlu dilakukan oleh pelajar bagi memastikan alam sekitar tidak tercemar. Teknik yang sesuai untuk mengajar komsas adalah dengan menggunakan teknik main peranan ataupun simulasi supaya murid dapat menghayatinya sendiri.

Menurut Abdul Rasid Jamian dan Arba’ie Sujud (2001: 31), melalui pembacaan karya sastera sebagai bahan pengajaran, murid-murid akan dapat menikmati serta menghayati kesusasteraan Melayu yang disampaikan dalam struktur bahasa yang indah. Bahan sastera biasanya digunakan untuk mengajar kefahaman, perbendaharaan kata, tatabahasa, lisan dan sebagainya. Kaedah dan teknik yang digunakan terpulang kepada guru, untuk menjadikan suasana pengajaran dan pembelajaran menarik minat murid-muridnya. Fokus pengajaran guru menggunakan bahan sastera ini ialah kepada objektif khusus bagi meningkatkan kemahiran berbahasa seperti membaca, lisan, menulis serta mempelajari peribahasa dan tatabahasa.


Dengan penekanan kepada visi `Thinking Schools, Learning Nation’, guru yang mengajar bahasa Melayu perlu membuat rombakan dan semakan semula dalam Rancangan Pelajaran dan kaedah mengajar supaya tidak ketinggalan dalam dunia ledakan informasi. Pendekatan yang dilakukan oleh guru dalam pengajaran peribahasa mestilah memberi penekanan terhadap pembelajaran sepanjang hayat yang mampu membuatkan murid mampu berdikari, berinovasi, produktif dan syumul untuk mempersiapkan diri mereka menempuh cabaran abad ke-21 ini. Oleh itu, hasil pembelajaran merupakan set kemahiran dan kecekapan berbahasa yang perlu dicapai oleh murid melalui proses pembelajaran bahasa Melayu.


Berikut diterangkan objektif penggunaan, prinsip pemilihan dan kelebihan menggunakan bahan sastera.


Objektif Penggunaan Bahan Sastera Dalam Pengajaran Bahasa Melayu

Menurut Rozaiman (2007: 10), walaupun bahan sastera digunakan sebagai bahan pengajaran, namun dari segi penggabungjalinan, objektif dan tujuan mengajarkan kesusasteraan Melayu itu boleh dijadikan dasar pengajaran dan pembelajaran Komsas. Objektif-objektif khusus Sukatan Pelajaran Kesusasteraan Melayu tersebut adalah seperti berikut:

1. memberi kefahaman tentang nilai-nilai kemanusiaan, kemasyarakatan dan kebudayaan yang terdapat dalam karya sastera;
2. menerapkan nilai-nilai moral yang dicerminkan melalui karya sastera;
3. menganalisis bentuk dan memberi kefahaman isi kesusasteraan serta menghargai nilai keindahan bahasa dalam kesusasteraan;
4. mengekalkan, menyuburkan dan memperkembangkan minat terhadap kesusasteraan; dan
5. membuat penilaian terhadap mutu sesuatu karya sastera yang sepadan dengan kemampuan pelajar.

Manakala objektif yang digariskan dalam Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu (2006:3) bagi sekolah-sekolah rendah juga mementingkan penggunaan bahan sastera dalam pengajaran Bahasa Melayu. Objektif keempat itu antara lain menyatakan:

‘membaca, memahami dan menghayati pelbagai bahan termasuk bahan-bahan kesusasteraan dan ilmiah’.


Abdul Rasid Jamian dan Arba’ie Sujud (2001:32), pula menggariskan beberapa objektif tentang penggunaan bahan sastera dalam pengajaran Bahasa Melayu seperti berikut:

1. Menggalakkan seseorang itu membaca kerana minatnya didorong oleh kebolehannya membaca, memahami dan berfikiran kritis terhadap yang dibaca. Oleh itu semakin banyak pembacaan semakin meningkat kebolehan menggunakan bahasa.
2. Memahami setiap hal dalam tatabahasa secara tidak langsung. Begitu juga dalam penggunaan bahasa daerah, ungkapan, istilah dan struktur ayat yang kesemuanya terjadi mengikut keadaan yang benar dalam karya sastera.
3. Membolehkan seseorang memberikan penafsiran atau interpretasi kepada sesuatu kenyataan yang ditemui dalam pembacaannya.
4. Menghayati keindahan bahasa dan mendorong melahirkan penggunaan bahasa yang baik serta menarik kepada perkembangan kebudayaan yang bernilai.
5. Karya sastera kebanyakannya mencerminkan dan merakamkan peristiwa perlakuan manusia, dapat mengenali sistem sosial dan sosiobudaya sekitar mereka.
6. Minat pelajar dapat dipupuk melalui pendedahan bahan-bahan sastera. Secara tidak langsung akan menanam atau menimbukan bakat yang terpendam dalam penulisan.
7. Untuk menyemai pemikiran positif dan kreatif serta optimis dalam menggalakkan hasrat dan proses pendidikan seumur hidup.
8. Untuk mendidik para pelajar mengamalkan keperibadian yang seimbang peranannya sebagai ahli sebuah komuniti.
Kelebihan Menggunakan Bahan Sastera

Penggunaan bahan sastera dalam pengajaran bahasa dapat meningkatkan keupayaan pelajar dalam menggunakan bahasa yang meluas dan tinggi kerana karya-karya sastera mengandungi bahasa-bahasa yang indah, tinggi dan perbendaharan kata yang banyak.

Selanjutnya Abdul Rasid Jamian dan Arba’ie Sujud (2001) menyatakan bahawa penggunaan bahan sastera mempunyai banyak kelebihan seperti memberikan keseronokan kepada pelajar kerana karya sastera itu mengandungi pelbagai keindahan serta huraian tentang hal-hal yang aneh dan ajaib yang diselaraskan mengikut peringkat umur pelajar.

Terdapat pelbagai jenis karya sastera yang mengikut kesesuaian peringkat umur pelajar. Oleh itu, terpulanglah kepada guru untuk memilih, menilai dan menyesuaikan bahan sastera tersebut dengan pengajarannya.

Menurut Ismail Ahmad (dalam Abdul Rasid Jamian dan Arba’ie Sujud, 2001), penggunaan bahan sastera dalam pendidikan Bahasa Melayu akan membuka ruang kepada pelajar untuk melihat dunia yang lebih luas yang bermula dari pengalaman sendiri untuk meneroka pengalaman luar hidupnya melalui hubungan masyarakat dan budayanya.

Manakala menurut Subadrah Nair (dalam Abdul Rasid Jamian dan Arba’ie Sujud, 2001), pula, penggunaan bahan-bahan sastera dalam pengajaran bacaan dan kefahaman secara langsung dapat memupuk semangat membaca dalam jiwa pelajar. Sebagai contoh, penggunaan cerpen atau cerita rakyat akan dapat membantu pelajar mengenali watak-watak, memahamkan isi cerita dan meningkatkan perbendaharaan kata serta memupuk minat pelajar dalam bidang pembacaan.

Penggunaan bahan sastera seperti pantun, sajak, cerpen atau cerita rakyat juga akan membantu pelajar bukan Melayu mengenali kebudayaan orang-orang Melayu.Prinsip Pemilihan Bahan Sastera Dalam Pengajaran Bahasa Melayu

Guru bahasa perlu bijak dalam memilih bahan sastera untuk digunakan dalam pengajaran Bahasa Melayu. Guru perlu mengambil kira tentang objektif pengajaran, pendekatan, kaedah dan teknik yang digunakan serta latar belakang pelajar yang akan diajar. Guru boleh saja memilih bahan daripada buku teks, tetapi tidak seharusnya bersandarkan kepada buku teks semata-mata. Guru perlu berusaha mencari atau memilih dari sumber-sumber lain yang bersesuaian seperti buku cerita rakyat, koleksi-koleksi sajak, pantun, cerpen dan sebagainya. Seterusnya akan disenaraikan beberapa prinsip pemilihan bahan sastera yang dianjurkan oleh ahli-ahli bahasa. Antaranya,

Menurut Asmah Hj Omar (1984), terdapat tiga aspek dalam pemilihan bahan berupa petikan seperti berikut:
i. Pandangan guru Bahasa Melayu. ‘Apakah tujuan ia memilih sesuatu petikan itu?’
ii. Kemampuan pelajar yang bergantung kepada umur, tingkat kesedaran, pengalaman, pencapaian bahasa, jantina dan sebagainya.
iii. Linguistik dan pedagogi. ‘Adakah teks yang dipilih sesuai dengan laras bahasa yang akan diajarkan?’

Selain itu, guru juga perlu menitikberatkan aspek lain seperti gaya bahasa yang baik, mempunyai unsur-unsur moral, nilai-nilai murni yang boleh diterapkan kepada pelajar, teknik penceritaan yang baik dan sebagainya. Pergerakan proses pembelajaran iaitu, daripada yang mudah kepada yang sukar dan daripada perkara yang diketahui kepada yang tidak diketahui juga menjadi sukatan-sukatan bagi prinsip pemilihan bahan sastera dalam pengajaran bahasa.

Manakala menurut B. Rahmanto (dalam EL Moody, dalam Abdul Rasid Jamian dan Arba’ie Sujud, 2001) selain prinsip-prinsip yang dikemukakan, aspek psikologi juga perlu diambil kira kerana ia berkait rapat dengan minat dan sikap pelajar dalam kesusasteraan. Peringkat tahap perkembangan psikologi kanak-kanak terbahagi kepada empat peringkat iaitu tahap khayal (umur 8-9 tahun), tahap romantik (umur 10-12 tahun), tahap realistik (umur 13-16 tahun) dan tahap generalisasi (umur 16 tahun).

Pemilihan bahan yang bersandarkan kepada tahap psikologi pelajar akan memudahkan pelajar memahami isi karya sastera yang guru sampaikan. Sebaliknya, jika guru menggunakan bahan seperti yang di luar dari latar belakang dan budaya pelajar, proses pengajaran dan pembelajaran akan menjadi kurang berkesan atau tidak berkesan sama sekali.

Dalam pada itu EL Moody seterusnya menyatakan, terdapat empat prinsip penting dalam pemilihan bahan iaitu:

i. Bahan-bahan hendaklah disusun daripada yang senang kepada yang sukar.
ii. Bermula daripada konkrit kepada yang abstrak.
iii. Adanya urutan kronologi.
iv. Disusun berdasarkan kepada strategi yang telah dirancangkan.

Daripada saranan mengenai prinsip pemilihan bahan sastera yang dianjurkan oleh ahli-ahli bahasa dan sastera, dapat dirumuskan bahawa prinsip-prinsip pemilihan bahan tersebut haruslah dilakukan dengan teliti serta mempertimbangkan perkara seperti latar belakang pelajar, bahan yang digunakan, objektif pengajaran dan sebagainya. Pemilihan bahan yang kurang teliti akan menjadikan pengajaran dan pembelajaran tidak akan membuahkan hasil yang membanggakan dan tidak berkesan.


Antara prinsip penting dalam mengubal ujian Komsas:

* Penulis perlu menyemak sukatan pelajaran dan objektif pengajaran, supaya soalan yang dihasilkan menepati sukatan pelajaran dan objektif pengajaran tersebut.

* Arahan hendaklah jelas tentang panjang jawapan dan sama ada pelajar perlu menjawab dalam kertas soalan (mengisi ruang kosong) atau dalam kertas jawapan.

* Soalan hendaklah ditulis secara padat, jelas dan tidak “berbunga-bunga”, supaya pelajar tidak membuang masa untuk memahaminya.

* Aras kesukaran setiap soalan perlu setara supaya setiap soalan yang diberi markah yang sama, mempunyai aras kesukaran yang sama juga.

* Soalan perlu ditulis supaya pelajar dapat membayangkan satu kerangka struktur yang akan memandu pelajar untuk menjawab soalan tersebut.

* Tentukan terlebih dahulu perkara yang ingin diberi markah dan markahnya untuk memudahkan penyediaan skema jawapan.

* Gunakan lebih banyak soalan berjawapan pendek (1/2 muka surat) daripada soalan berjawapan panjang (2-3 muka surat), supaya lebih banyak soalan boleh diberikan.


Kesimpulan

Kunci kejayaan pengajaran Bahasa Melayu bukan hanya terletak pada kecanggihan kurikulum atau kelengkapan kemudahan di sekolah, namun ia terletak kepada kredibiliti guru dalam mengatur dan memanfaatkan bahan pengajaran di bilik darjah. Begitu halnya dalam penggunaan bahan sastera dalam pengajaran bahasa memerlukan kekreatifan guru dalam mengolah bahan-bahan tersebut mengikut kesesuaian dan keperluan murid-murid di bilik darjah.

Selain tujuan kita ingin memupuk minat murid terhadap karya-karya sastera terutamanya karya sastera tempatan, guru perlu juga memotivasi dirinya sendiri agar lebih kerap menggunakan dan mengenal karya-karya sastera yang pelbagai ini. Guru perlu rajin dalam mencari sumber lain selain daripada hanya bergantung kepada penggunaan buku teks sahaja.

Akhirnya, untuk memupuk minat murid terhadap karya sastera aktiviti berterusan juga perlu diusahakan bukan sahaja di bilik darjah, malahan aktiviti susulan di luar darjah seperti, pihak sekolah mengadakan pertandingan mendeklamasikan sajak, berbalas pantun, berpidato dan peraduan berbahas. Dengan yang demikian khazanah kesusasteraan kita akan sentiasa disanjung dan menjadi kebanggaan oleh generasi masa kini.


Rujukan:

Abdul Rasid Jamian dan Arba’ie Sujud (2001). Integrasi Media; Pengajaran Bahasa dan Sastera. Subang Jaya. Kumpulan Budiman Sdn Bhd.

Asmah Hj Omar. (1984). Kaedah Pengajaran Bahasa. Kuala Lumpur. Dewan Bahasa dan Pustaka.

Nik Safiah Karim, Arbak Othman (2005). Kamus Komprehensif Bahasa Melayu. Shah Alam. Fajar Bakti Sdn Bhd.

Rozaiman Makmun. (2007). BAHTERA: Bahan Sastera dalam Pengajaran Bahasa. Bandar Seri Begawan. Universiti Brunei Darussalam.

Sidang Penyusun. (2006). Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah Negara Brunei Darussalam. Bandar Seri Begawan. Kementerian Pendidikan.

Juliana Salim dan Rashidi Adam. "Sesetangah Peribahasa Melayu Lama Tidak Dapat Diterima Pakai Lagi Pada Zaman Ini" Revisi Prioriti SPM Karangan Tingkatan 4-5. Petaling Jaya : Sasbasi Sendirian Berhad, 2003AD : muka surat 93-94.

Mohammad Tajuddin bin Haji Abdul Rahman. "Struktur Peribahasa Melayu: Peribahasa" Kamus Peribahasa Melayu Untuk Pelajar. Shah Alam : Penerbit Fajar Bakti Sendirian Berhad, 2000AD : muka surat 249-268.

azrina berkata...

1. Isu-isu Pengajaran Peribahasa Melayu dalam pengajaran Bahasa Melayu

Sebagai satu aspek Bahasa Melayu yang amat indah, peribahasa Melayu seharusnya diajarkan kepada murid-murid di sekolah supaya mereka dapat menikmati dan menghayati keindahannya, malah menggunakannya untuk melahirkan fikiran dan perasaan dengan tepat dan halus.

Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu (2003:15) bagi pelajar tingkatan lima dan empat meletakkan peribahasa di bawah bahagian Sistem bahasa. Objektif utama peribahasa diajar dalam Bahasa Melayu untuk membimbing pelajar-pelajar menghuraikan maksud atau erti peribahasa. Peribahasa merangkumi simpulan bahasa , perumpamaan, pepatah, bidalan dan perbilangan serta kata-kata hikmat dan bahasa kiasan perlu diajarkan dalam pendidikan bahasa Melayu. Pemilihan peribahasa, kata-kata hikmat dan bahasa kiasan hendaklah mengutamakan falsafah, keperibadian dan nilai murni masyarakat Malaysia.

Isu-isu pengujian dan penilaian yang dapat kita lihat ialah

1. Pengajaran peribahasa Melayu di sekolah menengah boleh dikatakan kurang berkesan. Pengajaran peribahasa di sekolah menengah kita cenderung berpusatkan kepada guru iaitu guru memberi perjelasan tentang maksud peribahasa yang hendak diajar dan pelajar-pelajar hanya terlibat secara pasif sebagai penerima maklumat.

2. Pelajar-pelajar tidak aktif untuk berfikir dengan mendalam bagaimana maksud sesuatu peribahasa disampaikan melalui analogi yang digunakan menilai sejauh mana tepat atau sesuainya peribahasa itu dalam konteks penggunaannya.

3. Tambahan lagi pengajaran peribahasa seringkali dianggap sebagai satu aspek Bahasa Melayu yang diajar secara berasingan dan jarang digabungjalinkan secara teliti dengan aspek lain seperti lisan dan penulisan.

Satu kesan buruk daripada keadaan pengajaran peribahasa seperti yang dinyatakan di atas ialah pelajar-pelajar tidak dapat memahami erti peribahasa yang telah diajarkan kepada mereka dengan cara yang betul. Pelajar-pelajar lebih cenderung menghafal maksud peribahasa berkenaan. Ini menyebabkan pelajar-pelajar menganggap peribahasa Melayu sebagai satu aspek Bahasa Melayu yang tidak bermakna dan ’mati’. Tambahan pula, soalan peribahasa hanya diuji dalam kertas 2 Bahaasa Melayu SPM sebanyak tiga soalan sahaja dalam (bahagian tiga : Tatabahasa) yang merangkumi enam markah. Ini menyebabkan pelajar lebih bersikap acuh tak acuh pada pembelajarn peribahasa dalam pengajaran Bahasa Melayu.

Guru Bahasa Melayu sendiri mestilah dengan betul-betul memahami sifat istimewa peribahasa Melayu sekiranya hendak mengajar peribahasa Melayu dengan berkesan kepada pelajar-pelajarnya. Ini adalah cara yang terbaik kerana penguasaan guru tentang isi pelajaran menjadikan pengajaran dan pembelajaran lebih menarik. Selain itu, guru perlu menghayati keindaham dan kehalusan peribahasaMelayu sebagai warisan kebudayaan Melayu, hasil daripada pemerhatian sebagai Warisan kebudayaan Melayu, hasil daripada pemerhatian dan penelitian terhadap alam semulajadi termasuklah binatang, tumbuh-tumbuhan, bukit, tasik, sungai, hutan rimba. Fenomena ini diperhatikan dengan teliti dan dikait dengan pengalaman kehidupan sehari-harian dan digunakan untuk menggambarkan sifat-sifat manusia dan keadaan masyarakat yang wujud di sekitarnya secara halus.

Perhatikan peribahasa di bawah:

1. ada gula ada semut
2. carik-carik bulu ayam, lama-lama bercantum juga.
3. gajah sama gajah bergaduh, pelanduk mati di tengah-tengah

Peribahasa ini menggunakan semut, gajah, pelanduk, bulu ayam sebagai simbol atau kiasan untuk menerangkan sifat atau keadaan kepada seseorang atau kumpulan manusia. Peribahasa (1) tempat yang mudah perolehi rezeki. Peribahasa (2) Perbalahan antara adik-beradik tidak akan berpanjangan dan peribahasa (3) dua pihak yang bergaduh, rakyat yang menderita.

Peribahasa mempunyai maksud yang nyata (literal) dan maksud tersembunyi (Figuratif). Peribahasa mempunyai isi yang tersirat dan isi yang tersirat ini dibandingkan dengan benda yang pada asasnya lain. Contohnya Peribahasa (1) semut sejenis binatang yang rajin bekerja dibandingkan dengan sikap manusia yang rajin bekerja akan mendapat rezeki.

Oleh itu, tugas utama guru Bahasa Melayu dalam pengajaran peribahasa Melayu ialah membimbing pelajar-pelajar memahami makna tersurat dan terus menyelami makna tersirat dengan membantu mereka mengamati perhubungan (persamaan) di antara benda-benda yang dibandingkan, menyimpulkan erti simbolik yang hendak disampaikan dan menilai ketepatan perumpamaan dalam konteks berkenaan. Terdapat tiga proses peringkat pengajaran peribahasa di sekolah antaranya ialah :

I. Pemerhatian tentang pertalian di antara benda-benda yang dibandingkan.
II. Menyimpulkan erti simbolik.
III. Membuat penilaian tentang ketepatan perumpamaan dalam konteks.

Perdekatan tradisional memperlihatkan satu kelemahan besar seorang guru kerana tidak memberikan maklumat latar yang cukup untuk membantu pelajar membuat inferensi tentang erti tersembunyi sesuatu peribahasa. Keadaan ini menghalang usaha pelajar-pelajar untuk mencari erti peribahasa berkenaan kerana kekurangan maklumat. Antara pendekatan yang boleh digunakan oleh guru-guru ialah pendekatan konteksual antaranya ialah membina petikan yang diselit dengan unsur peribahasa contohnya

Pepatah Melayu ada menyebut, ”adat bersaudara, saudara dipertahankan; adat berkampung, kampung dipertahankan;adat bersuku, suku dipertahankan; dan adat bernegeri, negeri dipertahankan”. Lalu ingin bertanya bagaimana adat hidup berjiran dalam kalangan masyarakat kita?. Ada bidalan yang menyebut, ” hidup kayu berbuah, hidup manusia biarlah berfaedah”. Hal ini bermakna sepanjang hidup kita, manfaatkan ruang yang ada dengan aktiviti yang berfaedah seperti berbaik-baik dengan jiran. Akan tetapi atas nama pembangunan sikap seperti enau dalam belukar melepaskan pucuk masing-masing bukanlah sesuatu yang asing kepada masyarakat kita terutamanya dengan jiran.

Terdapat peribahasa yang berlawanan seperti menyifatkan orang yang mengamalkan hidup yang berjiran dengan melakukan aktiviti kejiranan. Satu lagi peribahasa berlawanan yang mengambarkan ada jiran yang mementingkan diri sendiri. Penggunaan dua peribahasa yang berlawanan akan memudahkan lagi pemahaman pelajar-pelajar.

Cara kedua ialah petikan itu sesuai digabungjalinkan pengajaran peribahasa dengan aspek lisan dan juga penulisan. Apabila guru membaca atau pelajar membaca sendiri, isi peribahasa boleh dijadikan isu perbincangan (lisan) bersama guru. Sesi soal jawab dikemukakan mengikut urutan. Jika dirancang dengan teliti, perbincangan ini dapat disusuli dengan pelajar-pelajar diminta menulis satu cerita rekaan sendiri untuk menggambarkan erti satu-satu peribahasa yang telah dibincangkan dalam kelas.

Cara ketiga, pengajaran peribahasa boleh dikaitkan dengan pengajaran puisi Melayu seperti pantun:

Penakik pisau raut,
Ambil galah sebatang lintabung,
Setitik dijadikan laut,
Sekepal dijadikan gunung.

Selain itu, guru-guru boleh memilh beberapa peribahasa yang hampir sama ertinya untuk perbincangan dengan pelajar-pelajar. Contohnya

I. Berdiri sama tinggi, duduk sama rendah
II. Enggang sama enggang, pipit sama pipit
III. Bagai pinang dibelah dua
IV. Bagai cincin dengan permata

Guru juga boleh memilih beberapa peribahasa yang mempunyai tema. Contohnya guru memilih tema sikap manusia yang pandai. Murid-murid akan menyenaraikan peribahasa yang sesuai dengan bantuan guru seperti

I. Diam-diam ubi berisi
II. Air tenang jangan disangkar tiada buaya
III. Seperti padi , makin berisi makin tunduk
IV. Seperti harimau menyembunyikan kuku
V. Jauhari juga yang mengenal manikam


Selain itu, guru juga boleh memberi peluang kepada murid-murid membina peribahasa sendiri mengikut perkembangan semasa

Contohnya : Jika diminta pelajar mengolongkan peribahasa berunsurkan jantina seperti ”Mat Jenin” pasti pelajar menyenaraikan peribahasa baharu seperti

1. Mat rempit : lelaki yang suka membawa motor untuk berlumba
2. Mat blue : lelaki yang selalu khayal ketika guru mengajar
3. Mat skodeng : Lelaki yang suka mengintai
4. Mat smart : lelaki yang sentiasa kemas
5. Mat ranjau : lelaki yang suka mengenakan orang
Dengan cara ini, pelajar akan lebih kreatif. Kesimpulannya, pengajaran peribahasa Melayu akan menjadi lebih berkesan dan menarik jika guru bahasa Melayu sendiri mengetahui ciri-ciri unik peribahasa dengan mendalam dan dapat menggunakan pendekatan kontekstual untuk menjadikan pengajaran lebih bermakna serta mengabungjalinkan pelajaran peribahasa dengan aspek-aspek Bahasa Melayu yang lain.
2 Isu-isu Pengajaran Tatabahasa Melayu dalam pengajaran Bahasa Melayu

Pendahuluan : Mengapa Tatabahasa Harus diuji?

Tatabahasa merupakan aturan sesuatu bahasa. Aturan-aturan ini hadir dalam semua kemahiran bahasa iaitu dalam kemahiran mendengar, bertutur, membaca dan menulis. Oleh itu, di dalam ujian bahasa, kepentingan tatabahasa tidaklah dapat dinafikan. Lofgren (1969) menganggap aspek tatabahasa merupakan pusat ujian bahasa terutamasekali yang berhubungan dengan struktur ayat dan rangkai kata. Smith dan Berger (1968) juga beranggapan bahawa semua kemahiran bahasa berasaskan kepada teras bahasa iaitu struktur, morfologi dan perbendaharaan kata. Burt dan Dulay (1978) pula berpendapat bahawa struktur bahasa adalah merupakan tulang belakang dalam sesuatu bahasa.

Bahasa mempunyai peraturan-peraturan yang tersendiri dan berlainan antara satu bahasa dengan bahasa yang lain. Di dalam pengujian bahasa bilik darjah, tatabahasa harus mendapat tempat kerana aspek tatabahasa diajar kepada murid-murid. Sesuatu ujian yang sah harus menguji apa yang terdapat dalam sukatan pelajaran. Oleh kerana ujian bilik darjah lazimnya dianggap sebagai ujian pencapaian. Ole itu segala aspek bahasa yang telah diajar hendaklah diuji, termasuklah aspek tatabahasa.

Pengujian aspek tatabahasa ini telah banyak dikaji oleh ahli-ahli pengujian bahasa. Lado (1967) misalnya telah cuba membahagikan kefasihan bahasa kepada komponen-komponen yang kecil dengan tujuan untuk mencari unsur-unsur yang sama dalam kefasihan bahasa. Beliau berpendapat bahawa bahasa mengandungi unsur-unsur yang terdiri daripada pembolehubah-pembolehubah yang terdiri daripada pembolehubah-pembolahubah yang tidak boleh berdiri dengan sendiri tetapi bersepadu dalam kemahiran-kemahiran seperti bertutur, mendengar, membaca, menulis dan mungkin menterjemah.

Dalam proses pembinaan ujian, beberapa perkara yang berhubungan harus dipertimbangkan, di antaranya ialah

I. kandungan, kemahiran-kemahiran yang hendak diuji dan aras ujian itu sendiri.
II. Dengan kata lain , pembina ujian harus dicapai oleh pengambil ujian berdasarkan bahan-bahan dalam sukatan pelajaran bagi satu-satu program pengajaran dan pembelajaran.
III. Panduan utama untuk membina ujian ini ialah sukatan pelajaran kerana sukatan menyatakan objektif atau matlamat pengajaran dan pembelajaran dijalankan.
Objektif

Tatabahasa merupakan aturan sesuatu bahasa. Aturan ini meliputi tentang pembentukan kata, frasa dan ayat, di sekolah-sekolah disarankan supaya pengajaran tatabahasa menitikberatkan penggunaanya dan bukan semata-mata pengetahuan mengenai tatabahasa itu sahaja. Matlamat yang lebih kursus lagi bagi pengajaran tatabahasa di sekolah-sekolah ialah seperti berikut

I. Matlamat akhir pengajaran tatabahasa daripada segi morfologi ialah untuk membolehkan pelajar-pelajar menggunakan perkataan-perkataan berimbuhan dengan tepat dan berkesan dalam lisan dan penulisan
II. Matlamat akhir pengajaran tatabahasa daripada sintaksis ialah untuk membolehkan pelajar-pelajar menggunakan ayat-ayat dan frasa-frasa dengan tepat dan berkesan secara lisan dan penulisan.Bahan ujian daripada Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Sekolah Menengah

Aspek Morfologi
Kandungan Sukatan Pelajaran Kemahiran yang diuji

Bentuk kata terdiri daripada
• Kata tunggal i. membina ayat (kertas BM)
• Kata terbitan
• Kata majmuk
• Kata ganda


Golongan kata terdiri daripada
• Kata nama i. mengenal pasti kesalahan kesalahan
• Kata kerja imbuhan dan ejaan ( kertas 2 )
• Kata adjektif
• Kata tugas ii. Bina ayat

Proses pembentukan kata
Proses pembentukan kata bahasa
Melayu meliputi
• Pengimbuhan
• Pengandaan
• pemajmukan


Sintaksis
• Binaan ayat terdiri daripada subjek dan predikat serta aspek pembinaan.
• Jenis-jenis ayat iaitu ayat penyata, ayat tanya, ayat perintah dan ayat seruan.
• Konsep ayat aktif dan ayat pasif
• Susunan auay iaitu susunan ayat sonsang
• Binaan ayat proses penerbitan ayat.
• Jenis-jenis ayat majmuk iaitu ayat majmuk gabungan, pancangan dan ayat majmuk campuran
• Aspek tatabahasa.Pembinaan Bahan Ujian Tatabahasa

Terdapat banyak teknik dan bentuk ujian yang digunakan dalam mengujia kemahiran tatabahasa di dalam bilik darjah. Bentuk-bentuk ini dapat digolongkan kepada dua kategori iaitu

I. Ujian berbentuk subjektif
II. Ujian berbentuk objektif

Pemilihan bentuk ujian bergantung kepada kebijaksanaan pembina ujian dan juga beberapa faktor lain. Azman Wan Chik telah memberi beberapa kriteria dalam memilih bahan ujian ini. Antaranya:

a) Ujian objektif digunakan apabila

I. kumpulan yang diuji itu besar dan bahan ujian yang ditubuhkan itu akan diulang kegunaanya pada masa-masa hadapan kelak.

II. Kita ingin mengalakkan pelajar mempelajari tentang aspek-aspek formal bahasa tersebut seperti tatabahasa dan ejaan,

III. Kita hendak menguji kefahaman dan kebolehan menggunakan prinsip-prinsip dan peraturan-peraturan bahasa yang telah diajar kepada mereka.

IV. Kita mementingkan keadilan sepenuh-penuhnya dalam pemarkahan dan tidak ingin timbul masalah ’ berat sebelah’ dari pemarkah.

V. Guru sendiri lebih yakin akan kebolehannya untuk membuat ujian esei yang bermutu, daripada menilai jawapan-jawapan jenis esei dengan adil dan tepat berdasarkan kriteria-kriteria tertentu.Antara contoh soalan Tatabahasa yang diuji pada pelajar tingkatan 5

Soalan 3: Pengetahuan dan kefahaman tentang tatabahasa bahasa Melayu
[30 markah]

Jawab semua soalan

(a) Tulis satu ayat daripada setiap perkataan di bawah supaya jelas menunjukkan maksudnya. Anda tidak boleh menambahkan imbuhan, menukarkan imbuhan, menggunakan perkataan sebagai peribahasa dan nama khas.

i) berjalan-jalan
ii) berlumba-lumba
iii) bergilir-gilir
iv) berlari-lari
v) beriring-iring
vi) bersama-sama
[6 markah]

(b) Sambungkan ayat-ayat pendek di bawah supaya menjadi tiga ayat sahaja
tanpa mengubah susunan dan maksud asal ayat-ayat tersebut.

Kempen kebersihan kerap diadakan. Kempen ini kurang berkesan. Kita masih melihat sampah bertaburan. Sampah mengotori tempat awam. Kerajaan patut menjalankan kempen yang menyeluruh. Kempen itu mesti berterusan. Kempen begitu dapat menanamkan kesedaran di kalangan rakyat negara ini. Undang-undang bagi menjaga kebersihan tempat awam telah diadakan. Pelaksanaannya kurang berkesan. Tindakan penguatkuasaan kurang tegas.
[6 markah]

(c) Dalam ayat-ayat di bawah terdapat penggunaan ejaan dan imbuhan yang
salah. Kenal pasti kesalahan-kesalahan tersebut dan betulkannya dengan
menulis ayat itu semula tanpa mengubah struktur dan maksud asalnya.

(i) Pamiran barangan berasaskan kayu itu berjaya menarik minat
ribuan pelawat yang datang membanjirkan tempat berkenaan.
(ii) Pelbagai jenis perabut telah musnah dalam kejadian terbakar
yang berlaku pada awal pagi semalam.
(iii) Semua pihak bertanggungjawab membenteras kes salahlaku
remaja yang semakin bertingkat dan berleluasa di Malaysia sejak
akhir-akhir ini.
[6 markah]

(d) Dalam setiap ayat di bawah terdapat kesalahan penggunaan kata atau istilah dan kesalahan bahasa. Kenal pasti kesalahan-kesalahan itu dan betulkannya dengan menulis ayat itu semula tanpa mengubah struktur dan maksud asalnya.

(i) Saranan yang penting itu akan dibincangkan dalam mesyuarat
yang akan diadakan di akhir bulan ini.

(ii) Dari masa ke semasa, pihak kerajaan langsung membantu rakyat
termiskin di negara ini terutama mereka yang tinggal di kawasan
pedalaman.

(iii) Ramai pelajar tidak mengindahkan nasihat yang diberikan
oleh gurunya walaupun nasihat tersebut amat berguna. [6 markah]

(e) Isi tempat-tempat kosong dengan menggunakan peribahasa yang sesuai.

(i) Ramai belia terlibat berniaga makanan segera di sekitar Kuala Lumpur. Kemunculan gerai-gerai makanan segera tersebut bolehlah diibaratkan _______________________________

(ii) Setiap orang harus sedar bahawa mengubati penyakit lebih sukar daripada mencegahnya. Hal ini bermakna, kita harus membuat persediaan awal bak kata orang tua-tua _______________________

(iii) Sejak tahun 1990, Ali menyimpan wangnya sedikit demi sedikit untuk perbelanjaan persekolahan anak-anaknya. Sekarang Ali mempunyai wang yang banyak. Kejayaan Ali ini kerana dia mengamalkan peribahasa _____________________
[6 markah]


3 Isu-isu Pengajaran Kefahaman Bahasa Melayu dalam pengajaran Bahasa Melayu


Aspek-aspek pemahaman yang tidak dikuasai pelajar.

Berdasar aras soalan mengikut Taksonomi Bloom dan Barret, kira-kira 55% soalan pemahaman memerlukan pelajar mempunyai pemikiran yang kritis untuk menjawab soalan-soalan tersebut. Menurut Louis Cohen dan lawrence Manion (1989), mereka mengatakan bahawa fungsi solan dalam pemahman adalah untuk memperoleh malklumat, soalan-soalan yang diuji juga dapat mengesan pengetahuan lepas dan berpengetahuan terkini pelajar. Marohaini (1989), menggariskan enam tujuan soalan dalam pemahman, iaitu untuk :

1. memfokus pemikiran pelajar
2. mengembangkan atau meluaskan permikiran pelajar
3. membina pengetahuan asas pelajar
4. meningkatkan penglibatan pelajar
5. meningkatkan mutu pemikiran pelajar
6. mengarah dan memandu pemikiran pelajar


Sebagai kesimpulan, penggunaan soalan dalam pemahaman merupakan satu cara untuk menilai sejauh manakah pelajar memahami apa yang dibaca. oleh sebab, tahap pemikiran pelajar terdiri daripada beberapa aras tertentu, maka soalan yang dikemukakan juga selaras dengan tahap pemikiran tersebut. Ini bertujuan untuk mewujudkan hubungan bermakna antara soalan yang dikemukakan dengan tahap pengetahuan yang diuji. Selain itu, bahan bacaan kefahaman penting. Dalam kertas soalan Bahasa Melayu yang diuji terdapat empat soalan iaitu petikan umum dan tiga petikan komsas kebanyakan soalan aras III melibatkan petikan petikan Komsas. Pelajar perlu menguasai cerpen, prosa dan puisi yang diuji terlebih dahulu sebelum menjawab soalan pemahaman. Kebanyakan pelajar tidak menguasai bahan-bahan tersebut.


Dari segi aspek membaca, bagi menjawab soalan pemahaman, pelajar perlu terlebih dahulu membaca dan memahami petikan yang dibaca. pelajar tidak boleh menjawab soalan pemahaman yang diuji dan pelajar hanya meneka menjawab. Untuk menjawab soalan pemahman pelajar perlu membaca petikan pemahaman dan memahami petikan tersebut terlebih dahulu sebelum menjawab soalan –soalan pemahman. Oleh itu, menguasai kemahiran membaca amat penting dalam menjawab soalan-soalan pemahaman. Masalah lain yang lebih ketara dalam soalan pemahaman ialah pelajar yang boleh membaca kebanyakan kurang membaca,. Didapati pelajar membaca yang sangat suka membaca hanya sedikt sahaja berbanding pelajar tidak membaca terutama bahan-bahan bacaan yang berbentuk pengetahuan. Pelajar lebih gemar membaca bahan-bahan berbentuk hiburan seperti komik atau majalah hiburan.


Isu kedua ialah pelajar Kajian yang berkaitan soalan kefahaman pernah dikaji oleh Abdul Ghalib (2001) dalam kajianya yang bertajuk “Penggunan soalan dalam pengajaran kefahaman membaca” Dalam kajian beliau, soalan ialah satu ekspresi yang berbentuk rangsangan yang memerlukan jawapan, sekali gus mendorong pemikiran untuk bertindak balas. Oleh itu, penggunaan soalan ialah satu daripada kaedah penilaian yang boleh digunakan oleh guru untuk mengukur tahap pemahamn pelajar. Selain itu, dengan menggunakan soalan, guru dapat menentukan objektif sesuatu pengajaran itu sama ada tercapai atau tidak.

Pendapat Abdul Ghalib ini disokong oleh Kamaruddin (1986) yang menyatakan bahawa penyoalan di dalam bilik darjah harus diperkembangkan sebagai satu kemahiran mengajar dalam memerhati dan menginterprestasi interaksi di dalam bilik darjah. Menurut Abdul Ghalib (2001) lagi, tujuan utama soalan digunakan adalah untuk menentukan apakah yang diketahui atau tidak diketahui oleh pelajar?,Soalan juga digunakan sebagai satu cara untuk mengingati kembali atau ringkasan bagi pemelajaran yang lalu. Selain itu, dengan menggunakan soalan , guru dapat mengukur tahap pemahaman pelajar terhadap sesuatu bahan yang dibaca. Dengan kata lain, soalan adalah penting sebagai alat untuk mengukur sejauh manakah pemahaman membaca dalam kalangan pelajar.

Aspek penting dalam penguasaan pemahaman ialah membaca. Didapati ada segelintir pelajar yang tidak tahu membaca, walaupun mereka berada di sekolah menengah. Ini merupakan satu masalah yang serius yang perlu ditangani segera. Pemahaman pada peringkat menengah atas, iaiatu di Tingkatan 4 dan 5 memerlukan pelajar menjawab soalan-soalan kefahaman secara bertulis. Sekiranya pada peringkat menengah rendah mereka tidak dapat menguasai aspek-aspek pemahaman, sudah tentu mereka tidak boleh menjawab soalan-soalan pemahaman pada peringkat menengah atas. Maka tidak hairanlah kepada kita, mengapa ramai pelajar Melayu yang gagal dalam mata pelajaran Bahasa Melayu pada peringkat peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia (SPM). Pelajar yang gagal dalam mata pelajaran Bahasa Melayu adalah dianggap gagal dalam peperiksaan tersebut. Oleh yang demikian, guru harus memastikan pelajar boleh membaca apabila mereka berada di sekolah menengah , kerana guru hanya akan menekan aspek memahami bukan lagi mengajar membaca peringkat ini.

Selain itu, isu-isu yang paling serius dalam pemahaman Bahasa Melayu ialah kebanyakan guru Bahasa Melayu mengendalikan pengajaran dan pebelajaran pemahaman dengan memberi tumpuan kepada latihan menjawab soalan semata-mata. Guru sekadar meminta pelajar membaca petikan dan bersoal jawab berkaitan petikan. Bagi kelas peperiksaan guru menggunakan kaedah latih tubi dengan memberi banyak latihan bertulis kepada pelajar. Kajian yang berkaitan soalan kefahaman pernah dikaji oleh Abdul Ghalib (2001) dalam kajianya yang bertajuk “Penggunan soalan dalam pengajaran kefahaman membaca” Dalam kajian beliau, soalan ialah satu ekspresi yang berbentuk rangsangan yang memerlukan jawapan, sekali gus mendorong pemikiran untuk bertindak balas. Oleh itu, penggunaan soalan ialah satu daripada kaedah penilaian yang boleh digunakan oleh guru untuk mengukur tahap pemahamn pelajar. Selain itu, dengan menggunakan soalan, guru dapat menentukan objektif sesuatu pengajaran itu sama ada tercapai atau tidak.Pendapat Abdul Ghalib ini disokong oleh Kamaruddin (1986) yang menyatakan bahawa penyoalan di dalam bilik darjah harus diperkembangkan sebagai satu kemahiran mengajar dalam memerhati dan menginterprestasi interaksi di dalam bilik darjah. Menurut Abdul Ghalib (2001) lagi, tujuan utama soalan digunakan adalah untuk menentukan apakah yang diketahui atau tidak diketahui oleh pelajar?,Soalan juga digunakan sebagai satu cara untuk mengingati kembali atau ringkasan bagi pemelajaran yang lalu. Selain itu, dengan menggunakan soalan , guru dapat mengukur tahap pemahaman pelajar terhadap sesuatu bahan yang dibaca. Dengan kata lain, soalan adalah penting sebagai alat untuk mengukur sejauh manakah pemahaman membaca dalam kalangan pelajar.

Aspek penting dalam penguasaan pemahaman ialah membaca. Didapati ada segelintir pelajar yang tidak tahu membaca, walaupun mereka berada di sekolah menengah. Ini merupakan satu masalah yang serius yang perlu ditangani segera. Pemahaman pada peringkat menengah atas, iaiatu di Tingkatan 4 dan 5 memerlukan pelajar menjawab soalan-soalan kefahaman secara bertulis. Sekiranya pada peringkat menengah rendah mereka tidak dapat menguasai aspek-aspek pemahaman, sudah tentu mereka tidak boleh menjawab soalan-soalan pemahaman pada peringkat menengah atas. Maka tidak hairanlah kepada kita, mengapa ramai pelajar Melayu yang gagal dalam mata pelajaran Bahasa Melayu pada peringkat peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia (SPM).

Pelajar yang gagal dalam mata pelajaran Bahasa Melayu adalah dianggap gagal dalam peperiksaan tersebut. Oleh yang demikian, guru harus memastikan pelajar boleh membaca apabila mereka berada di sekolah menengah , kerana guru hanya akan menekan aspek memahami bukan lagi mengajar membaca peringkat ini. Selain itu, isu-isu yang paling serius dalam pemahaman Bahasa Melayu ialah kebanyakan guru Bahasa Melayu mengendalikan pengajaran dan pebelajaran pemahaman dengan memberi tumpuan kepada latihan menjawab soalan semata-mata. Guru sekadar meminta pelajar membaca petikan dan bersoal jawab berkaitan petikan. Bagi kelas peperiksaan guru menggunakan kaedah latih tubi dengan memberi banyak latihan bertulis kepada pelajar

4 Isu-isu Pengajaran kefahaman Komsas dalam pengajaran Bahasa Melayu
Komsas dan Penyelesaian masalah


Teks komsas yang digunakan di sekolah , baik puisi, cerpen, novel, prosa tradisional dan drama berkait rapat dengan sosiobudaya, kolompok masyarakat dan latar belakang usia pelajar. Setiap genre sastera mempunyai kehebatan tersendiri. Kebanyakan watak dalam prosa yang dipaparkan dapat mengubah paradigma pelajar untuk membuat pertimbangan yang sewajarnya apabila berdepan dengan masalah kehidupan. Ini disebabkan kualiti sosiopsikologi remaja sentiasa mengalami perubahan dan berkembang mengikut tahap pemikiran mereka. Terdapat remaja mengalami situasi jiwa secara mendadak dan terdapat juga yang perlahan dan lambat. Perubahan diri seperti fizikal, kognitif dan emosi akan berlaku apabila golongan remaja berada dalam lingkungan usia 13-14 tahun. Di peringkat usia ini, para remaja yang sebaya dengannya akan membentuk konsep peribadi yang unggul dan nilai identiti yang boleh dibanggakan.

Justeru, teks komsas yang dipilih dan digunakan di sekolah sejak tahun 2000 kebanyakkannya sesuai dengan usia remaja yang telah membuat keputusan-keputusan yang munasabah dan boleh dipertimbangkan oleh guru. Mereka berkemungkinan cuba berada dan berdiri sebagai watak yang ditampilkan dalam teks. Ini disebabkan peristiwa yang berlaku di sekeliling kehidupan mereka mempunyai kaitan dengan realiti kehidupan. Pada kebiasaannya, teks prosa seperti cerpen, novel, drama dan prosa tradisional sering menjadi bahan perbincangan dalam kumpulan kecil pelajar.


Apa yang penting, untuk melihat realiti ini berlaku di dalam bilik darjah ialah komitmen dan kesungguhan guru. Guru perlu mencari masa yang sesuai di samping persediaan dan “mood” pelajar. Teknik ini sedikit sebanyak akan dapat mengilhamkan idea kepada pelajar untuk menyelesaikan masalah atau konflik yang dialami oleh watak yang terdapat dalam teks. Mereka perlu membuat andaian serta keputusan yang terbaik berdasarkan senario masalah yang dihadapi oleh watak dalam cerita tersebut. Selain itu, isu-isu yang paling serius dalam pemahaman komsas Bahasa Melayu ialah kebanyakan guru Bahasa Melayu mengendalikan pengajaran dan pebelajaran pemahaman dengan memberi tumpuan kepada latihan menjawab soalan semata-mata. Guru sekadar meminta pelajar membaca petikan dan bersoal jawab berkaitan petikan. Guru mestilah menggunakan pendekatan yang berbeza semasa mengajar komsas supaya pelajar lebih memberi tumpuan.

Antara pendekatan yang boleh dilakukan oleh guru ialah pendekatan penyelesaian masalah. Bagi kelas peperiksaan guru menggunakan kaedah latih tubi dengan memberi banyak latihan bertulis kepada pelajar. Secara rasional, watak melaksanakan teknik ini melibatkan perancangan yang teliti. Ini disebabkan prosesnya melibatkan tahap kecekapan berfikir pelajar. Pastinya, pelajar di kelas yang sederhana atau sedikit lemah boleh menghampakan hasrat guru kerana teknik yang digunakan memerlukan tahap yang tinggi. Ini ditambahkan lagi dengan kelakuan dan sikap sebenar pelajar apabila berhadapan dan bertindak balas dengan situasi yang logic dan teratur supaya proses ini berjalan dengan baik, guru perlu membimbing agar kumpulan pelajar dapat memberi hujah-hujah yang munasabah.

Guru yang bijak menggunakan pendekatan penyelesaiaan masalah ini perlu memahami kerangka yang mampu membantu dan membimbing pelajar. Kebiasaanya pelajar dibimbing dengan mengikuti langkah-langkah berikut:

1. mengenal pasti dan menjelaskan masalah.
2. mencari strategi dan kepelbaian alternatif.
3. melaksanakan dan menilai kaedah penyelesaian yang dipilih.


Dalam meneroka starategi penyelesaian masalah ini agar dapat diaplikasi dengan berkesan di bilik darajah. Bransford dan Stein (1984) telah menghasilkan kaedah yang dikenali sebagai IDEAL. Akronim ini adalah singkatan kepada perkataan-perkataan dalam bahasa Inggeris, iaitu :

1. Identiti : mengenal pasti masalah
2. Define : Pentafsiran dan penghuraian permasalahan
3. Explore : Menjelajahi dan menyelami strategi-strategi penyelesaian.
4. Act : Mengambil tindakan pelaksanaan ke atas idea-idea dan strategi-strategi penyelesaian terpilih.
5. Look : Melihat dan membuat penilaian ke atas kesan-kesan strategi penyelesaian terpilih yang telah dilaksanakan.


Secara tidak langsung kaedah ini melibatkan aspek psikoloi pelajar. Keadah IDEA mengajak guru dan pelajar menggunakan alat berfikir secara maksimum dan mencabar tahap pemikiran pelajar apabila dikaitkan dengan teks prosa yang dijadikan bahan pengajaran dan pembelajaran. Walau bagaimanapun kemahiran membaca, kemahiran menulis, kemahiran mendengar dan m mestilah ditekankan dalam pengajaran komsas kerana pelajar perlu menjawab soalan dalam bentuk esei. Jika pelajar tidak membaca akan menyebabkan pelajar tidak dapat menjawab soalan.

Selain itu, isu-isu guru tidak menggunakan aras penilaian dalam pengajaran menyebab pengajaran tidak menarik dan membosan. Guru-guru boleh menggunakan aras penilaian seperti:

i. Penilaian domain kognitif
Penilaian ini lebih banyak ditumpukan kepada kemampuan pelajar. Proses berfikir dititik beratkan. Iaitu bermula dengan aras yang rendah kepada aras yang tinggi. Penilaian ini berupa aneka pilihan, subjektif, lisan, tulisan, ujian bulanan dan kuiz.

ii. Penilaian domain afektif
Penilaian ini berkaitan hubungan dengan masalah sikap, pandangan dan nilai-nilai yang dipercayai oleh seseorang. Penilaian ini juga dapat diuji dan dikesan melalui aktiviti wawancara dan pengaatan tingkah laku.

iii. Penilaian domain psikomotor
Penilaian ini melibatkan aktiviti otot dan pergerakan yang menggunakan anggoa tubuh badan. Pengamatan yang dibuat berbeda dengan bidang sukan, contohnya deklamasi puisi, berlakon, bergerak dan beraksi


Antara contoh soalan kefahaman petikan dan kefahaman komsasyang diuji pada pelajar tingkatan lima.

Soalan 2 : Pemahaman
[35 markah]
Jawab semua soalan.


(a) Petikan Umum
Berdasarkan petikan Soalan 1, jawab soalan-soalan berikut menggunakan ayat anda sendiri.

(i) Berikan maksud rangkai kata mempunyai potensi besar untuk dikembangkan [2 markah]

(ii) Nyatakan tanggungjawab belia sebagaimana yang diharapkan oleh
penulis dalam petikan di atas. [3 markah]

(iii) Pada pendapat anda, apakah jenis-jenis kemahiran yang perlu dikuasai oleh para belia untuk melahirkan golongan belia yang berwawasan? [4 markah]


(b) Petikan Prosa Moden

Baca petikan di bawah dengan teliti dan kemudian jawab soalan yang berikutnya dengan menggunakan perkataan anda sendiri.


Aku menggenggam erat kelima-lima jari kanan. Kuhentak meja, melepaskan geram. Ah, segala-galanya sungguh kejam! Mengapa semuanya harus menimpa aku yang tidak berdaya? Aku yang kerap mendengus apabila menerima hempapan konkrit rumit. Sejurus itu kata-kata seorang teman yang setia menyua harapan dan ketenteraman luhur yang tidak terhingga menyinggah.

“ Allah hanya akan menguji hamba-Nya mengikut kekuatan akal dan imannya. Tidak diberatkan dengan apa yang berada di luar daya hamba-Nya. Insya-Allah ada hikmah yang tersirat, yang sebenarnya kita sendiri tidak menyedarinya. Percayalah.”

Sebentar itu aku kian melihat, menilai dan mentafsir bicara sahabat terbaik yang kini sedang menuntut di Kaherah. Tetapi sebentar itu aku mendengus lagi. Ah, sesiapa sahaja boleh mengucapkannya! Aku yang menelan jadamnya. Aku!

- Abah tak pernah cuba faham perasaan Zel!
- Jangan cakap begitu, Zel. Zel silap....
- Oh abah, Zel memang selalu silap. Zel memang anak abah yang selalu tidak pernah betul. Tapi abah sejak dulu tak pernah cuba untuk mengerti, memahami tentang diri Zel. Tentang keinginan Zel. Tentang harapan Zel. Tentang masa depan Zel. Ah, abah...abah....Zel benar-benar kecewa! Cukup kecewa dengan apa yang telah berlaku antara abah, ma dan Zel. Zel kecewa dengan keadaan keluarga kita, abah.

( Dipetik daripada Virus Zel Untuk Abah dalam Antologi Kerusi, Dewan Bahasa dan Pustaka, 2000 )


(i) Apakah bukti yang menunjukkan bahawa Zel bersikap panas baran? [2 markah]

(ii) Jika anda kawan Zel, apakah tindakan yang boleh anda lakukan untuk menyelesaikan masalah kekecewaan Zel?
[3 markah]

(iii) Jelaskan dua perwatakan Zel dalam petikan dan dua lagi perwatakan Zel dalam dalam cerpen. [4 markah]


(c) Petikan Prosa Klasik

Baca petikan di bawah dengan teliti dan kemudian jawab soalan berikutnya dengan menggunakan perkataan anda sendiri.

Maka kata Laksamana dan Sang Setia, “ Baiklah.”
Maka Tun Mamat pun pergilah dengan dua orang yang pantas berjalan sertanya naik Gunung Ledang. Telah datang had buluh perindu, maka segala orang yang naik itu seperti akan terbang rasanya, daripada sangat amat keras angin bertiup. Maka awan pun dapat dicapai lakunya. Syahdan., bunyi buluh perindu itu terlalu merdu bunyinya, burung terbang pun berhenti mendengar bunyinya, segala mergastua pun hairan mendengar dia. Maka Tun Mamat bertemu dengan satu taman, terlalu indah-indah perbuatan taman itu. Maka dilihat oleh Tun Mamat serba bunga-bungaan dan pelbagai buah-buahan ada dalam taman itu sekaliannya dengan jambangannya, pelbagai rupa jambangan. Setelah dilihat oleh Tun Mamat, segala burung di dalam taman itu pun berbunyi, pelbagai bunyinya, ada seperti orang bersiul, ada yang seperti orang berbangsi, ada yang seperti orang bersyair, ada yang seperti orang berbait, ada yang seperti orang berseloka, ada yang seperti orang bergurindam. Limau mengkar pun bersorak, anggerik pun mengilai, delima tersenyum, bunga mawar berpantun katanya;

Sana sini gigi menimang
Hendak makan ikan dalam telaga:
Lagi lemak telur berlinang,
Sisiknya lekat kepada dada.

Maka disahut oleh bunga tanjung biru, katanya :

Dang Nila memangku puan,
Berembang buah pedada;
Adakah gila bagimu tuan?
Burung terbang dipipiskan lada.

( Dipetik daripada Peminangan Puteri Gunung Ledang, dalam Antologi Anak Laut, Dewan Bahasa dan Pustaka, 2000 )

(i) Berikan maksud rangkai kata “terlalu indah-indah perbuatan taman itu” [2 markah]

(ii) Apakah yang dijumpai oleh Tun Mamat semasa mendaki Gunung Ledang? [2 markah]

(iii) Sekiranya anda Tun Mamat, bagaimanakah anda menghadapi suasana mergastua dan pokok-pokok boleh berkomunikasi sebagaimana dalam petikan di atas?
[4 markah]


(d) Petikan Puisi

Baca sajak di bawah dengan teliti dan kemudian jawab soalan yang berikutnya dengan menggunakan perkataan anda sendiri.

DI KOTA KECILKU

Di sini aku pulang
tempat bersekolah dan dibesarkan
lewat padang Speedy
terus ke Durian Sebatang
semuanya kini terasa kecil
mengimbau rindu dalam kenangan.

Di sini anak belasan tahun
mulai mengenal cinta dan ilmu
pengorbanan ayah dan emak
keakraban teman dan pergelutan
detik itu mengambang bagai mimpi
sewaktu kulewati kota kecilku ini.

Sesaat tiba di muka sekolah
telah lama kutinggalkan
kini sudah berubah
terasa sepi
suara guru yang memberikan markah
pada pangkat pertama
buat si anak desa
dan ayahku tak berkata bangga.

Di sinilah anak desa
mengenal dunia
di kota kecilnya
padang Speedy
dan Durian Sebatang
meski berubah pandangan
mengimbau rindu dan kenangan
sayang.

BAHA ZAIN
(Dalam Antologi Kerusi,Dewan Bahasa dan Pustaka, 2000 )

(i) Apakah maksud rangkai kata “mengimbau rindu dan kenangan” ? [2 markah]

(ii) Nyatakan perkara yang dirindui oleh penyajak? [3 markah]

(iii) Nyatakan persoalan yang terdapat dalam sajak di atas [4 markah]
Soalan 4 : Novel
[15 markah]

Jawapan mestilah berdasarkan satu daripada novel berikut:

(i) Terminal Tiga karya Othman Puteh
(ii) Perlumbaan Kedua karya Marwilis Hj. Yusuf
(ii) Di Hadapan Pulau karya A. Samad Said
(iv) Bukit Kepong karya Ismail Johari
(v) Konserto Terakhir karya Abdullah Hussain
(vi) Seteguh Karang karya Tuan Faridah Syed Abdulla
(vii) Julia karya Abu Hassan Morad
(viii) Putera Gunung Tahan karya Ishak Haji Muhammad


(a) Huraikan empat nilai murni dalam novel yang anda pelajari. [7 markah]

(b) Nyatakan dua persamaan sifat masyarakat yang terdapat dalam mana-mana dua novel yang anda kaji. ( 8 markah)


5 Isu-isu Pengajaran Penulisan karangan dalam pengajaran Bahasa Melayu


Penulisan Bahasa Melayu Peringkat Persekolahan

Walaupun terdapat empat cara penyampaian untuk berkomunikasi dalam penulisan, iaitu pemerian, pengisahan, pemaparan dan rujukan, tetapi dalam konteks pengajaran dan pembelajaran penulisan Bahasa Malaysia Sekolah Menengah atas berdasarkan sukatan pelajaran, penekanan lebih diberikan kepada bentuk pemerian dan paparan yang menonjolkan fakta dan idea pada peringkat awal Sekolah Menengah atas . Bentuk pengesahan adalah sekadar bercerita dari pendengaran, pembacaan dan pengalaman bukannya mencipta cereka seperti dalam penulisan kesusasteraan, manakala bentuk pujukan yang menonjolkan pendapat dan alasan untuk meyakinkan, agak sukar bagi murid-murid peringkat awal sekolah menengah rendah.
Namun begitu, penulisan berbentuk pujukan yang mudah dan sesuai dangan peringkat pemikiran dan penguasaan bahasa Sekolah Menengah atas memang digalakkan penulisannya seperti yang tercatat dalam sukatan pelajaran Bahasa Melayu. Dalam sukatan tersebut, ternyata karangan bentuk demikian harus sesuai dengan murid iaitu “membolehkan murid-murid mengarang mengenai pengalaman, pendapat, fikiran dan komentar” atau ulasan yang dicadangkan sebagai bahan untuk pengajaran penulisan Bahasa Malaysia yang berbentuk pujukan, agak tinggi atau sukar bagi murid-murid peringkat awal Sekolah Menengah atas.Ujian Karangan Bahasa Malaysia

Dalam proses ujian karangan, murid dapat menunjukkan kebolehannya secara keseluruhan. Biasanya, di dalam proses ujian ini murid-murid berfikir tentang apa yang akan diperkatakan, lantas melahirkan buah fikiran sebaik-baiknya. Bentuk soalan karangan sebagai alat ujian yang biasa dikemukakan kepada murid-muird dalam peperiksaan kebangsaan adalah seperti berikut :

(1) Bebas dan terbuka
Bentuk ini memberi kebebasan yang luas kepada murid. Mereka hanya diberi tajuk-tajuk untuk dipilih. Contohnya seperti di dalam kertas-kertas ujian Bahasa Malaysia Sijil Pelajaran Malaysia (SPM), Kertas I, Bahagian II Sijil Rendah Pelajaran (SRP). Dalam soalan jenis ini, murid dikehendaki mengutip dan memilih isi dan idea daripada pengetahuan sendiri, lalu menyusun idea dan isi itu dan seterusnya menuliskannya dengan cara yang logis dapat difahami.

Contohnya : Pasar malam di tempat saya.

(2) Sambutan-diperluaskan
Bentuk soalan ini memerlukan murid memperluaskan atau memperkembangkan satu-satu idea. Misalnya, satu tajuk karangan yang bahagian permulaaan atau akhir cerita diperturunkan dan murid dikehendaki menulis karangan berdasarkan permulaan atau akhir cerita itu.


Contohnya:

(a) Dari celah-celah semak itu aku nampak sebuah bangunan buruk berwarna putih. Tingkapnya banyak yang telah rosak dan pecah-pecah. Kawasan sekeliling rumah itu dipenuhi dengan anak-anak pokok yang tumbuh mekar. Sedang aku asyik memerhatikan bangunan buruk itu tiba-tiba ....
(b) Bila aku membuka mata, aku dapati ibu dan ayah sedang duduk di kiri kanan katil. Di penjuru bilik kulihat seorang lelaki tua yang tidak kukenali. Mataku terasa sakit. Aku pun memejamkan mataku semula.


(3) Sambutan-Terhad
Soalan jenis ini agak terhad dari segi bentuk dan juga bidang dan menentukan bagaimana murid harus menjawab soalan :

Contohnya : Keburukan dan kebaikan membeli barang-barang dengan bayaran ansuran.


(4) Berstruktur
Soalan jenis ini mengemukakan satu persatu berkenaan sesuatu perkara atau proses sehigga menjadi satu keseluruhan perkara atau proses tersebut.

Contohnya : Televisyan adalah
- menjadi alat hiburan;
- menambah pengetahuan;
- menjadi sahabat orang kesunyian;
- menggalakkan keganasan;
- dan mengubah sikap manusia.

Tulis sebuah karangan mengenai kebaikan dan keburukan televisyen seperti yang dinyatakan diatas.


Untuk menanam kemahiran penulisan ayat-ayat yang begitu kompleks sehigga menjadi perenggan dan karangan, memerlukan pengajaran, latihan dan pengujian menulis ayat secara kretif yang boleh dibina dengan sistematik berdasarkan contoh struktur ayat yang dibincangkan diatas. Dalam bilik darjah, guru boleh menguji murid untuk menulis ayat dan pereggan dengan ransangan berikut:

1) gambar;
2) buku-buku (cerita dan teks);
3) alam sekeliling (pemerhatian);
4) rakaman;
5) nota dari perbincangan guru dengan murid, dan lain-lain.


(5) Berpandu

Soalan jenis ini lazimnya menggunakan bahan rangsangan seperti gambar, peta, carta dan lain-lain. Murid-murid dikehendaki menjawab soalan atau meenulis karangan berdasarkan bahan-bahan rangsangan yang disediakan. Selain itu, ada juga digunakan rangka karangan sebagai rangsangan.

Contohnya :
Banyak persatuan dan kelab ditubuhkan di sekolah-sekolah. Pilih satu daripada persatuan atau kelab tersebut dan tulis sebuah karangan mengenainya dari segi :

(a) Tujuan
(b) Aktiviti-aktiviti
(c) Faedah-faedah
(d) Kejayaan-kejayaan yang telah dicapai


Ujian Penulisan Bahasa Melayu dalam Bilik Darjah

Ujian penulisan Bahasa Malaysia dalam proses pengajaran dan pembelajaran Bahasa Malaysia di bilik darjah tidak semestinya seratus peratus berorentasikan bentuk soalan peperiksaan, kecuali dalam proses pengujian penggal dan tahunan, dan pada peringkat tertentu dalam proses pangajaran dan pembelajaran Bahasa Malaysia. Dalam pengajaran dan pembelajaran penulisan Bahasa Malaysia, murid perlu diberi penguasaan dan kecekapan menulis daripada peringkat perbendaharaan kata (makna, struktur, imbuhan) dalam penulisan ayat (daripada yang mudah higga yang kompleks), penulisan perenggan, higgalah ke peringkat penulisan karangan.

Jika murid belum dapat mengguna dan menyusun kata untuk menghasilkan penulisan ayat dan seterusnya penulisan perenggan dan karangan dalam Bahasa Malaysia, maka penguasaan kemahiran-kemahiran ini perlu diberikan dan diuji dengan pelbagai bentuk soalan dalam proses pengajaran dan pembelajaran Bahasa Malaysia. Dengan cara ini, guru Bahasa Malaysia dapat mengesan sama ada muridnya sudah menguasai kemahiran-kemahiran itu atau belum. Beberapa contoh ujian dan beberapa teknik seperti berikut mungkin dapat dijalankan dalam bilik darjah.

Proses ujian dan penilaian penulisan Bahasa Melayu dalam bilik darjah patut wujud terus-menerus dalam pengajaran dan pembelajaran penulisan karangan Bahasa Melayu supaya kemahiran individu atau sekurang-kurangnya kumpulan individu murid yang berbeza kebolehan menulis Bahasa Melayu dapat dikesan dan dengan itu strategi pengajaran dan pembelajaran Bahasa Melayu akan diatur dan dilaksanakan dengan lebih berkesan apabila guru mengetahui peringkat kemahiran penulisan bahasa Melayu melalui proses tersebut. Di samping itu, alat-alat ujian penulisan Bahasa Melayu pula dibina dengan teliti akan membantu proses pengujian dan penilaian penulisan Bahasa Melayu itu sebagai proses berkesan yang melengkapkan proses pengajaran dan pembelajaran Bahasa Melayu dalam bilik darjah
Antara Contoh soalan peperiksaan bagi pelajar tingkatan 5
Bahagian A

Bahagian A
(Masa yang dicadangkan : 45 minit)

[ 30 markah ]

Lihat iklan di bawah dengan teliti. Huraikan pendapat anda berdasarkan iklan tersebut. Panjang huraian anda antara 200 hingga 250 patah perkataan.


IKLAN SEBUAH RESTORAN

Bahagian B
[Masa yang dicadangkan : 1 jam 30 minit]
[100 markah]


Pilih satu daripada soalan-soalan di bawah an tulis sebuah karangan yang panjangnya melebihi 350 patah perkataan (Arahan dalam peperiksaan)

[Pelajar digalakkan menulis semua latihan di bawah dengan bimbingan guru]


1 Anda bersama-sama keluarga anda berkesempatan mengunjungi pasar malam di tempat anda.

Gambarkan suasana dan keadaan di pasar malam tersebut.

2
Pada cuti penggal yang lalu, anda telah menyertai satu perkhemahan di sebuah kawasan tanah tinggi selama beberapa hari anjuran Kelab Kaunseling sekolah anda. Perkhemahan tersebut bertujuan mempertingkat ketahanan diri para peserta.

Ceritakan pengalaman dan perasaan anda semasa menyertai perkhemahan tersebut.

3 Anda merupakan pengarang majalah sekolah. Anda telah ditugaskan mewawancarai seorang guru di sekolah anda yang telah diisytiharkan sebagai tokoh ‘Guru Cemerlang’ peringkat negeri.

Tulis wawancara itu selengkapnya.

4 Semangat patriotik di kalangan rakyat di negara ini perlu dipertingkatkan.

Jelaskan.


5
Seorang petani di tempat anda telah terpilih sebagai Tokoh Peladang Jaya semasa sambutan Hari Peladang dan Nelayan Peringkat Negeri baru-baru ini. Sebagai pemberita anda ingin mewawancarai petani tersebut tentang kejayaannya.

Tulis wawancara tersebut selengkapnya.


6 Isu-isu Pengajaran Rumusan dalam pengajaran Bahasa MelayuDalam peperiksaan soalan rumusan menguji kemahiran pelajar antaranya kemahiran membaca, memahami isi teks, kemahiran menulis.Selain itu pelajar diuji dengan memahami isi teks dan menyenaraikan isi tersurat. Terlebih dahulu pelajar hendak membaca teks iaitu pelajar mesti mempunyai kemahiran membaca dengan baik kerana petikan yang diberi mengisahkan tentang sesuatu topik. Jika pelajar tidak mempunyai kemahiran membaca, kefahaman mengenai teks tidak jelas, maka pelajar tidak dapat menyenaraikan isi tersurat. Persoalannya, dapatkah pelajar menyenaraikan isi tersurat dengan bebas kerana pelajar telah terikat dengan arahan yang diberi. Oleh itu, pelajar mesti mempunyai kemahiran memahami arahan sebelum membaca teks. Dalam pengajaran rumusan kemahiran berfikir tidak dapat diuji sepenuhnya kerana pelajar terikat dengan kehendak soalan dalam peperiksaan.

Selain isi tersurat, pelajar juga diuji dengan soalan isi tersirat. Makna isi tersirat ialah makna yang tidak ada dalam teks petikan. Selain itu makna tersirat ialah apa-apa sahaja maklumat yang ada di luar teks. Isunya di sini dapatkah guru menguji kemahiran berfikir secara kreatif dan kritis dalam soalan isi tersirat. Memandangkan untuk mencari isi tersirat, pelajar juga telah terikat dengan arahan soalan. Selain itu, adakalanya dalam petikan hanya mempunyai satu isi tersirat atau tidak ada langsung. Tetapi dalam pengujian pelajar telah diberi arahan dan pelajar terpaksa mengikut arahan untuk mencari jawapan isi tersirat. Jika tidak pelajar tidak akan mendapat markah. Walhal setiap jawapan pelajar yang rasional boleh diterma. Isu pengujian rumusan yang lain ialah pelajar hanya diminta menyenaraikan enam isi tersurat tetapi dalam petikan pelajar dapat menyenaraikan sekurang-kurangnya sembilan atau sepuluh isi. Manakala isi tersirat sekurang-kurangnya dua. Secara tidak langsung , kemahiran menulis pelajar terganggu kerana pelajar diminta menulis hanya 120 patah perkataan. Oleh itu masalah ini perlu diambil serius kerana guru mesti menguji kemahiran menulis dan kemahiran berfikir serta kemahiran-kemahiran yang lain supaya pelajar bijak memberi kritikan yang positif, dapat membuat tanggapan tentang sesuatu isu dan berkemahiran dalam menyampaikan hujah-hujah dengan baik jika diberi peluang.

Bagi menjadikan pengajaran lebih berkesan dan menarik, guru mestilah membaca teks dan memahami keseluruhan topik yang disampaikan dalam petikan. Jika tidak sesuai , guru boleh membuat penambahbaikan supaya pelajar mudah faham. Guru yang kreatif akan menjadikan pengajaran itu bermakna.

Antara contoh soalan rumusan yang diuji kepada pelajar tingkatan lima.Bahasa Melayu Kertas 2 (Set B)
Soalan 1 : Rumusan
[30 markah]

Baca petikan di bawah dengan teliti dan kemudian buat satu rumusan tentang usaha-usaha untuk membangunkan belia dan manfaat golongan belia terhadap negara. Panjang rumusan hendaklah tidak melebihi 120 patah perkataan.


Sejumlah besar penduduk negara kita ialah golongan belia. Penekanan terhadap nilai-nilai baru dalam kehidupan, khususnya dalam pembinaan watak belia itu sendiri harus diberikan perhatian. Aspek nilai luaran yang dapat dilihat melalui gaya hidup tidak memadai untuk melahirkan belia berwawasan. Aspek dalaman perlu diberi keutamaan dalam pembinaan insan yang setia kepada bangsa dan negara sendiri. Unsur dalaman sukar dilihat. Walau bagaimanapun, perlakuan yang baik dan cemerlang akan memberi imej tersendiri kepada belia berkenaan.

Dalam hubungan ini, pada peringkat awal kementerian berkenaan akan memberikan penekanan yang serius terhadap pembinaan insan. Hal ini akan dilakukan melalui kursus kepimpinan sebelum diterapkan melalui kursus berbentuk kemahiran. Dalam usaha melahirkan golongan tenaga mahir, kementerian ini melihat beberapa sudut bagi membolehkan latihan diberikan secara menyeluruh kepada para belia. Penglibatan semua agensi kerajaan dan swasta perlu dilipatgandakan untuk melatih kira-kira 200 ribu orang belia sebelum memasuki pasaran pekerjaan dalam sektor industri.

Sehubungan dengan perkara ini, golongan belia yang menguasai pasaran buruh di negara kita iaitu 42 peratus mempunyai kelulusan yang agak rendah. Daripada laporan yang diperoleh 61.7 peratus merupakan mereka yang mempunyai kelulusan SPM, 19.4 peratus berkelulusan PMR, dan selebihnya 18.9 peratus lulus di bawah paras PMR. Berdasarkan peratusan belia yang terlibat dalam sektor pekerjaan begitu tinggi dan taraf pendidikan di paras yang rendah, maka kementerian ini juga bercadang mengadakan program berbentuk latihan kemahiran sebagai persediaan kepada mereka sebelum memasuki bidang pekerjaan. Majoriti golongan ini memasuki bidang pekerjaan tanpa kemahiran yang khusus. Oleh itu, mereka menjadi pekerja di peringkat bawahan dan tidak mempunyai peluang untuk memajukan diri dalam bidang pekerjaan.


Kementerian ini akan menambah bilangan kemasukan belia di institut-institut kemahiran belia negara yang sedia ada dengan memendekkan jangka masa kursus. Selain itu, kementerian sedang mengkaji semula kursus-kursus sedia ada supaya bertepatan dengan kehendak pasaran pekerjaan sekarang. Selain kajian, kementerian akan memantapkan lagi kursus-kursus yang ditakrifkan mempunyai potensi besar untuk dikembangkan. Bagi belia yang sedia ada dalam sektor pekerjaan, kementerian akan mengadakan program “peluang kedua” kepada mereka bagi membolehkan mereka meningkatkan kemahiran dalam bidang masing-masing. Peluang kedua ini difikirkan perlu memandangkan peningkatan kerja para belia perlu diberi perhatian agar mereka ini dapat mengambil alih tugas sebagai pekerja mahir pada bila-bila masa yang diperlukan nanti. Dalam melaksanakan program ini, kerjasama dengan agensi-agensi kemahiran lain diperlukan. Malahan, kerajaan beranggapan bahawa peranan sektor korporat perlu dilibatkan sepenuhnya bagi menjayakan program ini.

(Diubahsuaikan daripada rencana “Belia dan Nilai Baru” oleh Rina Rahman, Dewan Masyarakat, Februari 2002 )

[30 markah]

Siti Mahirah berkata...

Siti Mahirah binti Ramlay @ Ramly.
M20071000109.
Sekolah Sukan Bukit Jalil, Kompleks Sukan Negara, 57000 Kuala Lumpur.
012-3333952.


Catatan baharu ini bagi menggantikan catatan yang lama.


Soalan 1 : Nota Kuliah

Kuliah Pertama pada 20 Disember 2008

Bahagian I : Penyerapan Unsur Baru dalam Mata Pelajaran Bahasa Melayu

Hjh Zahirah Abdul Aziz
Unit Bahasa Melayu dan Kesusasteraan Melayu
Pusat Perkembangan Kurikulum,
Kementerian Pendidikan Malaysia

Pengenalan

Dalam buku Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu, konsep penyerapan ialah proses menyerapkan pelbagai bidang ilmu, nilai murni, dan kemahiran bernilai tambah. Penyerapan ini diterangkan seperti yang berikut:

1. Isi pelajaran Bahasa Melayu menyerapkan pelbagai bidang ilmu serta pelbagai tema yang mencakupi hal-hal persendirian dan kemasyarakatan.
2. Semangat kewarganegaraan dan nilai murni masyarakat Malaysia yang berlandaskan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan hendaklah diserapkan dalam pengajaran dan pembelajaran Bahasa Melayu. Meskipun penyerapan dilakukan secara sedar dan terancang, namun murid menyerap ilmu dan nilai tersebut secara natural.
3. Kemahiran berfikir hendaklah diserapkan secara terancang dengan kemahiran mendengar dan bertutur, membaca, dan menulis. Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu memberikan penekanan pada kemahiran berfikir secara kritis dan kreatif dalam pengajaran dan pembelajaran. Kemahiran berfikir wajib diserapkan dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa adalah seperti yang berikut:

1. Mencirikan
2. Mengelaskan, mengumpulkan, mengkategorikan
3. Membuat kaitan dan perhubungan
4. Membanding dan membeza
5. Menyusun atur
6. Mengenal pasti kenyataan benar atau palsu
7. Membezakan fakta dengan pendapat
8. Menganalisis
9. Mengesan kecondongan pendapat
10. Mengenal pasti sebab akibat
11. Meramal
12. Mensintesis
13. Mengitlak
14. Membuat analogi
15. Membuat inferens
16. Membuat kesimpulan
17. Menginterpretasikan, mentafsir
18. Mengenal pasti idea utama dan idea sokongan
19. Menilai
20. Menjana idea
21. Merumus, meringkas
22. Membuat keputusan
23. Menyelesaikan masalah

Kemahiran berfikir yang dinyatakan di atas bertujuan untuk membolehkan kemahiran berfikir tersebut dikuasai oleh murid. Alat berfikir seperti penyusun grafik, soalan (bertumpu, bercapah, dan lingkaran soalan) serta peta minda perlu digunakan dalam proses pengajaran dan pembelajaran.

Kemahiran bernilai tambah yang lain, iaitu kemahiran teknologi maklumat dan komunikasi, kemahiran belajar cara belajar, kajian masa depan, kecerdasan pelbagai, pembelajaran konstruktivisme dan pembelajaran kontekstual juga perlu diserapkan dengan mengambil kira kesesuaiannya dengan hasil pembelajaran yang ingin dicapai, kebolehan murid, serta sumber yang ada.

Konsep Penggabungjalinan Kemahiran Berbahasa

Satu strategi pengajaran dan pembelajaran Bahasa Melayu sebagaimana yang terkandung dalam Huraian Sukatan Pelajaran ialah penggabungjalinan. Ini merupakan proses yang sangat penting kerana melalui penggabungjalinan, beberapa kemahiran berbahasa dapat dikuasai oleh murid serentak. Penggabungjalinan ini berlaku antara kemahiran berbahasa daripada bidang yang berlainan, iaitu inter bidang atau kemahiran berbahasa dalam bidang yang sama, iaitu intra bidang. Selain itu, aspek tatabahasa, kosa kata, dan peribahasa juga digabungjalinkan. Penggabungjalinan unsur-unsur tertentu dihuraikan seperti yang berikut:

Kemahiran bahasa, iaitu kemahiran mendengar, bertutur, membaca, dan menulis boleh digabungkan dalam proses pengajaran dan pembelajaran, sekurang-kurangnya antara dua kemahiran. Misalnya kemahiran berbahasa mendengar dan bertutur digabungjalinkan dengan kemahiran berbahasa membaca. Penggabungjalinan ini bertujuan untuk mencapai hasil pembelajaran.
Tatabahasa boleh digabungkan secara terancang dalam konteks dengan kemahiran mendengar, bertutur, membaca, dan menulis.
Kosa kata dan peribahasa yang hendak diajarkan harus digabungkan secara terancang dengan semua aktiviti kemahiran bahasa, misalnya melalui aktiviti lakonan atau perbahasan; membaca teks yang mengandungi kosa kata (sama ada kata umum atau istilah), dan peribahasa; serta melalui latihan menggunakan kosa kata dan peribahasa yang betul dalam pelbagai genre penulisan.

4. Rumusan

Dalam proses pengajaran dan pembelajaran Bahasa Melayu, pengabungjalinan kemahiran berbahasa berlaku di antara kemahiran mendengar dan bertutur, kemahiran membaca, atau kemahiran menulis. Konsep ini diadun baik dengan menyerapkan ilmu, nilai murni, kewarganegaraan, peraturan sosio budaya, kemahiran bernilai tambah atau kepintaran emosi. Guru boleh memilih mana-mana elemen yang hendak diserapkan. Namun elemen yang dipilih mestilah dirancang dengan teliti dan jelas agar pengajaran dan pembelajaran berfokus dan murid dapat meneroka sesuatu bidang dengan baik.

Matlamat kurikulum Bahasa Melayu adalah untuk melahirkan murid yang dapat menguasai kemahiran mendengar dan bertutur, kemahiran membaca, atau kemahiran menulis dengan baik. Selain melahirkan murid yang dapat berbahasa dengan baik, konsep penyerapan dapat membantu murid menjadi insan yang berilmu, berketerampilan, dapat berkomunikasi dengan berkesan, mampu memenuhi keperluan diri serta bijak dalam perhubungan sosial dan urusan harian.

Bahagian II : Analisis Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu

Hjh Zahirah Abdul Aziz
Unit Bahasa Melayu dan Kesusasteraan Melayu
Pusat Perkembangan Kurikulum,
Kementerian Pendidikan Malaysia

Pendahuluan

Sukatan pelajaran ialah dokumen yang penting bagi seseorang guru profesional. Untuk mengajar secara berkesan, guru profesional harus memiliki, memahami, menguasai dan menghayati kandungan sukatan pelajaran, selain memperlengkap diri dengan persiapan lain seperti pengetahuan dan kemahiran tentang ilmu atau subject matter, yang ingin diajarkan serta ilmu dan kemahiran pengurusan pendidikan dan pedagogi. Kurikulum serta sukatan pelajaran juga berada dalam keadaan dinamik, digubal dan disemak sebelum dilaksanakan.

1. Sukatan Pelajaran

Sukatan pelajaran, sebagai dokumen induk, mewakili keperluan kurikulum bagi satu peringkat persekolahan. Oleh itu, ada dua sukatan pelajaran Bahasa Melayu yang dibina di PPK iaitu sukatan pelajaran sekolah rendah dan sukatan pelajaran sekolah menengah. Sukatan pelajaran sekolah rendah merangkurni Tahap Satu dan Tahap Dua, disediakan bagi mata pelajaran Bahasa Melayu sekolah kebangsaan, sekolah jenis kebangsaan Cina dan Tamil, dan Kelas Peralihan. Sukatan pelajaran Bahasa Melayu sekolah menengah merangkumi pelajaran Bahasa Melayu menengah rendah (tingkatan satu hingga tingkatan tiga), dan menengah atas (tingkatan empat dan tingkatan lima).

2. Huraian Sukatan Pelajaran

Huraian sukatan pelajaran ialah dokumen kurikulum sokongan yang memperincikan kandungan sukatan pelajaran. Huraian sukatan pelajaran disediakan bagi setiap tahun pembelajaran, dan dibezakan antara HSP SK dan SJK.

3. Organisasi Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Sekolah Menengah

Kandungan Kurikulum Bahasa Melayu Sekolah Menengah dimuatkan dalam dokumen sukatan pelajaran dan huraian sukatan pelajaran. Organisasi kandungan kurikulum, sukatan pelajaran dan huraian sukatan pelajaran merujuk kerangka utama dokumen berkenaan, setiap satu, dengan kerangka yang tertentu. Organisasi Kurikulum Bahasa Melayu Sekolah Menengah adalah seperti yang berikut:

4. Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Sekolah Menengah diorganisasikan seperti berikut:

a. Matlamat dan Objektif Pendidikan Bahasa Melayu Sekolah Menengah
b. Organisasi Kandungan Kurikulum (konsep utama dalam kurikulum):
c. Penggunaan Bahasa
d. Kemahiran Bahasa
e. Hasil Pembelajaran
f. Sistem Bahasa
g. Pengisian Kurikulum

3. Hasil Pembelajaran (senarai hasil pembelajaran bagi ketiga¬tiga bidang penggunaan bahasa)
a. Sistem Bahasa (penerangan lanjut)
b. Pengisian Kurikulum (penerangan lanjut)

4. Organisasi Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Sekolah Menengah

Terdapat lima buah buku Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Sekolah Menengah yang disediakan, iaitu sebuah khusus bagi setiap tingkatan satu hingga tingkatan lima. Kelima-limanya berbeza dari dua segi, iaitu:

a. Objektif pendidikan Bahasa Melayu bagi setiap tingkatan
b. Huraian hasil pembelajaran
c. Catatan dan cadangan aktiviti dan sumber (sejajar dengan pemyataan huraian hasil pembelajaran)

5. Organisasi Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Sekolah Menengah adalah seperti yang berikut:

a. Matlamat, Objektif Pendidikan Bahasa Melayu Sekolah Menengah, dan Objektif Pendidikan Bahasa Melayu Sekolah Menengah mengikut tingkatan
6. Organisasi Kandungan Kurikulum (konsep utama dalam kurikulum)
a. Penggunaan Bahasa
b. Kemahiran Bahasa
c. Hasil Pembelajaran
d. Sistem Bahasa
e. Komponen Kesusasteraan Melayu
f. Pengisian Kurikulum

7. Penerangan tentang Huraian Sukatan Pelajaran Hasil Pembelajaran
a. Hasil Pembelajaran (Utama dan Khusus)
b. Huraian Hasil Pembelajaran
c. Cadangan Aktiviti/Nota

8. Matlamat dan Objektif Kurikulum Bahasa Melayu Sekolah Menengah

Matlamat kurikulum sdalah tujuan umum atau hasrat yang ingin dicapai melalui pendidikan, misalnya pendidikan Bahasa Melayu. Terdapat perbezaan kecil antara matlamat pendidikan bahasa Melayu bagi sekolah rendah dengan sekolah menengah. Matlamat kurikulum Bahasa Melayu sekolah menengah adalah untuk melengkapkan murid dengan keterampilan berbahasa dan berkomunikasi bagi memenuhi keperluan diri dalam urusan harian, pendidikan dan pekerjaan.

9. Objektif Kurikulum Bahasa Melayu Sekolah Menengah

Objektif Kurikulum Bahasa Melayu Sekolah Menengah digariskan daripada matlamat yang dinyatakan di atas. Objektif pendidikan Bahasa Melayu sekolah rendah berbeza daripada objektif pendidikan Bahasa Melayu sekolah menengah. Objektif yang dicapai pada akhir pendidikan bahasa Melayu sekolah menengah adalah:

1. Melibatkan diri dalam interaksi sosial melalui perbualan, perbincangan, dan penulisan untuk menjalin serta mengeratkan hubungan, dan berurus untuk mendapatkan barangan dan perkhidmatan;
2. Mendapat dan memproses maklumat secara kritis daripada pelbagai sumber yang didengar, dibaca, dan ditonton untuk memperoleh ilmu dan maklumat;
3. Menggunakan maklumat yang diperoleh untuk tujuan menyelesaikan masalah dan membuat keputusan, serta menyebarkan maklumat dalam bentuk lisan dan tulisan;
4. Mendengar, membaca, menonton, dan memberikan respons kepada pelbagai bahan bacaan jenis maklumat dan bahan sastera;
5. Melahirkan idea dan pendapat dalam bentuk lisan dan penulisan jenis maklumat dan imaginatif secara kreatif dan berkesan; dan
6. Menghayati dan mengamalkan nilai mumi, sikap positif, semangat patriotik, dan perasaan cinta akan negara.


10. Penggunaan Bahasa

Untuk Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Sekolah Menengah, pengetahuan dan kemahiran yang ingin disuntik kepada pelajar ialah keterampilan menggunakan bahasa Melayu bagi memenuhi keperluan harian, pengembangan ilmu pengetahuan bagi pembelajaran seumur hayat, serta tuntutan kerjaya. Berasaskan matlamat tersebut, kandungan kurikulum Bahasa Melayu dijuruskan kepada tiga bidang penggunaan bahasa iaitu:

1. Bidang interpersonal
2. Bidang maklumat
3. Bidang estetik

11. Hasil Pembelajaran

Hasil pembelajaran adalah set kemahiran dan kecekapan berbahasa yang perlu dicapai oleh murid melalui proses pembelajaran bahasa (Melayu). Ini sejajar dengan pandangan Skinner (1992) bahawa pembelajaran ialah proses perubahan tingkah laku melalui pengalaman pembelajaran pengetahuan, kemahiran dan sikap dapat dibentuk. Hasil pembelajaran dibina mengikut bidang penggunaan bahasa (interpersonal, maklumat atau estetik). Pernyataan hasil pembelajaran berteraskan kemahiran bahasa dan disepadukan satu atau lebih perkara berikut, iaitu sistem bahasa, komponen sastera dan elemen pengisisan kurikulum.

12. Pernyataan Huraian Hasil Pembelajaran (HHP)

Suatu perkara dalam kandungan huraian sukatan pelajaran yang perlu dianalisis dan difahami oleh guru ialah huraian hasil pembelajaran. Bagi tujuan yang lebih spesifIk untuk memenuhi keperluan pedagogi di bilik daIjah, setiap hasil pembelajaran khusus diperincikan mengikut tahap kesukaran isi pelajaran dan tahap pembelajaran dan pre stasi pelajar. Perincian ini terkandung huraian hasil pembelajaran yang juga disebut pemyataan aras pembelajaran; sarna ada aras as as [Aras I], aras sederhana [Aras 2], atau aras cemerlang [Aras 3]. Pemyataan aras pembelajaran dibina berdasarkan pemyataan HPK. Oleh sebab tidak semua pemyataan aras ada bagi semua HPK bagi ketiga-tiga aras, maka guru harus berupaya mengesan HPK bagi pernyataan aras tersebut.

Pemyataan dalam huraian hasil pembelajaran ialah pernyataan yang dipilih dan diukur oleh guru dalam menyediakan rancangan pengajaran harian. Selain menggunakan kreativiti dan pengalaman untuk merangka dan memikirkan aktiviti pengajaran dan pembelajaran bagi hasil pembelajaran yang dipilih, guru digalakkan menggunakan cadangan aktiviti dalam lajur 3 HSP yang mengambil kira aspek pedagogi, strategi pengajaran dan pembelajaran serta pengurusan sumber dan bahan bantu belajar.

13. Komponen Sastera dalam Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Sekolah Menengah

Pembelajaran unsur sastera bagi murid-murid sekolah mula diberikan penekanan dalam sukatan pelajaran Bahasa Melayu 1988 sebagai unsur sastera. Mulai tahun 2000 pembelajaran unsur sastera dimantapkan melalui pelaksanaan komponen sastera yang dijelaskan dalam edisi penyesuaian Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu seta penggunaan teks sastera wajib yang ditetapkan Kementerian Pendidikan Malaysia. Dalam kurikulum Bahasa Melayu semakan pelaksanaan 2003, komponen sastera diteruskan. Dengan semangat yang sarna dinyatakan dalam objektif pelaksanaan komponen sastera, iaitu:

a. Meningkatkan dan mengukuhkan minat membaca pelbagai genre sastera,

b. Mengenal, menghayati dan menghargai karya sastera bagi mengukuhkan kemahiran mendengar dan bertutur, membaca dan menulis.

14. Pengisisan Kurikulum

Selain kemahiran dan kecekapan yang khusus diperoleh daripada pengajaran dan pembelajaran Bahasa Melayu, kurikulum semakan menggariskan pengetahuan, kemahiran serta sikap dan nilai yang hams dimiliki oleh murid yang dididik. Hasrat ini dinyatakan dalam pengisian kurikulum. Terdapat beberapa pernyataan hasil pembelajaran secara tersurat memperlihatkan penekanan elemen pengisisan kurikulum yang khusus. Walau bagaimanapun, sekiranya mana-mana elemen tersebut tidak dinyatakan dalam pernyataan HP, penyerapan pengetahuan, kemahiran serta sikap dan nilai perlu dirancang dan dilaksanakan dalam pengajaran dan pembelajaran. Terdapat lima elemen dalam pengisian kurikulum iaitu:

a. Ilmu - pengintegrasian isi atau kemahiran khusus mata pelajaran dan disiplin lain dalam pendidikan Bahasa Melayu
b. Nilai - penyerapan 17 nilai murni yang as as atau subnilai merentas kurikulum
c. Kewarganegaraan - tuntutan meningkatkan patriotisme mood kepada negara.
d. Peraturan sosiobudaya - pendidikan berteraskan falsafah dan keperibadian masyarakat Malaysia
e.Kemahiran bernilai tambah - kemahiran generik yang dibina melalui kemahiran dan pendekatan dan gaya pembelajaran.

15. Strategi pengajaran dan pembelajaran

Analisis dan pemahaman kandungan sukatan pelajaran perlu disusuli praktis yang berkesan. Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu menggariskan strategi pengajaran dan pembelajaran berikut yang perlu diamalkan dan dilaksanakan:

a. Pengajaran dan pembelajaran berpusatkan murid dengan menggalakkan interaksi dan penguasaan kemahiran meIaIui pengalaman sendiri serta memberi peluang untuk maju mengikut kadar keupayaan mereka sendiri.

b. Pendekatan masteri untuk memastikan murid menguasai isi pelajar dan kemahiran, meIaIui pengubahsuaian teknik mengikut tahap kebolehan murid dan penilaian formatif yang jitu dan berterusan serta tindakan susulan yang sesuai.

c. Kepelbagaian pendekatan, kaedah serta teknik pengajaran dan pembelajaran yang sesuai dengan hasil pembelajaran yang ingin dicapai dan kebolehan murid serta keberkesanan pengolahannya.

d. Kepelbagaian sumber dan bahan seperti akhbar, majaIah, kamus, bahan daripada internet, perisian kursus, bahan sastera dan bukan sastera, bahan pelbagai disipIin, bacaan luas serta penggunaan pusat sumber dan komputer.

e. Penggunaan tatabahasa yang tepat melalui pengajaran terancang, penggunaan aspek tatabahasa dalam pelbagai konteks dan kegiatan bahasa yang bermakna. Tatabahasa Dewan dijadikan pegangan utama.

f. Pengajaran dan pembelajaran bertema meliputi bidang iImu, hal persendirian dan kemasyarakatan serta isu semasa dirancang supaya hasil pembelajaran, kemahiran bahasa, pembelajaran tatabahasa dan pengembangan kosa kata disepadukan dan dikukuhkan.

g. Bacaan luas dijalankan dengan menggunakan bahan ilmiah dan bahan sastera untuk meningkatkan daya berfikir dan minat ingin terus membaca.

h. Penggabungjalinan antara dua atau Iebih kemahiran bahasa, serta hasil pembelajaran dengan sistem bahasa. Bagi tujuan ini, guru harus mengenal pasti sekurang-kurangnya dua hasil pembelajaran bagi setiap waktu pengajaran dengan satu daripadanya sebagai fokus utarna, dan selebihnya fokus sampingan. Penggabungjalinan tatabahasa dan kosa kata perlu dilaksanakan dalam setiap waktu pengajaran.

i. Penyerapan pelbagai bidang ilmu, nilai murni, kewarganegaraan, peraturan sosiobudaya dan kemahiran bernilai tambah dalam pengajaran dan pembelajaran BM. Kemahiran bedikir perlu diserapkan dalam setiap waktu pengajaran BM.

j. Pemulihan dibuat untuk membantu murid menguasai hasil pembelajaran yang belum dicapai mengikut kadar kemampuan mood.

k. Penilaian formatif dan sumatif yang berterusan dijalankan untuk menentukan pencapaian hasil pembelajaran dan objektif pengajaran dan pembelajaran, serta mengenal pasti tindakan susulan yang perlu diambil misalnya aktiviti pemulihan atau pengayaan.

l. Pengayaan perlu diberikan bagi murid yang menguasai hasil pembelajaran lebih awal daripada jangka masa yang ditetapkan melalui aktiviti atau tugasan yang lebih mencabar.

Kesimpulan
Semakan kurikulum menuntut guru menganalisis semula kandungan kurikulum, sukatan dan huraian sukatan pelajaran supaya guru dapat melaksanakan tugas mengajar dengan sebaiknya mengikut matlamat, objektif dan ketetapan yang dibuat. Setelah memaharni kandungan sukatan pelajaran, tugas yang lebih berat ialah penyediaan rancangan pengajaran tahunan dan harian, seterusnya pelaksanaan sebenar proses pengajaran dan pembelajaran di bilik darjah. Di sinilah pengetahuan kurikulum, ilmu tentang bahasa Melayu, strategi pengajaran berkesan dan kecintaan kepada tugas mengajar dipersatukan bagi memastikan muridlah yang pada akhirnya mendapat yang terbaik daripada pengajaran yang ditawarkan oleh guru serta pengalaman pendidikan yang dilalui oleh murid.Kuliah Kedua pada 3 Januari 2009 : Apa itu ujian?

Tujuan ujian diadakan :

1. Menentukan identiti, seperti :

a. Ujian dadah dalam sukan
b. Ujian darah
c. Ujian DNA
d. Ujian mata
e. Ujian pendengaran

2. Mengetahui tahap kemampuan, seperti :

a. Ujian amat sedikit dimengerti
b. Ujian bahasa juga demikian
c. Bayangkan ujian bahasa yang dilakukan di Malaysia
d. Apa gambaran yang kita dapati

Keperluan ujian bahasa, seperti :

1. Mengawal (masuk ke universiti – MUET, TOEFL)
2. Membuat penyelidikan penguasaan bahasa (memerlukan ujian)
3. Menjalankan ujian bagi mengetahui tahap kemahiran, kefahaman, kemahiran (tugas seorang guru)
4. Jenis Ujian

Berbeza dari segi kaedah (method) dan tujuan (purpose), iaitu :

1. Kaedah: kertas and pensil berbeza
2. Peperiksaan: kosa kata, tatabahasa, dll)
3. Kemahiran: mendengar, kefahaman, membaca dan memahami.
4. Bentuk ujian: aneka pilihan, esei, mendengar, lisan dll.

Ujian dibezakan daripada segi :

1. Prognostik
2. Progres
3. Kecapaian (achievement)
4. Kemahiran (proficiency)

Tujuan

1. Kecapaian (pencapaian)
2. Kemahiran (kemahiran, kefasihan)
3. Jangka panjang – tujuan kursus
4. Jangka pendek – setiap pelajaran

Prinsip

1. Mengetahui ujian dalam darjah
2. Mendorong progres pelajar
3. Menilai pencapaian dalam darjah

Masalah menguji, iaitu :

1. Masalah
2. Dialek
3. Logik
4. Kurang kosa kata (lack of vocabulary)
5. Menulis (writing)
6. Gaya (style)

Variabel

1. Unsur (Elements, information)
2. Kemahiran (Skill)

Strategi yang digunakan adalah :

1. Situasi vs bahasa sebenar
2. Kemahiran vs elemen berbeza
3. Ujian berkumpulan vs ujian individu
4. Ujian objektif vs ujian subjektif

Kriteria ujian bahasa, iaitu :

1. Validity
2. Reliability
3. Scorability
4. Economy
5. Administrability

Kritikan terhadap ujian, iaitu :

1. Translation
2. Essay
3. Objective tests
4. Auditory comprehension

Isu-Isu Semasa Lain

1. Ujian BM secara umum
2. Sukatan baru
3. Apa yang diuji
4. Pemeringkatan ujian
5. Kesahihan ujian
6. Tafsiran ujianKuliah Ketiga pada 10 Januari 2009 : Membina Ujian

Jenis ujian

1. Pembinaan Ujian
2. Ujian Secara Berasingan
3. Ujian Integrasi dan Pragmatik
4. Ujian Bahasa Komunikatif
5. Model Kecekapan Komunikatif

Pembinaan Ujian

1. Penggunaan ujian berkriteria
2. Pembinaan item ujian
3. Kesahan ujian
4. Kebolehpercayaan ujian

Ujian Secara Berasingan (Discrete Point Test)

1. Integrasi kemahiran penggunaan bahasa dan komunikasi
2. Integrasi mahal, mengambil masa yang panjang
3. Ujian integratif sesuai untuk KBSR
4. Item integratif, meningkatkan pencapaian kemahiran bahasa
5. Ujian kloz, sesuai untuk ujian kemahiran produktiviti

Ujian Integrasi dan Pragmatik

1. Integrasi kemahiran penggunaan bahasa dan komunikasi
2. Integrasi mahal – mengambil masa yang panjang
3. Ujian integratif sesuai untuk kelas KBSR
4. Item integratif - menigkatkan pencapaian kemahiran bahas
5. Ujian kloz – sesuai untuk ujian kemahiran produktiviti.

Ujian Bahasa Komunikatif

1. Kemahiran menggunakan bahasa dalam komunikasi
2. Pendekatan komunikatif berpusatkan bentuk komunikatif
3. Kebolehan menggunakan bahasa dengan konteks

Dua bentuk ujian komunikatif

1. Ujian Prestasi - penglibatan pelajar secara langsung
2. Latar belakang pelajar dan peranannya dalam sosial

Model Kecekapan Komunikatif

a. Tindak balas imaginatif dan praktis dengan penggunaan teori Model dibahagi kepada komponen pengetahuan bahasa
b. Kecekapan Tatabahasa
c. Kecekapan Sosiobudaya
d. Kecekapan Wacana
e. Kecekapan StrategiKuliah Keempat pada 17 Januari 2009 : Komunikasi dan Reka Bentuk Ujian

Pengenalan

1. Belajar bahasa asli dan bahasa asing
2. Hubungan ujian dengan pembelajaran
3. Isu-isu yang selalu timbul mengenai ujian
4. Lado: Bab 1 dan 2

Pengujian dalam bahasa

1. Masalah menguji bahasa asli: dialek yang berbeza-beza, tatabahasa, falasi logik, kekurangan kosa kata, penulisan, gaya.
2. Teori dan amali menguji bahasa asing: Perbezaan daripada bahasa asli.
3. Lado: Bab 1, 2, dan 3

Variabel dan strategi

1. Variabel: unsur dan kemahiran.
2. Strategi: situasi atau bahasa, unsur atau kemahiran, ujian berkelompok atau individu, ujian subjektif atau subjektif.
3. Lado: Bab 4

Kriteria menguji

1. Kesahihan, reliablity, scorability, ekonomi, administrability.
2. Kritikan: terjemahan, esei, rencana (dictation), ujian objktif, ujian mendengar.
3. Lado: bab 5

Sebutan

1. Peranan sebutan, segmen sebutan dan bunyi.
2. Perspesi bunyi bermakna (pasangan), mengenal pasti bunyi melalui sebutan, melahirkan sebutan, sebutan baku,

Intonasi

1. Amali: membina unit ujian sebutan dan intonasi.
Lado: 6, 7, 8, 9, 10.

Menguji Tatabahasa

1. Apakah struktur bahasa, struktur yang ditentukan oleh bahasa asli, pola-pola struktur bahasa, pemeringkatan pola bahasa.
2. Teknik menguji dan mengenali struktur tatabahasa.
3. Ujian menghasilkan struktur tatabahasa.
4. Menguji struktur bahasa asing.
5. Amali: membina unit ujian tatabahasa.
6. Lado: Bab 11 dan 12.

Menguji Kosa Kata

1. Apa itu kosa kata?
2. Berapa banyak kosa kata, sampel.
3. Teknik mengenal kata, menuliskan kata.
4. Teknik mengujii melahirkan kosa kata, dll.
5. Amali: membina unit ujian kosa kata.
6. Lado: Bab 13.

Kemahiran Bersepadu

1. Kefahaman auditori.
2. Bgaimana membentuk ujian.
3. Pelbagai pilihan, betul-salah dll.
4. Membina unit ujian bersepadu.
5. Lado: Bab 14

Kefahaman Membaca

1. Teknik umum
2. Pra-membaca
3. Teknik bagi pelajar awal
4. Teknik bagi pelajar maju.
5. Membina unit ujian membaca.
6. Lado Bab 15, Marohaini

Menguji keseluruhan bahasa

1. Menguji over-all control of the language.
2. Menguji kefahaman budaya, dan silang budaya.
3. Menguji nilai tinggi.
4. Membina unit ujian penggunaan bahasa canggih.
5. Lado: Bab 19, 20 dan 21

Prosedur Membina Ujian

1. Prinsip ujian dalam bilik darjah.
2. Ujian atau kuiz.
3. Item ujian objektif.
4. Kertas jawapan.
5. Fail item ujian.
6. Menyediakan item ujian.
7. Membina ujian.
8. Merekabentuk ujian on-line.

1. Pandangan tentang bahasa dan penggunaan bahasa mempengaruhi reka bentuk ujian, dan mentafsir skor
2. Binaan ujian adalah bagi mengetahui kemahiran bahasa calon yang diukur.
3. Reka bentuk ujian ditentukan oleh apa yang kita anggap menjadi kemahiran yang diuji.
4. Format yang berlainan, ujian lisan atau ujian tulisan bergantung pada apa yang dianggap bahasa dan penggunaan bahasa.

Ujian unsur-unsur berasingan

1. Pengaruh linguistik struktural.
2. Dilakukan oleh Lado 1961
3. Menguji unsur bunyi, tatabahasa, kosa kata secara berasingan
4. Diperkukuh oleh psychometrics, menguji kemahiran kognitif secara berasingan.
5. Mewujudkan bateri (perangkat) ujian bagi empat kemahiran yang berlainan mendengar, bertutur, membaca, menulis
6. Masih digunakan hingga sekarang

Ujian integratif dan pragmatik

1. Keperluan penguasaan bahasa bagi belajar di universiti di Amerika dan Britain memerlukan ujian dilakukan terhadap kemahiran menggunakan bahasa.
2. Ini memerlukan prestasi secara integratif diuji.
3. Ujian unsur diskret (berasingan) hanya menguji pengetahuan mengenai bahasa tidak kemahiran menggunakan bahasa

Ujian integratif

1. Menguji sebutan, tatabahasa, kosa kata dalam konteksnya diutamakan.
2. Ini berbeza daripada ujian unsur bahasa berasingan.
3. Ini dilakukan dengan melihat kemahiran bertutur dan wawancara, mengarang teks lengkap, memahmi teks yang lengkap bagi tulisan dan lisan.

Masalah ujian integratif

1. Memakan masa
2. Mahal
3. Sukar membuat penskoran
4. Sukar melatih pemeriksa
5. Tidak juga dapat dipercayai

Penyelesaian Oller 1970-an

1. Ujian cloze.
2. Asasnya: pelajar memproses dalam masa sebenar, natural seperti bertutur dan membaca
3. Bagi memahami teks, pelajar perlu memahami seluruh unsur bahasa, yakni perlu memahami sistem bahasa
4. Ujian cloze – mengisi ruang kosong
5. Sama juga dengan menguji unsur berasingan

Ujian Komunikatif

1. Hymes, kemahiran bahasa bukan sekadar mengetahui unsur tatabahasa
2. Peraturan budaya aamat menentukan betl salah penggunaan bahasa, khusus bagi konteks tertentu.
3. Ujian berubah, penilaian pelajar dalam konteks sebenar, dan dalam aaktiviti berkomunikasi.
4. Memberi perhatian kepada peranan penutur dalam konteks
5. Melahirkan ujian integratif dan prgamatik

Komponen yang perlu diuji

1. Bentuk tatabahasa, sebutan, tatabahasa, kosa kata seperti ujian unsur berasingan
2. Kemahiran sosiolinguitik, dalam konteks yang berlainam: komunikasi dalam budaya sesuatu masyarakat.
3. Kemahiran strategik, kemampuan menggunakan muslihat bagi mengatasi kelemahan dalam kemahiran berbahasa
4. Kemahiran wacana – kemampuan menggunakan bahasa dalam konteks luas.Kuliah Kelima pada 24 Januari 2009 : Pengajaran Kesusasteraan Melayu dan Aras-aras Ujian

1. Tujuan ujian dalam pendidikan :
i. mendapatkan kembali maklumat
ii. memastikan objektif pengajaran guru tercapai
iii. menggredkan pelajar
iv. sebagai penggerak (motivasi belajar)
v. tujuan penempatan (lemah, sederhana dan baik)

2. Ciri-ciri ujian :
i. Kesahan ujian, iaitu sejauh mana ujian tu menggambarkan atau menguji apa yang hendak diuji.
ii. Kebolehpercayaan atau kestabilan, iaitu dilihat dari segi ketepatan dan kejituan ukuran dibuat.
iii. keobjektifan atau ketepatan ujian, iaitu item yang dibina tidak memberi peluang kepada sesuatu interpretsi berlainan daripada apa yang telah ditentukan dan skema pemarkahan disediakan terlebih dahulu.

3. Jenis ujian :
i. penempatan, iaitu menguji pelajar mempunyai keterampilan yang disyaratkan
ii. formatif, iaitu menguji pelajar dari masa ke masa
iii. diagnostik, iaitu mencari punca kelemahan pelajar
iv. sumatif, iaitu penggredan dan pensijilan

4. Aras penilaian

i. Penilaian domain kognitif
Penilaian ini lebih banyak ditumpukan kepada kemampuan pelajar. Proses berfikir dititik beratkan. Iaitu bermula dengan aras yang rendah kepada aras yang tinggi. Penilaian ini berupa aneka pilihan, subjektif, lisan, tulisan, ujian bulanan dan kuiz.

ii. Penilaian domain afektif
Penilaian ini berkaitan hubungan dengan masalah sikap, pandangan dan nilai-nilai yang dipercayai oleh seseorang. Penilaian ini juga dapat diuji dan dikesan melalui aktiviti wawancara dan pengaatan tingkah laku.

iii. Penilaian domain psikomotor
Penilaian ini melibatkan aktiviti otot dan pergerakan yang menggunakan anggoa tubuh badan. Pengamatan yang dibuat berbeda dengan bidang sukan, contohnya deklamasi puisi, berlakon, bergerak dan beraksi

4. Aras-aras ujian

i. Kategori Moody:
a. aras informasi
b. aras konsep
c. aras perspektif
d. aras apresiasi atau penghayatan

ii. Taksonomi Bloom
a. aras pengetahuan atau ingatan
b. aras pemahaman
c. aras aplikasi
d. aras analisis
e. aras sintesis
f. aras penilaian

Aras-aras ujian kesusasteraan kategori Moody

Aras 1 : Ujian kesusasteraan aras informasi

Ujian kesusasteraan aras informasi dimaksudkan berfungsi menguji kemapuan pelajar terhadap perkara-perkara dasar atau asas berhubungdengan sastera.

Contoh : Siapakah watak utama cerpen Lambaian Malar Hijau oleh Saroja Theavy?

Aras 2 : Ujian kesusasteraan aras konsep

Ujian kesusasteraan aras konsep berkaitan dengan persepsi bagaimanakah maklumat atau unsur karya sastera diorganisasikan.

Contoh : Apakah hubungan Mei Ling dengan Siti dalam cerpen Sehijau Warna Daun?

Aras 3 : Ujian kesusasteraan aras perspektif

Ujian kesusasteraan aras perspektif memberi tumpuan kepada mendapatkan pandangan pelajar tentang karya yang dibaca. Aras ini juga memerlukan pelajar berkeupayaan menghubungkan antara sesuatu yang ada dalam lingkungan karya dengan yang berada di luar karya tersebut.

Contoh : Apakah kesimpulan yang boleh anda buat dengan membaca novel Konserto Terakhir?

Aras 4 : Ujian kesusasteraan aras apresiasi atau penghayatan

Ujian kesusasteraan aras apresiasi atau penghayatan selalunya berkisar pada permasalahan atau yang berkaitan antara bahasa sastera dengan linguistik. Sering terdapat seolah-olah percanggahan dan perbezaan pendapat antara amalan bahasa mengikut rumus tatabahasa berbanding bahasa yang digunakan oleh ahli sastera.

Contoh : Apakah pemakaian kata-kata dan ungkapan dialek dalam Seorang Tua di Kaki Gunung itu berkeas,dan apakah memamng tepat dan jelas dibandingkan dengan kata-kata dan ungkapan bahasa Melayu baku?

Aras-aras ujian sastera taksonomi Bloom

Aras 1 : Ujian kesusasteraan aras ingatan

Ujian kesusasteraan aras ingatan ini hanya sekadar memerlukan pelajar berkeupayaan mengungkapkan kembali daya atau kebolehan mengingati hal-hal yang berhubung dengan fakta, konsep, pengertian, definisi, nama pengarang, buku-buku yang dihasilkan dan sebagainya. Butiran ujian boleh juga direncanakan dalam bentuk anke pilihan.

Contoh : Sebutkan dua antologi sajak yang ditulis oleh A. Samad Said..

Aras 2 :Ujian kesusasteraan aras pemahaman

Ujian kesusasteraan aras pemahaman memerlukan pelajar berkeupayaan memahami, membezakan dan menjelaskan fakta atau hubungan antara konsep dan sifat-sifat lain yang tingkatnya bukan sekadar untuk mengingatkan dan meluahkan kembali fakta yang dibaca sahaja.

Contoh : Buat satu sinopsis cerpen yang berjudul Sayang Ayah karya Omar Mamat.

Aras 3 :Ujian kesusasteraan aras aplikasi

Ujian kesusasteraan aras aplikasi menilai kebolehan pelajar mempraktikkan pengetahuan, teori-teori yang dipelajari dan maklumat yang diperolehnya itu ke dalam suatu situasi baru. Dengan cara ini membolehkan pelajar menerapkan pengetahuan teori ke dalam kegiatan praktis dan konkrit.

Contoh : Ubahkan bentuk sajak Tasik Biru, Bau, Sabah karya Kemala dalam bentuk dialog.

Aras 4 :Ujian kesusasteraan aras analisis

Ujian kesusasteraan aras analisis berfungsi mengukur kebolehan pelajar mengesan unsur-unsur yang terkandung dalam sesebuah karya sastera. Kebolehan pelajar melihat perkaitan dan hubungan antara unsur-unsur yang dapat dikesan dan kebolehan membangunkan organisasi, susunan sistemtik binaan, kesatuan yang membangunkan sesebuah karya sastera. Keupayaan menyelesaikan tugasan analisis ini memberatkan identifikasi dan analisis terhadap unsur-unsur luaran dan dalaman karya tersebut secara kritis.

Contoh : Jelaskan dengan terperinci cara pengarang mengembangkan jalinan plot novel Konserto Terakhir oleh Abdullah Hussain

Aras 5 :Ujian kesusasteraan aras sintesis

Ujian kesusasteraan aras sintesis mengukur kebolehan pelajar mengkategorikan, menghubungkan dan mengkombinasikan, menjelaskan dan meramalkan hal-hal yang berkaitan dengan unsur-unsur karya sastera dan unsur-unsur antara karya sastera. Kemampuan menyelesaikan tugasan berbentuk sintesis ini antara lain pelajar berkeupayaan mengkategorikan sesuatu ciri atau keadaan yang sejenis.

Contoh : Jelaskan perbezaan watak Hang Tuah dan Hang Jebat dalam Pertarungan Tuah dengan Jebat.

Aras 6 :Ujian kesusasteraan aras penilaian

Ujian kesusasteraan aras penilaian adalah peringkat yang tertinggi dalam kayu ukur aspek kognitif. Item-item ujian aras penilaian mengukur kemampuan pelajar menilai ketepatan fakta daripada kenyataan dan bukti-bukti yang tertulis,ketepatan fakta daripada kenyataan dan bukti-bukti yang tertulis, ketepatan pemilihan kata, ungkapan dan kalimat dan hubungannya dalam tema dan makna keseluruhan sesuatau karya sastera.

Contoh : Bandingkan drama Serunai Malam karya Usman Awang dengan Titik-titik Perjuangan karya Kala Dewata daripada segi unsur-unsur kemanusiaan.Kuliah Keenam pada 31 Januari 2009 : Perbincangan Taksonomi Bloom

1. Aras pengetahuan (knowledge)
2. Aras pemahaman (comprehension)
3. Aras aplikasi (aplication)
4. Aras analisis (analytical)
5. Aras sintesis (synthecis)
6. Aras penilaian (appreciation)


Kuliah Kelapan pada 14 Februari 2009 : Kemahiran Lisan

Kemahiran mendengar

Menggunakan alat bantu mengajar :
a. Audio
b. Video
c. Audio Video

Kemahiran bertutur

Dalam analisis proses pertuturan, ada lima komponen yang dapat dipertimbangkan untuk menguji kemahiran yang kompleks ini. Komponen-komponennya ialah:

a. Penyebutan (termasuk ciri-ciri segmental dan bukan segmental: vokal,konsonan, pola tekanan dan intonasi)

b. Tatabahasa

c. Kosa kata

d. Kelancaran (keselesaan dan kelajuan perjalanan pertuturan)

e. Kefahaman (penting kerana untuk berhubung secara lisan dan memberi tindak balas untuk sesuatu atau memulakan pertuturan)

Contoh aktiviti bertutur :

a. Bercerita
b. Berpidato
c. Pengucapan awam
d. Berforum
e. Menyampaikan ucapan
f. Memberi taklimat
g. Perbualan
h. Membaca berita
i. Membuat iklan
j. Deklamasi sajak
k. Berpantun
l. Berseloka

Kuliah Kesembilan pada 21 Februari 2009 :

Membina Ujian :
a. menilai prestasi
b. tata tingkat markah : markah hanya ada makna apabila ada penilaian

2. Isu :
a. Adakah kita menguji kemahiran atau pengetahuan?
b. Rasionalisasi : tersurat dan tersirat daripada pengujian yang dilakukan.Kuliah kesepuluh pada 29 Februari 2009 : Isu-isu dalam Pengujian

Isu pertama :
Penilaian untuk nilai keberkesanan pengajaran guru bukan untuk melihat kedudukan murid.
Objektif : Jangka panjang dan jangka pendek
Contoh : Pada akhir tingkatan enam, murid dapat memberi pendapat berdasarkan fakta dan pendapat pakar.

Isu kedua :
Perkara-perkara yang selalu kita ajar dan bagaimana kita menguji kefahaman.
Menekankan bagaimana kita mengajar pemahaman dan rumusan, terutama berkaitan isi tersurat dan isi tersirat.
Bagaimana kita membina soalan bagi menguji isi tersurat dan isi tersirat?

Isu ketiga :
Apabila kita mengajar bahasa, kita perlu mengajar kemahiran berkreativiti, dalam menghasilkan sesuatu yang baharu.
Contoh : ajarkan pola-pola membina peribahasa kepada murid-muridSoalan 2 : Objektif Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu

Objektif Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu di Sekolah Sukan Bukit Jalil berpandukan objektif yang terkandung di dalam Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Sekolah Menengah yang disediakan oleh Pusat Perkembangan Kurikulum.

Pada akhir pengajaran dan pembelajaran kurikulum Bahasa Melayu sekolah menengah murid dapat:

i. melibatkan diri dalam interaksi sosial melalui perbualan, perbincangan,dan penulisan untuk menjalin serta mengeratkan hubungan, dan berurus untuk mendapatkan barangan dan perkhidmatan;

ii. mendapat dan memproses maklumat secara kritis daripada pelbagai sumber yang didengar, dibaca, dan ditonton untuk memperoleh ilmu dan maklumat;

iii. menggunakan maklumat yang diperoleh untuk tujuan menyelesaikan masalah dan membuat keputusan, serta menyebarkan maklumat dalam bentuk lisan dan tulisan;

iv. mendengar, membaca, menonton, dan memberikan respons kepada pelbagai bahan sastera dan bukan sastera;

v. melahirkan idea dan pendapat dalam bentuk lisan dan penulisan secara kreatif dan berkesan; dan

vi. menghayati dan mengamalkan nilai murni, sikap positif, semangat patriotik, dan perasaan cinta akan negara.

Contoh : Objektif Mata Pelajaran Bahasa Melayu Tingkatan Lima

Pada akhir tingkatan lima murid dapat:

i. Berbicara bersama rakan tentang hal peribadi, keluarga, jiran, isu semasa, perkembangan serantau dan antarabangsa dengan menggunakan bahasa yang santun;

ii. Berurus untuk mendapatkan barangan dan perkhidmatan dengan mengambil kira terma dan syarat jual beli dalam membuat keputusan sama ada menolak atau menerima barangan dan perkhidmatan;

iii. berunding untuk menilai sesuatu keputusan dari segi kesan dan akibatnya untuk mencapai kesepakatan;

iv. membaca bahan teks ilmiah dan teknikal dengan menggunakan teknik bacaan yang berkesan;

v. membaca bahan sastera dan ilmu untuk tujuan mendapatkan keseronokan dan menganalisis kekuatan dan kelemahan karya;

vi. menilai maklumat yang diolah dari perspektif yang lebih luas secara berkesan dengan memberikan alasan yang konkrit;

vii. menyampaikan maklumat dengan menggunakan cara dan bentuk yang efektif;

viii. menghasilkan penulisan kreatif dan bukan kreatif yang menggunakan bahasa yang gramatis dan laras yang tepat, serta memper lihatkan pertautan idea dan w acana
yang kemas; dan

ix. menghayati dan mengamalkan nilai murni, sikap positif, semangat patriotik, dan perasaan cinta akan negara melalui pengalaman pembelajaran di bilik darjah.

Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Tingkatan Lima ini mengandungi:

a. Penggunaan Bahasa

Penggunaan bahasa merangkumi tiga bidang utama, iaitu bidang interpersonal, bidang maklumat, dan bidang estetik. Bagi setiap bidang tersebut terdapat hasil pembelajaran utama dan hasil pembelajaran khusus yang perlu dikuasai oleh murid.

Penggunaan bahasa bagi bidang interpersonal membolehkan murid memulakan, membina, dan mengekalkan hubungan dengan rakan rapat atau dengan orang lain melalui perkongsian idea semasa berinteraksi sosial atau berurus bagi tujuan komersial. Penggunaan bahasa bagi bidang maklumat membolehkan murid memperoleh dan menyampaikan maklumat serta ilmu kepada pihak tertentu.

Penggunaan bahasa bagi bidang estetik membolehkan murid menikmati karya sastera, bercerita, serta melahirkan idea dan perasaan secara kreatif. Bidang interpersonal memberikan fokus pada kemahiran lisan, iaitu kemahiran mendengar dan bertutur. Namun begitu, kemahiran membaca dan menulis perlu juga diterapkan di mana-mana yang sesuai, contohnya membaca dan menulis surat untuk tujuan sosial. Bidang maklumat dan bidang estetik pula memberikan fokus dan penekanan pada kemahiran membaca dan menulis di samping menerapkan kemahiran mendengar dan bertutur. Bidang maklumat menekankan topik ilmu manakala bidang estetik lebih bertumpu pada topik imaginatif.

b. Kemahiran Bahasa

Kemahiran bahasa meliputi kemahiran mendengar, kemahiran bertutur, kemahiran membaca, dan kemahiran menulis. Kemahiran bahasa ini merupakan teras kepada
penguasaan bahasa baku.

Kemahiran mendengar merujuk kepada keupayaan murid
mendengar dengan teliti, memahami dan menghayati perkara yang didengar dalam pelbagai situasi pengucapan, serta dapat memberikan maklum balas.

Kemahiran bertutur merujuk kepada keupayaan murid berbicara secara lisan untuk menjalin hubungan, menyampaikan maklumat, pendapat, perasaan, serta idea yang kritis dan kreatif, dengan sebutan dan intonasi yang betul secara sopan. Penekanan diber ikan pada pengucapan yang menggunakan tatabahasa yang betul.

Kemahiran membaca merujuk kepada keupayaan murid membaca dengan sebutan, intonasi, jeda, dan kelancaran yang betul. Penekanan perlu diberikan pada aspek pemahaman dan penaakulan pelbagai bahan ilmu dan sastera secara kritis dengan menggunakan pelbagai teknik bacaan. Di samping itu, murid berupaya menghayati teks yang dibaca.

Kemahiran menulis merujuk kepada keupayaan murid menulis perkataan dan ayat, serta mengeluarkan idea melalui pelbagai jenis penulisan kreatif yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan dan pengalaman peribadi dengan menggunakan ayat yang gramatis, tanda baca dan ejaan yang betul, serta tulisan yang jelas dan kemas. Murid juga digalakkan menggunakan kreativiti mereka untuk menghasilkan penulisan bahan ilmu dan imaginatif.

c. Hasil Pembelajaran

Hasil pembelajaran ialah pernyataan yang ditafsirkan daripada objektif kurikulum bahasa. Pernyataan hasil pembelajaran merupakan petunjuk yang jelas tentang set kemahiran yang perlu dicapai oleh murid. Hasil pembelajaran dibina dengan menyepadukan penggunaan bahasa, kemahiran bahasa, sistem bahasa, dan pengisian kurikulum. Oleh itu, murid perlu menguasai kemahiran berbahasa yang terdapat dalam setiap hasil pembelajaran. Hasil pembelajaran dapat membantu guru memilih yang relevan dan berkesan. Pendekatan yang berfokus pada gaya pembelajaran yang pelbagai dapat membantu murid mencapai hasil pembelajaran. Selain itu, hasil pembelajaran juga membantu dalam membuat pengukuran dan penilaian pencapaian murid.

Terdapat dua hasil pembelajaran dalam kurikulum Bahasa Melayu, iaitu hasil pembelajaran utama dan hasil pembelajaran khusus. Hasil pembelajaran utama dapat
dicapai dengan menguasai hasil pembelajaran khusus.

d. Sistem Bahasa

Sistem bahasa dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa Melayu terdiri daripada tatabahasa, kosa kata, sistem ejaan, sebutan dan intonasi, dan peribahasa. Pelaksanaan sistem bahasa dalam pendidikan Bahasa Melayu membolehkan murid menggunakan dan mengamalkan bahasa Melayu baku.

e. Komponen Kesusasteraan Melayu

Komponen kesusasteraan Melayu diajarkan dalam mata pelajaran Bahasa Melayu merangkumi genre novel, cerpen, prosa tradisional, drama, puisi moden, dan puisi
tradisional. Melalui komponen ini diharapkan minat membaca, keseronokan membaca, dan penghayatan terhadap bahan sastera dapat dipupuk.

f. Pengisian Kurikulum

Pengisian kurikulum terdir i daripada elemen yang mencantumkan teras utama dalam kehidupan masyarakat Malaysia dan perkembangan terkini dalam pendidikan, iaitu
ilmu, nilai murni, kew arganegaraan, peraturan sosiobudaya, dan kemahiran bernilai tambah iaitu kemahiran berfikir, kemahiran teknologi maklumat dan komunikasi, kemahiran belajar cara belajar, kajian masa depan, kecerdasan pelbagai, pembelajaran konstruktivisme, dan pembelajaran kontekstual. Semua elemen ini dapat diaplikasikan oleh murid dalam dunia pekerjaan. Di samping itu, pendidikan nilai murni, serta patriotisme dan kew arganegaraan diberikan penekanan selaras dengan matlamat negara
untuk membangunkan masyarakat madani.


Soalan 3 : Pengujian karangan, kefahaman, rumusan, tatabahasa, peribahasa dan komsas sebagai yang diajarkan di sekolah saya.Latar Belakang

Sekolah saya merupakan sebuah sekolah sukan berasrama penuh yang menempatkan atlet-atlet negara yang cemerlang dalam bidang sukan. Murid-murid di sekolah saya terdiri dari tingkatan satu hingga lima dan pra universiti. Mereka juga terdiri daripada 40% murid Melayu, 40% murid Cina, 15% murid India dan 5% murid lain-lain bangsa. Murid-murid di sekolah saya semuanya tinggal di asrama dan berasal dari seluruh pelusuk tanah air termasuk Sabah dan Sarawak. Mereka mempunyai latar belakang keluarga, masyarakat dan budaya yang berbeza. Oleh sebab itu, saya perlu menitik beratkan latar belakang mereka sebelum saya merancang setiap pengajaran saya. Hal ini sebagai persediaan untuk saya mengetahui kesediaan, tahap pengetahuan sedia ada dan pendedahan mereka tentang sesuatu isu atau topik yang akan saya ajarkan. Bagi saya, murid-murid saya sangat unik kerana mereka datang dari pelbagai latar belakang keluarga, masyarakat dan budaya. Saya dapati latar belakang mereka yang berbeza menjadikan penguasaan bahasa mereka juga berbeza, misalnya murid yang berpendidikan Sekolah Jenis Kebangsaan Cina berhadapan dengan masalah membaca, menulis, bertutur dan kefahaman dalam bahasa Melayu dengan baik.1. Pengujian Karangan

Segelintir murid di sekolah saya merasakan bahawa menulis karangan bukanlah satu tugasan yang sukar kerana mereka mula didedahkan dengan latihan menulis karangan sejak dari sekolah rendah hinggalah ke sekolah menengah. Di dalam peperiksaan pula, karangan merupakan satu bahagian terpenting dan wajib dijawab oleh semua murid. Namun begitu, masih ramai lagi murid, biar di tingkatan lima sekalipun, yang mempunyai anggapan salah terhadap karangan. Sesetengah murid menganggap menulis karangan sebagai satu kerja mudah dan setengahnya pula merasakan menulis karangan semacam “kesenian yang memerlukan ilham dan daya cipta luar biasa”. Ada juga murid sekolah saya beranggapan bahawa menulis karangan itu, “satu penulisan permainan kata-kata indah semata-mata”.

Anggapan di atas walaupun ada kebenarannya tetapi adalah anggapan berat sebelah yang menyebabkan murid merasa bosan dan takut terhadap menulis karangan kerana mereka merasakan mengarang itu kerja sia-sia atau kerja yang memerlukan bakat yang begitu tinggi. Ini adalah anggapan salah yang perlu diperbetulkan segera.

Karangan adalah alat komunikasi

Memang benar karangan itu lebih mengutamakan nilai kesenian seperti sastera kreatif, tetapi mengarang sama seperti pertuturan atau percakapan, satu cara berkomunikasi atau perhubungan. Kita berkomunikasi kerana kita hendak berhubung dengan orang lain bagi mencapai sesuatu hajat atau tujuan. Melalui percakapan, kita menyampaikan sesuatu maklumat atau mesej kepada orang yang dilawan bercakap itu. Demikian jualah dengan mengarang, iaitu kita cuba berhubung dengan orang lain, dengan tujuan untuk menyampaikan maklumat atau mesej kepada pembaca karangan itu.

Dari segi tujuan atau fungsi, mengarang sama seperti pertuturan atau percakapan. Saya sering mengingatkan diri saya dan murid-murid saya bahawa murid yang fasih bertutur belum tentu pandai menulis karangan. Hal demikian jelas berlaku dalam kalangan murid bukan Melayu. Ini kerana ada perbezaan di antara pertuturan sehari-hari dan ucapan tanpa mengikut teks tertulis dengan karangan. Ini kerana:

a. Perbezaan medium – pertuturan atau percakapan adalah komunikasi lisan, sedangkan karangan adalah komunikasi secara tulisan.
b. Di dalam komunikasi lisan, mesti ada penerima dan si penyampai berhadapan secara terus menerus dengan si penerima. Dengan lain perkataan si penyampai berdialog secara langsung dengan si penerima tertentu.

Oleh itu, gaya bahasa di dalam karangan bersifat formal, teratur, tepat, jelas dan padat daripada gaya bahasa pertuturan.

Jenis-jenis Karangan

Telah diterangkan di atas tadi, mengarang merupakan satu proses penyampaian maklumat atau mesej. Saya mengajarkan murid-murid saya dalam skop karangan :

a. Cerita yang mengisahkan sesuatu peristiwa yang benar-benar berlaku ataupun cerita rekaan.
b. Sebuah gambaran mengenai sesuatu hal, benda, tempat dan sebagainya (sama ada dari kenyataan mahupun dari imaginasi).
c. Sebuah penerangan atau perbahasan mengenai sesuatu topik, persoalan, pendapat atau pandangan .
d. Jenis cerita, misalnya Kisah Hidup Perdana Menteri Malaysia, Peristiwa Pahit yang Tidak Dapat Dilupakan dan sebagainya.
e. Jenis gambaran, misalnya Suasana Sunyi di dalam Sebuah Gua, Pemandangan Indah di Kampung Saya dan sebagainya.
f. Jenis penerangan, misalnya bagaimana menggunakan makmal bahasa
g. Jenis perbincangan, misalnya Hak Asasi Manusia, Pertubuhan Bangsa-bangsa Bersatu tidak memainkan peranan yang begitu berkesan dalam dunia sekarang. “Yang kaya menjadi semakin kaya, yang miskin menjadi lebih miskin” dan sebagainya.
h. Jenis peribahasa dan kata-kata hikmat
i. Jenis ucapan, syarahan dan ceramah
j. Bentuk laporan
k. Surat kiriman

Menguji kemahiran menulis / mengarang

Murid-murid di sekolah saya terdiri daripada 40% murid Melayu, 40% murid Cina, 15% murid India dan 5% murid lain-lain bangsa. Murid-murid di sekolah saya semuanya tinggal di asrama dan berasal dari seluruh pelusuk tanah air termasuk Sabah dan Sarawak. Mereka mempunyai latar belakang masyarakat dan budaya yang berbeza. Oleh sebab itu, saya perlu mengambil berat tentang latar belakang mereka sebelum mengajarkan karangan. Hal ini sebagai persediaan untuk saya mengetahui tahap pengetahuan sedia ada dan pendedahan mereka tentang sesuatu isu atau topik yang saya akan ajarkan. Bagi saya, murid-murid saya sangat unik kerana mereka datang dari pelbagai latar belakang masyarakat dan budaya. Saya menyedari setiap murid saya mempunyai perbezaan daripada segi pengalaman dan mereka mempunyai cara pemikiran yang tersendiri.

Saya menguji kemahiran mengarang murid-murid saya melalui :

1. Ujian jenis formatif :
- ujian membina ayat
- ujian menggabung ayat
- ujian membina perenggan
- ujian menyusun perenggan
- ujian mengarang secara terpimpin
- ujian mengarang secara terkawal

2. Ujian jenis sumatif :
- ujian mengarang menurut tajuk
- ujian mengarang karangan berformat
Bagi menilai karangan murid-murid saya, saya menggunakan teknik global atau holistik. Global atau holistik bermaksud menyeluruh. Rasional teknik ini ialah keseluruhan lebih penting daripada bahagian. Berasaskan rasional ini, saya melakukan penilaian secara keseluruhan terhadap sesuatu karangan. Karangan itu dibaca sekali lalu untuk menganggarkan prestasi murid berasaskan sesuatu skala seperti gred A hingga E. Saya meletakkan nilainya sendiri terhadap karangan itu. Katakan saya memberi gred B. Karangan itu dibaca sekali lagi untuk mengenal pasti kekuatan-kekuatan dan kesilapan-kesilapannya pula. Sesudah itu, saya muktamadkan markahnya.
Cara ini amat subjektif, iaitu memerlukan saya mahir dan berkebolehan membaca secara kritikal. Amat subjektif bermakna kebolehpercayaan pemarkahan amat rendah. Bagaimanapun, kebolehpercayaan pemarkahan pemeriksa itu dapat ditinggikan sedikit melalui penyelarasan antara guru-guru Bahasa Melayu yang mengajar dalam tingkatan yang sama dan penyediaan model jawapan untuk rujukan bersama.
Satu lagi teknik global yang saya lakukan ialah melalui perbandingan. Dengan teknik ini, saya membaca karangan berkenaan sekali lalu dan menyusunnya mengikut kualiti. Karangan terbaik diletakkan di atas dan yang paling lemah diletakkan di bawah sekali. Kesemua karangan itu dibaca sekali lagi untuk memastikan kedudukannya. Kemudian ditentukan peratus A, B, C dan seterusnya. Teknik bandingan ini sesuai untuk memarkah esei panjang seperti kerja projek. Teknik ini juga sesuai untuk memilih esei, cerpen, sajak, novel dan lain-lain bagi sesuatu peraduan, terutamanya pada peringkat saringan.
Perincian Pemarkahan
1. Peringkat Cemerlang (80 – 100 markah)

• Penggunaan pelbagai jenis kata yang luas dan tepat.
• Penggunaan pelbagai ayat majmuk yang gramatis.
• Ejaan dan tanda baca betul
• Laras bahasa sesuai dengan tugasan
• Penggunaan kosa kata luas dan tepat
• Idea relevan mengikut tugasan, dihuraikan dengan jelas dan matang, disertakan dengan contoh yang sesuai
• Pengolahan menarik dan berkesan serta pemerengganan sesuai.
• Wacana lengkap dan terdapat kesinambungan idea yang jelas antara perenggan.
• Penggunaan unsur bahasa bervariasi
• Gaya bahasa menarik dari segi keindahan bahasa dan penggunaan ungkapan seperti peribahasa, pantun, cogan kata atau frasa.

2. Peringkat Kepujian (66 – 79 markah)

• Penggunaan pelbagai jenis kata yang tepat.
• Penggunaan pelbagai ayat majmuk yang gramatis tetapi terdapat kesalahan yang minimum
• Ejaan dan tanda baca betul
• Laras bahasa sesuai dengan tugasan.
• Penggunaan kosa kata luas dan tepat
• Idea relevan mengikut tugasan, dihuraikan dengan jelas, disertakan dengan contoh yang sesuai.
• Pengolahan menarik dan berkesan serta pemerengganan sesuai.
• Wacana lengkap dan terdapat kesinambungan idea yang jelas antara perenggan.
• Penggunaan unsur bahasa masih bervariasi.
• Gaya bahasa masih menarik dari segi keindahan bahasa dan penggunaan ungkapan menarik (peribahasa, pantun, cogan kata).

3. Peringkat Baik (51 – 65 markah)

• Penggunaan pelbagai jenis kata sesuai.
• Penggunaan ayat majmuk gramatis tetapi terdapat kesalahan yang minimum.
• Ejaan dan tanda baca masih betul.
• Laras bahasa sesuai mengikut tugasan.
• Penggunaan kosa kata umum.
• Idea masih relevan mengikut tugasan, huraian isi masih jelas dan contoh masih sesuai.
• Pengolahan masih menarik, dan pemerengganan masih sesuai.
• Wacana masih lengkap
• Penggunaan unsur bahasa masih bervariasi.
• Gaya bahasa kurang menarik dari segi keindahan bahasa dan penggunaan ungkapan kurang berkesan.

4. Peringkat Memuaskan (36 – 50 markah)

• Penggunaan pelbagai jenis kata terhad.
• Ayat kurang gramatis.
• Ejaan dan tanda baca betul tetapi terdapat kesalahan yang minimum.
• Laras bahasa kurang sesuai.
• Penggunaan kosa kata umum dan terhad.
• Idea masih relevan mengikut tugasan, huraian isi kurang jelas dan contoh kurang sesuai.
• Pengolahan kurang menarik, pemerengganan
kurang sesuai.
• Wacana masih / kurang lengkap
• Penggunaan unsur bahasa kurang bervariasi.
• Gaya bahasa kurang menarik dari segi keindahan bahasa dan penggunaan ungkapan kurang berkesan.

5. Peringkat Kurang Memuaskan (21 – 35 markah)

• Penggunaan kata kurang tepat.
• Ayat tidak gramatis tetapi masih difahami.
• Terdapat kesalahan ejaan dan tanda baca yang ketara.
• Idea masih relevan / idea bercampur aduk dan huraian tidak jelas / tidak berkembang dan contoh tidak sesuai.
• Pengolahan tidak menarik.
• Wacana tidak lengkap dan binaan perenggan tidak seimbang.
• Unsur bahasa tidak bervariasi.
• Gaya bahasa dari segi keindahan bahasa dan penggunaan ungkapan lemah.

6. Peringkjat Minimum (01 – 20 markah)

• Keseluruhan menunjukkan penggunaan kata dan ayat yang tidak gramatis.
• Kesalahan ejaan dan tanda baca yang ketara.
• Idea bercampur aduk dan huraian tidak jelas/ tidak berkembang dan contoh tidak
sesuai.
• Pengolahan tidak menarik.
• Wacana tidak lengkap dan binaan perenggan tidak seimbang dan tidak sesuai.
• Gaya bahasa dari segi keindahan bahasa dan penggunaan ungkapan lemah serta tidak
menarik.
• Keseluruhan karangan sukar / tidak difahami

Contoh soalan karangan :
1. Anda telah menyaksikan satu pameran kereta yang diadakan di sebuah pusat beli-belah di kawasan berhampiran tempat tinggal anda. Ceritakan pengalaman anda itu.
2. Sebuah syarikat telah memulakan kerja-kerja pembinaan kilang tidak jauh dari tempat tinggal anda. Anda dan penduduk kampung berasa bimbang tentang kesan buruk ekoran daripada pembinaan kilang tersebut. Tulis sepucuk surat kepada pihak berkuasa tempatan untuk menyuarakan kebimbangan anda dan penduduk kampung terhadap perkara ini.
3. Anda akan menyertai pertandingan syarahan yang dianjurkan oleh jabatan pendidikan negeri. Tajuk syarahan tersebut ialah, "Sekolah Penyayang". Tulis syarahan itu selengkapnya.2. Pengujian Kefahaman

Tujuan pengujian kefahaman adalah untuk menguji kebolehan dan pengetahuan murid membaca, memahami dan menghayati pelbagai jenis bahan sastera dan ilmiah.

Menguji kefahaman mendengar /menonton :

Bagi menguji kefahaman mendengar atau menonton, saya menguji murid-murid saya dengan cara :
a. menjawab soalan-soalan kefahaman berdasarkan petikan atau keratan yang diperdengarkan / ditontonkan
b. membuat ulasan
c. ujian imlak. Imlak dibacakan menurut prosedur menyampaikan imlak.

Menguji kefahaman membaca :
Bagi menguji kefahaman membaca, saya menguji murid-murid saya dengan cara :

a. ujian kloz
b. menjawab soalan berbentuk betul atau salah dan ya atau tidak
c. menjawab soalan aneka pilihan berdasarkan petikan bacaan
d. menjawab soalan-soalan berbentuk terbuka berdasarkan petikan bacaan

Contoh :

Baca petikan di bawah dengan teliti kemudian jawab soalan berikutnya dengan menggunakan perkataan anda sendiri.

Kuasa mengawal disiplin remaja atau kanak-kanak bukanlah tanggung jawab guru di sekolah saja. Ibu bapa di rumah memainkan peranan paling penting dalam mendidik anak-anak, kerana di rumahlah segala pengasuhan dan pendidikan asas bermula. Ibu bapa mempunyai kawalan yang menyeluruh dan sepatutnya mampu untuk mencorak kehidupan anak, seperti acuan yang mereka inginkan. Sekolah adalah tempat pendidikan formal dijalankan. Guru-guru lebih berperanan sebagai pelengkap kepada tanggung jawab ibu bapa di rumah. Dari segi psikologi, kanak-kanak dan remaja adalah kumpulan manusia yang paling mentah dan kurang pengalaman. Mereka adalah ibarat rebung seperti kata pepatah yang kan membesar menjadi buluh apabila tiba masanya. Oleh itu, sekiranya pengasuhan yang diberikan adalah baik, tiada sebab buluh yang bakal tumbuh tidak menjadi. Namun, perlu diingat kasih sayang yang diberikan bukanlah secara sembrono atau tanpa batas skema pernikiran. Asuhan yang terlalu lembut dan terlalu memudahkan akan menyebabkan anak itu merasa dimanjakan, lantas apabila membesar membawa kefahaman dalam dirinya babawa ibu bapanya adalah pesuruh yang akan mengkabulkan apa saja permintaannya tanpa apa-apa syarat.
(Diubah suai daripada, Didikan di Rumah Pengaruhi Sahsiah Anak, Mohd Syahrun Nizam Mohd Misan, Berita Harian, I I Ogos 2000 )

(i) Siapakah yang berperanan besar dalam pendidikan kanak-kanak dan remaja? Berikan alasan yang sesuai.
(ii) Apakah maksud rangkai kata membawa kefahaman dalam dirinya dalam petikan di atas?
(iii) Pada pendapat anda, bagaimanakah masalah kemerosotan disiplin kanak-kanak dan remaja dapat diatasi?3. Pengujian Rumusan

Bahan bacaan pada zaman ini mengandungi data atau maklumat dalam pelbagai bentuk persembahan.Misalnya ialah rajah, jadual, carta, peta, graf dan gambar. Hal ini adalah benar sama ada dalam buku teks, artikel, laporan, majalah, tesis, akhbar, risalah dan lain-lain. Apabila seseorang membaca bahan-bahan tersebut, dia perlu boleh membaca dan memahami maklumat yang terkandung dalam jadual, rajah, graf, peta dan seumpamanya, selain memahami bahagian prosa atau tulisannya.

Pada asanya, proses meringkaskan karangan menguji dan melibatkan dua jenis kemahiran bahasa. Kemahiran tersebut ialah kemahiran membaca dan memahami keratan bacaan dan kemahiran menulis berdasarkan keratan tersebut. Kita perlu ingat bahawa ringkasan ialah inti pati idea dalam sesuat keratan yang dibaca. Hanya perkara-perkara pokok atau penting sahaja yang dicatatkan, manakala yang kurang penting ditinggalkan. Pengujian rumusan bertujuan untuk menguji kebolehan dan keupayaan murid membaca pelbagai jenis bahan dengan cekap dan kritis serta dapat membuat tafsiran, penilaian dan rumusan yang wajar.

Berdasarkan soalan peperiksaan, menjadi kelaziman saya mengajarkan murid-murid saya mencari isi tersurat dan isi tersirat bagi sebuah petikan dengan menggunakan nisbah berikut :

Isi tersurat nisbah isi tersirat
2:6 atau 3:5 atau 4:4 atau 5:3 atau 6:2

Aspek yang diberi perhatian khusus dalam model soalan peperiksaan adalah :

a. jumlah isi tersurat dan isi tersirat ialah 8 isi
b. isi tersirat tidak boleh hanya 1 isi sahaja. Mesti sekurang-kurangnya 2 isi tersirat.

Satu isu pengujian rumusan ialah isi tersirat yang seharusnya satu isi sahaja. Isi tersirat sebenarnya menggambarkan apakah maksud atau tujuan penulis menulis rencana tersebut. Oleh itu, seharusnya satu isi tersirat sahaja yang perlu murid fikirkan yang tidak terdapat dalam petikan.

Menguji kemahiran merumus :

a. bacaan pertama untuk memahami bidang ilmu dan fokus soalan utama serta tema petikan / bahan
b. bacaan kedua untuk mengenal pasti dan menggariskan kata kunci / tema / isi tersurat di dalam bahan
c. mentafsir maksud kata kunci / tema / isi tersurat
d. menggariskan isi-isi tersurat yang terdapat di dalam bahan
e. menyenaraikan isi-isi tersurat
f. membuat pemilihan isi-isi yang betul-betul penting
g. menyusun isi-isi penting mengikut keutamaan
h. mengenal pasti dan memikirkan satu isi tersirat yang tidak terdapat di dalam bahan. Isi tersirat perlu menggambarkan satu maksud atau tujuan penulis menulis bahan tersebut.
h. menggabungkan isi-isi dalam bentuk perenggan
i. memurnikan rumusan4. Pengujian tatabahasa

Pengujian tatabahasa meliputi aspek morfologi, penggunaan kata dan istilah, kesalahan tatabahasa, sintaksis dan sebagainya. Pengujian ini juga bertujuan untuk menguji pengetahuan dan kemahiran murid dalam sistem Bahasa Melayu dari segi bentuk, makna dan fungsinya. Fokus dalam pengujian tatabahasa terbahagi kepada dua peringkat, iaitu :

a. tatabahasa pada peringkat perkataan atau morfologi ; dan
b. tatabahasa pada peringkat ayat atau sintaksis.

Isu pengujian tatabahasa ialah guru menguji kemahiran atau pengetahuan tatabahasa dalam kalangan murid? Guru seharusnya menekankan aspek kemahiran untuk menentukan penguasaan murid dalam aspek tatabahasa.


Contoh soalan tatabahasa yang menguji pengetahuan tatabahasa murid :

1. Berikan lima contoh kata adjektif

2. Senaraikan tiga contoh kata ganti orang pertama.

3. Nyatakan jenis-jenis kata hubung.

Contoh soalan tatabahasa yang menguji kemahiran tatabahasa murid :

1. Tulis semula ayat-ayat di bawah supaya menjadi empat ayat sahaja tanpa mengubah maksud asal ayat-ayat tersebut.

Harta benda awam sering dirosakkan. Kerosakan ini dilakukan oleh golongan tertentu dalam masyarakat. Mereka ini merupakan golongan yang tidak bertanggungjawab. Tabiat buruk golongaan ini menyusahkan orang ramai. Mereka turut menerima akibatnya. MisaInya, telefon awam tidak berfungsi lagi. Tandas awam tidak boleh digunakan. Pihak berkuasa perlu bertindak. Tindakan tegas diharap dapat membendung gejala ini. Golongan berkenaan perlu disedarkan. Perbuatan mereka boleh menjejaskan imej negara. Perbuatan mereka juga akan membantut pembangunan negara.

2. Gabungkan ayat-ayat tungal berikut menjadi satu ayat majmuk :
Ayat 1 : Abu tinggal di Kulim
Ayat 2 : Bashah tinggal di Kulim
Ayat 3 : Kumari tinggal di Sungai Petani

3. Memberikan situasi :
Anda bersama rakan anda ingin membuka akaun di sebuah bank. Tuliskan perbualan kalian semasa berurusan di kaunter dengan menggunakan kata ganti nama dan sistem sapaan yang sesuai.

Saya menguji kemahiran perbendaharaan kata dalam kalangan murid saya melalui teknik berikut :

a. membina ayat berdasarkan konteks, bahan rangsangan atau situasi
b. mengisi tempat kosong
c. memadankan item
d. mencari perkataan yang tidak difahami di dalam akhbar harian dan majalah
e. kemahiran menggunakan kamus
f. menerangkan makna perkataan berserta contoh ayat
g. pertandingan ejaan

Saya menguji kemahiran tatabahasa dalam kalangan murid saya melalui teknik berikut :

a. membina ayat yang gramatis berdasarkan konteks, bahan rangsangan atau situasi
b. mengisi tempat kosong
c. memilih item
d. menggabungkan ayat
e. melengkapkan ayat
f. memisahkan ayat
g. memberikan situasi untuk dilakonkan5. Pengujian Peribahasa

Dalam proses pengajaran dan pembelajaran Bahasa Melayu khasnya di sekolah, peribahasa mempunyai kedudukan yang sama penting dengan aspek lain. Hal ini berlaku kerana peribahasa berupaya untuk berkembang dan relevan dengan bahasa tersebut secara keseluruhannya. Dalam hal ini, jelas bahawa pembelajaran dan penghayatan peribahasa bertujuan meningkatkan keupayaan berbahasa dalam kalangan murid. Kemahiran berbahasa ini pula akan diteliti dalam konteks kebolehan murid menggunakan peribahasa dalam aktiviti seharian dan penulisan. Hasil penulisan tentunya akan menjadi lebih indah dan bermutu sekiranya dimuatkan dengan peribahasa yang tepat dan sesuai.

Sehubungan itu, saya mengajarkan murid-murid saya mengenai ciri-ciri dan penggunaan peribahasa secara mudah dan tepat. Namun begitu, saya tidak menggalakkan mereka menghafal sesuatu peribahasa seperti yang lazim dilakukan sebelum ini. Sebaliknya, mereka harus dirangsang agar menggunakan peribahasa dalam pelbagai situasi. Bagi mencapai tujuan ini, beberapa halangan perlu dihadapi semasa proses pengajaran dan pembelajaran berlangsung. Antaranya ialah kesukaran murid saya untuk mengingat sesuatu peribahasa ekoran sifatnya yang mempunyai pelbagai makna. Selain jumlah dan jenisnya yang banyak, sifat peribahasa yang hanya sesuai untuk keadaan tertentu telah menyebabkan minat dan kecenderungan murid saya untuk mempelajarinya menurun.

Selain itu, pengajaran berpusatkan guru turut menyebabkan pengajaran peribahasa tidak begitu berkesan. Guru memberikan penjelasan mengenai maksud peribahasa, manakala murid begitu pasif sebagai penerima maklumat. Akibatnya murid akan berusaha menghafal peribahasa yang diberikan dan tidak menghayatinya sehingga mereka menganggap peribahasa adalah sesuatuyang sukar untuk dipelajari.

Justeru, sebagai jalan penyelesaian adalah dicadangkan agar pengajaran peribahasa di dalam bilik darjah menggunakan pendekatan kontekstual, iaitu guru bertindak sebagai fasilitator. Menerusi pendekatan ini, pengamatan perlu dilakukan mengenai hubungan antara perkara yang dibandingkan, diikuti dengan menyimpul makna yang simbolik dan terakhir dengan membuat penilaian terhadap ketepatan peribahasa berdasarkan konteks dan situasinya. Dengan cara ini, murid diajar menghayati peribahasa berdasarkan konteks dan situasi. Apa yang penting, guru seharusnya mengetahui maksud dan pengertian serta penggunaan peribahasa yang diajar kepada murid. Berikut merupakan contoh pengajaran peribahasa menggunakan konteks situasi :

Remaja di kawasan perumahan itu sanggup menggadai nyawa untuk berlumba haram walaupun telah diberikan amaran beberapa kali oleh pihak polis.

Jelas sekali peribahasa menggadai nyawa di atas diungkap dalam bentuk yang tidak tepat. Peribahasa tersebut sebenarnya lebih sesuai bagi menyatakan perajurit negara yang berjuang mempertahankan tanah air atau pengorbanan yang suci dan bermakna. Justeru itu, peribahasa yang tepat bagi remaja yang berlumba haram seperti yang digambarkan dalam petikan tadi ialah menempah maut. Ini kerana, perbuatan yang dilakukan adalah tidak bermoral.

Kemahiran berkreativiti dalam peribahasa

Isu pengujian peribahasa ialah guru perlu mengajar konsep dan pola-pola pembinaan peribahasa dan menggalakkan kreativiti murid-murid. Misalnya, pembinaan simpulan bahasa. Simpulan bahasa ialah ungkapan yang terdiri daripada dua perkataan atau lebih dan mempunyai makna yang berlainan daripada erti perkataan yang membentuknya. Biasanya simpulan bahasa berkaitan dengan beberapa perkara, iaitu :

a. tubuh badan, contohnya telinga kuali
b. haiwan, contohnya buaya darat
c. tumbuh-tumbuhan, contohnya diam ubi
d. kata nama khas seperti Mat Jenin.

Selepas guru mengajar konsep dan pola-pola pembinaan peribahasa kepada murid-murid, guru mengaitkan keadaan persekitaran untuk membina peribahasa yang baharu. Kreativiti murid boleh dirangsang dan seterusnya mencipta sendiri peribahasa yang baharu berdasarkan keadaan sekeliling mereka pada zaman kini seperti :

a. Mat Rempit yang merujuk kepada lelaki yang gemar berlumba motor
b. mulut astro yang merujuk kepada mereka yang cepat menyebarkan sesuatu berita sensasi
c. zaman Pak Lah yang merujuk kepada dasar, kejayaan dan corak pemerintahan Datuk Seri Abdullah Ahmad Badawi
d. otak I.T yang merujuk kepada orang yang mahir dalam teknologi maklumat
e. nasi minyak yang merujuk kepada majlis pernikahan atau perkahwinan
f. Perang Dunia Ketiga yang merujuk kepada peperangan besar yang bakal meletus6. Pengujian Komsas

Antologi Komsas yang sama telah dipilih untuk setiap negeri, iaitu :

a. Sehijau Warna Daun (tingkatan 1)
b. Seuntai Kata untuk Dirasa (tingkatan 2)
c. Anak Bumi Tercinta (tingkatan 3)
d. Anak Laut (tingkatan 4)
e. Kerusi (tingkatan 5)

Sebaliknya, novel yang berlainan diagihkan mengikut empat zon. Bagi sekolah saya yang terletak di dalam zon 1, novel yang telah ditetapkan ialah :

a. Meniti Kaca (tingkatan 1)
b. Pahlawan Pasir Salak (tingkatan 2)
c. Panas Salju (tingkatan 3)
d. Bukit Kepong (tingkatan 4)
e. Konserto Terakhir (tingkatan 5)

Pengujian Komsas perlu menitikberatkan aspek-aspek berikut :

a. Latar belakang budaya murid

Latar belakang budaya murid-murid saya, termasuklah persepsi mereka tentang kemasyarakatan, politik dan ekonomi banyak menentukan pemahaman mereka tentang teks. Ada teks yang agak mudah dijangka dapat difahami oleh pelajar seperti teks yang berkaitan dengan sejarah tuntukan kemerdekaan tanah air. Namun, tidak mudah murid menghayati teks yang latar budayanya milik masyarakat luar yang tidak ada dalam jangkauan kognitifnya.

b. Latar belakang sastera murid

Ada murid-murid saya yang dari awal terdedah kepada bahan sastera, baik prosa mahupun puisi. Bahan bacaan dalam bentuk buku cerita, misalnya cukup memberi kesan positif kepada murid apabila didedahkan kepada bahan sastera dalam pelajaran bahasa. Mereka sudah ada pengalaman menghayati karya sastera dan sudah mempunyai kesediaan menerima karya sastera sebagai bahan pelajaran bahasa. Sebaliknya, ada pula murid saya yang kurang atau sama sekali tidak terdedah kepada bahan sastera dari usia awalnya dan tidak mempunyai kesediaan untuk menghayati sastera dalam pelajaran bahasa. Sastera menjadi sesuatu yang asing dalam kehidupannya.

c. Keterampilan linguistik murid

Aspek ini pun sukar dijadikan landasan yang tepat kerana tahap penguasaan bahasa murid-murid saya yang berlainan antara satu sama lain. Ada murid saya yang pada tahap menguasai bahasa gaya sederhana. Ada murid saya yang menguasai bahasa yang baik sekalipun belum tentu mempunyai kecekapan sastera.
Kemahiran yang diperlukan oleh seseorang untuk membaca dan menghayati sesebuah karya sastera amat penting. Sebelum menggunakan sesuatu teks Komsas, saya memastikan tahap kemahiran sastera murid-murid saya terlebih dahulu. Jika tahap kemahiran mereka cukup, mereka mestilah diperkenalkan pula secara sepintas lalu kepada beberapa konvensi, bentuk, aliran, dan gaya yang terdapat dalam Komsas. Dengan persiapan seperti ini barulah sesebuah teks yang digunakan di dalam kelas itu boleh dihayati dan dimanfaatkan dengan baik oleh murid.
Keistimewaan Komsas sebenarnya terletak pada hakikat bahawa sastera menampilkan sebuah dunia imaginatif dengan latar, peristiwa, watak, imej, suasana, dan sebagainya. Konteks ini membolehkan murid-murid saya meninjau manusia dan budaya sekali gus menganalisis struktur bahasa dan menikmati keindahannya. Murid yang dimaksudkan seharusnya sudah berada pada peringkat pertengahan atau maju, dan mempunyai kemahiran bahasa Melayu untuk merakamkan dan melaporkan mak1umat. Untuk memanfaatkan teks Komsas ini sepenuhnya, saya memastikan bahawa murid dapat memasuki konteks tersebut dalam erti kata menghayati dunia cereka yang ditampilkan. Biasanya teks ini menampilkan peristiwa-peristiwa yang menarik dan yang dapat dikaitkan dcngan pengalaman murid.
Murid yang telah menguasai peringkat di atas mempunyai potensi untuk memasuki peringkat seterusnya bagi menghayati tema dan wawasan pengarang teks sastera berkenaan dengan baik. Perkara ini bukannya mudah, kerana murid perlu menggemblengkan daya intelektualnya bersama-sama kemahiran bahasa Melayunya. Murid harus dapat mengaitkan unsur-unsur yang konkrit dalam teks bagi menjana dan merumuskan makna serta membulatkan pemahamannva terhadap wawasan pengarang tentang manusia dan persoalan hidup yang ditampilkan sebagai tema karyanya. Murid yang mempunyai kebolehan menerawang pada peringkat abstrak seperti ini biasanya kurang bermasa1ah untuk berdepan dengan apa-apa sahaja teks, termasuk teks klasik dan teks-teks lain yang jauh jarak budayanya.
d. Bahan
Kemahiran sastera di pihak murid seperti yang dijelaskan, mempunyai kaitan terus dengan tingkat dan perspektif tentang teks Komsas itu sendiri, yang perlu pula difahami oleh guru. Dalam konteks pengajaran bahasa terdapat sekurang-kurangnya empat tingkat berserta perspektif tentang teks sastera. Pertama, tiap-tiap teks sastera terdiri daripada struktur bahasa. Kedua, bahasa teks sastera memperlihatkan kepelbagaian gaya. Ketiga, setiap teks sastera menampilkan sebuah dunia cereka yang mengandungi watak, imej, latar, peristiwa, suasana, dan sebagainya yang semuanya dapat diteliti oleh pelajar secara konkrit. Akhirnya, setiap teks sastera mengungkap tema dan wawasan pengarangnya tentang manusia dan kehidupan. Guru bahasa Melayu yang menggunakan teks sastera dalam pengajarannya mestilah sentiasa peka tentang tingkat dan perspektif ini kerana kedua-duanya berkait rapat dengan tahap pembelajaran.
Sebagai bahan yang menampilkan struktur bahasa, teks Komsas berpotensi dimanfaatkan oleh semua peringkat murid. Yang penting diperhatikan ialah kesesuaian teks dengan kelompok murid tertentu. Teks yang mengandungi struktur bahasa yang mudah sesuai digunakan untuk pelajar bahasa Melayu peringkat awal. Struktur-struktur ini senang digarapkan dan boleh diulang di dalam kelas serta diingati. Bagi murid peringkat pertengahan eloklah digunakan teks-teks dengan struktur yang agak rumit sedikit. Murid peringkat maju bolehlah digalakkan mendekati teks yang lebih rumit.
Teks Komsas memang menampilkan gaya bahasa yang pelbagai. Justeru itu, pemilihan yang teliti hendaklah dibuat agar teks yang digunakan sesuai dengan keperluan pelajar. Bagi kelompok murid peringkat awal, dan mereka yang hanya inginkan kemahiran berbahasa secara fungsional, teks yang menampilkan gaya biasa adalah bersesuaian. Teks seperti Sejarah Melayu dan Hikayat Abdullah eloklah digunakan hanya untuk pelajar peringkat maju. Dengan itu, mereka dapat diperkenalkan kepada gaya bahasa Melayu klasik dan gaya bahasa abad ke-19.
Teks sastera Melayu memang boleh dan amat wajar diintegrasikan da1am pengajaran bahasa Melayu. Cuma guru perlu sedar tentang wujudnya had-had sumbangan sastera, dan isu-isu yang berkaitan dengan penggunaannya. Guru juga perlu mengikuti prinsip-prinsip tertentu yang berkaitan dengan pedagogi umumnya dan pengajaran serta penghayatan sastera khususnya. Prinsip ini meliputi perkara yang berkait dengan tahap kebolehan murid, pemilihan tcks yang bersesuaian, dan penjanaan aktiviti yang wajar dan bermanfaat. Paling penting, guru yang ingin mengintegrasikan sastera dalam pengajaran bahasanya perlu sentiasa merancang dengan rapi, membuat persiapan dengan sistematik, dan mengajar dengan penuh minat.
Aspek yang dinilai dalam Komsas ialah :
a. sinopsis
b. tema dan dan persoalan
c. watak dan perwatakan
d. latar
e. plot
f. gaya bahasa
g. nilai dan pengajaran

Aras-aras ujian Komsas mengikut Taksonomi Bloom

Aras 1 : Ujian kesusasteraan aras ingatan

Ujian kesusasteraan aras ingatan ini hanya sekadar memerlukan pelajar berkeupayaan mengungkapkan kembali daya atau kebolehan mengingati hal-hal yang berhubung dengan fakta, konsep, pengertian, definisi, nama pengarang, buku-buku yang dihasilkan dan sebagainya. Butiran ujian boleh juga direncanakan dalam bentuk anke pilihan.

Contoh : Sebutkan dua antologi sajak yang ditulis oleh A. Samad Said..

Aras 2 : Ujian kesusasteraan aras pemahaman

Ujian kesusasteraan aras pemahaman memerlukan pelajar berkeupayaan memahami, membezakan dan menjelaskan fakta atau hubungan antara konsep dan sifat-sifat lain yang tingkatnya bukan sekadar untuk mengingatkan dan meluahkan kembali fakta yang dibaca sahaja.

Contoh : Buat satu sinopsis cerpen yang berjudul Sayang Ayah karya Omar Mamat.

Aras 3 : Ujian kesusasteraan aras aplikasi

Ujian kesusasteraan aras aplikasi menilai kebolehan pelajar mempraktikkan pengetahuan, teori-teori yang dipelajari dan maklumat yang diperolehnya itu ke dalam suatu situasi baru. Dengan cara ini membolehkan pelajar menerapkan pengetahuan teori ke dalam kegiatan praktis dan konkrit.

Contoh : Ubahkan bentuk sajak Tasik Biru, Bau, Sabah karya Kemala dalam bentuk dialog.

Aras 4 : Ujian kesusasteraan aras analisis

Ujian kesusasteraan aras analisis berfungsi mengukur kebolehan pelajar mengesan unsur-unsur yang terkandung dalam sesebuah karya sastera. Kebolehan pelajar melihat perkaitan dan hubungan antara unsur-unsur yang dapat dikesan dan kebolehan membangunkan organisasi, susunan sistemtik binaan, kesatuan yang membangunkan sesebuah karya sastera. Keupayaan menyelesaikan tugasan analisis ini memberatkan identifikasi dan analisis terhadap unsur-unsur luaran dan dalaman karya tersebut secara kritis.

Contoh : Jelaskan dengan terperinci cara pengarang mengembangkan jalinan plot novel Konserto Terakhir oleh Abdullah Hussain

Aras 5 : Ujian kesusasteraan aras sintesis

Ujian kesusasteraan aras sintesis mengukur kebolehan pelajar mengkategorikan, menghubungkan dan mengkombinasikan, menjelaskan dan meramalkan hal-hal yang berkaitan dengan unsur-unsur karya sastera dan unsur-unsur antara karya sastera. Kemampuan menyelesaikan tugasan berbentuk sintesis ini antara lain pelajar berkeupayaan mengkategorikan sesuatu ciri atau keadaan yang sejenis.

Contoh : Jelaskan perbezaan watak Hang Tuah dan Hang Jebat dalam Pertarungan Tuah dengan Jebat.

Aras 6 : Ujian kesusasteraan aras penilaian

Ujian kesusasteraan aras penilaian adalah peringkat yang tertinggi dalam kayu ukur aspek kognitif. Item-item ujian aras penilaian mengukur kemampuan pelajar menilai ketepatan fakta daripada kenyataan dan bukti-bukti yang tertulis,ketepatan fakta daripada kenyataan dan bukti-bukti yang tertulis, ketepatan pemilihan kata, ungkapan dan kalimat dan hubungannya dalam tema dan makna keseluruhan sesuatau karya sastera.

Contoh : Bandingkan drama Serunai Malam karya Usman Awang dengan Titik-titik Perjuangan karya Kala Dewata daripada segi unsur-unsur kemanusiaan.

zuraliza berkata...

Zuraliza Binti Zakaria
SMK Tunku Ismail, 08000, Sg Petani
Kedah Darul aman.
M20081000095 / 012-4341415

Huraikan isu mengenai pengujian karangan, kefahaman, rumusan, tatabahasa, peribahasa dan komsas sebagai yang diajarkan di sekolah anda. Buat satu huraian bagi satu jenis topik ini. Gunakan contoh dalam pengajaran anda sendiri. (40 markah)

Bentuk Soalan Sijil Pelajaran Malaysia (SPM)
Kertas 2:

Soalan 1: Rumusan
Baca petikan di bawah dengan teliti. Kemudian, buat satu rumusan tentang kebaikan amalan bersopan santun dan kesan-kesan yang berlaku jika rakyat pengabaikan amalan ini. Panjangnya rumusan anda hendaklah tidak melebihi 120 patah perkataan.

Dalam kehidupan bermasyarakat, sikap bersopan santun perlu ada dan dipertahankan dalam diri individu. Sikap ini akan menjadikan sesebuah keluarga itu amat bahagia dan harmoni. Penyuburan sikap bersopan santun dalam kalangan ahli kelurga itu amat penting. Usaha itu akan mewujudkan masyarakat yang berdisiplin, hormat-menghormati, saling membantu, dan mengeratkan silaturahim dan hubungan mihibah antara sesama masyarakat. Sikap bersopan santun merupakan amalan yang mulia di sisi agama dan masyaraakat. Jadi rakyat yang bersopan-santun akan dipandang tinggi dan mulia. Ibu bapalah yang bertanggungjawab mendidik dan mencorakkan anak mereka supaya mereka menjadi modal insane yang bersopan santun.
Di Negara kita yang mempunyai rakyat yang pelbagai kaum, amalan sikap bersopan-santun merangkumi pelbagai aspek dalam kehidupan seharian, persekolahan, pekerjaan, dan sebagainya. Dalam haal ini, kita mestilah sentiasa beradab sopan terutama apabila bertutur atau berinteraksi dengan orang lain. Apabila rakyat yang pelbahgai kaum mengamalkan amalan ini, usaha kerajaan untuk memupik perpaduan akan tercapaai. Sikap in adalah sebagai penawar dalam apa-apa jua keadaan. Apabila kita menerima pemberian atau pertolongan, ucapkanlah “terima kasuh”. Sikap yang kita tunjukkan ini akan meningkatkan martabatdiri kita kepada orang lain. Bersopan saantun juga perlu diterapkan di sekolah. Apabila setipa kali murid berjumpa dengan guru atau orang yang lebih tua daripada kita, berikanlah senyuman dan ucapan-ucapan yang sesuai sebagai tanda hormat agar guru berasa gembir, dihormati, dan sentiasa mesra bersama pelajar atau penuntut di sekolah. Amalan di sekolah ini akan mewujudkan kemesraan atau hubungan yang erat antara guru dan pelajar. Jika amalan ini dipraktikkan sudah pasti sekolah akan menjadi sebuah institusi pendidikan yang Berjaya dan mempunyai pelajar yang berdisiplin.
Selain itu, di tempat kerja atau di mana sahaja, kita perlu menunjukkan sikap bersopan santun. Kita mestilah menjaga hubungan yang baik dengan rakan sepejabat. Ketua, dan juga pelanggan yang memerlukan khidmat kita. Pekerja yang bersopan santun akan membuatkan pelanggan berasa selesa untuk berurusan dengan kita. Amalan bersopan santun ini dalam kalangan pekerja pula akan meningkatkan semangat , mencapai taraf hidup yang lebih tinggi. Perpaduan pula akan tercapai melalui sikap bersopan santun dalam kalangan masyarakat. Kelunturan sikap hormat akan menimbulkan permusuhan dan menyebabkan persengketaan dalam masyarakat. Apabila kita bersopan santun, masyarakat sekeliling akan menyenangi perlakuan kita. Oleh itu, kita bersopan santun, masyarakat sekeliling akan menyenagi perlakuan kita. Kita hendaklah bekerjasama untuk engukuhkan amalan bersopan santun dalam kalangan masyarakat dan menjadikannya sebagai adat tradisi warisan yang berhargauntuk bangsa yang tercinta supaya warisan ini tidak terus pupus ditelan zaman.

(Dipeti dan diubahsuai daripada rencana ‘
Kepentingan Amalan Bersoan Santun”, Fail Pengarang)Soalan 2 (a): Petikan UmUM
Berdasarkan petikan 1, jawab soalan-soalan yang berikut dengan menggunakan ayat anda sendiri.

Apakah maksud rangkai kata meningkatkan produktiviti? (2 markah)
Apakah usaha-usaha yang perlu dilakukan oleh pelbagai pihak untuk
menyuburkan amalan bersopan santun di Negara kita? (3 markah)
Pada pendapat anda, bagaimanakah amalan bersopan santun dalam kalangan rakyat dapat menarik kemasukan pelancong asing ke Negara kita? (4 markah)
Soalan (2b): Petikan Cerpen
Baca petika cerpen di bawaah denga teliti, kemudian jawab soalan-soalan yang berikutnya dengan menggunakan ayat anda sendiri.

“Tidak boleh! Berdosa cikgu menderhakai suami. Maafkan cikgu Muliati. Cikgu terpaksa. Cikgu langsung tidak berniat nak melupakan keakraban kita,” cikgu menguatkan hujahnya demi mengukuhkan kepercayaanku. Aku bukanlah bodoh untuk memahami situasi yang menghimpit itu, tapi kalau sekadar melepaskan rindu menatap di wajah cikgu, takkanlah dilarang.
“Kalau begitu izinkan saya berkunjung ke rumah cikgu. Alamatnya?” Aku masih degil untuk mengalah.
“Alamat? Tak boleh Muliati. Suami cikgu berpesan agar merahsiakannya daripada Muliati.”
“Balasan berupa alamat daripada suami cikgu bias mengoyakkan kesabarannya. Suara cikgu kian satu. Terdengar esakan kecil. Mengapa suami cikgu sebegitu kejam? Ada manic putih menepias pipiku.
Aku terbayang diriku sewaktu di alam persekolahan. Indah sekali. Berselang-selikan kegirangan bersama teman. Dan, istimewanya pasti di samping cikgu Balqis, yang aku takrifkan seperti ibu kandungku sendiri.
(Dipetik daripada Cerpen “ Menatap Wajahnya”
Karya Siti Hajar Mohd Zaki dalam Antologi Anak Laut)

Apakah yang menyebabkan “aku” berasa kurang senang dengan sikap cikgunya? (3 markah)
Pada pandangan andaa. Bagaimanakah seorang pelajar dapat membalas jasa gurunya? ( 3 markah)
Huraikan dua pperwatakan “aku” seperti yang tergambar dalam pertikan itu dan dan dua perwatakkannya dalam cerpen. ( 3 markah)Soalan 2 © : Prosa Klasik

Baca petikan prosa kalsik di bawah dengan teliti, kemudian jawab soalan-soalan yang berikutnya dengan menggunakan ayat anda sendiri.

Sunnguhpun demikian kataa ibu bapanya akan anak bayan itu bersahabat juga dengan anak cerpelai. Maka pada suatu hari datang seorang kanak-kanak pada pohon kayu itu, lalu dibawanya pulang kerumahnya. Setelah dilihat oleh cerpelai anaknya dimabil orang itu, maka ia pun menangis laki bini.
Kemudian, maka pergilah cerpelai laki bini mandapatkan serigala, seraya mengadukan, katanya, “Hai serigala, bahaawaa adalah hamba diam padaa suatu lubang kayu, dan bayan pun ada bersarang di atas pohon kayu itu! Maka datang seorang budak ditangkapnyalah akan anak hamba ddibawanya pulang. Sekarang ini kehendakkau akan anak bayan itu pun, barang daya upaya tuan hamba, minta dilenyapkan juga daripada ibu bapanya. Berilah bicara akan daku oleh tuan hamba .”
“Maka kata seigala, “Jikalau demikianapabila datang budak itu, janganlah engkau lari, jikalau engkau dekat budak itu, maka ebgkau larilah sedikit-sedikit sehingga sampai kepada lubang tempat bayan itu tinggal, apabila dilihat oleh budak itu kan anak bayan itu, nescaya diambilnyalah akan anak bayan iitu dengan senangnya.”
Hatta, maka budak itu pun datanglah pula. Maka dilihatnya cerpelai itu pun ada lagi, maka diusirnya. Apabila dilihat oleh cerpelai budak itu menghampiri dia, maka ia pun lari perlahan-lahan kepada tempat sarang bayan itu. Apa kala dilihat oleh budak itu sarang bayan itu maka budak itu pun, pulanglah ke rumahnya.
(Dipetik daripada “Cerita Bayan Tiada Menurut kata Ibu Bapanya”
Dalam Antologi Anak Laut)
Apakah nasihat serigala kepada cerpelai setelah diberitahu anak cerpelai itu
Diambil oleh budak?

Nyatakan masalah yang dihadapi oleh cerpelai?

Pada pendapat anda, adakah nasihat serigala dapat menyelesaikan masalah cerpelai?
SOALAN 2 (d): Petikan Puisi

Baca puisi di bawah dengan teliti, kemudian jawab soalan-soalan yang berikutnya dengan menggunakan ayat anda sendiri.


AKU MMENJADI LEBIH BERANI


Kali ini
Kau berbaju biru
Dan bajuku ungu
Sayang, hanya aku tahu
Hatimu
Tidak setulus hatimu
Yang berbaju ungu

Bila begini
Sebilah piasumu aku tidak gentar
Sepatah kata
Bias,
Aku merasa

Hati dan rasa mengajarku
Aku menjadi lebih berani


Latifah Haji Shebli

(Dipetik daripada Antologi anak Laut)

Apakah maksud rangkap sajak yang berikut:

- Hati dan rasa mengajarku
- Aku menjadi lebih berani


Nyatakan kepentingan ketelusan dalam persahabatan


Huraikan gaya bahasa asonansi dan aliterasi dalam sajak tersebut

SOALAN 3: pengetahuan dan kemahiran bahasa
(30 markah)

Jawab semua soalan


Tulis satu ayat bagi tiap-tiap kata dalam pasangan kata di bawah ini supaya jelas menunjukkan bahawa anda faham akan perbezaan maksud dan penggunaannya.

Mengarah-mengerah
Berkurung-berkurang
Melamarkan-melumurkanTulis ayat-ayat di bawah ini semula supaya menjadi tiga ayat saja tanpa mengubah maksud asal ayat-ayat tersebut.

Peranan institusi pendidikan swasta dalam bidang pendidikan diiktiraf oleh ora ng ramai. Sumbangan institusi pendidikan swasta dalam bidang pendidikan semakin diiktiraf oleh orang ramai. Penubuhan institusi pendidikan swasta berjaya menarik pelajar asing di sini. Kehadiran mereka di Malaysia sangat dialu-alukan. Kehadiran mereka di Malaysia sangat menguntungkan. Kehadiran mereka akan mengeratkan persefahaman antarabangsa. Pelajar asing itu dipilih mengikut prosedur yang ketat. Pelajar asing itu bersih daripada kesalahan jenayah.

Dalam setiap ayat di bawah terdapat kesalahan penggunaan ejaan dan imbuhan. Kenal pasti dan betulkan kesalahan-kesalahan itu dengan menulis ayat-ayat itu semula tanpa mengubah struktur dan maksud asalnya.

Pihak polis terpaksa melipatgandakan penggunaan tenaga dan masa untuk membanteras kegiatan jenayah yang menjadi-jadi kebelakangan ini.

Kalau tidak dpecahkan ruyung manakan dapat sagunya; maksud peribahasa ini hendaklah menjadikan amalan setipa pelajar supaya mereka memperoleh kecemerlangan dalam pendidikan.


Kegunaan bahasa Melayu pasar sering dipengaruhi oleh penyebutan bahasa ibunda atau telor bahasa mereka sendiri apabila menuturkan bahasa melayu.

Dalam ayat-ayat di bawah ini, terdapat kesalahan penggunaan kata atau istilah atau kesalahan bahasa. Kenal pasti dan betulkan kesalahan-kesalahan itu dengan menulis ayat –ayat itu semula tanpa mengubah struktur dan maksud aslnya.

Hati ibu tua itu begitu terkelar apabila tidak ada seorang pun anaknya yang datang untuk menyambut hari raya bersama-sama dengannya pada tahun ini.

Pihak berkuasa tidak memilih bulu ketika mengambil arahan undang-undang terhadap golongan yang tidak mematuhi keselamatan negara.


SOALAN 4: NOVEL

Tips menguasai komsas
Pemahaman Antologi

Pemahaman antologi komponen kesusasteraan Melayu (KOMSAS) akan ditanyakan dalam kertas dua sebagai soalan 3 seperti berikut:

Cerpen atau drama
Prosa tradisional
Puisi tradisional atau sajak

Semua soalan ini merupakan soalan wajib

Bentuk soalan untuk cerpen, drama, dan prosa tradisional disertai satu petikan sepanjang 100 hingga 150patah perkataan.


Kesemua petikan itu merupakan sedutan daripada mana-mana cerpen, drama dan prosa tradisional yang terdapat dalam antologi Anak Laut atau Antologi Kerusi

Bagi puisi tradisional dan sajak pula, keseluruhan puisi tadisional dan Antologi Kerusi akan dikemukakan.


Petikan ini kemudiannya diikuti tiga soalan, yakni:

Satu soalan pemahaman teks;
Satu soalan KBKK
Satu soalan komponen sastera
.
Walau bagaimanapun, untuk prosa tradisional, dua soalan saja yang dikemukakan selepas petikan, iaitu satu soalan pemahaman teks dan satu soalan KBKK.

Soalan pemahaman teks yang akan dikemukakan itu merupakan soalan jenis bertumpu yang mungkin menanyakan isu-isu dan mungkin juga menanyakan maksud rangkaian kata-kata dalam petikan.

Dalam soalan komponen sastera pula, anda akan diuji tentang salah satu daripada pelbagai aspek dan istilah sastera yang merupakan kemahiran yang tersenarai dalam sukatan pelajaran


Untuk makluman anda, soalan-soalan untuk aspek antologi ini diperuntukkan markah seperti yang berikut;
Cerpen atau drama- sepuluh markah
Prosa tradisional – lapan markah


STRATEGI MENJAWAB SOALAN

Baca petikan sekurang-kurangnya dua kali untuk mendapatkan gambaran yang menyeluruh dengan baik dan jelas;

Supaya petikan tersebut mudah untuk difahami, berikan perhatian kepada perkara-perkara yang berikut:
- watak-watak dalam petikan;
- persoalan atau isu utama dalam petikan;
- sebab-sebab timbulnya persoalan dalam petikan;
- masa sesuatu tempat dalam petikan itu berlaku;
- tempat berlakunya peristiwa dalam petikan

Seperti yang telah dinyatakan, anda mungkin akan diuji dalam hal menaakul maksud kata dan rangkaian kata-kata dengan berdasarkan penggunaannya dalam petikan

Untuk menjawab soalan sedemikian dengan baik, mula-mula carilah kedudukan kata atau rangkaian kata-kata dengan berdasarkan penngunaannya dalam petikan.

Kemudian, tentukanlah maksudnya dengan berdasarkan konteks ayat dan petikan tersebut secara keseluruhan.

Ketika menuliskan maksudnya, gunakanlah kata-kat anda sendiri dalam bentuk bahasa yang baku.

Anda mungkin juga diuji dalam hal;

Menaakul perkara tersurat dan tersirat
Memahami perutusan; unsur-undur kemanusiaan, pengajaran, dan sebagainya.
Memberikan cadangan, pandangan, dan pendapat, dan lain-lain.

Untuk menjawab soalan sedemikian, mula-mula baca soalan yang dikemukakan dengan teliti untuk memahami kehendaknya.

Ada soalan yang terdiri daripada dua bahagian atau lebih. Oleh itu, pastikan hal yang berkenaan agar anda tidak ketinggalan untuk menjawabnya kelak.


Semasa hendak menuliskan jawapan, ambillah sebahagian daripada soalan sebagai permulaan jawapan dan gabungkan dengan jawapan yang sebenarnya dalam bentuk ayat yang lengkap

Jika terdapat kata-kata yang berhuruf condong dalam soalan, tuliskanlah kata-kata semula dalam jawapan dengan memberikan tanda pelik (“…”).


Gunakanlah kata-kata anda sendiri sebagai jawapan tanpa menggunakan kata-kata dalam petikan

Jika soalan menanyakan pendapat anda, berikanlah pendapat anda yang logis dan berkaitan dengan persoalan yang dikemukakan.


Untuk mengelakkan kesalahan bahasa dalam jawapan, gunakanlah ayat yang ringkas.

Oleh itu, untuk menunjukkan kesinambungan antara ayat-ayat tersebut, gunakanlah penanda wacana seperti di samping itu, selain itu, dalam pada itu, sungguhpun demikian, dan sebagainya.
Jika soalan menanyakan aspek sastera, fahamilah aspek sastera tersebut terlebih dahulu.

Hal ini bermakna bahawa anda perlu mengingat semua aspek dan istilah sastera, di samping contoh-contohnya yang berkaitan


Seterusnya, kaitkan aspek sastera yang berkenaan dengan bukti dan contohnya yang terdapat dalam petikan.

ilhamlara berkata...

Aziawati Bt Abd Aziz
M20081000094
012-4450904/04-5827724

Pengujian dan penilaian
3. Huraikan isu mengenai pengujian karangan, kefahaman, rumusan, tatabahasa, peribahasa dan komsas sebagai yang diajarkan di sekolah anda. Buat satu huraian bagi satu jenis topik ini. Gunakan contoh dalam pengajaran anda sendiri. (40 markah)

Terdapat beberapa isu yang timbul dalam proses pengajaran dan pembelajaran bahasa Melayu. Isu-isu ini tercetus kerana banyak perkara yang tidak difahami oleh para pelajar semasa mempelajari bahasa Melayu. Sama ada isu tersebut berkaitan dengan kefahaman, karangan, rumusan ,tatabahasa, peribahasa ataupun komsas.
Selalunya pelajar-pelajar Melayu dikatakan seharusnya dapat menguasai mata pelajaran bahasa Melayu dengan baik, namun hal yang sebaliknya berlaku. Masih terdapat segelintir pelajar Melayu yang tidak dapat menggunakan bahasa Melayu dengan betul. Hal ini terjadi kerana mereka ini terlebih dahulu terdedah dengan bahasa daerah, bahasa slanga atau bahasa rojak. Hal ini menyebabkan timbul beberapa masalah dalam pembelajaran mereka. Terdapat beberapa isu berkaitan pengujian yang dilakukan dalam karangan. Isu yang selalu didengari ialah skop soalan antarabangsa atau soalan berkaitan teknologi yang diberikan oleh guru pada pelajar sekolah luar bandar adalah amat menyukarkan mereka untuk menjawabnya. Hal ini kerana soalan sebegini merupakan soalan aras tinggi.
Kita tahu bahawa pelajar luar bandar kurang terdedah dengan maklumat berkaitan isu-isu teknologi apatah lagi soalan berkaitan antarabangsa. Malah hampir separuh pelajar di sekolah tersebut yang tidak tahu menggunakan internet. Misalnya soalan berkaitan teknologi seperti Apakah maksud “Multimedia Corridor Raya?”, kebanyakannya tidak dapat menjawab dengan tepat apakah perkara tersebut. Hal ini menunjukkan bahawa pelajar di sekolah ini kurang membaca dan kurang menggunakan teknologi yang ada. Selain itu soalan-soalan yang ditanya itu juga kurang sesuai dengan tahap pemikiran para pelajar.
Selain soalan di atas ,terdapat juga soalan yang dikemukakan seperti ‘Seorang aktivitis masyarakat berpendapat bahawa pengangguran dalam kalangan siswazah berpunca daripada beberapa kelemahan siswazah itu sendiri. Ulas pendapat itu selengkapnya”.Apabila melihat soalan seperti ini, persoalan timbul dalam diri para pelajar. ‘Siswazah: apakah itu? ,kenapa siswazah menggangur, sedangkan mereka merupakan lulusan universiti?.’ Oleh itu guru-guru perlu berfikir dengan baik semasa membina soalan ujian agar bersesuaian dengan pemahaman pelajar.
Isu-isu juga timbul berkaitan rumusan. Kebanyakan pelajar lemah terutamanya, tidak dapat atau jelas cara untuk mencari tema bagi soalan rumusan. Lambakan faktor atau isi dalam rumusan menyukarkan mereka untuk meneka apakah tema rumusan tersebut. Hal ini amat ketara kepada pelajar-pelajar lemah. Contohnya petikan di bawah ini. Pelajar tidak tahu apakah tema yang ingin dikeutarakan oleh penulis dan mereka terkial-kial untuk mencari perkataan yang sesuai untuk menggambarkan perkataan yang sesuai bagi temanya. Banyak masa yang dibuang untuk mencari temanya. Sedangkan masa sebaiknya yang diperuntukkan pada bahagian ini ialah 45 minit sahaja. Untuk membaca memerlukan antara 10-15 minit, menggariskan isi pula , antara 10-15 minit dan untuk mengarang pula antara 10-15 minit dan menjadikan jumlahnya 45 minit.
Bagaimana pelajar hendak mencari tema sedangkan hanya 15-20 minit sahaja yang diperuntukkan untuk mencari keseluruhan isi. Kadang-kadang pelajar tidak sempat menyiapkan isi lain kerana asyik mencari temanya. Tema bagi rumusan ini ialah ‘sumbangan teknologi terhadap kemajuan wanita’ . Jadi dapatlah dinyatakan di sini bahawa para pelajar di sekolah ini kurang jelas dengan tema rumusan dan selalunya pelajar di sini , mereka meninggalkan tema kerana menyiapkan isi-isi yang lain.
Selain itu pertukaran format yang kerap berlaku berkaitan tema dalam pembelajaran bahasa Melayu amat mengelirukan para pelajar. Pada tahun 2005/07, pihak kementerian telah menetapkan bahawa dalam rumusan terdapat dua tema yang perlu dikemukakan. Namun setelah memasuki alaf tahun 2008/09, arahan yang diterima ialah hanya terdapat satu tema sahaja dalam bahasa Melayu. Hal ini menyukarkan para pelajar yang sudah diasuh dengan dua isu, untuk membuat perubahan yang mendadak kepada satu isu. Hal ini masih lagi menimbulkan kekeliruan kepada para pelajar sekolah ini sehingga sekarang. Mereka ini seolah-olah ketinggalan maklumat terbaru. Malah bukan itu sahaja, guru-guru bahasa juga ada yang ketinggalan maklumat seperti ini.
Selain isu berkaitan tema, terdapat juga isu yang menyebabkan para pelajar menghadapi kesukaran dalam membuat rumusan. Antaranya ialah isu berkaitan ‘bagaimana hendak mencari isi tersirat?’. Walaupun panduan telah diberikan di bahagian arahan, namun pelajar-pelajar di sekolah ini masih lemah dalam menyatakan isi tersiratnya. Misalnya ‘ buat satu rumusan tentang kepentingan teknologi maklumat dalam memajukan wanita dan kekangannya’. Soalan ini memerlukan pelajar mencari kekangan yang terpaksa dihadapi oleh wanita dalam hal yang wujud ini. Soalan ini mungkin mudah untuk dijawab oleh pelajar perempuan, namun bagaimana pelajar lelaki mengetahui apa halangannya kepada wanita. Soalan ini kelihatan berat sebelah dan memihak kepada pelajar perempuan. Oleh itu soalan-soalan yang berunsurkan berat sebelah, atau memberikan keistimewaan kepada satu pihak sahaja perlulah dielakkan.
Bagi soalan kefahaman pula, terdapat beberapa isu berkaitannya telah dinyatakan oleh para pelajar sebagai sukar untuk mendapatkan markah penuh. Antaranya ialah, soalan memberikan maksud. Ada sesetengan pelajar terutama pelajar lemah di sekolah ini, sangat sukar untuk memberikan penjelasan terhadap sesuatu maksud. Misalnya penjelasan bagi maksud ‘ wanita dapat belajar secara maya’. Walaupun penerangan diberikan, namun gambaran jelas tidak dapat dihubungkan dengan otak para pelajar apakah itu ‘maya’. Melalui perkara yang dinyatakan ini, dapatlah kita lihat bahawa perkataan yang jarang digunakan oleh pelajar luar bandar, akan membuatkan mereka tidak dapat menjawab soalan dengan baik kerana kurang memahami sesetengah istilah yang terdapat dalam petikan yang diberikannya. Guru yang ingin membina ujian haruslah peka dengan masalah ini. Mungkin guru tersebut boleh mengadakan sedikit ruang untuk menjelaskan istilah yang dirasakan sukar untuk difahami oleh pelajar. Hal ini dapat membuka sedikit peluang untuk mereka memahami sesuatu perkara yang sukar dan sekali gus untuk menjawab soalan dengan baik, setelah memahami istilah tersebut.
Selain itu pelajar juga menghadapi kesukaran untuk menjawab soalan ketiga (iaitu soalan pendapat). Contohnya soalan seperti di bawah ini,’Sarankan langkah-langkah untuk menggalakkan penggunaan internet dalam kalangan masyarakat Malaysia’. Bagi pelajar luar bandar, untuk mencadangkan langkah-langkah menggunakan internet adalah agak sukar kerana mereka sendiri pun tidak terbiasa dengan penggunaan internet. Oleh itu bagaimana pelajar ini, ingin kemukakan cadangan seperti yang diminta dalam soalan. Oleh itu, guru perlulah peka, semasa hendak membina soalan pengujian, agar para pelajar dapat menjawabnya. Perkara yang lebih baik dalam membina soalan ialah pastikan soalan ujian itu lebih berkonsepkan perkara-perkara yang berada di persekitaran pelajar tersebut. Malah guru juga boleh menggunakan kaedah lain seperti mengedarkan maklumat berkaitan tema soalan dan selepas itu barulah soalan dibina seperti maklumat yang telah diberikan.


Teknologi maklumat telah menjadi pelengkap ruang kehidupan manusia kini ,tambahan pula kerajaan sedang berusaha untuk menjadikan masyarakat negara ini sebagai masyarakat yang bermaklumat, khususnya dalam kalangan wanita. Kaum wanita sangat penting menguasai bidang teknologi maklumat disebabkan jumlah mereka separuh daripada keseluruhan penduduk negara ini.
Apabila mereka dapat menguasai bidang ini, sudah tentu mereka lebih berilmu dan progresif. Satu daripada prasarana yang wujud dalam era teknologi maklumat ialah internet. Internet boleh digunakan oleh wanita untuk kesejahteraan dan pembangunan diri mereka dalam bidang ekonomi. Contohnya menerusi internet, wanita dapat melayari laman-laman web yang berkaitan untuk mendapatkan pengetahuan dan kemahiran yang diperlukan dan menggunakannya untuk kepentingan urusan mereka. Menerusi laman web, khusus untuk wanita,mereka memperolehi maklumat tentang pelbagai perkara seperti ruangan berita kesihatan, tip untuk mengejar kerjaya, dan sebagainya. Internet turut membuka peluang kepada wanita untuk meningkatkan kemahiran diri dan tahap pendidikan. Satu daripada contohnya ialah kemahiran dalam bidang perniagaan. Banyak laman web yang boleh dilayari untuk mendalami kemahiran tersebut. Apabila wanita memperoleh kemahiran tersebut, mereka akan berjaya meyakinkan diri sendiri apabila terlibat dengan bidang perniagaan dan impaknya, bertambahlah pendapatan metreka.
Pada masa itu wanita dapatlah belajar secara maya , iaitu belajar tanpa keluar daripada rumah untuk mengikuti kuliah. Perkara ini dapat dilakukan hanya dengan sebuah komputer dan talian internet serta menggunakan masa beberapa jam sehari sambil mengikuti jadual yang sesuai. Mereka duduk di hadapan komputer dan belajar. Langkah ini membantu wanita mendapatkan kelulusan akademik tambahan dan meningkatkan tahap akademik mereka.
Peluang ini sangat bermakna kepada wanita kerana hambatan yanag mengelilingi mereka lebih mencabar berbanding dengan yang dihadapi lelaki. Perkara yang menarik; antaranya pada internet terdapat laman web khas tentang keibubapaan. Menerusinya wanita yang merasakan kurang mahir dalam hal ini dapat berkongsi maklumat dan pengalaman dengan rakan-rakan lain dalam hal pendidikan anak-anak. Secara tidak langsung pendedahan seperti ini dapat merapatkan hubungan antara ibu dengan anak
Kepentingan teknologi maklumat berkaitan juga dengan peluang pekerjaan yang dibawa oleh internet kepada wanita, khusus dari segi mendapatkan pekerjaan. Bagi wanita yang sedang mencari pekerjaan, mereka boleh mendapatkan iklan kerja kosong menerusi internet. Hal ini sudah tentu ada kebaikannya kerana mereka tidak perlu beredar dari satu pejabat ke satu pejabat untuk meraih pekerjaan. Oleh sebab itu, kemudahan yang dibawa oleh teknologi maklumat bukan sahaja memudahkan, tetapi juga menjimatkan masa, khususnya kepada golongan wanita yang sangat kurang masa senggangnya dalam kehidupan harian.
(Dipetik dan diubahsuai daripada Teknologi Maklumat Memperkayakan Wanita,
oleh Siti Fatimah Abdul Rahman, Dewan Ekonomi, Januari 2005. )

Selain itu, isu-isu yang sering timbul dalam bahagian tatabahasa ialah berkaitan dengan bahagian membetulkan istilah yang digunakan. Kesukaran timbul kerana para pelajar luar bandar jarang menggunakan istilah yang betul semasa mengujarkan kata. Bahagian ini selalunya menyebabkan banyak para pelajar tidak dapat menjawab soalannya. Contohnya soalan berkaitan istilah ‘Pengguna yang mementingkan nama (sebetulnya jenama) daripada ketulenan barangan kerap kali mudah tertipu oleh keegoan yang tidak terbatas(sebetulnya berasas) itu’. Dari sudut pandangan pertama mungkin para pelajar melihat bahawa ayat tersebut tidak ada cacat celanya.
Namun jikalau diselidik dengan lebih dekat dan dibaca berulang-ulang kali kita akan dapati bahawa ada sesuatu yang tidak kena pada ayat tersebut. Masalah timbul di sini ,iaitu para pelajar tahu bahawa ayat tersebut mengandungi kesalahan istilah ,namun mereka tidak tahu manakah perkataan yang salah . Manakala, ada pula sesetengah pelajar yang tahu bahawa perkataan tersebut adalah salah, namun tidak tahu apakah istilah yang tepat untuk menggantikannya. Hal-hal seperti ini menyebabkan para pelajar sukar untuk menjawab soalan yang diberikan dengan baik. Penggunaan bahasa daerah dan selanga menyebabkan kekeliruan berlaku dalam penggunaan istilah oleh para pelajar di sekolah ini.
Isu yang berikutnya yang selalu diperkatakan oleh para pelajar ataupun guru ialah menganalisis ayat. Kebanyakan para pelajar luar bandar lemah dalam tatabahasa. Oleh itu soalan yang memerlukan pelajar-pelajarnya melakukan analisis ,merupakan soalan aras tinggi bagi para pelajar di sini. Misalnya soalan seperti di bawah ini.

Soalan : Senaraikan enam frasa kerja transitif
Sudah lebih empat dekat kita mencapai kemerdekaan,tetapi kita belum berjaya mendaulatkan martabat bahasa Melayu sepenuhnya. Sesetengah orang Melayu sendiri malu menuturkan bahasa kebangsaan. Sehubungan dengan itu, kita mesti memberikan tumpuan terhadap situasi yang menimpa bahasa kebangsaan, supaya fenomena tersebut tidak bertambah serius. Selain golongan orang yang ragu-ragu akan kemampuan bahasa sendiri itu, pihak media pun tidak menunjukkan kesungguhan dalam usaha memantapkan penggunaan bahasa kebangsaan.
Soalan ini memerlukan pelajar untuk mencari frasa kerja transitif dalam ayat yang terkandung dalam petikan. Kesukaran timbul apabila pelajar tidak memahami apakah itu kata transitif dan apa itu frasa. Pelajar juga tidak dapat menjawab soalan ini jika ia tidak tahu mencari frasa kerja transitif dalam petikan yang memuatkan banyak ayat di atas. Pelajar lemah terutamanya terpaksa meneka apa bezanya kata kerja dengan frasa kerja atau kata kerja transitif. Hal ini mengelirukan para pelajar untuk menjawabnya. Oleh sebab itu, apabila soalan ini ditanya, kebanyakan para pelajar menjawab berdasarkan pemahaman atau berdasarkan himpunan kata kerja sahaja.
Manakala masalah yang sama timbul dalam bahagian peribahasa. Terdapat banyak isu yang diperkatakan oleh para pelajar mengenai soalan peribahasa. Contohnya dapat dilihat melalui jadual di bawah ini.
Kemukakan 3 peribahas yang sesuai
Sejak akhir-akhir ini pihak sekolah ditimbulkan dengan pelbagai isu berkaitan pelajar. Pihak sekolah terpaksa menelan tuduhan yang melulu sesetengah pihak apabila berlakunya masalah disiplin dalam kalangan pelajar sedangkan penuduh itu tidak memahami keadaan yang sebenarnya. Pihak sekolah juga hanya dapat berdiam diri sahaja kerana tidak berpeluang untuk menjawab tuduhan tersebut. Namun begitu, pihak yang melemparkan tuduhan itu tampaknya hanya pandai bermuka-muka dan bermulut manis untuk menyembunyikan perasaan hasad mereka. Sekalipun mereka cuba menyembunyikan perangai jahat itu, namun selama manakah sesuatu kejahatan itu dapat disembunyikan daripada diketahui orang?

Jawapan 1: berat mata memandang, berat lagi bahu yang memikul.
Jawapan 2: seperti lebah, mulut membawa madu,ekor membawa sengat
Jawapan 3: bangkai gajah dapatkah ditutup dengan nyiru

Isu timbul kepada pelajar-pelajar ini, iaitu bagaimana hendak mengetahui atau melihat ayat manakah yang sesuai untuk dikemukakan peribahasanya apabila petikan yang diberikan terlalu panjang. Hal ini menyukarkan pelajar untuk mengemukakan ideanya. Petikan yang panjang ,menyebabkan banyak maklumat (atau penganggu) dimuatkan. Maklumat yang banyak membuka ruang yang lebih luas kepada para pelajar mengemukakan peribahasa dan juga melakukan kesilapan. Pelajar-pelajar akan menjadi keliru apabila banyak peribahasa yang boleh dikemukakan dalam satu petikan . Oleh itu soalan petikan yang panjang perlu dielakkan dalam pembinaan soalan.
Isu kedua yang selalu timbul berkaitan soalan peribahasa ialah jawapan yang diperlukan dalam peribahasa yang dikatakan jarang digunakan atau sukar untuk diingati. Misalnya jawapan bagi nombor kedua iaitu ‘gar-gar gelegar,rasuk juga menahan’. Maksud peribahasa di atas ialah kita jangan mudah percaya apa yang dikatakan orang lain’.Peribahasa sebegini amat jarang digunakan oleh masyarakat, terutama pelajar sekolah. Oleh sebab itu mereka menghadapi kesukaran untuk menjawab dengan baik kerana peribahasa yang dihafal oleh mereka biasanya terhad dan yang sering disebut atau diperkatakan oleh guru , orang-orang tua atau yang biasa didengari sahaja yang diingati oleh mereka. Hal ini menunjukkan bahawa penguasaan peribahasa di sekolah ini amat terhad. Oleh itu guru yang ingin membina ujian perlu peka dan menggunakan peribahasa yang biasa dan mudah untuk para pelajarnya. Guru bahasa boleh mulakan dengan peribahasa yang mudah dan kemudian kembangkan peribahasa pelajar-pelajar tersebut secara perlahan-lahan ke peringkat yang lebih tinggi lagi. Misalnya daripada peribahasa ‘sikit-sikit lama-lama jadi bukit’ ke tahap yang lebih luas seperti ‘hati gajah sama dilapah , hati kuman sama dicecah’. Oleh itu pengayaan peribahasa para pelajar dapat dilakukan dengan lebih baik .
Masalah yang ketiga timbul apabila peribahasa yang telah digunakan ,walaupun sama tapi perkataan yang digunakan berubah. Misalnya perkataan yang sering disebut oleh orang ialah ‘kalah jadi abu, menang jadi arang’ , namun apabila dirujuk dalam buku perkataannya adalah seperti ‘alah jadi abu, menang jadi arang’ begitu juga dengan ayat ini’ tanam padi tumbuhnya lalang’ dan dalam kamusnya tertulis seperti ini iaitu ‘tanam padi lalang yang tumbuh’ . Walaupun keduanya membawa maksud yang serupa, namun oleh kerana perkataannya yang berbeza keraguan mula timbul dalam diri pelajar . Adakah dua-dua ini membawa maksud yang sama ataupun berbeza. Mereka tidak dapat memastikan bahawa peribahasa yang digunakan adalah betul kerana wujudnya perbezaan daripada segi perkataan.
Akhir sekali isu yang banyak diperkatakan pada hatri ini ialah berkaitan komsas. Banyak rungutan yang didengari oleh guru berkaitan maksud sajak atau prosa klasik. Misalnya sajak, jikalau sajak yang dipilih adalah sajak yang abstrak, hal ini akan menyukarkan para pelajar untuk memahami maksud tersirat yang terkandung dalam sajak itu. Contohnya
Sajak Jalan-jalan Raya Kotaku
Saban waktu sepanjang malam
Jalan-jalan raya kotaku
Lewat senja begini
Tika gerimis menabut benih
Menerima kehadiran warga kota
Lemas dalam kesabaran
Dengan luka parah di hati


Ketidaksabaran membengkak
Kesombongan merajai setiap ruang
Semakin padat dengan emosi
Kebosanan menggigit pangkal rasaSajak di atas merupakan sajak yang sangat abstrak maksudnya. Kesukaran berlaku kepada pelajar apabila sajak aras tinggi ini perlu dikaji oleh pelajar tingkatan empat. Penggunaan unsur diksi yang gramatis ini menyukarkan pelajar untuk meneka apakah maksud disebalik kata-kata yang ingin disampaikan oleh pengarang. Kadangkala pelajar memahami maksudnya daripada sudut pelajar itu sendiri. Hal ini merupakan kesalahan yang nyata dan selalu dilakukan oleh para pelajar di sekolah ini. Oleh itu penggunaan bahan bacaan yang tinggi arasnya ,perlulah dikurangkan agar para pelajar dapat menjawab soalan yang diberikan dengan tepat.
Selain itu terdapat karya-karya sastera yang terkandung dalam komsas yang dikatakan mengandungi unsur-unsur lucah. Contohnya seperti cerita ‘Sabor’. Unsur kelucahan dapat dilihat melalui petikan iaitu “Maka ia berkata serta marahnya,’Hai Saidah,engkau ini gatal rela sangat,ini sekali-kali tiada mahu derhaka pada saudaraku,maka kau suruh menurut katamu yang jahat itu”. Setelah Siti saidah mendengar kata Sabor, beberapa dipujuk dengan cumbu yang lemah lembut member berahi(unsur lucah) dikatakan oleh Saidah,tiada juga ia mahu menurut perkataan Saidah, maka ia pun terlalu marah akan Sabor’.Melalui petikan di atas didapati cerita yang diberikan adalah tidak sesuai untuk bacaan pelajar sekolah. Hal ini kerana banyak perkataan yang mengambarkan unsur ghairah dan lucah diutarakan dalam cerita ini. Malah unsur keganasan juga terselit dalam cerita. Perkataan-perkataan yang memberahikan ini juga dapat dilihat semasa Siti Saidah memujuk suaminya.
Oleh itu pihak kementerian tidak pernah menggunakan soalan daripada cerita ‘Sabor” dalam peperiksaan sebenar. Melalui pernyataan di atas, pihak guru perlulah mengetahui pentingnya kita menggunakan bahan cerita yang lebih bermoral semasa membina soalan ujian. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahawa penerapan nilai murni yang diingini dapat dilakukan dengan baik. Malah jikalau diperhatikan bahasa klasik yang digunakan amat sukar untuk difahami bahasanya seperti ’Hai Saidah,engkau ini gatal rela sangat’. Terdapat unsur lewah dalam penggunaan ayatnya iaitu ayatnya berjela-jela, songsang dan menggunakan istilah klasik.
Hal ini, menyebabkan pelajar sukar memahami jalan cerita yang terdapat dalam prosa klasik. Malah bagi memahami cerita klasik seperti ini, kebanyakan pelajar membaca terlebih dahulu buku rujukan berbanding teks asalnya. Hal ini secara terang menunjukkan bahawa teks prosa klasik ,sememangnya sukar difahami jikalau tidak dibantu dengan buku rujukan tambahan(yang diterjemahkan dalam bahasa Melayu moden).
Secara tuntasnya dapatlah dinyatakan bahawa setiap isu yang timbul menyebabkan pihak kementerian bertindak segera atau mencari jalan segera untuk mengatasi masalah yang timbul. Isu-isu yang timbul dalam bahasa Melayu juga diatasi oleh pihak pendidik daripada hari ke hari. Malah pendidik tidak pernah mengenal putus asa dalam mencari jalan penyelesaian dalam menghadapi isu-isu dalam pendidikan bahasa Melayu. Oleh itu penambahbaikan yang dilakukan oleh guru-guru bahasa Melayu dalam usaha mengatasi isu-isu yang timbul diharap dapat menemukan jalan yang terbaik dalam memertabatkan semula bahasa Melayu dalam kalangan pelajar-pelajar sekolah.

azrina berkata...

AZRINA BINTI ARIFFIN
SEKOLAH MENENGAH TEKNIK IPOH
PERSIARAN BRASH
31400 IPOH PERAK
M20081000093
0125983429


1. Isu-isu Pengajaran Peribahasa Melayu dalam pengajaran Bahasa Melayu

Sebagai satu aspek Bahasa Melayu yang amat indah, peribahasa Melayu seharusnya diajarkan kepada murid-murid di sekolah supaya mereka dapat menikmati dan menghayati keindahannya, malah menggunakannya untuk melahirkan fikiran dan perasaan dengan tepat dan halus.

Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu (2003:15) bagi pelajar tingkatan lima dan empat meletakkan peribahasa di bawah bahagian Sistem bahasa. Objektif utama peribahasa diajar dalam Bahasa Melayu untuk membimbing pelajar-pelajar menghuraikan maksud atau erti peribahasa. Peribahasa merangkumi simpulan bahasa , perumpamaan, pepatah, bidalan dan perbilangan serta kata-kata hikmat dan bahasa kiasan perlu diajarkan dalam pendidikan bahasa Melayu. Pemilihan peribahasa, kata-kata hikmat dan bahasa kiasan hendaklah mengutamakan falsafah, keperibadian dan nilai murni masyarakat Malaysia.

Isu-isu pengujian dan penilaian yang dapat kita lihat ialah

1. Pengajaran peribahasa Melayu di sekolah menengah boleh dikatakan kurang berkesan. Pengajaran peribahasa di sekolah menengah kita cenderung berpusatkan kepada guru iaitu guru memberi perjelasan tentang maksud peribahasa yang hendak diajar dan pelajar-pelajar hanya terlibat secara pasif sebagai penerima maklumat.

2. Pelajar-pelajar tidak aktif untuk berfikir dengan mendalam bagaimana maksud sesuatu peribahasa disampaikan melalui analogi yang digunakan menilai sejauh mana tepat atau sesuainya peribahasa itu dalam konteks penggunaannya.

3. Tambahan lagi pengajaran peribahasa seringkali dianggap sebagai satu aspek Bahasa Melayu yang diajar secara berasingan dan jarang digabungjalinkan secara teliti dengan aspek lain seperti lisan dan penulisan.

Satu kesan buruk daripada keadaan pengajaran peribahasa seperti yang dinyatakan di atas ialah pelajar-pelajar tidak dapat memahami erti peribahasa yang telah diajarkan kepada mereka dengan cara yang betul. Pelajar-pelajar lebih cenderung menghafal maksud peribahasa berkenaan. Ini menyebabkan pelajar-pelajar menganggap peribahasa Melayu sebagai satu aspek Bahasa Melayu yang tidak bermakna dan ’mati’. Tambahan pula, soalan peribahasa hanya diuji dalam kertas 2 Bahaasa Melayu SPM sebanyak tiga soalan sahaja dalam (bahagian tiga : Tatabahasa) yang merangkumi enam markah. Ini menyebabkan pelajar lebih bersikap acuh tak acuh pada pembelajarn peribahasa dalam pengajaran Bahasa Melayu.

Guru Bahasa Melayu sendiri mestilah dengan betul-betul memahami sifat istimewa peribahasa Melayu sekiranya hendak mengajar peribahasa Melayu dengan berkesan kepada pelajar-pelajarnya. Ini adalah cara yang terbaik kerana penguasaan guru tentang isi pelajaran menjadikan pengajaran dan pembelajaran lebih menarik. Selain itu, guru perlu menghayati keindaham dan kehalusan peribahasaMelayu sebagai warisan kebudayaan Melayu, hasil daripada pemerhatian sebagai Warisan kebudayaan Melayu, hasil daripada pemerhatian dan penelitian terhadap alam semulajadi termasuklah binatang, tumbuh-tumbuhan, bukit, tasik, sungai, hutan rimba. Fenomena ini diperhatikan dengan teliti dan dikait dengan pengalaman kehidupan sehari-harian dan digunakan untuk menggambarkan sifat-sifat manusia dan keadaan masyarakat yang wujud di sekitarnya secara halus.

Perhatikan peribahasa di bawah:

1. ada gula ada semut
2. carik-carik bulu ayam, lama-lama bercantum juga.
3. gajah sama gajah bergaduh, pelanduk mati di tengah-tengah

Peribahasa ini menggunakan semut, gajah, pelanduk, bulu ayam sebagai simbol atau kiasan untuk menerangkan sifat atau keadaan kepada seseorang atau kumpulan manusia. Peribahasa (1) tempat yang mudah perolehi rezeki. Peribahasa (2) Perbalahan antara adik-beradik tidak akan berpanjangan dan peribahasa (3) dua pihak yang bergaduh, rakyat yang menderita.

Peribahasa mempunyai maksud yang nyata (literal) dan maksud tersembunyi (Figuratif). Peribahasa mempunyai isi yang tersirat dan isi yang tersirat ini dibandingkan dengan benda yang pada asasnya lain. Contohnya Peribahasa (1) semut sejenis binatang yang rajin bekerja dibandingkan dengan sikap manusia yang rajin bekerja akan mendapat rezeki.

Oleh itu, tugas utama guru Bahasa Melayu dalam pengajaran peribahasa Melayu ialah membimbing pelajar-pelajar memahami makna tersurat dan terus menyelami makna tersirat dengan membantu mereka mengamati perhubungan (persamaan) di antara benda-benda yang dibandingkan, menyimpulkan erti simbolik yang hendak disampaikan dan menilai ketepatan perumpamaan dalam konteks berkenaan. Terdapat tiga proses peringkat pengajaran peribahasa di sekolah antaranya ialah :

I. Pemerhatian tentang pertalian di antara benda-benda yang dibandingkan.
II. Menyimpulkan erti simbolik.
III. Membuat penilaian tentang ketepatan perumpamaan dalam konteks.

Perdekatan tradisional memperlihatkan satu kelemahan besar seorang guru kerana tidak memberikan maklumat latar yang cukup untuk membantu pelajar membuat inferensi tentang erti tersembunyi sesuatu peribahasa. Keadaan ini menghalang usaha pelajar-pelajar untuk mencari erti peribahasa berkenaan kerana kekurangan maklumat. Antara pendekatan yang boleh digunakan oleh guru-guru ialah pendekatan konteksual antaranya ialah membina petikan yang diselit dengan unsur peribahasa contohnya

Pepatah Melayu ada menyebut, ”adat bersaudara, saudara dipertahankan; adat berkampung, kampung dipertahankan;adat bersuku, suku dipertahankan; dan adat bernegeri, negeri dipertahankan”. Lalu ingin bertanya bagaimana adat hidup berjiran dalam kalangan masyarakat kita?. Ada bidalan yang menyebut, ” hidup kayu berbuah, hidup manusia biarlah berfaedah”. Hal ini bermakna sepanjang hidup kita, manfaatkan ruang yang ada dengan aktiviti yang berfaedah seperti berbaik-baik dengan jiran. Akan tetapi atas nama pembangunan sikap seperti enau dalam belukar melepaskan pucuk masing-masing bukanlah sesuatu yang asing kepada masyarakat kita terutamanya dengan jiran.

Terdapat peribahasa yang berlawanan seperti menyifatkan orang yang mengamalkan hidup yang berjiran dengan melakukan aktiviti kejiranan. Satu lagi peribahasa berlawanan yang mengambarkan ada jiran yang mementingkan diri sendiri. Penggunaan dua peribahasa yang berlawanan akan memudahkan lagi pemahaman pelajar-pelajar.

Cara kedua ialah petikan itu sesuai digabungjalinkan pengajaran peribahasa dengan aspek lisan dan juga penulisan. Apabila guru membaca atau pelajar membaca sendiri, isi peribahasa boleh dijadikan isu perbincangan (lisan) bersama guru. Sesi soal jawab dikemukakan mengikut urutan. Jika dirancang dengan teliti, perbincangan ini dapat disusuli dengan pelajar-pelajar diminta menulis satu cerita rekaan sendiri untuk menggambarkan erti satu-satu peribahasa yang telah dibincangkan dalam kelas.

Cara ketiga, pengajaran peribahasa boleh dikaitkan dengan pengajaran puisi Melayu seperti pantun:

Penakik pisau raut,
Ambil galah sebatang lintabung,
Setitik dijadikan laut,
Sekepal dijadikan gunung.

Selain itu, guru-guru boleh memilh beberapa peribahasa yang hampir sama ertinya untuk perbincangan dengan pelajar-pelajar. Contohnya

I. Berdiri sama tinggi, duduk sama rendah
II. Enggang sama enggang, pipit sama pipit
III. Bagai pinang dibelah dua
IV. Bagai cincin dengan permata

Guru juga boleh memilih beberapa peribahasa yang mempunyai tema. Contohnya guru memilih tema sikap manusia yang pandai. Murid-murid akan menyenaraikan peribahasa yang sesuai dengan bantuan guru seperti

I. Diam-diam ubi berisi
II. Air tenang jangan disangkar tiada buaya
III. Seperti padi , makin berisi makin tunduk
IV. Seperti harimau menyembunyikan kuku
V. Jauhari juga yang mengenal manikam


Selain itu, guru juga boleh memberi peluang kepada murid-murid membina peribahasa sendiri mengikut perkembangan semasa

Contohnya : Jika diminta pelajar mengolongkan peribahasa berunsurkan jantina seperti ”Mat Jenin” pasti pelajar menyenaraikan peribahasa baharu seperti

1. Mat rempit : lelaki yang suka membawa motor untuk berlumba
2. Mat blue : lelaki yang selalu khayal ketika guru mengajar
3. Mat skodeng : Lelaki yang suka mengintai
4. Mat smart : lelaki yang sentiasa kemas
5. Mat ranjau : lelaki yang suka mengenakan orang
Dengan cara ini, pelajar akan lebih kreatif. Kesimpulannya, pengajaran peribahasa Melayu akan menjadi lebih berkesan dan menarik jika guru bahasa Melayu sendiri mengetahui ciri-ciri unik peribahasa dengan mendalam dan dapat menggunakan pendekatan kontekstual untuk menjadikan pengajaran lebih bermakna serta mengabungjalinkan pelajaran peribahasa dengan aspek-aspek Bahasa Melayu yang lain.
2 Isu-isu Pengajaran Tatabahasa Melayu dalam pengajaran Bahasa Melayu

Pendahuluan : Mengapa Tatabahasa Harus diuji?

Tatabahasa merupakan aturan sesuatu bahasa. Aturan-aturan ini hadir dalam semua kemahiran bahasa iaitu dalam kemahiran mendengar, bertutur, membaca dan menulis. Oleh itu, di dalam ujian bahasa, kepentingan tatabahasa tidaklah dapat dinafikan. Lofgren (1969) menganggap aspek tatabahasa merupakan pusat ujian bahasa terutamasekali yang berhubungan dengan struktur ayat dan rangkai kata. Smith dan Berger (1968) juga beranggapan bahawa semua kemahiran bahasa berasaskan kepada teras bahasa iaitu struktur, morfologi dan perbendaharaan kata. Burt dan Dulay (1978) pula berpendapat bahawa struktur bahasa adalah merupakan tulang belakang dalam sesuatu bahasa.

Bahasa mempunyai peraturan-peraturan yang tersendiri dan berlainan antara satu bahasa dengan bahasa yang lain. Di dalam pengujian bahasa bilik darjah, tatabahasa harus mendapat tempat kerana aspek tatabahasa diajar kepada murid-murid. Sesuatu ujian yang sah harus menguji apa yang terdapat dalam sukatan pelajaran. Oleh kerana ujian bilik darjah lazimnya dianggap sebagai ujian pencapaian. Ole itu segala aspek bahasa yang telah diajar hendaklah diuji, termasuklah aspek tatabahasa.

Pengujian aspek tatabahasa ini telah banyak dikaji oleh ahli-ahli pengujian bahasa. Lado (1967) misalnya telah cuba membahagikan kefasihan bahasa kepada komponen-komponen yang kecil dengan tujuan untuk mencari unsur-unsur yang sama dalam kefasihan bahasa. Beliau berpendapat bahawa bahasa mengandungi unsur-unsur yang terdiri daripada pembolehubah-pembolehubah yang terdiri daripada pembolehubah-pembolahubah yang tidak boleh berdiri dengan sendiri tetapi bersepadu dalam kemahiran-kemahiran seperti bertutur, mendengar, membaca, menulis dan mungkin menterjemah.

Dalam proses pembinaan ujian, beberapa perkara yang berhubungan harus dipertimbangkan, di antaranya ialah

I. kandungan, kemahiran-kemahiran yang hendak diuji dan aras ujian itu sendiri.
II. Dengan kata lain , pembina ujian harus dicapai oleh pengambil ujian berdasarkan bahan-bahan dalam sukatan pelajaran bagi satu-satu program pengajaran dan pembelajaran.
III. Panduan utama untuk membina ujian ini ialah sukatan pelajaran kerana sukatan menyatakan objektif atau matlamat pengajaran dan pembelajaran dijalankan.
Objektif

Tatabahasa merupakan aturan sesuatu bahasa. Aturan ini meliputi tentang pembentukan kata, frasa dan ayat, di sekolah-sekolah disarankan supaya pengajaran tatabahasa menitikberatkan penggunaanya dan bukan semata-mata pengetahuan mengenai tatabahasa itu sahaja. Matlamat yang lebih kursus lagi bagi pengajaran tatabahasa di sekolah-sekolah ialah seperti berikut

I. Matlamat akhir pengajaran tatabahasa daripada segi morfologi ialah untuk membolehkan pelajar-pelajar menggunakan perkataan-perkataan berimbuhan dengan tepat dan berkesan dalam lisan dan penulisan
II. Matlamat akhir pengajaran tatabahasa daripada sintaksis ialah untuk membolehkan pelajar-pelajar menggunakan ayat-ayat dan frasa-frasa dengan tepat dan berkesan secara lisan dan penulisan.Bahan ujian daripada Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Sekolah Menengah

Aspek Morfologi
Kandungan Sukatan Pelajaran Kemahiran yang diuji

Bentuk kata terdiri daripada
• Kata tunggal i. membina ayat (kertas BM)
• Kata terbitan
• Kata majmuk
• Kata ganda


Golongan kata terdiri daripada
• Kata nama i. mengenal pasti kesalahan kesalahan
• Kata kerja imbuhan dan ejaan ( kertas 2 )
• Kata adjektif
• Kata tugas ii. Bina ayat

Proses pembentukan kata
Proses pembentukan kata bahasa
Melayu meliputi
• Pengimbuhan
• Pengandaan
• pemajmukan


Sintaksis
• Binaan ayat terdiri daripada subjek dan predikat serta aspek pembinaan.
• Jenis-jenis ayat iaitu ayat penyata, ayat tanya, ayat perintah dan ayat seruan.
• Konsep ayat aktif dan ayat pasif
• Susunan auay iaitu susunan ayat sonsang
• Binaan ayat proses penerbitan ayat.
• Jenis-jenis ayat majmuk iaitu ayat majmuk gabungan, pancangan dan ayat majmuk campuran
• Aspek tatabahasa.Pembinaan Bahan Ujian Tatabahasa

Terdapat banyak teknik dan bentuk ujian yang digunakan dalam mengujia kemahiran tatabahasa di dalam bilik darjah. Bentuk-bentuk ini dapat digolongkan kepada dua kategori iaitu

I. Ujian berbentuk subjektif
II. Ujian berbentuk objektif

Pemilihan bentuk ujian bergantung kepada kebijaksanaan pembina ujian dan juga beberapa faktor lain. Azman Wan Chik telah memberi beberapa kriteria dalam memilih bahan ujian ini. Antaranya:

a) Ujian objektif digunakan apabila

I. kumpulan yang diuji itu besar dan bahan ujian yang ditubuhkan itu akan diulang kegunaanya pada masa-masa hadapan kelak.

II. Kita ingin mengalakkan pelajar mempelajari tentang aspek-aspek formal bahasa tersebut seperti tatabahasa dan ejaan,

III. Kita hendak menguji kefahaman dan kebolehan menggunakan prinsip-prinsip dan peraturan-peraturan bahasa yang telah diajar kepada mereka.

IV. Kita mementingkan keadilan sepenuh-penuhnya dalam pemarkahan dan tidak ingin timbul masalah ’ berat sebelah’ dari pemarkah.

V. Guru sendiri lebih yakin akan kebolehannya untuk membuat ujian esei yang bermutu, daripada menilai jawapan-jawapan jenis esei dengan adil dan tepat berdasarkan kriteria-kriteria tertentu.Antara contoh soalan Tatabahasa yang diuji pada pelajar tingkatan 5

Soalan 3: Pengetahuan dan kefahaman tentang tatabahasa bahasa Melayu
[30 markah]

Jawab semua soalan

(a) Tulis satu ayat daripada setiap perkataan di bawah supaya jelas menunjukkan maksudnya. Anda tidak boleh menambahkan imbuhan, menukarkan imbuhan, menggunakan perkataan sebagai peribahasa dan nama khas.

i) berjalan-jalan
ii) berlumba-lumba
iii) bergilir-gilir
iv) berlari-lari
v) beriring-iring
vi) bersama-sama
[6 markah]

(b) Sambungkan ayat-ayat pendek di bawah supaya menjadi tiga ayat sahaja
tanpa mengubah susunan dan maksud asal ayat-ayat tersebut.

Kempen kebersihan kerap diadakan. Kempen ini kurang berkesan. Kita masih melihat sampah bertaburan. Sampah mengotori tempat awam. Kerajaan patut menjalankan kempen yang menyeluruh. Kempen itu mesti berterusan. Kempen begitu dapat menanamkan kesedaran di kalangan rakyat negara ini. Undang-undang bagi menjaga kebersihan tempat awam telah diadakan. Pelaksanaannya kurang berkesan. Tindakan penguatkuasaan kurang tegas.
[6 markah]

(c) Dalam ayat-ayat di bawah terdapat penggunaan ejaan dan imbuhan yang
salah. Kenal pasti kesalahan-kesalahan tersebut dan betulkannya dengan
menulis ayat itu semula tanpa mengubah struktur dan maksud asalnya.

(i) Pamiran barangan berasaskan kayu itu berjaya menarik minat
ribuan pelawat yang datang membanjirkan tempat berkenaan.
(ii) Pelbagai jenis perabut telah musnah dalam kejadian terbakar
yang berlaku pada awal pagi semalam.
(iii) Semua pihak bertanggungjawab membenteras kes salahlaku
remaja yang semakin bertingkat dan berleluasa di Malaysia sejak
akhir-akhir ini.
[6 markah]

(d) Dalam setiap ayat di bawah terdapat kesalahan penggunaan kata atau istilah dan kesalahan bahasa. Kenal pasti kesalahan-kesalahan itu dan betulkannya dengan menulis ayat itu semula tanpa mengubah struktur dan maksud asalnya.

(i) Saranan yang penting itu akan dibincangkan dalam mesyuarat
yang akan diadakan di akhir bulan ini.

(ii) Dari masa ke semasa, pihak kerajaan langsung membantu rakyat
termiskin di negara ini terutama mereka yang tinggal di kawasan
pedalaman.

(iii) Ramai pelajar tidak mengindahkan nasihat yang diberikan
oleh gurunya walaupun nasihat tersebut amat berguna. [6 markah]

(e) Isi tempat-tempat kosong dengan menggunakan peribahasa yang sesuai.

(i) Ramai belia terlibat berniaga makanan segera di sekitar Kuala Lumpur. Kemunculan gerai-gerai makanan segera tersebut bolehlah diibaratkan _______________________________

(ii) Setiap orang harus sedar bahawa mengubati penyakit lebih sukar daripada mencegahnya. Hal ini bermakna, kita harus membuat persediaan awal bak kata orang tua-tua _______________________

(iii) Sejak tahun 1990, Ali menyimpan wangnya sedikit demi sedikit untuk perbelanjaan persekolahan anak-anaknya. Sekarang Ali mempunyai wang yang banyak. Kejayaan Ali ini kerana dia mengamalkan peribahasa _____________________
[6 markah]


3 Isu-isu Pengajaran Kefahaman Bahasa Melayu dalam pengajaran Bahasa Melayu


Aspek-aspek pemahaman yang tidak dikuasai pelajar.

Berdasar aras soalan mengikut Taksonomi Bloom dan Barret, kira-kira 55% soalan pemahaman memerlukan pelajar mempunyai pemikiran yang kritis untuk menjawab soalan-soalan tersebut. Menurut Louis Cohen dan lawrence Manion (1989), mereka mengatakan bahawa fungsi solan dalam pemahman adalah untuk memperoleh malklumat, soalan-soalan yang diuji juga dapat mengesan pengetahuan lepas dan berpengetahuan terkini pelajar. Marohaini (1989), menggariskan enam tujuan soalan dalam pemahman, iaitu untuk :

1. memfokus pemikiran pelajar
2. mengembangkan atau meluaskan permikiran pelajar
3. membina pengetahuan asas pelajar
4. meningkatkan penglibatan pelajar
5. meningkatkan mutu pemikiran pelajar
6. mengarah dan memandu pemikiran pelajar


Sebagai kesimpulan, penggunaan soalan dalam pemahaman merupakan satu cara untuk menilai sejauh manakah pelajar memahami apa yang dibaca. oleh sebab, tahap pemikiran pelajar terdiri daripada beberapa aras tertentu, maka soalan yang dikemukakan juga selaras dengan tahap pemikiran tersebut. Ini bertujuan untuk mewujudkan hubungan bermakna antara soalan yang dikemukakan dengan tahap pengetahuan yang diuji. Selain itu, bahan bacaan kefahaman penting. Dalam kertas soalan Bahasa Melayu yang diuji terdapat empat soalan iaitu petikan umum dan tiga petikan komsas kebanyakan soalan aras III melibatkan petikan petikan Komsas. Pelajar perlu menguasai cerpen, prosa dan puisi yang diuji terlebih dahulu sebelum menjawab soalan pemahaman. Kebanyakan pelajar tidak menguasai bahan-bahan tersebut.


Dari segi aspek membaca, bagi menjawab soalan pemahaman, pelajar perlu terlebih dahulu membaca dan memahami petikan yang dibaca. pelajar tidak boleh menjawab soalan pemahaman yang diuji dan pelajar hanya meneka menjawab. Untuk menjawab soalan pemahman pelajar perlu membaca petikan pemahaman dan memahami petikan tersebut terlebih dahulu sebelum menjawab soalan –soalan pemahman. Oleh itu, menguasai kemahiran membaca amat penting dalam menjawab soalan-soalan pemahaman. Masalah lain yang lebih ketara dalam soalan pemahaman ialah pelajar yang boleh membaca kebanyakan kurang membaca,. Didapati pelajar membaca yang sangat suka membaca hanya sedikt sahaja berbanding pelajar tidak membaca terutama bahan-bahan bacaan yang berbentuk pengetahuan. Pelajar lebih gemar membaca bahan-bahan berbentuk hiburan seperti komik atau majalah hiburan.


Isu kedua ialah pelajar Kajian yang berkaitan soalan kefahaman pernah dikaji oleh Abdul Ghalib (2001) dalam kajianya yang bertajuk “Penggunan soalan dalam pengajaran kefahaman membaca” Dalam kajian beliau, soalan ialah satu ekspresi yang berbentuk rangsangan yang memerlukan jawapan, sekali gus mendorong pemikiran untuk bertindak balas. Oleh itu, penggunaan soalan ialah satu daripada kaedah penilaian yang boleh digunakan oleh guru untuk mengukur tahap pemahamn pelajar. Selain itu, dengan menggunakan soalan, guru dapat menentukan objektif sesuatu pengajaran itu sama ada tercapai atau tidak.

Pendapat Abdul Ghalib ini disokong oleh Kamaruddin (1986) yang menyatakan bahawa penyoalan di dalam bilik darjah harus diperkembangkan sebagai satu kemahiran mengajar dalam memerhati dan menginterprestasi interaksi di dalam bilik darjah. Menurut Abdul Ghalib (2001) lagi, tujuan utama soalan digunakan adalah untuk menentukan apakah yang diketahui atau tidak diketahui oleh pelajar?,Soalan juga digunakan sebagai satu cara untuk mengingati kembali atau ringkasan bagi pemelajaran yang lalu. Selain itu, dengan menggunakan soalan , guru dapat mengukur tahap pemahaman pelajar terhadap sesuatu bahan yang dibaca. Dengan kata lain, soalan adalah penting sebagai alat untuk mengukur sejauh manakah pemahaman membaca dalam kalangan pelajar.

Aspek penting dalam penguasaan pemahaman ialah membaca. Didapati ada segelintir pelajar yang tidak tahu membaca, walaupun mereka berada di sekolah menengah. Ini merupakan satu masalah yang serius yang perlu ditangani segera. Pemahaman pada peringkat menengah atas, iaiatu di Tingkatan 4 dan 5 memerlukan pelajar menjawab soalan-soalan kefahaman secara bertulis. Sekiranya pada peringkat menengah rendah mereka tidak dapat menguasai aspek-aspek pemahaman, sudah tentu mereka tidak boleh menjawab soalan-soalan pemahaman pada peringkat menengah atas. Maka tidak hairanlah kepada kita, mengapa ramai pelajar Melayu yang gagal dalam mata pelajaran Bahasa Melayu pada peringkat peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia (SPM). Pelajar yang gagal dalam mata pelajaran Bahasa Melayu adalah dianggap gagal dalam peperiksaan tersebut. Oleh yang demikian, guru harus memastikan pelajar boleh membaca apabila mereka berada di sekolah menengah , kerana guru hanya akan menekan aspek memahami bukan lagi mengajar membaca peringkat ini.

Selain itu, isu-isu yang paling serius dalam pemahaman Bahasa Melayu ialah kebanyakan guru Bahasa Melayu mengendalikan pengajaran dan pebelajaran pemahaman dengan memberi tumpuan kepada latihan menjawab soalan semata-mata. Guru sekadar meminta pelajar membaca petikan dan bersoal jawab berkaitan petikan. Bagi kelas peperiksaan guru menggunakan kaedah latih tubi dengan memberi banyak latihan bertulis kepada pelajar. Kajian yang berkaitan soalan kefahaman pernah dikaji oleh Abdul Ghalib (2001) dalam kajianya yang bertajuk “Penggunan soalan dalam pengajaran kefahaman membaca” Dalam kajian beliau, soalan ialah satu ekspresi yang berbentuk rangsangan yang memerlukan jawapan, sekali gus mendorong pemikiran untuk bertindak balas. Oleh itu, penggunaan soalan ialah satu daripada kaedah penilaian yang boleh digunakan oleh guru untuk mengukur tahap pemahamn pelajar. Selain itu, dengan menggunakan soalan, guru dapat menentukan objektif sesuatu pengajaran itu sama ada tercapai atau tidak.Pendapat Abdul Ghalib ini disokong oleh Kamaruddin (1986) yang menyatakan bahawa penyoalan di dalam bilik darjah harus diperkembangkan sebagai satu kemahiran mengajar dalam memerhati dan menginterprestasi interaksi di dalam bilik darjah. Menurut Abdul Ghalib (2001) lagi, tujuan utama soalan digunakan adalah untuk menentukan apakah yang diketahui atau tidak diketahui oleh pelajar?,Soalan juga digunakan sebagai satu cara untuk mengingati kembali atau ringkasan bagi pemelajaran yang lalu. Selain itu, dengan menggunakan soalan , guru dapat mengukur tahap pemahaman pelajar terhadap sesuatu bahan yang dibaca. Dengan kata lain, soalan adalah penting sebagai alat untuk mengukur sejauh manakah pemahaman membaca dalam kalangan pelajar.

Aspek penting dalam penguasaan pemahaman ialah membaca. Didapati ada segelintir pelajar yang tidak tahu membaca, walaupun mereka berada di sekolah menengah. Ini merupakan satu masalah yang serius yang perlu ditangani segera. Pemahaman pada peringkat menengah atas, iaiatu di Tingkatan 4 dan 5 memerlukan pelajar menjawab soalan-soalan kefahaman secara bertulis. Sekiranya pada peringkat menengah rendah mereka tidak dapat menguasai aspek-aspek pemahaman, sudah tentu mereka tidak boleh menjawab soalan-soalan pemahaman pada peringkat menengah atas. Maka tidak hairanlah kepada kita, mengapa ramai pelajar Melayu yang gagal dalam mata pelajaran Bahasa Melayu pada peringkat peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia (SPM).

Pelajar yang gagal dalam mata pelajaran Bahasa Melayu adalah dianggap gagal dalam peperiksaan tersebut. Oleh yang demikian, guru harus memastikan pelajar boleh membaca apabila mereka berada di sekolah menengah , kerana guru hanya akan menekan aspek memahami bukan lagi mengajar membaca peringkat ini. Selain itu, isu-isu yang paling serius dalam pemahaman Bahasa Melayu ialah kebanyakan guru Bahasa Melayu mengendalikan pengajaran dan pebelajaran pemahaman dengan memberi tumpuan kepada latihan menjawab soalan semata-mata. Guru sekadar meminta pelajar membaca petikan dan bersoal jawab berkaitan petikan. Bagi kelas peperiksaan guru menggunakan kaedah latih tubi dengan memberi banyak latihan bertulis kepada pelajar

4 Isu-isu Pengajaran kefahaman Komsas dalam pengajaran Bahasa Melayu
Komsas dan Penyelesaian masalah


Teks komsas yang digunakan di sekolah , baik puisi, cerpen, novel, prosa tradisional dan drama berkait rapat dengan sosiobudaya, kolompok masyarakat dan latar belakang usia pelajar. Setiap genre sastera mempunyai kehebatan tersendiri. Kebanyakan watak dalam prosa yang dipaparkan dapat mengubah paradigma pelajar untuk membuat pertimbangan yang sewajarnya apabila berdepan dengan masalah kehidupan. Ini disebabkan kualiti sosiopsikologi remaja sentiasa mengalami perubahan dan berkembang mengikut tahap pemikiran mereka. Terdapat remaja mengalami situasi jiwa secara mendadak dan terdapat juga yang perlahan dan lambat. Perubahan diri seperti fizikal, kognitif dan emosi akan berlaku apabila golongan remaja berada dalam lingkungan usia 13-14 tahun. Di peringkat usia ini, para remaja yang sebaya dengannya akan membentuk konsep peribadi yang unggul dan nilai identiti yang boleh dibanggakan.

Justeru, teks komsas yang dipilih dan digunakan di sekolah sejak tahun 2000 kebanyakkannya sesuai dengan usia remaja yang telah membuat keputusan-keputusan yang munasabah dan boleh dipertimbangkan oleh guru. Mereka berkemungkinan cuba berada dan berdiri sebagai watak yang ditampilkan dalam teks. Ini disebabkan peristiwa yang berlaku di sekeliling kehidupan mereka mempunyai kaitan dengan realiti kehidupan. Pada kebiasaannya, teks prosa seperti cerpen, novel, drama dan prosa tradisional sering menjadi bahan perbincangan dalam kumpulan kecil pelajar.


Apa yang penting, untuk melihat realiti ini berlaku di dalam bilik darjah ialah komitmen dan kesungguhan guru. Guru perlu mencari masa yang sesuai di samping persediaan dan “mood” pelajar. Teknik ini sedikit sebanyak akan dapat mengilhamkan idea kepada pelajar untuk menyelesaikan masalah atau konflik yang dialami oleh watak yang terdapat dalam teks. Mereka perlu membuat andaian serta keputusan yang terbaik berdasarkan senario masalah yang dihadapi oleh watak dalam cerita tersebut. Selain itu, isu-isu yang paling serius dalam pemahaman komsas Bahasa Melayu ialah kebanyakan guru Bahasa Melayu mengendalikan pengajaran dan pebelajaran pemahaman dengan memberi tumpuan kepada latihan menjawab soalan semata-mata. Guru sekadar meminta pelajar membaca petikan dan bersoal jawab berkaitan petikan. Guru mestilah menggunakan pendekatan yang berbeza semasa mengajar komsas supaya pelajar lebih memberi tumpuan.

Antara pendekatan yang boleh dilakukan oleh guru ialah pendekatan penyelesaian masalah. Bagi kelas peperiksaan guru menggunakan kaedah latih tubi dengan memberi banyak latihan bertulis kepada pelajar. Secara rasional, watak melaksanakan teknik ini melibatkan perancangan yang teliti. Ini disebabkan prosesnya melibatkan tahap kecekapan berfikir pelajar. Pastinya, pelajar di kelas yang sederhana atau sedikit lemah boleh menghampakan hasrat guru kerana teknik yang digunakan memerlukan tahap yang tinggi. Ini ditambahkan lagi dengan kelakuan dan sikap sebenar pelajar apabila berhadapan dan bertindak balas dengan situasi yang logic dan teratur supaya proses ini berjalan dengan baik, guru perlu membimbing agar kumpulan pelajar dapat memberi hujah-hujah yang munasabah.

Guru yang bijak menggunakan pendekatan penyelesaiaan masalah ini perlu memahami kerangka yang mampu membantu dan membimbing pelajar. Kebiasaanya pelajar dibimbing dengan mengikuti langkah-langkah berikut:

1. mengenal pasti dan menjelaskan masalah.
2. mencari strategi dan kepelbaian alternatif.
3. melaksanakan dan menilai kaedah penyelesaian yang dipilih.


Dalam meneroka starategi penyelesaian masalah ini agar dapat diaplikasi dengan berkesan di bilik darajah. Bransford dan Stein (1984) telah menghasilkan kaedah yang dikenali sebagai IDEAL. Akronim ini adalah singkatan kepada perkataan-perkataan dalam bahasa Inggeris, iaitu :

1. Identiti : mengenal pasti masalah
2. Define : Pentafsiran dan penghuraian permasalahan
3. Explore : Menjelajahi dan menyelami strategi-strategi penyelesaian.
4. Act : Mengambil tindakan pelaksanaan ke atas idea-idea dan strategi-strategi penyelesaian terpilih.
5. Look : Melihat dan membuat penilaian ke atas kesan-kesan strategi penyelesaian terpilih yang telah dilaksanakan.


Secara tidak langsung kaedah ini melibatkan aspek psikoloi pelajar. Keadah IDEA mengajak guru dan pelajar menggunakan alat berfikir secara maksimum dan mencabar tahap pemikiran pelajar apabila dikaitkan dengan teks prosa yang dijadikan bahan pengajaran dan pembelajaran. Walau bagaimanapun kemahiran membaca, kemahiran menulis, kemahiran mendengar dan m mestilah ditekankan dalam pengajaran komsas kerana pelajar perlu menjawab soalan dalam bentuk esei. Jika pelajar tidak membaca akan menyebabkan pelajar tidak dapat menjawab soalan.

Selain itu, isu-isu guru tidak menggunakan aras penilaian dalam pengajaran menyebab pengajaran tidak menarik dan membosan. Guru-guru boleh menggunakan aras penilaian seperti:

i. Penilaian domain kognitif
Penilaian ini lebih banyak ditumpukan kepada kemampuan pelajar. Proses berfikir dititik beratkan. Iaitu bermula dengan aras yang rendah kepada aras yang tinggi. Penilaian ini berupa aneka pilihan, subjektif, lisan, tulisan, ujian bulanan dan kuiz.

ii. Penilaian domain afektif
Penilaian ini berkaitan hubungan dengan masalah sikap, pandangan dan nilai-nilai yang dipercayai oleh seseorang. Penilaian ini juga dapat diuji dan dikesan melalui aktiviti wawancara dan pengaatan tingkah laku.

iii. Penilaian domain psikomotor
Penilaian ini melibatkan aktiviti otot dan pergerakan yang menggunakan anggoa tubuh badan. Pengamatan yang dibuat berbeda dengan bidang sukan, contohnya deklamasi puisi, berlakon, bergerak dan beraksi


Antara contoh soalan kefahaman petikan dan kefahaman komsasyang diuji pada pelajar tingkatan lima.

Soalan 2 : Pemahaman
[35 markah]
Jawab semua soalan.


(a) Petikan Umum
Berdasarkan petikan Soalan 1, jawab soalan-soalan berikut menggunakan ayat anda sendiri.

(i) Berikan maksud rangkai kata mempunyai potensi besar untuk dikembangkan [2 markah]

(ii) Nyatakan tanggungjawab belia sebagaimana yang diharapkan oleh
penulis dalam petikan di atas. [3 markah]

(iii) Pada pendapat anda, apakah jenis-jenis kemahiran yang perlu dikuasai oleh para belia untuk melahirkan golongan belia yang berwawasan? [4 markah]


(b) Petikan Prosa Moden

Baca petikan di bawah dengan teliti dan kemudian jawab soalan yang berikutnya dengan menggunakan perkataan anda sendiri.


Aku menggenggam erat kelima-lima jari kanan. Kuhentak meja, melepaskan geram. Ah, segala-galanya sungguh kejam! Mengapa semuanya harus menimpa aku yang tidak berdaya? Aku yang kerap mendengus apabila menerima hempapan konkrit rumit. Sejurus itu kata-kata seorang teman yang setia menyua harapan dan ketenteraman luhur yang tidak terhingga menyinggah.

“ Allah hanya akan menguji hamba-Nya mengikut kekuatan akal dan imannya. Tidak diberatkan dengan apa yang berada di luar daya hamba-Nya. Insya-Allah ada hikmah yang tersirat, yang sebenarnya kita sendiri tidak menyedarinya. Percayalah.”

Sebentar itu aku kian melihat, menilai dan mentafsir bicara sahabat terbaik yang kini sedang menuntut di Kaherah. Tetapi sebentar itu aku mendengus lagi. Ah, sesiapa sahaja boleh mengucapkannya! Aku yang menelan jadamnya. Aku!

- Abah tak pernah cuba faham perasaan Zel!
- Jangan cakap begitu, Zel. Zel silap....
- Oh abah, Zel memang selalu silap. Zel memang anak abah yang selalu tidak pernah betul. Tapi abah sejak dulu tak pernah cuba untuk mengerti, memahami tentang diri Zel. Tentang keinginan Zel. Tentang harapan Zel. Tentang masa depan Zel. Ah, abah...abah....Zel benar-benar kecewa! Cukup kecewa dengan apa yang telah berlaku antara abah, ma dan Zel. Zel kecewa dengan keadaan keluarga kita, abah.

( Dipetik daripada Virus Zel Untuk Abah dalam Antologi Kerusi, Dewan Bahasa dan Pustaka, 2000 )


(i) Apakah bukti yang menunjukkan bahawa Zel bersikap panas baran? [2 markah]

(ii) Jika anda kawan Zel, apakah tindakan yang boleh anda lakukan untuk menyelesaikan masalah kekecewaan Zel?
[3 markah]

(iii) Jelaskan dua perwatakan Zel dalam petikan dan dua lagi perwatakan Zel dalam dalam cerpen. [4 markah]


(c) Petikan Prosa Klasik

Baca petikan di bawah dengan teliti dan kemudian jawab soalan berikutnya dengan menggunakan perkataan anda sendiri.

Maka kata Laksamana dan Sang Setia, “ Baiklah.”
Maka Tun Mamat pun pergilah dengan dua orang yang pantas berjalan sertanya naik Gunung Ledang. Telah datang had buluh perindu, maka segala orang yang naik itu seperti akan terbang rasanya, daripada sangat amat keras angin bertiup. Maka awan pun dapat dicapai lakunya. Syahdan., bunyi buluh perindu itu terlalu merdu bunyinya, burung terbang pun berhenti mendengar bunyinya, segala mergastua pun hairan mendengar dia. Maka Tun Mamat bertemu dengan satu taman, terlalu indah-indah perbuatan taman itu. Maka dilihat oleh Tun Mamat serba bunga-bungaan dan pelbagai buah-buahan ada dalam taman itu sekaliannya dengan jambangannya, pelbagai rupa jambangan. Setelah dilihat oleh Tun Mamat, segala burung di dalam taman itu pun berbunyi, pelbagai bunyinya, ada seperti orang bersiul, ada yang seperti orang berbangsi, ada yang seperti orang bersyair, ada yang seperti orang berbait, ada yang seperti orang berseloka, ada yang seperti orang bergurindam. Limau mengkar pun bersorak, anggerik pun mengilai, delima tersenyum, bunga mawar berpantun katanya;

Sana sini gigi menimang
Hendak makan ikan dalam telaga:
Lagi lemak telur berlinang,
Sisiknya lekat kepada dada.

Maka disahut oleh bunga tanjung biru, katanya :

Dang Nila memangku puan,
Berembang buah pedada;
Adakah gila bagimu tuan?
Burung terbang dipipiskan lada.

( Dipetik daripada Peminangan Puteri Gunung Ledang, dalam Antologi Anak Laut, Dewan Bahasa dan Pustaka, 2000 )

(i) Berikan maksud rangkai kata “terlalu indah-indah perbuatan taman itu” [2 markah]

(ii) Apakah yang dijumpai oleh Tun Mamat semasa mendaki Gunung Ledang? [2 markah]

(iii) Sekiranya anda Tun Mamat, bagaimanakah anda menghadapi suasana mergastua dan pokok-pokok boleh berkomunikasi sebagaimana dalam petikan di atas?
[4 markah]


(d) Petikan Puisi

Baca sajak di bawah dengan teliti dan kemudian jawab soalan yang berikutnya dengan menggunakan perkataan anda sendiri.

DI KOTA KECILKU

Di sini aku pulang
tempat bersekolah dan dibesarkan
lewat padang Speedy
terus ke Durian Sebatang
semuanya kini terasa kecil
mengimbau rindu dalam kenangan.

Di sini anak belasan tahun
mulai mengenal cinta dan ilmu
pengorbanan ayah dan emak
keakraban teman dan pergelutan
detik itu mengambang bagai mimpi
sewaktu kulewati kota kecilku ini.

Sesaat tiba di muka sekolah
telah lama kutinggalkan
kini sudah berubah
terasa sepi
suara guru yang memberikan markah
pada pangkat pertama
buat si anak desa
dan ayahku tak berkata bangga.

Di sinilah anak desa
mengenal dunia
di kota kecilnya
padang Speedy
dan Durian Sebatang
meski berubah pandangan
mengimbau rindu dan kenangan
sayang.

BAHA ZAIN
(Dalam Antologi Kerusi,Dewan Bahasa dan Pustaka, 2000 )

(i) Apakah maksud rangkai kata “mengimbau rindu dan kenangan” ? [2 markah]

(ii) Nyatakan perkara yang dirindui oleh penyajak? [3 markah]

(iii) Nyatakan persoalan yang terdapat dalam sajak di atas [4 markah]
Soalan 4 : Novel
[15 markah]

Jawapan mestilah berdasarkan satu daripada novel berikut:

(i) Terminal Tiga karya Othman Puteh
(ii) Perlumbaan Kedua karya Marwilis Hj. Yusuf
(ii) Di Hadapan Pulau karya A. Samad Said
(iv) Bukit Kepong karya Ismail Johari
(v) Konserto Terakhir karya Abdullah Hussain
(vi) Seteguh Karang karya Tuan Faridah Syed Abdulla
(vii) Julia karya Abu Hassan Morad
(viii) Putera Gunung Tahan karya Ishak Haji Muhammad


(a) Huraikan empat nilai murni dalam novel yang anda pelajari. [7 markah]

(b) Nyatakan dua persamaan sifat masyarakat yang terdapat dalam mana-mana dua novel yang anda kaji. ( 8 markah)


5 Isu-isu Pengajaran Penulisan karangan dalam pengajaran Bahasa Melayu


Penulisan Bahasa Melayu Peringkat Persekolahan

Walaupun terdapat empat cara penyampaian untuk berkomunikasi dalam penulisan, iaitu pemerian, pengisahan, pemaparan dan rujukan, tetapi dalam konteks pengajaran dan pembelajaran penulisan Bahasa Malaysia Sekolah Menengah atas berdasarkan sukatan pelajaran, penekanan lebih diberikan kepada bentuk pemerian dan paparan yang menonjolkan fakta dan idea pada peringkat awal Sekolah Menengah atas . Bentuk pengesahan adalah sekadar bercerita dari pendengaran, pembacaan dan pengalaman bukannya mencipta cereka seperti dalam penulisan kesusasteraan, manakala bentuk pujukan yang menonjolkan pendapat dan alasan untuk meyakinkan, agak sukar bagi murid-murid peringkat awal sekolah menengah rendah.
Namun begitu, penulisan berbentuk pujukan yang mudah dan sesuai dangan peringkat pemikiran dan penguasaan bahasa Sekolah Menengah atas memang digalakkan penulisannya seperti yang tercatat dalam sukatan pelajaran Bahasa Melayu. Dalam sukatan tersebut, ternyata karangan bentuk demikian harus sesuai dengan murid iaitu “membolehkan murid-murid mengarang mengenai pengalaman, pendapat, fikiran dan komentar” atau ulasan yang dicadangkan sebagai bahan untuk pengajaran penulisan Bahasa Malaysia yang berbentuk pujukan, agak tinggi atau sukar bagi murid-murid peringkat awal Sekolah Menengah atas.Ujian Karangan Bahasa Malaysia

Dalam proses ujian karangan, murid dapat menunjukkan kebolehannya secara keseluruhan. Biasanya, di dalam proses ujian ini murid-murid berfikir tentang apa yang akan diperkatakan, lantas melahirkan buah fikiran sebaik-baiknya. Bentuk soalan karangan sebagai alat ujian yang biasa dikemukakan kepada murid-muird dalam peperiksaan kebangsaan adalah seperti berikut :

(1) Bebas dan terbuka
Bentuk ini memberi kebebasan yang luas kepada murid. Mereka hanya diberi tajuk-tajuk untuk dipilih. Contohnya seperti di dalam kertas-kertas ujian Bahasa Malaysia Sijil Pelajaran Malaysia (SPM), Kertas I, Bahagian II Sijil Rendah Pelajaran (SRP). Dalam soalan jenis ini, murid dikehendaki mengutip dan memilih isi dan idea daripada pengetahuan sendiri, lalu menyusun idea dan isi itu dan seterusnya menuliskannya dengan cara yang logis dapat difahami.

Contohnya : Pasar malam di tempat saya.

(2) Sambutan-diperluaskan
Bentuk soalan ini memerlukan murid memperluaskan atau memperkembangkan satu-satu idea. Misalnya, satu tajuk karangan yang bahagian permulaaan atau akhir cerita diperturunkan dan murid dikehendaki menulis karangan berdasarkan permulaan atau akhir cerita itu.


Contohnya:

(a) Dari celah-celah semak itu aku nampak sebuah bangunan buruk berwarna putih. Tingkapnya banyak yang telah rosak dan pecah-pecah. Kawasan sekeliling rumah itu dipenuhi dengan anak-anak pokok yang tumbuh mekar. Sedang aku asyik memerhatikan bangunan buruk itu tiba-tiba ....
(b) Bila aku membuka mata, aku dapati ibu dan ayah sedang duduk di kiri kanan katil. Di penjuru bilik kulihat seorang lelaki tua yang tidak kukenali. Mataku terasa sakit. Aku pun memejamkan mataku semula.


(3) Sambutan-Terhad
Soalan jenis ini agak terhad dari segi bentuk dan juga bidang dan menentukan bagaimana murid harus menjawab soalan :

Contohnya : Keburukan dan kebaikan membeli barang-barang dengan bayaran ansuran.


(4) Berstruktur
Soalan jenis ini mengemukakan satu persatu berkenaan sesuatu perkara atau proses sehigga menjadi satu keseluruhan perkara atau proses tersebut.

Contohnya : Televisyan adalah
- menjadi alat hiburan;
- menambah pengetahuan;
- menjadi sahabat orang kesunyian;
- menggalakkan keganasan;
- dan mengubah sikap manusia.

Tulis sebuah karangan mengenai kebaikan dan keburukan televisyen seperti yang dinyatakan diatas.


Untuk menanam kemahiran penulisan ayat-ayat yang begitu kompleks sehigga menjadi perenggan dan karangan, memerlukan pengajaran, latihan dan pengujian menulis ayat secara kretif yang boleh dibina dengan sistematik berdasarkan contoh struktur ayat yang dibincangkan diatas. Dalam bilik darjah, guru boleh menguji murid untuk menulis ayat dan pereggan dengan ransangan berikut:

1) gambar;
2) buku-buku (cerita dan teks);
3) alam sekeliling (pemerhatian);
4) rakaman;
5) nota dari perbincangan guru dengan murid, dan lain-lain.


(5) Berpandu

Soalan jenis ini lazimnya menggunakan bahan rangsangan seperti gambar, peta, carta dan lain-lain. Murid-murid dikehendaki menjawab soalan atau meenulis karangan berdasarkan bahan-bahan rangsangan yang disediakan. Selain itu, ada juga digunakan rangka karangan sebagai rangsangan.

Contohnya :
Banyak persatuan dan kelab ditubuhkan di sekolah-sekolah. Pilih satu daripada persatuan atau kelab tersebut dan tulis sebuah karangan mengenainya dari segi :

(a) Tujuan
(b) Aktiviti-aktiviti
(c) Faedah-faedah
(d) Kejayaan-kejayaan yang telah dicapai


Ujian Penulisan Bahasa Melayu dalam Bilik Darjah

Ujian penulisan Bahasa Malaysia dalam proses pengajaran dan pembelajaran Bahasa Malaysia di bilik darjah tidak semestinya seratus peratus berorentasikan bentuk soalan peperiksaan, kecuali dalam proses pengujian penggal dan tahunan, dan pada peringkat tertentu dalam proses pangajaran dan pembelajaran Bahasa Malaysia. Dalam pengajaran dan pembelajaran penulisan Bahasa Malaysia, murid perlu diberi penguasaan dan kecekapan menulis daripada peringkat perbendaharaan kata (makna, struktur, imbuhan) dalam penulisan ayat (daripada yang mudah higga yang kompleks), penulisan perenggan, higgalah ke peringkat penulisan karangan.

Jika murid belum dapat mengguna dan menyusun kata untuk menghasilkan penulisan ayat dan seterusnya penulisan perenggan dan karangan dalam Bahasa Malaysia, maka penguasaan kemahiran-kemahiran ini perlu diberikan dan diuji dengan pelbagai bentuk soalan dalam proses pengajaran dan pembelajaran Bahasa Malaysia. Dengan cara ini, guru Bahasa Malaysia dapat mengesan sama ada muridnya sudah menguasai kemahiran-kemahiran itu atau belum. Beberapa contoh ujian dan beberapa teknik seperti berikut mungkin dapat dijalankan dalam bilik darjah.

Proses ujian dan penilaian penulisan Bahasa Melayu dalam bilik darjah patut wujud terus-menerus dalam pengajaran dan pembelajaran penulisan karangan Bahasa Melayu supaya kemahiran individu atau sekurang-kurangnya kumpulan individu murid yang berbeza kebolehan menulis Bahasa Melayu dapat dikesan dan dengan itu strategi pengajaran dan pembelajaran Bahasa Melayu akan diatur dan dilaksanakan dengan lebih berkesan apabila guru mengetahui peringkat kemahiran penulisan bahasa Melayu melalui proses tersebut. Di samping itu, alat-alat ujian penulisan Bahasa Melayu pula dibina dengan teliti akan membantu proses pengujian dan penilaian penulisan Bahasa Melayu itu sebagai proses berkesan yang melengkapkan proses pengajaran dan pembelajaran Bahasa Melayu dalam bilik darjah
Antara Contoh soalan peperiksaan bagi pelajar tingkatan 5
Bahagian A

Bahagian A
(Masa yang dicadangkan : 45 minit)

[ 30 markah ]

Lihat iklan di bawah dengan teliti. Huraikan pendapat anda berdasarkan iklan tersebut. Panjang huraian anda antara 200 hingga 250 patah perkataan.


IKLAN SEBUAH RESTORAN

Bahagian B
[Masa yang dicadangkan : 1 jam 30 minit]
[100 markah]


Pilih satu daripada soalan-soalan di bawah an tulis sebuah karangan yang panjangnya melebihi 350 patah perkataan (Arahan dalam peperiksaan)

[Pelajar digalakkan menulis semua latihan di bawah dengan bimbingan guru]


1 Anda bersama-sama keluarga anda berkesempatan mengunjungi pasar malam di tempat anda.

Gambarkan suasana dan keadaan di pasar malam tersebut.

2
Pada cuti penggal yang lalu, anda telah menyertai satu perkhemahan di sebuah kawasan tanah tinggi selama beberapa hari anjuran Kelab Kaunseling sekolah anda. Perkhemahan tersebut bertujuan mempertingkat ketahanan diri para peserta.

Ceritakan pengalaman dan perasaan anda semasa menyertai perkhemahan tersebut.

3 Anda merupakan pengarang majalah sekolah. Anda telah ditugaskan mewawancarai seorang guru di sekolah anda yang telah diisytiharkan sebagai tokoh ‘Guru Cemerlang’ peringkat negeri.

Tulis wawancara itu selengkapnya.

4 Semangat patriotik di kalangan rakyat di negara ini perlu dipertingkatkan.

Jelaskan.


5
Seorang petani di tempat anda telah terpilih sebagai Tokoh Peladang Jaya semasa sambutan Hari Peladang dan Nelayan Peringkat Negeri baru-baru ini. Sebagai pemberita anda ingin mewawancarai petani tersebut tentang kejayaannya.

Tulis wawancara tersebut selengkapnya.


6 Isu-isu Pengajaran Rumusan dalam pengajaran Bahasa MelayuDalam peperiksaan soalan rumusan menguji kemahiran pelajar antaranya kemahiran membaca, memahami isi teks, kemahiran menulis.Selain itu pelajar diuji dengan memahami isi teks dan menyenaraikan isi tersurat. Terlebih dahulu pelajar hendak membaca teks iaitu pelajar mesti mempunyai kemahiran membaca dengan baik kerana petikan yang diberi mengisahkan tentang sesuatu topik. Jika pelajar tidak mempunyai kemahiran membaca, kefahaman mengenai teks tidak jelas, maka pelajar tidak dapat menyenaraikan isi tersurat. Persoalannya, dapatkah pelajar menyenaraikan isi tersurat dengan bebas kerana pelajar telah terikat dengan arahan yang diberi. Oleh itu, pelajar mesti mempunyai kemahiran memahami arahan sebelum membaca teks. Dalam pengajaran rumusan kemahiran berfikir tidak dapat diuji sepenuhnya kerana pelajar terikat dengan kehendak soalan dalam peperiksaan.

Selain isi tersurat, pelajar juga diuji dengan soalan isi tersirat. Makna isi tersirat ialah makna yang tidak ada dalam teks petikan. Selain itu makna tersirat ialah apa-apa sahaja maklumat yang ada di luar teks. Isunya di sini dapatkah guru menguji kemahiran berfikir secara kreatif dan kritis dalam soalan isi tersirat. Memandangkan untuk mencari isi tersirat, pelajar juga telah terikat dengan arahan soalan. Selain itu, adakalanya dalam petikan hanya mempunyai satu isi tersirat atau tidak ada langsung. Tetapi dalam pengujian pelajar telah diberi arahan dan pelajar terpaksa mengikut arahan untuk mencari jawapan isi tersirat. Jika tidak pelajar tidak akan mendapat markah. Walhal setiap jawapan pelajar yang rasional boleh diterma. Isu pengujian rumusan yang lain ialah pelajar hanya diminta menyenaraikan enam isi tersurat tetapi dalam petikan pelajar dapat menyenaraikan sekurang-kurangnya sembilan atau sepuluh isi. Manakala isi tersirat sekurang-kurangnya dua. Secara tidak langsung , kemahiran menulis pelajar terganggu kerana pelajar diminta menulis hanya 120 patah perkataan. Oleh itu masalah ini perlu diambil serius kerana guru mesti menguji kemahiran menulis dan kemahiran berfikir serta kemahiran-kemahiran yang lain supaya pelajar bijak memberi kritikan yang positif, dapat membuat tanggapan tentang sesuatu isu dan berkemahiran dalam menyampaikan hujah-hujah dengan baik jika diberi peluang.

Bagi menjadikan pengajaran lebih berkesan dan menarik, guru mestilah membaca teks dan memahami keseluruhan topik yang disampaikan dalam petikan. Jika tidak sesuai , guru boleh membuat penambahbaikan supaya pelajar mudah faham. Guru yang kreatif akan menjadikan pengajaran itu bermakna.

Antara contoh soalan rumusan yang diuji kepada pelajar tingkatan lima.Bahasa Melayu Kertas 2 (Set B)
Soalan 1 : Rumusan
[30 markah]

Baca petikan di bawah dengan teliti dan kemudian buat satu rumusan tentang usaha-usaha untuk membangunkan belia dan manfaat golongan belia terhadap negara. Panjang rumusan hendaklah tidak melebihi 120 patah perkataan.


Sejumlah besar penduduk negara kita ialah golongan belia. Penekanan terhadap nilai-nilai baru dalam kehidupan, khususnya dalam pembinaan watak belia itu sendiri harus diberikan perhatian. Aspek nilai luaran yang dapat dilihat melalui gaya hidup tidak memadai untuk melahirkan belia berwawasan. Aspek dalaman perlu diberi keutamaan dalam pembinaan insan yang setia kepada bangsa dan negara sendiri. Unsur dalaman sukar dilihat. Walau bagaimanapun, perlakuan yang baik dan cemerlang akan memberi imej tersendiri kepada belia berkenaan.

Dalam hubungan ini, pada peringkat awal kementerian berkenaan akan memberikan penekanan yang serius terhadap pembinaan insan. Hal ini akan dilakukan melalui kursus kepimpinan sebelum diterapkan melalui kursus berbentuk kemahiran. Dalam usaha melahirkan golongan tenaga mahir, kementerian ini melihat beberapa sudut bagi membolehkan latihan diberikan secara menyeluruh kepada para belia. Penglibatan semua agensi kerajaan dan swasta perlu dilipatgandakan untuk melatih kira-kira 200 ribu orang belia sebelum memasuki pasaran pekerjaan dalam sektor industri.

Sehubungan dengan perkara ini, golongan belia yang menguasai pasaran buruh di negara kita iaitu 42 peratus mempunyai kelulusan yang agak rendah. Daripada laporan yang diperoleh 61.7 peratus merupakan mereka yang mempunyai kelulusan SPM, 19.4 peratus berkelulusan PMR, dan selebihnya 18.9 peratus lulus di bawah paras PMR. Berdasarkan peratusan belia yang terlibat dalam sektor pekerjaan begitu tinggi dan taraf pendidikan di paras yang rendah, maka kementerian ini juga bercadang mengadakan program berbentuk latihan kemahiran sebagai persediaan kepada mereka sebelum memasuki bidang pekerjaan. Majoriti golongan ini memasuki bidang pekerjaan tanpa kemahiran yang khusus. Oleh itu, mereka menjadi pekerja di peringkat bawahan dan tidak mempunyai peluang untuk memajukan diri dalam bidang pekerjaan.


Kementerian ini akan menambah bilangan kemasukan belia di institut-institut kemahiran belia negara yang sedia ada dengan memendekkan jangka masa kursus. Selain itu, kementerian sedang mengkaji semula kursus-kursus sedia ada supaya bertepatan dengan kehendak pasaran pekerjaan sekarang. Selain kajian, kementerian akan memantapkan lagi kursus-kursus yang ditakrifkan mempunyai potensi besar untuk dikembangkan. Bagi belia yang sedia ada dalam sektor pekerjaan, kementerian akan mengadakan program “peluang kedua” kepada mereka bagi membolehkan mereka meningkatkan kemahiran dalam bidang masing-masing. Peluang kedua ini difikirkan perlu memandangkan peningkatan kerja para belia perlu diberi perhatian agar mereka ini dapat mengambil alih tugas sebagai pekerja mahir pada bila-bila masa yang diperlukan nanti. Dalam melaksanakan program ini, kerjasama dengan agensi-agensi kemahiran lain diperlukan. Malahan, kerajaan beranggapan bahawa peranan sektor korporat perlu dilibatkan sepenuhnya bagi menjayakan program ini.

(Diubahsuaikan daripada rencana “Belia dan Nilai Baru” oleh Rina Rahman, Dewan Masyarakat, Februari 2002 )

[30 markah]

RusuhaizaSulaiman berkata...

Rusuhaiza Bt Sulaiman.
(M20071000114)
Sekolah Kebangsaan Perpaduan,
Taman Perpaduan, 31150 Ipoh,
Perak.
No. Telefon: 019-5740982


Soalan 3:

Huraikan isu mengenai pengujian karangan, kefahaman, rumusan, tatabahasa, peribahasa dan komsas sebagai yang diajarkan di sekolah anda. Buat satu huraian bagi satu jenis topik ini. Gunakan contoh dalam pengajaran anda sendiri. (40 markah)

Pendahuluan:
Isu adalah merupakan masalah atau perkara yang menimbulkan kesulitan. Isu pengujian merangkumi menguji kemahiran, menguji kefahman atau menguji pengetahuan para pelajar. Oleh itu, setiap pengujian haruslah mempunyai perancangan yang baik dan sesuai dengan pengetahuan sedia ada dan pengalaman pelajar. Seorang guru yang cemerlang haruslah boleh memanipulasikan bahan agar sesuai dan lebih kreatif serta kritis semasa pengajaran dan pembelajaran.


Isu Pengujian Karangan
Pengujian karangan merupakan satu aktiviti penulisan yang dirancang dan dilakukan melibatkan aspek kemahiran bahasa yang disusun dan diatur untuk menilai kemampuan pelajar menguasai kemahiran bahasa. Di peringkat sekolah rendah, pengujian karangan adalah merangkumi tiga bahagian, iaitu bahagian A, B dan C.

Pengujian karangan dalam bahagian A meminta pelajar membina lima ayat lengkap berdasarkan bahan yang disediakan sama ada berbentuk gambar tunggal, dan gambar bersiri. Isunya di sini, gambar yang disediakan merangkumi soalan membina lima ayat berdasarkan situasi dalam gambar atau aktiviti yang terdapat dalam gambar. Masa yang diperuntukkan hanyalah 15 minit dan markahnya 10 markah. Para pelajar sekolah rendah kerap membina ayat mudah sahaja dan beranggapan bahawa ayat itu sudah memadai untuk menjawab kehendak soalan. Pada hal, setiap pelajar perlulah menghasilkan ayat kompleks untuk mendapatkan markah yang terbaik. Penekanan semasa pengajaran dan pembelajaran, guru-guru meminta setiap pelajar menggunakan kata hubung untuk menghasilkan ayat yang lebih baik dan gramatis. Setiap ayat itu akan dianggap isi lengkap sekiranya maklumat yang dinyatakan terdapat dalam gambar. Hal ini bermakna calon tidak boleh mereka-reka pernyataan yang tidak terdapat dalam gambar. Ayat yang digunakan perlulah mengikut aspek tatabahasa yang betul. Penilaian yang dilakukan termasuk dalam skor seperti berikut: cemerlang= 8-10 markah, baik=6-7markah, memuaskan=4-5 markah dan lemah=2-3markah serta penguasaan minimum 0-1markah. Untuk memperolehi skor cemerlang, pelajar perlulah menggunakan ayat yang gramatis, pelbagai kosa kata, dan menjawab soalan serta menggunakan tanda bacaan dan ejaan yang betul dan tepat.

Contoh pengajaran saya bagi pengujian karangan bahagian A, adalah menggunakan konsep MASBBD. Setiap pelajar perlulah mencari dan memikirkan kosa kata yang sesuai berdasarkan gambar untuk M=Mengapa, A=Apa, S=Siapa, B=Bila, B=Bagaimana, D=Di mana. Konsep ini bergantung pada kreativiti guru untuk memudahkan murid mendapatkan kosa kata berkaitan dan membina ayat yang lengkap dengan menggunakan juga kosa kata. Hasil daripada penggunaan konsep ini, para pelajar akan dapat menghasilkan 10-16 perkataan dalam satu ayat yang lengkap. Lima ayat yang dihasilkan akan menggunakan 5 kali MASBBD sebagai landasan dan panduan pelajar untuk memperolehi skor bahagian A yang cemerlang. Pelajar juga kerap diingatkan dengan teknik menjawab yang mana perlu menulis nombor pada setiap ayat yang dihasilkan dan berhati-hati dengan penggunaan tanda bacaan, ejaan dan imbuhan. Lihat contoh soalan di bawah ini:

Contoh Soalan:

Gambar di bawah menunjukkan persiapan bagi temasya sukan olahraga di sebuah sekolah.

Tulis lima ayat yang lengkap tentang aktiviti-aktiviti dalam gambar di bawah ini:

Contoh Jawapan
1. Beberapa orang murid sedang menghias rumah sukan masing-masing pada hari itu
agar kelihatan menarik.
2. Beberapa orang murid sedang menyusun sofa dan kerusi di khemah tetamu untuk
membantu guru sempena hari sukan.
3. Dua orang murid lelaki sedang membawa bakul besar yang berisi bola getah di
tempat peralatan bagi memudahkan acara yang akan dijalankan.
4. Dua orang murid lelaki sedang mendirikan tiang bendera di tengah padang sambil
memerhatikan kestabilan tiang agar lebih selamat.
5. Dua orang guru menyukat jarak di atas trek balapan dengan menggunakan pita untuk
memastikan jarak yang diperlukan adalah menepati syarat yang ditetapkan.


Dalam bahagian B pula, pengujian karangan yang baik adalah berlaku apabila soalan yang diberikan kepada pelajar merangkumi pengalaman sedia ada dan sukatan pelajaran yang telah ditetapkan. Namun begitu, isu semasa yang berlegar di persekitaran mereka juga boleh digunapakai untuk menilai kemahiran, pengetahuan, dan kemahiran bahasa pelajar dalam menyatukan idea yang tepat dan lengkap. Pengujian yang dilakukan merangkumi 3 soalan (30 markah) dalam tempoh masa 30-50 minit, panjangnya tidak lebih 120 patah perkataan. Setiap pelajar hanya perlu memilih satu soalan sahaja. Karangan bahagian B skop pengajarannya terbahagi kepada 2 jenis karangan, iaitu karangan berformat dan karangan tidak berformat. Penilaian yang dilakukan memerlukan setiap pelajar mempunyai idea yang menepati kehendak soalan dan isi bagi soalan itu diperkembangkan dengan huraian dan contoh yang sesuai. Setiap ayat perlulah ada jalinan yang berkaitan dan penggunaan penanda wacana amatlah digalakakan untuk mengaitkan setiap perenggan.

Isu pengujian dan penilaian karangan bahagian B ini melibatkan kesalahan memilih tajuk biasanya berlaku kepada pelajar yang tidak memahami apa yang dikehendaki oleh soalan dan ditambah lagi keinginan menyudahkan sebuah karangan secepat yang mungkin. Ada juga pelajar yang tidak memahami jenis karangan tetapi oleh kerana tiada pilihan lain, mereka menulis karangan asalkan siap sahaja. Kekurangan isi, tetapi mahi panjang karangan melebihi 80 patah perkataan, menyebabkan isi dihuraikan secara meleret-leret. Terdapat juga pelajar yang menulis secara mendatar sahaja. Hal ini demikian kerana terhadnya pembacaan dan pengetahuan pelajar tentang sesuatu tajuk karangan. Di samping itu, ada juga pelajar yang mencampurkan isi dalam satu perenggan.Ini menyebabkan sesuatu isi itu tidak dapat dihuraikan secara mendalam. Karangan bahagian B yang tidak dirangka pada permulaannya akan bercelaru dan tidak jelas. Kesalahan tatabhasa yang banyak seperti tidak dapat membezakan ”bila” dengan ”apabila”, ”di” dengan ”pada” dan pelbagai lagi. Skor cemerlang untuk bahagian ini memerlukan sekurang-kurangnya isi lengkap sebanyak 3 dan menggunakan bahasa penyampaian yang jelas dan menarik untuk dibaca dengan pengolahan idea yang sangat baik bertepatan dengan soalan serta penggunaan ejaan, tanda baca, dan imbuhan yang betul berdasarkan jenis karangan. Skornya seperti berikut: cemerlang 24-30markah, baik=18-23markah, memuaskan=12-17markah, lemah=06-11markah, pencapaian minimum 0-5markah. Lihat contoh soalan dibawah karangan perbincangan:Perbincangan
Semua jenis makanan ringan dilarang dijual di semua kantin sekolah. Namun, kanak-kanak dapat membelinya di kedai-kedai. Bincangkan kesan buruk makanan ringan kepada kesihatan.

􀀉 KERANGKA IDEA {TEKNIK I. C. I.} {Idea / Contoh / Impak}
􀀩 Info makanan yang disukai kanak-kanak – contoh makanan ringan – senang didapati
􀀩 Idea 1 pengiklanan harus dikurangkan – pengaruh iklan – fakta yang diiklankan tidak tepat
􀀩 Idea 2 mengandungi pewarna, perasa – kimia berbahaya – boleh merosakkan sistem saraf
􀀩 Idea 3 kebersihan tidak terjamin – tidak mengikut peraturan – berlaku keracunan makanan
􀀩 Idea 4 pengaruh, cara pembungkusan – tawaran hadiah permainan – jualan laris di pasaran
􀀩 Penutup penegahan membeli makanan ringan – kesan negatif – perlu disedarkan keburukan
Contoh Jawapan: Kesan Buruk Makan Ringan Kepada Kesihatan
Makanan ringan merupakan makanan yang amat disukai oleh kanak-kanak. Makanan
ringan seperti keropok udang, kerepik kentang, gula-gula dijual dengan harga yang
murah. Makanan ringan ini pula mudah didapati di mana-mana sahaja.
Idea
Contoh
Impak
Pengiklanan produk makanan ringan di akhbar dan di televisyen seharusnya
dikurangkan. Iklan-iklan ini akan mempengaruhi kanak-kanak untuk membeli makanan
ringan tersebut. Hal ini demikian kerana iklan yang disebarkan telah memperdaya
kanak-kanak dengan fakta yang tidak tepat.
Idea
Contoh
Impak
Selain itu, makanan ringan juga mempunyai pewarna dan perasa tiruan yang
berlebihan. Bahan pewarna dan perasa tiruan ini pula mengandungi bahan kimia yang
berbahaya. Bahan kimia ini juga boleh merosakkan sistem saraf seseorang.

Dari segi kesihatan, penyediaan makanan ringan tidak terjamin kebersihannya.
Makanan ini diproses tanpa mengikut peraturan yang ditetapkan. Oleh sebab itu, ada
sahaja kes-kes keracunan makanan yang disebabkan oleh makanan ringan.

Pengaruh makanan ringan sangat kuat dalam kalangan kanak-kanak kerana
cara pembungkusannya yang menarik. Tambahan pula, pembeliannya menawarkan
hadiah permainan yang digila-gilakan oleh kanak-kanak. Impaknya, hadiah inilah yang
menjadikan makanan ringan laris di pasaran.

Kesimpulannya, kita perlu menegah kanak-kanak daripada memakan makanan
ringan. Makanan ringan juga kurang baik untuk rumbesaran kanak-kanak. Kesedaran
ini perlu disuntik bagi menjelaskan tentang keburukan memakan makan ringan.Dalam bahagian C, pengujian karangan pula memerlukan pelajar menyatakan nilai yang terdapat dalam petikan tersebut. Soalan ini 20 markah dan dicadangkan masa 20 minit. Teks yang diberikan pelbagai jenis; cerita, fakta, dialog,dan puisi. Soalan yang diberi sama ada nilai murni, nilai mulia, amalan baik, pengajaran, dan sifat yang boleh dicontohi. Pada asasnya, cara menjawabnya sama dan calon diminta menulis apa sahaja nilai-nilai yang baik. Pelajar haruslah memahami petikan sebelum menulis ulasan berkaitan nilai. Soalan yang diberikan kepada pelajar juga haruslah meliputi ruang lingkup kehidupan pelajar agar memberi peluang kepada pelajar memahami soalan. Penilaian yang dilakukan melibatkan skor seperti berikut: cemerlang= 16-20markah, baik 12-15markah, memuaskan=8-11markah, lemah 4-7markah, pencapaian minimum 0-3markah. Contoh soalan yang menguji pelajar seperti berikut:Contoh Soalan: Ulasan Nilai Murni (Cerita)
Tulis lima nilai murni yang dapat kamu peroleh daripada petikan di bawah.
Panjangnya jawapan kamu mestilah tidak kurang daripada 50 patah perkataan. Tuliskan jawapan kamu dalam satu perenggan.

Ibu menyuruh Haleda pergi ke kedai Pak Hamid untuk membeli tepung dan gula. Tanpa
membantah dan membuang masa, Haleda segera pergi ke kedai Pak Hamid dengan
menunggang basikalnya. Dia mengayuh basikal dengan berhati-hati kerana jalan raya kekedai itu kurang baik. Lagipun ada sesetengah anak muda di kampungnya itu yang sukamenunggang motosikal dengan laju.Setibanya di kedai, dia pun membeli tepung dan gula. Setelah urusan tersebutselesai, dia terus balik tanpa singgah di mana-mana. Sampai di rumah, dia menyerahkan tepung, gula dan wang baki kepada ibunya. Ibunya memuji Haleda kerana cepat pulang bersama-sama barangan yang dipesan. Ibunya juga memulangkan wang baki itu kepada Haleda. Haleda mengucapkan terima kasih kepada ibunya lalu menyimpan wang itu ke dalam tabung. Haleda tersenyum keriangan kerana duit tabungannya bertambah.

APLIKASI I. D. C. D {Ingat Dua Cari Dua}
Penanda Wacana
(Murid Mesti Ingat)
Kata Bantu
(Murid Mesti Ingat)
Aspek Nilai
(Murid Mesti Cari)
Idea Teks / Merujuk Petikan
(Murid Mesti Cari)

Antaranya ... kita mestilah taat / patuh suruhan ibunya
Selain itu ... kita sepatutnya berwaspada semasa menunggnag basikal
Seterusnya ... kita haruslah amanah menyerahkan wang baki
Oleh itu ... kita dikehendaki pemurah memberi wang kepada anaknya
Akhirnya ... kita sewajarnya berjimat-cermat menabung wang

Contoh Jawapan:
Lima nilai murni yang dapat kita jadikan teladan daripada petikan di atas. Antaranya, kita
mestilah patuh atau taat terhadap suruhan ibu untuk membeli barangan dapur. Selain itu, kita sepatutnya berwaspada semasa menunggang basikal melalui jalan raya yang sibuk dengan kenderaan. Seterusnya, kita haruslah amanah dan menyerahkan wang baki berbelanja kepada ibu kita. Oleh itu, kita dikehendaki bersikap pemurah seperti Puan Haleda yang memberi wang baki membeli tepung dan gula kepada anaknya. Akhirnya, kita sewajarnya membudayakan sikap gemar berjimat cermat dengan cara menabung.


Kesimpulannya, isu pengujian karangan adalah satu perkara yang penting dan perlulah diberikan perhatian agar para pelajar menguasai kemahiran bahasa yang baik dan bersepatu dengan menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan dan identiti negara. Menurut D.P Harris (1969), sebaik-baik penilai atau pemeriksa karangan hendaklah mengambil kira perkara penting iaitu skema pemarkahan. Justeru itu, semasa membina soalan seharusnya mengambil kira faktor latar belakang pelajar dan pengetahuan serta pengalaman mereka agar soalan itu mempunyai kesahannya.

Isu Pengujian peribahasa
Peribahasa Melayu merupakan salah satu daripada jelmaan intelektuliti penutur bahasa Melayu. Ia diungkapkan menerusi bahasa yang indah-indah. Setiap ungkapan yang tercipta disusun dan dipadan dengan sedemikian rupa untuk membolehkan idea, rasa dan buah fikiran pengungkapnya dapat diserlahkan dengan lebih bermakna. Justeru itu, menerusi peribahasa ini, penutur bahasa Melayu berjaya mengungkapkan falsafah yang mendalam tentang aspek-aspek ketamadunan, pemikiran, ethos, dan moral bangsa Melayu sejak sekian lama (Abdul Samad Idris, 1990:ix). Sebagai kesinambungannya, peribahasa terus dicipta dan berkembang dalam kalangan masyarakat pada hari ini sejajar denganperedaranmasa dan tuntutan persekitaran. Sehubungan itu, amat bertepatan sekali aspek peribahasa turut dimuatkan ke dalam Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu.

Pengujian peribahasa boleh dilakukan kepada pelajar tingkatan 4 dengan set induksi yang mana guru menunjukkan gambar seorang lelaki yang sedang berdiri di hadapan cermin dan bersoaljawab dengan murid berkaitan dengan gambar tadi. Guru juga memperkenalkan ciri-ciri peribahasa kepada murid dan meminta murid menyenaraikan peribahasa yang mereka tahu berserta makna. Guru memandu murid untuk mengkategorikan peribahasa mengikut jenis dalam lembaran kerja yang diedarkan. Guru juga mengedarkan teks yang mengandungi beberapa peribahasa yang hampir sama maksudnya kepada murid dan meminta murid menyenaraikan peribahasa yang terdapat dalam teks tersebut. Guru juga meminta murid menyatakan maksud peribahasa berdasarkan teks yang telah diberi. Berdasarkan peribahasa yang disenaraikan, guru meminta murid menyenaraikan situasi yang sesuai digunakan untuk peribahasa berikut. Bagi memperkukuhkan pemahaman murid, setiap kumpulan diminta membentangkan hasil perbincangan dan murid dari kumpulan lain digalakkan memberikan pandangan terhadap setiap perbentangan. Guru juga meminta murid membina ayat berdasarkan konteks situasi yang telah dibincangkan sebagai pengayaan minda. Di akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat memilih dan memadankan situasi atau konteks berdasarkan peribahasa yang diberikan serta memahami maksud tersirat teks.

Di peringkat sekolah rendah, peribahasa diuji dalam bentuk objektif (kertas 1) dan hanya ada 2 soalan sahaja. Namun begitu, penggunaan peribahasa bukan sahaja dalam kertas 1 tetapi juga boleh diadaptasikan dalam menjawab karangan (kertas 2). Ini secara tidak langsung akan memanipulasikan kemahiran bahasa dengan lebih berkesan dan baik. Isu peribahasa melibatkan juga penghasilan peribahasa baru seperti ”bila nak makan nasi minyak” maknanya bila hendak berkahwin, ”tukar baju” maknanya tukar teman wanita. Oleh yang demikikan, pengajaran guru yang kreatif dan kritis akan berjaya menghasilkan pelbagai peribahasa yang baru dengan pengujian yang menarik dan berkesan berdasarkan kreativiti dan persekitaran yang sesuai. Menurut Zaaba, peribahasa ialah susunan kata yang pendek tetapi mempunyai makna yang luas, ada kebenaran, sedap didengar dan bijak perkataannya.

Isu pengujian peribahasa adalah peribahasa tidak dikembangkan secara global dan relevan dengan persekitaran proses pengajaran dan pembelajaran. pengajaran berpusatkan guru turut menyebabkan pengajaran peribahasa tidak begitu berkesan. Guru memberikan penjelasan mengenai maksud peribahasa, manakala murid begitu pasif sebagai penerima maklumat. Akibatnya murid akan berusaha menghafal peribahasa yang diberikan dan tidak menghayatinya sehingga mereka menganggap peribahasa adalah sesuatuyang sukar untukdipelajari.

Justeru, sebagai jalan penyelesaian adalah dicadangkan agar pengajaran peribahasa di dalam bilik darjah menggunakan pendekatan kontekstual, iaitu guru bertindak sebagai fasilitator. Menerusi pendekatan ini, pengamatan perlu dilakukan mengenai hubungan antara perkara yang dibandingkan, diikuti dengan menyimpul makna yang simbolik dan terakhir dengan membuat penilaian terhadap ketepatan peribahasa berdasarkan konteks dan situasinya. Dengan cara ini, murid diajar menghayati peribahasa berdasarkan konteks dan situasi. Apa yang penting, guru seharusnya mengetahui maksud dan pengertian serta penggunaan peribahasa yang diajar kepada murid. Kemahiran berkreativiti dalam peribahasa merupakan isu pengujian peribahasa, di mana para guru perlu mengajar konsep dan pola-pola pembinaan peribahasa dan menggalakkan kreativiti murid-murid. Misalnya, pembinaan simpulan bahasa. Simpulan bahasa ialah ungkapan yang terdiri daripada dua perkataan atau lebih dan mempunyai makna yang berlainan daripada erti perkataan yang membentuknya. Biasanya simpulan bahasa berkaitan dengan beberapa perkara, iaitu :tubuh badan, contohnya telinga Kuala, haiwan, contohnya buaya darat, tumbuh-tumbuhan, contohnya diam ubi, kata nama khas seperti Mat Jenin. Mengajar konsep dan pola-pola pembinaan peribahasa kepada murid-murid, guru mengaitkan keadaan persekitaran untuk membina peribahasa yang baharu. Kreativiti murid boleh dirangsang dan seterusnya mencipta sendiri peribahasa yang baharu berdasarkan keadaan sekeliling mereka pada zaman kini seperti: Mat Rempit (lelaki yang gemar berlumba motor), mulut astro (mereka yang cepat menyebarkan sesuatu berita sensasi), nasi minyak (majlis pernikahan atau perkahwinan).


Kesimpulannya, peribahasa ternyata amat penting dalam pengajaran bahasa Melayu. Dengan adanya pengajaran dan pembelajaran peribahasa yang menarik dan berkesan, kemahiran berbahasa para murid akan dapat dipertingkatkan. Ini bukan sahaja dalam aktiviti penulisan ayat atau karangan, malah murid juga digalakkan untuk menggunakan bahasa kiasan ini dalam aktiviti lisan sama ada lisan formal atau sebaliknya. Lebih penting lagi, pengajaran peribahasa kepada generasi muda juga akan dapat memastikan warisan bangsa tidak terus dilupakan. Mereka juga boleh didedahkan dengan falsafah, pemikiran dan moral bangsa Melayu untuk dijadikan pedoman hidup.Isu Pengujian Rumusan

Rumusan adalah satu bentuk pengujian yang melibatkan isi tersurat dan tersirat yang terdapat di sekolah menengah. Isi tersurat adalah isi yang terdapat dalam petikan dan isi tersirat pula adalah implikasi daripada isi tersirat yang melibatkan perasaan, nilai dan keprihatinan kita. Isi tersirat sebenarnya menggambarkan apakah maksud atau tujuan penulis menulis rencana tersebut. Oleh itu, seharusnya satu isi tersirat sahaja yang perlu murid fikirkan yang tidak terdapat dalam petikan. Apabila seseorang membaca bahan-bahan tersebut, dia perlu boleh membaca dan memahami maklumat yang terkandung dalam jadual, rajah, graf, peta dan seumpamanya, selain memahami bahagian prosa atau tulisannya. Proses meringkaskan karangan menguji dan melibatkan dua jenis kemahiran bahasa. Kemahiran tersebut ialah kemahiran membaca dan memahami keratan bacaan dan kemahiran menulis berdasarkan keratan tersebut. Kita perlu ingat bahawa ringkasan ialah inti pati idea dalam sesuat keratan yang dibaca. Hanya perkara-perkara pokok atau penting sahaja yang dicatatkan, manakala yang kurang penting ditinggalkan. Pengujian rumusan bertujuan untuk menguji kebolehan dan keupayaan murid membaca pelbagai jenis bahan dengan cekap dan kritis serta dapat membuat tafsiran, penilaian dan rumusan yang wajar. Aspek yang diberi perhatian khusus dalam model soalan peperiksaan adalah jumlah isi tersurat dan isi tersirat ialah 8 isi dan isi tersirat tidak boleh hanya 1 isi sahaja. Mesti sekurang-kurangnya 2 isi tersirat.

Pengujian kemahiran merumus memerlukan pelajar membaca dahulu bagi memahami bidang ilmu dan soalan serta tema bahan petikan. Mengenalpasti kata kuci atau isi tersurat dalam bahan petikan adalah penting dan menggariskannya adalah tindakan bijak yang berkesan. Seterusnya menyenaraikan isi-isi penting mengikut keutamaan dan menyatakan isi tersirat serta memurnikan rumusan adalah satu langkah yang amat dinamik bagi memperolehi skor yang terbaik.
Isu Pengujian tatabahasa

Pengujian tatabahasa sekolah rendah meliputi aspek morfologi, penggunaan kata dan istilah, kesalahan tatabahasa, sintaksis dan sebagainya. Antaranya:

A. GOLONGAN KATA
1. Kata Nama
2. Kata Kerja
3. Kata Adjektif
4. Kata Tugas
5. Kata Ganda
6. Kata MajmukB. RAMPAI BAHASA
1. Peribahasa
2. Kata Hampir Sama Makna (Penggunaan Kata Yang Tepat)
3. Antonim (Kata Lawan) & Sinonim (Kata Seerti)
4. Pengimbuhan
a) Imbuhan Awalan
b) Imbuhan Akhiran
c) Imbuhan Apitan
d) Imbuhan Sisipan
5. Kesalahan Umum Tatabahasa
6. Membina Soalan & Membentuk Jawapan
7. Kata Banyak Makna
8. Jenis-jenis ayat & Ayat Sama Maksud
9. Penjodoh Bilangan
10.Penanda Wacana

Contoh Soalan Tatabahasa Sekolah Rendah (Tahun 6)
Isi tempat kosong dalam ayat-ayat di bawah dengan jawapan yang paling sesuai.

1. “Petang nanti __________ diminta oleh Cikgu Siti supaya berkumpul di makmal komputer,” kata Haida kepada kawankawannya.
A kita
B anda
C beliau
D mereka

2. Penerangan ___________ teknik menjawab soalan UPSR Bahasa Melayu Penulisan itu disampaikan oleh Puan Zakiah.
A tentang
B seperti
C untuk
D akan

3. “Hamba akan meneruskan rancangan itu __________ tuan hamba bersetuju ataupun tidak!” kata Hang Jebat kepada Hang Tuah.
A kecuali
B sama ada
C melainkan
Soalan 4 berdasarkan Gambar 2
4 Tidak pernah aku melihat pemandangan secantik ini. Udara
__________ juga sungguh nyaman.
A di dalam
B di sana
C di situ
Gambar 2
D di siniPengujian ini juga bertujuan untuk menguji pengetahuan dan kemahiran murid dalam sistem Bahasa Melayu dari segi bentuk, makna dan fungsinya. Dalam pengujian tatabahasa, di sekolah rendah soalan dalam bentuk objektif yang terdapat dalam kertas 1 sebanyak 30 soalan sahaja. Isu pengujian tatabahasa ialah guru menguji kemahiran atau pengetahuan tatabahasa dalam kalangan murid.Guru seharusnya menekankan aspek kemahiran untuk menentukan penguasaan murid dalam aspek tatabahasa. Pengujian tatabahasa sepatutnya tidak terkongkong denga format peperiksaan sahaja dan sewajarnya bebas kerana pengujian tatabahasa juga bukan sahaja boleh dinilai dengan kemahiran menulis, tetapi juga kemahiran bercakap. Kemahiran bahasa yang diaplikasikan dalam sukatan pelajaran sepatutnya dirombak semula agar lebih berkesan dan mantap penguasaan tatabahasa pelajar. Lado (1967) mengkategorikan kefasihan bahasa kepada beberapa komponen kecil dan tujuannya agar pembolehubah ini bersepadu semasa berbahasa seperti mendengar, bertutur, menulis, membaca dan menterjemah.

Kesimpulannya, isu pengujian tatabahasa hendaklah diselesaikan dan dilakukan secara berperingkat dengan menyatukan penilaian kemahiran bahasa secara lebih menyeluruh. Tahap penyampaian oleh pihak guru hendaklah menarik serta berkesan agar penguasaan tatabahasa mengikut prinsip yang telah ditetapkan dan pengagihan soalan tidak dapat menentukan kemahiran, pengetahuan, dan kefahaman pelajar tentang tatabahasa kerana aneka pilihan yang diberikan.Isu Pengujian Komsas

Komsas adalah bahan pengujian kemahiran bahasa yang terdapat di sekolah menengah .Teks komsas yang digunakan di sekolah seperti puisi, cerpen, novel, prosa tradisional dan drama berkait rapat dengan sosiobudaya, kolompok masyarakat dan latar belakang usia pelajar. Setiap genre sastera mempunyai kehebatan tersendiri. Kebanyakan watak dalam prosa yang dipaparkan dapat mengubah paradigma pelajar untuk membuat pertimbangan yang sewajarnya apabila berdepan dengan masalah kehidupan. Ini disebabkan kualiti sosiopsikologi remaja sentiasa mengalami perubahan dan berkembang mengikut tahap pemikiran mereka. Terdapat remaja mengalami situasi jiwa secara mendadak dan terdapat juga yang perlahan dan lambat. Perubahan diri seperti fizikal, kognitif dan emosi akan berlaku apabila golongan remaja. Di peringkat usia ini, para remaja yang sebaya dengannya akan membentuk konsep peribadi yang unggul dan nilai identiti yang boleh dibanggakan. Justeru, teks komsas yang dipilih dan digunakan di sekolah kebanyakkannya sesuai dengan usia remaja yang telah membuat keputusan-keputusan yang munasabah dan boleh dipertimbangkan oleh guru. Mereka berkemungkinan cuba berada dan berdiri sebagai watak yang ditampilkan dalam teks. Ini disebabkan peristiwa yang berlaku di sekeliling kehidupan mereka mempunyai kaitan dengan realiti kehidupan. Pada kebiasaannya, teks prosa seperti cerpen, novel, drama dan prosa tradisional sering menjadi bahan perbincangan dalam kumpulan kecil pelajar. Apa yang penting, untuk melihat realiti ini berlaku di dalam bilik darjah ialah komitmen dan kesungguhan guru. Guru perlu mencari masa yang sesuai di samping persediaan dan “mood” pelajar. Teknik ini sedikit sebanyak akan dapat mengilhamkan idea kepada pelajar untuk menyelesaikan masalah atau konflik yang dialami oleh watak yang terdapat dalam teks. Mereka perlu membuat andaian serta keputusan yang terbaik berdasarkan senario masalah yang dihadapi oleh watak dalam cerita tersebut.

Selain itu, isu-isu yang paling serius dalam pemahaman komsas Bahasa Melayu ialah kebanyakan guru Bahasa Melayu mengendalikan pengajaran dan pebelajaran pemahaman dengan memberi tumpuan kepada latihan menjawab soalan semata-mata. Guru sekadar meminta pelajar membaca petikan dan bersoal jawab berkaitan petikan. Guru mestilah menggunakan pendekatan yang berbeza semasa mengajar komsas supaya pelajar lebih memberi tumpuan. Antara pendekatan yang boleh dilakukan oleh guru ialah pendekatan penyelesaian masalah. Bagi kelas peperiksaan guru menggunakan kaedah latih tubi dengan memberi banyak latihan bertulis kepada pelajar. Secara rasional, watak melaksanakan teknik ini melibatkan perancangan yang teliti. Ini disebabkan prosesnya melibatkan tahap kecekapan berfikir pelajar. Pastinya, pelajar di kelas yang sederhana atau sedikit lemah boleh menghampakan hasrat guru kerana teknik yang digunakan memerlukan tahap yang tinggi. Ini ditambahkan lagi dengan kelakuan dan sikap sebenar pelajar apabila berhadapan dan bertindak balas dengan situasi yang logik dan teratur supaya proses ini berjalan dengan baik, guru perlu membimbing agar kumpulan pelajar dapat memberi hujah-hujah yang munasabah.Guru yang bijak menggunakan pendekatan penyelesaiaan masalah ini perlu memahami kerangka yang mampu membantu dan membimbing pelajar. Kebiasaanya pelajar dibimbing dengan mengikuti langkah-langkah mengenalpasti dan menjelaskan masalah, mencari strategi dan kepelbagaian altenatif serta melaksanakan dan menilai kaedah penyelesaian yang dipilih.

Isu pengujian komsas adalah ciri-ciri yang terdapat dalam komsas adalah sama iaitu hanya membaca antologi dan novel. Sepatutnya pelbagaikan lagi sumber komsas agar lebih menarik dan mencabar. Menurut Abdul Rashid Jamain (2001), terdapat pelbagai objektif tentang penggunaan bahan komsas dalam pengajaran bahasa Melayu. Penggunaan bahan sastera ini sebenarnya membuka peluang kepada para pelajar melihat dunia yang lebih luas dan menerokanya melalui budaya hidup bermasyarakat dan berjaya memupuk semangat minat membaca serta dapat mengenali pelbagai budaya masyarakat pelbagai kaum.

Kesimpulannya, pemilihan bahan sastera perlulah efisyen dan menepati sukatan pelajaran kurikulum yang lebih luas dan penilaiannya merangkumi pelbagai aras dan bukan hanya sekadar fakta. Justeru itu, semakan sukatan pelajaran dan objektif pengajaran hendaklah menepati wawasan negara. Isu pengujian komsas ini juga hendaklah memastikan kesukaran setiap soalan setara supaya setiap soalan memberikan markah yang sama dengan arahan soalan yang tepat dan jelas agar aset sastera kita bermutu dan menjadi kebanggaan bangsa dan negara secara berterusan hingga ke generasi akan datang.


Isu pengujian kefahaman


Masalah memahami bacaan merupakan suatu proses yang menghalang untuk memperolehi ilmu dan maklumat dengan menggunakan deria dan minda sama ada melalui bahan-bahan bercetak atau media elektronik. Deria dan minda tidak dapat dicerna dengan ilmu dari pembacaan akan menjana kehidupan manusia yang sentiasa inginkan perubahan. Ilmu tidak diperolehi untuk merangsang minat dan naluri dalam diri untuk menambah ilmu yang lain seterusnya akan terbentuk satu budaya membaca dalam kalangan pelajar. Pembaca juga tidak dapat memerhatikan isi sesuatu yang tertulis atau tercetak dengan teliti dan memahamkan makna kandungannya dan padahal membaca adalah proses psikolinguistik yang berlaku apabila seseorang membentuk semula dalam pemikirannya (dengan sebaik mungkin) erti yang telah diterbitkan oleh seseorang penulis dalam bentuk tulisan yang kemudian dibaca oleh pembaca tadi (Smith, 1971).

Melalui pelbagai huraian yang telah dibuat di atas ternyatalah masalah membaca bukanlah hanya merupakan proses mekanikal yang melibatkan huruf semata-mata. Ia merupakan proses yang saling bertimbal balik di antara tulisan huruf dan seterusnya proses menterjemahkan penulisan serta proses permaknaan perkataan yang telah diterjemahkan tadi. Penguasaan kemahiran bacaan dan kefahaman merupakan satu aspek penguasaan yang sangat penting dalam mempertingkatkan kemahiran bahasa, membolehkan meluaskan pengetahuan, pemikiran, menyelesaikan masalah, serta menghadapi proses pembelajaran dengan lancar dan berjaya. Pelajar yang telah mempunyai kemahiran membaca dan kefahaman bacaan merupakan satu aset bernilai kerana penguasaan ini akan dapat mempertingkatkan kemahiran bahasa, membolehkan pembelajaran berlaku dengan berkesan, dan mempunyai hubungan dengan pencapaian akademik seseorang pelajar secara tidak langsung. Proses membaca adalah usaha berterusan yang dilakukan oleh pembaca melalui amalan kognitifnya bagi memperoleh makna teks yang dibaca. Oleh itu, membaca bukanlah satu proses yang mudah tetapi melibatkan satu siri proses yang kompleks (Zulkifley Hamid, 2006).

Di samping itu, proses membaca juga melibatkan analisis yang dilakukan oleh pembaca semasa membaca bagi mendapatkan gambaran atau idea yang terdapat dalam teks. Kemahiran memahami bacaan sebagai proses mental yang aktif dan melibatkan pengajaran mendapatkan makna daripada teks. Kesan penguasaan kefahaman bacaan pula akan membina kemahiran membentuk makna daripada bahan bacaan, mengumpul maklumat penting dan berkaitan, membuat tafsiran yang tepat, membuat inferens yang sesuai, membuat rumusan yang bernas dan menilai keutamaan idea dan perkaitannya, menghayati bahan dan seterusnya membentuk daya berfikir dan kemampuan untuk belajar yang baik dan efektif. Kombinasi situasi ini akan membentuk seorang pelajar yang cekap, bijak, matang, dan berfikiran kritis dan kreatif. Pembentukan pelajar seperti ini juga akan menjamin kualiti, dan amatlah bersesuaian dengan matlamat dan tumpuan pendidikan di negara kita sekarang yang memberi keutamaan kepada membina kemahiran berfikir secara kreatif dan kritis dalam kalangan pelajar bertepatan dengan Falsafah Pendidikan Negara. Sehubungan itu, amatlah sesuai akan fokus penyelidikan dan pengajaran bacaan dan kefahaman pada masa kini, yang menggabungjalinkan kemahiran berbahasa agar dapat membentuk makna dan menerapkan nilai berdasarkan maklumat dalam teks. Contoh soalan;

UJIAN KEFAHAMAN
SEKOLAH RENDAH.


TEKS 8

Penduduk Malaysia terdiri daripada masyarakat yang berbilang bangsa dan agama. Mereka mempunyai adat resam dan budaya yang berbeza-beza. Terdapat tiga kaum terbesar yang membentuk masyarakat majmuk di negara ini, iaitu Melayu, Cina dan India.

Walaupun penduduk Malaysia terdiri daripada pelbagai bangsa, mereka hidup dalam keadaan aman sentosa lantaran semangat perpaduan yang térsemat dalam diri setiap rakyat. Dengan wujudnya perpaduan, maka pentadbiran negara menjadi lebih licin.

Apabila sesebuah negara dapat diperintah dengan baik, negara akan maju dengan lebih cepat. Perpaduan yang terbentuk di Malaysia memudahkan rakyat bekerjasama dan berganding bahu untuk menaikkan taraf hidup mereka dan memajukan negara.

Suasana yang paling menarik dalam sesebuah negara yang mempunyai penduduk berbilang bangsa seperti Malaysia adalah pada musim perayaan. Ketika musim perayaan, semua kaum akan merayakannya bersama-sama. Bagi masyarakat Melayu, Hari Raya Aidilfitri dan Hari Raja Korban disambut dengan meriah. Semasa perayaan ini, kaum Cina, India dan lain-lain mengambil kesempatan untuk mengunjungi rumah rakan-rakan mereka yang beragama Islam. Begitu juga jika bangsa lain menyambut perayaan, kunjung-mengunjung menjadi satu kemestian.

Selain perayaan yang bercorak keagamaan, perayaan bercorak kebangsaan juga disambut bersama¬-sama. Hari Kebangsaan disambut pada 31 Ogos setiap tahun sejak Malaysia merdeka. Pada Hari Pahlawan pula, rakyat bersama-sama memperingati tokoh-tokoh yang memperjuangkan tanah air dan juga askar-askar yang gugur semasa mempertahankan tanah air.

Begitulah eratnya perpaduan penduduk Malaysia. Ditambah pula dengan penggunaan Bahasa Malaysia sebagai bahasa rasmi telah memudahkan penduduk berkomunikasi dan saling menghormati.

SOALAN UJIAN KEFAHAMAN
SEKOLAH RENDAH

SOALAN TEKS 8

1. Apakah hari yang disambut oleh semua kaum sempena memperingati perwira Negara yang terkorban?
(1 markah)
________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. Mengapakah penduduk Malaysia mempunyai adat resam dan budaya yang berbeza?
(2 markah)

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


3. Bagaimanakah penduduk Malaysia yang terdiri daripada pelbagai bangsa dapat hidup dengan aman dan sentosa? (2 markah)

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

4. Mengapakah perpaduan di kalangan masyarakat berbilang kaum penting ?
(2 markah)

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

5. Pada pandangan kamu, bagaimanakah caranya untuk mengekalkan perpaduan rakyat Malaysia? (3 markah)

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Dalam pengajaran saya isu pengujian kefahaman ini akan dapat diselesaikan melalui pelbagai aspek tajuk petikan yang merangkumi tema. Cara menjawab juga perlulah di nyatakan dalam bentuk subjektif agar lebih berkesan kefahaman para pelajar daripada soalan berbentuk objektif bagi peringkat soalan sekolah rendah. Setiap pelajar perlulah menguasai kemahiran bahasa dengan baik agar dapat mengesan kefahaman membaca mereka terhadap teks yang diberikan. Isu pengujian kefahaman di sekolah rendah adalah soalan yang diberikan adalah dalam bentuk objektif dan tidak dapat mengesan dan menilai tahap kefahaman pelajar. Soalan yang diberikan juga adalah sedikit iaitu 2 petikan dengan jumlah 10 soalan. Justeru itu, perubahan yang lebih baik perlulah dilakukan dengan mengambil kira penguasaan kemahiran bahasa secara menyeluruh dan sepadu.

Kesimpulannya, para guru juga perlulah menjalankan pengajaran yang dapat meningkatkan pengujian kefahaman supaya prestasi kefahaman pelajar dalam bacaan dan kefahaman menulis dapat dipertingkatkan. Dengan ini, para pelajar akan mendapat kemahiran yang sangat berguna dalam aktiviti membina kefahaman melalui pembacaan dan ini dijangka akan membantu pembelajaran mereka secara keseluruhannya. Keperluan terhadap penguasaan kefahaman bacaan ini sangat jelas bagi pelajar yang berada pada peringkat menengah dan juga rendah. Mereka juga perlulah berdikari dalam membaca dan belajar, menggunakan teks dalam pelbagai struktur dan bidang, dan memerlukan kemahiran membaca dan berfikir pada peringkat yang lebih tinggi agar pencapaian prestasi dalam bahasa Melayu dan mata pelajaran yang lain adalah di tahap yang amat memuaskan. Oleh yang demikian, pembinaaan kemahiran memahami bacaan dapat membantu menyediakan pelajar agar lebih berkesan dalam proses pembelajaran dan dapat digunakan di peringkat yang lebih tinggi. Perubahan dalam pendekatan dan fokus pengajaran bacaan dan kefahaman perlu dilakukan bersesuaian dengan fokus pengajaran dan penyelidikan dalam pendidikan bacaan masa kini, namun yang lebih mustahak adalah pengajaran yang berstrategi dalam proses bacaan dan pandangan yang mengatakan bacaan adalah satu proses berfikir yang aktif. Setiap perkara yang aktif dan produktif akan menghasilkan satu pencapaian yang cemerlang bukan sahaja dalam bahasa Melayu tetapi juga mata pelajaran yang lainnya secara tidak langsung.

Nurnee berkata...

NURNEE BUKEHMATEE
SEKOLAH PHATHANA WITYA YALA
THAILAND
0066844074831

JAWAPAN SOALAN KETIGA

Soalan 3. Huraikan isu mengenai pengujian karangan, kefahaman, rumusan, tatabahasa, peribahasa dan komsas sebagai yang diajarkan di sekolah anda. Buat satu huraian bagi satu jenis topik ini. Gunakan contoh dalam pengajaran anda sendiri.

Isu Mengenai Pengujian Karangan

Di Selatan Thailand majoriti guru yang mengajar agama berkelulusan dari luar negara (Timur tengah) dan tenaga pengajar bahasa Melayu berkelulusan dari Indonesia dan Malaysia tetapi bukan berkelulusan bahasa Melayu. Ini merupakah isu utama yang berlaku di Selatan Thai yang wujud hingga sekarang. Selain itu, guru-guru yang mengajar bahasa Melayu tidak diberi latihan mengajar dalam mata pelajaran yang berkenaan dengan secukupnya. Guru-guru juga tidak membiasakan mereka dengan pendekatan-pendekatan, kaedah-kaedah dan teknik pengajaran serta berjaya menyampaikan penyajarannya itu dengan menggunakan unsur-unsur tersebut.

Dalam pengajaran bahasa seseorang guru yang baik itu harus sentiasa memikirkan kekurangan-kekurangan yang ada pada dirinya dalam usaha untuk membuahkan satu bentuk pengajaran yang baik dan menghasilkan pencapaian yang maksimum. Guru juga harus sentiasa berusaha mencari pengalaman-pengalaman baru, memperbaiki serta menanbah pengetahuan dalam bidang pengajaran yang mereka kendalikan.

Karangan adalah satu jenis gerak kerja penting dalam aspek penulisan. Ia dimasukkan ke dalam mata pelajaran bahasa Melayu sama ada peringkat sekolah rendah dan menengah. Pengajaran dan pembelajaran karangan bagi semua peringkat adalah mustahak kerana ia merupakan tingkat tertinggi kemahiran bahasa, iaitu kemahiran bahasa tulisan. Mengarang merupakan satu kemahiran yang perlu dipelajari dan dilatih kerana ia penting dimiliki oleh setiap orang murid. Sebahagian besar daripada pendidikan formal memerlukankerja-kerja menulis dan mengarang sebagai kaedah untuk menyampaikan maklumat , idea, peranan, dan pendapat.

Isu pertama dalam pengujian karangan ialah adakah soalan ujian karangan yang dikemukakan oleh guru kepada pelajar merangkumi pembinaan item soalan yang sesuai dengan tahap pemikiran setiap murid? Guru perlu membina item ujian itu supaya membantu murid membuat perkaitan antara pelajaran dengan peranan mereka sebagai ahli keluarga, masyarakat, murid, dan juga sebagai pekerja pada masa hadapan. Kebanyakan murid belajar dengan berkesan melalui pengalaman penglibatan peribadi, aktiviti hands-on dan peluang untuk penemuan kendiri. Contohnya untuk soalan karangan berbentuk cerita. Berdasarkan pengetahuan anda ceritakan cerita Pak Belalang. Soalan ini memerlukan murid menceritakan cerita berdasarkan pengetahuan sedia ada murid. Soalan ini hanya sesuai untuk kelompok murid yang mungkin dilahirkan dalam keluarga latar belakang kampung. Namun soalan ini tidak mungkin dapat dijawab oleh murid yang datang daripada latar belakang keluarga dalam bandar. Kelompok murid-murid ini mungkin tidak dapat membayangkan dalam pemikiran mereka bagaimanakah cerita tersebut. Semasa membina soalan, guru seharusnya mengambil kira faktor demografi murid-murid mereka. Perkara ini amat penting untuk dipertimbangkan oleh para guru bagi membolehkan setiap murid mempunyai peluang yang sama untuk menjawab setiap soalan yang dikemukakan. Apabila perkara ini berlaku, barulah boleh dikatakan soalan yang dikemukakan mempunyai kesahan. Selain itu juga guru perlu membina ujian yang berasaskan sekolah supaya murid yang berada dalam konteks tersebut dapat menjawab soalannya.

Isu kedua ialah guru-guru biasanya lebih suka melatih murid-murid mereka mencari isi atau bahan-bahan untuk ditulis tetapi jarang-jarang sekali meminta mereka menulis secara amali. Ini berlaku kerana guru-guru tidak dapat menjalankan tugas-tugas mereka dengan cara yang lebih berkesan sebab mempunyai tanggungjawab yang berat dan mempunyai cukup masa untuk membetulkan kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh pelajar dalam karangan mereka. Apa lagi untuk memberikan perhatian sepenuhnya kepada mereka. Selain itu, guru juga kurang peruntukan waktu untuk memeriksa karangan yang banyak

Isu ketiga ialah guru perlu faham pengujian penulisan, pengetahuan tentang sistem bahasa, jenis dan bentuk penulisan, teori retorik dan struktur wacana.Selain itu, guru perlu membina alat ukur penilaian penulisan yang mempunyai kesahihan. Kesilapan penaipan menyebabkan kesilapan interpritasi pelajar. Oleh itu, guru perlu mengubal soalan harus menyediakan murid dengan soalan yang jelas, khusus, dan bersih daripada kesalahtanggapan serta panduan yang dapat membantu pelajar menjawab soalan berdasarkan jenis atau ciri teks yang dikehendaki. Contoh skala pemarkahan ujian karangan:
Cemerlang (5) Karangan menepati tajuk. Bahasanya sangat baik, lancar dan berkesan. Tidak ada atau hampir tidak ada kesalahan bahasa. Isinya bagus tersusun secara sistematik dan jelas. Keseluruhan persembahan karangan berkesan dan menarik. Pandapatnya matang.
Baik (4) Karangan berkaitan dengan tajuk. Bahasanya baik. Struktur ayat dan perbendaharaan kata memuaskan. Isinya cukup dan pengolahannya agak menarik. Kemahiran mekanik memuaskan.
Sederhana (3) Karangan masih berkaitan dengan tajuk. Terdapat kesilapan kecil tatabahasa. Isinya hanya mencukupi dan pengolahannya agak sederhana sahaja. Terdapat sedikit kesilapan ejaan.
Lemah (2) Kurang pemahaman tentang tajuk karangan. Terdapat kelemahan bahasa: tatabahasa dan perbendaharaan kata. Isinya kurang mencukupi Penyusunan juga lemah.
Sanagt Lemah (1) Kurang pemahaman tentang tajuk atau terpesong langsung. Penguasaan bahasa sangat lemah. Kesalahan tatabahasa yang teruk. Isinya tidak mencukupi. Keseluruhan karangan tidak menarik dan susah hendak ditatapi dan difahami.


Isu Mengenai Pengujian Kefahaman

Memang tidak boleh dinafikan bahawa kefahaman adalah asas pembelajaran. Ini benar, sama ada pembelajaran itu diperoleh melalui pendengaran atau pembacaan. Keperluan pelajar memahami apa yang dibaca di sekolah atau di luar sekolah tidak terhad kepada membaca buku teks bagi mata pelajaran bahasa Melayu semata-mata. Lebih-lebih lagi, aspek bacaan dan kefahaman tidaklah terhad kepada keratan bacaan dan kefahaman dalam teks tersebut. Keperluan pelajar membaca dan memahami apa yang dibaca sangat luas bidangnya dan menembusi kesemua mata pelajaran dalam kurikulum sekolah.

Di selatan Thailand guru melaksanakan pengajaran dan pembelajaran bahasa Melayu di bilik darjah kebanyakan guru menggunakan teknik terjemahan dan perancangan secara keseluruhan (kelas). Kaedah kumpulan amat kurang dititikberatkan dan guru lebih banyak bercakap atau bersyarah kepada pelajar mengikuti apa yang terkandung dalam buku teks sahaja. Dalam pengujian kefahaman kebanyakan guru menggunakan teknik terjemahan. Di samping itu guru menggunakan aktiviti soal jawab. Murid menjawab soalan denagan menulis jawapan di papan tulis dalam tulisan Rumi dan tulisan Jawi. Sepanjang aktivtii pengajaran bahasa Melayu ini murid menunjukkan kerjasama dalam melaksanakan aktiviti tersebut. Tetapi, masa menjalankan aktiviti pengajaran dan pembelajaran kefahaman tidak mencukupi. Selain itu, guru-guru terpaksa menggunakan bahasa Thai ketika merancang pengajaran dan pembelajaran kefahaman untuk meningkatkan minat pelajar terhad bahasa Melayu. Ini kerana ada beberapa orang murid berasal dari luar kawasan Wilayah Selatan Thailand. Bahasa Melayu bukan bahasa ibunda meraka. Keadaan ini berlaku kerana guru tersebut ingin memastikan murid-muridnya dapat memahami pengajaran yang disampaikan.

Selain itu, amat sukar bagi guru untuk menguji kefahaman murid kerana kekurangan perbendaharaan kata. Bagi murid-murid yang berasal dari luar kawasan Wilayah Selatan Thailand mereka mempunyai kelemahan untuk memahami teks dan guru terpaksa menggunakan masa yang lebih lama untuk menguji pemahaman mereka. Selain itu guru terpaksa menggunakan bahasa Thai untuk menterjemah teks tersebut.

Taksonomi pembelajaran kognitif biasa digunakan oleh para guru bagi memilih dan mengatur objektif pengajaran dan pembelajaran dalam bidang kandungan mata pelajaran seperti bahasa Melayu. Taksonomi Bloom tidak mengkhusus kepada pembelajaran melalui pembacaan semata-mata, maka taksonomi tersebut jarang digunakan secara langsung dalam bidang pengujian kefahaman yang berlaku dalam proses membaca.

Teknik yang boleh digunakan bagi menguji kefahaman adalah seperti menyoalan secara terbuka, aneka pilihan, pilihan benar-tak benar dan teknik kloz. Teknik penyoalan mempunyai beberapa kebaikan dari segi nilai pendidikan bahasa. Dengan menggunakan penyoalan secara terbuka, pelajar diperlukan menjawab soalan kefahaman dengan menggunakan bahasa sendiri. Ini bermaksud, selain menjawab keperluan sesuatu soalan, pelajar terpaksa mengubal ayat dan menggunakan bahasa menurut tatabahasa yang betul dan perbendahara yang tepat. Pendek kata, teknik ini mencabar daya luahan pelajar dan jelas menunjukkan kefahaman murid tentang kehendak soalan berhubung dengan bahan yang dibaca. Oleh itu, teknik ini biasanya digunakan oleh guru bahasa dalam latihan menjawab kefahaman, dan dalam ujian formal yang bercorak formatif dan diagnostik.

Dalam sesuatu ujian formal bagi kefahaman dalam mata pelajaran bahasa Melayu bahannya jarang sekali merupakan keseluruhan bab dalam sesebuah buku, melainkan dalam latihan harian. Bergantung pada peringkat pelajar yang hendak diuji, petikan karangan yang digunakan bagi menguji kefahaman bacaan mungkin dalam lingkungan 50-100, 100-150, 150-200,200-250, 250-300 atau 300-350 patah perkataan.

Kesesuaian petikan daripada berbagai-bagai aspek, seperti tema dan isi, bahasa, peringkat kepayahan dari segi pemikiran yang terkandung dalammya tergantung kepada kebijaksanaan dan pengalaman guru memilihnya. Sebaik-baiknya sesuatu ujian kefahaman hendaklah mengandungi soalan yang menguji berbagai-bagai peringkat kefahaman (misalnya peringkat literal, tafsiran dan kritis/kreatif. Tetapi sebanyak mana dan sejauh mana soalan kefahaman dapat dibina menurut peringkat tersebut bergantung kepada beberapa faktor, seperti:
(a) Tema dan kandungan keratan bacaan yang digunakan.
(b) Panjang keratan.
(c) Tingkatan pelajar.

Yang berikut adalah contoh cara mengubal soalan –soalan kefahaman secara terbuka:
(a) Peringkat literatur
Misalnya:
(i) Apakah.................................................?
(ii) Siapakah...............................................?
(iii) Bilakah..................................................?
(iv) Di manakah............................................?

(b) Peringkat Tafsiran/interpretasi
Misalnya:
(i) Mengapakah............................................?
(ii) bagaimanakah.........................................?
(iii) Jelaskan...................................................?

(c) Peringkat kritis/kreatif
Misalnya:
(i) Bincangkan secara kritis..........................?
(ii) ....................................... Bahaskan.
(iii) Apakah kesimpulan ...............................?
(iv) Buat kesimpulan tentang.........................?
(v) Apakah kemungkinan..............................?
(vi) Rumuskan.................................................?
Soalan dan jawapan dalam bentuk aneka pilihan bagi menguji kefahaman bacaan adalah satu teknik yang agak baru jika dibandingkan dengan teknik yang lebih tradisional seperti teknik penyoalan secara terbuka.Isu Mengenai Pengujian Rumusan

Rumusan merupakan satu bentuk penyoalan untuk menguji kebolehan dan keupayaan murid membaca pelbagai jenis bahan dengan cekap dan kritis serta dapat membuat tafsiran, penilaian, dan rumusan yang wajar. Pengujian rumusan melibatkan dua kedu-dua kemahiran, iaitu kemahiran membaca dan kemahiran menulis. Biasanya dalam pengujian rumusan, pelajar dikehendaki membaca sesuatu keratan bacaan secara senyap, memahaminya, dan menuliskannya semula dalam satu bentuk rumusan yang panjangnya satu pertiga daripada keratan asalnya. Misalnya, jikalau keratan asalnya terdiri daripada lebih kurang 300 patah perkataan, murid dikehendaki memahaminya dan menuliskannya semula dalam bahasanya sendiri dalam bentuk ringkasan yang tidak lebih daripada 100 patah perkataan.

Isu yang timbul untuk pengujian rumusan ialah bagaimana kesahan konsep menguji kefahaman bacaan yang menggunakan teknik penyoalan secara terbuka? Di sini, seperti dalam usaha murid membuat satu rumusan daripada bacaan mereka, mereka terpaksa membaca sesuatu keratan bacaan, memahaminya dan menjawab soalan kefahaman secara bebas atau yang menggunakan bahasa dan daya penulisan mereka sendiri. Menurut garisan logik yang serupa, di sini murid jugu diuji bukan semata-mata kecekapannya memahami bahan yang dibaca, malahan juga kecekapan mereka menulis apabila mereka cuba menjawab soalan kefahaman bacaan yang dibentuk secara penyoalan terbuka. Jikalau teknik penyoalan secara terbuka dianggap sebagai satu alat yang sah bagi menguji kefahaman bacaan, maka teknik menguji kefahaman bacaan melalui sesuatu rumusan karangan yang dibaca mungkin boleh dianggap sebagai satu cara yang sah. Dalam kedua-dua teknik yang dibandingkan, iaitu menyoal secara terbuka dan merumuskan keratan bacaan, fokus dan objektif pengujian ialah ke atas idea utama dan isi penting dalam pembacaan. Dalam kedua-dua teknik, murid perlu menjawab atau menulis kerana dalam teknik tersebut sahajalah tindak balas yang sesuai yang menjadi saluran komunikasi dan asas kita boleh menilai kefahaman mengenai sesuatu bahan yang mereka telah baca. Kedua-duanya merupakan teknik pengujian yang berbeza bentuknya. Tetapi objektif dan fokus pengujiannya adalah sama, iaitu menguji kefahaman murid tentang sesuatu bahan bacaan yang dibacanya. Dalam usaha merumuskan karangan, seorang murid tidak mungkin dapat menghasilkan sesuatu rumusan yang baik dan bernas, sekiranya dia tidak faham apa yang dibacanya, menangkap idea dan isi penting dan menuliskannya semula dalam satu bentuk ringkasan yang masih tepat tentang keratan bacaan yang asalnya. Ujian merumuskan karangan biasanya diadakan di peringkat sekolah menengah.

Selain itu, di Selatan Thailand khusus dalam pengujian rumusan terdapat beberapa masalah seperti murid tidak memahami teks secara keseluruhannya. Murid juga tidak dapat mengenal pasti kata kunci dalam teks tersebut dan murid tidak dapat membezakan isi utama yang menjadi fokus utama sesuatu perbincangan berdasarkan kata kunci. Justeru, bahasa yang digunakan oleh guru sendiri tidak mengunakan bahasa baku serta kosa kata yang tepat dan sesuai dengan laras bahasa petikan asal. Ini menyebabkan murid terpengaruh dalam menghasilkan sesebuah rumusan dengan lebih baik. Guru juga kurang menggalakkan murid menghasilkan sebuah rumusan dengan menggunakan kreativiti mereka untuk menghasilkan penulisan bahan ilmu dan imaginatif
.


Isu Mengenai Pengujian Tatabahasa

Tatabahasa ialah peraturan, kaedah, susunan atau sistem bahasa. Penggunaan tatabahasa yang betul penting bagi memastikan kelancaran komunikasi. Oleh itu, keberkesanan penggunaan tatabahasa yang betul perlu diajarkan dan dinilai supaya kelemahan pelajar boleh dibaiki dari semasa ke semasa.

Pengujian aspek tatabahasa ini telah banyak dikaji oleh ahli-ahli pengujian bahasa. Lado (1967) misalnya, telah cuba membahagikan kefasihan bahasa kepada kompoen-komponen yang kecil dengan tujian untuk mencari unsur-unsur yang terdiri daripada pembolehubah-pembolehubah yang tidak boleh berdiri dengan sendiri, tetapi bersepadu ke dalam kemahiran-kemahiran seperti bertutur, mendengar, membaca, menulis dan mungkin juga menterjemah.

Isu utama yang berlaku di Selatan Thailand kini ialah adakah guru-guru bahasa Melayu dapat memahami konsep tatabahasa dengan sepenuhnya. Oleh sebab, guru-guru yang mengajar bahasa melayu mempunyai latar belakang akademik dan ikhtisas yang berlainan. Selain itu, guru-guru tersebut tidak pernah mengikuti kursus khas atau latihan mengenai pengajaran bahasa Melayu dan tiada kelulusan dalam bidang Pendidikan Bahasa Mealayu. Ini menyebabkan mereka tidak mahir dengan isi, konsep, fakta dan lain-lain yang berkaitan dengan tatabahasa. Kebanyakan guru-guru bahasa Melayu di Selatan Thailand mengajar dan menguji dari segi aspek tatabahasa yang asas sahaja kerana guru-guru tersebut mempunyai kekurangan ilmu pengetahuan tentang sistem bahasa atau penggunaan tatabahasa yang betul.

Aspek tatabahasa yang diuji di sokolah-sekolah di Selatan Thailand adalah dari aspek morfologi (Golongan kata, pembentukkan kata), sintaksis (frasa, klausa dan ayat). Jenis-jenis ujian yang selalu digunakan adalah ujian subjektif, ujian separa objektif dan ujian objektif. Ujian subjektif seperti membetulkan kesilapan tatabahasa dan menulis semula dalam bentuk yang lain. Contoh ujian subjektif membetulkan kesilapan tatabahasa seprti; pelajar menulis semula ayat dalam susunan bahasa yang betul. Biasanya ayat tersebut dipetik daripada ayat bahasa pasar atau ayat basahan. Contohnya; Tulis semula ayat yang berikut supaya betul tatabahasanya( mereka beli layang-layang kat kedai Abdu)l. Ujian yang menulis semula dalam bentuk yang lain, soalan yang dikemukakan biasanya dari cakap ajuk kepada cakap pindah, atau sebaliknya. Selain itu, menguji kefahaman pelajar, ujian ini juga menguji penggunaan tatabahasa yang betul hasil perpindahan bentuk pernyataan tersebut. Contohnya; Tulis semula ayat di bawah dalam pernyataan cakap pindah. “Cuba hampir, kalau kauberani”, jerkas Ahmad kepada Usuk. Bagi ujian separa objektif pula pelajar dikehendaki melengkapkan ayat dengan perkataan, frasa, atau klausa yang betul tatabahasanya. Contohnya; lengkapkan ayat-ayat yang berikut supaya betul tatabahasanya. (Mereka berenang__________., Kereta itu bergerak_______________.).

Di Selatan Thailand amat sukar dan praktis bagi guru menguji semua aspek tatabahasa yang terdapat di dalam “keseluruhan bahasa” bahasa Melayu. Apakah sumber yang boleh digunakan oleh guru bagi membina ujian yang hendak dibina. Di Selatan Thailand mempunyai kekurangan sumber seperti buku tatabahasa yang semasa dan buku panduan kesalahan tatabahasa yang biasa dilakukan oleh pelajar.

Sebahagian besar pertimbangan dari segi isi, skop dan bilangan item ditentukan oleh sama ada ujian itu bercorak formatif atau sumatif. Biasanya ujian tatabahasa yang dijalankan di bilik darjah dalam jangka masa pengajaran yang pendek. Pengujian yang merangkumi tempoh masa pengajaran yang lebih panjang memerlukan guru memilih sampel kajian bagi jenis dan bilangan daripada segala aspek tatabahasa yang telah diajar. Ini kerana skop dan isi bidang tatabahasa yang telah diajarkan itu mungkin luas dan banyak.Isu Mengenai Pengujian Peribahasa

Peribahasa dikatakan sebagai cerminan watak bangsa yang memilikinya. Di samping itu, peribahasa juga penting dalam konteks penelitian warisan dan keterampilan pengguna bahasa. Ini kerana dalam perinahasa tersirat makna yang cukup mendalam dan tepat sehingga membolehkan komunikasi lisan atau tulisan menjadi lebih lancar dan berkesan.
Aspek-aspek peribahasa seperti simpulan bahasa, perumpamaan, dan bahasa kiasan memang ada termuat dalam semua sukatan pelajaran bahasa Melayu di peringkat persekolahan rendah dan menengah di Selatan Thailand. Tujuannya ialah untuk memberi pelajar pengetahuan tentang peribahasa Melayu tempatan di Wilayah Selatan Thailand, dan belajar menggunakannya dalam wacana bahasa, iaitu sama ada dalam wacana lisan ataupun penulisan. Malangnya penggunaan aspek peribahasa itu agak sukar hendak diuji ataupun diperhatikan dalam situasi-situasi formal, sama ada dalam lisan atau penulisan. Ini kerana ruang penggunaannya sangat terhad dalam bentuk yang biasa atau natural. Maksudnya, pelajar jarang menggunakannya simpulan bahasa, perumpamaan ataupun bahasa kiasan dalam penulisan esei, laporan, ringkasan karangan ataupun karangan biasa. Sekiranya ada pun peluang bagi menggunakannya, situasi dan ruangnya adalah sangat terhad bagi guru mengukur dan menilainya secara tidak langsung dalam karangan tersebut. Ini bermaksud pengetahuan pelajar tentang aspek peribahasa atau penggunaannya terpaksa diuji secara langsung dan ditadbirkan secara khusus. Dalam sesuatu ujian peribahasa (sama ada tentang simpulan bahasa, perumpamaan ataupun bahasa kiasan) yang dijalankan secara langsung dan khusus, banyak item ujian dapat dibina dan boleh menjadi sampel aspek peribahasa yang telah diajar.

Di Selatan Thailand juga wujud kekurangan bahan mengajar peribahasa bahasa Melayu. Seterusnya, bahan yang dibentuk masih kurang menarik untuk bagi bahasa walaupun sudah lama diwujudan mata pelajaran Bahasa Melayu di sekolah-sekolah agama atau pondok, tetapi terdapat kekurangan bahan untuk mengajar. Selain itu, kebanyakan guru-guru kurang menekakankan aspek perumpamaan dan lebih menekankan aspek bahasa kiasan dan simpulan bahasa seperti contoh; Lengkapkan bahasa kiasan yang berikut: hitam seperti...., manis seperti...., keras seperti.... dan sebagainya. Contoh pengujian simpulan pula seperti; Anak sendiri disebut......., Melawat ke sesuatu tempat untuk berehat atau melancong di panggil......... dan sebagainya.

Selain itu, pembelajaran dan penghayatan peribahasa di sekolah kebanyakan tidak meningkat keupayaan berbahasa dalam kalangan murid. Kemahiran berbahasa ini pula tidak diteliti dalam kontek kebolehan murid menggunakan peribahasa dalam aktiviti seharian. Namun begitu, murid digalakkan menghafal sesuatu peribahasa dalam pelbagai situasi. Selain jumlah dan jenisnya yang banyak, sifat peribahasa yang hanya sesuai untuk keadaan tertentu telah menyebabkan minat dan kecenderungan untuk mempelajarinya menurun. Begitu juga dengan pengajaran di Selatan Thailand berpusatkan guru turut menyebabkan pengajaran peribahasa tidak begitu berkesan. Guru memberikan penjelasan mengenai maksud peribahasa, manakala murid begitu pasif sebagai penerimaan maklumat. Akibatnya murid akan berusaha menghafal peribahasa yang diberikan dan tidak menghayati sehingga mereka menganggap peribahasa adalah sesuatu yang sukar untuk dipelajari.Isu Mengenai Pengujian Komsas

Kesusasteraan Melayu merupakan satu gagasan yang menjelaskan lakaran pengalaman dan penghayatan kehidupan para seniman tentang menifestasi kesenian melalui media bahasa yang kreatif, menarik, bermakna dan indah. Dengan mengenal, memahami dan menguasai hasil karya kesusasteraan yang ada melalui pendidikan Kesusasteraan Melayu, murid akan dapat memahami ketuhanan, kealamiah, kemanusiaan, kemasyarakatan, kehidupan dan karya sekitarnya. Di samping itu, kesusasteraan Melayu juga dapat mendidik murid agar menikmati gagasan dan pemikiran, kehalusan dan keindahan karya kesusasteraan Melayu serta memberi peluang kepada murid untuk menguasai bahasa Melayu dan gaya bahasanya dengan baik.

Di Selatan Thailand, Komponen Kesusasteraan Melayu (Komsas) dalam mata pelajaran Bahasa Melayu meliputi karya sastera hanya beberapa bentuk seperti cerpen, prosa tradisional, sajak dan puisi tradisional, iaitu pantun, syair. Manakala novel dan prosa tradisional yang berbentuk gurindam, seloka dan bahasa berirama tidak diperkenalkan. Tujuan pembelajaran komsas adalah untuk membolehkan murid lebih berminat untuk membaca bahan-bahan sastera, mengenal, menikmati, dan mengapresiasi karya sastera. Selain itu, murid dapat mengenali, menghayati, dan menghargai karya sastera bagi memperkukuhkan kemahiran berbahasa serta meningkatkan keterampilan berbahasa dalam kalangan murid.
Di Selatan Thailand novel tidak diperkenalkan kerana sukar untuk menentukan bahan-bahan tersebut supaya tidak bercanggah dengan aspek keagamaan. Selain itu, guru-guru tidak melatih dan memupuk minat pelajar untuk membaca karya-karya sastera. Begitu juga dengan prosa tradisional seperti gurindam, seloka dan bahasa berirama tidak diajar kerana pengajaran dan pembelajaran bahasa Melayu di Selatan Thailang sebagai bahasa kedua. Murid-murid hanya diperkenalkan aspek-aspek bahasa yang asas sahaja.

Isu yang ditimbulkan di sini, kebanyakan guru hanya mengajar murid-murid untuk menguasai kemahiran membaca sahaja dan tidak menggalakkan atau melatihkan murid-murid menghasilkan karya-karya yang baru.

Isu yang kedua, dalam menguji ada beberapa soalan yang bertanya kepada fakta. Soalan jenis faktar sukar bagi murid-murid untuk menjawabnya. Selain itu, item-item soalan yang dibina oleh guru tidak mengikuti aras Taksonomi pembelajaran kognitif. Guru hanya mempersoal pada aras pengetahuan dan kefahaman.

Selain itu, dalam menguji kefahaman teks komsas guru kurang mempersoalankan nilai-nilai murni yang terkandung dalam teks tersebut. Guru hanya bersoal jawab berdasarkan teks sahaja. Contoh aktiviti pengajaran dan pembelajar oleh guru dengan menggunakan bahan sastera;

RANCANGAN MENGAJAR 80 MINIT

Mata pelajaran: Bahasa Melayu
Tajuk: Prosa (sastera rakyat)
Subtopik: Cerita rakyat “Abidin dan Abdullah”
Tarikh: 16.2.2009
Hari: Isnin
Masa: 8.30 hingga 9.50 pagi
Kelas: 5/12
Jumlah murid: 30 orang
Set induksi: Guru mengedarkan teks cerita rakyat “Abidin dan Abdullah”
Objektif: Pada akhir pelajaran,
i. Pelajar dapat memberi maksud kata adjektif berdasarkan kefahaman mereka.
ii. Menyenaraikan semua kata adjektif yang terdapat dalam teks tersebut
iii. Melengkapkan ayat dengan kata adjektif dalam teks yang disedikan.
iv. Membina sekurang-kurang tiga ayat yang gramatis dengan kata adjektif yang terdapat dalam teks.
Isi pengajaran: Memahami teks cerita yang diedarkan oleh guru.
Pengetahuan sedia ada: Pelajar sudah diajar tentang golongan kata secara umum.
Pendekatan mengajar: Pendekatan bersoal jawab dan pembelajaran koperatif, kaedah induksi.
Aspek penggabung jalinan: Bahasa
Penerapan nilai: Perbincangan antara guru dan pelajar.
Alat Bantu Mengajar: Teks cerita rakyat.

RANCANGAN MENGAJAR 80 MINIT

Mata pelajaran: Bahasa Melayu
Tajuk: Prosa (sastera rakyat)
Subtopik: Cerita rakyat “Tuk Cupak dan Tuk Gantang”
Tarikh: 1.4.2009
Hari: Rabu
Masa: 8.30 hingga 9.50 pagi
Kelas: 5/12
Jumlah murid: 40 orang
Set induksi: Guru mengedarkan teks cerita rakyat “Tuk Cupak dan Tuk Gantang”
Objektif: Pada akhir pelajaran,
i. Pelajar dapat menjelaskan sinopsis cerita berdasarkan kefahaman mereka.
ii. Menyatakan tema dan persoalan, watak dan perwatakan, plot dan pengajaran dalam cerita “Tuk Cupak dan Tuk Gantang”.
iii. Membina sekurang-kurangnya lima kata kerja yang digunakan dalam cerita ini.
Isi pengajaran: Memahami teks cerita yang diedarkan oleh guru.
Pengetahuan sedia ada: Pelajar pernah didedahkan dengan cerita rakyat pada pengajaran sebelum ini. Pelajar sudah diajar tentang struktur asas seperti tema, persoalan, watak dan perwatakan serta plot. Selain itu, pelajar pernah mendengar cerita daripada ahli keluarga.
Pendekatan mengajar: Pendekatan bersoal jawab dan pembelajaran koperatif, kaedah induksi.
Aspek penggabung jalinan: Bahasa
Penerapan nilai: Perbincangan antara guru dan pelajar.
Alat Bantu Mengajar: Teks cerita rakyat.


Rancangan Mengajar Cerita Rakyat “Tuk Cupak dan Tuk Gantang”
LANGKAH/MASA ISI PENGAJARAN KAEDAH PENYAMPAIAN CATATAN/ABM
Set induksi (5 minit) - Petikan teks yang ringkas diedarkan kepada pelajar. Antara soalan yang mencungkil pengetahuan sedia ada pelajar;
i. Wakil pelajar diminta membaca teks yang diedarkan oleh guru di hadapan kelas.
ii. Jelaskan secara sinopsis cerita yang diedarkan. - Wakil pelajar diminta membaca teks yang diedarkan oleh guru di hadapan kelas.
- Pelajar diminta meneka (apakah) tajuk teks tersebut.
- Jawapan pelajar dikaitan dengan isi pelajaran hari ini. - Kertas bercetak yang mengandungi cerita pendek.
Langkah 1
(20 minit) -Antara soalan untuk memandu pembacaan senyap.
i. Apakah tema bagi teks yang anda baca tadi.
ii. Namakan watak dalam teks yang anda baca tadi.
iii. Secara ringkas nyatakan sinopsis cerita yang and abaca tadi.
- Pelajar diminta membaca teks senyap dan membina kefahaman tentang sturktur asas sastera.
- Pelajar diminta mengenal pasti tema dan persoalan, watak dan perwatakan, plot dan pengajaran.
- Pelajar diminta untuk menjelaskan sinopsis cerita tersebut.
Langkah 2
(30 minit) - Pembahagian kumpulan dan tugas.
- Kumpulan 1&2: Tema dan persoalan
- Kumpulan 3&4: Watak dan perwatakan
- Kumpulan 5&6: Plot
- Kumpulan 7&8: Nilai dan pengajaran - Pelajar diminta membentuk kumpulan membincangkan temadan persoalan, watak dan perwatakan, plot, nilai dan pengajaran dalam cerita ini.
- Wakil kumpulan diminta untuk membentangkan hasil perbincangan mereka di hadapan kelas. - Kad Manila
- Buku teks
- Kad arahan

Langkah 3
(20 minit) - Kata kerja yang terdapat dalam teks “Tuk Cupak dan Tuk Gantang”. - Pelajar diminta menyenaraikan kata kerja yang terdapat dalam teks tersebut.
- Pelajar diminta membina ayat (ayat sendiri yang gramatis) berdasarkan kata-kata yang didapati. - Wakil pelajar diminta menulisnya di papan hitam.
Penutup (5 minit) - Pelajar dengan bimbingan guru merumuskan pelajar pada hari ini dengan mengaitkan teks yang dipelajari dengan reality kehidupan sekarang.
- Pelajar disuruh membuat aktiviti pengukuhan/ penggayaan.


AKTIVITI AKHIR CERITA
1. Latihan bahasa
a. Makna perkataan
• tamak
• rahsia
• kutu
b. Tatabahasa
• Senaraikan tiga kata nama berdasarkan teks cerita tersebut.
• Tuliskan lima ayat yang mengandungi kata nama.
c. Peribahasa
• Beri dua peribahasa mengenai orang tamak.
2. Kefahaman
a. Siapakah Tuk Cupak dan Tuk Gantang?
b. Apakah sifat Tuk Cupak dan Tuk Gantang?
c. Kenapakah Tuk Cupak marah kepada Tuk Gantang?
d. Kenapakah Tuk Cupak mati digigit ular?
e. Apakah pengajaran dalam cerita ini?

3. Perbincangan
a. Apakah nilai-nilai murni yang terdapat melalui perwatakan “Tuk Cupak dan Tuk Gantang”?
b. Mengapakah Tuk Cupak berperangai seperti itu? Adakah dia mempunyai perwatakan yang baik atau yang jahat?

4. Drama
a. Guru bertanya kepada pelajar bagaimana dia akan bertindak jika dia menjadi salah seorang watak yang dipilih dalam cerita yang menghadapi satu masalah hidup seperti dalam cerita tersebut?
b. Guru memilih watak yang sesuai kepada pelajar untuk dilakonkan semula.
c. Lakonkan cerita di atas.

Tuk Cupak dan Tuk Gantang
Di sebuah kampung, ada dua orang perempuan, seorang kaya dan seorang miskin. Perempuan kaya itu bernama Tuk Cupak dan yang miskin bernama Tuk Gantang.
Pada suatu hari, Tuk Cupak mengupah Tuk Gantang mencari kutu dan apabila habis dia akan diberi upah beras secupak.

Maka sampailah tengahari Tuk Gantang pun mencari kutu sampai habis, dan mendapat beras secupak untuk dibawa balik ke rumah. Selepas itu, Tuk Gantang pun balik ke rumah dan memasak beras itu. Setelah tiga hari beras itu pun habis. Selepas tiga hari Tuk Cupak pun merasa gatal di kepala sebab telur kutu belum habis lagi. Dia pun marah pada Tuk Gantang kerana tidak menepati janji.

Tuk Cupak berkata dalam hati, “Aku suruh dia mencari sampai habis tetapi dia menipu sahaja, kutu masih ada lagi di kepala aku.”

Tiba-tiba Tuk Cupak pun datang ke rumah Tuk Gantang.

Tuk Cupak berkata, “Awak mungkir janji, aku mahu kau pulangkan beras aku.”

Tuk Gantang pun terkejut kerana Tuk Cupak datang meminta berasnya balik. Tuk Cupak betul-betul marah kepada Tuk Gantang kerana tidak mendapat berasnya semula sedangkan kutu masih ada lagi di kepalanya. Pada keesokan hari, Tuk Gantang pergi mencari buah-buahan di kaki bukit dan terjumpa seekor ular besar.
Ular besar itu pun berkata, “Pergilah balik ke rumah, awak akan mendapat rumah yang cantik dan akan menjadi seorang yang kaya di kampung.”

Tuk Gantang pun hairan. Apabila sampai di rumah perkara itu pun benar berlaku. Ular besar pun masuk ke dalam dan bertukar menjadi putera. Akhirnya Tuk Gantang berkahwin dengan putera itu. Apabila Tuk Cupak mendapat berita, dia pun terus pergi ke rumah Tuk Gantang bagi mengetahui bagaimana peristiwa itu berlaku. Dengan jujur dan baik hati, Tuk Gantang pun menceritakan semua apa yang berlaku. Dia tidak merahsiakan sesuatu apa pun kepada kawannya.

Besoknya Tuk Cupak pergi ke tempat peristiwa tersebut. Kemudian Tuk Cupak pun terjumpa seekor ular. Dengan sifat yang tamak dan mementingkan diri sendiri. Dia pun menangkap ular itu dan membawa balik ke rumah. Dia menyimpan ular itu di bilik tidur kerana takut orang lain akan tahu bahawa dia juga mendapat ular. Apabila malam menjelma, ular besar itu menggigit Tuk Cupak sehingga mati.

Noorhayati Bt Mushroom berkata...

NOORHAYATI BT MUSHROOM (M 20071000113)
SMK TAT BENG, SG. NYIOR, 34800 TRONG PERAK.
019-4372896

Catatan ini menggantikan catatan yang pertama.

1.Sempurnakan nota kuliah setakat ini. (10 markah)

Antara perkara yang dibincangkan dalam kuliah adalah seperti berikut;
Kuliah awal membincangkan dua kertas kerja yang ditulis oleh Hjh. Zahirah Abd. Aziz , Ketua Unit Bahasa Melayu dan Kesusasteraan Melayu Pusat Perkembagan Kurikulum Kementerian Pelajaran Malaysia. Kertas kerja pertama membincangkan konsep penyerapan dalam mata pelajaran Bahasa Melayu dan kertas kerja kedua merupakan satu analisis terhadap sukatan pelajaran Bahasa Melayu.

Kuliah berikutnya membincangkan perkara-perkara berikut:

Pengenalan

1. Belajar bahasa asli dan bahasa asing
2. Hubungan ujian dengan pembelajaran
3. Isu-isu yang selalu timbul mengenai ujian
4. Lado: Bab 1 dan 2

Pengujian dalam bahasa

1. Masalah menguji bahasa asli: dialek yang berbeza-beza, tatabahasa, falasi logik, kekurangan kosa kata, penulisan, gaya.
2. Teori dan amali menguji bahasa asing: Perbezaan daripada bahasa asli.
3. Lado: Bab 1, 2, dan 3

Variabel dan strategi

1. Variabel: unsur dan kemahiran.
2. Strategi: situasi atau bahasa, unsur atau kemahiran, ujian berkelompok atau individu, ujian subjektif atau subjektif.
3. Lado: Bab 4

Kriteria menguji

1. Kesahihan, reliablity, scorability, ekonomi, administrability.
2. Kritikan: terjemahan, esei, rencana (dictation), ujian objktif, ujian mendengar.
3. Lado: bab 5

Sebutan

1. Peranan sebutan, segmen sebutan dan bunyi.
2. Perspesi bunyi bermakna (pasangan), mengenal pasti bunyi melalui sebutan, melahirkan sebutan, sebutan baku,

Intonasi

1. Amali: membina unit ujian sebutan dan intonasi.
Lado: 6, 7, 8, 9, 10.

Menguji Tatabahasa

1. Apakah struktur bahasa, struktur yang ditentukan oleh bahasa asli, pola-pola struktur bahasa, pemeringkatan pola bahasa.
2. Teknik menguji dan mengenali struktur tatabahasa.
3. Ujian menghasilkan struktur tatabahasa.
4. Menguji struktur bahasa asing.
5. Amali: membina unit ujian tatabahasa.
6. Lado: Bab 11 dan 12.

Menguji Kosa Kata

1. Apa itu kosa kata?
2. Berapa banyak kosa kata, sampel.
3. Teknik mengenal kata, menuliskan kata.
4. Teknik mengujii melahirkan kosa kata, dll.
5. Amali: membina unit ujian kosa kata.
6. Lado: Bab 13.

Kemahiran Bersepadu

1. Kefahaman auditori.
2. Bgaimana membentuk ujian.
3. Pelbagai pilihan, betul-salah dll.
4. Membina unit ujian bersepadu.
5. Lado: Bab 14

Kefahaman Membaca

1. Teknik umum
2. Pra-membaca
3. Teknik bagi pelajar awal
4. Teknik bagi pelajar maju.
5. Membina unit ujian membaca.
6. Lado Bab 15, Marohaini

Menguji keseluruhan bahasa

1. Menguji over-all control of the language.
2. Menguji kefahaman budaya, dan silang budaya.
3. Menguji nilai tinggi.
4. Membina unit ujian penggunaan bahasa canggih.
5. Lado: Bab 19, 20 dan 21

Prosedur Membina Ujian

1. Prinsip ujian dalam bilik darjah.
2. Ujian atau kuiz.
3. Item ujian objektif.
4. Kertas jawapan.
5. Fail item ujian.
6. Menyediakan item ujian.
7. Membina ujian.
8. Merekabentuk ujian on-line.

Kuliah seterusnya membincangkan apa itu ujian. Kuliah ini melihat perkara-perkara berikut:

Apa itu ujian?
1.Umumnya kita hidup penuh dengan ujian dan penilaian. Apa saja yang kita lakukan diuji dan diukur.
Menentukan identiti

1. Ujian dadah dalam sukan
2. Ujian darah
3. Ujian DNA
4. Ujian mata
5. Ujian pendengaran


Mengetahui tahap kemampuan
1. Ujian amat sedikit dimengerti
2. Ujian bahasa juga demikian
3. Bayangkan ujian bahasa yang dilakukan di Malaysia
4. Apa gambaran yang kita dapati

Keperluan ujian bahasa
1. Mengawal (masuk ke universiti – MUET, TOEFL)
2. Membuat penyelidikan penguasaan bahasa (memerlukan ujian)
3. Menjalankan ujian bagi mengetahui tahap kemahiran, kefahaman, kemahiran (tugas seorang guru)
4. Jenis Ujian

Berbeza dari segi kaedah (method) dan tujuan (purpose)

1. Kaedah: kertas and pensil berbeza
2. Peperiksaan: kosa kata, tatabahasa, dll)
3. Kemahiran: mendengar, kefahaman, membaca dan memahami.
4. Bentuk ujian